Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMANLARIN YASA DIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMANLARIN YASA DIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI"— Sunum transkripti:

1 ORMANLARIN YASA DIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI
Sunumu yapan: Süleyman CEVAHİR Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı Koruma Şube Müdürü

2 Ülkemizde Ormanların Korunması
Bilindiği üzere ormanların korunması konusu Ormancılık Politikası amaçlarımızın daima birinci sırasında yer almıştır. Yurdumuz; gerek orman sahasının azlığı, gerek iklim şartlarının yeni orman yetiştirmeye elverişsizliği ile dikkat çekmekte, bu nedenle mevcut ormanların korunması büyük önem taşımaktadır. Milli Ormancılık Politikasının daima birinci sırasında yer alan bu husus Anayasa güvencesi altında bulunmaktadır. Ülkemizde, Anayasa’nın 169 ve 170 inci maddeleri bu güvenceyi sağlamaktadır.

3 Ormanlarımızın korunması;
yılları arasında sayıları 2000 kadar olan Orman Muhafaza Memurluğu teşkilatlanması ile, yılları arasında Orman Askerleri ile, 1945 yılından bu yana ise yeniden Orman Muhafaza Memurları teşkilatlanması ile yerine getirilmektedir. yılları arasında Bölüm (Ayrım) sistemiyle yürütülen koruma çalışmaları, arasında Toplu Koruma sistemiyle yürütülmüş, 1993 yılından itibaren ise karma sisteme geçilmiştir. 287 sayılı(ormanların yasa dışı faaliyetlerden korunması ) tebliğde yapılan en son değişiklik ile de 2006 yılı Eylül ayından itibaren sabit ve seyyar koruma ekipleri kaldırılmış olup Koruma ekipleri; Toplu, Bölüm ve Hassas alanlar koruma ekipleri ile acil müdahale ekibi olarak yeniden düzenlenmiştir. Ormanların korunması faaliyetleri ülke genelinde Orman Genel Müdürlüğü ve ona bağlı taşra teşkilatları eliyle yerine getirilmektedir.

4 ORMAN KORUMA EKİPLERİ ÇALIŞMA ŞEKİL VE
ESASLARI KORUMA EKİPLERİ a- Toplu Koruma Ekipleri, b- Bölüm Koruma Ekipleri, c- Hassas Alanlar Koruma Ekipleri, d- Acil Müdahale Ekibi (ORKUT) olarak 4 gurupta yapılandırılmıştır.

5 Toplu Koruma Ekibi, en az 2 (iki), en çok 7 (yedi) orman muhafaza memurundan meydana gelir.
Toplu Koruma Ekibi tarafından korunacak ormanlık alan en az 2500 hektardır. Gerektiğinde korunacak orman alanı Orman İşletme Şefliğinin tamamındaki ormanlık alanı kapsayabilir. İşletme Şefliği, ormanlık alanı 2500 hektardan küçük olsa bile ormanların korunması için toplu koruma ekibi kurulabilir. Bölüm Koruma Ekibi, en az 1 (bir), en çok 2 (iki) orman muhafaza memurundan meydana gelir. Bölüm Koruma Ekibi tarafından korunacak ormanlık alan en az 500 hektar en fazla 1500 hektardır. Toplu koruma ekiplerinde koruma sahaları Orman İşletme Şefliği sınırlarını aşmayacaktır. Toplu ve bölüm koruma ekiplerinin kurulması ve kaldırılması yetkisi Orman Bölge Müdürlüklerinde olup, Orman Genel Müdürlüğüne sadece kuruluş ve kapanışlarda bilgi verilecektir.

6 Toplu ve Bölüm Koruma Ekipleri Çalışmalarının Kontrol Edilmesi
Orman İşletme Şefi tarafından ekibin çalışma programlarına dahil ormanlar ayrı mıntıkalardan olmak üzere ayda en az dört defa sondaj mahiyetinde kontrol edilir. Ancak Orman İşletme Şefliğinde birden fazla koruma ekibi bulunması halinde Orman İşletme Şefi tüm ekiplerin çalışmalarını kapsayacak şekilde sondaj mahiyetinde ayda en az dört defa kontrol eder. Kontrollerin sonucu kontrol edilen alandaki fiili durum ekip çalışma raporuna uymuyorsa ekip veya ilgili memurlar hakkında inceleme yapılmak üzere durum acele Orman İşletme Müdürlüğüne bildirilir. Orman İşletme Müdürlüğü konunun önemine göre inceleme sonuçlanıncaya kadar gerekli idari ve hukuki tedbirleri alır.

7 Orman İşletme Müdürü veya görevlendireceği Orman İşletme Müdür yardımcısı Orman İşletme Şefliğindeki koruma çalışmalarını ayda en az iki defa olmak üzere arazide fiilen sondaj mahiyetinde kontrol eder. Sondaj kontroller öncelikle daha önce ekip ve İşletme Şefi tarafından kontrolü yapılmış ve rapora bağlanmış bölmelerde yapılır. Kontroller sonucu soruşturma açılması gereken hallerin tespitinde durum yazılı olarak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirilir. Orman Bölge Müdürlüğünce Koruma Şube Müdürlüğü koordinesinde görevlendirilecek teknik elemanlar, toplu ve bölüm koruma ekiplerinin raporları ile İşletme Şefliği ve İşletme Müdürlüğü raporlarında kontrol edildiği belirtilen bölmelere öncelik vermek suretiyle sondaj mahiyetinde yılın ilk ve son altı ayı içerisinde olmak üzere en az 2 (iki) defa fiilen kontrol yaparlar.

8 Ülkemizde uzun yıllardan bu yana teşkilatımız tarafından ormanların kanunsuz müdahalelerden korunması için gerekli mücadele toplu koruma ve bölüm koruma ekiplerince yapılmış ancak, aşırı göç sebebiyle yerleşim baskısının yoğun, iskan alanlarının yetersiz, arazi rantının yüksek, sanayileşmenin hızlı ve orman ürünlerine olan talebin aşırı olduğu alanlarda mevcut koruma ekipleri yetersiz kalmıştır. Bu tür özellik arz eden alanlarda özel koruma tedbirlerinin alınması gerektiğinden Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

9 Hassas Alanlar Koruma Ekibi, en az 3(üç) en fazla 5(beş) orman muhafaza memurundan meydana gelecektir. Hassas Alanlar Koruma Ekibi tarafından korunacak orman sahası 1500 hektar ve üzeri olup ancak bu alan en fazla işletme şefliği sınırıdır. Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin kuruluş ve kapanışı Genel Müdürlük yetkisindedir. Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin kuruluş gerekçelerinin ortadan kalkması halinde Orman Bölge Müdürlüğü’nün teklifi, Orman Genel Müdürlüğü’nün onayı ile Hassas Alanlar Koruma Ekipleri kuruluşu iptal edilebilecektir. Hassas Alanlar Koruma Ekiplerine Araç tahsis edilecektir. Resmi araç tahsis edilememesi halinde araç kiralaması için gerekçe raporu düzenlenerek Orman Genel Müdürlüğü’nden alınacak izini müteakiben kiralama yapılacak, Genel Müdürlükçe izin verilmedikçe vasıta kiralanmayacaktır.

10 Hassas Alanlar Koruma Ekip çalışmalarının Kontrolü
Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin çalışmaları orman işletme şefi tarafından ayda en az dört defa ekibin çalışma programlarına dahil ormanlarda sondaj mahiyetinde kontrol edilecek ve ekibin çalışma raporunun fiili duruma uyup uymadığı tespit edilecektir. Orman İşletme Müdürleri Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin çalışmaları ve İşletme Şeflerinin kontrolünü her ekip için ayda en az bir defa arazide sondaj mahiyetinde yerine getireceklerdir. Bölge Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürü koordinesinde görevlendirileceği teknik elemanlar vasıtasıyla en az iki ayda bir her İşletme Müdürlüğü Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin koruduğu alanlar sondaj mahiyetinde kontrol ettirecektir.

11 Acil Müdahale Ekibi (ORKUT)
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde ORKUT adı altında kurulur. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinin koruma ekiplerinde görevli sağlıklı, tecrübeli, bilgili, konusuna vakıf, arama kurtarma faaliyetlerine fiziksel olarak uygun olan orman muhafaza memurlarının arasından Bölge Müdürlüğünce uygun görülenler acil müdahale ekibinde görev alırlar. En az 8(sekiz) orman muhafaza memurundan oluşur. Acil Müdahale Ekibi ihtiyacı olan araç ve gereçlerle donatılır.

12 Görev alanı ülke genelindeki teşkilatımız sorumluluk alanıdır.
Acil Müdahale Ekibi, Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşkilatımız sorumluluk alanı dahilinde vereceği görevleri, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yerine getirir. Orman muhafaza memurları görev yönetmeliğinde belirtilen ormanların korunması ile ilgili görevlerin yanında, ülke genelinde teşkilatımız sorumluluk alanı dahilinde oluşan olağanüstü hallerde (deprem, orman yangını, sel, heyelan v.b.) arama ve kurtarma çalışmalarına katılırlar. Ayrıca Kurumumuzun tanıtımı ile ilgili verilen görevleri de yerine getirirler.

13 ORMAN MEMURLARININ SİLAH TAŞIMA VE KULLANMA HAK, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

14 Hangi Memurların Tabanca ile Teçhiz Olunacağı:
6831 Sayılı Orman Kanununun 77 inci maddesine, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 20 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu’nca kabul olunan gün ve 2007/11633 sayılı kararname ile teşkilatımızda görevli memurlardan kimlerin 7,65 mm veya 9 mm çapında tabanca ile teçhiz olunacağı belirlenmiştir. Genel Müdürlüğümüzde görevli bu memurlar; Orman yüksek mühendisi, orman mühendisi, müfettiş, müfettiş yardımcısı, iç denetçi, avukat, orman teknikeri, sayman, işletmeler saymanı, mutemet, veznedar, telsiz ve telefonda görevli mühendis ile teknisyen, orman muhafaza memuru, ambar memuru, ağaçlandırma sahaları ve bina bekçisi, role merkezleri ile yangın gözetleme kule ve kulübelerinde görevli personel, ormanların korunması hizmetlerinde fiilen çalışan şoförlerdir. Yukarıda sayılan teşkilat mensuplarının dışındaki hiçbir görevliye tabanca verilmez. Evvelce verilmiş olan tabancalar da görevlilerden geri alınır.

15 Tabancaların Görevlilere Teslim Edilmesi, Teslim Alınması:
a) Tabanca mermi ve teçhizat görevlilere amirin huzurunda sağlam olarak ve teslim tesellüm senedi düzenlenerek verilir. Teslim tesellüm senetleri, birisi memurun şahsi dosyasına konmak biride kendisine verilmek ve asıl nüshası ayniyat mutemedinde kalmak üzere üç nüsha olarak düzenlenir. Senetlere tabancanın markası, tipi, çapı, numarası, mermi adedi, teçhizat (kılıf, harbi, fırça, şarjör), teslim eden ve teslim alan memurların adları soyadları, sicil numaraları, görevleri açık olarak yazılır ve imzalanır. b) Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan, silah taşımasını icap ettirmeyen bir göreve atanan veya görev yeri değiştirilen memurlardan, verilen tabanca, mermi ve teçhizat sağlam olarak geri alınır. Teslim alınacak tabanca, mermi ve teçhizat ilgili amirin huzurunda kontrol edilir ve durum açıkça teslim tesellüm senedinde belirtilerek müştereken imzalanır. Burada da senet üç nüsha düzenlenir, bir nüshası memura, bir nüsha ayniyat mutemedine, bir nüshada memurun dosyasına konur. Tabanca, mermi ve teçhizatında arıza ve noksanlık bulunan görevliler hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

16 Tabancaların Nerelerde, Hangi Zamanlarda Taşınacağı:
Orman memurlarına tabancalar 6831 Sayılı Orman Kanununun 77 inci maddesine göre bulundurulmak üzere değil, taşınmak üzere verilmektedir. Verilen bu tabancalar memurlar tarafından görevde olsun, izinde olunsun görev alanı içinde bulunulsun, dışında bulunulsun memuriyet görev ve yetkisi devam ettiği müddetçe ve tabanca idarece geri alınıncaya kadar taşınabilecektir. Ancak silah taşıması yasaklanan seçim günü gibi günler ile tabanca taşınması yasak yerlerde hiçbir şekilde tabanca taşınmayacaktır. Kanun tabancanın taşınacağı yer ve zaman sınırlamamıştır. Sınır, Orman Kanununun 78 inci maddesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 25 inci maddesinde yazılı kullanma hali ile ilgilidir. Memurlar her zaman ve her yerde tabancalarını taşıyacaklar ve kanunda belirlenen hallerin doğması hallerinde de kullanabileceklerdir.(sayfa 16)

17 Tabancaların korunması, Tabancaların Kaybı Halinde Yapılacak Soruşturma, Ödenecek Bedel:
a) Memurlar kendilerine teslim edilen tabanca, mermi ve teçhizatın bakım ve muhafazasına dikkat ve itina göstermeye mecburdurlar. Memur, zimmetindeki tabanca, mermi ve teçhizatın kaybından, başkasına verilmesinden satılmasından, değiştirilmesinden, bakım ve muhafazasına dikkat göstermemesi sebebiyle hasara uğraması ve kırılmasından sorumlu tutulur. Bu gibi durumlarda memur hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında işlem yapılacaktır. Yapılan inceleme neticesine göre de ilgili memur hakkında gereken yapılır. Ayrıca memur hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre de Disiplin Soruşturması yapılır. b) Tabanca, mermi ve teçhizatın kaybı halinde Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince rayiç bedelleri tespit ve tahsil edilir. Tabancanın en yüksek rayiç bedeli, satın alındığı Ankara’daki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumundan sorularak öğrenilir. Ancak memurun elinde olmayan yangın, gasp gibi fevkalade haller sebepleriyle tabanca mermi ve teçhizatın kaybolduğu veya hasara uğradığının, 4483 sayılı yasa kapsamında incelenmesi sonucunda veya mahkeme neticesi anlaşılması durumunda 3234 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesine göre işlem yapılarak bedel ödettirilmesinden sarfınazar edilir.

18 c)Tabancaların herhangi bir parçasının bozulması veya kırılması hallerinde Orman İşletme Müdürlükleri parçaların orijinallerinin bulunması ve aslına uygun olarak tamirin mümkün olması hallerinde bu işleri mahallen yaptırır. Mahallen parça temini ve aslına uygun tamirin mümkün olmadığı hallerde ise tabancalar Ankara’da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü fabrikasında tamiri ile parça temini sağlanır. Her iki durumda da yapılan masraflar kusurlu bulunması halinde tabancayı taşıyan ilgili memura ödettirilir.İlgilisinin bu konuda bir kusurunun olmadığının tespiti halinde ise parça bedeli ve tamir masrafları idarece karşılanır.

19 Kayıp Halinde İlan Mecburiyeti
Silahını kaybeden memur bağlı olduğu ilgili Orman İşletme Şefine durumu hemen bildirir. İşletme şefi Bölge müdürlüğüne bildirmek işletme müdürlüğüne konu acilen intikal ettirir. Bölge Müdürlüklerince, markası modeli, tipi, çapı ve numarası belirtilmek suretiyle ilan edilmek üzere vakit kaybedilmeden Orman Genel Müdürlüğüne yazı ile bildirilir. Orman Genel Müdürlüğünce de duyurulması ülke çapında tamimle yapılır.Gelen kayıp tamimi ilgili defterine kaydedilerek aranır.

20 MİKTARI VE VERİLME ZAMANI
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ RESMİ KIYAFETLERİ, MİKTARI VE VERİLME ZAMANI ( 9 Ekim 1991 gün ve sayılı resmi gazetede yayınlanan “memurlara yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği) Cinsi Miktarı Kullanma Süresi Niteliği Takım elbise 1 Takım 2 yıl Kumaş Ayakkabı 2 Çift 1 Yıl - Gömlek 4 Adet 2 Yazlık, 2 Kışlık Kravat 1 Adet Şapka 2 Yıl Parka 3 Yıl Yağmurluk (Muşamba) Yazlık Takım Elbise

21 BELİRLİ ORMAN SUÇLARIN İLE, BU SUÇLAR İLE İLGİLİ DÜZENLENECEK SUÇ TUTANAKLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR KESME SUÇLARI NAKİL (TAŞIMA) SUÇLARI BULUNDURMA SUÇLARI KULLANMA (SARF) SUÇLARI ZATİ VE MÜŞTEREK İHTİYAÇLAR İLE İLGİLİ SUÇLAR AÇMA, İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇLARI OTLATMA SUÇU AVLANMA SUÇU ORMAN YANGINLARI SUÇU KÖMÜR YAPMA SUÇU İZİNSİZ MADEN OCAĞI AÇMA SUÇU İZİNSİZ TESİS KURMAK

22 ŞÜPHELİNİN (ŞÜPHELİLERİN) Adı Soyadı (1) Baba Adı (2) Doğum Yeri (3)
S U Ç T U T A N A Ğ I SAYFA NO : ŞÜPHELİNİN (ŞÜPHELİLERİN) Adı Soyadı (1) Baba Adı (2) Doğum Yeri (3) Doğum Tarihi (4) Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (5) T.C Kimlik No (6) Açık Adresi (7) SUÇUN TÜRÜ (8) ŞUÇUN İŞLENDİĞİ YERİN Mülki Hudut Bakımından Durumu (9) Bölme No (10) Mevkii (11) Alanı (M², Dekar) (12) Niteliği (13) EL KONULAN SUÇ ALETLERİNİN EL KONULAN NAKİL VASITALARININ Cinsi (14) Adedi (15) Özellikleri (16) Cinsi (17) Plaka No (18) Adedi (19) Modeli (20) Özellikleri (21) SUÇ KONUSU EMVALİN Kesim Tarihi (22) Cins ve Türü (23) 1, Çapı (cm) (24) Boyu (M) (25) Genişliği (cm) (26) Kalınlığı (cm) (27) Adedi (28) Ölçü Toplamı (29) Dm³ Ster / Kg ……….………………………………………………………………………………………………………. ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….. İş bu suç tutanağı tarafımızdan …………mevkiinde ve mahallinde düzenlendi. …../…./200… …….……….Memuru ….……...….Memuru Şüpheli Tanık

23 İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER

24 İDARİ PARA CEZALARI; Türk Ceza Sisteminde suçlar basit bir anlatımla adli suçlar ve kabahatler olarak ikiye ayrılmış, kabahat karşılığı olarak idari para cezası, mülkiyetin kamuya geçirilmesi gibi idari yaptırımlar öngörülmüş, kabahatler açısından öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanması idareye bırakılmıştır. Kabahat karşılığı uygulanacak idari para cezaları özel kanunlarda düzenlenmiş olmakla birlikte, kabahatler açısından uygulanacak idari para cezası ve idari yaptırımların uygulanması usul ve esasları genel kanun niteliğinde olan 5326 sayılı Kabahatler Kanununda düzenlenmiştir. 6831 sayılı Kanunda düzenlenen ve öteden beri uygulana gelen idari para cezaları 5728 sayılı Yasa ile 6831 sayılı Orman Kanununda yapılan değişiklikler ile 5326 sayılı Kabahatler Yasasına uyumlu hale getirilmiş, bazı orman suçları kabahatler kapsamına alınmıştır.

25 İdari Para Cezası Verme Yetkisi
6831 sayılı Orman Kanununun 111/a maddesi gereğince mercii belirtilmemiş idari yaptırım kararları, orman işletme şefleri tarafından verilir. Gerek sayılı Kara Avcılığı Kanunu, gerekse başka kanunların, suçların takibini idaremize bıraktığı durumlarda, aksine hüküm bulunmadıkça idari yaptırım kararları orman işletme şefi tarafından verilir. Ancak, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40/1 inci maddesi gereğince, orman suçlarının takibi esnasında kimliği ve adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişi hakkında öngörülen idari para cezası, kimlik ve adres tespiti yapan görevli tarafından verilir.

26 İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI
Cetvel:2 T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ………….ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ………….ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ………….ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI Kayıt Tarihi Kayıt No Karar Tarihi Karar No KABAHATİ İŞLEYENİN Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Tarihi ve Yeri Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer T.C Kimlik No İkametgah Adresi KABAHATİN İŞLENDİĞİ Tarih Saat Yer İdari Yaptırım Kararı Verilmesi Gereken Kabahat Konusu Olayın Gelişimi,Yakalayanlar,Güvenlik Kuvvetlerince(Polis,Jandarma) İfade Alınmışsa Beyanları ve Diğer Açıklamalar

27 Kabahatin İşlendiğini İspatlayan Deliller
Sıra No Kabahatin İşlendiğini İspatlayan Deliller 1 ………….. tarih ve ……….. sayılı suç tutanağı 2 Kabahatin işlendiği yere ait basit kroki 3 Meşçere Haritası fotokopisi 4 5 6 7 8 9 10 İtiraz Mercii ……………………….SULH CEZA MAHKEMESİ KARAR 1-Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan şüphelinin 6831 Sayılı Orman Kanununun belirtilen maddelerine aykırı hareketinden dolayı……………..YTL İdari Para Cezasına çarptırılmasına, 2- Verilen karara karşı kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 ( onbeş) gün içerisinde ……………Sulh Ceza Mahkemesine başvuru hakkının bulunduğuna; 3- Sulh Ceza Mahkemesine başvuruda bulunulduğunda …………………Orman İşletme Müdürlüğüne/ Orman İşletme Şefliğine tarafınızdan bilgi verilmesi gerektiğine; 4- Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligatı yapılan bu karara karşı süresi içinde başvuruda bulunulmadığı taktirde kararın kesinleşmesine; 5- İdari Para Cezasının tebliğinden itibaren kanuni ödeme süresi olan 1(bir) ay içerisinde ya da idari para cezası kararının kesinleşmesinden önce ödenmek istenmesi halinde, ödemenin idaremiz birimlerine yapılması gerektiğine; 6-İdari Para Cezasının İş bu kararın tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine başvuruda bulunmadan önce peşin ödenmesi halinde, 5326 sayılı Kanun m.17/6 gereğince, ¼ (dörtte bir) oranında indirildikten sonra kalan ……………..YTL’nin idaremize ödenmesine; 7- İdari para cezasının kanuni ödeme süresi olan 1 (bir) ay içinde taksitle ödenmesinin istenmesi ve talebinizin kabulü halinde, ilk taksitin kanuni ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi koşuluyla; (bir) yıl içinde ve 4 (dört) eşit taksit halinde ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda idari para cezasının kalan kısmının tamamının muaccel haline geleceğine, (5326 sayılı Kabahatler Kanunu m.17/3); 8-- İdari para cezasının kanuni ödeme süresi olan 1 (bir) ay içinde veya kesinleşme süresi içinde ödenmemesi durumunda, kesinleşmesini müteakip tahsil edilmek üzere, karardan bir suretinin ………..….. ……………….MALMÜDÜRLÜĞÜNE/VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE gönderilmesine, İTİRAZI KABİL OLMAK ÜZERE Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri gereğince karar verilmiştir…./…/200.. TEBELLÜĞ EDEN  KARARI VEREN GÖREVLİNİN Adı Soyadı  Adı Soyadı ve Görevi İmzası Karar …./…./…. Tarihinde kesinleşmiştir. NOT: (İlgilinin Yasal Adresine Resmi Tebligat Yapılmıştır.)

28 ORMAN SUÇLARINDA TAZMİNAT HESAPLARI

29 Tazminatlar; Herhangi bir fiil sonucu diğer kişilerin mal varlığında kendi rıza ve iradesi dışında meydana getirilen eksilme, yok olma veya değer kaybının parasal karşılık olarak giderilmesi için fiili işleyen kişiye yükletilen edimdir. Tazminatta genel kural yalnızca zararın giderilmesi ile sınırlı olması, bunu aşmamasıdır. 6831 Sayılı Orman Kanunu’nda; bu kanunda yasak edilen fiilleri işleyenlere özel tazminatlar yüklenmesi öngörülmüştür. Orman Kanunu’nda tazminata karar verilmesini öngören maddeler; 112,113 ve 114 ncü maddelerdir. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 112,113 ve 114.üncü maddeleri gereğince açılacak tazminata ve ağaçlandırma giderine ilişkin davalar Hukuk Mahkemelerinde görülür, bu davalarda orman idaresi harçtan muaftır.

30 Tazminatların hesaplanmasında yerleşik bazı Yargıtay kararları aşağıda belirtilmiştir.
Fidan kesmede tazminat 112 nci maddeye göre gerçek değer üzerinden hesaplanarak hükmedilmesi gerekir. Mamul emvalde değer kaybı olup olmadığı araştırılarak, sonucuna göre gerçek zarar tazminatına hükmedilmelidir. Tomruk odun haline dönüştürülmekle değer kaybettiğinden, belirlenecek tazminata hükmolunur. Emvalin zoralımına karar verilse dahi dikiliden ağaç kesmede rayiç değer üzerinden tazminat verilir. İşgal olunan sahada tahribat yoksa ağaçlandırma gideri gerekmez. Traşlama suretiyle tahrip olunan alan için ağaçlandırma gideri hükmolunur. Köklerin tekrar sürgün vermekte olması sonucu etkilemez. Ağaçlandırma gideri açma tarihindeki cetvele göre hesaplanarak hükmedilir. Kesilen ağacın arazi üzerinde kaplayacağı alan hesaplanarak ağaçlandırma gideri tayin olunur.

31 Damga Çeşitleri, Damgalama, Yetki ve Yetki Devri
Dikili Ağaç Damgası Devrik Ağaç Damgası Usulsüz ve Nizamsız Kesimlere ve Ürünlerine Ait Damga Mamul Damga olmak üzere 4(dört) çeşittir.

32

33

34

35

36 Damgalama Yetkisi ve Yetki Devri
a) Dikili Ağaç Damgasında: Orman İşletme Şefi tarafından kullanılır. Ancak, Orman Bölge Müdürü veya İşletme Müdürü tarafından yazılı yetki verilmek kaydı ile, ormancılık öğrenimi görmüş tüm teknik elemanlara damga yapma görevi ve yetkisi verilebilir. Damgalama bir teknik eleman tarafından yapılabilir. Özel Silvikültürel müdahale gerektiren damgalamada, ilgili birimlerden yeterince teknik eleman da bulundurulabilir. Böcek, mantar ve benzeri gibi zararlıların arız olduğu sahalardaki ağaçlarda; Orman İşletme Şefi ve gerekli hallerde Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca müştereken damgalama yapılabilir. Damgalama işleri birkaç kişi tarafından yapıldığında, görev unvanı en yüksek olan kişi Ekip Başkanlığı görevini yapar.

37 b) Devrik Ağaç Damgasında: Devrik ağaç damgasının kullanılmasına, Orman İşletme Şefi veya İşletme Müdürünce görevlendirilen teknik elemanlar yetkilidir. Ancak, 7 nci maddede yazılı Zati ve Müşterek İhtiyaçlar ile felaketzede ve göçmen ihtiyaçları dışında, sadece devrik ağaçların damgalanmasında yine Orman İşletme şefinin sorumluluğu altında Orman Muhafaza Memurlarına da görev verilebilir. c) Usulsüz ve Nizamsız Kesimlere ve Ürünlerine Ait Damgada: Usulsüz Kesimlere Ait Damganın kullanılmasına, Orman İşletme Şefi veya İşletme Müdürünce görevlendirilen teknik elemanlar yetkilidir. Ancak münferit olaylarda Orman İşletme Şefinin sorumluluğu altında Orman Muhafaza Memurlarına da yetki verilebilir. d) Mamul Damgada: Mamul Damganın kullanılmasına Orman İşletme Şefi yetkilidir. Orman İşletme Şefi bu yetkiyi sorumluluğu altında, işletme şefliği teknik elemanlarına veya orman muhafaza memurlarına verebilir. Ancak bu görevlendirmenin verildiği ve geri alındığı tarih yazılı olarak tespit edilir.

38 Damgaların Muhafazası ve Sorumluluğu
Damgaların muhafazasından Orman İşletme Şefi sorumludur. Damganın kaybolması halinde, konu Orman Bölge Müdürlüğünce tetkik, gerektiğinde tahkik ettirilir ve durum teşkilata tamim edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne bildirilir. Sahtesine rastlanmış veya numarası silinmiş damganın kullanımdan kaldırılması için, kullanımdan kaldırma tarihi belirtilerek, Orman Bölge Müdürlüğünce Orman Genel Müdürlüğüne bildirilir. Durum, Orman Genel Müdürlüğünce bütün teşkilata tamim edilir. Kullanımdan kalktığı tarihten itibaren damganın yazılı yüzü mühür mumu ile kapatılıp mühürlenerek; muhafaza edilmek üzere emniyetli bir şekilde Orman Genel merkezinde belirlenecek ambara teslim edilir. Ambardaki damgalar birikme miktarı dikkate alınarak Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak bir komisyon marifeti ile imha edilir. Sahte damga kullanan veya imal edenlerin tespiti halinde durum Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

39 Nakliye Tezkere Çeşitleri ve Kullanma Esasları

40 Madde 5-Tezkere çeşitleri ve kullanma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a)Devlet ormanlarından üretilen endüstriyel odunlara ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere Devlet ormanlarından üretilip satılan ürünün, bedelinin yatırılmasının ve ürün sahibi ile orman idaresi arasında yapılan teslimden sonra ürünün istenilen yere taşınmasında kullanılır. Kalan ürün bu tezkere ile mevcuda bağlanır. b)Devlet ormanlarından üretilen yakacak odun ile odun dışı ürünlere ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere Devlet ormanlarından üretilip, satılan yakacak odun ve odun dışı ürün çeşitlerine satıştan sonra ürün bedelinin yatırılmasını ve ürün sahibi ile orman idaresi arasında yapılan teslimden sonra ürünün istenilen yere taşınmasında kullanılır. Kalan ürün bu tezkere ile mevcuda bağlanır . c)6831 sayılı Kanundan yararlananlara verilecek yapacak ve yakacak odunun kesme ve taşımasına ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere, Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü maddelerine göre verilecek yapacak odun ile 6831 sayılı Kanunun 31, 32 maddelerine göre verilecek zati ihtiyaç yakacak odunun kesme ve taşınmasında kullanılır . d)Devletten başkasına ait ormanlarla orman sayılmayan yerlerden üretilen orman ürünlerine ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere, Devletten başkasına ait ormanlarla orman sayılmayan yerlerden üretilen odun ürünlerinin mevcuda bağlanmasında ve naklinde kullanılır .

41

42

43

44

45 Tezkere Cilt ve Yapraklarının Kaybolması Halinde Yapılacak İşlemler
Tezkere Yaprağını Kaybedenler Sahibi bulunduğu tezkere yaprağını kaybedenler ürünün bulunduğu yerdeki il ve ilçe gazetesi ile, gazete çıkmayan yerlerde mutat vasıtalarla ve belediye kanalı ile tezkerelerini kaybettiklerini ve yenisini alacaklarından eskisinin hükmü kalmadığını, tezkere tarih ve numarasını belirtilerek bir defa ilan ettirdikten sonra ilana dair gazete ve belge ekli bir dilekçe ile ürünün bulunduğu yerin orman işletme müdürlüğüne veya orman işletme şefliğine başvurarak tezkerelerinin yenilenmesini isterler. Bu başvuru üzerine kayıp tezkerenin dip yaprakta yazılı ebatlara, ölçü birimlerine, cins ve evsafa uygunluğunun ve süresinin doğruluğunun anlaşılması, kayıp tezkerenin verildiği yerle tezkere ürünlerinin sevk olacağı yer arasında tezkere tarihi ile müracaat günü arasında taşıma yapılmadığının kayıtlarda tetkiki suretiyle tahakkuku halinde, mevcut ürün miktarına göre ve yukarıda belirtilen araştırmaları belgelendiren tutanağa müsteniden İşletme Müdürünün yazılı emri ile yeniden tezkere verilir.

46 Görevlilerin Zimmetindeki Tezkere Cilt ve Yapraklarının Kaybolması
Görevli memurların zimmetinde bulunan tezkere cilt ve yapraklarının kaybı halinde o memur hakkında tahkikat yapılır. Ayrıca kaybolan tezkere cilt ve yapraklarının kullanılmasına meydan vermemek için durum ilgili orman bölge müdürlüğünce tezkerenin kullanılması ihtimali olan yerlerdeki teşkilata derhal duyurulur. Ayrıca, bütün teşkilata derhal tamim edilmek üzere merkeze de bilgi verilir.

47 ADLİ KOLLUK Adlî Kolluk Görevlilerinin Nitelikleri, Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitimleri Değerlendirme Raporları ve Çalışma Esasları Çeşitli ve Son Hükümler

48 ADLİ VE ÖNLEME ARAMA Adlî Arama Önleme Aramaları Aramaların Yapılma Şekli Çeşitli ve Son Hükümler

49 Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma
Yakalama, Gözaltına Alma ve Muhafaza Altına Alma Gözaltı Süresi, Salıverme ve Adlî Mercilere Sevk Müdafi ile İlgili Hususlar İfade Alma Nezarethane ve İfade Alma Odası Çeşitli ve Son Hükümler

50 KABAHATLER KANUNU’na göre,
Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları İdarî Yaptırımlar Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları Çeşitli Kabahatler

51 Orman Muhafaza Memurlarının izin durumları 24.06.1988 tarihli

52 YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT
ORMANLARIN KANUN DIŞI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI İLE İLGİLİ YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT ANAYASA VE KANUNLAR  1)Anayasa’nın 169 ve 170’nci maddeleri 2) 6831 Sayılı Orman Kanunu: 3) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4) 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 5) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 7) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 8) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 9) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun,

53 10) 3213 sayılı Maden Kanunu, 11) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 12) 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 13) 2872 sayılı Çevre Kanunu. 14) 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 15) 4342 sayılı Mera Kanunu 16) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili 91/1779 sayılı kararname 17)Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinden Kimlerin Ne Tip Silah Taşıyacağı Hakkındaki Kararname( gün sayılı)

54 YÖNETMELİKLER  Damga Yönetmeliği, Orman Ürünlerine Verilecek Teskerelere Ait Yönetmelik, Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Uygulama Esasları, Orman Muhafaza Memurları Görev Yönetmeliği, Orman Kanununun 112,113 ve 114 ncü maddelerinin Uygulaması hakkında Yönetmelik Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, Adli Kolluk Yönetmeliği, Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatma Yönetmeliği, Muhafaza Ormanlarının Ayrılması ve İdaresi Hakkında Yönetmelik.

55 TAMİMLER 1) gün ve 4153 Sayılı Bakanlık Tamimi Enkaz Nakli Esasları; 2) gün ve 4251 Sayılı Orman Muhafaza Memurlarının İzin Durumları ile ilgili Tamim, 3) gün 4084 Sayılı (Hukuk Müşavirliği) Genel Müdürlük Tamimi, 4) gün ve 3576 sayılı Açma ve İşgal Suçlarında Kroki ve Rapor Tanzimi ile İlgili Tamim, TALİMATNAMELER 1)Orman ürünlerine verilecek tezkerelere ait talimat, 2)Ormanların Korunmasında Muhtar ve İhtiyar Kurullarının Görevlerine Ait talimatname, 3)Araştırma bülteni, ağustos 1982 bülteni (dip çap, orta çap ilişkisi)


"ORMANLARIN YASA DIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları