Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Su Kaynakları Teknolojisi DSİ Ve Türkiye Akarsu Havzaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Su Kaynakları Teknolojisi DSİ Ve Türkiye Akarsu Havzaları."— Sunum transkripti:

1 Su Kaynakları Teknolojisi DSİ Ve Türkiye Akarsu Havzaları

2 DSİ II. Bölge Müdürlüğü 01.03.1954 tarihinde Kurulmuştur. Görev alanı merkez İzmir olmak üzere Manisa ve Uşak İllerinin su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacıyla ön inceleme aşamasından uygulamaya ve işletme aşamalarına kadar bütün hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. DSİ I I. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde 3 il, 50 ilçe, 1755 köy bulunmaktadır. Türkiye yüzölçümünün % 4 'ü (İzmir 12 018 km2, Manisa 13 223 km2 ve Uşak 5 341 km2 ) Toplam 30 582 km2 yi kapsamaktadır. Bu illerimizde toplam Türkiye nüfusunun % 7,3 ' ü (İzmir 3 370 866, Manisa 1 260 169 ve Uşak 322 313 kişi) Toplam 4 953 348 kişi yaşamaktadır. DSİ II Bölge Müdürlüğü Ege Bölgesinde yeralmakta olup doğusunda XVII ( Isparta ), Kuzeyinde III. ( Eskişehir ), XXV ( Balıkesir ), Güneyinde XXI ( Aydın ) Bölge Müdürlükleri ve batısında Ege Denizi ile çevrelenmiştir. DSİ II. Bölge Müdürlüğü sınırlarında batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artmaktadır.Bölge sınırları içindeki en önemli yükseltiler Bozdağ ve Murat dağlarıdır.Tarım arazileri genellikle Bakırçay, Gediz ve Küçükmenderes nehirleri çevresinde olup, bu araziler 100 metre kotunun altındadır. DSİ II. Bölge Müdürlüğü sahil kesimlerinde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen akdeniz iklimi etkendir. Uşak dolaylarında yumuşak bir kara iklimi gözlenmektedir. Bölgenin yıllık ortalama yağışı 626 mm ve yıllık ortalama sıcaklığı 15,6 C ' dir.

3 II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ALANI

4 II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

5 Organizasyon

6 İDARI YAPI ve PERSONEL DURUMU DSİ II.Bölge Müdürlüğü; Bölge Müdürü ve ona bağlı 4 adet Bölge Müdür Yardımcısı ile 12 Merkez 5 Taşra Şube Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı birimlerini içerir.Bölge Müdürlüğümüzde ; 20.10.2003 tarihi itibariyle 168 adedi Teknik Hizmetler, 64 adedi Genel İdari Hizmetler, 5 adedi Sağlık Hizmetleri, 2 adedi Avukatlık Hizmetleri, 3 adedi Yardımcı Hizmetler sınıfından olmak üzere 243 adet 657 Sayılı Yasaya Tabi çalışan memur ; 1124 daimi, 31 rasatçı olmak üzere 1255 adet 1475 Sayılı Yasaya Tabi çalışan işçi 1 adet sözleşmeli Tabip olmak üzere toplam 1399 personel görevlidir.

7 DSİ II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE GÜCÜ Toplam 521 adet iş makinesi, taşıma aracı ve yardımcı ekipman bulunmaktadır.

8 DSİ II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ YERİ Nüfus2000 (kişi)Yüzölçümü (km2)Su Potansiyeli (milyar m3)Hidroelektrik Enerji Potansiyeli (GWh Nüfus2000 (kişi)Yüzölçümü (km2)Su Potansiyeli (milyar m3) DSİll.BölgeMd. İzmir,Manisa, Uşak 4 953 34830 5825.26200 Türkiye67 803 927779 500198.35123386 Oran (%)7.33.92.70.16

9 DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER Yüz Ölçümü (km2) Rakım (m) Yıllık Ortalama Yağış (mm) Ortalama Akış Verimi (l/s/km2) Ortalama Akış/Yağış Oranı (%) İzmir12 018,9125685523 Manisa13 222,51717293.515 Uşak 5 3419195326.538

10 SU VE TOPRAK POTANSİYELİ Yerüs tü Suyu (km3/ yıl) Yeral tı Su yu (km3/ yıl) Topla m Su Potan siyeli (km3/ yıl) Doğal Göl Yüzey leri (ha) Baraj Rezer vuar Yüzey leri (ha) Sedd eleme li Rezer vuar Yüzey leri (ha) Gölet Rezer vuar Yüzey leri (ha Akars u Yüzey leri (ha) Topla m Su Yüzey leri (ha) 4,231,034 5,26 4 83 9 8016 800 447 1 4611859 2

11 İLLERE GÖRE TOPRAK KAYNAKLARI POTANSİYELİ

12 DSİ'nin Görevleri Görev ve Sorumlulukları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), ülkemizde tüm su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz en yetkili kuruluştur. DSİ, ülkemizdeki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu ana kuruluş olarak söz konusu doğal kaynakların en akıcı şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü 6200 sayılı kanunla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kuruluş olarak 1953 yılında kurulmuştur. DSİ "yerüstü ve yeraltı sularının tek ve çok amaçlı kullanımı, toprak erozyonunun ve taşkın zararlarının önlenmesi" ile yükümlü kılınmıştır. Bu nedenle DSİ, barajların, hidroelektrik santralların, içme-kullanma suyu temini ve sulama şebekelerinin planlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. DSİ'nin "Yurdumuzdaki toprak ve su kaynaklarını geliştirme" yönündeki amacı birbiriyle ilişkili geniş bir alandaki faaliyetleri kapsamaktadır. Bunların başlıcaları; tarım için sulama suyu temini, hiroelektrik enerji üretimi, büyük şehirler için içme ve endüstri suyu sağlama, su kalitesini iyileştirme, taşkın kontrolü, arazi ıslahı, nehir düzenleme ve kontrolü, rekreasyon, su ile ilgili yapıların dizaynı ve yapı malzemeleri üzerine araştırmalar yapmak olarak sayılabilir.

13 Su kaynaklarının geliştirilmesi için proje, master plan ve fizibilite raporları hazırlanmaktadır. Bu itibarla; akım ve meteoroloji, toprak sınıflaması, tarımsal ekonomi, erozyon, haritalama, jeolojik koşullar gibi çeşitli konularda gerekli ana veriler, yapılan havza etüdleriyle DSİ tarafından toplanmaktadır. DSİ, faaliyetlerini aşağıdaki kanunlara göre yürütür; 6200 sayılı Kanun : DSİ Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun - Kanunun kabul tarihi : 18 Aralık 1953 - Resmi Gazetede yayımlanmış tarihi : 25 Aralık 1953 -Yürürlüğe giriş tarihi : 28 Şubat 1954 167 sayılı Kanun : Yeraltı Suları Hakkında Kanun - Kanunun kabul tarihi : 16 Aralık 1960 - Resmi Gazetede yayımlanış tarihi : 23 Aralık 1960 -Yürürlüğe giriş tarihi : Resmi Gazetede yayımlandığı tarih

14 DSİ'ye 6200 sayılı kuruluş kanunu ile verilmiş olan sorumluluklar aşağıdaki gibi özetlenebilir: Bu amaçla aşağıdaki temel araştırma ve etüdleri yapmak; -nehir akım ölçümleri, -toprak sınıflaması, -zirai ekonomi, -jeolojik etüdler, -su kalitesi analizleri, su yapılarının modellemesi, Su havzalarının geliştirilmesi amacıyla; etüd, planlama ve projelendirme çalışmalarını yürütmek; Havzalardaki su kaynaklarına ilişkin projelere ekonomik ve teknik çözümler bulmak amacıyla, fizibilite ve master plan raporları hazırlamak; Baraj ve hidroelektrik enerji santralleri inşa etmek; Sulama ve drenaj tesisleri inşa etmek; DSİ'ce inşa edilmiş olan tüm yapıları işletmek veya gerçek veya tüzel kişilere devretmek; Taşkınlara karşı koruma yapıları inşa etmek;

15 Yeraltı suyunun kullanımı, korunması, etüd ve araştırılması için tüm çalışmaları yapmak (167 sayılı Kanunla). Nüfusu 100 000'den fazla olan yerleşim birimlerine su temin etmek ve su arıtma tesisleri geliştirmek üzere tüm çalışmaları yapmak (1053 sayılı Kanunla). (DSİ'ye 7478 sayılı kanunla verilen "Köylere İçme ve Kullanma Suyu Temini"ne ilişkin sorumluluk, 1964 yılından sonra Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir.) Tesislerin işletme ve idaresi için gerekli bina ve yapıları kurmak veya kurdurtmak; Yukarıdaki işlerin gerçekleştirilmesi amacıyla emlak ve arazileri kamulaştırma ve/veya geçici olarak kullanmak; Malzeme, alet, yedek parça, makine ve daimi ekipmanı işletmek, kiralamak ve temin etmek; Bataklıkları ıslah etmek; Nehirleri ıslah etmek;

16 Bölge Müdürlükleri

17 Hizmet Sektörü DSİ Türkiye’ de 14 büyük ilde yaşayan yaklaşık 20 milyon insana 17 projeyle 2 milyar metreküp içmesuyu sağladı. DSİ şehirlere içmesuyu sağlamak için 17 adet baraj, 15 Adet arıtma tesisi, toplam 1,6 milyon metreküplük 72 adet büyük su deposu ve yaklaşık 1000 km boru hattı inşa etti. 24 İle 850 milyon metreküp daha su temin edecek 25 proje ise inşa halinde. DSİ 10 milyon nüfuslu İSTANBUL Kentinin içmesuyu sorununu 2040 yılına kadar çözüyor. İnşa halindeki SAZLIDERE, YEŞİLÇAY ve MELEN I ile kente 468 milyon m3/yıl su sağlanacak. Planlama aşamasındaki MELEN II, III, IV projeleri ile Kente 922 milyon m3/yıl su sağlanacak.

18 AKARSU HAVZALARI

19 Akarsu Havzaları Türkiye geneli hidrolojik çalışmalar için 26 ana akarsu havzasına ayrılmıştır. Ana akarsu havzalarını gösteren havza listesi ve harita, havza numaralarına göre aşağıdaki gibidir. 01. Meriç Havzası 02. Müteferrik Marmara Suları Havzası 03. Susurluk Havzası 04. Müteferrik Ege Suları Havzası 05. Gediz Havzası 06. Küçükmenderes Havzası 07. Büyükmenderes Havzası 08. Mütererrik Batı Akdeniz Suları Havzası 09. Müteferrik Orta Akdeniz Suları Havzası 10. Burdur Gölü Kapalı Havzası 11. Afyon Suları Kapalı Havzası 12. Sakarya Havzası 13. Müteferrik Batı Karadeniz Suları Havzası 14. Yeşilırmak Havzası 15. Kızılırmak Havzası 16. Orta Anadolu Kapalı Havzası 17. Müteferrik Doğu Akdeniz Suları Havzası 18. Seyhan Havzası 19. Hatay Suları Havzası 20. Ceyhan Havzası 21. Fırat Havzası 22. Müteferrik Doğu Karadeniz Suları Havzası 23. Çoruh Havzası 24. Aras Havzası 25. Van Gölü Kapalı Havzası 26. Dicle Havzası

20 TÜRKİYE'nin TOPRAK ve SU KAYNAKLARI TOPRAK KAYNAKLARI ( milyon ha ) Türkiye'nin Yüzölçümü (İzdüşüm Alanı)...........................................................77,95 Tarım Alanı........................................................................................................ 28,05 Sulanabilir Alan.................................................................................................25,85 Ekonomik Olarak Sulanabilir Alan......................................................................8,50 DSİ'ce inşa edilerek sulamaya açılan alanlar (2002 yılı başı)...........................2,334 milyon ha SU KAYNAKLARI Türkiye Yıllık YağışOrtalaması ( aritmetik ).................................................. 642,6 mm Türkiye'ye düşen yıllık ortalama yağış miktarı...............................................501,0 km3 YERÜSTÜ SULARI Yıllık yüzey akış miktarı....................................................................................186,05 km3 Yıllık yüzey akış / Yağış oranı...........................................................................0,37 Yıllık tüketilebilir su miktarı...............................................................................95,00 km3 Fiili yıllık tüketim...............................................................................................33,90 km3 YERALTI SULARI Yıllık çekilebilir su potansiyeli........................................................................13,66 km3 DSİ'ce tahsis edilen yıllık miktar....................................................................10,39 km3 Fiili yıllık tüketim............................................................................................... 6,23 km3 1 km3 = 1 milyar m3

21 TÜRKİYE DRENAJ SAHALARI BAKIMINDAN HAVZALARA GÖRE YILLIK ORTALAMA SU POTANSİYELİ devamı

22

23 TÜRKİYE'DE ARAZİ KULLANIMI


"Su Kaynakları Teknolojisi DSİ Ve Türkiye Akarsu Havzaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları