Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayat Boyu Öğrenme Taslak Strateji Belgesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayat Boyu Öğrenme Taslak Strateji Belgesi"— Sunum transkripti:

1 Hayat Boyu Öğrenme Taslak Strateji Belgesi

2 Hayat Boyu Öğrenme Kavramı
Hayat boyu öğrenme; kişisel, toplumsal, sosyal, politik, kültürel, ve istihdam ile ilişkili bir bakış açısı içinde bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirmek amacıyla tüm yaşam boyunca üstlenilen her türlü öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanmaktadır.

3 Amacı tüm vatandaşların, bilgiye dayalı topluma uyum sağlamaları, yaşamlarını daha çok kontrol edebilmeleri ve sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkân vermektir. Hayat boyu öğrenme, örgün öğrenmeyi (formal), yaygın öğrenmeyi (non-formal), teknik eğitim ve becerilerin kazanılmasını sağlayan kursları, iş yerinde kazanılan mesleki becerileri ve diğer bilgi ve yetkinliklerle bireysel becerilerin kazanılmasına yol açan öğrenmeyi içermektedir.

4 Hayat boyu öğrenme okullarda, üniversitelerde, evde, işte ya da herhangi bir yerde yaş, sosyo-ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. Bu yolla, hayat boyu öğrenme bireylerin, ve tüm toplumun gerek mesleki, gerekse daha geniş toplumsal başarısına katkıda bulunacak bilgi, farklı anlayış ve becerilerin kazanılmasını destekleyen sürekli ve planlı bir etkinlik olarak görülmelidir.

5 Türkiyede hayat boyu öğrenme kavramının tarihçesi AHİ’lere kadar uzanır. Ancak kavramın kendisi yenidir. Henüz örgün, yaygın ve bireysel öğrenme politikalarında ‘ortak yol gösterici bir ilke’ olarak benimsendiği söylenemez. Hayat boyu öğrenme, bir yandan bireylerin bilgi, beceri, yetenek ve niteliklerini artırarak, diğer yandan da yeni yetkinlikler kazanmalarını sağlayarak toplumun yaşam kalitesini yükseltici bir rol oynayacaktır.

6 Bu nedenle Kavramın kapsamı çok geniştir.
Bir boyutu sosyal, toplumsal gelişim ve değişimlere yer verirken Diğer bir boyutuyla teknik beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, teknolojik değişimleri içermesi ve Okur yazar olmayanlarla, bu alanda sunulan olanaklardan en az yararlananları da kapsaması, ve özellikle ‘Bilgi toplumu’na dönüştürme misyonuyla, Hayat boyu öğrenmeyi, tüm kamu kurumlarının, özel kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin sahipleneceği ve katkıda bulunacakları bir olgu haline getirmiştir.

7 Hayat boyu öğrenme, toplumu beşikten-mezara kadar öğrenme’ sloganıyla, BİLGİ TOPLUMU’ na dönüştürecek projeleriyle örgün, yaygın ve bireysel öğrenme politikalarının tümünü kapsar. Buna göre, HBÖ, değişime uyum, kendini yenileyen bir kapasite oluşturma, uzun vadeli başarı ve sürdürülebilir gelişmenin anahtarı olarak görülebilir.

8 Hayat boyu öğrenme, kamu kurumları ve sosyal ortaklar arasında çok iyi bir işbirliği, bütünleşme ve koordinasyonla başarılabilir. Bu nedenle de ayrı bir ‘kurumsal çatı’ altında örgütlenmeli ve uygulamalarını bağımsız bir kimlik altında yürütmelidir. Bu çatı altında yer alacak kamu kurum ve kuruluşlarının yanısıra, özellikle sivil toplum kuruluşlarına geniş bir yer verilmesi ve buradaki işlevlerinin artırılması önem taşımaktadır.

9 Kar amacı gütmeyen eğitim sağlayıcıların sayısının artırılmasının yanında; HBÖ’de
eğitim programlarının çeşitliliğinin artırılması eğitim kalitesinin yüksek tutulması ve teşvik ve destekler verilmesi konuları önem kazanmaktadır. Özellikle MEB’lığının bu süreç içindeki rolü çok dikkatli bir şekilde tanımlanmalıdır.

10 HBÖ Avrupa-Kronolojik Tarihçe
1995 – AB Komisyon’un öğretim ve öğrenime ilişkin Beyaz Belgesi: öğrenme toplumuna doğru, hayat boyu öğrenmenin gelişimini desteklemiştir. 1999 – 30 Avrupa ülkesinin eğitim bakanları Bolonya Deklarasyonu’nda 2010 yılına kadar bir Avrupa yüksek öğretim alanının kurulması hususunda anlaşmaya varmıştır. Sürecin amacı,Lisans, Master ve Doktora dereceleri olmak üzere üç devreye dayanan ortak bir çerçeve benimsenmesi.

11 2000 - Lizbon Konseyi, 2010 için aşağıdaki stratejik amacı belirlemiştir:
Daha çok sayıda ve daha iyi işler sunan ve daha fazla sosyal uyum sağlayan, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlayacak, dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi-tabanlı ekonomi haline gelinmesi. Konsey, eğitim ve öğretim sistemlerinin bilgi toplumunun taleplerine uyum sağlaması ve yaşantılarının farklı aşamalarındaki hedef gruplara uygun öğrenim ve öğretim imkanları sunması gerektiği kararına varmıştır.

12 2001 – Bir Avrupa Öğrenme Alanının Gerçeğe Dönüştürülmesi - Komisyon’un bu tebliği herkes için hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesine yönelik olarak tutarlı stratejileri ve pratik tedbirleri belirlemiştir. 2002 – Avrupa Komisyonu, 2010 yılına kadar hayat boyu öğrenmeye katılıma ilişkin ortalama AB düzeyinin, çalışan yetişkin yaş grubunun (25-64 yaş grubu)en az %12.5’i olması gerektiği şeklindeki Avrupa karşılaştırma ölçütünü önermiştir

13 DEĞERLENDİRME 1. Bugün gittikçe artan sayıda AB ülkesi, Eğitim ve Öğretim 2010 programının uygulanmasından sorumlu özellikle Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları arasında koordinasyon sağlanması ve sosyal ortaklar gibi paydaşlar ile istişareye yönelik somut düzenlemelere sahiptir.

14 2. İşverenlerin eğitim alanında daha fazla yatırım yapmaya teşvik edilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. 3. Birçok ülke, zayıf sosyo-ekonomik geçmişe sahip gençlerin eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlamaları için, hayat boyu öğrenmenin gerçeğe dönüştürülmesi çalışmalarını hızlandırmışlar ve üniversitelerden bu konuda yararlanmaya başlamışlardır.

15 Bu durum, yüksek öğretimdeki katılım düzeylerinin yükseltilmesine yönelik olarak AB’de başlatılan genel çabanın bir parçasıdır. Sürekli eğitimlerle, mesleki gelişim sunan birçok üniversite ile uzaktan ve karma eğitim veren açık öğretim üniversiteleri ve Bilgi teknolojileri tabanlı öğrenim yaklaşımları da gün geçtikçe daha popüler hale gelmektedir. Sosyal katılıma ilişkin olarak, tüm ülkeler hedef grupların erişim ve istihdam edilebilirliği ile ilgili politikaların bileşenlerini tanımlamaya başlamıştır. Birçok ülke, mali sıkıntılar yüzünden, bu politikaların uygulanmasına ilişkin kapasitelerinin kısıtlandığını vurgulamaktadır.

16 8. Hayat boyu öğrenmede daha fazla yetişkinin yer alması, iş piyasasına aktif katılımı arttıracak ve sosyal uyumun güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

17 ÜLKEMİZ AÇISINDAN HBÖ’ Yİ AYRICAKLI KILAN BAZI ÖZEL DURUMLAR DA SÖZKONUSUDUR. BUNLAR SIRASIYLA:
a. okur yazarlık ülkemizde yaklaşık 7 milyon kişi okur yazar değildir. bu rakamın büyük bir kısmını kırsal kesimlerde yaşıyanlarla, kadınlar oluşturmaktadır. bu rakam türkiye’nin dünyadaki konumuna yakışmamaktadır. hbö’nün ülkemizde öncelikli olarak ele alması gereken konulardan biri budur. b. işsizlik ülkemizde işsizlik rakamları da yükselen bir seyir takip etmektedir. (%20’nin üzerinde- tisk’in rakamları) bu konuda da en dezavantajlı gruplar arasında kadınları ve engellileri saymak mümkündür. (kadınların işgücüne katılım oranları %25 ab de sonuncu). işsizliğin nedenlerinden biri de şüphesiz mesleksizliktir.

18 İŞGÜCÜNE KATILMA ORANLARI (15-64YAŞ) BAKIMINDAN TÜRKİYE AB ÜLKELERİ ARASINDA SONUNCU.
İŞSİZLİĞİN SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL ETKİLERİYLE BİRLİKTE ÖZELLİKLE SUÇ ARTIRICI ETKİLERİNİN ÜLKEDE CİDDİ RAHATSIZLIKLARA YOL AÇACAĞI KESİNLİKLE BİLİNMELİDİR. HBÖ’nin İŞSİZLİK KONUSUNDA VE ÖZELLİKLE MESLEK EDİNDİRME VE YENİ MESLEKLERE YÖNLENDİRME KONULARINDA CİDDİ YARARLAR SAĞLIYACAĞINI İFADE EDEBİLİRİZ. ÖZELLİKLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN SÖZÜ EDİLEBİLİR C. KAYIT DIŞI EKONOMİ SON OTUZ YILDA ÜLKEMIZDE KAYIT DIŞI EKONOMİDE CİDDİ BİR ARTIŞ GÖZLENMEKTEDIR.

19 TARIM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ORANI %33 OLUP, BU ORANIN %90’ı KAYIT DIŞI EKONOMİDE İŞ YAPMAKTADIR.
TARIM DIŞI SEKTÖRLERDE ÇALIŞANLARIN ORANI İSE %66 OLUP, BUNLARIN DA %34’ü KAYIT DIŞI İŞLERDEDİR YAPILAN ARAŞTIRMALAR TÜRKIYE’DE OKUMA-YAZMA BİLMEYEN İNSANLARIN DA ÖNEMLİ BİR KISMININ KAYIT DIŞI SEKTÖRDE İSTİHDAM EDİLDİĞİNİ İFADE ETMEKTEDIR. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN KAYIT İÇİNE ALINMASINDA, BU SEKTÖRÜ İŞGÜCÜ OLARAK BESLEYEN OKUR-YAZAR OLMAYAN MİLYONLARI VE BUNLARIN FAALİYETLERİNİ GERÇEK ANLAMDA KAYITLI EKONOMİK HAYATA KAZANDIRMAK GEREKİR. HBÖ BU İNSANLARI ÖNCELİKLE OKUR-YAZAR YAPMAK İÇİN ÇABA HARCAYACAKTIR.

20 D. ENGELLİLER YASALARLA KORUNMUŞ OLMALARINA RAĞMEN ÖZELLİKLE MESLEKSİZLİK NEDENİYLE İSTİHDAM DIŞINDA KALAN VE BU DURUMDAN EN ÇOK ZARAR GÖREN GRUP. HBÖ’nün DİĞER TÜM GRUPLAR GİBİ BU EN DEZAVANTAJLI GRUBA MESLEK ÖĞRETME MİSYONUNU DA EKLEMEK GEREKMEKTEDİR. E. VATANDAŞLIK BİLİNCİNİN YERLEŞTİRİLMESİ TÜM VATANDAŞLARIMIZIN YARARLANACAĞI BİR EĞİTİM FAALİYETİ OLARAK ÖNEM KAZANMAKTADIR. F. DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİ Aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

21 Öneriler: 1. Bakanlıklar-arası/Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu oluşturulması Görevi, hedeflenen hayat boyu öğrenme yasal düzenlemesi bakış açısıyla, mevcut sistemin yasal kurallarını gözden geçirmek ve büyük ölçüde basitleştirmek olmalıdır. Ayrıca, istihdam, sosyal politika, işletme, eğitim ve idareye ilişkin yasal düzenlemeleri uyumlu hale getirecek bir hayat boyu öğrenme çerçeve kanunu oluşturulması da önerilmektedir

22 Hayat Boyu Öğrenme Ulusal Kurulu oluşturulması
Özerk bir yapıya sahip olmalı, Faaliyetleri kendi kuruluş tüzüğüne göre yürütülmelidir Görevleri: HBÖ politikaları geliştirme, sivil ve sosyal ortakların katılımıyla kararlar alma, yenilikçi ve yaratıcı görüşlerin benimsenmesi ve uygulanmasını destekleme kanunlar ve reformlar, ve araştırmalar için teklifler sunma Önceden belirlenen faaliyet planına göre performansı izleme ve değerlendirme.

23 3. Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Hayat Boyu Öğrenme Ulusal Kurulu tarafından alınan kararlar ve düzenlemeler doğrultusunda faaliyetlerini yürütür. Öneri: Kanuna dayanan kendi kuruluş tüzüğüne sahip, kamu tarafından sübvanse edilen, yarı özerk Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’ nin kurulmasıdır. Yönetim organının %50’si MEB, İŞKUR, TÜİK, TÜBİTAK, YÖK, Ulusal Ajans gibi devlet kurumlarının temsilcilerinden ve diğer yarısı da sivil toplum kuruluşları ve sosyal ortakların temsilcilerinden oluşabilir.

24 Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi
Hayat boyu öğrenmenin toplumun tümüne ulaşmasının sağlanması, desteklenmesi ve geliştirilmesi için güçlü ve geniş tabanlı bir Sivil Toplum Örgütü temeline ihtiyaç vardır. Sivil toplum kuruluşlarının bu ihtiyacı karşılayacak kurumsal güce ulaşmalarının sağlanması için eğitim birimlerini güçlendirmeleri gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşları, HBÖ faaliyetlerinde toplumsal bilinç içinde sorumluluk almalı, eğitime katılmalı ve katkıda bulunmalıdır.

25 Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Merkezi
tarama çalışmaları ve yayın faaliyetleri , eğitim sağlayanların değerlendirmesi ve akreditasyonu, iş bulma kurumlarının ülke geneli, il ve bölge seviyelerindeki kurumsal ağları ile yakın işbirliği içinde kalite güvence, Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Merkezinin çalışmaları kısmen devlet bütçesi desteğinden, kısmen özel eğitim sağlayıcılarından ya da üniversitelerle işbirliğinden sağlanmalı ve kısmen de diğer sosyal ortakların desteğine dayanmalıdır.

26 Türk Hayat Boyu Öğrenme politikaları için sekiz stratejik amaç belirlenmiştir. Bunlar:
Hayat Boyu Öğrenme Sistemi ve Altyapısının Güçlendirilmesi 2. Hayat Boyu Öğrenme Finansman kaynaklarının Arttırılması İzleme ve Karar-Alma için Verilerin Toplanması ve Kullanılması Yerinden Yönetim ve Yetki Devri, Sivil Toplum ve İşbirliğinin Sağlanması

27 Öğrencilere Bilgi, Tavsiye ve Rehberlik Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması ve Öğrenme Kültürünün Oluşturulması Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Sisteminin Oluşturulması Personel Kapasitesinin Geliştirilmesi 8. Uluslararası İşbirliğinin Sağlanması

28 Türkiyede HBÖ Politikası Geliştirmek için Temel Strateji Alanları
1. Hayat Boyu Öğrenmenin Finansmanı Hayat boyu öğrenme hem makro hem de mikro seviyede pahalı olabilir. Göreceli olarak düşük bir seviyede eğitim kazanımı olan ülkelerin Hayat Boyu Öğrenemeye yüksek seviyede eğitim kazanımı olan ülkelerden daha fazla yatırım yapmaları gerekecektir. Hükümetler hayat boyu öğrenmeyi tek taraflı olarak finanse edememektedir. Bu nedenle, hayat boyu öğrenmenin yararlananları hayat boyu öğrenmenin maliyetlerini paylaşmalı ve “eş-finansman” sağlamalıdır.

29 Eğitim ihtiyaçları ve finansman imkânları iller, sektörler ve şirket türleri arasında büyük oranda farklılık göstermektedir. Türkiye’de hayat boyu öğrenmenin finanse edilmesi için finansman mekanizmalarının bir karışımına ihtiyaç duyulmasının sebebi de budur. Bu karışım: Yeterli mali kaynak sağlamalı ve Dezavantajlı bireylerin katılımına olanak sağlayacak şekilde eşit erişim sağlamalıdır.

30 Finansman politikaları eğitim piyasası ve iş piyasasını etkileyebileceği için, Türkiye’de hayat boyu öğrenme için bir finansman politikası geliştirirken bu piyasalar üzerindeki etkiler dikkate alınmalıdır. Hayat boyu öğrenmenin birinci derecede ve en açık yararlananı bireysel katılımcıdır. HBÖ alan bireylerin kazanımları: Artan istihdam edilebilirlik / kariyer esnekliği, Daha yüksek gelir düzeyleri (3) Artan beceriler ve (4) Bireysel tatmin

31 İşverenlerin kazanımları:
hayat boyu öğrenmeye katılan çalışanlar açısından artan verimlilik ve artan seviyede istihdamda süreklilik çalışanların uyum sağlama yeteneği artabilir. Birden çok farklı işte istihdam edilebilirlik.

32 Devletin Kazanımları:
Devlet için en açık yararlar çalışanların artan gelirlerinden sağlanan daha fazla vergi geliri, Ekonomik bağımlılığın azalması sonucu işsizliğe verilen desteğin azalması, Sosyal uyumda artış da devlet için olan yararlardan biri olabilir. Son olarak, yüksek düzeyde eğitilmiş bir işgücünün ekonomik kalkınmaya olumlu etkisi. Yukarıda belirtilen üç tarafın tümü iyileştirilmiş bir ulusal ekonomiden fayda sağlayacaktır.

33 İşletmelerin eğitime yatırım yapmasına yönelik devlet teşviklerine acilen ihtiyaç vardır. Güçlü pro-aktif finansman yönetmelikleri hayat boyu öğrenmeye ve yaygın eğitime katılma motivasyonunun yükseltilmesine dikkat etmelidir. Özel sektörün daha fazla yatırım yapmak için teşvik edilmesi ve kamu yükünün azaltılması için, vergi muafiyeti, vergi iadeleri, düşük faizli krediler, yatırım tahsisatları, ucuz arazi tahsisi ve kuruluşları sırasında üniversitelere devlet desteği gibi yeni düzenlemeler gereklidir.

34 2. Karar alma ve izleme ile ilgili veri toplanması
Türkiye’de HBÖ konusunda mevcut istatistiklerin yetersiz olduğu bilinmektedir. Düzenli olarak toplanan uluslararası karşılaştırabilirliğe sahip istatistiklerin noksanlığı, yaygın eğitimin analiz edilmesini zorlaştırarak, kritik alan ve zayıflıkların belirlenmesini imkânsız hale getirmektedir.

35 Hayat boyu öğrenme politika belgesinde Türkiye için belirlenen 10 eğitim alanı aşağıda gösterilmektedir: Okuryazarlık; Temel hesap bilgisi; Etkin vatandaşlık, kültürel ve sosyal beceriler; Erişim; Katılım; Hayat Boyu Öğrenmeye Yatırım; Öğrenmede Bilgi ve İletişim Teknolojileri; Stratejiler; Akreditasyon ve belgelendirme; Danışmanlık ve Rehberlik.

36 Aşağıdaki göstergelerin, Türkiye açısından, kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerde yüksek önceliğe sahip karşılaştırma ölçütleri olarak dikkate alınması önerilmektedir. Bilgi Toplumu için Beceriler Matematik, Bilim ve Teknoloji Eğitim ve Öğretime Yatırım Açık Öğrenme Ortamı Öğrenmenin Daha Çekici Hale Getirilmesi Yabancı Dil Eğitimi Mobilite (Socrates ve Leonardo da Vinci Programlarında öğrenci öğretmen mübadelesi)

37 Yetki Devri, Sivil Toplum ve İşbirliği
Piyasa ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek ve daha etkili olabilmek için merkezi düzeyde kalması gereken temel işlevler dışında kalan bir kısım görevlerin illere devredilmesi uygun olacaktır. Sorumlulukların ulusal, bölgesel ve yerel makamlar ile okullar arasında bölünmeli ve yerinden yönetim yönünde eğitim politikası uygulanmalıdır. Ancak, yerinden yönetim, bir politika amacı değil, hizmeti daha etkin verme amacı gütmeli ve hizmet verecek yerel makamlar ve kurumlar dikkatli bir şekilde belirlenmelidir.

38 4. Öğrenciler için Bilgi, Tavsiye ve Rehberlik ve Bir Öğrenme Kültürü
Türkiye’nin acilen öğrenmenin her tür insan için normal bir hayat tarzı, hakkı ve uygulaması olduğu, bir hayat boyu öğrenme kültürü geliştirilmeye ihtiyacı vardır. HBÖ politikaları, özellikle tehlikeye daha açık grupların yararlanması için tasarlanmalıdır. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, yurt içerisinde göç edenler, işsizler, düşük gelirli kişiler, beceri seviyeleri düşük işçiler, öğrenme merkezlerinden uzakta yaşayan kişiler, ve diğer dezavantajlı gruplar hayat boyu öğrenmenin öncelikli hedefidir. Herkesin HBÖ’ye ihtiyacı olmasına karşılık, bu kimseler hayat boyu öğrenmenin ve kaynakların temel odağını oluşturmalıdır.

39 Mesleki Rehberlik Okullardaki gençler için mesleki rehberlik Rehberliğe-yönelik okul Portföy sistemleri Çalışma dünyasıyla köprüler inşa edilmesi Çalışma dünyası konusunda bilgi sahibi kişilerden faydalanılması b. Erken yaşta okulu bırakma riski olan gençler için mesleki rehberlik HBÖ Politika Belgesinde,bu konuda, üç başarılı örnek tartışılmaktadır. Proaktif yaklaşım İşsiz gençliğe odaklanma Entegre hizmet sunumu

40 c. Üçüncü seviye öğretimde rehberlik
d. Yetişkinler için mesleki rehberlik hizmetleri e. İşsiz yetişkinlere yönelik mesleki rehberlik hizmetleri f. Çalışan yetişkinler için mesleki rehberlik hizmetleri g. Yetişkin eğitiminde mesleki rehberlik h. Daha yaşlı yetişkinler için mesleki rehberlik Mesleki rehberlik yatırımlarıyla birlikte, medyanın yardımı ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bir HBÖ kültürünün oluşması için, yaygın ve etkili bir bilgilendirme ve hayat boyu öğrenmeyi bilinçlendirme kampanyası geliştirmesi gerekmektedir.

41 5. Kalite Güvence ve Akreditasyon
Mesleki Yeterlilik Kurumunun oluşturulması, Mesleki Eğitim ve Öğretimin istihdamla olan bağının kuvvetlendirilmesine katkı sağlayacak olan önemli bir kurumsal gelişmedir. Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetişkinlerin sürekli eğitimi de dâhil olmak üzere, HBÖ’nün bütün türlerine olanak sağlayacak olan kalite güvence prosedürleri oluşturması önemlidir. Mesleki Yeterlilik Kurumu meslek standartlarının geliştirilmesi için bir koordinasyon kurumu olarak hareket edecek ve eğitim ve öğretimin geniş bir alanı için akreditasyon ve belgelendirme işlevleri görecektir. Uzun vadede bu faaliyet, hayat boyu öğrenme eğitimi ve öğretiminin tüm alanlarını kapsamalıdır.

42 6. Personel Kapasitesinin Geliştirilmesi
İşverenler, işveren ve işçi sendikaları ile ulusal ve yerel kurumların öğrenme fırsatlarının arttırılmasında önemli bir rol oynamalıdırlar. Bu eğitimlerden yararlanacaklar arasında daha önce sözünü ettiğimiz gruplara ek olarak memurları, öğretmen ve diğer eğitmenleri dahil edebiliriz. Üniversiteler, ortaöğretim okulları, meslek okulları ve diğer yaygın ve yetişkin eğitim kurumu liderleri gibi eğitim ve öğretimin her alanında uygun eğitim liderlerine ve bunların kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç vardır. HBÖ uzmanları yetiştirme ve araştırmada AB işbirliği kullanarak Türkiye’de hayat boyu öğrenme üzerine araştırmaların geliştirilmesi büyük önem kazanmaktadır.

43 7. Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğretmeni Eğitiminin Geliştirilmesi
Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerine verilen eğitimin geliştirilmesine özel bir dikkat gösterilmelidir. Öğretimin kalitesi, Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarındaki öğrenme sürecinin etkililiği açısından hayati önem taşımaktadır. İyi eğitilmiş ve yüksek düzeyde motive edilmiş Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenleri, iyi kalitede Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlamanın en önemli unsurudur.

44 Uluslararası İşbirliği
Türkiye Avrupa’da uygulanan programlarda elde edilen deneyimlerden yararlanmalıdır. Yapısal Fonlar, Eğitim ve Öğretim Programları, v.b. dahil olacak biçimde, hayat boyu öğrenme için çeşitli Avrupa kaynaklarının kullanılması fırsatları kamuya daha fazla sunulmalıdır. Türkiye AB ile işbirliği içinde uluslararası hareketlilik fırsatları ve kurumların ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde işbirliği projelerine katılma deneyimini kapsamlı biçimde kullanmalıdır. Sokrates, Erasmus, Comenius, Grundtvig ve Leonardo gibi uluslararası işbirliği programları vasıtasıyla yenilik ve gelişim gerçekleştirilmelidir.

45 Dinlediğiniz için Teşekkür ederim. Prof. Dr. Alaeddin Tileylioğlu


"Hayat Boyu Öğrenme Taslak Strateji Belgesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları