Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Öğrenme Çıktılarını Değerlendirme ve Not Verme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Öğrenme Çıktılarını Değerlendirme ve Not Verme."— Sunum transkripti:

1 1 Öğrenme Çıktılarını Değerlendirme ve Not Verme

2 2 İçerik Ham puanların nota çevrilemesinde farklı değerlendirme teknikleri Normal dağılıma göre not verme tekniklerini kullanarak notları puanlara çevirme Farklı değerlendirme türleri arasında ilişki kurma Değerlendirme ve not verme arasındaki ilişki Değerlendirmede kullanılan ölçüte göre öğrenci başarılarının değişimi

3 3 Ham puanlar Öğrenci başarılarının ölçülmesinde temel amaç not vermektir. Verilen not öğrencinin bir dersten geçme ve kalma durumunu belirler. Öğretmenler, testlerden, ödev ve proje çalışmalarından öğrencilere puanlar verirler. Testlerin değerlendirilmesinden elde edilen puanlar ham puanlardır. Ham puanlar daha sonra nota çevrilir ve bir kriterle karşılaştırılarak öğrenci hakkında yargıya varılır.

4 4 Ham puanlar Öğrenci başarılarının belirlenmesine yönelik yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmaları, eğitim sistemi, okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve veli açısından önemli sonuçlar doğurur. Bu sonuçlar, eğitim sisteminin her kademesinde alınan kararlara yol gösterir. Öğrencilerin seçilmesi, sınıflandırılması, yerleştirilmesi ve yönlendirilmesine hizmet eder. Süreç odaklı yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmaları eksiklerin, hataların ve öğrenme güçlüklerinin zamanında tespit edilerek sürecin düzenlenmesine yönelik önlemler alınmasına imkân verir.

5 5 Ham puanlar Öğrencilerin başarı düzeyleri nihai olarak not ile değerlendirilir. Not, öğrencinin bir dönem boyunca kurduğu tüm etkileşimin ve gösterdiği tüm performansın gerçek durumunu yansıtır. Notların gerçek durumu yansıtma derecesi ise, bir ölçme aracının geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden elde edilen ham puanların nota çevrilmesine kadar tüm sürecin sağlıklı işletilmesine bağlıdır.

6 6 Ham puanlar Ham puanlar nota çevrilmedikçe bir anlam ifade etmezler. Ham puanları nota çevirmek için, önce bir ölçüt seçilir sonra da puan bu ölçütle karşılaştırılarak nota çevrilir. En sonunda da not bir rakam veya harf ile sembolize edilir. Not verme işleminin esası, ölçme sonuçlarını gösteren sayıların, değerlendirme sonuçlarını ifade eden sembollere dönüştürülmesidir

7 7 Ham Puandan NOT’a Tablo 1: İlk ve orta öğretim okullarında kullanılan değerlendirme ölçeği. İlköğretimOrta Öğretim HAM PUANNOTDERECEHAM PUANNOTDERECE 85-1005Pekiyi85-1005Pekiyi 70-844İyi70-844İyi 55-693Orta55-693Orta 45-542Geçer45-542Geçer 0-441Başarısız25-441Geçmez 0-240Etkisiz

8 8 Ham Puandan NOT’a İlk ve orta öğretim okullarında öğrenci başarılarının ölçme ve değerlendirmesinde beşli not sistemi kullanılır. Puanlama değerlendirme ölçeği ile birlikte yapıldığından öğretmene kolaylık sağlar. Sınav, ödev, projeler ve uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, not çizelgelerine puan olarak yazılır. Öğrenci karnelerine ise puanlar not olarak yazılır. İlköğretim okullarında öğrenci başarısızlığı tek notla belirlenirken; orta öğretim okullarında öğrenci başarısızlığı iki notla değerlendirilir. Orta öğretimde 0-24 puanları arasında “0” etkisiz notu vardır.

9 9 Mevzuat Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta dereceli okullarda öğrenci başarılarının değerlendirmesi ve not vermede uyulması gereken ilkeleri mevzuatla düzenlemektedir. Öğretmenler öncelikle görev yaptıkları ilk ve orta öğretim okullarında yürürlükte olan mevzuata göre hareket etmekle yükümlüdürler. Puanlama ve nota çevirme, önceden belirlenen ölçütlere göre yapıldığından, öğretmenler için herhangi bir işleme gerek kalmadan kolaylıkla yapılabilmektedir.

10 10 Değerlendirme Türleri Ölçme sonuçları bir ölçütle karşılaştırılarak bir karara varılması sürecine değerlendirme denir. Kabul edilen ölçüte göre; “Mutlak değerlendirme”, “Bağıl değerlendirme” olmak üzere iki tür değerlendirme vardır. Bir sınavda elde edilen sonuçların başarılı sayılıp sayılmaması kullanılan ölçüte bağlı olarak değişebilmektedir.

11 11 Mutlak Ölçüte Göre Değerlendirme Değerlendirilecek grup dikkate alınmadan ölçütün önceden kesin olarak konulması ve ölçme sonuçlarının buna göre değerlendirilmesidir. Puanların nota çevrilmesinde bu standartlar esas kabul edilir. Burada norm önceden bellidir ve kesindir, değiştirilemez. Örneğin, “Boyu 1.65 metrenin altında olan erkekler polis olamazlar.” “Matematik dersinden 50 puanın üstünde alanlar başarılıdır” denmesi gibi. İlk ve orta öğretim kurumlarında başarı ve başarısızlık ölçütleri mutlak ölçüt olarak yönetmeliklerle belirlenmiştir.

12 12 Bağıl (İzafi) Ölçüte Göre Değerlendirme Bir öğrencinin başarısını o öğrencinin sınavına girdiği dersteki öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirmesine bağıl değerlendirme adı verilir. Ölçümü yapılan grubun ölçümlerinin ortalama başarılarından çıkarılan bir norm değeri ölçüt olarak kullanılır. Buna göre herhangi bir testten alınan puanların ortalamaları alınır, bu ortalamanın üstünde olanlar başarılı (geçer), altında olanlar ise başarısız (kalır) olarak değerlendirilir. Bireyin başarısı grubun başarısına bağlıdır. Örneğin, memurluk sınavlarında ilk beşe girenlerin işe alınması veya sınıftaki en başarılı üç öğrencinin belirlenmesi gibi.

13 13 Mutlak Başarı Oranını Dikkate Alarak Yapılan Değerlendirme Bu yöntemde testten alınması mümkün olan en yüksek puanı not sayısına bölünür. Bu şekilde bir katsayı elde edilir. Bundan sonra her öğrencinin puanı bu katsayıya bölünerek öğrencinin sınavdan aldığı not elde edilir. Örnek: Tüm soruların doğru cevaplandırıldığında alınabilecek en yüksek puanın 100 olduğunu kabul edelim. Not kategorisinin de 5 olduğu bir değerlendirme sisteminde 35, 55, 60, 80, 90 notlarını hesaplayalım. Alınması mümkün olan en yüksek puan= 100 Not kategorisi= 5 Katsayı:100/5= 20 35/20 =1,75 55/20 =2,75 60/20 =3.0 80/20 =4,0 90/20 =4,5 NOTLAR 2334 5

14 14 Normal Dağılıma Göre (Bağıl) Not Verme Öğretmenin normal dağılımı esas alarak not vermesi çok kolaydır. Önce puanlar en büyükten küçüğe doğru sıralandıktan sonra normal dağılım eğrisinde gösterilen yüzdelere göre 5 kategorili not sistemini esas alarak notları verilir.

15 15 %34,13 0 %13,59 %2,14 +1 +2+3 -3 -2 Sx 0 +1 +2+3 -3 -2 0 1 23 -3 -2 %68 %95 %99 Normal Dağılım Eğrisi (Simetrik Dağılım)

16 16 Normal Dağılıma Göre (Bağıl) Not Verme %7 %24 %7 %38%24 +0,5 S 4 +1,5 S 5 -0,5 S 2 -1,5 S 1 Öğrenci Yüzdesi NOT 3

17 17 Örnek: 42 kişilik bir sınavda yapılan matematik sınavından elde edilen puanlar normale yakın bir dağılım göstermiştir. Elde edilen puanlar en yüksekten en düşüğüne doğru sıralanmıştır. Sıralamada 15. kağıt kaç not alır? »Gerçekte test puanlarının her zaman normal dağılım vermeyeceği gerekçesi ile bu tekniği önermemektedir Öğrencilerin Yüzdeleri İşlem Sonucu Kâğıt Sayısı Not % 7 42*7/100 2.935 % 24 42*24/100 10 4 % 38 42*38/100 15.9163 % 24 42*24/100 10 2 % 7 42*7/100 2.931

18 18 Ortalama ve Standart Sapmaya Göre Not Verme Bu yöntemde önce öğrencilerin puanlarının aritmetik ortalaması ve standart sapması (S) bulunur. Örneğin, ortalaması 72, standart sapması 12 olan bir dağılımın 5 kategorili not sistemine göre her bir nota karşılık gelen puan aralıkları şu şekilde bulunur: 7278669054 -1,5 S-0,5 S+0,5 S+1,5 S 12345

19 19 Dizi Genişliğini Not Sayısına Bölerek Not Verme Dizi genişliği (ranj) değeri okulda kabul edilen not sisteminin öngördüğü sayıya bölündükten sonra ortaya çıkan değer dizideki en düşük puandan başlamak üzere en yüksek puana yükselinceye kadar eklenir. Örnek: bir testte alınan en düşük puanın 20, en yüksek puanın ise 80 olduğunu düşünelim. Ranj: 80-20= 60 60/5=12 (5’li not sistemi) 20+12= 32 32 sayısı 12 eklenerek, en yüksek puana ulaşıncaya kadar artırılır. Bu şekilde yandaki tablo oluşturulur. PUANLARNOT 72- ve üstü5 59-714 46-583 33-452 0-321

20 20 Puan kopmaları ve Frekans Dağılımlarını Dikkate Alarak Not Verme Frekans dağılım tablosu puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanarak hazırlanır. Frekans sütununda, frekansın 0 ya da alt ve üstündeki puanlara göre frekansın daha düşük olduğu noktalar belirlenir. Bu noktalardan frekans sütunu 5 bölüme ayrılır. Üsten başlayarak bölümlere notlandırma yapılır. Böylece puanlar nota dönüştürülmüş olur. İstatistiksel işlemlere dayanmadığı için güvenilir kabul edilmemektedir. Puan dağılımlarının homojen olduğu durumlarda kesme noktalarını belirlemek güç olduğu için işe sübjektiflik karışabilmektedir.

21 21 Performans Gözlemlerinin Puanlanması ve Nota Çevirme Öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesinde kayıt tutma, anekdot kayıtları, kontrol listeleri, ölçekler ve rubrikler gibi farklı değerlendirme ölçeklerinden yararlanılmaktadır. Öğrenci performansları değerlendirirken: –Ölçekte her bir ölçütün karşısında yer alan düzey işaretlenir –İşaretlenen düzeylerin puanları toplanır –Toplam puan yüzlük puan sistemine çevrilir –Elde edilen ham puanlar kabul edilen mutlak veya bağıl değerlendirme ölçütlerine göre nota çevrilir.

22 22 Rubriklerin Puanlanması Genellikle rubriklerde yer alan kriterlere göre alınan/verilen puanlar toplanarak toplam puan elde edilir. Daha sonra bu puanlar 100’e ya da kabul edilen not sistemine tamamlanır. Örnek olarak 3 kriterlik ve 3 düzeyden oluşan bir analitik rubrikte bir öğrenci birinci kriter için 3, ikinci kriter için 2 ve üçüncü kriter için ise 2 puan almış olsun. Bu rubrikte en yüksek puan 9 puandır. Öğrencinin toplam puanı ise 3+2+2=7 dir. Bu puanı yüzde olarak ifade etmek istersek bu değer yaklaşık olarak 77,77 dir. Rubriklerden elde edilen verilerin analizleri derecelendirme ölçekleri ile aynıdır. Ancak, rubrikler de her kriter için puanlar bağımsız analiz edilir. Performans değerlendirme ölçeğindeki toplam puanın nota çevrilmesi:

23 23 Örnek Kriterler Zayıfİyileştirilm eli İyi 123 Belirtke Tablosu: %20 Hedefler doğru şekilde yazılmıştır X Kazanımlar doğru şekilde yazılmıştır X Kazanımların alanları belirtilmiştir X Kazanımların seviyeleri belirtilmiştir X Toplam 126 Yıllık Plan: %10 4 ders için yıllık plan hazırlanmıştır X Hedef ve kazanımlar yıllık planda gösterilmiştir X Öğrenme-öğretme etkinlikleri seçilmiştir X İçerik ve kullanılacak araç gereçler belirlenmiştir X Değerlendirmenin nasıl yapılacağı belirtilmiştir X Toplam 49

24 24 Rubriklerin Puanlanması Öğrencinin puanı (kısmi1) = (9/12)x100 = 75 Öğrencinin puanı (kısmi2) = (13/15)x100 = 87 Toplam puan (1+2) = (75x0,2) + (87x0,1) = 23,7 Hepsinin toplamı= (22/27)x100= 81x0,3= 24,3 X

25 25 THE END! Her ne kadar sürç-i lisan ettiysek affola! Sınavlarınızda ve hayatta kolaylıklar dilerim! ŞAMPİYON TRABZON


"1 Öğrenme Çıktılarını Değerlendirme ve Not Verme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları