Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tartışma Bilgiye nasıl ulaşılabilir? Farklı yollar var mıdır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tartışma Bilgiye nasıl ulaşılabilir? Farklı yollar var mıdır?"— Sunum transkripti:

1

2 Tartışma Bilgiye nasıl ulaşılabilir? Farklı yollar var mıdır?

3 Bilmenin yolları Eski uygulamalar, (daha önceki çözümler, geleneklere başvurma) Otorite figürlerine başvurma (uzman,bilgin,alim,a ğ a) Kişisel deneyimler Bilim

4 Bilgi Nedir? Bilgi, ilgi duyulan bir konuda inceleme veya gözlemler yolu ile varılan gerçekler veya bireylerin varlı ğ ı tanıma, anlama ve bilme çabası sonucu ortaya çıkan ürün olarak tanımlanmaktadır. Bilgi bizim için bir varlı ğ ı ifade eder. Mesela elmanın yeşil oldu ğ u, insanın canlı bir varlık oldu ğ u, Bir yılın 365 gün oldu ğ u gibi kavramların her biri bilgidir. Bilgi; Ö ğ renme sonucu oluşur, Yeni durumlara uyum yetene ğ i sa ğ lar, Kaydedilebilir, yorumlanabilir, aktarılabilir, tekrarlanabilir, geliştirilebilir, de ğ erlendirilebilir. Gibi özellikleri vardır.

5 Bilgiler taşıdıkları farklı özelliklerden dolayı çok çeşitli gruplar altında sınıflandırılmıştır. Bilimsel bilgi, Teknik bilgi, Dini bilgi, sanat bilgisi gibi Bunlardan; Bilimsel Bilgi tanımlanırsa

6 Bilimsel Bilgi Nedir? Bilim insanlarının nitel veya nicel gözlemler veya akıl yürütme yolu ile merak ettikleri varlıklar veya olaylar hakkında elde ettikleri bilgiler olarak özetlenebilir. Ya da güvenilir, bilimsel medotlar kullanarak elde edilen bilgilere ise bilimsel bilgi denir

7 Bilim nedir? Bilim, matematiksel bir kavram de ğ il karmaşık bir metottur. Ancak tanımına ilşikin farklı görüşler vardır. ◦ Statik görüş ◦ Gelişimci görüş ◦ Keşifçi görüş Bilim insanları bilimi hem süreç, hem de bir ürün olarak ele almaktadır.

8 Bilim nedir? Bilim kavramı literatürde de ğ işik şekillerde tanımlanmıştır. Çünkü bilim çok çeşitli özelliklere sahiptir. Bilim; 1.Matematiksel bir kavram de ğ ildir, karmaşık bir yöntemdir. 2. Dura ğ an de ğ ildir, sürekli gelişmektedir. 3. Anlamında belirsizlikler vardır (tanımlarında bazen bilgi olarak ifade edilirken bazen de bilgiyi kurma, ortaya çıkarma olarak ta adlandırılmaktadır).

9 Bilim; doğru düşünme, doğruyu ve bilgiyi araştırma, bilimsel metotları kullanarak sistematik bilgi edinme ve bilgiyi düzenleme süreci, evreni anlama ve tanımlama gayretleri olarak ifade edilebilir.

10 Bilimin Nitelikleri (Do ğ ası) Bilim insanlı ğ ın ortaya çıkışı ile başlayıp binlerce yıldır süren bilimsel bilgi üretme sürecinde, kendi niteli ğ ini geleneklerini ve standardını oluşturmuştur. Bu süreçte ça ğ daş bilimin dört önemli niteli ğ i ortaya çıkmıştır. Çeşitlilik: Bilimsel bilgi üretmek bireylerin veya toplumların tekelinde olmayıp tüm insanlı ğ a açıktır. Süreklilik: bilimsel bilgi üretme süreci insanlı ğ ın varoluşundan bu yana hiçbir zaman durmadan devam etmektedir. Yenilik: Her gün yeni bilimsel bilgiler ve yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır. Ayıklama: Yanlış bilgilerin yerine yeni bilgiler konulur.

11 Bilim ayrıca; 1.Bilim olgusaldır: Do ğ rudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya sınanabilecek vakaları inceler. 2.Bilim objektiftir: Bilimsel bilgiler nesnel verilere dayandırılmıştır. Elde edilen verilerden ulaşılan sonuçlar kişiden kişiye veya toplumdan topluma de ğ işmemelidir. 3.Bilim seçicidir: Bilim var olan olgularla de ğ il, önemli görülen olgularla ilgilenmelidir.. 4.Bilim genelleyicidir: Bir vaka veya durumda do ğ ru olarak bulunmuş bilgiler, di ğ er vakalar içinde aynı derecede do ğ rudur. 5.Bilim mantıksaldır: Bilimsel bilgiler mantık kuralları ile örtüşmelidir. 6. Bilim eleştiricidir: Eleştirmeye açık olmalıdır. Hem eleştirmeli hem de eleştirilmelidir. 7. Bilim dinamiktir: Sürekli de ğ işme, gelişime ve ilerleme halindedir. 8. Bilim kümülatiftir: insanlık tarihi boyunca sürekli artmış ve birikmiştir.

12 Bilimsel Bilgi Türleri Olgular:  Birçok defa do ğ rulanmış ve üzerinde fikir birli ğ ine varılmış bilgilerdir. Do ğ rulu ğ u genellikle ispatlanmış önermelerdir.  Olgular tektir, tartışılmaz, basit gözlemlerin bir ürünüdür ve yaşadı ğ ımız dünyadan elde edilen verilerdir. Bilimsel olgular, basitçe gözlemlere dayalı olarak ortaya çıkmış olsa dahi, yine de gözlemi yapan kişinin sahip oldu ğ u teorilerden etkilenebilir.  Volkanik patlamalar, güneş tutulması ve gece-gündüz olgulara örnek olarak verilebilir.

13 Hipotez Do ğ rulu ğ u henüz test edilmemiş bilgilere veya önermelere hipotez denir. Ya da deneysel olarak test edilebilmesi gereken bazı olgularla ilgili olarak ileri sürülen açıklamalar olarak tanımlanabilir. Bilimsel bir hipotez esasen do ğ ru veya yanlış olarak ispatlanmaz; bunun yerine eldeki verilerle tutarsız oldu ğ una karar verilirse reddedilir veya de ğ iştirilir; reddedilmezse “geçici olarak do ğ ru” kabul edilir. Bu ikinci durumda yeni delillerin veya yapılacak denemelerin ışı ğ ında hatalı oldu ğ u bulunana kadar işleyen bir hipotez olarak kabul edilir. Birçok deney yapılmasına ra ğ men hâlâ direnen ve “yanlış” oldu ğ u bulunamayan hipotezler, sonuç verici oldu ğ undan dolayı “olgular” olarak kabul edilirler.

14 Teori Gözlenen do ğ a olayları ile ilgili yapılan genellemelerin açıklamaları ve bilimsel bilginin kapsamlı ve birleştirmiş açıklaması olarak tanımlanabilir. Bilimsel teoriler, do ğ al olaylarla ilgili ortaya çıkan bir sürü farklı noktayı açıklamak ve anlamak için bilinene en iyi çabaları temsil eder. Bu bilgi türüne izafiyet teorisi, hücre teorisi ve biyolojik evrim teorisi örnek olarak verilebilir.

15 Hipotezler ve Teoriler:  Teoriler bilgi olarak, hipotezlere oranla daha önemli deneysel deste ğ e sahiptirler. Bu bakımdan do ğ rulu ğ u henüz test edilmemiş bilgilere ve önerilere hipotez denir.  E ğ er bir kuram deneylerle destekleniyorsa, bilinen tüm olgularla uygunsa ve daha uygun bir rakibi yoksa, teori olarak adlandırılır.

16 Yasa Do ğ rulu ğ u deneylerle kanıtlanmış varsayımlar veya gözlenen do ğ a olayları hakkında yapılan genellemeler olarak tanımlanmıştır. Teorilerin destekleyici delillerin olması durumunda yasa olaca ğ ı yönünde yaygın bir kavram vardır. Hâlbuki yasalar ve teoriler iki farklı bilgi türünü temsil eder. Yasa; gözlenen do ğ a olayları hakkında yapılan genellemelerdir. Teoriler ise daha çok bu genellemelerin açıklamalarıdır. !!! Bilimsel yasalar teorilerden daha üst bilgiyi temsil etmezler !!! Teoriler: gelişir, yenilenir, de ğ işir;Yasalar ise de ğ işmez

17 Olgu; Deprem olması Kavram; Deprem, yerkabu ğ unda meydana gelen salınımlardır. Hipotez; Hayvanların depremleri önceden sezinleyip farklı davranışlar sergiledikleri ileri sürülmektedir Yasa; Fay hatlarının oldu ğ u yerde yer kabu ğ u hareket ederse deprem görülür. Teori; Deprem gibi bir gibi bir çok olayın nedeni levha tektoni ğ i teorisine göre yer kabu ğ unun hareketlili ğ idir.

18 Prof. Dr. Mustafa ERGÜN18 Bilim Paradigma İ lişikisi Paradigmayı, belli bir bilim toplulu ğ una araştırmalarında yol gösteren ve onların hayata bakışlarını belirleyen bir pencere olarak tanılayabiliriz. Paradigma bir felsefe, bir bakış açısı bir de ğ erlendirme biçimidir. Bir paradigma içinde, hem temel soruların hem de cevapların çerçevesi bellidir.

19 Prof. Dr. Mustafa ERGÜN19 Thomas Kuhn paradigma kavramını kullanmıştır. Ona göre paradigma, bilim toplulu ğ unun çalışmalarında örnek aldı ğ ı model, yine bilim toplulu ğ unun paylaştı ğ ı bütün de ğ erler ve alışkanlıklardır.

20 Prof. Dr. Mustafa ERGÜN20 Paradigma, olaylarla karşılaştırılan kuramsal- kavramsal sistemlerdir. Paradigmaların de ğ işimi ve gelişimi vardır. Örne ğ in, Newtoncu paradigma, iki yüzyıl sonra yerini başka kavramsal sisteme, görelilik kuramına, terk etmiştir.Yani Newton mekani ğ i yanlış oldu ğ u ya da yanlışlandı ğ ı için de ğ il; olayları açıklamada yetersiz kaldı ğ ı için terk edilmiş bir paradigmadır.

21 Prof. Dr. Mustafa ERGÜN21 Kuhn’a göre, paradigmalar kıyaslanamaz. Çünkü farklı kuramları birbirleriyle kıyaslamak için kullanılabilecek ve kendileri herhangi bir ölçüte ba ğ lı olmayan nesnel ölçütlere ihtiyaç vardır. Kuhn’a göre nesnel ve evrensel ölçütler yoktur.

22 Prof. Dr. Mustafa ERGÜN22 Bilim adamlarının içerisinde yaşadı ğ ı kavramsal sistem ye kültür onlara neyi ö ğ retmişse bilim adamları onu görmektedir.Bu yüzden iki paradigma farklı boyutlarda yaşar. Paradigma de ğ işimleriyle bilim toplulu ğ unun yaşadı ğ ı dünya da de ğ işir. Bir konuda yapılan çalışmada aynı olguyu en iyi ve en tutarlı olarak açıklayan kuram ön plana çıkar ve paradigma oluşur.

23 Prof. Dr. Mustafa ERGÜN23 Yeni paradigma, ortaya çıktıktan sonra, önceki paradigmayı benimseyen bilim toplulu ğ u tarafından tepkiyle karşılanır. Bir paradigma hiçbir zaman kendini rakiplerine ikna yoluyla kabul ettiremez. Geçerli paradigmanın yerini bir di ğ erinin alması “devrim”dir. Bu bilimsel gelişme sürecidir.

24 Prof. Dr. Mustafa ERGÜN24 Kuhn’a göre bilimin işleyişi şu şekilde gerçekleşmektedir:

25 Prof. Dr. Mustafa ERGÜN25 E ğ itimde de de ğ işik paradigmalar olabilir; E ğ er idealist görüşe sahipseniz,her insanın zihninde do ğ uştan bilginin var oldu ğ unu kabul edersiniz. Bu paradigmaya göre yapaca ğ ımız e ğ itim düzenlemeleri farklıdır. Realist görüşü benimserseniz, insan zihninin do ğ uştan boş oldu ğ u n u kabul edersiniz ve yapaca ğ ınız e ğ itim-ö ğ retim düzenlemeleri de ona göre olur.

26 Prof. Dr. Mustafa ERGÜN26 De ğ işik paradigmalar e ğ itim sistemimizi etkiler. Dini konularda a ğ ırlıklı ö ğ retim yöntemi ezber olur. Teknik, fen konularında uygulama a ğ ırlıktadır. Bakış açımız ona göre de ğ işir.

27 ÖRNEK; EĞİTİMDE OLUŞAN YENİ PARADİGMA

28 Bilgiye Ulaşma Yolları Bilgiye Ulaşma Yolları Bireyler tabiata var olan gerçeği araştırmada ve ortaya çıkarmakta çeşitli yöntemlerden yararlanırlar. Bunlar genel olarak; Deneyimleri genelleme (Tecrübe) Akıl Yürütme (Muhakeme / Mantık) Bilimsel araştırma

29 1. Deneyimleri Genelleme: Kişinin kendi yaşantıları ile sorunları çözmede elde etti ğ i kazanımlarla yıllar boyunca oluşur. Bununla birlikte birey kendisinden daha tecrübeli kişilerden (otoritelerden) bilgi edinerek problem çözme yoluna gidebilir.

30 2. Akıl Yürütme (Muhakeme): Bireylerin mantıksal önermeler yoluyla bilgiye ulaşmalarıdır. Üç şekilde gerçekleşebilir. ◦ Tümdengelim ◦ Tümevarım ◦ Tümevarımcı-Tümdengelimci yaklaşım

31 a. Tümdengelim: Aristo’nun gerçe ğ e ulaşma anlayışına dayanmaktadır. Bilinen iki öncülden hareket ederek, zihnin zorunlu olarak bir sonuç çıkarmasıdır. Örnek: ◦ Tüm gezegenler güneş etrafında döner. (Temel önerme) ◦ Dünya bir gezegendir. (özel önerme) ◦ Bu nedenle dünya güneş etrafında döner. (Sonuç) Bu yaklaşım araştırma ya da gözlemi ihmal etti ğ i ve sadece zihinsel eksersize dayandı ğ ı için ço ğ u kez yetersiz kalmaktadır.

32 b. Tümevarım: Tek tek olaylardan hareket ederek ya da sınırlı sayıda deneyimle kazanılan bilgilere dayanarak, benzer olayların tümüne ilişkin genellemelere ulaşmaktır. Örnek: ◦ Altın, bakır, kurşun vb. biçimlendirilebilir. ◦ Altın, bakır, kurşun vb. metaldir. ◦ Öyleyse bütün metaller biçimlendirilebilir. Burada önermelerden birinin yanlış olması halinde tüm süreç hatalı olmaktadır.

33 c. Tümevarımcı-Tümdengelimci Yaklaşım: Gözlemci önce bireysel gözlemlerinden hipotezlere ulaşmakta, sonra da genelden özele do ğ ru bireysel olaylara gitmektedir.

34 3. Bilimsel Araştırma: Bireyin deneyim ve akıl yürütme yollarını araştırma sürecinde kullanarak kendi çabaları sonucu gerçe ğ e ulaşmasıdır. Ya da Bir amaca ve bir sorunu çözmeye yönelik, belirli aşamalar içerisinde ve bir düzen dahilinde yapılan bilimsel çalışmalara araştırma denir Araştırma kavramı, pratikte kolaylık sa ğ laması açısından kısaca bilimsel yöntem olarak da tanımlanabilir.

35 Bilimsel Yöntem  Bilimsel Düşünme Yöntemi  Bilimsel Araştırma Yöntemi  Olaylara Dayanma  Tarafsızlık  Dogmatizmi Reddetme  Eleştiriye Açık Olma  Yanılma Olasılığını Kabul Etme  Sorunu belirleme  Gözlem  Hipotez kurma  Hipotezi test etme  Teori ve genel kanunlara ulaşma Anlam (Araştırmaya dayanır) (Akla dayanır) B İ L İ MSEL YÖNTEM

36 Araştırmayı deneyimden (tecrübe) ve muhakemeden ayıran üç önemli özellik vardır. Bunlar; 1) Tecrübe rastlantısal olarak karşılaşılan olaylardan kazanılırken araştırma da veriler sistemli ve kontrollü elde edilip yorumlanır. 2) Tecrübe sübjektiftir. Araştırma ise deneyseldir. Bununla birlikte, deneysel çalışmalarda bile araştırmacılar verilerinin geçerliliğini sağlamak için diğer araştırmacıların tecrübelerinden faydalanırlar. 3) Tecrübe yolu ile kazanılan bilgilerin değişiminde tutuculuk mevcutken (kişiler tecrübeleri ile edindikleri bilgilerin doğruluğunun eleştirilmesini kabullenmekte zorluk gösterirler) araştırma yolu ile kazanılan bilgiler gelişim ve değişime açık bir tarzda algılanır (araştırma sonucu elde edilen bilgileri kritik edilmesi bilgilerin güçlenmesi ve gelişmesi için araç olarak algılanır). Araştırma ile tecrübe arasındaki en belirgin fark ise tecrübenin daha çok kişisel yoruma açık ve sübjektif olmasıdır. Araştırmayı Deneyimden Ayırma

37 Araştırma Bilim İ lişkisi Araştırma: Bir gerçe ğ i ortaya çıkarmak, bir problemi çözümlemek ve mevcut verileri artırmak için bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanarak yapılan düzenli çalışmaya araştırma denir. Yöntem ve Teknikler Geçerli Soru Geçerli Cevap Araştırma;  İnsanda varolan merak, ihtiyaç ve rahatsızlık veren duruma karşı olan ilgiden ortaya çıkar. Araştırma;  Bilimsel yöntemin kullanılması sonucunda bilimsel bilgi üretmeye yarayan bir çalışma olduğu için bilimin vazgeçilmez aracıdır. Bilimsel bilgi araştırma ile üretilebilir. O halde denilebilir ki, bilim araştırmanın hem sonucudur, hem de sebebidir.

38 Bilimsel araştırma süreci ◦ Literatür taraması ◦ Araştırma probleminin belirlenmesi ◦ Kaynakların okuması ve özetlenmesi ◦ Araştırma ve analiz yöntemlerinin belirlenmesi ◦ Veri toplama ve analiz ◦ Bulguların yorumlanması ◦ Araştırma raporunun hazırlanması

39 ARAŞTIRMALARIN BASAMAKLARI VE DÖNGÜSÜ KONU SEÇ İ M İ PROBLEM ÜZER İ NE ODAKLANMA TASARIMI KURMA VER İ LER İ TOPLAMA BULGULARI YORUMLAMA SONUCU D İĞ ERLER İ NE SUNMA VER İ LER İ ÇÖZÜMLEME B İ R BAŞKA KONU SEÇ İ M İ PROBLEM ÜZER İ NE ODAKLANMA TASARIMI KURMA VER İ LER İ TOPLAMA VER İ LER İ ÇÖZÜMLEME BULGULARI YORUMLAMA SONUCU D İĞ ERLER İ NE SUNMA

40 Araştırma sürecinde en önemli nokta, bir araştırmacının yürütmek istedi ğ i projesinin problemini iyice kavradıktan sonra, hangi araştırma yönteminin projesinin tabiatına uygun oldu ğ una bizzat kendisinin karar vermesidir.

41 Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin Temelleri Pozitivizm (Objektivizm) Rölativizm (Subjektivizm) Nicel Araştırmalar Nitel Araştırmalar

42 Araştırmada Kullanılan Yöntemlerin Kökenleri Araştırmalarda kullanılan yöntemlerin kökenleri, pozitivizm(objektivizm) ve rölativizm(subjektivizm) olmak üzere iki felsefi görüşe dayanır. Objektif yaklaşıma (statik bilim) göre; bilim, dünyaya dönük sistemli bilgiye yol açan bir etkinliktir. Özetle bilim, ço ğ altılmış-birikimli bulgular kümesidir.

43 Objektivist felsefeye sahip olan bilim adamı aşa ğ ıdaki ilkeler do ğ rultusunda hareket eder. Bunlar; Determinist görüşü savunur Deneysel çalışma yöntemini benimser Basitlik prensibini savunur Genelleme gayreti içerisindedir

44 Objectivist yaklaşım Objektivist yaklaşıma göre gerçek bilgiler “gözlemlere ve deneylere ba ğ lı olarak ortaya çıkarılan bilgilerdir”. Objektivist yaklaşımda gerçekler arasındaki ilişkileri bulmak için daha çok istatistiksel yöntemler kullanılır ve sonuçlar sayısal olarak ifade edilir. Esas amaç bulgular üzerinden genellemeler yapmaktır. Objektivist görüşün amacı, insan davranışlarını bir sisteme ve bir kalıba oturtarak determinist bir çerçeve içerisinde açıklamaktır.

45 Subjektivist yaklaşım Subjektivist görüş yaşayan bütün varlıkların davranışlarını objektivist görüşteki gibi kalıplaştırmaya çalışmaz. Bu görüşe göre, insanların davranışlarının gelişimine etki eden etmenler onların kültürleri, inançları, beklentileri, duyguları, düşünceleri ve arzularıdır. Subjektivist çalışmaların temel alanı bireylerin zihinlerinde ne oldu ğ u, bunun nasıl oluştu ğ u ve bir konu hakkında di ğ er bireylerle olan farklılıkların neler oldu ğ unu oraya çıkarmaktır.

46 … Subjektivist yaklaşım Subjektivist görüş, son zamanlarda e ğ itim çalışmalarında insan davranışlarını belirlemede ve bireyin bir olay hakkındaki deneyimlerini, görüş açılarını bulup ortaya çıkarmada etkili bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Subjektivist görüşün üzerinde durdu ğ u nokta, insan davranışlarını araştırmada sayısal ölçütler de ğ il de, onları derinlemesine inceleyebilen ve insanın iç dünyasını araştırabilen yöntemlerin kullanılmasıdır. Bunun da genellikle gözlem ve mülakat yöntemi ile mümkün olabilece ğ i savunulmaktadır.

47 Araştırma Yöntemlerinin Kökenleri Pozitivizm(Objektivizm) Quantitative (Nicelikle Belirlenen ) Relativizm(Subjektivizm) Qulitative(Nitelikle Belirlenen) Etnografik Çalışmalar Deneysel Çalışmalar Mülakat GözlemAnket Çalışmaları Örnek Olay ve Öğretmenin Araştırmacı Olduğu Model

48 ARAŞTIRMA YÖNTEMLER İ N İ N KÖKENLER İ  Ontolojik olarak 1.Gerçek nesnel bir türdür. 2.Gerçek vardır. Bireyler zaten var olan gerçekleri keşfederler.  Epistemolojik Olarak 1.Bilginin do ğ ası gerçek ve dokunulabilirdir. 2.Bilginin do ğ asının somut, gerçek, dokunulabilir olması, do ğ al bilim yöntemiyle ilişkili olmasını gerektirir.  Ontolojik olarak 1.Sosyal gerçekler bireyin yapılandırması ile oluşur 2. Gerçekler bilincin bir ürünüdür.  Epistemolojik Olarak 1. Bilgi, soyut daha öznel tecrübe ve iç görüye dayalı kişisel özelliktedir. 2.Bireyin bilgiyi yapılandırıp kendisinin anlaması esastır. 3. Do ğ al bilimcilerin kullanmış oldukları araştırma süreçlerini reddeder. Pozitivizm(Objektivizm)Relativizm(Subjektivizm)

49  İ nsan Do ğ ası ve İ nsanlar Arası İ lişkiler 1. İ nsan mekanistik tarzda tepki verir. 2. İ nsan ve tecrübeleri çevrenin ürünüdür. 3. Birey kontrol edilir.  İ nsan Do ğ ası ve İ nsanlar Arası İ lişkiler 1. Gönüllülük esastır. 2.Birey kendi eylemlerinin başlatıcısıdır ve girişimcidir. 3. Birey çevresinin yapılandırıcısıdır.  Yöntem 1. Olaylar arası evrensel yasaları bulma arayışındadır. 2. Bilimsel araştırma bu dünyadaki olay ya da değişkenler arası ilişkilerin analizine yönelecek ve nicel olacaktır.  Yöntem 1. Temel ilgi bireyin yapılandırdığı değiştirdiği ve yorumladığı dünyayı ve bu süreçleri aramayı gerektirir. 2. Hem nitel hem niceldir.

50 3. Geleneksel araştırma tekni ğ i vardır. Bunlar: a)Problem fark edilir. b)Gözlemler yapılır. c) İ statistik yöntemler kullanılarak problem netleştirilir (Her bireyin probleminin ortak oldu ğ unu varsaymaktadır.) d) Hipotez kurulur. e)Deneysel süreçlerden sonra çözüme ulaşılır. f) Elde edilen veriler sayısal olarak ifade edilir. g) Genellemeye gidilir. 3. Katılımcı gözlemci, kişisel yapılandırma araştırma yaklaşımlarını benimseyecektir. Bunlar: a) Problem fark edilir b) Gözlem yapılır c) Mülakat yöntemi kullanılır (Genel do ğ rular elde etme kaygısı yoktur) d) Etnografik çalışmalar yapılır e) Elde edilen veriler nicel de olabilir nitel de olabilir f) Genelleme yapmaya çalışmaz.

51 Subjektivist Ve Objektivist Görüşlerin Kriti ğ i Objektivist görüşün e ğ itim araştırmalarındaki zayıf yönlerinden birisi, bulguların fiziksel gerekçelere dayandırılması ve de ğ işime maruz kalan insan davranışlarının sayısal bir şekilde yorumlanmasıdır Subjektivist görüşte bir olay hakkında geniş bilgi toplamanın yanında, asıl vurgu araştırılan konu içinde özel bir noktanın ele alınıp derinlemesine inceleme yapılmasındadır.

52 Subjektivist Ve Objektivist Görüşlerin Kriti ğ i Bu görüşe göre, bireyler, oluşturdukları tüm teoriler veya varsayımları kendi deneyimleriyle ve dünyaya bakış açılarıyla geliştirirler ve pratikte oluşturdukları bu teorileri uygulamaya çalışırlar. Subjektif görüşün üzerinde durdu ğ u ana tema, e ğ itim çalışmalarında insanların yaşadıkları çevre ile birlikte ele alınmalarıdır

53 Nicel ve Nitel Araştırma Nedir? Nicel Araştırma: Fizik, kimya, biyoloji, mühendislik gibi do ğ a bilimleri alanlarında yapılan araştırmalar gözlem ve ölçmeye dayanmaktadır. Gözlem ve ölçmelerin istenildi ğ inde tekrarlanabildi ğ i araştırmalara “nicel araştırma” denir. Nitel Araştırma: İ nsan ve grup davranışlarını “niçin”ini anlamaya yönelik araştırmalara nitel araştırma denir.

54 Nicel AraştırmalarNitel Araştırmalar Gerçeklik nesneldir.Gerçeklik oluşturulur Asıl olan yöntemdirAsıl olan çalışılan durumdur Değişkenler arası ilişkiler ölçülebilirDeğişkenler arası ilişkileri ölçmek zordur Araştırmacılar olay ve olgulara dışardan bakar, nesnel bir tavır geliştirir Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı bir tavır geliştirir GenellemeDerinlemesine betimleme TahminYorumlama Nedensellik ilişkisini açıklamaAktörlerin bakış açısını anlama Denence ile başlarDenence ile biter Deney, değiştirme ve kontrolKendi bütünlüğü içinde ve doğal Herkesçe kabul edilmiş veri toplama araçlarıAraştırmacının kendisinin oluşturduğu veri toplama aracı Parçaların incelenmesiÖrüntülerin ortaya çıkarılması Uzlaşma ve norm arayışıÇokluluk ve farklılık arayışı Verinin sayısal göstergelere indirgenmesiVerinin, bütün derinlik ve zenginliği içinde betimlenmesi Olay ve olguların dışında, yansız ve nesnelOlay ve olguların içinde, öznel bakışlı ve empatik

55 Karma Yaklaşım Bu yaklaşımın temel ilkesi; Araştırmacı farklı strateji, yöntem ve yaklaşımları (nitel –nicel) kullanarak çoklu veriler toplamalı şeklinde ifade edilmektedir(Johnson ve Turner, 2003). Karama yaklaşımın kullanılması sürecinde hem nicel hem de nitel yaklaşımın tüm özellikleriyle derinlemesine bilinip bu süreçte aktif olarak işe koşulması gerekmektedir. Karama yaklaşımda beş temel gerekçe ileri sürülmektedir. -Üçgenleme; Tamamlayıcılık; Gelişim; Başlangıç;- Genişleme

56 Karama Yöntemin Güçlü Zayıf Yönleri GüçlüZayıf Geniş çaplı ve karmaşık araştırma sorularına cevap aramak için uygundur. Tek bir araştırmacı için hem nicel hem de nitel yöntemleri aynı anda kullanmak zor olabilir Sayısal veriler kelime veya açıklık getirmek için kullanılabilir Araştırmacı, birden fazla yöntem ve yaklaşım hakkında bilgi edinmeli ve bunları nasıl uygun biçimde karıştıraca ğ ını bilmelidir. Nitel ve nicel araştırmaların avantajlarını sa ğ larÇok pahalıdır ve hem yazılı, hem de sayısal verileri analiz etmek fazla zaman alır. Daha geniş ve eksiksiz bir biçimde araştırma sorularını cevaplandırabilir. Bir yaklaşımın zayıf yönlerini kapatmak için di ğ er yaklaşımın güçlü yönlerini kullanabilir. Bulguların yakınlı ğ ı ve do ğ rulu ğ una bakarak, sonuçlar için güçlü deliller sunabilir Gözden kaçabilecek faklı görüş ve anlayışlar açı ğ a çıkarabilinir. Sonuçların genellenebilirli ğ ini arttırmak için kullanılır İ ki yaklaşımın birlikte kullanımı, teori ve uygulamaya ilişkin daha kesin, tam bilgiler üretir.


"Tartışma Bilgiye nasıl ulaşılabilir? Farklı yollar var mıdır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları