Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı

2 Ar-Ge yapabilirim! Ar-Ge ile yeni ufuklar! 1507- KOBİ Ar-Ge 1503 – Proje Pazarları TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları 1501 - Sanayi Ar-Ge 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge 7. Çerçeve Programı EUREKA Uluslararası İkili ve Çoklu İşbirlikleri 2 1505- KOBİ Yararına Teknoloji Transferi (Yeni) Üniv./Arş. Enst. KOBİ’lere Ar-Ge Yapıyor… 2

3 Ülkemizin 2023 yılına yönelik olarak bilim, teknoloji ve yenilik atılımının zeminini oluşturan Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı (BTP-UP) 2005-2010 aracılığıyla yakalanan ivmenin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 hazırlanmıştır. UBTYS 2011-2016, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 15 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen 22. toplantısında onaylanmıştır. UBTYS 2011-2016 Stratejik Çerçevesi üç dikey eksen ve bunlara hizmet eden altı yatay eksenden oluşmaktadır. 3 Başlangıç Noktası – UBTYS 2011-2016

4 44 BTY İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (BTY insan kaynakları ve toplumun stratejiye yönelik etkinleştirilmesi) Araştırma Sonuçlarının Ticari Ürün ve Hizmete Dönüşümünün Teşviki (Araştırma sonuçlarının yeni ürün, süreç ve hizmetlerin ekonomide katma değer yaratması) Ulusal Yenilik Sistemi İçerisindeki KOBİ'lerin Rolünün Güçlendirilmesi (Daha çok KOBİ’nin Ar-Ge ve yenilik yapanlar halkasına eklenmesi) Gıda Çok Ortaklı ve Çok Disiplinli Ar-Ge İşbirliği Kültürünün Yaygınlaştırılması (Sistem etkileşimlerinin sektörler ve disiplinler arası yöne çekilmesi) Araştırma Altyapılarının TARAL’ın Bilgi Üretme Gücüne Katkısının Artırılması (Mevcut ve yeni araştırma altyapılarının stratejik yaklaşıma taban oluşturması) Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı yaklaşımlar İvme kazanmamız gereken alanlarda ihtiyaç odaklı yaklaşımlar Tabandan yukarı yaklaşımlar (temel, uygulamalı ve öncül araştırmalar dahil) Savunma Ülkemizin Çıkarları Doğrultusunda Uluslararası BTY İşbirliğinin Etkinleştirilmesi (Uluslararası BTY İşbirliklerinin stratejik yaklaşımı desteklemesi) Uzay Enerji Su OtomotivMakine İmalatBİT

5 5 TÜBİTAK – 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı Amacı Üniversite/kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek KOBİ’lere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır. KOBİ’lere yönelik başlatılan 2. destek programı 5

6 Projelerin Kapsamı 6 1.Yeni bir ürün geliştirilmesi, 2.Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, 3.Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirilmesi, 4.Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi. 1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreç geliştirme 6 Projenin Ar-Ge faaliyetleri yürütücü kuruluştaki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilecek olup, KOBİ’nin projede Ar-Ge faaliyeti yapması beklenmemekte sadece proje çıktılarını uygulamaya geçirerek ticarileştirmesi koşulu aranmaktadır.

7 7 Projelerin Kapsamı Programa sunulacak projeler kapsamında; Yeni bir yüksek lisans/doktora tezi veya bir temel araştırma çalışması yapılması hedeflenmemekte olup, Proje ekibinin, daha önce TÜBİTAK 1001, BAP vb. programlarda veya yüksek lisans/doktora kapsamında gerçekleştirdiği proje/tez çalışmalarında elde edilen hazır bilgi, deneyim ve çıktıların, bir KOBİ firmasıyla uygulamaya ve ticari değere dönüştürülmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri beklenmektedir.

8 8 Destek Unsurları Proje bütçesine ek olarak, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Proje Kurum Hissesi TÜBİTAK tarafından ayrıca proje özel hesabına aktarılır. Sözleşme imzalandıktan sonra destek kapsamına alınan proje bütçesinin %25’i müşteri kuruluş (KOBİ) %75’i TÜBİTAK tarafından proje özel hesabına aktarılır. Müşteri Kuruluş Yürütücü Kuruluş Destek Süresi Destek Oranı Proje Bütçesi KOBİ Üniversite/ Kamu araştırma kurumları En fazla 18 ay% 75 En fazla 300.000 TL

9 9 Proje Teşvik İkramiyesi-1 Yürütücü kuruluşun kadro veya pozisyonlarında bulunan proje yürütücüsü/araştırmacı/yardımcı personele, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75’ini ve Bilim Kurulu tarafından belirlenen limitleri geçmemek kaydıyla ödenir. Proje yürütücüsü3.000 TL/ay Araştırmacı/Y. personel1.500 TL/ay Proje Sonuç Raporunun (AGY 355) ilgili Komite tarafından kabul edilmesinin ardından, TÜBİTAK tarafından yürütücü kuruluşa aktarılır. Yürütücü kuruluş, PTİ’leri proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele öder. Bir kişiye program kapsamında farklı projelerden bir ayda ödenebilecek toplam PTİ, proje yürütücüsü için öngörülen aylık PTİ üst sınırını (3000 TL/ay) geçemez.

10 10 Proje Teşvik İkramiyesi-2 Çalışma süresinin %40’ını projeye ayıran bir kişi tam PTİ alabilir. Örneğin; Çalışma Yüzdesi Proje Yürütücüsü Araştırmacı /Yardımcı Personel %403.0001.500 %302.2501.125 %201.500750 %10750375 10

11 11 Proje Kurum Hissesi Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında yürütücü kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’i Proje Kurum Hissesi olarak TÜBİTAK tarafından proje özel hesabına aktarılır.

12 Desteklenecek Gider Kalemleri

13 13 Desteklenecek Gider Kalemleri Yürütücü kuruluşta süreli sözleşmeli çalışan veya yeni istihdam edilecek proje personelinin ücretleri desteklenir. Bu kapsamdaki personelin aylık ücretleri, emsal ücretin en çok %40 fazlası olabilir. Bursiyerlere yapılacak burs ödemesi Bilim Kurulu tarafından belirlenen sınırları aşamaz. Örneğin: doktora öğrencisi için 1800 TL/ay. Projede bursiyerlere yapılacak toplam ödemenin proje süresine göre hesaplanan aylık ortalaması, proje yürütücüsü aylık PTİ üst sınırını (3000 TL) geçemez. Personel ve bursiyer giderleri Şehirlerarası/uluslar arası ulaşım giderleri ve Bilim Kurulunca belirlenen limitlerde gündelik ve konaklama ücretleri Seyahat giderleri Proje önerisinde alet/teçhizat/yazılım/yayın alımlarına ayrılan bütçe, proje bütçesinin %25’ini geçemez Alet/teçhizat/yazılım/yayın alımları

14 14 Desteklenecek Gider Kalemleri Müşteri kuruluşun proje kapsamında herhangi bir gideri desteklenmeyecektir. Yürütücü kuruluş, müşteri kuruluştan herhangi bir mal ve hizmet alımı yapamaz. Danışmanlık alımları desteklenmemektedir. Proje önerisinde hizmet alımlarına ayrılan bütçe, proje bütçesinin %20’sini geçemez. Vakıf üniversiteleri için yeminli mali müşavirlik ücretleri de desteklenir. Hizmet alımlarıMalzeme alımları

15 15 Destek Süresi (ay) Proje Bütçesi PTİ Proje Kurum Hissesi Toplam TÜBİTAK Payı Müşteri Kurum Payı 18300.000 135.000 (18x 7.500*) 15.000450.000 375.000 (%83,3) 75.000 (%16,67) 18100.000 72.000 (18x 4.000)5.000177.000 152.000 (%85,8) 25.000 (%14.2) 14200.000 105.000 (14x 7.500*)10.000315.000 265.000 (%84,1) 50.000 (%15,9) 12100.000 90.000 (12x 7.500*) 5.000195.000 170.000 (%87) 25.000 (%13) 1505 Programı Destek Dağılımı - Örnekler * PTİ üst sınırdan hesaplanmıştır.

16 Başvuru ve Değerlendirme Süreci

17 Başvuru ve Değerlendirme Süreci - 1 KOBİ Üniv./Arş.Enst. İşbirliği sözleşmesi 17 Proje Öneri Formu TEYDEB Değerlendirmesi Hakem Değerlendirmesi Teknoloji Grubu Komitesi Toplantısı Red KabulSözleşme

18 18 Proje Başvurusu 1 Müşteri kuruluş ve yürütücü kuruluş arasında işbirliği sözleşmesi imzalanır. İşin tanımı Proje yönetimi Sorumluluklar Fikri hakların paylaşımı Taşınırların paylaşımı Diğer hususlar 2 Yürütücü ve müşteri kuruluş AGY105’i hazırlayarak programa ortak başvuruda bulunur. Müşteri kuruluş bünyesinde, projenin yürütücü kuruluş ile eşgüdümünden sorumlu ve proje çıktılarının kullanımı ve uygulanması konuları ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir personel bulunması gerekir. Müşteri kuruluşun ortakları, müşteri kuruluşun herhangi bir yönetim organında ücretli ya da ücretsiz görev alan kişiler ve bunların birinci dereceden akrabaları proje ekibinde yer alamaz. Üniversite/araştırma enstitüsü ve KOBİ’nin ortak proje başvurusu eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden çevrim içi olarak alınacaktır.

19 19 Başlatılma gerekçesi, uygulanacak yöntemler ve Ar-Ge aşamaları Yenilikçi ve özgün yönleri (1) Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü İş planı Proje yönetimi ve organizasyonu Yürütücü kuruluşun altyapısı Proje ekibinin bilgi birikimi ve Ar-Ge deneyimi, Laboratuar, test ortamları, alet-teçhizat, yazılım araçları İşbirliği tecrübesi Müşteri kuruluşun proje çıktısını kullanma altyapısı Ürün ve hizmet sunmadaki güçlü ve zayıf yönler Proje çıktısının ilgili olduğu sektördeki faaliyetler Üretim, laboratuar, test ortamı vb. altyapı (2) Proje planı ile yürütücü ve müşteri kuruluşun altyapısı Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY105)

20 20 Pazar analizi Ekonomik bilgi formu Ulusal kazanımlar Proje Sonuçları Uygulama Planı Geleceğe dönük hedefler ve proje ilişkisi Müşteri kuruluşun ek altyapı gereksinimi Mevcut ürün/süreçle bütünleştirme Bilginin kalıcılığı ve sürekliliği Teknik sorunlar ve çözümleri Pazarlama planı Proje çıktılarının uygulamaya aktarım takvimi (3) Projenin ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği Proje bütçesi Personel ve bursiyer giderleri Seyahat giderleri Alet/teçhizat/yazılım/yayın alımları Hizmet alımları Malzeme giderleri Proje teşvik ikramiyesi (4) Proje bütçesi ve PTİ Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY105)

21 21 Başvuru ve Değerlendirme Süreci 1 Proje önerisi hakemler tarafından dosya üzerinden değerlendirilir. Gerekli görülen durumlarda hakemler yürütücü ve müşteri kuruluşu yerinde ziyaret edebilir. 2 Proje destek kararı ve destek kapsamı ilgili Teknoloji Grubu Yürütme Komitesi’nde oluşturulur. 3 Desteklenmesine karar verilen projeler için TÜBİTAK, yürütücü ve müşteri kuruluş arasında proje sözleşmesi imzalanarak destek süreci başlatılır. Proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinden itibaren en az doksan gün olmak kaydıyla, herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir. Bu tarihe kadar sözleşme imzalanmazsa, proje sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ayın birinci günü olarak değiştirilir.

22 Destekleme ve Sonuçlandırma Süreci

23 23 Destek ve İzleme Süreci 1 Sözleşmenin imzalanmasının ardından yürütücü kuruluş bir proje özel hesabı açtırır. 2 Müşteri kuruluş, destek kapsamına alınan bütçenin %25’ini proje özel hesabına aktarır. TÜBİTAK, bütçe planına göre destek kapsamına alınan bütçenin %75’ini ve Proje Kurum Hissesi’ni proje özel hesabına aktarır. 3 Raporlama takvimine uygun olarak AGY305 TÜBİTAK’a sunulur. Destek süresi ≤12 ay  Proje bitiş tarihini takip eden 2 ay içerisinde 1 AGY305 Destek süresi >12 ay  Proje ortası ve bitiş tarihini takip eden 2 ay içerisinde 2 AGY305 Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY 305): Gider Formları Teknik Rapor (AGY325) Proje Sonuç Raporu (AGY355) (Projenin son döneminde) Diğer tamamlayıcı dokümanlar (Onaylı TTS bütçe dökümü, hizmet alım sözleşmesi vb.) Vakıf üniversiteleri için YMM Raporu (AGY505)

24 24 Destek ve İzleme Süreci 4 Harcama ve giderler Transfer Takip Sistemi (TTS) ile izlenir. İzleyici kuruluşları yerinde ziyaret edebilir. Teknik ve mali değerlendirmeye paralel olarak proje faaliyetleri sürdürülür. 5 Projenin tamamlanmasının ardından Proje Sonuç Raporu (AGY355) ilgili Teknoloji Grubu Yürütme Komitesi’nde incelenir. Komite’nin uygun görüşü sonucu PTİ hesaplanır, proje sonu işlemleri gerçekleştirilir ve proje özel hesabı kapatılarak destek süreci tamamlanır. 6 Destek sürecinin tamamlanmasını takip eden 12 ay içerisinde, müşteri kuruluşun proje sonuçlarını uygulama aktarmaya yönelik faaliyetlerinin, AGY 355’de sunulan güncellenmiş PSUP’a uygunluğu değerlendirilir. İlgili komite, değerlendirme sonunda projenin kesin olarak sonuçlandırılmasına ilişkin karar üretir.

25 25 TÜBİTAK tarafından yürütücü kuruluşa transfer edilen ödenekler Transfer Takip Sistemiyle (TTS) izlenir. Harcamalar yürütücü kuruluşun tabi olduğu mali mevzuata göre gerçekleştirilir. Destek ve İzleme Süreci

26 0 12 ay Bitiş AGY 305 Başlangıç Proje bütçesinin %75’i + Kurum Hissesi 12 ay ve daha kısa süreli projeler 12 ay ve daha kısa süreli projelerde Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY305) projenin sonunda sunulur. 26

27 Destek ve İzleme Süreci 0 18 ay Bitiş AGY 305 Başlangıç 12 aydan uzun süreli projeler 12 aydan uzun süreli projelerde Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY305) projenin ortasında ve sonunda sunulur. 27 1. Dönem proje bütçesinin %75’i + Kurum hissesi 9 ay Proje ortası AGY 305 2. Dönem proje bütçesinin %75’i + Kurum hissesi

28 28 Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY305) Gider Formları Teknik Rapor (AGY325) Diğer tamamlayıcı dokümanlar (Onaylı TTS bütçe dökümü, hizmet alım sözleşmesi vb.) Vakıf üniversiteleri için YMM Raporu (AGY505) Proje Sonuç Raporu (AGY355) : (Projenin son döneminde) Gerekli görülmesi durumunda TÜBİTAK AGY 305’i Proje İzleyicisi ile değerlendirir. Destek ve İzleme Süreci

29 Proje Sonu İşlemler 1.Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) Proje Sonuç Raporunun (AGY355) Komite tarafından kabul edilmesinin ardından, TÜBİTAK tarafından yürütücü kuruluşa aktarılır. 2.Yürütücü kuruluş, PTİ’leri proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele öder. 3.Destek sürecinin tamamlanmasını takip eden 12 ay içerisinde, müşteri kuruluşun proje sonuçlarını uygulamaya aktarmaya yönelik faaliyetlerinin PSUP’a uygunluğu TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. 4.Komite, değerlendirme sonunda projenin kesin olarak sonuçlandırılmasına ilişkin karar üretir. 29

30 30 Fikri Mülkiyet Hakları Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar proje sözleşmesi ile düzenlenir ve bu şekilde yürütücü kuruluşa devredilebilir. Yürütücü kuruluş bu hakları işbirliği sözleşmesi çerçevesinde müşteri kuruluşa kullandırabilir ya da devredebilir.

31 31 TÜBİTAK - 1505 Program Dokümanları Program Mevzuatı, başvuru formu, değerlendirme formu, sözleşme örneği ve detaylı bilgiye http://www.teydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden erişilebilir. Proje önerisinin teknoloji alanı dikkate alınarak aşağıda belirtilen ilgili Teknoloji Grubundan bilgi alınabilir. 31 TEYDEB Teknoloji GrubuTelefon / e-posta Bilişim Teknolojileri Grubu (BİLTEG)312-468 86 15 bilteg.teydeb@tubitak.gov.tr Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu (BİYOTEG) 312-468 86 15 biyoteg.teydeb@tubitak.gov.tr Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Grubu (ELOTEG) 312-467 32 95 eloteg.teydeb@tubitak.gov.tr Malzeme, Metalurji ve Kimya Teknolojileri Grubu (METATEG) 312-467 32 95 metateg.teydeb@tubitak.gov.tr Makine, İmalat Teknolojileri Grubu (MAKİTEG) 312-466 13 89 makiteg.teydeb@tubitak.gov.tr

32 Teşekkürler... www.teydeb.tubitak.gov.tr teydeb@tubitak.gov.tr


"TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları