Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ Yararına Teknoloji Transferi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ Yararına Teknoloji Transferi"— Sunum transkripti:

1 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi
TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı 1

2 Üniv./Arş. Enst. KOBİ’lere
TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları Üniv./Arş. Enst. KOBİ’lere Ar-Ge Yapıyor… Ar-Ge ile yeni ufuklar! Ar-Ge yapabilirim! 7. Çerçeve Programı EUREKA Uluslararası İkili ve Çoklu İşbirlikleri 1507- KOBİ Ar-Ge Sanayi Ar-Ge 1505- KOBİ Yararına Teknoloji Transferi (Yeni) 1503 – Proje Pazarları Uluslararası Sanayi Ar-Ge 2 2

3 Başlangıç Noktası – UBTYS 2011-2016
Ülkemizin 2023 yılına yönelik olarak bilim, teknoloji ve yenilik atılımının zeminini oluşturan Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı (BTP-UP) aracılığıyla yakalanan ivmenin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) hazırlanmıştır. UBTYS , Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 15 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen 22. toplantısında onaylanmıştır. UBTYS Stratejik Çerçevesi üç dikey eksen ve bunlara hizmet eden altı yatay eksenden oluşmaktadır.

4 Başlangıç Noktası – UBTYS 2011-2016
Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı yaklaşımlar İvme kazanmamız gereken alanlarda ihtiyaç odaklı yaklaşımlar Tabandan yukarı yaklaşımlar (temel, uygulamalı ve öncül araştırmalar dahil) Otomotiv Makine İmalat BİT Savunma Uzay Enerji Su Gıda BTY İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (BTY insan kaynakları ve toplumun stratejiye yönelik etkinleştirilmesi) Araştırma Sonuçlarının Ticari Ürün ve Hizmete Dönüşümünün Teşviki (Araştırma sonuçlarının yeni ürün, süreç ve hizmetlerin ekonomide katma değer yaratması) Çok Ortaklı ve Çok Disiplinli Ar-Ge İşbirliği Kültürünün Yaygınlaştırılması (Sistem etkileşimlerinin sektörler ve disiplinler arası yöne çekilmesi) Ulusal Yenilik Sistemi İçerisindeki KOBİ'lerin Rolünün Güçlendirilmesi (Daha çok KOBİ’nin Ar-Ge ve yenilik yapanlar halkasına eklenmesi) Araştırma Altyapılarının TARAL’ın Bilgi Üretme Gücüne Katkısının Artırılması (Mevcut ve yeni araştırma altyapılarının stratejik yaklaşıma taban oluşturması) Ülkemizin Çıkarları Doğrultusunda Uluslararası BTY İşbirliğinin Etkinleştirilmesi (Uluslararası BTY İşbirliklerinin stratejik yaklaşımı desteklemesi) 4

5 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
TÜBİTAK – 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı Amacı Üniversite/kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek KOBİ’lere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır. KOBİ’lere yönelik başlatılan 2. destek programı 5

6 Projelerin Kapsamı Yeni bir ürün geliştirilmesi,
Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirilmesi, Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi. 1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreç geliştirme Projenin Ar-Ge faaliyetleri yürütücü kuruluştaki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilecek olup, KOBİ’nin projede Ar-Ge faaliyeti yapması beklenmemekte sadece proje çıktılarını uygulamaya geçirerek ticarileştirmesi koşulu aranmaktadır. 6

7 Projelerin Kapsamı Programa sunulacak projeler kapsamında;
Yeni bir yüksek lisans/doktora tezi veya bir temel araştırma çalışması yapılması hedeflenmemekte olup, Proje ekibinin, daha önce TÜBİTAK 1001, BAP vb. programlarda veya yüksek lisans/doktora kapsamında gerçekleştirdiği proje/tez çalışmalarında elde edilen hazır bilgi, deneyim ve çıktıların, bir KOBİ firmasıyla uygulamaya ve ticari değere dönüştürülmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri beklenmektedir.

8 Üniversite/ Kamu araştırma kurumları
Destek Unsurları Müşteri Kuruluş Yürütücü Destek Süresi Oranı Proje Bütçesi KOBİ Üniversite/ Kamu araştırma kurumları En fazla 18 ay % 75 En fazla TL Proje bütçesine ek olarak, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Proje Kurum Hissesi TÜBİTAK tarafından ayrıca proje özel hesabına aktarılır. Sözleşme imzalandıktan sonra destek kapsamına alınan proje bütçesinin %25’i müşteri kuruluş (KOBİ) %75’i TÜBİTAK tarafından proje özel hesabına aktarılır. 8 8

9 Proje Teşvik İkramiyesi-1
Yürütücü kuruluşun kadro veya pozisyonlarında bulunan proje yürütücüsü/araştırmacı/yardımcı personele, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75’ini ve Bilim Kurulu tarafından belirlenen limitleri geçmemek kaydıyla ödenir. Proje yürütücüsü TL/ay Araştırmacı/Y. personel TL/ay Proje Sonuç Raporunun (AGY 355) ilgili Komite tarafından kabul edilmesinin ardından, TÜBİTAK tarafından yürütücü kuruluşa aktarılır. Yürütücü kuruluş, PTİ’leri proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele öder. Bir kişiye program kapsamında farklı projelerden bir ayda ödenebilecek toplam PTİ, proje yürütücüsü için öngörülen aylık PTİ üst sınırını (3000 TL/ay) geçemez. 9 9

10 Proje Teşvik İkramiyesi-2
Çalışma süresinin %40’ını projeye ayıran bir kişi tam PTİ alabilir. Örneğin; Çalışma Yüzdesi Proje Yürütücüsü Araştırmacı /Yardımcı Personel %40 3.000 1.500 %30 2.250 1.125 %20 750 %10 375 10 10

11 Proje Kurum Hissesi Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında yürütücü kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’i Proje Kurum Hissesi olarak TÜBİTAK tarafından proje özel hesabına aktarılır. 11 11

12 Desteklenecek Gider Kalemleri
12

13 Desteklenecek Gider Kalemleri
Personel ve bursiyer giderleri Yürütücü kuruluşta süreli sözleşmeli çalışan veya yeni istihdam edilecek proje personelinin ücretleri desteklenir. Bu kapsamdaki personelin aylık ücretleri, emsal ücretin en çok %40 fazlası olabilir. Bursiyerlere yapılacak burs ödemesi Bilim Kurulu tarafından belirlenen sınırları aşamaz. Örneğin: doktora öğrencisi için 1800 TL/ay. Projede bursiyerlere yapılacak toplam ödemenin proje süresine göre hesaplanan aylık ortalaması, proje yürütücüsü aylık PTİ üst sınırını (3000 TL) geçemez. Seyahat giderleri Şehirlerarası/uluslar arası ulaşım giderleri ve Bilim Kurulunca belirlenen limitlerde gündelik ve konaklama ücretleri Alet/teçhizat/yazılım/yayın alımları Proje önerisinde alet/teçhizat/yazılım/yayın alımlarına ayrılan bütçe, proje bütçesinin %25’ini geçemez 13 13

14 Desteklenecek Gider Kalemleri
Hizmet alımları Danışmanlık alımları desteklenmemektedir. Proje önerisinde hizmet alımlarına ayrılan bütçe, proje bütçesinin %20’sini geçemez. Vakıf üniversiteleri için yeminli mali müşavirlik ücretleri de desteklenir. Malzeme alımları Müşteri kuruluşun proje kapsamında herhangi bir gideri desteklenmeyecektir. Yürütücü kuruluş, müşteri kuruluştan herhangi bir mal ve hizmet alımı yapamaz. 14 14

15 1505 Programı Destek Dağılımı - Örnekler
Destek Süresi (ay) Proje Bütçesi PTİ Proje Kurum Hissesi Toplam TÜBİTAK Payı Müşteri Kurum Payı 18 (18x 7.500*) 15.000 (%83,3) (%16,67) 72.000 (18x 4.000) 5.000 (%85,8) (%14.2) 14 (14x 7.500*) 10.000 (%84,1) (%15,9) 12 90.000 (12x 7.500*) (%87) (%13) * PTİ üst sınırdan hesaplanmıştır.

16 Başvuru ve Değerlendirme
Süreci 16

17 Başvuru ve Değerlendirme Süreci - 1
Red KOBİ Üniv./Arş.Enst. İşbirliği sözleşmesi Teknoloji Grubu Komitesi Toplantısı Proje Öneri Formu Kabul Sözleşme TEYDEB Değerlendirmesi Hakem Değerlendirmesi

18 Proje Başvurusu Üniversite/araştırma enstitüsü ve KOBİ’nin ortak proje başvurusu eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden çevrim içi olarak alınacaktır. 1 Müşteri kuruluş ve yürütücü kuruluş arasında işbirliği sözleşmesi imzalanır. İşin tanımı Proje yönetimi Sorumluluklar Fikri hakların paylaşımı Taşınırların paylaşımı Diğer hususlar 2 Yürütücü ve müşteri kuruluş AGY105’i hazırlayarak programa ortak başvuruda bulunur. Müşteri kuruluş bünyesinde, projenin yürütücü kuruluş ile eşgüdümünden sorumlu ve proje çıktılarının kullanımı ve uygulanması konuları ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir personel bulunması gerekir. Müşteri kuruluşun ortakları, müşteri kuruluşun herhangi bir yönetim organında ücretli ya da ücretsiz görev alan kişiler ve bunların birinci dereceden akrabaları proje ekibinde yer alamaz. 18 18

19 Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY105)
(1) Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü Başlatılma gerekçesi, uygulanacak yöntemler ve Ar-Ge aşamaları Yenilikçi ve özgün yönleri (2) Proje planı ile yürütücü ve müşteri kuruluşun altyapısı İş planı Proje yönetimi ve organizasyonu Yürütücü kuruluşun altyapısı Proje ekibinin bilgi birikimi ve Ar-Ge deneyimi, Laboratuar, test ortamları, alet-teçhizat, yazılım araçları İşbirliği tecrübesi Müşteri kuruluşun proje çıktısını kullanma altyapısı Ürün ve hizmet sunmadaki güçlü ve zayıf yönler Proje çıktısının ilgili olduğu sektördeki faaliyetler Üretim, laboratuar, test ortamı vb. altyapı

20 Projenin ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği
Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY105) (3) Projenin ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği Pazar analizi Ekonomik bilgi formu Ulusal kazanımlar Proje Sonuçları Uygulama Planı Geleceğe dönük hedefler ve proje ilişkisi Müşteri kuruluşun ek altyapı gereksinimi Mevcut ürün/süreçle bütünleştirme Bilginin kalıcılığı ve sürekliliği Teknik sorunlar ve çözümleri Pazarlama planı Proje çıktılarının uygulamaya aktarım takvimi (4) Proje bütçesi ve PTİ Proje bütçesi Personel ve bursiyer giderleri Seyahat giderleri Alet/teçhizat/yazılım/yayın alımları Hizmet alımları Malzeme giderleri Proje teşvik ikramiyesi

21 Başvuru ve Değerlendirme Süreci
1 Proje önerisi hakemler tarafından dosya üzerinden değerlendirilir. Gerekli görülen durumlarda hakemler yürütücü ve müşteri kuruluşu yerinde ziyaret edebilir. 2 Proje destek kararı ve destek kapsamı ilgili Teknoloji Grubu Yürütme Komitesi’nde oluşturulur. 3 Desteklenmesine karar verilen projeler için TÜBİTAK, yürütücü ve müşteri kuruluş arasında proje sözleşmesi imzalanarak destek süreci başlatılır. Proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinden itibaren en az doksan gün olmak kaydıyla, herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir. Bu tarihe kadar sözleşme imzalanmazsa, proje sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ayın birinci günü olarak değiştirilir. 21 21

22 Destekleme ve Sonuçlandırma
Süreci 22

23 Destek ve İzleme Süreci
1 Sözleşmenin imzalanmasının ardından yürütücü kuruluş bir proje özel hesabı açtırır. 2 Müşteri kuruluş, destek kapsamına alınan bütçenin %25’ini proje özel hesabına aktarır. TÜBİTAK, bütçe planına göre destek kapsamına alınan bütçenin %75’ini ve Proje Kurum Hissesi’ni proje özel hesabına aktarır. 3 Raporlama takvimine uygun olarak AGY305 TÜBİTAK’a sunulur. Destek süresi ≤12 ay  Proje bitiş tarihini takip eden 2 ay içerisinde 1 AGY305 Destek süresi >12 ay  Proje ortası ve bitiş tarihini takip eden 2 ay içerisinde 2 AGY305 Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY 305): Gider Formları Teknik Rapor (AGY325) Proje Sonuç Raporu (AGY355) (Projenin son döneminde) Diğer tamamlayıcı dokümanlar (Onaylı TTS bütçe dökümü, hizmet alım sözleşmesi vb.) Vakıf üniversiteleri için YMM Raporu (AGY505) 23 23

24 Destek ve İzleme Süreci
4 Harcama ve giderler Transfer Takip Sistemi (TTS) ile izlenir. İzleyici kuruluşları yerinde ziyaret edebilir. Teknik ve mali değerlendirmeye paralel olarak proje faaliyetleri sürdürülür. 5 Projenin tamamlanmasının ardından Proje Sonuç Raporu (AGY355) ilgili Teknoloji Grubu Yürütme Komitesi’nde incelenir. Komite’nin uygun görüşü sonucu PTİ hesaplanır, proje sonu işlemleri gerçekleştirilir ve proje özel hesabı kapatılarak destek süreci tamamlanır. 6 Destek sürecinin tamamlanmasını takip eden 12 ay içerisinde, müşteri kuruluşun proje sonuçlarını uygulama aktarmaya yönelik faaliyetlerinin, AGY 355’de sunulan güncellenmiş PSUP’a uygunluğu değerlendirilir. İlgili komite, değerlendirme sonunda projenin kesin olarak sonuçlandırılmasına ilişkin karar üretir. 24 24

25 Destek ve İzleme Süreci
TÜBİTAK tarafından yürütücü kuruluşa transfer edilen ödenekler Transfer Takip Sistemiyle (TTS) izlenir. Harcamalar yürütücü kuruluşun tabi olduğu mali mevzuata göre gerçekleştirilir.

26 Destek ve İzleme Süreci
12 ay ve daha kısa süreli projeler Proje bütçesinin %75’i + Kurum Hissesi AGY 305 12 ay Başlangıç Bitiş 12 ay ve daha kısa süreli projelerde Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY305) projenin sonunda sunulur.

27 Destek ve İzleme Süreci
12 aydan uzun süreli projeler 1. Dönem proje bütçesinin %75’i + Kurum hissesi 2. Dönem proje bütçesinin %75’i + Kurum hissesi 9 ay 18 ay Başlangıç Proje ortası Bitiş AGY 305 AGY 305 12 aydan uzun süreli projelerde Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY305) projenin ortasında ve sonunda sunulur.

28 Destek ve İzleme Süreci
Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY305) Gider Formları Teknik Rapor (AGY325) Diğer tamamlayıcı dokümanlar (Onaylı TTS bütçe dökümü, hizmet alım sözleşmesi vb.) Vakıf üniversiteleri için YMM Raporu (AGY505) Proje Sonuç Raporu (AGY355) : (Projenin son döneminde) Gerekli görülmesi durumunda TÜBİTAK AGY 305’i Proje İzleyicisi ile değerlendirir.

29 Proje Sonu İşlemler Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) Proje Sonuç Raporunun (AGY355) Komite tarafından kabul edilmesinin ardından, TÜBİTAK tarafından yürütücü kuruluşa aktarılır. Yürütücü kuruluş, PTİ’leri proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele öder. Destek sürecinin tamamlanmasını takip eden 12 ay içerisinde, müşteri kuruluşun proje sonuçlarını uygulamaya aktarmaya yönelik faaliyetlerinin PSUP’a uygunluğu TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Komite, değerlendirme sonunda projenin kesin olarak sonuçlandırılmasına ilişkin karar üretir.

30 Fikri Mülkiyet Hakları
Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar proje sözleşmesi ile düzenlenir ve bu şekilde yürütücü kuruluşa devredilebilir. Yürütücü kuruluş bu hakları işbirliği sözleşmesi çerçevesinde müşteri kuruluşa kullandırabilir ya da devredebilir. 30 30

31 TÜBİTAK - 1505 Program Dokümanları
Program Mevzuatı, başvuru formu, değerlendirme formu, sözleşme örneği ve detaylı bilgiye internet adresinden erişilebilir. Proje önerisinin teknoloji alanı dikkate alınarak aşağıda belirtilen ilgili Teknoloji Grubundan bilgi alınabilir. TEYDEB Teknoloji Grubu Telefon / e-posta Bilişim Teknolojileri Grubu (BİLTEG) Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu (BİYOTEG) Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Grubu (ELOTEG) Malzeme, Metalurji ve Kimya Teknolojileri Grubu (METATEG) Makine, İmalat Teknolojileri Grubu (MAKİTEG) 31 31

32 Teşekkürler...


"KOBİ Yararına Teknoloji Transferi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları