Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 GELECEĞİNİZE YÖN VERMEK İÇİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞUMUZ BİLGİLENDİRME TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ

3 Zafer EVCİ Muğla Vergi Dairesi Başkanı

4 ÖZGEÇMİŞİ 1965 yılında Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğdu
ÖZGEÇMİŞİ yılında Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Beyşehir’de, lise öğrenimini ise Konya’da tamamlamıştır. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1992 yılında açılan Vergi Denetmenliği sınavında başarılı olarak Bursa İlinde Vergi Denetmenliği, Vergi Denetmenleri Büro Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, 2005 yılının Aralık ayında Muğla İline atanarak Grup Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. Muğla Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak görev yapmakta iken, Bakanlık Makamının tarihli oluru ile Muğla Vergi Dairesi Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

5 VERGİ DAİRESİ BAŞKANI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİM GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ UYGULAMA VE ANLAŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Muğla V.D. DENETİM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ Marmaris V.D. MÜKELLEF HİZMETLERİ VE USUL MÜDÜRLÜĞÜ Fethiye V.D Bodrum V.D. İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK BÜROSU (VERGİ AVUKATLARI) Milas V.D. Köyceğiz V.D. Yatağan V.D. Bağlı V.D. (Ula Kavaklıdere Ortaca Dalaman Datça)

6

7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
İŞLETME İKTİSAT SİYASAL BİLGİLER HUKUK FAKULTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

8 KPSS A Grubu Kadroları;
GİREBİLECEKLERİ MESLEKLER VE SINAVLAR KPSS A Grubu Kadroları; Genel olarak İİBF mezunları aşağıdaki kadrolarda üst kademe görevler alabilmektedirler;

9 BAŞBAKANLIK Başbakanlık Uzman Yardımcısı Devlet Personel Uzman Yardımcısı Planlama Uzman Yardımcısı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı Dış Ticaret Uzman Yardımcısı(hukuk-iktisat-işletme) Enerji Uzman Yardımcısı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İl Planlama Uzman Yardımcısı Maiyet Memuru (Kaymakam Adaylığı)

10 MERKEZ BANKASI Araştırmacı Müfettiş Yardımcısı Uzman Yardımcısı SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Stajyer Kontrolör Stajyer Kontrolör (İdari) Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı Kontrolör Yardımcısı

11 MALİYE BAKANLIĞI Vergi Müfettiş Yardımcısı Maliye Uzman Yardımcısı
Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı Devlet Gelir Uzman Yardımcısı Gelir Uzman Yardımcısı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı Devlet Malları Uzman Yardımcısı Defterdarlık Uzmanları Muhasebe Uzman Yardımcısı

12 MALİYE BAKANLI’ĞINDA KARİYER MESLEKLER VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TANITIMI

13 MALİYE BAKANLIĞI TARİHÇESİ
Aşıkpaşazade Tarihi'ne göre Osman Gazi; "Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki akçasını versin, satamazsa hiçbir şey vermesin ve bu kuralı kim bozarsa Tanrı da onun dinini ve dünyasını bozsun." fermanı ile Osmanlı topraklarında ilk vergi uygulamasını başlatmıştır. Ancak, Osmanlılarda ilk mali teşkilat I. Murat ( ) zamanında kurulmuştur.Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında imparatorluğun hem gelirlerinde, hem giderlerindeki önemli artış nedeniyle bu yapı geliştirilmiştir yılına kadar Osmanlılarda tam anlamıyla bir Maliye Bakanlığı yoktur. Bu tarihe kadar, mali işlerle uğraşan teşkilatın başında "Nazır" yerine ancak "birinci sınıf muhasip" veya "Defterdar" olarak adlandırılan bir memur bulunmaktadır.

14 1838 yılında yayınlanan bir "Hattı-Hümayun" la devlet teşkilatı içinde resmen bir Maliye Nezareti kurulmuştur. Bu nezaretin yapısı herbiri bir "Reis" in başkanlığında "Daire"lerden oluşmaktadır. Bu daireler içinde Baş Vergisi veya Haraç Dairesi,"Avarız" ve "Bedeli Nuzil" denilen ve kentlerden mahalleler itibariyle alınan resimlerle ilgili dairedir. Bir anlamda bugünkü Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görevlerinin bu daire tarafından yürütüldüğü anlaşılmaktadır yılında Maliye Nezareti "Heyet-i Merkeziye" ve "Heyet-i Mülhaka" olarak iki ayrı kuruluş haline getirilmiştir. Bunun önemi Heyeti Merkeziye'de (Merkez teşkilati) ilk kez Gelirler Genel Müdürlüğü nüvesinin yer almasıdır. Meşrutiyet döneminde, 1908 yılında, Maliye Nezareti'nde görev ve teşkilat değişiklikleri yapılmıştır. O dönem görevli olan Maliye Müşaviri Mösyö Loran, nezareti aralarında Gelirler Umum Müdürlüğü de bulunan sekiz müdüriyetten oluşan bir yapı üzerine oturtmaktadır.

15 'de açılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ilk kanun bir vergi kanunu olmuştur yılında Maliye Bakanlığı kurulmakla birlikte, "Maliye Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun" tarihinde kabul edilmiş ve tarih ve 3322 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır sayılı Kanun'da belirtilen Varidat Umum Müdürlügü'nün görevleri 10'uncu maddede şu şekilde belirtilmiştir: "Varidat Umum Müdürlüğü; devletin varidat bütçesini ve esbabı mucibesini hazırlamak, varidat kanunlarının tatbikatını idare ve vilayetler varidat teşkilatının faaliyetini tanzim eylemek, vilayetlere mevdu Bina ve Arazi Vergileri' nin tarh, tahakkuk, tahrir ve tadil işlerine ait kanun ve nizamnameleri ve bunlara müteallik tadilleri ihzar etmek ve tatbikattaki ihtilaf ve tereddütler üzerine vaki olacak suallere cevap vermek ve bu işlere ait kanuni icapların zamanında yapılmaları için lazım gelen tedbirleri almak, varidata tesiri olan bütün kanun projelerini tetkik ve mütalaa beyan etmek, kanunlarına göre Maliye Vekaleti'nin mezuniyetiyle terkinleri icabeden vergilerin terkinlerine ait muameleleri yapmak, Mali Tetkik Heyeti'nce gösterilecek lüzum dairesinde varidat istatistikleri için lüzumlu malümatı toplamak,mahalli idarelerin varidat işlerinin devlet varidat ile alaka ve ahengini temin etmek, bu Umum Müdürlüğü'nün vazifesidir."

16 7. 6. 1946 tarih ve 6327 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 29. 5
tarih ve 6327 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan tarih ve 4910 sayılı Kanun'un getirmiş olduğu en önemli değişiklik Vasıtasız Vergiler ve Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri'nin kaldırılmış olması ve GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına ilk kez rastlanmasıdır.

17 3. 4. 1950 tarih ve 7473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 24. 3
tarih ve 7473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tarih ve 5655 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesiyle 2996 sayılı Kanun'un değiştirilen 10'uncu maddesine göre Gelirler Genel Müdürlüğü'nün görevleri aşağıdaki gibi değişmiştir: "Gelirler Genel Müdürlüğü;devletin gelir bütçesini gerekçesiyle birlikte hazırlamak, devlet gelirine ait kanunların tatbikatını idare etmek, devlet alacaklarının vaktinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri almak, iller gelir teşkilatının iş güdümünü düzenlemek, gelirlere ilişkin kanun ve tüzükleri ve bunlara ilişkin her türlü değişiklikleri hazırlamak, uygulamalardaki anlaşmazlıklar ve duraksamalar üzerine sorulan sorulara cevap vermek ve bu işlere ilişkin kanun hükümlerinin vaktinde yapılmaları için gerekli tedbirleri almak, gelirlere tesiri olan her türlü kanun teklif ve tasarılarını inceleyip bunlar hakkındaki düşüncelerini bildirmek, silinmesi gereken vergilere ve tahsil edilemeyerek zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının istatistiklerini toplamak, özel idareler ve belediyeler vergi sisteminin devlet vergisi sistemiyle ahenk ve tenazurunu temin edecek tedbirlerini almak görevleriyle ödevlidir."

18 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 516 Sayılı "Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı K.H.K.'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin K.H.K." ve tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 543 Sayılı K.H.K. ile Maliye Bakanlığına bugünkü şekli verilmiştir.

19 MALİYE BAKANLIĞININ GÖREVLERİ
Maliye Politakasının hazırlanmasına yardımcı olmak,maliye politikasını uygulamak, Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet Bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek Gelir politikasını geliştirmek,

20 Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak, Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak.

21 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞU
tarihinde kabul edilen ve 16 Mayıs 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 sayılı kanun ile Gelirler Genel Müdürlüğü kaldırılarak, Maliye Bakanlığı’na bağlı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI kurulmuştur Sayılı Kanun’un 1’nci maddesinde bu kanunun amacı; “gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.” şeklindedir.

22 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Bakanlıkça belirlenen Devlet gelirleri politikasını uygulamak Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek Devlet gelirleri politikasıyla ilgili kanun ve kararname çalışmalarına katılmak Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.

23 Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek.
Bakanlıkça belirlenen temel politikalar ve stratejiler doğrultusunda vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek. Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek.

24 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesi ve uyumun artırılmasına katkıda bulunmak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmaktır

25 VİZYONUMUZ Her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi geliştiren, kavrayan; güvenilir, etkin, şeffaf, küresel boyutta öncü ve örnek bir idare olmaktır.

26 TEMEL DEĞERLERİMİZ Vizyonumuza ulaşırken, Gelir İdaresinin tüm çalışanlarının görevlerini yerine getirmede esas alacağı temel değerlerimiz şunlar olacaktır: Güvenilirlik Adalet Tarafsızlık Etkinlik (Hız, esneklik ve verimlilik) Saydamlık Sorumluluk Bilinci Çözüm Odaklılık Yetkinlik Sürekli Gelişim Katılımcılık

27 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI
MERKEZ TEŞKİLATI ANA HİZMET BİRİMLERİ DANIŞMA BİRİMLERİ YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

28 YEREL TEŞKİLAT VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI
(29 İLDE VE BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D.BAŞKANLIĞI) VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ

29 Vergi Dairesi Başkanı Gelir İdaresi Grup Müdürü Vergi Dairesi Müdürü Müdür Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Vergi İstihbarat Uzmanı Gelir Uzmanı Gelir Uzman Yardımcısı Şef,Memur Ve Diğer Personel

30 MALİYE BAKANLIĞI’NIN KARİYER MESLEKLERİ
Merkez ve Yerel DEVLET GELİR UZMANLARI(Merkez) GELİR UZMANLARI(Yerel) VERGİ İSTİHBARAT UZMANLARI(YEREL) HAZİNE AVUKATLARI(YEREL)

31 MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞLERİ

32 Vergi Müfettişi Kimdir?
Vergi Müfettiş Yardımcısı genel, katma ve özel bütçeli dairelerle fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait olan kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş etmek ve aşağıda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan müfettişe, görev ve işlemlerin yürütülmesinde yardımcı olan kişidir.

33 10 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulmuş ve vergi incelemesine yetkili Maliye Bakanlığı denetim elemanları(Maliye Müfettişleri-Gelirler Kontrolörleri-Hesap Uzmanları-Vergi Denetmenleri) tek çatı altında toplanmıştır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, ülkemizin bölgesel ve ekonomik koşullarıyla ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 29 ilde oluşturulan toplam 40 Grup Başkanlığı ile teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır.

34 Bu kapsamda; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde, üç Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, iki Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı, üç Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizin de yer aldığı toplam 29 ilde ise otuz iki Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı kurulmuştur. Mensuplarının bilgi birikimi ve tecrübelerinden güç alan,yeniliğe açıklığı ve sürekli gelişimi ilke olarak benimseyen,ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeyi gaye edinen Vergi Denetim Kurulu,kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirilen düzenlemeler ile daha etkin, verimli ve kaliteli kamu hizmeti üretmeyi hedef olarak belirlemiştir. Buna paralel olarak,Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin Performans Değerlendirme Sistemine göre belirlenmesi ilkesi de hayata geçirilmiştir.

35 Kayıt dışılık ve kaçakçılıkla mücadele ederek vergisel kayıpları azaltmak Vergi Denetim Kurulunun en temel görevlerinden olup, bunu gerçekleştirmek de esas itibariyle denetim kapasitesinin artırılmasından geçmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere,2012 yılının Mart ayında başlayacak sınavlarla,toplam Vergi Müfettiş Yardımcısı denetim kadrosuna dâhil edilecektir. Yapılacak ilk sınavın ehemmiyeti, Vergi Müfettiş Yardımcılığı adı altında açılacak ilk giriş sınavı olmasıdır. Vergi Denetim Kurulu, kurulduğu 10 Temmuz 2011 tarihinden sonra ilk giriş sınavını yapmakta ve ilk etapta 400 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınması planlanmaktadır. Bu sayı 1500’ü buluncaya kadar da alımlara devam edilecektir.

36 Vergi Müfettişliği; bağımsız, fonksiyonel, üretken, dinamik ve kendini her zaman yenilemeye açık, seçkin bir kariyer mesleğidir.Üç yıl süren yetişme döneminin sonucunda, alanında uzman ve her yönden örnek alınabilecek Vergi Müfettişleri yetiştirilecektir. Göreve başlayacak Vergi Müfettiş Yardımcılarının en iyi koşullarda yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla en son teknoloji ile donatılmış ve aynı anda yaklaşık kişiye eğitim verilebilecek kapasiteye sahip Ankara’da Eskişehir Yolu üzerinde metrekarelik bir alan üzerindeki bina, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş bulunmaktadır.

37 Eğitim Merkezinde kütüphane, konferans salonu, spor salonu, sosyal alanlar, yemekhane, kafeterya, açık-kapalı otoparklar gibi imkânlar bulunmakta ve bir anlamda eğitim kampüsü olarak hizmet verecek olan Merkezde, alanında ihtisaslaşmış Vergi Müfettişlerinin vereceği seminerler ve gerçekleştirilecek diğer eğitim faaliyetleriyle Kurula girecek Müfettiş Yardımcılarına en üst düzeyde mesleki eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

38 Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için giriş sınavında alınan puanın yüzde otuzu ile yeterlik sınavında alınan puanın yüzde yetmişinin toplamının yüz puan üzerinden en az altmışbeş puan olması şarttır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Vergi Müfettişi olarak atanırlar. Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nda görev yapmakta iken Vergi Müfettişi olarak atananlardan yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde beşi ile Vergi Başmüfettişi olarak atananlardan en başarılı yüzde beşi, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ya da Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı bünyesinde görevlendirilir.

39 Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için öncelikle ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), Kurulumuz tarafından belirlenecek ağırlıklı puan ortalamasını sağlayarak başarılı olmak gerekmektedir.  Bu sınavda gerekli puanı alan adaylar Kurulumuzca ayrıca yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan giriş sınavına tabi tutulurlar. Giriş sınavının tarihi, yeri ve şartları ile başvurunun yapılacağı yer ve son başvuru tarihi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca belirlenir.

40 Vergi Müfettişleri, en az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olan ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, Bakan onayı ile mesleğe Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.  Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %20, üç aylık özel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur. Özel eğitimin sonunda, Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan bir sınav yapılır.

41 Yazılı sınav ve sözlü sınav ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan alınan notların aritmetik ortalaması yazılı sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda, her adaya Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Özel eğitim sınav notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşur. Sınav sonucu, Sınav Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve başarı sırasına göre oluşturulan liste, en başarılı ilk  %25’e girenleri de içerecek şekilde, uygun yerlere asılarak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanarak duyurulur. Yapılan yazılı ve sözlü sınav sonucunda en başarılı ilk %25’e girenler, Bakan tarafından Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ya da Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı bünyesinde görevlendirilir.

42 Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan yapılan giriş sınavında en başarılı ilk %20’ye giremeyenler, üç aylık temel eğitime tabi tutulur.  Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur. Giriş sınavında ilk %20'ye, eğitim sonucunda yapılacak sınavda ise ilk yüzde %25’e  giremeyenler, başarı sırasına göre ve tercihleri de dikkate alınarak Başkanlık tarafından Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir.

43 Özlük Hakları Nelerdir? Maaşı Ne Kadardır?
Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Vergi Müfettişi olma yolunda ilk adımı atan adaylara, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde ödeme yapılır. Müfettiş Yardımcılarına ödenen tutar, aylık, yan ödeme, özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı vb. gibi unsurlardan oluşur. Sürekli çalışma merkezleri dışında bir yerde görevlendirilen Vergi Müfettişleri ve yardımcılarına, yol giderleri ile birlikte, Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde, günlük harcırah da ödenir.

44 Vergi Müfettişlerine olduğu gibi Vergi Müfettiş Yardımcılarına da kamu konutu (Lojman) tahsis edilir. Yurt dışında 2 yıl süreli master eğitimi ve Meslekibilginin arttırılması amacıyla belirli bir konuda yurt dışında 1 yıl araştırma yapma imkanı diğer özlük hakları içerisindedir. Müfettiş Yardımcısı Maaşı: TL Müfettiş Maaşı: TL Mesai ve harcırah gibi ek ödenekler hariçtir.

45 ÖNEMLİ: Vergi Müfettişleri vergi mevzuatı konusunda çok iyi yetiştikleri için özel sektörde
yüksek maaşlarla çalışma imkânları oldukça yüksektir. Ayrıca vergi müfettişleri yeterlilik sınavını geçtikten sonra yeminli mali müşavirlik sınavına girebilirler. Sınavı kazandıktan sonra 7 yıl daha çalıştıkları takdirde yeminli mali müşavirlik ruhsatı alabilmektedirler.

46 Devlet Gelir Uzmanları,Vergi İstihbarat Uzmanları ve Gelir Uzmanları

47 Uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Başkanlıkça uygun görülecek tarih, yer veya yerlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

48 Giriş sınavına başvuru şartları (1) Uzman yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, b) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak. 1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini veya, 2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini, bitirmiş olmak c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, e) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS (A)’dan, başvuru ilânında belirtilen puan türü veya türlerinden yeterli puanı almış olmak.

49 GELİR UZMANLARININ ÖZLÜK HAKLARI
Gelir Uzman Yardımcısı Maaşı: TL Gelir Uzmanı Maaşı: TL Mesai ve harcırah gibi ek ödenekler hariçtir. Devlet Gelir Uzmanı ve İstihbarat uzmanlarının imkanları daha iyi olmakla birlikte merkezde iyi konumlarda görev yapmaktadırlar.

50 Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan, Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 7 nci maddesindeki belgeleri ibraz edenler uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

51 Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri Uzman ve uzman yardımcıları kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yerine getirirler. Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları Uzman ve uzman yardımcıları, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. (2) Uzman ve uzman yardımcıları tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

52 AVUKATLAR Hukuk fakultesi mezunu olup avukatlık ruhsatını haiz olanlar arasından yazılı ve sözlü olarak yapılacak sınav sonucuna göre atanır. Avukatlar vergi dairesi başkanlıklarında görev yaparlar.

53 İ.İ.B.F.EĞİTİMİNİ TAMAMLYARAK DİĞER KARİYERLİ MESLEKLERİMİZDEN
SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ VE AYRICA DEVLET KURUMUNDA OLMAYIP DIŞARIDA DANIŞMAN VE MUHASEBECİLİK - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAPABİLMEKTEDİRLER

54 Sayıştay Denetçiliği Sayıştay, yargı yetkisi bulunan ve TBMM adına denetleme yapan bir Anayasa kuruluşudur. Sayıştay, Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin gelir ve giderleri ile malların TBMM adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak,yasalarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Sayıştay inceleme ve denetleme görevlerini Sayıştay Denetçileri aracılığı ile yürütür.

55 SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK
1. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Nedir? Muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin konusu 3568 sayılı yasada şu şekilde tanımlanmıştır: "Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince,defterlerini tutmak, bilanço kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgeleri düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. b) Muhasebe sistemleri kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek. tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktır"

56 3. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Stajına Kimler Başvurabilir?
Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajına kimlerin başvurabileceği 3568 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajına 3568 sayılı Kanunun 4. maddesindeki genel koşullar ile 5/A –a maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanların staja başlayabilmek için başvuruda bulunabileceklerine değinilmektedir. Buna göre; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla beraber, yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir.

57 www.maliye.gov.tr www.gib.gov.tr www.vdk.gov.tr
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıda belirtilen resmi internet sitelerini ziyaret ediniz.

58 Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı İnternet Adresi: www.mvdb.gov.tr
Tüm Katılımcılara Teşekkür eder, Hepinize gelecek yaşamınızda başarılar diler,sağlıklı günler temenni ederim Zafer EVCİ Vergi Dairesi Başkanı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Telefon : Faks : İnternet Adresi:


"MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları