Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Kavramlar ve C’ye Giri ş BİL 112 Programlamaya Giriş: C Ö ğ rt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Enformatik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Kavramlar ve C’ye Giri ş BİL 112 Programlamaya Giriş: C Ö ğ rt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Enformatik."— Sunum transkripti:

1 Temel Kavramlar ve C’ye Giri ş BİL 112 Programlamaya Giriş: C Ö ğ rt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Enformatik

2 Bir programlama dili için anlam ta ş ıyan en küçük birime atom denir. Atomlar programlama dillerinin daha fazla anlamlı parçaya bölünemeyen en yalın elemanlarıdır. Derleyiciler derleme i ş leminin ilk a ş amasında çözümleme amacıyla kaynak kodu atomlarına ayırır. Örn: Atom Kavramı (1/2)

3 Atomları kendi aralarında gruplara ayırabiliriz. 1. Anahtar Sözcükler (Keywords, Reserved words): Bunlar dil için belirli bir anlam ta ş ıyan ve ba ş ka yerde (de ğ i ş ken olarak) kullanılması yasaklanmı ş sözcüklerdir. Örn: include, int, for 2. De ğ i ş kenler (Identifiers, Variables): Bellekte bir adres belirten ve ismi belirlenen kurallara göre verilen atomlardır. Örn: main, n, k, printf 3. Operatörler (Operators): Önceden tanımlanmı ş bir takım i ş leri yapan atomlardır. Örn: +, -, *, /,, ^ 4. Sabitler (Constants): Do ğ rudan i ş leme sokulan, de ğ i ş ken bilgi içermeyen atomlardır. Örn: c= a + 10 ifadesinde 10 sabittir. 5. Karakter Katarları (Strings): İ ki tırnak arasında karakterlerden olu ş an atomlardır. “LÜTFEN BİR SAYI GİRİNİZ”, “%d”, “%d\n” 6. Ayraçlar ve Noktalama İş aretleri (Seperators, Punctuators): Ayraç ve sonlandırıcı olarak kullanılan atomlardır. 1. Örn: {, ;, } Atom Kavramı (2/2)

4 Bellekte yer kaplayan ve içeriklerine eri ş ilebilen alanlara nesne denir. Nesnelere isimleri kullanılarak eri ş ilir. A ş a ğ ıda verilen prgramda a, b, c, d ve e birer nesnedir. a = b + c; d = 100; e[1] = 500; Nesne İ smiDe ğ eriTürü Faaliyet Alanı Ömrü

5 De ğ i ş ken, operatör ve sabitlerin kombinasyonlarına ifade denir. Örn: a + b / 2 g* b[i] – 25 k = l + m * 9 İfade (Expression)

6 Nesne gösteren ifadeler denir. Bir ifadenin sol taraf de ğ eri olabilmesi için bellekte yer göstermesi, gerekir. A ş a ğ ıdaki örnekler her zaman sol taraf de ğ eridir. Fakat bunlardan olu ş turulan ifadeler sol taraf de ğ eri olmazlar. De ğ i ş kenler a, b, adet, ad, soyad, no, i, j, … Dizi elemanları g[i], t[j], … Göstericiler *p, **k,… Sol Taraf Değeri (Left Value)

7 Nesne göstermeyen ifadeler sa ğ taraf de ğ erdir. Örn: a+ b g[i] + 5 Sabitler her zaman sa ğ taraf de ğ erdirler. 10, 100, 5.05 Örn: Bu örnekte “10” ve “a + 10” sa ğ taraf de ğ eriyken “a” ve “b” tek ba ş larına sol taraf de ğ erleridir. a = 10; b = a + 10; Sağ Taraf Değeri (Right Value)

8 C’ye Merhaba “Stdio.h” isimli dosyayı derlemeye dahil et. “main” fonksiyonu. Bu programın çalı ş maya ba ş ladı ğ ı ana fonksiyondur. Di ğ er fonksiyonlardan ba ş ka bir farkı yoktur. Ekrana yazdırma fonksiyonu. Blok (…) fonksiyon operatörüdür. “main” tanımlanmı ş “printf” ise ça ğ ırılmı ş bir fonksiyondur. Bunu “main” isimden sonra gelen “{}” blok i ş aretlerinden ve fonksiyon operatöründen sonrda gelen “;” i ş aretlerinden anlıyoruz.

9 Tanımlanmı ş fonksiyonlar bizim tarafımızdan yazılmı ş fonksiyonlardır. Fonksiyonu ça ğ ırılması onun yapısına göre parametreli veya parametresiz olarak çalı ş tırılması manasına gelir. Fonksiyonlar her zaman tanımlanmı ş fonksiyonlar içerisinde ça ğ ırılabilir. Fonksiyon Tanımlanması ve Çağırılması

10 En iyi C programı birkaç sene sonra bakıldı ğ ında hemen anla ş ılabilendir. C büyük küçük harf duyarlılı ğ ına sahiptir (case sensitive). sum, Sum, sUm, suM, SUm, sUM, SuM ve SUM hesp farklı olarak ele alınır. Üç çe ş it bo ş luk karakteri vardır. Ara tu ş u (space), desimal 32 Tab tu ş u (tab), desimal 9 Enter (carriage return + line feed): carriage return (CR), desimal 13, line feed LF, desimal 10 C’de programlar atomlar arası istenildi ğ i kadar bo ş luk bırakılarak veya biti ş ik (#’li ifadeler hariç) yazılabilir. C’de Genel Yazım Kuralları

11 İ sim verme: Özellikle de ğ i ş kenlere ve fonksiyonlara program uzadı ğ ında ayırt edilmelerini sa ğ layacak veya koda daha sonra bakıldı ğ ında kolay hatırlanacak mantıklı isimler verilmelidir. Açıklama yazma: Programın gereken yerlerine açıklayıcı notlar dü ş ülmelidir. İ ndent yazma: Her yeni { ile birlikte kod bir tab içe yazılmalıdır. Bölümlere Ayırma: kodunuzu yazarken mantıksal veya mümkünse fiziksel bölümlere ayırmak çalı ş mayı kolayla ş tırır. Fonksiyon Kullanma: Fonksiyonlar kodu küçültür, güncellenmesini kolayla ş tırır, hata kontrolü daha kolay yapılır.. Tutarlı olmak: İ simlendirmelerde, dilde, büyük küçük harf kullanmada tutarlı olunmalıdır. Belirli bir tarzda hareket edilmelidir. Kod Yazarken Dikkat Edilecek Husular

12 Hafızadaki herhangi bilgi veridir. Temelde iki çe ş it veri vardır: Sabitler ve Nesneler Bir nesnenin türü deyince, o nesne içerisinde tutulan bilginin derleyici tarafından yorumlanı ş biçimi anla ş ılmaktadır. Türü aynı zamanda nesnenin bellekte kapladı ğ ı alanla ilgili bize bilgi verir. Veri ve Nesne Türleri Gerçek Sayı Türler

13 Nesneler kullanılmadan önce derleyiciye tanıtılır. Kullanılmadan önce nesnelerin özellikleri hakkında derleyiciye bilgi verilmesi i ş lemine bildirim (declaration) denir. Nesnenin bellekte olu ş turulmasını sa ğ layan bildirimlere tanımlama (definition) denir. Tanımlama nesneyi olu ş turan bildirim i ş lemidir. Bildirim ve Tanımlama Nesne İ smiDe ğ eriTürü Faaliyet Alanı Ömrü

14 Genel biçim: nesne1 [, nesne2, nesne3,…] Örnek bildirimler: int a,b,c; float kilo; char ch; long int x, y, y; double d1, d2; Bildirim İşleminin Genel biçimi

15 C’de noktalı virgül “;” sonlandırıcı olarak görev yapar. Tüm ifadeler birbirinden “;” ile ayrılır. Örn: a = f + 1; l = a- 5; Noktalı virgül olmazsa ifadeler birlikte anlamlandırılmaya çalı ş ılır. Örn: a = f + 1 l = a- 5; ???? Di ğ er diller de benzer kullanımlar vardır. BASIC’te Enter (CR/LF) sonalndırı olarak kullanılır bu sebeple her satıra bir ifade yazılabilir. Noktalı Virgülün İşlevi

16 Büyük küçük harf duyarlılı ğ ına dikkat edilmelidir. toplam ve Toplam iki farklı de ğ i ş ken olarak ele alınır. De ğ i ş ken isimleri nümerik bir karakterle ba ş layamaz. 1toplam yanlı ş tır. toplam1 olabilir. De ğ i ş ken isimleri bo ş luk içermez. Bunun yerine genelde “_” kullanılır. ana_Toplam, tutar_1 De ğ i ş ken uzunlukları sistemden sisteme de ğ i ş ir. Ancak ço ğ unda ilk 32 karakter dikkate alınmaktadır. Değişken İsimlendirme Kuralları

17 C’de bildirim üç yerde yapılabilir. 1. Blokların ba ş ında 2. Bütün blokların dı ş ında 3. Fonksiyon parametresi olarak, fonksiyon parametrelerinin içinde yada fonksiyon parantezlerinden sonra. Bildirimlerin Yanlış Yerleri (1/2)

18 Blokların Ba ş ında: C’de bildirimler blok içerisinde yapılacaksa, blokların ba ş ında yapılır. Di ğ er bir deyi ş le bir blo ğ un ilk i ş lemi olurlar. Bildirimlerin Yanlış Yerleri (2/2) Do ğ ru Örnek:Yanlı ş Örnek:

19 Veriler ya nesnelerin içerisinde yada do ğ rudan sabit biçiminde bulunurlar. Sabitler nesne biçiminde olmayan verilerdir. c = a + 100 ’de c ve a nesne iken “ 100 ” sabittir. Sabitlerinde türleri vardır. Peki bu tür nasıl belirlenir? C’de nesne türü kadarda sabit türü vardır. Sabitler (1/2) int sabitler: -100, 5500, -12000 long sabitler: L, l -4000L, 10L, 2000000L int sınırlarını a ş an ve long sınırları içinde kalan her tam sayı derleyici tarafından long sabiti olarak ele alınır. float sabitler: F, f 1.31f, -35.9F, 2.f Sonuna “f” getirilmemi ş noktalı sayılar double sabit olarak ele alınır. Long double sabitler:L, l 2.789L, -3.96L, 20.5L

20 char Sabiti: İ ki çe ş ittir. 1. İ stenilen karakterin tek tırnak (single quote) içerisine yazılmasıyla elde edilen sabitler. Bu i ş lem verilen karakterin ASCII kodunu gösteren bir sayı verir. ‘a’, ‘q’, ‘<‘, ‘$’ Char ch; ch =‘a’; Bu durumda ch ’nin de ğ eri 97’dir 2. Önceden tanımlanmı ş ters bölü karakter sabitleri: Ekrana basılmayan (non printable) karakterlerin yerlerini tutarlar. Sabitler (2/2)

21 Printf fonksiyonu verilen bir verinin ekrana yazılmasını sa ğ lar. İ lk parametresi her zaman string olmak zorundadır. Bu string’i olu ş turan karakterler % i ş areti dı ş ında ekrana aynen yazılırlar. % i ş areti di ğ er parametre de ğ erlerini ekrana yazdırmak için kullanılır. String içindeki % i ş aretleri verilen di ğ er parametrelerle birebir e ş lenir. Parametre de ğ erlenin ne biçimde ekrana yazılaca ğ ı ise % karakterinden sonra gelen önceden tanımlanmı ş format karakterlerine ba ğ lıdır. “printf” Fonksiyonu (1/2)

22 “printf” Fonksiyonu (2/2) Önceden Tanımlanmı ş Format Karakterleri Örnek Program: Programın çıktısı: printf (“a = %d ch =%c\n”, a, ch );


"Temel Kavramlar ve C’ye Giri ş BİL 112 Programlamaya Giriş: C Ö ğ rt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Enformatik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları