Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

G İ R İŞ BİL 112 Programlamaya Giriş: C Ö ğ rt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Enformatik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "G İ R İŞ BİL 112 Programlamaya Giriş: C Ö ğ rt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Enformatik."— Sunum transkripti:

1 G İ R İŞ BİL 112 Programlamaya Giriş: C Ö ğ rt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Enformatik

2 Bir problemin veya belirli bir i ş in nasıl yapılaca ğ ını tanımlayan adımlar kümesine algoritma denir. Algoritma, sonlu bir süreci tanımlayan, sıralı, kesin (açık) ve çalı ş tırılabilir adımlar kümesidir. Örn: Yemek pi ş irme  yemek tarifler Adres bulmak  Yol tarifleri Çama ş ır yıkama  Makine kullanım talimatnamesi Bir makinenin (bilgisayarın) belirli problemi çözebilmesi veya bir görevi icra edebilmesi için öncelikle bu görevin yapılmasını sa ğ layacak bir algoritmanın ke ş fedilmesi gerekir. Daha sonra ke ş fedilen algoritmanın ilgili makineye uyumlu olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Algoritma

3 Bir algoritmanın belirli bir makineye uyumlu gösterimine program denir. İ nsanlar için programlar ka ğ ıt üzerinde veya bilgisayar ekranında gösterilir. Makineler için ise programlar makinenin teknolojisine uygun bir biçimde kodlanırlar. Bir programın geli ş tirilmesi, makineye uyumlu biçime kodlanması ve makine içine yerle ş tirilmesi sürecine programlama denir. Programlar, ve onların ifade ettikleri algoritmalar, toplu halde yazılım olarak ele alınır. Di ğ er bir tanımda yazılım, programlamayı ve bu konuyla ilgili dokümantasyonları içeren genel bir terimdir. Program, Programlama ve Yazılım

4 Programlama Süreci Problem Program Seçilen bir programlama dili ile program kodlanır. Algoritma Problemi çözecek bir algoritma geli ş tirilir. Kurulma Geli ş tirilen program derlenmi ş hali bilgisayara kurularak kullanıma hazır hale getirilir. Programlama Süreci

5 Mesleki ve Ticari Yazılımlar. Örn: Muhasebe,stok kontrol ve hasta takip programları. Veri elde edilmesi, i ş lenmesi, raporlanması ve saklanması ba ş lıca özellikleridir. İş lenen veri miktarı göreli olarak büyüktür. Zamanın büyük kısmı giri ş /çıkı ş i ş lemleri için harcanır. Bilimsel ve Mühendislik Yazılımlar. Örn:Elektronik devre çözümü, simülasyon, bina kiri ş /kolon hesabı programları. Matematiksel ve istatistiksel algoritmalar a ğ ırlıklıdır. Yo ğ un olarak sayı ve sayı dizileriyle u ğ ra ş ılır. Veri miktarı göreli olarak dü ş üktür. Matematiksel karma ş ıklık ba ş lıca ayırt edici özellikleridir. CPU kullanımları oldukça yüksektir. Yazılımların Sınıflandırılması (1/2)

6 Yapay zeka yazılımları. Örn: Satranç oynayan programlar, uzman sistemler, do ğ al dil algılama ve robot programları İ nsan davranı ş larını taklit etmeyi amaçlayan programlar Görüntüsel Yazılımlar. Örn: Oyun ve animasyon programları. Görüntü i ş lemlerinin ve algoritmalarının yo ğ un oldu ğ u programlardır. Bilgisayarın grafik arabirimini yo ğ un bir biçimde kullanırlar Sistem Yazımları. Örn: İş letim sistemleri, derleyiciler, editörler, haberle ş me programları. Bilgisayar donanımına can veren yazılımlardır. Uygulama programlarına göre daha dü ş ük seviyelidirler. Yazılımların Sınıflandırılması (2/2)

7 Programlama dilleri “seviyelerine göre” veya “kullanım alanlarına” göre sınıflandırılabilirler. Seviye, bir programlama dilinin insan algısına olan yakınlı ğ ının bir ölçüsüdür. Dillerdeki seviye arttıkça programcının i ş i de kolayla ş ır. Bununla birlikte genel olarak verimlili ğ i (efficiency) ve esnekli ğ i (flexiblity) azaltır. Programlama Dillerinin Sınıflandırılması (1/3)

8 Programlama Dillerinin Sınıflandırılması (2/3) (kaynak: http://www.ias.ac.in/resonance/Dec1998/pdf/Dec1998p43-54.pdf)

9 Kullanım alanlarına göre ise programlama dilleri a ş a ğ ıdaki ş ekilde sıralanabilir: Bilimsel ve Mühendislik Diller: PASCAL, C ve FORTRAN Veritabanı Dilleri: DBASE, PARADOX, FOXPRO, SQL Yapay Zeka Dilleri: LISP, PROLOG Genel Amaçlı Diller: C ve PASCAL Sistem Programlama Dilleri: C and ASSEMBLY Programlama Dillerinin Sınıflandırılması (3/3)

10 1. İ fade Gücü (Expressivity) 2. Veri Türleri ve Yapıları (Data Types and Structures) 3. Giri ş /Çıkı ş Kolaylı ğ ı (Input/Output facilities) 4. Ta ş ınabilirlik (Portability) 5. Alt Programlama Yetene ğ i (Madularity) 6. Verimlilik (Efficiency) 7. Okunabilirlik (Readability) 8. Esneklik (Flexibility) 9. Ö ğ renme Kolaylı ğ ı (Pedagogy) 10. Genellik (Generality) 11. Yapısallık (Support for Structural Programming) 12. Nesne Yönelimlilik (Object Orientation) Programlama Dillerinin Değerlendirilmesi

11 1. Orta seviyelidir. 2. Genel amaçlı olmakla birlikte pek çok sistem programı C’yle yazılmaktadır. 3. Algoritmiktir. 4. Ta ş ınabilirli ğ i yüksektir. 5. Atomiktir. 6. Güçlüdür. 7. Verimlidir. 8. E ğ itimi zordur. 9. Yapısaldır. 10. C++ ile nesne yönelimli özelli ğ e kavu ş mu ş tur. C Nasıl Bir Dil?

12 AT&T labaratuvarlarında, 70’li yılların ba ş ında Dennis Ritchie tarafından yazılmı ş tır. Ken Thom tarafından yazılan B üzerine yeni fikirler eklenerek C olu ş turulmu ş tur. Bundan sonra UNIX i ş letim sistemi a ğ ırlıklı olarak C dili kullanılarak geli ş tirilmi ş tir. Dennis’in yazdı ğ ı kitapla me ş hur olmu ş yaygınla ş mı ş tır. “The C Programming Language”, 1978, ISBN: 978-0131103627 1983 yılında ANSI tarafından standardize edildikten sonra yüksek oranda ta ş ınabilir bir programlama dili olmu ş tur. C Programlama Dilinin Tarihçesi: A, B, C, C++


"G İ R İŞ BİL 112 Programlamaya Giriş: C Ö ğ rt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Enformatik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları