Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yılmaz AKGÜNDÜZ Antalya, 2012 1.REKREASYON ARAŞTIRMALARI KONGRESİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE OTANTİK LİDERLİK VE ÖZ YETERLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yılmaz AKGÜNDÜZ Antalya, 2012 1.REKREASYON ARAŞTIRMALARI KONGRESİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE OTANTİK LİDERLİK VE ÖZ YETERLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ."— Sunum transkripti:

1 Yılmaz AKGÜNDÜZ Antalya, 2012 1.REKREASYON ARAŞTIRMALARI KONGRESİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE OTANTİK LİDERLİK VE ÖZ YETERLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

2 SUNUM PLANI TARTIŞMA VE SONUÇ ARAŞTIRMA BULGULARI ÖZ YETERLİLİK OTANTİK LİDERLİK

3 GİRİŞ Hizmet sektörüne dahil olan konaklama işletmelerinde işgörenlerin örgüt hedeflerine yönlendirilmesinde lider yöneticilerin davranışları belirleyici olmaktadır. Lider yöneticilerin astlarına karşı davranışları astların motive edilmelerinde, iş tatminlerinde, örgütsel bağlılıklarında ve örgütsel amaçlara yönlendirilmelerinde etkili olmaktadır.

4 OTANTİK LİDERLİK OTANTİKLİK Bir kişinin günlük faaliyetlerinde kendi doğrularına göre davranmasıdır (Kernis, 2003:13-14). OTANTİKLİDER Kendi düşüncelerinin, davranışlarının ve diğerleri tarafından nasıl algılandığının farkında olan, kendisinin ve diğerlerinin değerlerini, ahlaki bakış açılarını, bilgilerini ve güçlü yönlerini bilen, içinde bulunduğu ortamı tanıyan, kendisine güvenen, umudu olan, iyimser ve sorunların üstesinden çabuk gelebilen ahlaki bireydir (Avolio vd., 2004). Otantik Davranış Otantik Davranış Bireyin kendi değerleri, tercihleri ve ihtiyaçlarına göre davranmasıdır (Kernis, 2003:13-14).

5 OTANTİK LİDERLİK MODELİ

6 OTANTİK LİDERLİK VE ÖZ YETERLİLİK İLİŞKİSİ

7 OTANTİK LİDERİN KİŞİLİK VE YÖNETSEL ÖZELLİKLERİ Şeffaflık Dengeli Davranış Ahlaklı Davranış Bireysel Farkındalık OTANTİK LİDER

8 ÖZ YETERLİLİK Kişilerin öz yeterlilik inançları, bir problemle karşılaştıklarında ne kadar direneceklerini ve ne kadar çaba harcayacaklarını yansıtır. Öz Yeterlilik, bireylerin olası durumlar ile başa çıkabilmek için gerekli olan eylemleri ne kadar iyi yapabildiklerine ilişkin yargılarıdır(Bandura, 1986).

9 ÖZ YETERLİLİK İNANCINI ETKİLEYEN BİLGİ KAYNAKLARI Kaynak: Passar ve Smith, 2001

10 ARAŞTIRMANIN AMACI

11 ARAŞTIRMAYA KATILAN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

12 Otantik Liderlik Ölçeği ANKET Öz Yeterlilik Ölçeği Avolio, Gardner ve Walumbwa (2007) tarafından geliştirilen “Otantik Liderlik Ölçeği (Authentic Leadership Questionnaire-ALQ)” uyarlanarak kullanılmıştır. Demografik veriler Jerusalem ve Schwarzer tarafından 1979 yılında geliştirilmiş olan “Genelleştirilmiş Öz Yeterlilik Beklentileri Ölçeği” (General Perceived Self-Efficacy Scale - GSE) kullanılmıştır Geçerli Anket Geri Dönüş Oranı %83

13 GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK Bu çalışmada kullanılan Öz Yeterlilik Ölçeği daha önce yapılan çalışmalarda kullanılmış ve içerik geçerliliği kabul görmüştür. Otantik Liderlik Ölçeği ise Türkçe olarak ilk defa kullanıldığı için dilbilimcilerden yardım alınmış ve Kuşadası’nda pilot çalışma yapılmıştır. Verilere öncelikle geçerlilik analizi uygulanmış, ardından güvenirlik testi yapılmıştır. Test sonucunda, Otantik Liderlik Ölçeğinin genel Cronbach alpha değeri,679 bulunmuştur. Öz Yeterlilik Ölçeğinin genel Cronbach alpha değeri,952 bulunmuştur. Bu nedenle ölçekler güvenilir ölçeklerdir.

14 GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK Avolio, Gardner ve Walumbwa tarafından geliştirilen Otantik Liderlik Ölçeği açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizine tabi tutularak geçerliliği kanıtlanmıştır. Jerusalem ve Schwarzer tarafından geliştirilen Genelleştirilmiş Öz Yeterlilik Ölçeği açıklayıcı faktör analizine tabi tutularak geçerliliği kanıtlanmıştır.

15 OTANTİK LİDERLİK ÖLÇEĞİ İÇ UYUM GÜVENİRLİKLERİ Cronbach alpha değeri,851 Your Text DENGELİ DAVRANIŞ ŞEFFAFLIK Cronbach alpha değeri,951,858,878,906 BİREYSEL FARKINDALIK AHLAKLI DAVRANIŞ

16 YAPISAL GEÇERLİLİK ANALİZİ Otantik Liderlik Ölçeği 16 ifadeden ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü = 0,779; Bartlett Test of Sphericity = 2166,291; Toplam farkın (Varyans) açıklama oranı : 76,014 Otantik Liderlik Öz Yeterlilik Öz Yeterlilik Ölçeği 10 ifadeden ve tek bir boyuttan oluşmaktadır. Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü = 0,938; Bartlett Test of Sphericity = 1959,804 Toplam farkın (Varyans) açıklama oranı : 70,078

17 Otantik Liderlik Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Örtük ve Gözlenen Değişkenler Standardize Değerler Standart Hatalar t Değerleri R2R2 Şeffaflık Lid_Sef_10. 840.2914.61..71 Lid_Sef_20. 770.4112.63.59 Lid_Sef_30.850.2814.65.72 Lid_Sef_40.770.4112.73.59 Lid_Sef_50.610.639.32.37 Ahlaklı Davranış Lid_Ah_1 0.880.2315.66.77 Lid_Ah_2 0.770.4112.79.59 Lid_Ah_3 0.800.3613.61.64 Lid_Ah_4 0.780.2215.82.78 Dengeli Davranış Lid_DI_10.900.1916.80.81 Lid_DI_20.970.0718.90.93 Lid_DI_30.930.1417.53.86 Bireysel Farkındalık Lid_FK_10.810.3413.32.66 Lid_FK_20.780.3912.63.61 Lid_FK_30.770.4112.37.59 Lid_FK_40.720.4811.29.52 Standardize değerlerin 1’in üzerinde olmaması ve t değerinin de en az 1,96 olması gerekmektedir. Tabloda görüldüğü gibi tüm değerler otantik liderlik ölçeğinin kabul edilmesi için uygundur.

18 OTANTİK LİDERLİK ÖLÇEĞİ DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ Uyum İyiliği İndeksleriUyum-İyiliği DeğerleriStandart Değerler RMSEA- Root Mean Square Error of Approx..052<.08 ya da.10 NFI- Normed Fit Endeks.93>.90 NNFI- Non-normed Fit Index.97>.90 PNFI- Parsimony Normed Fit Index.76>.50 CFI- Comparative Fit Index.97>.90 IFI- Incremental Fit Index.97>.90 RFI- Relative Fit Index.92>.90 GFI- Goodness of Fit Index.92>.90 AGFI- Adjusted Goodness of Fit Index.91>.90 Otantik Liderlik Ölçeği’nin uyum- iyiliği indeksleri incelendiğinde, tüm değerlerin istenen değerlerle uyumlu olduğu görülmektedir.

19 Araştırmaya Katılanların Demografik Bilgilerine Ait Sayısal Dağılım CİNSİYETSayı (N)Yüzde (%) Kadın10851,2 Erkek10348,8 Toplam211100 MEDENİ DURUM Bekar8037,9 Evli13162,1 Toplam211100 ÖĞRENİM DURUMU Lise ve altı10851,2 Üniversite ve üstü10348,8 Toplam211100 YAŞ 25 yaş ve altı3315,6 26-30 yaş4621,8 31-35 yaş5928,0 36 ve üstü7334,6 Toplam211100 İŞ TECRÜBESİ 9 yıl ve altı9344,1 10 yıl ve üstü11855,9 Toplam211100 AYLIK GELİR 501 ve 1000 TL7234,1 1001 – 1500 TL8841,7 1501 TL ve üstü4722,3 Toplam207100 Araştırmaya katılanların % 51,2’si kadın, % 62,1 evli, % 51,2’si lise ve altı, % 55,9’u ise 10 yıl ve daha fazla iş tecrübesine sahip, % 41’7’si 1001 – 1500 TL arasında gelir elde ettiklerini, % 34,6’sı 36 yaş ve üstü olduklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların % 51,2’si kadın, % 62,1 evli, % 51,2’si lise ve altı, % 55,9’u ise 10 yıl ve daha fazla iş tecrübesine sahip, % 41’7’si 1001 – 1500 TL arasında gelir elde ettiklerini, % 34,6’sı 36 yaş ve üstü olduklarını belirtmişlerdir.

20 Faktöriyel ANOVA ve Faktöriyel ANCOVA Testi Önkoşulları Gözlemlerin Bağımsızlığı Normal Dağılım Doğrusallık Varyansın Homojenliği Kovaryantlar Arası Korelasyon Otantik liderlik için skewness değerleri -0,899 ile -0,246 arasında, kurtosis değerleri 0,911 ile -0,437 arasında değişmektedir. Öz yeterlilik için skewness değerleri -1,365 ile -1,988 arasında, kurtosis değerleri 0,465 ile 1,643 arasında değişmektedir. Faktöriyel ANOVA Levene’s Testi Sig.,085 Faktöriyel ANCOVA Levene’s Testi Sig.,083

21 Faktöriyel ANOVA Testi

22 Faktöriyel ANCOVA

23 TARTIŞMA VE SONUÇ Otantik Liderlik Ölçeği, ölçeğin hazırlayanları tarafından Türkçeye çevrilmiş olmasına rağmen daha önce Türkiye’de uygulanmamıştır. Bu nedenle ölçekte yer alan dilbilgisi hatalarının düzeltilmesi için dilbilimcilerinden yardım alınarak ölçek Türkçeye uyarlanmış ve yapılan düzeltmeler ölçeğin hazırlayıcıları ile paylaşılmıştır.

24 TARTIŞMA VE SONUÇ İzmir il merkezindeki şehir otellerinde ve Çeşme ilçesindeki resort oteller üzerinde yapılan bu çalışmada şehir otelindeki işgörenlerin resort otellerde görev yapan işgörenlere göre otantik liderliği daha olumlu olarak algıladıkları belirlenmiştir.

25 TARTIŞMA VE SONUÇ Kadın katılımcıların, yöneticilerinin liderlik davranışlarını otantik liderlik değişkenine bağlı olarak erkek katılımcılara göre daha olumlu olarak algıladıkları belirlenmiştir. Buna bağlı pozitif liderlik stilleri arasında yer alan otantik liderliğin hem şehir otellerindeki hem de resort otellerdeki kadın işgörenler için daha uygun olduğu söylenebilir.

26 TARTIŞMA VE SONUÇ İş turizmine yönelik çalışan şehir otellerinde ve tatil turizmine yönelik çalışan resort otellerde yapılan bu çalışmada da pozitif liderlik stilleri arasında yer alan otantik liderlik algısının yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Araştırmanın bu bulguları ile önceki çalışma sonuçlarını desteklediğini söylemek mümkündür.

27 TARTIŞMA VE SONUÇ Araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin farklı yaş grupları ile etkileşimlerine bağlı olarak otantik liderlik davranışlarına verdikleri yanıtlar açısından anlamlı bir farklılık vardır. Şehir otellerinde ve resort otellerde çalışan 25 ve altı yaş grubundaki kadın işgörenlerin aynı yaş grubundaki erkek işgörenlere göre otantik liderlik davranışlarını daha olumlu algıladıkları belirlenmiştir.

28 TARTIŞMA VE SONUÇ İş turizmine yönelik çalışan şehir otellerinde ve tatil turizmine yönelik çalışan resort otellerde yapılan ve otantik liderlik ile öz yeterlilik arasındaki ilişkiyi ilk defa belirleyen bu çalışmada otantik liderlik ve öz yeterlilik arasında anlamlı bir ilişki belirlenememiştir. İlk defa yapılan bu çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak şehir otellerinde ve resort otellerde işgörenlerin, yöneticilerinin davranışlarını otantik liderlik kapsamında değerlendirirken öz yeterliliklerinden etkilenmedikleri söylenebilir.

29 TARTIŞMA VE SONUÇ İş turizmine yönelik çalışan şehir otellerinde ve tatil turizmine yönelik çalışan resort otelllerde otantik liderlik davranışlarını sürdürmek isteyen yöneticilerin, kadın işgörenleri tercih etmelerinin başarılarını artıracağı söylenebilir.

30 TARTIŞMA VE SONUÇ İzmir il merkezinde iş turizmine yönelik çalışan şehir otellerindeki işgörenlerin otantik liderliği tatil turizmi için çalışan resort otellerdeki işgörenlere göre daha olumlu algıladıkları belirlenmiştir. Bu, iş turizmine yönelik çalışan şehir otellerinde yöneticilerin davranışlarının söyledikleri ile tutarlı olması ve kendi yeteneklerinin farkında olmaları halinde liderlik yaptığı kişiler tarafından daha iyi anlaşılacakları şeklinde yorumlanabilir. Otantik liderliğin iş turizmine yönelik çalışan otel işletmelerinde çalışan yöneticiler için daha uygun bir liderlik stili olduğunu da söylemek mümkündür.

31 TARTIŞMA VE SONUÇ İş turizmine yönelik çalışan şehir otellerinde ve tatil turizmine yönelik çalışan resort otellerde görev yapan 25 ve altı yaş grubundaki kadın işgörenlerin otantik liderliği aynı yaş grubundaki erkek işgörenlere göre daha olumlu olarak algıladıkları belirlenmiştir. Bu sonuca bağlı olarak şehir otellerindeki ve resort otellerdeki otantik liderlerin 25 ve altı yaş grubundaki kadın işgörenleri tercih etmelerinin işgörenleri ile ilişkilerini olumlu olarak etkileyeceği söylenebilir.

32 TARTIŞMA VE SONUÇ İş turizmine yönelik çalışan şehir otellerinde ve tatil turizmine yönelik çalışan resort otellerde görev yapan işgörenler için yöneticilerinin liderlik davranışları ile öz yeterlilik düzeyleri arasında bir ilişki yoktur. Buna bağlı olarak şehir otellerindeki ve resort otellerdeki otantik liderlerin davranışlarında öz yeterliliklerini ortaya koymalarının işgörenler için önemli olmadığı sonucuna varılabilir. Ayrıca, şehir otellerindeki ve resort otellerdeki yöneticilerin otantik liderlik davranışlarının işgörenler tarafından anlaşılmasını sağlamak için öz yeterliliklerini ortaya koyan davranışlar göstermesinin gereksiz olduğu şeklinde de yorumlanabilir.

33 TARTIŞMA VE SONUÇ Sonuç olarak, işgörenlerin otantik liderlik algısının yöneticilerin öz yeterlilik düzeylerinden etkilenmediği ilk defa ortaya konulmuştur. Ayrıca kadınların erkeklere göre, şehir otellerinde çalışanların resort otellerde çalışanlara göre, 25 ve altı yaş kadın işgörenlerin aynı yaş grubundaki erkek işgörenlere göre otantik liderliği daha olumlu olarak algıladıklarının belirlendiği bu çalışmanın ileride yapılacak çalışmalara yol gösterici olması beklenmektedir. Özellikle otantik liderliğin otel işletmelerindeki varlığı ve öz yeterlilik ile ilişkisi bu çalışma ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu sonuçları güçlendirmek için daha büyük örneklem ile daha geniş bir alanda çalışma tekrar edilmeli ve diğer hizmet işletmelerinde de test edilmelidir.

34 1.REKREASYON ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TEŞEKKÜR EDERİM. Yılmaz AKGÜNDÜZ Antalya, 2012


"Yılmaz AKGÜNDÜZ Antalya, 2012 1.REKREASYON ARAŞTIRMALARI KONGRESİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE OTANTİK LİDERLİK VE ÖZ YETERLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları