Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARI Güler YILMAZ Düşün Damla DEM İ R Görkem GÜRLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARI Güler YILMAZ Düşün Damla DEM İ R Görkem GÜRLER."— Sunum transkripti:

1 KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARI Güler YILMAZ Düşün Damla DEM İ R Görkem GÜRLER

2 KATI ATIKLARIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Katı Atıkların Tanımı İ nsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen ve akıcı olabilecek kadar sıvı içermeyen her tür madde ve malzemeyi katı atık olarak tanımlamak mümkündür. Yönetmeli ğ e göre katı atıklar; üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeler ve arıtma çamuru olarak tanımlanmaktadır.

3

4 KATI ATIKLARIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Katı Atıkların Sınıflandırılması Bileşimine Göre Katı Atıklar Organik 1: kompostlanabilir ve yanabilir organikler (bitkisel, hayvansal, ka ğ ıt, tekstil atıkları...) Organik 2: biyokimyasal ayrışması imkanız yada çok yavaş olan organikler (odun, ka ğ ıt, deri, lastik, kemik, plastik atıklar) İ nert maddeler: yanmayan maddelerdir.(cam, porselen, taş, kil atıkları) Kaynaklarına Göre Katı Atıklar Evsel nitelikli atık Endüstriyel atıklar Tehlikeli atıklar Tıbbi atıklar

5 Evsel Atıklar ve Kaynakları

6 Endüstriyel Atıklar ve Tehlikeli Atıklar

7 Tıbbi Atıklar

8 KATI ATIKLARI DEĞERLENDiRME METODLARI Düzenli ve Düzensiz Depolama Yakma işlemi Gazlaştırma Piroliz Sıkıştırma Ufak Parçalarına Ayırma Bileşim Ayrımı Kurutma ve suyundan arındırma Kompostlama Sıvılaştırma

9 DÜZENLİ VE DÜZENSİZ DEPOLAMA Düzensiz depolama işlemi Katı atıkların belirlenen bir alana gelişigüzel atılmasıdır. Düzenli depolama işlemi Katı atıklar çöp kamyonları veya büyük konteynırlar ile taşınarak belirlenmiş araziye dökülür. Özel araçlar ile atık için belirlenmiş bölgelerde sıkıştırılır. Her gün mesai bitiminde depolanan atıkların üzeri koku ve mikrop üretimini engellemek üzere ince bir toprak örtüsü ile kapatılır.

10

11 Düzenli depolama yönteminin avantajları; Uygun arazi bulundu ğ unda ekonomik bir yöntemdir. Ön yatırımı en az olan yöntemdir. Nihai imha metodudur. Esnek bir metottur. Katı atık miktarına göre kapasite kolaylıkla arttırılır. Kullanılıp kapatılan arazilerde regresyon amacı ile istifade edilebilir. Düzenli depolama yönteminin dezavantajları; Kalabalık yörelerde ekonomik taşıma mesafesi içerisinde uygun yer bulmak güçtür. Yerleşim yerlerine yakın deponi alanlar için halkın tepkisi ile karşılaşılabilir. Tamamlanmamış deponi alanlarda göçük ve yerel çökmeler olaca ğ ından devamlı bakımı gerekmektedir. Sıvı ve gaz sızıntıları kontrol edilmezse sakıncalı durumlar ortaya çıkabilir.

12 Düzenli depolama için uygun yerler Kurak, susuz, çorak ve düşük de ğ erli araziler. Çok az ürün veren topraklar. İ çinde su olmayan eski maden, taş, kum, çakıl ve kil ocakları. Yamaçlar (meyil 1/3’ten az olmalıdır). Büyük ulaşım yollarının ba ğ lantı yerleri arasında kalan boş alanlar. Yer altı suyunu tehdit etmeyen yerler

13 Düzenli Depo Sahası Tabanının Oluşturulması

14 Drenaj Tabakasının Oluşturulması Drenaj tabakası, sentetik tabakanın üstüne yerleştirilir. Drenaj tabakalarının amacı, sızıntı sularının birikinti oluşturmadan uzaklaştırılması ve buradan da arıtma tesisine gönderilmesini sa ğ lamaktır. Alan drenaj sistemi: Kum çakıl gibi malzemelerden olabilir. Boru Drenaj Sistemi: Sızıntı suyu borularla toplanmaktadır. Birleşik drenaj: Alan drenajı ve boru drenajı birlikte uygulanır. Yaygın bir uygulamadır.

15 Atıkların Doldurulması ve Çeşitli Doldurma Metotları Hendek Metodu

16 Alan Metodu

17 Çukur/ Vadi Dolgusu Metodu

18 Atıkların Örtülmesi ve Örtünün Faydaları Uçuşabilecek maddelerin rüzgar da sürüklenmesinde, kemirgenlerden, taşıyıcı hayvanlardan, haşerelerden ve kokudan kaynaklanan sorunları önlemek için bütün açık atık yüzeyleri her günün sonunda 15 cm kalınlığında bir toprak tabakası ile örtülmelidir

19 Düzenli Deponun Dolmasından Sonra Yapılacak İ şlemler Yeşil alan; en yaygın kullanım şeklidir. Tarım; hayvan yemi olarak kuru ot, arpa bu ğ day ve mısır ekilebilir. Mesire yeri, park, depo üzeri çocuk bahçesi, oyun alanı ve spor sahası olarak de ğ erlendirilebilir. Mera; genelde küçükbaş hayvan tercih edilir. Büyükbaş eski depolama alanları için tercih edilmektedir.

20 Düzenli depolama alanı ile ilgili birimler

21 KATI ATIKLARIN iNSAN VE ÇEVREYE ETKiLERi Toplum Sa ğ lı ğ ı ile İ lgili Etkiler: Bir katı atık bileşeni, özellikle uygun ısı altında kısa sürede hastalık yapan canlıların barındı ğ ı bir kayna ğ a dönüşebilir. Bu organizmaların; kuşlar, sinekler vb. haşereler ile geniş yı ğ ınlara taşınması salgın tehlikesi yapmaktadır.

22 KATI ATIKLARIN iNSAN VE ÇEVREYE ETKiLERi Yangın ve Patlamalar:Katı atıkların muhtevasında bulunan ka ğ ıt, plastik ve odun parçaları ufak bir kıvılcımla tutuşabilir. Ayrıca organik maddelerin bozunmasıyla açı ğ a çıkan ısı, çöp yı ğ ınlarının içten içe yanmasına sebep olur. Bu da patlamaları do ğ urabilir.

23 KATI ATIKLARIN iNSAN VE ÇEVREYE ETKiLERi Atıklardan Gaz Çıkışı: Katı Atıkların havasız ortamda çürümeleri sonucu, en çok metan olmak üzere karbondioksit, azot ve hidrojen sülfür gazları oluşmaktadır. Oluşan bu gazlar zehirlenmelere ve patlamalara neden olabilir. Bu yüzden doldurma alanlarında tabanın gaz sızdırmazlı ğ ı ve yer altı havalandırması gibi önlemler alınmalıdır.

24 KATI ATIKLARIN iNSAN VE ÇEVREYE ETKiLERi Sızıntılar: Organik atıkların bozunması sonucunda sızıntı suyu ortaya çıkar. Sızıntı sularının BO İ de ğ erleri normal kanalizasyon sularından 100-500 kat daha fazla olabilmektedir.

25 TÜRK İ YEDEK İ DURUM Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı’nın 2008 yılında yayımladı ğ ı Atık Eylem Planı’na göre Türkiye’de halen toplam 2000 küçük ölçekli ve 50 büyük ölçekli düzensiz depolama sahası bulunmaktadır. TÜ İ K verilerine göre ise 2008 yılı itibariyle katı atıkların %57’si mevzuata aykırı biçimde uzaklaştırılmıştır. 2006 yılı Belediye Katı Atık Temel Göstergelerine göre; 2006 yılında belediyeler tarafından toplanan katı atıkların %60’ı vahşi depolama, %37’si düzenli depolama, %1’i kompostlaştırma, %1’i ise di ğ er yöntemler kullanılarak bertaraf edilmiştir.

26 TÜRK İ YEDEK İ DURUM Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı tarafından 2006 yılında yapılan belediye anketi çalışmasında ankete yanıt veren 62 il verilerine göre Türkiye’deki toplam düzensiz depolama alanı sayısı 1112’dir. Bu alanlarda kontrolsüzce depolanmış atıklar, esas olarak evlerden ve ticari alanlardan toplanan katı atıklardan oluşmakla birlikte içeri ğ inde hastane ve sanayi kaynaklı tehlikeli atıkları da barındırmaktadır. Bu haliyle yarattı ğ ı risklerin boyutu artmaktadır.

27 Tüm bu risklerin önüne geçilebilmesi için; katı atık vahşi depolama alanlarının ıslah edilmeli kontrollü ve sürdürülebilir bir atık yönetimi çerçevesinde önceli ğ i atıkların geri kazanılmasına vererek kalan atıkların düzenli depolama sahalarında bertaraf edilmesi sa ğ lanmalı

28 Türkiye’deki Çöp Sahalarının Rehabilitasyonu Türkiye’de son 20 yılda düzenli depolama tesisi yatırımlarıyla paralel olarak giderek artan biçimde çöp sahaları ıslah edilmektedir. Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere rehabilitasyon uygulamalarında öne çıkan bazı örnekler şunlardır: İ stanbul (Hasdal, Ümraniye-Hekimbaşı, Yakacık, Halkalı) Bursa (Demirtaş) İ zmir (Harmandalı) Adana Ankara (Mamak).

29 İstanbul’daki katı atık depolama sahaları

30 Hergün 1000 ton ÇÖP toplanıyor.. Düzenli depolama çevre sağlığını koruyor!

31 Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz..


"KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARI Güler YILMAZ Düşün Damla DEM İ R Görkem GÜRLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları