Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Tükenmişlik Sendromu Mustafa Doğan Sosyal Hizmet Uzmanı&Kamu Yönetimi Uzmanı 28 Ağustos 2014 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Tükenmişlik Sendromu Mustafa Doğan Sosyal Hizmet Uzmanı&Kamu Yönetimi Uzmanı 28 Ağustos 2014 Ankara."— Sunum transkripti:

1 T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Tükenmişlik Sendromu Mustafa Doğan Sosyal Hizmet Uzmanı&Kamu Yönetimi Uzmanı 28 Ağustos 2014 Ankara

2 MUSTAFA DOĞAN Lise öğrenimini Keskin EML Kimya Bölümünde, Önlisans öğrenimini A.Ü. AÖF İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde, Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmetler Bölümünde, Yüksek Lisans öğrenimini Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE )’de Kamu Yönetimi bölümünde yaptı. Halen AÜ AÖF İktisat 4. sınıfta okumaktadır. Özel bir firmada Pazar Araştırmaları; Uluslararası Çalışma Örgütünde (ILO) proje uzmanı olarak çalıştı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve bağlı hastanelerinde uzman/birim sorumlulukları görevlerinde bulundu. Amasya Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İnsan Hakları, Hasta Hakları, AB, TKY; Ankara Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Psiko-Sosyal Destek ve Krize Müdahale, Kadına Yönelik Şiddetin Önlemesi, Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi, Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi ve Etkili İletişim Programlarında il eğitimcisi olarak görev yaptı. Çok sayıda AB projelerinde ve ulusal kurumların hibe programlarında proje tasarımcısı, proje danışmanı ve bağımsız değerlendirici olarak ve alanıyla ilgili bilirkişi olarak çalıştı/çalışıyor. 2

3 TANIMI İ lk kez 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından “başarısız olma, yıpranma, enerji ve gücün azalması veya tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında meydana gelen tükenme durumu” şeklinde tanımlanmıştır. ALMANYA’DA!!!!! Tükenmişlik, insanlarla yüzyüze ilişki gerektiren mesleklerde daha fazla görülmektedir. 3 Mustafa Do ğ an

4 İ nsanlarla çalışan profesyonellerde, insanlara karşı duyulan sorumlulu ğ un, nesnelere karşı duyulan sorumluluktan daha fazla olması nedeniyle, bu kişilerde tükenme riskinin daha yüksek oldu ğ u çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur. 4 Mustafa Do ğ an

5 Tükenmişlik; hizmet sektörü çalışanları olan doktorlar, hemşireler, hastabakıcılar, avukatlar, ö ğ retmenler, akademisyenler, polisler, bankacılar, sosyal hizmet görevlileri, çocuk bakıcıları, çeşitli işletmelerin müşteri hizmetleri temsilcileri ve herhangi bir alanda yönetici kademesinde görev yapanlarda, di ğ er meslek gruplarına oranla daha yüksektir. 5 Mustafa Do ğ an

6 Tükenmişli ğ in en yaygın ve kabul gören tanımı, Christina Maslach tarafından yapılmıştır. Tükenmişlik “işi gere ğ i yo ğ un duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli di ğ er insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun süreli yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının, yapılan işe, hayata ve di ğ er insanlara karşı olumsuz tutumlarla yansıması ile oluşan bir sendrom”dur. 6 Mustafa Do ğ an

7 Tükenmişlik sendromu ilk olarak aşırı kronikleşmiş iş talebinin bireyin duygusal kaynaklarını tüketmesi ile ortaya çıkmaktadır. (Burnout) 7 Mustafa Do ğ an Duygusal Tükenme Duyarsızlaşma Kişisel Başarısızlık

8 TÜKENM İ ŞL İĞ E ETK İ EDEN FAKTÖRLER B İ REYSEL FAKTÖRLER Örgüt içerisindeki kişilerden kaynaklanan ve tükenmeye neden olan özelliklerdir. Di ğ er yandan bu faktörler, örgütsel özelliklerin bireyler üzerindeki etkisini de pozitif veya negatif yönde etkilemektedir. 8 Mustafa Do ğ an

9 TÜKENM İ ŞL İĞ E ETK İ EDEN FAKTÖRLER Daha fazla risk altında olanlar: İ dealist Mükemmeliyetçi Amaç odaklı Mücadeleci Rekabetçi Kaybetmeyi sevmeyen Öfkeli Saldırgan Eleştirici Aceleci Dakika odaklı Sözüne sadık 9 Mustafa Do ğ an

10 TÜKENM İ ŞL İĞ E ETK İ EDEN FAKTÖRLER Sorumluluk sahibi Kişisel çıkarcı Hızlı hareket eden Hızlı konuşan Karşılanması zor beklentileri olan Öz yeterlili ğ i eksik, Empati kurmayan/kuramayan Kadınlar, Yaş, Çalışma süresi, Mesleki kıdem Medeni durum, Çocuk sahibi olup olmama 10 Mustafa Do ğ an

11 TÜKENM İ ŞL İĞ E ETK İ EDEN FAKTÖRLER ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER İ ş yükü Kontrol Ödül Aidiyet Adalet De ğ erler 11 Mustafa Do ğ an

12 TÜKENM İ ŞL İĞİ N BEL İ RT İ LER İ F İ Z İ KSEL BEL İ RT İ LER Yorgunluk ve bitkinlik hissi Baş a ğ rıları Uyuşukluk Uyku bozuklukları Geçmeyen so ğ uk algınlıkları Enfeksiyona karşı direncin azalması Kilo sorunları(+-) Solunum güçlü ğ ü Genel a ğ rı/sızılar Sindirim/boşaltım sistemleri sorunları Tansiyon(+-) Kas gerilmeleri Yüksek kolestrol Kalp çarpıntısı Dermatolojik sorunlar 12 Mustafa Do ğ an

13 TÜKENM İ ŞL İĞİ N BEL İ RT İ LER İ PS İ KOLOJ İ K / DUYGUSAL BEL İ RT İ LER Engellenmiştik Genel sinirlilik hali Ruhsal incinmeye açıklık Psikolojik sorunlar Huzursuzluk Tedirginlik Sabırsızlık Özgüvende azalma Düşmanlık duyguları 13 Mustafa Do ğ an

14 TÜKENM İ ŞL İĞİ N BEL İ RT İ LER İ PS İ KOLOJ İ K / DUYGUSAL BEL İ RT İ LER Ümitsizlik Eleştirel bakış Aile içi sorunlarda artış Tatminsizlik Nezaket ve saygı da azalma Asılsız şüpheler Depresif e ğ ilim Suçluluk Çaresizlik 14 Mustafa Do ğ an

15 TÜKENM İ ŞL İĞİ N BEL İ RT İ LER İ DAVRANIŞSAL BEL İ RT İ LER Unutkanlık Başarısızlık hissi Aile içi çatışmalar Konsantrasyon bozuklukları Çabuk öfkelenme Ani krizler A ğ lama nöbetleri Yalnız kalma iste ğ i Alınganlık Takdir edilmedi ğ ini düşünme 15 Mustafa Do ğ an

16 TÜKENM İ ŞL İĞİ N BEL İ RT İ LER İ DAVRANIŞSAL BEL İ RT İ LER İ şi yavaşlatma Hırsızlık e ğ ilimleri İ şten uzaklaşma İ ş niteli ğ inde bozulma Düşük performans Arkadaşlık ilişkilerinde bozulma İ ş tatminsizli ğ i Yeni bir meslek e ğ itimi alma İ şe geç gitem/gitmemeler İ şten ayrılma Başka iş armalar 16 Mustafa Do ğ an

17 Peki ne olacak!!! İ ŞLE BÜTÜNLEŞME (ENGAGEMENT) 17 Mustafa Do ğ an

18 Peki ne olacak!!! ÖRGÜTSEL DÜZEYDE İ ŞLE BÜTÜNLEŞME Gerekti ğ inde yardımcı personel ve ek donanıma başvurmak, Serbest karar verme imkânlarını ve kararlara katılımı artırmak, Çalışanların başarılarını takdir etmek, İ şin gerektirdi ğ i sorumluluk miktarını belirleyip, yetki ve sorumlulu ğ u denkleştirmek, Adil bir ödül sistemi geliştirmek, İ ş yükünün aynı kişilerde birikmesini önlemek için zor işlerin eşit olarak da ğ ıtılmasını sa ğ lamak, 18 Mustafa Do ğ an

19 Peki ne olacak!!! Örgütsel de ğ işimi sa ğ lamak, Takım çalışmalarını desteklemek, Örgütsel de ğ işimi sa ğ lamak, Takım çalışmalarını desteklemek, Örgüt içi iletişimin yeterli düzeyde ve kaliteli olmasını sa ğ lamak, Kişisel gelişim ve dinlenmeye önem vermek, çalışma saatleri içerisinde bunlara yeterli zamanı ayırmak, Hizmet içi e ğ itimler planlamak, İ şyerinde sosyal destek amaçlı gruplar kurmak, 19 Mustafa Do ğ an

20 Peki ne olacak!!! Ö ğ le yeme ğ i ve dinlenme aralarını rahatlatıcı ve iş ortamından uzaklaştırıcı yerlerde vermek, Kişilerarası iletişimin sa ğ lıklı olmasını sa ğ lamak, Kişileri yeni görevlere atamak, Üst yönetimin deste ğ ini sa ğ lamak, Yetki devri ile astların yaptıkları iş konusunda yönetsel beceri sahibi olmalarını sa ğ lamak, Sık sık pozitif geri bildirim vermek, Uzun çalışma saatlerinin kısaltmak, Örgütsel ba ğ lılı ğ ı sa ğ lamak, 20 Mustafa Do ğ an

21 Peki ne olacak!!! Örgüt içerisinde düzenli işleyen bir çatışma yönetim sistemi kurmak, Görev tanımlarını açık ve net olarak belirlemek, Uzun çalışma saatlerinin kısaltmak, Örgüt içi danışmanlık hizmeti vermek, Yerinde bir terfi politikası izlemek Tatil ve sosyal etkinlik imkanlarını artırmak, Kariyer için fırsat tanımak. 21 Mustafa Do ğ an

22 Peki ne olacak!!! B İ REYSEL DÜZEYDE İ ŞLE BÜTÜNLEŞME İ şle bütünleşme ile ilgili bilgi sahibi olmak, Kendini iyi tanımak ve ihtiyaçlarını belirlemek, İ şle ilgili gerçekçi beklenti ve hedefler geliştirmek, Kişisel gelişim ve danışmanlık gruplarına katılmak, Nefes alma ve gevşeme tekniklerini ö ğ renmek, rahatlamak için müzik dinlemek, spor yapmak, Kişinin insan olarak sınırlılıklarını bilmesi ve kabullenmesi, Hobi edinmek, 22 Mustafa Do ğ an

23 Peki ne olacak!!! İ şe başlamadan önce işin zorlukları ve riskleri ile ilgili bilgi edinmek, Zaman yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, Tatile çıkmak, İ şte ve özel hayattaki monotonlu ğ u azaltmak, Huzurlu bir yaşam tarzı belirlemek, İ şe ara vermek veya iş de ğ işikli ğ i yapmak Kendisini stresle başa çıkma konusunda geliştirmek. 23 Mustafa Do ğ an

24 TEŞEKKÜRLER dogan2015@gmail.com


"T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Tükenmişlik Sendromu Mustafa Doğan Sosyal Hizmet Uzmanı&Kamu Yönetimi Uzmanı 28 Ağustos 2014 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları