Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim ve Kitle İletişim Araçları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim ve Kitle İletişim Araçları"— Sunum transkripti:

1 İletişim ve Kitle İletişim Araçları

2 İletişim, her şeyden önce bir bilgi alışverişidir.
Bu alışverişten amaçlanan da anlamak, anlatmak, öğrenmek ve eğitim görmek ihtiyaçlarının giderilmesidir

3

4 İnsanoğlu, var olduğu günden bugüne dek iletişim kurmak için çeşitli araçlara başvurmuştur.

5

6 İletişimin en yalın, en ilkel araçlarından biri kabul edilen işaretlere, kelimelere dayalı olan yazı ve konuşma dilinin yanı sıra, beden dili ile sözsüz anlatımlar (jestler, mimikler, dokunma, cevap vermeme, sessiz kalma gibi davranış ve tutumlar; dans, resim, v.b.) da yüzyıllar boyunca kullanıla gelmiştir.

7 Kitle; “Toplumun içerisinde bütün grupları, bireyleri temsil etmektedir
Kitle iletişim araçları : Haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır.

8 Günümüzde posta, telgraf, telefon, faks gibi haberleşme araçları;
gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları; uydular, bilgisayarlar (İnternet ve ) birer iletişim aracı olarak iletişimin ayrılmaz parçaları durumuna gelmiştir.

9 K.İ.A. amacı düşünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir.
Kitle iletişim araçları; “Daha geniş kitlelere, çevrelere seslenebilmek, onlarla iletişim kurmak için gerçekleştirilen elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olanağı veren bir araçtır.”

10 Kitle iletişim araçları, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuştur. Bazı batı ülkeleri kitle iletişim araçlarını dördüncü güç olarak kabul etmektedir. En az yasama, yürütme, yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuoyu oluşturabilen bir güç unsuru niteliğindedir.

11 Kitle iletişimi, “Türkçe’de; kitle haberleşmesi” şeklinde ifade edilir.
Kitleler ise toplumun bütününü veya bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur.

12 Kitle iletişim araçları iletişimden ve kitlelerden ayrı tutulamaz.
Kitle iletişim araçları 15. yy’da Batı Avrupa’da hareketli metal harflerle baskı yapıldığı tarihe dayanmaktadır. Alman Johann Gutenberg’in yılları arasında matbaayı bulmasıyla kitle iletişim araçlarının kullanılmasına başlanmıştır.

13 Bazı tarihçilere göre kitle iletişim araçları 5 aşamadan oluşmuştur.
Ancak kitle iletişimi insanlığın var oluşundan bu yana var olmakta ve ilerlemektedir. Bazı tarihçilere göre kitle iletişim araçları 5 aşamadan oluşmuştur. Bunlar; 1. İşaretlerle iletişim 2. Dilin gelişimiyle iletişim 3. Yazının icadıyla iletişim 4. Baskı makinesinin icadıyla basılı materyallerle iletişim 5. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle kitle iletişimi.

14 “İlk kitle iletişim aracı Roma ve Mısır’da kullanılan gazete olmuştur.
Kitle iletişimi geçmişten bugüne kadar var olmuş ve sürekli gelişerek ilerlemiştir. “İlk kitle iletişim aracı Roma ve Mısır’da kullanılan gazete olmuştur. Gazetenin iletisi okur-yazarlıkla sınırlıdır.

15 Uzun yıllar iktidarını sürdüren gazete iletişim teknolojisindeki gelişme sayesinde yerini radyoya bırakmak zorunda kalmıştır. “II. Dünya Savaşından sonra da televizyon kitle iletişim aracı olarak kabul edilmiştir.”

16 Hayatın her kesiminde yer almaktadır.
“Kitle iletişim araçları bugün dünyanın hemen her yerinde cereyan eden olayları en kısa sürede kitlelere ileten çağdaş ve etkin bir organizasyondur. ” Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçları bireyleri, grupları, toplumları ve kültürleri etkilemekte ve vazgeçilmez bir konuma gelmektedir. Artık kitle iletişim araçları toplum yaşantısının önemli bir parçası olmuştur. Hayatın her kesiminde yer almaktadır.

17 kitle iletişim araçlarının fonksiyonları;
Haber verme, eğitme, eğlendirme, Dış dünyayı görmemizi sağlama, Kültürün toplumumuzdan bizden sonraki toplumlara ve nesilden nesile geçişini sağlama, Eşya ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardım etme, Dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık verme ile sosyal hareketlerde genel rızaya ulaşma arasında bağ kurmamıza yardım etme"

18 Denilebilir ki iletişim, beşikten mezara kadar hep bizimledir ve bizim için hava kadar hayatî bir ihtiyaçtır

19 Gazete:Gutenberg’in hareketli harfleri kullanan baskı makinesini 15
Gazete:Gutenberg’in hareketli harfleri kullanan baskı makinesini 15. yüzyılın ortalarında icat etmesinden yaklaşık 150 yıl sonra ilk gazeteler ortaya çıkmaya başlamıştır İlk gazete olarak kabul edilen Avisa’nın Strazburg’da yılında yayınlanmasından bir yüzyıl sonra ilk günlük gazete İngiltere’de 1702 yılında The Daily Courant adıyla yayınlanmıştır.

20 Radyo: Radyonun ilk olarak Macaristan’da 19. yüzyıl sonlarında Budapest Registar adıyla telefonlu (kablolu) radyo olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ama gerçek anlamda ilk radyo yayını 1920 yılında ABD’de Pittsburg’da yapıldı. Ancak telsiz iletişimi olarak daha önceleri radyo teknolojisi kullanılmaya başlanmıştı. Örneğin meşhur Titanic gemisi 1912 yılında batarken elektromanyetik dalgalar kullanan bir telsiz ile yardım istemişti.

21 Türkiye’de il radyo vericileri 1927 yılında Ankara ve İstanbul’da faaliyete geçti.

22 Televizyon: Televizyonun babası olarak tanınan Paul Nipkow 1884 yılında resim tarama makinası yaparak bu taranmış resmin telgraf hatlarından iletilmesini tasarlamıştı. Bugünkü televizyon kamerasının ilk halini ise ionoscope adıyla 1923 yılında Vladimir Zworkin yapmıştı.

23 1936 da BBC tarafından yapıldı
İlk televizyon yayını 1936 da BBC tarafından yapıldı

24

25 Türkiye’de 1958 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından deneme amaçlı başlatılan İstanbul’a yönelik televizyon yayınları düzenli olarak ilk kez 1968 yılında Ankara’da TRT tarafından gerçekleştirildi. 1994 yılında RTÜK kanunu ile birlikte “özel” televizyon yayıncılığı gündeme geldi.

26 İnternet ve Yeni Medya:
Geleneksel medyanın dışında, CD, VCD, DVD, Interaktif CD, GSM-WAP-GPRS, Internet gibi tümüyle dijital teknolojiyle üretilen ve içeriği üretenle tüketen arasında yeni bir ilişki tanımlayan medyaya yeni medya diyoruz.

27 ENIAC adındaki ilk bilgisayarın askeri amaçlarla 1946 yılında geliştirilmesiyle dijtal çağ başlamış oldu. ENIAC adındaki ilk bilgisayarın askeri amaçlarla 1946 yılında geliştirilmesiyle dijital çağ başlamış oldu.

28 Bugün kamusal olarak TTNET adıyla Türk Telekom işletiyor
Türkiye ilk kez ODTÜ- TÜBİTAK işbiriği ile 1993 yılında ABD üzerinden internete erişti. Bugün kamusal olarak TTNET adıyla Türk Telekom işletiyor

29 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla, günü, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Yasa ile kurulmuş özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir.

30 ÜST KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
3294 sayılı Yasanın "Görev ve Yetkiler" başlıklı 8. maddesine göre Üst Kurulun; - Yayın kuruluşlarına, tarafsızlık ve hakkaniyet ölçüleri içinde yayın izni ve lisans vermek, frekans bandları tahsis etmek, - Radyo ve televizyon kuruluşlarına, ulusal, bölgesel ve yerel yayınları için ulusal kanal ve frekans bandı plânlamalarına uygun olarak tahsis edilen yayın alanlarını kapsayacak verici tesisleri kurma ve işletme iznini 2813 sayılı Telsiz Yasası kurallarına uygun olarak vermek ve denetlemek, - Yayın kuruluşlarının ulusal ve yerel yayınlarına olanak verecek, ulusal kanal ve frekans bandı plânında öngörülen radyo ve televizyon vericileri ile sabit veya hareketli yayın yerleri arasında mevcut telekomünikasyon şebekesi yanında, uydu aracı ile bağlantı kurabilmeleri amacıyla ve öngörülen amaçlar için kullanılması kaydıyla uç linkleri kurabilmesi için Telsiz Yasasına uygun biçimde telekomünikasyon tesisleri kurma ve işletme izni vermek ve tesislerin işletilmesini denetlemek,

31 - Zaman paylaşımlı program kanallarının tahsisinde bölgesel dengeleri gözeterek, kuruluşları ülkenin değişik bölgelerinde yayın yapmaya yöneltmek, - Yurt içinden yayın yapacak kamu ve özel radyo-televizyon kuruluşlarının yayın izni ve lisans isteminde bulunabilmeleri için yerine getirmeleri gerekli ön koşulları ve standartları saptamak, - Kanal ve frekans bandı tahsisi koşullarını, tahsis hakkı alanların yayına geçme süresini, radyo ve televizyon istasyonu kuranların ödeyecekleri yayın izni ve lisans ücretlerini belirlemek, - Radyo ve televizyon yayınlarını izleme sistemleri kurarak, yayınların 3984 sayılı Yasanın 4. maddesine ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası antlaşmalara uygunluğunu denetlemek, yayın kuruluşlarının aykırı yayın yapmaları veya tahsis koşullarına uymamaları durumunda gerekli yaptırımları uygulamaya karar vermek, - Yurt içinde, yayınların ulaşamadığı yerlerde, yerel olanaklarla radyo ve televizyon vericisi kurulmasına izin vermek, - Uydudan yapılacak yayınların, ulusal ve uluslar arası ilke ve esaslara uygunluğunu gözetlemek, - Şifreli ve kablolu tesis ve yayınlar ile ilgili kuralları belirlemek, - Kamu oyunun radyo ve televizyon yayınları ile ilgili tepki, beğeni ve duyarlılıklarını sürekli olarak izlemek gibi görev ve yetkileri vardır.

32 BASIN KONSEYİ MESLEK İLKELERİ
Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapılamaz. Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.

33 Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz. Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz.

34 Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse "suçlu" ilan edilemez. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez. Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.

35 Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınılır.
Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır. Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınılır. İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir. Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.

36   Basın hürriyeti MADDE 28. – Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.

37 Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz. Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır. Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır. Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır.


"İletişim ve Kitle İletişim Araçları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları