Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi 4 Haziran 2012, ANKARA İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ UYGULAMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi 4 Haziran 2012, ANKARA İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ UYGULAMALARI."— Sunum transkripti:

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi 4 Haziran 2012, ANKARA İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ UYGULAMALARI Türk Cumhuriyetleri Dış Ticaret Eğitim Programı Özgür ÇALIŞKAN Dış Ticaret Uzmanı E-posta: caliskano@ekonomi.gov.tr

2 2 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Sunuş Planı A.Giriş: İthalatta Haksız Rekabet (Damping ve Sübvansiyon) B.Dampingin Tanımı C.Tarihçe ve Gelişim D.İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat E.Anti-damping Önlemi Alma Koşulları F.Dampinge İlişkin Temel Kavramlar, Açıklamalar G.Anti-Damping Soruşturması Prosedürü H.Damping Başvurusu  Damping  Benzer Mal  Normal Değer  İhraç Fiyatı  Adil Karşılaştırma  Damping Marjı  Zarar I. Uygulanan Önlemler ve Yürütülen Soruşturmalar

3 3 Genel Bakış: Ticaret Politikası Araçları İthalattan kaynaklanan haksız rekabeti önlemek –Adil ticareti sağlamak –Yerli üretim dalının çıkarlarını savunmak Korunma Önlemleri Dampinge Karşı Önlemler Sübvansiyona Karşı Önlemler Atak Ticaret Politikası Araçları (İhracat) Ticari Korunma Araçları (İthalat) Dış pazarlara erişimi sağlamak Ticari engelleri ortadan kaldırmak Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Mevzuatı Pazara Giriş Stratejileri Üçüncü Ülke Önlemlerinin İzlenmesi

4 4 ÖN BAŞVURU 1. İthalattan Kaynaklanan Sorunlar 2. Yerli Üreticiler için Ön Başvuru Formu (Tek tipdeğil) 3. [ GENEL DĞERLENDİRME-ORTAK TOPLANTI ] Damping/Sübvansiyon Soruşturması Korunma Önlemleri Diğer

5 5 İTHALATTA HAKSIZ REKABET– TEMEL ARAÇLAR Dampinge Karşı Önlemler –Temel amaç: İthalatın adil olmayan fiyat rekabetinin doğurduğu piyasa bozulmasının önüne geçmek –Yerli üretimin dampingli ithalattan zarar gördüğü durumlarda Sübvansiyona Karşı Önlemler –Temel amaç: İthalatın adil olmayan fiyat rekabetinin doğurduğu piyasa bozulmasının önüne geçmek –Yerli üretimin sübvansiyonlu ithalattan zarar gördüğü durumlarda Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Önlemler –Temel amaç: Dampinge karşı alınan önlemin etkisiz kılınmasına yönelik uygulamaları engellemek –Yeni gelişen bir alan

6 6 A.Kavramsal Çerçeve Damping  bir ürünün normal değerinin altında bir fiyatla, veya  (ihracatçı ülkede tüketime konu aynı veya benzer bir ürünün karşılaştırılabilir fiyatından daha düşük bir fiyatla) ihraç edilmesi Dampingin varlığı: –Evet: Normal Değer (Fabrika Çıkış) > İhraç Fiyatı (Fabrika Çıkış) –Hayır: Her ucuz fiyatlı ithalat dampingli olmayabilir. Türkiye piyasasındaki fiyatların altında bir fiyatla yapılan ithalat damping soruşturmasına konu olmayabilir. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

7 7 Sübvansiyon Tanımı Bir ürün için, menşe veya ihracatçı ülke tarafından 1 )fayda sağlayan 2) doğrudan veya dolaylı olarak sunulan her türlü mali katkıyı ifade etmektedir. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

8 8 Sübvansiyon Türleri Sübvansiyonlar halihazırda ikiye ayrılmaktadır. - Önlem Alınabilir Sübvansiyonlar - Yasak Sübvansiyonlar  Tarım sübvansiyonları ile karşılaştırma (Trafik lambaları T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

9 9 T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Sübvansiyon Türleri-Önlem Alınabilir Sübvansiyonlar Önlem alınabilir sübvansiyonun varlığı için fayda ve mali katkının yanı sıra sübvansiyonun 3)özgül olması gerekir.  Endüstri koluna özgü  İşletmeye özgü  Bölgesel nitelikte

10 10 Sübvansiyon Türleri-Yasak Sübvansiyonlar Yasak Sübvansiyonların doğrudan özgül olduğu varsayılır -İhracata yönelik doğrudan sübvansiyonlar (export subsidies) -İthal yerine yerli mal kullanımına bağlı sübvansiyonlar (import substitution subsidies) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

11 11 B. Tarihçesi ve Gelişimi  İlk Kanun 1904 yılında Kanada’da  1916 yılında Amerika’da  GATT 1947’nin VI’ncı maddesi  GATT Anti-Damping Kodu (Kennedy Round 1964-1967, Tokyo Round 1973-1979)  DTÖ Anti-Damping Anlaşması (Uruguay Round 1986-1994)  Türkiye’de ilk uygulama İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 Sayılı Kanun (1989-1999)  3577 Sayılı Kanun’da Değişiklik (4412 Sayılı Kanun ile) 1999 ve sonrası T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

12 12 C.Yasal Çerçeve ULUSLARARASI DÜZENLEMELER (DTÖ MÜKTESABATI) GATT Madde VI (Madde XVI) Anti-Damping Anlaşması + (Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması) DTÖ Panel ve Temyiz Organı Kararları T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

13 13 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Türkiye Mevzuatı KARAR İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 99/13482) (RG:30/10/1999) YÖNETMELİK İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (RG:30/10/1999) TEBLİĞLER KANUN 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (4412 sayılı Kanunla değişik) (RG:25/7/1999, RG:1/7/1989)  4067 sayılı Kanunla onaylanan DTÖ Kuruluş Anlaşması ve eki anlaşmalar (RG:26/2/1995) Amaç: İthalatta haksız rekabet hallerinden dampinge konu olan ithalatın sebep olacağı haksız rekabete karşı bir üretim dalının korunması

14 14 Yargısal Denetim Ulusal Düzeyde –İdari Yargılama Usulü Kanunu, Türk İdare Mahkemeleri İptal veya tam yargı davası Uluslararası Düzeyde –DTÖ - Uyuşmazlıkların Halline İlişkin Mutabakat Metni, Uyuşmazlıkların Halli Organı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

15 15 D. Anti-damping Önlemi Alma Koşulları Önlem alınabilmesi için 3 temel koşul:  Dampingin mevcudiyeti: Türkiye’ye ihraç fiyatı normal değerin altında olmalıdır.  Yerli üretim dalı üzerinde zarar: Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde bozulma olmalıdır.  Nedensellik bağı : Ekonomik göstergelerdeki bozulma dampingten kaynaklanmalıdır. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

16 16 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

17 17 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-2 E-1 Damping Aynı veya benzer bir malın normal değerinin altında bir ihraç fiyatı ile Türkiye’ye satılması (Anlaşma Md. 2.1) E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

18 18 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-3 E-2 Benzer Mal Dampinge konu olan ürünle aynı özellikleri taşıyan bir ürün veya şikayete konu ürüne her yönüyle benzer bir ürün; böyle bir ürün mevcut değilse, her açıdan benzer olmamakla birlikte, söz konusu ürün özelliklerine yakın benzerlik gösteren özelliklere sahip bir başka ürün (Anlaşma Md. 2.6) E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar Temel özellikler Ürün çeşitliliği; homojen, heterojen yapı Kullanım alanları Dağıtım kanalları T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

19 19 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-4 E-3 Normal Değer  İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan aynı veya benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyat (iç piyasa satış fiyatı)  Veya aynı veya benzer malın üçüncü bir ülkeye satış fiyatı  Veya üretim maliyetine makul bir kar marjının eklenmesiyle tespit edilen fiyat (oluşturulmuş normal değer) (Anlaşma Md. 2.2) E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

20 20 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-5 E-3 Oluşturulmuş Normal Değer E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar Tablo G-2.1.ii Normal Değer- Oluşturulmuş Normal Değer (oluşturulmuş)Ürün Tipi Girdi MiktarıGirdinin Birim FiyatıBirim Maliyet Direkt ilk madde ve malzemeler Hammadde 1 Hammadde... Direkt işçilik Genel üretim giderleri Yardımcı madde Dolaylı işçilik Enerji Paketleme Amortisman Diğer gen.ür.gid. Toplam üretim maliyeti (sınai) Satış ve genel idari giderler% Finansman giderleri% Toplam üretim maliyeti (ticari) Makul kâr% Fabrika çıkış aşamasında fiyat T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

21 21 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-6 E-4 İhraç Fiyatı İhraç amacıyla satılan bir mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyat E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar İhraç fiyatının belli olmaması İhracatçı ile ithalatçı arasında telafi edici düzenleme (Md. 2.3) İlk bağımsız alıcıya yeniden satış fiyatından hareketle Oluşturulmuş İhraç fiyatı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

22 22 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-7 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-5 Adil Karşılaştırma Fiyat karşılaştırmasını etkileyen farklılıklar :  Ürünün fiziksel özellikleri  ithalde alınan vergiler ve diğer iç vergiler,  İndirimler, iadeler ve satılan ürün miktarı,  Ticaretin aşaması,  Taşıma, sigorta, yükleme, bindirme ve diğer giderler,  Paketleme,  Kredi,  Satış sonrası giderler,  Komisyon,  Diğer giderler T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

23 23 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-8 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-6 Damping Marjı Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarın CIF ihraç fiyatına oranı Normal değer - İhraç Fiyatı Damping Marjı = ——————————————— İhraç Fiyatı (CIF) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

24 24 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-9 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-6 Damping Marjı-Örnek Hesaplama Normal değer (fabrika çıkış)$ 48 İhraç fiyatı (fabrika çıkış)$ 38 İhraç fiyatı (CIF)$ 40 Toplam damping miktarı $48-$38=$10 (spesifik) DAMPİNG MARJI: İhraç Fiyatı CIF (%) ‘in = $ 10/ $40 = 25% (advolerem) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

25 25 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-10 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-7 Yerli Üretim Dalında Zarar Zarar üç farklı biçimde ortaya çıkabilir:  Maddi zarar  Maddi zarar tehdidi  Bir üretim dalının kurulmasının geciktirilmesi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

26 26 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-11 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-7 Yerli Üretim Dalında Zarar-2 Maddi zarar unsurları:  Dampingli ithalatın hacmi: Mutlak veya iç tüketime oranla nispi anlamda önemli bir artış var mıdır?  Ithalatın iç piyasadaki benzer ürün fiyatları üzerine etkisi: Fiyat kırılması, fiyat yıpranması, fiyat bastırılması var mı?  Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etki: “15 faktör” değerlendirmesi nasıldır? T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

27 27 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-12 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-7 Yerli Üretim Dalında Zarar-3 Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etki  Satışlar  Kârlılık  Üretim  Piyasa Payı  Verimlilik  Yatırım Hasılatı  Kapasite Kullanımındaki Azalma  Nakit Akışı  Stoklar  İstihdam  Ücretler  Büyüme  Sermaye veya Yatırımları Artırma Yeteneği Üzerindeki Etkiler  Yurt İçi Fiyatları Etkileyen Unsurlar  Damping Marjının Büyüklüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

28 28 F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü F-1 İnceleme Safhası :Başvurunun alınmasından soruşturma açılmasına veya açılmaması durumunda sonucunun başvuru sahibine bildirilmesine kadar geçen süreyi kapsayan safhadır. F-2 Soruşturma Safhası : Soruşturmanın açıldığı tarihten kapanış Tebliğinin yayımlanmasına kadar geçen süreyı kapsayan safhadır. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

29 29 F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü- devamı-2 F-1 İnceleme Safhası  Başvuru ile veya Re’sen Şikayet sahibi üretici(ler) > %25 Şikayeti destekleyenlerin üretimi > %50  Başvurunun İncelemesi (45 gün)  İnceleme Raporunun Kurul’a Sunulması  Kurul Kararı Soruşturma açılması veya açılmaması  Bakan Onayı F-1 İnceleme Safhası F-2 Soruşturma Safhası T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

30 30 F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü- devamı-3 F-2 Soruşturma Safhası  Resmi Gazete’de Tebliğ ile Açılış ilanı RG Tarihi =Başlangıç tarihi Soruşturma Süresi = 12 (Kurul kararıyla 6 ay uzatılabilir)  Bildirim Başvurunun gizli olmayan nüshası ve Tebliğ örneğinin gönderilmesi  Bilgilerin toplanması Soru formlarının gönderilmesi (30+7 gün) Üretici\İhracatçılar, Yerli Üretim Dalı, İthalatçılar F-1 İnceleme Safhası F-2 Soruşturma Safhası T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

31 31 F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü- devamı-4 F-2 Soruşturma Safhası  Geçici Önlem Açılıştan en az 60 gün sonra Yerinde Doğrulama Yerli üretici ve üretici/ihracatçılar nezdinde  Temel Tespitlerin Yapılması Taraflara bildirim (Nihai Bildirim)  Dinleme Toplantısı İlgili Taraflar -Yerli üreticiler, ithalatçilar, ihracatçılar, ilgili meslek kuruluşları F-1 İnceleme Safhası F-2 Soruşturma Safhası T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

32 32 F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü- devamı-5 F-2 Soruşturma Safhası  Soruşturma Notunun/Raporun Hazırlanması Notun Kurul’da Görüşülmesi  Kurul (İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu) Kararı  Bakan Onayı  Resmi Gazetede Soruşturma Sonuç Ilanı Kesin önlem alınması, oÜlke/firma bazlı damping marjı ve önlem oranları Önlemsiz soruşturmanın kapatılması oDamping yok, zarar yok, illiyet bağı yok, DTÖ’ye bildirim F-1 İnceleme Safhası F-2 Soruşturma Safhası T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

33 33 G. Damping Başvurusu G-1 Başvuruda neler bulunmalı?  Başvuranın firma bilgileri  Ithal ve yerli ürüne(benzer ürün) ilişkin tanım ve bilgiler  Yerli üretim dalına ilişkin bilgiler  Şikayete konu ülkeler, üretici\ihracatçılar  Normal değere ilişkin veri ve belgeler  Dampingli ithalatin miktarına ilişkin veriler  Dampingli fiyatlara ilişkin veri ve belgeler  Zarar ve İlliyet bağına ilişkin bilgi ve belgeler G-1 Başvuruda neler bulunmalı? G-2 Başvuru Rehberi G-3 Başvuru Formu T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

34 34 G. Damping Başvurusu- devamı-2 G-2 Başvuru Rehberi  Şikayetçi için bir kılavuz niteliğindedir Damping terim ve kavramları Soruşturma süreci Ne tür bilgi ve belgeler gereklidir? Hangi döneme ait bilgi ve belgeler gereklidir? Form nasıl doldurulur?  Bilgilerin sistematik olarak sunulmasını sağlar G-1 Başvuruda neler bulunmalı? G-2 Başvuru Rehberi G-3 Başvuru Formu T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

35 35 G. Damping Başvurusu- devamı-3 G-2 Başvuru Formu Form 7 ana kısım 7 yardımcı kısımdan oluşur. Ana kısımlar,  Şikayetçiye yerli üreticiye ilişkin genel bilgiler,  Şikayet konusu maddeye (benzer ürün) ilişkin bilgiler,  Yerli üretim dalına ilişkin bilgiler,  Şikayet konusu menşe ülke(ler) ve üreticiler/ ihracatçılar  Damping iddiasi- normal değer ve ihraç fiyatına ilişkin bilgi ve belgeler  Maddi Zarar İddiasi- ithalatin miktar ve fiyatlari, yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri  Damping ve zarar arasındaki illiyet bağı G-1 Başvuruda neler bulunmalı? G-2 Başvuru Rehberi G-3 Başvuru Formu T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

36 36

37 37 H. Uygulanan Önlemler ve Yürütülen Soruşturmalar 15 Mayıs 2012’ye kadar, -336 adet soruşturma açılmış -254 adet dampinge karşı kesin önlem alınmıştır. Halen, -118 adet dampinge karşı kesin önlem bulunmakta -(23 ülke menşeli 52 ürün grubunda) - 22 adet soruşturma devam etmektedir. Türkiye, DTÖ üyeleri arasında AD Önlemini en yaygın kullanan ülkelerin başında gelmektedir (DTÖ üyesi ülkeler arasında 1995-2011 döneminde 6. sırada) (Hindistan, ABD, AB, Arjantin, ÇHC, Türkiye) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

38 38

39 39

40 40 DAMPİNGE ve SÜBVANSİYONA KARŞI ÖNLEMLER

41 41 Önlem Uygulanan Başlıca Ürünler  Poliester elyaf, iplikler ve mensucat, battaniyeler, perdeler, suni deri, pet film, dioktil ftalat  Klimalar, fan coiller, ağır vasıta, iş makinesi, zirai araç ve motosiklet lastikleri,bebek arabaları, çakmaklar, kalemler  Cam elyaf, PVC, kablolar, zincirler, kilitler, kontrplaklar  Granit, kapı kilitleri, parkeler, boru bağlantı parçaları

42 42

43 43 Teşekkürler… Web: www.ekonomi.gov.tr (İthalat  Dampinge ve Sübvansiyona Karşı Uygulamalar)www.ekonomi.gov.tr Web: www.tpsa.gov.tr E-Posta : damping@ekonomi.gov.trdamping@ekonomi.gov.tr Tel: +90-312-204 77 02; 204 77 05 ; 204 77 10; 204 77 18 204 77 26; 204 77 22 ; 204 77 31 Faks : +90-312-212 87 65 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi


"T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi 4 Haziran 2012, ANKARA İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ UYGULAMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları