Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAPSAMINDA BÜTÇE Doç. Dr. İsmail CERİTLİ Başkan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAPSAMINDA BÜTÇE Doç. Dr. İsmail CERİTLİ Başkan."— Sunum transkripti:

1 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAPSAMINDA BÜTÇE Doç. Dr. İsmail CERİTLİ Başkan

2 2/94 Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçeleme Yatırım Programı ve Uygulamaları Uygulamaya İlişkin Önemli Hususlar Analitik Bütçe Sistemi ve Uygulaması Kamu Mali Yönetimi ve Bütçe

3 3/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçlerden oluşan bütündür. KAMU MALİ YÖNETİMİ ve BÜTÇE Kamu Mali Yönetimi

4 4/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Gelirlerin toplanması, Harcamaların yapılması, Açıkların finansmanı, Kamunun varlıkları ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimini kapsamaktadır. Kamu Maliyesi KAMU MALİ YÖNETİMİ ve BÜTÇE

5 5/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı BAKAN ÜST YÖNETİCİ Mali Hizmetler Birimi (SGB) Muhasebe Birimi İç Denetim Birimi Harcama Birimi Ön Mali Kontrol Alanı İç Denetim İç Kontrol Alanı Harcama Birimi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Genel Yapısı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve BÜTÇE

6 6/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı “Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge” 5018 Sayılı Kanunda Bütçe KAMU MALİ YÖNETİMİ ve BÜTÇE

7 7/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 5018 Sayılı Kanunda Bütçe Türleri KAMU MALİ YÖNETİMİ ve BÜTÇE

8 8/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Genel Bütçe Devlet Tüzel kişiliğine dâhil olan ve kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri bütçesidir. (Çevre ve Orman Bakanlığı ile Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü genel bütçeli kuruluştur.)  Özel Bütçe Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak kamu hizmeti yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçeleridir. (ÖÇK ve OGM özel bütçeli kuruluştur.) Kamu Mali Yönetimi KAMU MALİ YÖNETİMİ ve BÜTÇE

9 9/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır.  Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.  Bütçeler, kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.  Bütçeler stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.  Bütçe, kamu işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar. Bütçe İlkeleri 1 KAMU MALİ YÖNETİMİ ve BÜTÇE

10 10/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.  Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.  Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.  Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylamadıkça uygulanamaz.  Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. Bütçe İlkeleri 2 KAMU MALİ YÖNETİMİ ve BÜTÇE

11 11/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçlarının görülmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanır ve uygulanır.  Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır..  Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatta belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.  Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir. Bütçe İlkeleri 3 KAMU MALİ YÖNETİMİ ve BÜTÇE

12 12/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 5018 sayılı Kanun ile kamu mali yönetiminde orta vadeli bütçe sistemine geçilmektedir. Orta vadeli bütçeleme sisteminin ana unsurları aşağıda belirtildiği şekildedir.  Makro düzeyde hazırlanacak: Orta vadeli program (3 yıllık) Orta vadeli mali plan (3 Yıllık)  Kamu idaresi düzeyinde hazırlanacak: Stratejik plan (5 yıllık)  Performans programı (3 yıllık perspektifle yıllık)  Çok yıllı bütçe (3 yıllık) Orta Vadeli Bütçeleme Sistemi KAMU MALİ YÖNETİMİ ve BÜTÇE

13 13/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 5018 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi uyarınca DPT Müsteşarlığınca kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik şartların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde hazırlanan orta vadeli programı Bakanlar Kurulunun Mayıs ayının sonuna kadar toplanarak kabul etmesi ve Resmi Gazetede yayımlanmasıyla başlar. Orta Vadeli Program (2009-2011) KAMU MALİ YÖNETİMİ ve BÜTÇE

14 14/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı İdarelerin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli mali plan Haziran ayının on beşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. Orta vadeli mali planda; Üç yıllık toplam gelir ve gider tahminleri, Açık ve borçlanma hedefleri, Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin yıllık ödenek teklif tavanları, yer alır. Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011) KAMU MALİ YÖNETİMİ ve BÜTÇE

15 15/94 Bütçe Hazırlık Süreci KAMU MALİ YÖNETİMİ ve BÜTÇE Mayıs * DPT Müsteşarlığınca hazırlanan Orta Vadeli Programın Bakanlar Kurulu tarafından onaylayarak Resmi Gazetede yayımlanması (Mayıs ayı sonuna kadar) Haziran * Maliye Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Planın Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanması (Haziran ayının 15 ine kadar) * Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması (Haziran ayı sonuna kadar) * DPT Müsteşarlığınca hazırlanan Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması (Haziran ayı sonuna kadar) Temmuz * Teklif performans programları ile bütçe tekliflerinin Maliye Bakanlığına sunulması * Yatırım tekliflerinin DPT Müsteşarlığına sunulması Ağustos * Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı ile tekliflerin görüşülmesi Eylül * Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı ile tekliflerin görüşülmesi Ekim * Makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesi (en geç ekim ayının ilk haftası) * Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının TBMM ye sunulması (en geç 17 Ekim) * Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri (en fazla 55 gün) Kasım-Aralık * Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri (devamı) * Genel Kurul Görüşmeleri * Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun oylanması ve kabulü * Cumhurbaşkanınca onaylanması * Resmi Gazetede yayımlanması (Aralık ayı sonuna kadar)

16 16/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 1- Kurumsal Sınıflandırma 2- Fonksiyonel Sınıflandırma 3- Finansman Tipi Sınıflandırma 4- Ekonomik Sınıflandırma KURUMSALFONKSİYONELFİNEKONOMİK IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIIV 00 00 0 00 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI Analitik Bütçe Sınıflandırması

17 17/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Kurumsal Sınıflandırma ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

18 18/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Fonksiyonel Sınıflandırma ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

19 19/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Finansman Tipi Sınıflandırma ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI 1- Genel Bütçeli İdareler 2- Özel Bütçeli İdareler 3- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 4- Sosyal Güvenlik Kurumları 5- Mahalli İdareler 6- Özel Ödenekler 7- Dış Proje Kredileri 8- Bağış ve Yardımlar

20 20/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Gelirlerin Harcama ve borç vermenin Finansmanın (gelir-gider farkı) Sınıflandırması olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Ekonomik Sınıflandırma ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

21 21/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Harcama ve Borç Vermenin Sınıflandırılması ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

22 22/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Kurumsal Sınıflandırmanın Her Dört Düzeyini,  Fonksiyonel Sınıflandırmanın Dört Düzeyini,  Finansman Tipi Sınıflandırmayı,  Ekonomik Sınıflandırmanın İlk İki Düzeyini, İçerecek şekilde kanunlaşacak ve uygulanacaktır. Bütçe ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

23 23/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Hazırlama Düzeyi (TL) ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI KURUMSALFONK.FİNEKONOMİK AÇIKLAMALARÖDENEK IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIIV 22ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI1.267.094.900 02ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.297.700 05ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 2.297.700 4Doğal ortamın ve bio çeşitliliğin kor.2.297.700 000Doğal ortamın ve bio çeşitliliğin kor.2.136.300 1Genel Bütçeli İdareler2.136.300 01PERSONEL GİDERLERİ1.494.000 1MEMURLAR1.394.000 1Temel Maaşlar470.000 01Temel Maaşlar470.000 2Zamlar ve Tazminatlar840.000 01Zamlar ve Tazminatlar840.000 3Ödenekler13.000 01Ödenekler13.000 4Sosyal Haklar25.000 01Sosyal Haklar25.000 5Ek Çalışma Karşılıkları45.000 01Ek Çalışma Karşılıkları45.000

24 24/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2009 Yılı Değerleri Ekonomik sınıflandırmada, her bir alım için; 1- Menkul mal alımlarında 15.000. TL ye kadar, 2- Gayri maddi hak alımlarında 11.000. TL ye kadar, 3- Menkul malların bakım ve onarımlarında 15.000. TL ye kadar, 4- Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 36.000. TL ye kadar, olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertibinden ödenir. Bütçe Kanununda Belirlenen Asgari Değerler ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

25 25/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIKLAR (ve diğer idareler) BAKANLIKLAR (ve diğer idareler) Mali Hizmetleri Birimi (SGB) Harcama Birimleri TAŞRA BİRİMİ BÜMKO Muhasebe Yetkilisi MALİYE BAKANLIĞI Ödenek Talebi Ödenek Gönderme Belgesi Ödenek Talebi Ödenek Gönderme Belgesi Harcama Programı Vize Edilen Program Ödeme Emri Belgesi Bütçe Uygulaması ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

26 26/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 1-Serbest Bırakma 2-Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) Hazırlanması ve Onaylanması 3-Ödeneklerin Kullanılması 4-Kamu Yatırım Projeleri 5-Yüklenmeye Girişilmesi 6-Ertesi Yıla Geçen Yüklenme 7-Gelecek Yıla Yaygın Yüklenme 8-Bütçeden Yardım Yapılması Bütçe Uygulaması 1 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

27 27/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 9- ÖDENEK İŞLEMLERİ  Ödenek Gönderme  Tenkis  Ödenek Aktarma  Ödenek Ekleme  Özel Nitelikli Ödenekler Yedek ödenek Örtülü ödenek 10-Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması 11-Faaliyet Raporları Bütçe Uygulaması 2 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

28 28/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal ve hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir.(5018 S.Kanun madde 26)  Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemeyecek,  Yüklenme süresi mali yılla sınırlıdır, Yüklenmeye Girişilmesi 1 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

29 29/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Harcama yetkililerinin, tahsis edecekleri ödenekler dahilinde yüklenmelere girişilebilecek,  Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulacak,  Başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamayacaktır. Yüklenmeye Girişilmesi 2 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

30 30/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Yılbaşlarında bazı hizmetlerin kesintiye uğramaması için nitelik itibariyle aşağıda belirtilen iş ve hizmetler için belirli şartlar altında ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilecektir.  Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları,  Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri,  Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri, Ertesi Yıla Geçen Yüklenme 1 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

31 31/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Taşıtların mali sorumluluk sigortası,  Makine-teçhizat, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri. Bu iş ve hizmetlerde ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilmesi için her iş itibariyle; Ertesi Yıla Geçen Yüklenme 2 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

32 32/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  İzleyen yılın Haziran ayının geçilmemesi,  Bütçede ön görülen ödeneklerin % 50 sinin aşılmaması,  Yüklenme süresinin on iki ayı aşmaması,  İlgili üst yöneticiden onay alınması, gerekmektedir. Ertesi Yıla Geçen Yüklenme 3 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

33 33/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı İdarelerin yatırım programında yer alan bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir. (5018 S.K. Md.28) Yatırım projelerinin yanı sıra bazı cari harcamalar için de gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler 1 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

34 34/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan; Her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması, Orman ağaçlandırma ve amenajman işleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler 2 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

35 35/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Bu şekilde yüklenmelere girişilebilmesi için; Yılı bütçe ödeneğinin bulunması, Yüklenme süresinin üç yılı geçmemesi, Üst yöneticiden onay alınması, Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması, şartlarının sağlanması gerekmektedir. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler 3 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

36 36/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin % 20’si kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler (Madde 10/2)  Aktarılan ödenek miktarı, hiçbir şekilde eklenen tertibin başlangıç ödeneğinin % 20’sini geçmeyecektir. Ancak yatırım programında yer alan projeler arası aktarmada ise bu oran % 100 olarak uygulanır. Ödenek Aktarma 1 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

37 37/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Aktarma işleminin yapılabilmesi için aktarılacak ödeneğin, işlem yapıldığı tarih itibariyle kullanılabilir (Serbest, ödenek gönderme belgesine bağlanmamış, ön ödeme yapılmamış) durumda olması gerekmektedir.  İdareler bu şekilde yapılacak ödenek aktarmalarını bir hafta içerisinde Maliye Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Ödenek Aktarma 2 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

38 38/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferleri Arasında aktarma yapılmaması esastır. Ancak zorunlu hallerde bu nitelikteki aktarma işlemlerinin tamamı Maliye Bakanlığınca sonuçlandırılacaktır. Ödenek Aktarma 3 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

39 39/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Personel giderleri tertiplerinden,  Aktarma yapılmış tertiplerden,  Yedek ödenekten aktarma yapılmış olan tertiplerden aktarma yapılamaz. Ödenek Aktarma 4 ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİ VE UYGULAMASI

40 40/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Geçen yıldan kalan ve ödenmeyen tutarlar, cari yıl bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenecektir. İhale işlemlerinde bütçelerin ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç ödenekleri dikkate alınarak taahhüde girişilebilecektir. Ancak, şartname ve sözleşmelere Ayrıntılı Harcama Programındaki ödenek dağılımına göre harcama yapılacağına ilişkin hüküm konulacaktır. UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR Uygulamaya İlişkin Önemli Açıklamalar 1

41 41/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 03.4.2.01 Beyiye aidatları ile 03.4.2.04 Mahkeme ve Harç Giderleri ödeme belgesi aranmaksızın Muhasebe yetkilileri tarafından ödenir ve gerekli ödenek Maliye Bakanlığı’nın ilgili tertibinden talep edilir. (Bütçe Kanunu (E) cetveli Mad. 49) Başkanlığımızca mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkin ayrı ayrı hazırlanan ve tüm merkez ve taşra birimlerimize bildirilen % 10 luk doğrudan temin limitleri kesinlikle aşılmayacaktır. Çok acil ve zorunlu durumlarda Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığından mevcut doğrudan temin limitinin yükseltilmesi için talepte bulunulacaktır. UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR Uygulamaya İlişkin Önemli Açıklamalar 2

42 42/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanununa ekli (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok acil ve zorunlu hallere münhasır olmak kaydıyla ilgili Bakanlığın teklifi üzerine BKK ile edinilebilir. (Madde: 9 ) Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş ve kişilere ait olup 237 sayılı Kanun kapsamında bulunan tüm kurum ve kuruluşlarca kullanılan taşıtların giderleri için kurum bütçelerinden hiçbir şekilde ödeme yapılamaz. (Madde: 9 ) Harcama birimlerinin; cari, transfer ve yatırım proje tekliflerini mutlaka bütçe hazırlık döneminin başladığı Temmuz ayından önce Strateji Geliştirme Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir. UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR Uygulamaya İlişkin Önemli Açıklamalar 4

43 43/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verileceği 5018 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde belirtilerek ödenek üstü harcama yasaklanmıştır. UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR Uygulamaya İlişkin Önemli Açıklamalar 5

44 44/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  2009 Yılı Yatırım Programı 15.1.2009 Tarih ve 27111 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Bu kapsamda Bakanlığımız 2009 Yılı Yatırım İş Programı, Bakanlık Makamının 11.02.2008 Tarih ve 2 sayılı olurları ile 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulamaya konulması uygun görülmüş olup, tüm merkez ve taşra birimlerimize gönderilmiştir. YATIRIM PROGRAMI VE UYGULAMALARI Yatırım Programı 1

45 45/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Yatırım programında yatırım ödeneklerinin; İdareler ve projeler itibariyle dağılımı, Sektör ve idareler itibariyle; Etüd-proje işleri, Devam eden projeler, Yeni projeler olarak tasnif edilirler. Yatırım Programı 2 YATIRIM PROGRAMI VE UYGULAMALARI

46 46/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Tasnif edilen projelerin;  Yeri,  Karakteristiği,  Başlama ve bitiş tarihi,  Proje tutarı,  Yıl sonu tahmini harcama tutarı,  Yeni yılda tahsis edilen kaynak miktarı, bilgilerine yer verilmektedir. Yatırım Programı 3 YATIRIM PROGRAMI VE UYGULAMALARI

47 47/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Fayda-Maliyet veya maliyet-etkinlik analizleri ile çevre analizleri içerecek şekilde yapılabilirlik etüdü bulunmayan ve DPT Müsteşarlığı tarafından incelenerek yapılabilirliği onaylanmamış projeler yatırım programında yer alamaz. Kamu Yatırım Projeleri YATIRIM PROGRAMI VE UYGULAMALARI

48 48/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2009 Yılı Yatırım Programı Dağılımı (TL) YATIRIM PROGRAMI VE ÖDENEKLERİ

49 49/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  2009 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz.  2009 yılında başlanabilmesi için proje ve işin 2009 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde onundan az olamaz. Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler “2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” esasları doğrultusunda, yatırım ödenekleri içinde kalmak şartıyla revize edilebilir. Yatırım Uygulamaları 1 YATIRIM PROGRAMI VE UYGULAMALARI

50 50/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  İdareler, yatırım programında yer alan ödenekleri ilgili Bakanın onayı ile İl Özel İdarelerine aktarabilirler.  Bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz.  İş ilgili İl Özel İdarelerinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.  İl Özel İdareleri bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Yatırım Uygulamaları 2 YATIRIM PROGRAMI VE UYGULAMALARI

51 51/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Yılı içerisinde bitecek yatırım proje ödemelerinin yıl sonu hesapları kapatılmadan önce kesinlikle ödenmesi gerekmektedir. Çünkü bütçe yılı içinde kullanılamayan ödenekler iptal edilmektedir.  2009 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için 18.10.2008 tarih ve 27028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” da yer alan usullere uyulur. Yatırım Uygulamaları 3 YATIRIM PROGRAMI VE UYGULAMALARI

52 52/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2009 Yılı Yatırım Programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi ve ödeneklerin artırılmasında kullanılmak üzere genel ve özel bütçeli idarelerin projelerine ilişkin mevcut veya yeni açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı’nın ilgili tertibinden aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Yatırımları Hızlandırma Ödeneği YATIRIM PROGRAMI VE UYGULAMALARI

53 53/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Maliyeti 50 milyon TL. ye kadar olanlar veya 50 milyon TL harcama ile yılı içinde tamamlanacak olanlar DPT Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayıyla;  Maliyeti 50-250 milyon TL. arası olanlar Yüksek Planlama Kurulunca;  250 milyon TL. nin üzerindekiler ise Bakanlar Kurulunca karara bağlanır. Programa Proje Alınması YATIRIM PROGRAMI VE UYGULAMALARI

54 54/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Yatırım Programdan proje çıkarılması ile ilgili taleplerden maliyeti 50 milyon TL.’ye kadar olanlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan, 50 milyon TL.’nin üzerinde olanlar Yüksek Planlama Kurulu tarafından tarafından sonuçlandırılır. Programdan Proje Çıkarılması YATIRIM PROGRAMI VE UYGULAMALARI

55 55/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçeleme

56 56/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda; Yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporlarının hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. PERFORMANS PROGRAMI Performans Programı

57 57/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirir.  Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturduğundan önemli bir aşamadır. PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI Performans Programının Hazırlanması 1

58 58/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Gösterilecek dikkat ve özen performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işleyişini ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlar.  Faaliyet sonuçları üzerine yapılacak performans değerlendirmesi kadar, program hazırlığında yapılacak ön değerlendirmeler de büyük önem arz eder. PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI Performans Programının Hazırlanması 2

59 59/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Harcama birimleri ve idare düzeyinde hazırlanır.  İdare performans programı, birim performans programlarında yer alan bilgiler de dikkate alınarak oluşturulur. PERFORMANS PROGRAMLARI Performans Programları

60 60/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Bakanın Sunuşu İdare performans programına ilişkin bir değerlendirmede bulunur.  Üst Yöneticinin Sunuşu Performans programında yer alan hedeflere ilişkin özet bir sunuş yapar. Birim performans programlarında yer alır. PERFORMANS PROGRAMININ ŞEKLİ VE KAPSAMI Performans Programının Şekli ve Kapsamı

61 61/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL BİLGİLER Kamu idareleri, idare performans programlarında, stratejik planlarında belirlemiş oldukları misyon ve vizyonlarına bu başlık altında yer verilir. Birim performans programlarında ise harcama birimleri idare misyon ve vizyonundan hareketle kendi misyon ve vizyonunu belirleyebilir. Misyon ve Vizyon

62 62/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı İdarelerinin kuruluşundan performans programının hazırlandığı tarihe kadar geçirdiği önemli evrelere, teşkilat yapısındaki önemli değişikliklere kısaca yer verilmelidir. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Tarihçe

63 63/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı İdarenin/harcama biriminin mevzuatına ilişkin bilgiler, mevzuat türü, adı, numarası yayımlanmışsa Resmi Gazete ve numarası ve benzeri bilgileri içerecek şekilde tablolaştırılarak programa eklenir. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Mevzuat

64 64/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı İdarenin organizasyon şemasına, organizasyon yapısının etkin olup, olmadığına ilişkin değerlendirmelere, organizasyon yapısında düşünülen değişikliklere, üst yönetici ve yardımcıları ile birim performans programı düzenleyen yöneticilerin öz geçmişlerine yer verilir. Teşkilat Yapısı İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

65 65/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı İdarenin/harcama biriminin,Atama, satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, Yetki ve sorumluluk yapısına ilişkin bilgiler ile Mali yönetim, harcama öncesi kontrol ve iç denetim sistemine ilişkin bilgilere yer verilir. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

66 66/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı İdarenin/harcama biriminin bilişim sisteminin faaliyetlere katkısı, karşılaşılan sorunlar, program döneminde sistemde planlanan değişiklikler, birim bilişim sistemleri ile uyumu, bilgi paylaşımına ilişkin bilgiler ile e-devlet uygulamalarına yer verilir. Bilişim Sistemi İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

67 67/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı İdarenin/harcama biriminin Mevcut insan kaynakları, İstihdam şekli ve politikası, Hizmet sınıfları, kadro unvanları, benzeri bilgilere yer verilir. İnsan Kaynakları İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

68 68/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Hizmet binası, lojman, taşıt aracı, iş makineleri, telefon, faks, bilgisayar, yazıcı ve benzeri varlıklara ilişkin bilgilere ve fiziki kaynakların elde edilmesi ve kullanımı hususunda izlenecek politikalara yer verilir. Fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler tablolaştırılarak eklenir. Fiziki Kaynaklar İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

69 69/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Hükümet Programında, kalkınma plan ve programlarında ve stratejik planda idareye ilişkin öngörülen temel politikalar ve önceliklere kısaca yer verilir. Ayrıca AB’ne uyum sürecinde idarece yapılması gereken çalışmalarda kısaca açıklanır. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Temel Politika ve Öncelikler

70 70/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı İdarenin/harcama biriminin program döneminde yürüteceği faaliyet ve projelerin tanımı, hangi amaçla yürütüleceği ve uygulama stratejilerine ilişkin özet bilgiler yer alır. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Faaliyetleri İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

71 71/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik planda yer alan stratejik amaç ve hedeflerden o yıl için öncelik verilenler gerekçeleri ile birlikte belirtilir. Harcama birimleri ise sadece kendi faaliyetleri ile ilgili önceliklere yer verirler. PERFORMANS BİLGİLERİ Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

72 72/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı İdarenin yıllık performans programı, geçmiş yıllar gerçekleşmeleri ile geleceğe yönelik beklentilere dayanılarak hazırlanır. Önceki yıllar hedeflerinde meydana gelen sapmalar nedenleriyle birlikte belirtilerek program dönemi performans hedeflerine yansımaları açıklanır. PERFORMANS BİLGİLERİ Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar

73 73/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı İlgili yıla ait performans hedeflerine, bu hedeflerin ilgili olduğu stratejik amaçlara, performans hedefine ne kadar ulaşıldığını değerlendirmek üzere belirlenmiş olan performans göstergelerine, daha önceki yıllarda gerçekleşen performans gösterge seviyelerine, faaliyet ve projeler ile kaynak ihtiyacına yer verilecektir. PERFORMANS TABLOSU Performans Tablosu 1

74 74/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Performans tablosunda; Performans hedeflerinin düzeylerini belirleyen unsurlar, Önemli içsel ve dışsal faktörler, Faaliyet ve projelerin performans hedefleri ile bağlantısı, Uygulama stratejileri, Göstergelerin hedefleri açıklama kabiliyeti, Performans tablosuna dayanak oluşturan tahmin ve beklentiler, İdarece gerekli görülen diğer hususlara yer verilir. PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Performans Tablosu 2

75 75/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Verilerin güvenilir olması önemlidir. Verilerin güvenirliliği ise, doğrudan kaynakların güvenirliliği ile ilgilidir. Bu başlık altında performans hedef ve gösterge verilerinin kaynaklarına, elde edilmesine ve güvenilirliğine ilişkin bilgilere yer verilir. “Performans Verileri Değerlendirme Tablosu” düzenlenerek programa eklenir. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

76 76/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Bu bölümde, kaynak ihtiyacı belirleme çalışmaları sırasında faaliyet ve proje itibariyle tespit edilen ödenek ihtiyacı bilgileri yer alır. BÜTÇE BİLGİLERİ Bütçe Bilgileri

77 77/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  İdarenin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek idare amaç ve hedeflerini belirleyen,  Kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan,  Performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan sistemdir. PERFORMAN ESASLI BÜTÇELEME Performans Esaslı Bütçeleme 1

78 78/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 5018 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi stratejik planlama kavramıyla birlikte performans esaslı bütçeleme kavramına da yer vermiştir. Kamu idareleri bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri ile uyumlu bir şekilde performans esasına dayalı olarak hazırlayacaklardır. PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Performans Esaslı Bütçeleme 2

79 79/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Plan PerformansProgramıPerformansProgramı BütçeBütçe UygulamaUygulama Faaliyet Raporu PerformansDeğerlendirmesiPerformansDeğerlendirmesiPerformansDenetimiPerformansDenetimi PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME MODELİ Performans Esaslı Bütçeleme Modeli

80 80/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Kuruluşların programları ç er ç evesinde belirlenen ama ç ve hedeflerine g ö re kaynak tahsislerinin yapıldığı ve arzu edilen sonu ç lara ulaşılıp ulaşılamadığının ö l çü ld ü ğ ü b ü t ç eleme sistemidir. KURULUŞÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Stratejik Amaç 2 Çevreyi Korumak, İyileştirmek ve Her Türlü Çevre Kirliliğini Önlemek Performans H.2.4Ulusal Atık Planı Oluşturmak ve Sürekliliğini Sağlamak ÖNCEKİ YILCARİ YILSONRAKİ YIL Cari Sermaye Transferler TOPLAMXXX TL PERFORMAN ESASLI BÜTÇE Performans Esaslı Bütçe

81 81/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Kavramı Stratejik Planlama Performans Yönetimi Yönetim-Bütçe İlişkisi Bütçe Türleri PERFORMANS YÖNETİMİ VE BÜTÇELEME Performans Yönetimi ve Bütçeleme

82 82/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bir yada daha fazla insan yada kurumun bir hedefe ulaşabilmesi için yönlendirilmesi ve kontrol edilmesidir. İşlevler Planlama Organize etme Yönlendirme Koordine etme Kontrol etme YÖNETİM VE İŞLEVLERİ Yönetim ve İşlevleri

83 83/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  İnsan Kaynakları  Doğal Kaynaklar  Teknolojik Kaynaklar  Mali Kaynaklar YÖNETİMİN KAYNAKLARI Yönetimin Kaynakları

84 84/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmada kaydedilen başarının ölçüldüğü ve değerlendirildiği süreci ve bu süreçte yer alan tüm eylemlerden oluşur. PERFORMANS YÖNETİMİ Performans Yönetimi

85 85/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Faaliyet ve projelerin sonuçlarının, özellikle de önceden belirlenmiş hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı açısından izlenmesi ve raporlanmasıdır. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Performans Ölçümü

86 86/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı 1- Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. 2- Sonuçları tespit edemezseniz başarı ile başarısızlığı birbirinden ayıramazsınız. 3- Başarıyı tespit edemezseniz ödüllendirmeyi yapamazsınız. 4- Başarıyı ödüllendiremediğiniz taktirde, başarısızlığı ödüllendiriyorsunuz demektir. 5- Başarısızlık tespit edilemezse sorun giderilemez. 6- Yapılanların sonuçlarını sunabiliyorsanız destek bulursunuz. PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN GEREĞİ Performans Ölçümünün Gereği

87 87/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Amaç açık olmalı  Önceliklere odaklanmalı  Uyumlu olmalı  Dengeli olmalı  Değişebilir olmalı  Sağlıklı ve net göstergelere dayanmalı ETKİLİ PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ Etkili Performans Ölçüm Sistemi

88 88/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Sadece ilgili bilgiler raporlanmalı  Faaliyetler üzerinde durulmalı  Ölçümler yönetim tarafından kullanılmalı  Hedef seçilmeli  Çalışanlar hedefleri sahiplenmeli  Ölçütler yetki ve sorumluluklarla uyumlu olmalı  Kısa ile uzun dönem hedefleri arasında denge kurulmalı  Veriler gerçekçi ve tutarlı olmalı PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİNİN İŞLEMESİ Performans Ölçüm Sisteminin İşletilmesi

89 89/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Tanımlı  Ölçülebilir  Ulaşılabilir  İlgili  Zamanlı  Karşılaştırılabilir  Gerçekçi ve Tutarlı PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergeleri 1

90 90/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Kuruluşun stratejik performansını değerlendirmek amacıyla kullanılan mali ya da olmayan ölçütlerdir. Bu göstergelerin belirlenebilmesi için gereken şartlar:  İş süreçleri önceden belirlenmiş olmalı  Performans hedefleri açıkça belirlenmiş olmalı  Sonuçlara ilişkin nicel ve nitel ölçütler bulunmalı ve bunlar hedefler ile karşılaştırılabilir olmalı  Süreçlerdeki yada kaynaklardaki sapma ve değişmeleri gösteren bilgi sistemi bulunmalı PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergeleri 2

91 91/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı İHTİYAÇLAR > KAYNAKLAR  Ekonomik  Verimli  Etkili Bütçe= Planlanan gelir ve harcamalar TÜRLERİ:  Kişisel Bütçe  Şirket Bütçesi  Kamu Bütçesi YÖNETİM VE BÜTÇE Yönetim ve Bütçe

92 92/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı Kamu kurum ve kuruluşlarının bir sonraki dönemdeki gelir ve gider tahminlerini gösteren ve genellikle bir kamu metni olarak parlamentolar tarafından onaylanan belge. KAMU BÜTÇESİ Kamu Bütçesi

93 93/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı  Etkili kaynak dağılımı ve kullanımının sağlanması,  Mali saydamlığın sağlanması,  Topluma sağlanan hizmetlerde kalite memnuniyetin artırılması  Hedeflere dayalı yönetim anlayışının yerleştirilmesi,  Bütçe hazırlama, uygulama ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi BEKLENTİLER Beklentiler

94 94/94 Strateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIĞIMIZ 2009 YILI BÜTÇESİ (TL)

95 95/94 Teşekkür ederiz


"KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAPSAMINDA BÜTÇE Doç. Dr. İsmail CERİTLİ Başkan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları