Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALELİ İŞLER KAPSAMINDA İDARE VE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Başlama ve bitiş tarihi bilinen, bütçesi olan ve belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayacak faaliyetler dizisidir. Bütçe Kalite (Planlanan Sonuçlar) Zaman Proje yönetimi Projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tanımlar Sözleşme: Yüklenici ve İşveren arasında işlerin yapımı, tamamlanması ve kusurların giderilmesi için imzalanan anlaşmadır. Aşağıda sıralanan belgelerden oluşur. (1) Sözleşme Formu; (Dünya Bankası İşlerinde) (2) Kabul Mektubu; (Dünya Bankası İşlerinde) (3) Yüklenicinin Teklif Formu; (4)İdare tarafından yayınlanabilecek zeyilnameler; (5) Sözleşmenin Özel Şartları; (Dünya Bankası İşlerinde) (6) Sözleşmenin Genel Şartları; (Dünya Bankası İşlerinde) (7) Özel Teknik Şartname ve İş Tarifleri; (8) Teklif Formu, Metraj ve Teklif Listeleri; (9)Sözleşmeye dahil edilecek olan ve Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü'nde listelenen Yüklenicinin teklifi ile birlikte verilen diğer belgeler Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tanımlar Yüklenici: İşlerin yapımına dair teklifi İşveren tarafından kabul edilen gerçek veya tüzel kişidir. İşveren (İdare) : İşler’in yapımı için Yüklenici ile Sözleşme imzalayan taraftır. Proje Müdürü: İşlerin kontrolü ve Sözleşmenin yürütülmesinden sorumlu olup, Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen (veya Proje Müdürü'nün değişmesi halinde İşveren tarafından atanan ve Yüklenici’ye bildirilen diğer bir kişi) şahıstır. Kadastro Uzmanı: Kadastro ve/veya yenileme, işlerinde en az 10 yıl süreyle teknik personel olarak çalışmış şahıstır., Ekipman: Yüklenici tarafından İşler'in yapımında kullanılmak amacıyla sahaya getirilen makine ve araçlardır. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tanımlar Orijinal Sözleşme Bedeli: İşveren’in Kabul Mektubunda yazılı olan Sözleşme Bedelidir. Hedeflenen Tamamlama Tarihi: İşlerin Yüklenici tarafından tamamlanması için Sözleşme çerçevesinde öngörülen ve Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü'nde belirtilen işlerin Sözleşmesel tamamlanma tarihidir. Hedeflenen Tamamlama Tarihi yalnızca, Proje Müdürü tarafından süre uzatımı veya İşlerin hızlandırılması talimatı verilmesi suretiyle değiştirilebilir. Malzeme: Tüketim malzemeleri de dâhil olmak üzere, Yüklenici tarafından İşler'in ifası sırasında kullanılacak olan tüm malzemelerdir. İş Yeri: Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü’nde tanımlanan işin yapılacağı sahadır. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tanımlar Saha: Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a) ile Pafta ve Teknik Arşiv Verilerinin Bilgisayar Ortamına Aktarılması çalışması veya kadastrosu yapılacak proje alanıdır. Şartname: Sözleşme kapsamındaki işler ve bu işlere ilave olarak, Proje Müdürü’nce yapılan veya onaylanan ilave ve değişiklikler ile ilgili Şartnameler anlamına gelmektedir. Başlama Tarihi: Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü’nde belirtilen tarihtir. İş Yeri’nin zilyetliğinin verilmesinden farklı bir tarih olabilecek bu tarih Yüklenici’nin İşlere başlayacağı en geç tarihtir. Taşeron: Sahadaki işlerin özel uzmanlık gerektiren herhangi bir kısmının yapılması amacıyla Yüklenici ile sözleşme imzalamış olan uzman kişi veya firmalardır. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

7 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Dokümanları ve Belgeleri TKMP Proje Uygulama Dokümanı İkraz Anlaşması Satın Alma Planı İhale Dokümanı İhale Şartnamesi Sözleşme, Sözleşmenin Genel ve Özel Şartları, İşin Yapımı ile ilgili Özel Teknik Şartname Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Dokümanlar Kabul Teklif Belgesinin Düzenlenmesi Geçici / Kesin kabul Tutanağının Düzenlenmesi Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale İşlemleri İş Adımları İhale süreci Sözleşme Yer teslimi ve İşe Başlama İşin Yapımı İşin Muayene ve Kabulü 30 gün içinde 30 gün içinde 10 gün içinde 420/480/510 gün Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılacak İşler ve Sorumluluklar (3402/ 22-a Uygulaması) İŞ ADIMLARI SORUMLULUK YAPIM KONTROL TEKNİK DESTEK İDARE YÜKLENİCİ Uygulama Alanının Belirlenmesi, Uygulama Raporunun Düzenlenmesi x Uygulama Ekiplerinin Oluşturulması, Komisyon Kurulması, Yetki Belgelerinin Verilmesi Uygulama Alanlarının İlanı Tapu Kayıt Örneklerinin Güncellenmesi, Bilgisayar Kayıtlarının Alınması Tapu Kayıtlarına Uygun Olarak Paftaların ve Fen klasörlerinin güncellenmesi Mahkemelerden Dava Listelerinin İstenmesi, Teknik Belgelerin Temini Bilirkişilerin Seçimi ve Yemini Uygulama Alanındaki Mevcut Bilgi, Belge ve Paftaların Elektronik Ortamda Hazır Edilmesi Uygulama Alanındaki Ortak Noktaların Ölçülmesi ve Dönüşüm Jeodezik İşler Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

10 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılacak İşler ve Sorumluluklar (3402/ 22-a Uygulaması) İŞ ADIMLARI SORUMLULUK YAPIM KONTROL TEKNİK DESTEK İDARE YÜKLENİCİ Uygulama Alanı Sınırı ve Ada Bölüm Krokisinin Düzenlenmesi X Sınırların belirlenmesi, Mevzuata Uygun Şekilde İşaretlenmesi ve Sınırlandırma Krokilerinin düzenlenmesi Zeminde mevcut tüm sınırlar ile yapı ve tesislerin ölçülmesi , ölçü krokilerinin düzenlenmesi , 22/a mevzuatı gereği değerlendirme ve zeminde mevcut olmayan sınırların (Özel Teknik Şartname 3.7 maddesinin a, b, c ve d bendlerine göre oluşturulan sınırlar için); bilgisayar ortamında oluşturulması, zeminde gösterimi ve işaretlenmesi (Aplikasyonu) , röleve ölçü krokilerinin düzenlenmesi ve ada ölçü krokilerinin bütünlenmesi Yüzölçüm hesapları ile mevzuat gereği düzenlenmesi gereken tüm matbu evrakların hazırlanması Ada raporlarının hazırlanması Uygulama tutanaklarının hazırlanması Geçici ve Kesin paftaların çizimi Askı ilanı Fen klasörlerinin düzenlenmesi Tescil ve devir işlemleri Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Projenin Yürütülmesi Projenin yürütülmesi; izleme, kontrol ve değerlendirme faaliyetlerini içerir. İZLEME, Projenin amacı, maliyeti, ve zamanlaması açısından gözlemlenmesi, farklı oluşan durum varsa belirlenmesi. İzleme için bilgilerin toplanması ve derlenmesi gerekir. İzleme önemli bir geri besleme görevi görür. Kontrol ve Değerlendirme, projedeki sapmaların azaltılması işlevini görür. Değerlendirme belirli aralıklarda ve ayrıca proje bitiminde yapılır. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Koordinatörü İhale Yetkilisi/Harcama Yetkilisi Proje Sorumlusu Proje Uygulama Birimi (PUB) Proje Müdür Yardımcıları İhaleli İşler Proje Organizasyon Yapısı (Merkez) Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Koordinatörü; Projenin planlanan sürede sonuçlandırılabilmesi için gerekli her türlü teknik, idari, hukuki ve mali tedbiri almak, yürütmek ve yönlendirmekle sorumludur. İhale Yetkilisi; Proje kapsamındaki işlerin İhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahiptir. Proje Sorumlusu; Proje uygulamalarının, yatırım programı/bütçe hazırlık çalışmaları, satın alma (ihale, sözleşme akdetme), ödemeler ile ilgili işlemlerinin ihale mevzuatına uygun olarak yürütülmesi ve izlenmesi Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafından yapılır. Projenin izlenmesinden ve PUB ‘den sorumludur. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhaleli İşler Proje Organizasyon Yapısı (Taşra) Proje Müdürü Proje Müdür Yardımcıları Kontrol,Destek ve Performans İzleme Birimi Üretim, Kalite Kontrol ve Performans Değerlendirme Birimi Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

15 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Müdürü Tapu ve Kadastro Bölge Müdürleri Proje Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Görevleri Proje kapsamında imzalanan sözleşmelerin koordinasyonu, sevk, idare, kontrol, planlama, destek hizmetlerini sağlamak, Genel ve Revize iş Programlarını, kanavaları, yüklenici personel değişikliklerini ve hakedişleri onaylamak, Süre uzatımı, iş artışı gibi talepleri incelemek, değerlendirmek ve uygun görüşü ile birlikte Merkeze (Kadastro Dairesi Başkanlığı) iletmek. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Müdür Yardımcıları Proje Müdürlerine yardımcı olmak amacıyla her bir sözleşme için 3 adet proje müdür yardımcılıkları oluşturulmuştur. Bir tanesi Jeodezik işlerden sorumlu olmak üzere 2 adet proje müdür yardımcısı Bölge Müdürünce belirlenerek görevlendirilir. Proje Müdür Yardımcıları, uzmanlık alanlarına göre; Kadastro Müdürlüğü, Yüklenici, Kontrol Destek ve Performans İzleme Birimi, arasında koordinasyonu sağlar. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeodezik İşlerden Sorumlu Proje Müdür Yardımcısının Görevleri Proje kapsamında yürütülen 3402/22-a uygulaması, Renkli Sayısal Ortofoto üretimi çalışmaları sözleşmeleri sonuçlanıncaya kadar jeodezik çalışmaları planlamak ve yürütmek, Jeodezik noktalara ait nirengi ve poligon kanavalarını onaylamak, GPS ölçümlerine başlanması ile ilgili işlemlerin takibi, arazi ve büro kontrolünün sağlanması, Jeodezik hesapların kontrollerinin yapılması, onaylanması, kabulü ve benzer işlerin ihale dokümanı, ilgili genelge ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine (B.Ö.H.H.B.Ü.Y.) uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, Proje müdürünce verilecek benzer görevlerin gerçekleştirilmesinde proje müdürüne yardımcı olmak. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Müdür Yardımcılarının Görevleri Projenin koordinasyonu, sevk, idare, kontrol, planlama ve destek hizmetlerini sağlamak, Sözleşmelerin kontrol ve takibini yapmak, Genel ve revize iş programlarını kontrol ederek imzalamak, Personel değişikliği taleplerini inceleyerek proje müdürünün onayına sunmak ve onaylanan personel değişikliklerini Yatırım İzleme Sistemine işlemek, Yüklenici tarafından hazırlanan hak edişlerin kontrolünü yapmak, Merkezden teyidini alarak imzalamak, Proje müdürünce verilecek benzer görevlerin gerçekleştirilmesinde proje müdürüne yardımcı olmak. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

19 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kontrol, Destek ve Performans İzleme Birimi İhale yoluyla özel sektöre yaptırılan işlerin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğünün; Bölge Müdür Yardımcısı, Kadastro Şube Müdürü, Kontrol Mühendisi/ Mühendis, kadrolarından oluşmaktadır. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

20 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kontrol, Destek ve Performans İzleme Biriminin Görevleri Sözleşmelerin yürütülmesi esnasında, Merkez - Bölge ve yüklenici arasında teknik koordinasyonu sağlamak, Eğitim dokümanı hazırlamak, İdare ve yüklenici personellerine eğitimler vermek, Teknik sorunlara çözüm getirmek, çözümlenemediği takdirde Bölge İnceleme Kurullarınca değerlendirilmesini sağlamak, İşler’in sözleşme hükümleri, ilgili teknik şartnameler, yönetmelik genelge ve yönergeler çerçevesinde aylık bazda düzenlenecek Denetim Raporlarına (İhaleli İşler Denetim Raporu) göre yürütülmesinin ve kontrolünün sağlanmasını koordine edip destek vermek, İş programının takibini ve hak edişlerin kontrolünü sağlamak, Yatırım İzleme Sisteminin daha aktif kullanımının sağlanması amacıyla sözleşme kapsamında yürütülen çalışmalara ait verilerin sisteme girilip girilmediğinin takibini ve kontrolünü yapmak. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

21 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Üretim, Kalite Kontrol ve Performans Değerlendirme Birimi Kadastro Müdürü, Kontrol Mühendisi/Mühendis, Kadastro Üyesi, Kontrol Memurları, Tekniker/Teknisyenden kadrolarından oluşmaktadır. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

22 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Üretim, Kalite Kontrol ve Performans Değerlendirme Biriminin görevleri İhale edilen işlerin yapım ve kontrolünün ihale dokümanı ve ilgili mevzuatlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, İş yapım cetvellerinin düzenlenmesi ve kontrolünü sağlamak, Yatırım İzleme Sisteminin daha aktif kullanımının sağlanması amacıyla sözleşme kapsamında yapılan işlere ait verilerin Kadastro Müdürlüğü ve yüklenici personeli tarafından sisteme girilmesini sağlamak ve takibini yapmak. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

23 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ek Süre ve İş Artışı Talebi; İhale kapsamından birim çıkarılması, süre uzatımı ve iş artışı gibi durumların ortaya çıkması halinde talep, ilgili Kadastro Müdürlüğü tarafından gerekçeleriyle detaylı şekilde açıklanarak ve proje müdürünün uygun görüşü de belirtilerek Merkez’e (Kadastro Dairesi Başkanlığı PUB) gönderilecektir. İş artışları toplam sözleşme bedeline göre değerlendirilecektir. TKMP 6.Grup( TARİHİNDEN SONRA SÖZLEŞME İMZALANAN) 22/a Uygulaması ihalelerinden itibaren ihale dokümanlarında açıkça ifade edildiği üzere Merkez’den ek süre talebinde bulunulamayacak ve süre uzatımı verilmeyecektir. Sözleşmede öngörülen süre içerisinde işlerin bitirilebilmesi için proje müdürleri gerekli tedbirleri alacaklardır. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

24 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Projenin Sonlandırılması Projeler üç nedenle sona erdirilirler. 1. Proje amaçlarına ulaşılmış ve başarılı olarak tamamlanmıştır. (İşin geçici/ kesin kabulü) 2. Projenin durdurulması gerekmektedir. (İşin tasfiyesi) 3. Proje amaçlarına ulaşılamamıştır. Başarısızdır. (İşin feshi) Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

25 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muayene Kabul Komisyonlarının Oluşturulması Muayene ve Kabul Komisyonlarının kurulmasına ilişkin Olurlar Bölge Müdürlüğünce hazırlanıp Bölge Müdürü tarafından onaylanır. Muayene kabul komisyonları en az üç kişiden oluşur.İşin yapımında yada kontrol teşkilatında görev alan personel Geçici ve kesin kabul komisyonunda görev alamaz. Komisyon Oluru ile personel listesinin bir örneği bilgi amaçlı olarak Merkez’e (Kadastro Dairesi Başkanlığı PUB) gönderilir. Bölge Müdürlüğündeki proje müdür yardımcısı tarafından; e-posta olarak, Merkez’den (Kadastro Dairesi Başkanlığı PUB) kesin hesap raporunun düzenlenmesi için ödenen hakediş miktarlarını gösterir tablo veya son hakediş örneği istenilir. Hakediş ödemelerini gösterir bu tablo veya son hakediş örneği Merkezdeki proje müdür yardımcısı tarafından e-posta olarak gönderilir. Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU

26 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kabul İşlemleri

27 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Yükleniciden kaynaklanan İdareden kaynaklanan İhale dokümanı incelenmeden teklif verilmesi, İşin gidişatına göre, İdarenin istediği nitelik ve sayıda Personelin zamanında temin edilememesi. Proje Müdürünün her zaman sahada bulunmaması, İş programına uyulmaması, İşin keşfinde yapılan hatalar, İhale dokümanının yeterince incelenmemesi, Proje uygulama talimatında yazılan hususlara uyulmaması, Yeterli sayıda personel görevlendirilmemesi, İş programına uyulmaması, Trabzon Kadastro Müdürlüğü İhaleli işler Eğitim Ders Notu İrfan HACIMEMİŞOĞLU


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları