Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

De ğ işen Sa ğ lık Sorunları ve Tıp E ğ itimi Uygulamalarına Yönelik Çekirdek E ğ itim Programı Doç. Dr. Özlem Sarıkaya Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "De ğ işen Sa ğ lık Sorunları ve Tıp E ğ itimi Uygulamalarına Yönelik Çekirdek E ğ itim Programı Doç. Dr. Özlem Sarıkaya Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 De ğ işen Sa ğ lık Sorunları ve Tıp E ğ itimi Uygulamalarına Yönelik Çekirdek E ğ itim Programı Doç. Dr. Özlem Sarıkaya Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi E ğ itim Çalıştayı 30 Mayıs 2009

2 ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009 The rich will find their world to be expensive, inconvenient, uncomfortable, disrupted and colourless; in general, more unpleasant and unpredictable, perhaps greatly so, The poor will be die

3 21 Yüzyılın en büyük sa ğ lık sorunu: İ klim De ğ işiklikleri Başlıca sa ğ lık tehditleri: Hastalık örüntülerinin de ğ işmesi ◦ Özellikle vektör kaynaklı hastalıklar ve sıcak hava dalgaları çocuk ve yaşlıları etkileyecek Su ve yiyecek güvensizli ğ i Riske açık barınak ve insan yerleşimleri Aşırı iklimsel olaylar Nüfus artışı ve göçler ‘Tipping point’ Yeryüzü ortalama sıcaklı ğ ı endüstri ça ğ ı öncesi güvenli eşik de ğ eri 2°C aştı ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

4 Küresel Sa ğ lık Krizi ve Sa ğ lıkta Eşitsizlikler Her yıl 5 yaşın altında10 milyon çocuk ölüyor Bu ölümlerin %30’dan fazlası beslenme yetersizli ğ i nedeniyle Yaşayabilenlerden 200 milyondan fazlasında gelişme gerili ğ i 800 milyon insan her gece aç uyuyor Commission on Social Determinants of Health, Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health, Geneva: WHO, 2008, http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/index.html ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

5 Küresel Sa ğ lık Krizi ve Sa ğ lıkta Eşitsizlikler ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009 1,5 milyar insan temiz içme ve kullanma suyuna sahip de ğ il Bazı ülkelerde do ğ an bir kız çocu ğ u 80 yaşına kadar yaşama şansına sahipken, di ğ erlerinde do ğ an ancak 45 yaşına kadar yaşayabiliyor

6 Sa ğ lıksız Kentleşme ya da Kentsel Dönüşüm Programlarının Sa ğ lı ğ a Etkisi ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

7 Nüfus Profilinde De ğ işim ve Nüfus Hareketleri Dünya nüfusunun yaşlanmasına ba ğ lı sa ğ lık sorunları ◦ Kronik hastalıklar ve kanser artıyor ◦ Bakım vericilerle ve bakım veren kuruluşlara gereksinim artıyor Risk gruplarına yönelik yaklaşım gereksinimi ◦ Savaşlar, göçler ◦ Topraksızlaşma, yerinden edilmişlik ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

8 Ola ğ andışı Durumlar/ Afet ve Felaketler ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

9 Yeni/Yeniden Ortaya Çıkan Hastalıklar (Emerging Disease) Pandemik Influenza ◦ Avian Influenza-H5N1 (Asya) ◦ Swine flu- H1N1 (Amerika) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hanta virus Tüberküloz Polio ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

10 Di ğ er Hastalık, Sakatlık ve Ölüm Nedenleri Bulaşıcı olmayan hastalıklar ◦ kalp-damar hastalıkları, kanserler, zihinsel ve psikiyatrik bozukluklar, anemi, Sakatlıklar ◦ İ şitme kaybı, görme sorunları ve zihinsel sorunlar Kazalar ◦ Her gün 3500 kişiden fazla ölüm ◦ Tüm Dünyadaki ölümler içinde 10.sırada, 2030’da 5. sırada olması bekleniyor ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

11 Sa ğ lık Politikaları ve Etik Sorunlar Sa ğ lıkta hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikleri derinleştiren sa ğ lık güvencesi yoksunlu ğ u Tıp araştırmaları ve tıp uygulamalarında çıkar çatışmaları ◦ ilaç endüstrisi ◦ sa ğ lık teknolojileri DSÖ, Alma-Ata Bildirisi’nin 30. yılında ‘Temel Sa ğ lık Hizmetleri’ne gereksinimi vurguladı Sa ğ lık hizmetlerinin özelleştirilmesi-Sa ğ lıkta Dönüşüm Programı ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

12 Çekirdek İ çerik ve Yeterlikler Nedir? Tıp e ğ itimi için temel olandır (Anderson 1994; Harden & Davis 1995) Her konunun temel ö ğ esidir (Harden & Davis 1995) Tüm ö ğ renciler tarafından bilinmesi gerekendir (Kirk 1986; Harden & Davis 1995) Tüm disiplinler ile ilgili olandır (Harden & Davis 1995) ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

13 Çekirdek İ çerik ve Yeterlikler Nedir? Tüm ö ğ renciler için ortak olandır (Kirk 1986; Anderson 1994; Harden & Davis 1995) Uzmanlık e ğ itimi alacak bir ö ğ rencinin bilmesi gereken minumumdur ( Dünya Tıp E ğ itimi Federasyonu) Bir sistem için ayrılan zamanda ö ğ retilebilendir (Anderson 1994) ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

14 Çekirdek İ çerik ve Yeterlikler Neden Gereklidir? Aşırı bilgi yüklemesini engellemek için ( Harden & Davis 1995) Artan uzmanlaşmaya karşı koyabilmek için (Anderson 1994) ◦ Ulusal düzeyde; tıp fakülteleri arasında ulusal standartı yakalayabilmek için (Charlton 1991) ◦ Evrensel düzeyde; evrensel tıp uygulamalarının gerektirdi ğ i tutarlılı ğ ı gösterebilmek için (Harden & Davis 1995) ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

15 Çekirdek İ çerik ve Yeterlikler Neden Gereklidir? Hastaya ve topluma zarar vermemek için ◦ Hekimlik uygulamalarına ba ğ lı hatalar ◦ Çıkar çatışmaları Sa ğ lık ve hastalık süreçlerinin karmaşık yapısını etkileyen de ğ er, inanış ve tutumları anlayabilmek için (Kligler 2004) Klinik karar verebilmek, kanıta dayalı akıl yürütebilmek için ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

16 Entegrasyon Basamaklarında 11 Aşama ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009 The integration ladder: a tool for curriculum planning and evaluation. Harden RM, MedEduc 2000; 34: 551-557

17 Ulusal ÇEP- Süreç Hacettepe, Ankara, Gazi, İ stanbul ve Marmara Üni.Tıp Fak’den oluşan ekipler Tıp Fakülteleri Ulusal Çekirdek E ğ itim Programı tasla ğ ı oluşturmak için, İ stanbul, Ankara ve İ zmir’de düzenlenen bir dizi çalışma sonucu ◦ Hastalık/durum listesi ◦ Beceri hedefleri listesi ◦ Davranış ve tutum hedefleri listesi hazırladı Hazırlanan Ulusal ÇEP, Tıp Sa ğ lık E ğ itim Konseyi’nde kabul edilerek YÖK’e sunuldu. ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

18 Tıp E ğ itimi Programının Öncelikleri Nadir görülen hastalık ve durumlar Az rastlanan hastalık ve durumlar Yaygın-sık karşılaşılan hastalık ve durumlar ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

19 Kurumsal ÇEP Çalışmaları Halk Sa ğ lı ğ ı Anabilim Dalı’ndan Türkiye’deki öncelikli sa ğ lık sorunları hakkında rapor Ders Kurulları ve Staj Kılavuzları ◦ amaç, ö ğ renim hedefleri, ◦ ö ğ retim yöntemleri ve ö ğ renme aktiviteleri, ◦ ö ğ renme ortamları ◦ ölçme ve de ğ erlendirme Ö ğ renim Hedeflerinin Kodlanarak Sınıflandırılması ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

20 Bilgi ve Bilişsel Beceriler Uygulamalı Beceriler Profesyonel Tutum

21 Tıp E ğ itiminin Hedefleri ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009 Bilgi ve Bilişsel Beceriler Uygulamalı Beceriler KLİNİK YETERLİKLER Profesyonel Tutum

22 Bilgi Hedefleri Kodlama: TT= Mezunlar bu hastalıkların tanısını koyabilmeli ve tedavi edebilmeli T= Mezunlar bu hastalıkların tanısını koyabilmeli, tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı,uzmana yönlendirmeli B= Mezunlar bu hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmalı ve hastayı bir uzmana yönlendirebilmeli A= mezunlar bu durumlarda acil müdahale yapabilmeli K= Mezunlar bu hastalıklardan korunma yöntemlerini bilmeli ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

23 Beceri Hedefleri Kodlama: (uygulamalı beceriler, entelektüel beceriler ve iletişimsel beceriler) B1= mezunların mutlaka ö ğ renmesi ve/veya kesinlikle ustalaşmış olması gereken beceriler ve sonuçlarını mutlaka yorumlayabilmesi gereken testler B2= Mezunların yapabilmesi/de ğ erlendirebilmesi ve mümkünse ustalaşmış olması gereken, ve e ğ itimi boyunca mutlaka gözlemesi gereken beceriler ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

24 Kurumsal ÇEP Çalışmaları için Yol Haritası Hazırlanan ÇEP listelerinin tüm disiplinlerle paylaşılması, görüşlerin de ğ erlendirilmesi ve uyarlama Var olan e ğ itim programının ÇEP listeleriyle karşılaştırılarak analiz edilmesi Blok veya ders kurullarının ö ğ renim hedeflerini gözden geçirmek ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

25 Kurumsal ÇEP Çalışmaları için Yol Haritası Anahtar hedeflerin belirlenerek zorunlu ve seçmeli ders ve modüllerle e ğ itim programı belirtke taslaklarını oluşturmak Bu taslaklar üzerinde uygun ö ğ retim ve de ğ erlendirme yöntemleri tasarımını geliştirmek Program de ğ erlendirme ve güncelleme ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

26 Autonomic nervous system (P, S) (3 saat) Hipertansiyon Senkop Introduction to the central nervous system (2 saat) Mutlaka olmalı Thyroid and parathyroid gland (1 saat) Hipotiroidiz m-çocuk Hipotoidizim- erişkin Hipokalsemi Hiperkalsemi Guatr TetaniEndemik guatr, iyot eksikliği Hipertiroidizm ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009

27 SON SÖZ YERİNE; ÇEP çalışmalarının Uluslar arası, Ulusal ve Kurumsal anlamda, sa ğ lık sorunlarındaki de ğ işim ve bilimsel gelişmeler ışı ğ ında, dinamik bir süreç oldu ğ u düşüncesiyle, ÇEP çalışmalarına katkıda bulunan tüm öğretim üyelerine emekleri, sizlere de sabrınız için Teşekkürler… ÖZLEM SARIKAYA-Kocaeli, Mayıs2009


"De ğ işen Sa ğ lık Sorunları ve Tıp E ğ itimi Uygulamalarına Yönelik Çekirdek E ğ itim Programı Doç. Dr. Özlem Sarıkaya Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları