Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fakülte Dostları Buluşması (13 Temmuz 2013)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fakülte Dostları Buluşması (13 Temmuz 2013)"— Sunum transkripti:

1 Fakülte Dostları Buluşması (13 Temmuz 2013)
Müfritane İrtibat Yahya DERYAL

2 Me’haz Metin “Hem madem bu zamanda herşeyin fevkinde hizmet-i imaniye en ehemmiyetli bir vazifedir. Hem kemiyet ise, keyfiyete nispeten ehemmiyeti azdır. Hem muvakkat ve mütehavvil siyaset âlemleri ebedî, daimi, sabit hidemat-ı imaniyeye nispeten ehemmiyetsizdir, mikyas olamaz, medar da olamaz. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla fevkalade hüsnüzan ve müfritane âlî makam vermek yerine, fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz” (K, 61).

3 İfrat Esas/İyi Değildir
“Herşeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise, hadd-i vasattır ki, Ehl-i Sünnet ve Cemaat onu ihtiyar etmiş” (4. Lem’a) “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hilkaten en mutedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden, harekât ve sekenâtı itidal ve istikamet üzerine gitmiştir. Siyer-i Seniyyesi kat'î bir surette gösterir ki, her hareketinde istikamet ve itidal üzere gitmiş, ifrat ve tefritten içtinap etmiştir” (11. Lem’a) “Kur'ân-ı Hakîmin hikmet-i kudsiyesi ise, o ifrat ve tefriti bırakıp, hadd-i vasatı ihtiyar edip der ki…” (12. Lem’a)

4 Hayırda İsraf Olmaz! Hayırda israf olamayacağına göre, uhuvvet dairesindeki irtibatta gösterilen ifrat ta israf sayılamaz.

5 Kavi Bir İrtibat “İnsan, İslamiyet sayesinde, ibadet saikasıyla bütün Müslümanlara karşı sabit bir münasebet peyda eder ve kavi bir irtibat ve bağlılık elde eder. Bunlar ise, sarsılmaz bir uhuvvete, hakiki bir muhabbete sebep olur. Zaten heyet-i içtimaiyenin kemaline ve terakkisine ilk ve en birinci basamaklar, uhuvvetle muhabbettir” (İİ, 142).

6 Sarsılmaz Bir Rabıta “… Hayat-ı içtimaiye-i insaniyenin, hususan millet-i İslâmiyenin üssü'l-esası, akrabalar içinde samimâne muhabbet ve kabile ve taifeler içinde alâkadarâne irtibat ve İslâmiyet milliyetiyle mü'min kardeşlerine karşı, mânevî, muavenetkârâne bir uhuvvet ve kendi cinsi ve milletine karşı fedakârâne bir alâka ve hayat-ı ebediyesini kurtaran Kur'ân hakikatlerine ve nâşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık gibi, hayat-ı içtimaiyeyi esasıyla temin eden bu rabıtaları inkâr etmekle … ancak Nur şakirtlerine medar-ı mes'uliyet cemiyet namını verebilir. “Onun için, hakikî Nur şakirtleri, çekinmeyerek Kur'ân hakikatlerine karşı kudsî alâkalarını ve uhrevî kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar” (14. Şua).

7 İrtibatta İfrat: Safların Sık Tutulması
* “Meleklerin Rableri huzurunda saf bağlayıp durdukları gibi saf bağlasanız ya! Onlar öndeki safları tamamlayıp birbirine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar” (Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî) * “Saflarınızı düzeltiniz, yoksa Allah Teâlâ’nın aranıza düşmanlık sokacağını iyi biliniz” (Buhârî, Müslim) * “Allah’a yemin ederim ki, saffın boş kalmış aralıklarından şeytanın bodur, kılsız siyah koyun gibi girdiğini görüyorum” (Ebû Dâvûd, Nesâî)

8 Şeytana Boşluk Bırakmamak
“Saflarınızı düz tutunuz. Omuzları bir hizaya getirip aralıkları kapayınız, şeytana boşluk bırakmayınız. Saf düzeni için elinizden tutup çeken kardeşlerinize yumuşak davranınız. Allah, safları bitişik tutanların gönlünü hoş eder. Safları bitişik tutmayanlara Allah nimetlerini lutfetmez” (Ebû Dâvûd)

9 Allah İçin Sevme/Görüşme
* “Allah Teâlâ buyurdu ki: ‘Benim için birbirini sevenler, benim için toplananlar, benim için birbirini ziyaret edenler, benim için birbirine ihsan edenler üzerine muhabbetim vacip oldu’” (Rıyazu’s-Sâlihîn, s.291) * “Allah için bir araya gelenler ve birbirlerini Allah için sevenlerin, Allah’ın himayesinden başka hiçbir barınağın bulunmadığı mahşer gününde Allah’ın arşının gölgesinde barınacaklardır” (Rıyazu’s-Sâlihîn, s.288).

10 Selamlaşma / Selamı Yayma
“Allah’a yemin olsun ki, îmân etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek mânâda îmân etmiş olmazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim: Aranızda selamı yayınız” (Müslim, Îmân, 93; Tirmizi, S. Kıyame, 56)

11 Toplanma (İçtima) Zarureti
“Azîz, sıddîk, sarsılmaz, sıkıntıdan usanıp bizlerden çekilmez kardeşlerim, Şimdi, maddî, mânevî bir sıkıntıdan nefsim sizin hesâbınıza beni mahzun eylerken, birden kalbe geldi ki; hem senin, hem buradaki kardeşlerin tek birisiyle yakından görüşmek için, bu zahmet ve meşakkatin başka sûrette on mislini çekseydiniz yine ucuz olurdu. Hem, Nurun takvâdarâne ve riyâzetkârâne meşrebi, hem umûma ve en muhtaçlara, hattâ muârızlara ders vermek mesleği, hem dairesindeki şahs-ı mânevîyi konuşturmak için, eski zamanda ehl-i hakîkatin senede hiç olmazsa bir iki defa içtimâları ve sohbetleri gibi, Nur Şâkirtlerinin de birkaç senede, en müsâit olan medrese-i Yûsufiyede bir defa toplanmalarının lüzûmu cihetinde, bin sıkıntı ve meşakkat dahi olsa, ehemmiyeti yoktur” (TH, 516).

12 Kardeşleri Ziyaret “Keşke, öyle bir emanet küçük otomobil elimize geçseydi, sair yerlerdeki Nurcu kardeşlerimi ziyaret etseydim” (EL, 202). *** “Herbirinize karşı bu sene de görüşmek ve yakınınızda bulunmak arzusu şiddetliydi. Yalnız birinizi görmek ve Isparta'ya gelmek için bu çektiğim zahmeti kabul ederdim” (13. Şua).

13 Sağlık, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik hali
Hasta Ziyareti “Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek, sünnet-i seniyyedir, keffâretü'z-zünub olur. Hadiste vardır ki, "Hastaların duasını alınız; onların duası makbuldür” (25. Lema) Sağlık, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik hali

14 Dostlarla Görüşme “Bu medrese-i Yusufiyede, öz kardeşten daha müşfik çok hakikî dostlarını ve mürşid gibi uhrevî kardeşleri gayet ucuz ve az masrafla görmek, ziyaret etmek ve onların hususî meziyetlerinden istifade etmek ve şeffaf şeylerde sirayet eden nur ve nuranî gibi hasenelerinden, mânevî yardımlarından, ferahlarından, tesellilerinden kuvvet almak cihetinde bu musibet şeklini değiştirir, bir nevi inayet perdesi hükmüne geçer” (13. Şua).

15 Ahiret Kardeşini Görmek/Görüşmek
“İkinci nokta: Benim Samsun'daki Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmekliğime dairdir. Samsun havalisinde, hususan Büyük Cihad dairesine mensup mübarek âhiret kardeşlerim ve Nur talebelerini ziyaretle görmek için oraya gitmek isterdim. Fakat doktorların raporlarıyla, kat'î iktidarsızlığım o dereceye gelmiş ki, beş dakikalık karşımdaki, bu meselenin başlangıcı ve esası olan mahkemeye, bir buçuk senedir bana haber verdikleri halde gidemiyorum. Mecburiyetle müdde-i umumî ve sorgu hâkimi yanıma geldiler” (EL, 397).

16 Teselli ve Ünsiyet İhtiyacı
* “İki gündür hem başımda, hem âsâbımda tesirli bir nezle ağrısı var. Böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten tesellî ve ünsiyet almaya ihtiyacım içinde, acîb tecrid ve yalnızlık vahşeti beni sıktı” (TH, 519). * “Ruhum dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp o gurbette vefatımı tahayyül ederek, Niyazi-i Mısrî gibi dedim: Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp, Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost! diye dostları arıyordu” (26. Lema).

17 Akd-i Uhuvvet Etmek… “Aziz, sıddık kardeşlerim, Madem âhiret için, hayır için, ibadet ve sevap için, imân ve âhiret için Risale-i Nur ile bağlanmışsınız; elbette bu ağır şerait altında herbir saati yirmi saat ibadet hükmünde ve o yirmi saat ise Kur'ân ve imân hizmetindeki mücahede-i mâneviye haysiyetiyle yüz saat kadar kıymettar ve yüz saat ise böyle herbiri yüz adam kadar ehemmiyetli olan hakikî mücahid kardeşlerle görüşmek ve akd-i uhuvvet etmek,

18 …Akd-i Uhuvvet Etmek “…kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakiki bir tesanüdle kudsî hizmete sebatkârâne devam etmek ve güzel seciyelerinden istifade etmek ve Medresetü'z-Zehrânın şakirtliğine liyakat kazanmak için açılan bu imtihan meclisi olan şu medrese-i Yusufiyede tayınını ve kaderce takdir edilen kısmetini almak ve mukadder rızkını yemek ve o yemekte sevap kazanmak için buraya gelmenize şükretmek lâzımdır” (13. Şua).

19 Dost İhtiyacı ve Arayışı
“Eğer dostlardan mufarakat olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki, gelsin, alsın”. “Demek, en ziyade insanı öldüren, ahbaptan mufarakattir. Evet, hiçbir şey beni o vaziyet kadar yandırmamış, ağlatmamış. Eğer Kur'ân'dan, imandan medet gelmeseydi, o gam, o keder, o hüzün, ruhumu uçuracak gibi tesirat yapacaktı” (26. Lema).

20 Sohbet ve Teselli Paylaşımı…
“Aziz, sıddık kardeşlerim, Bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevâline ve fenâ ve fâni, âkıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medar-ı teselli ise, samimi dostlarla görüşmektir. Evet, bazan bir tek dostunu bir iki saat görmek için, yirmi gün yol gider ve yüz lirayı sarf eder.

21 …Sohbet ve Teselli Paylaşımı
“Şimdi bu acîp, dostsuz zamanda samimî kırk elli dostunu birden bir iki ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakikî bir teselli alıp vermek-elbette başımıza gelen bu meşakkatler ve zâyiat-ı mâliye, ona karşı pek ucuz düşer, ehemmiyeti kalmaz. Ben kendim, buradaki kardeşlerimden on sene firaktan sonra birtekini görmek için bu meşakkati kabul ederdim” (13. Şua).

22 Saflarımızı sıklaştıralım…
Bahanemiz Yok! “şimdi vesâit-i muhâbere ve vesâil-i irtibâtın kesret ve tekemmülü sebebiyle…” (20. Söz) Haberleşme vasıtaları ve irtibat vesileleri hem çoğalmış hem de mükelleşmiş… Böyle bir nimet, bereket ve imkan içinde irtibatta ifrata mecbur ve mükellefiz. Saflarımızı sıklaştıralım…


"Fakülte Dostları Buluşması (13 Temmuz 2013)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları