Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İDARİ İŞLEMLER OTURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İDARİ İŞLEMLER OTURUMU"— Sunum transkripti:

1 İDARİ İŞLEMLER OTURUMU
Üniversiteler Kenti İzmir’de 1. Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği Çalıştayı 08 – 09 Haziran 2012 Prof. Dr. Tancan UYSAL İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı

2 İDARİ İŞLEMLER OTURUMU
Moderatör : Prof. Dr. Tancan UYSAL İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi – Rektör Yardımcısı Raportör : Gülten GÜLTEKİN İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi – Genel Sekreter Mustafa DURMAZ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi – Personel Daire Başkanı Ayşe CEYLAN İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi – Personel Şube Müdürü Meltem YILMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı – Şef Yrd. Doç. Dr. Aylin ATİLLA – Ege Üniversitesi Özlem Tekin KINIS İzmir Ekonomi Üniversitesi – Öğrenci Bilgi Sistem Şefi Öğr. Gör. Bahar YEŞİM DENİZ İzmir Üniversitesi – Hukuk Fakültesi Veysel SEYFİ Gediz Üniversitesi – İnsan Kaynakları Müdür Yrd. Seda AKTAŞ İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü Yüce HARPUTLU İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Aynur YAKAR İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mehmet Cami İÇLİER Şifa Üniversitesi – Personel Daire Başkanı Levent GAŞGİL Yaşar Üniversitesi – Uluslararası Ofis Proje Uzmanı

3 İDARİ İŞLEMLER OTURUMU
Uluslararası öğrencilere yönelik burs seçenekleri Uluslararası öğrencilerin yabancı dil ve Türkçe öğrenme ihtiyacı Vize uygulamaları Uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin özlük haklarının yönetimi Akraba toplulukları ile öğrenci ve öğretim üyesi transfer işlemleri

4 Uluslararası öğrencilere yönelik burs seçenekleri
Burslar konusunda yeterli kaynak bulunmaması ve burs verilecek öğrenci kontenjanları ve bunların dağıtımı açısından üniversitelere esneklik verilmemesi Yurtdışı tanıtım fonlarından burs sağlanabilir. Sivil toplum kuruluşlarının burs ve staj imkanları için koordinasyon sağlanmalıdır. Sanayi kuruluşlarından özel sektörden, vakıflardan destek alınabilir. Bu destekler için devlet vergi indirim uygulaması gibi özendirici teşvikler yapabilir. Globalleşen dünyada yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımı, dilimizin yaygınlaşması açısından da gerekli olduğu konusunda medya ve sosyal paylaşım ağları aracılığıyla farkındalık oluşturulabilir. Öğrenim ücretleri makul düzeyde ayarlanmalı, başarılı yabancı uyruklu öğrenciler için burslu kontenjan açma imkanı üniversitelere bırakılabilir.

5 Uluslararası öğrencilere yönelik burs seçenekleri
Yurt dışına öğrenci gönderen yabancı devletlerin uyguladıkları burs politikaları sık sık değişmekte ve bu konu ülkemizde takip edilmemektedir (Suudi Arabistan örneği). Tüm bu hususları kapsayacak şekilde yurtdışı bursların takibini yapan merkezi koordinatörlük kurulabilir. Bu koordinatörlük bölgesel olarak üniversiteleri yönlendirebilir ve koordinasyonu sağlayabilir. Merkezi takip sayesinde potansiyel ülkelere göre stratejik hedefler belirlenerek yoğunlaştırılmış tanıtım faaliyetleri yürütülebilir. Bu çerçevede kendi ülkelerinden aldıkları bursun üzerine daha az burs verme seçeneği ile daha fazla öğrenci temini yoluna gidilebilir.

6 Uluslararası öğrencilere yönelik burs seçenekleri
Türkiye burslarının web sitesinde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Türkiye bursların Üniversitede çalışan personel tarafından da yeterince bilinmemesi ve bu personelin yabancı dil bilgi eksiklikleri nedeniyle öğrencilerin yeterince bilgilendirilememesi Üniversitelerde yabancı öğrencilerin koordinasyonunu ve bilgilendirilmesini sağlayacak ofislerin kurulması Türkiye bursları kapsamında açıklayıcı tüm bilgilerin standart olarak ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının (başta YÖK) web sitelerinde yayınlanması ve güncellenmesi Öğrenci işlerindeki personele bursların kapsamı konusunda eğitim verilmesi ve bu bilgilendirmelerin değişen uygulamaları kapsayacak şekilde belirli aralıklarla merkezi olarak (YÖK’te) düzenlenmesi Konu ile ilgilenen tüm idari personelin belirli bir yabancı dil düzeyinde olmasının aranması veya eğitim almalarının sağlanması

7 Uluslararası öğrencilere yönelik burs seçenekleri
Uluslararası rekabete uygun olmayan, (her ne kadar çeşitlendirilmiş olsa da) katı kurallı burs sistemimizin olması ve esnekliğe müsaade etmemesi Öğrenci ve öğretim elemanı konusunda aktif olan ülkelerin (örn: ABD, Birleşik Krallık, Avustralya vb.) uluslararası öğrencilere uyguladıkları yüksek öğrenim burs sistemleri gözden geçirilerek onlarla rekabet edebilecek güncel burs sistemi oluşturmak.

8 Uluslararası öğrencilerin yabancı dil ve Türkçe öğrenme ihtiyacı
Türkiye burslusu yabancı öğrencilerin yabancı dille eğitim veren programlarda ileri düzeyde Türkçe öğreniminin zorunlu olması Eğitime başlayacak uluslararası öğrencinin daha düşük seviyede (günlük yaşayışta yeterli olacak düzeyde) Türkçe bilgisiyle alan eğitimine başlamasının ülkemize yabancı uyruklu öğrenci ilgisini artıracağı düşünülmektedir. Bu kapsamda başarılı olamayıp ülkelerine dönen birçok öğrenci hikayeleri bulunmaktadır.

9 Uluslararası öğrencilerin yabancı dil ve Türkçe öğrenme ihtiyacı
Lehçeleri ile birlikte dünya genelinde en çok konuşulan 5. dil olan Türkçemizin değerlendirilmesi için uluslararası geçerliliği bulunan ”Türkçe Seviye Tespit Sınavı”nın bulunmaması. Yeterli değerlendirme yapılmadan alan derslerine başlayan öğrenciler bu derslerde konuşmanın yanında, okuduğunu anlama, yazma konularında da problemler yaşamakta ve derslerden başarısız olmaktadırlar. Öğrenim dili Türkçe olan programlara gelen öğrencilerin değerlendirilmesi için TOEFL, IELTS vb uluslararası geçerliliği bulunan sınavlar örnek alınarak kapsamlı Türkçe bilgisini değerlendirme sınav sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir.

10 Uluslararası öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yabancı dil ve Türkçe öğrenme ihtiyacı
Ülkemizde yabancı dilde eğitim veren programlarda ders anlatan öğretim elemanlarının dil seviyelerinin yeterli olmaması. Öğretim elemanlarının yabancı dil seviyelerinin yükseltilmesi. Ülkemizde Yüksek Öğretim Sisteminde seviye belirlemede kullanılan sınav sisteminin sadece dilbilgisinden ziyade daha kapsamlı olarak (konuşma, okuduğunu anlama, yazma) yeterliliğini de tespit edecek şekilde tekrar gözden geçirilmesi. Mesleki yabancı dil konusunda ayrıca yurtiçi yada yurtdışı eğitimlerin verilmesi.

11 Uluslararası öğrencilerin yabancı dil ve Türkçe öğrenme ihtiyacı
Türkçe öğretim merkezlerin yaygın olmaması Türkçe öğretimi üniversitelere bağlı dil öğretim merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı özel dil eğitim kurumları ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilebilebilmektedir. Yerleştirildiği Yükseköğretim kurumu belli olduktan sonra Üniversitelerin bünyesinde açılan İngilizce hazırlık sınıfları gibi; profesyonelce yapılandırılmış, kültürümüzün de öğretildiği, standart, yüksek kalitede eğitim programlarının (Hazırlık sınıfı) oluşturulması

12 Uluslararası öğrencilerin yabancı dil ve Türkçe öğrenme ihtiyacı
Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenmek istememeleri, Soyut olarak sadece dil eğitimi verilmesi yerine kültürel etkinlikler ve sosyal programlar ile Türkçe öğrenimi cazip hale getirilmeli, Türkçe ders seçmeli olarak verilmeli seçtiklerinde özendirici (burs vb.) teşvik yöntemleri uygulanmalıdır.

13 Vize uygulamaları Avrupa birliği dışındaki ülkeler için vize verilmesinde problemler yaşanıyor Vize almada tüm devlet kurumlarının kolaylaştırma uygulamaları yapması gerekmektedir. Öğrenim görmek için gelen öğrenciler için kolaylaştırıcı pratik yöntemler geliştirilmeli öğrencilerin kısa sürede vize alabilmeleri sağlanmalıdır.

14 Vize uygulamaları İkamet izni almak için gerekli işlemlerin karmaşık ve birçok formaliteden oluşması ve yabancılar şubesinde görevli personellerin öğrenciler ile iletişimlerinin kötü olması. Emniyet müdürlüğü ilgili birimlerinin web sitelerinin daha bilgilendirici içeriğe sahip olması gerekmektedir. İnteraktif başvuru yapılabilmesi ya da ilgili kişilerin dil bilen donanımlı personelden seçilmesi önemlidir. Ayrıca ilgili devlet kurumlarında bu konuda uzman kişilerce hizmet içi eğitimlerin düzenli olarak verilmesi gereklidir. Başvuruların hızlı sonuçlanması için büyükşehirlerde tüm ilçe emniyet müdürlüklerince yapılacak şekilde düzenlenmesi öğrencilere kolaylıklar sağlayacaktır.

15 Vize uygulamaları Uluslararası öğretim üyelerin vize müracaatlarındaki formların çok, mükerrer, karışık olması müracaatın elektronik ortamda yapılamaması. YÖK e gönderilen formların sadeleştirilmesi müracaatların elektronik ortamda yapılabilmesi için web sitelerinin düzenlenmesi (Denklik uygulamasında olduğu gibi)

16 Vize uygulamaları Türk öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yurtdışı akademik faaliyetlerinde bürokratik engellerin olması Sporculara yapılan pozitif ayrımcılığın Türk öğrenciler ve öğretim elemanları içinde uygulanması. Ayrıca devlet üniversitelerinde öğretim elemanlarına sağlanan pasaport ayrıcalıklarının Vakıf üniversiteleri içinde geçerli olması.

17 Vize uygulamaları Turist vizesi ile gelen yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ve öğrencilerin ülkemizde çalışma kararı aldıkları durumda ilk çalışma vizelerini kendi ülkelerinden alma zorunluluğun olması Bu durumdaki öğrenci ve öğretim elemanlarının çalışma ve öğrenci vizelerini T.C. Dışişleri Bakanlığından da alabilmelerinin sağlanması.

18 Uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin özlük haklarının yönetimi
Türkiye’de çalışmakta iken kurum değişikliği yapacak öğretim elemanlarının atama sürecinde YÖK teki bürokratik işlemlerin uzamasından dolayı maddi ve hukuki olarak zor durumda kalması .Öğretim elemanları atanma sürecinde çok farklı kurumların (İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı, YÖK) evrak akış sürecindeki koordinasyon yetersizliği İşlemlerin uzaması nedeniyle açıkta kalan öğretim elemanları maaş alamamakta yada sınır dışı edilme ile karşı karşıya kalmaktadır. İlgili kurumların koordinasyon problemlerinin giderilmesi, işlem hızının arttırılması, zaman kaybının önlenmesi uluslararası öğretim elemanları için de ülkemizi cazip hale getirebilecektir.

19 Uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin özlük haklarının yönetimi
Kolluk kuvvetlerin yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim elemanlarının mahalli kontrollerinde tutum ve davranışlarındaki problemler İşlemler için kolluk kuvvetleri mahalline çağrılan ve ülkesinde bu gibi problemler yaşamayan yabancı uyruklu öğrenciler veya öğretim elemanları gereksiz stres ve ülkemiz ile ilgili olumsuz görüş yaşamaktadır. İlgili personelin eğitilmesi, süreçle ilgili yeterli bilgi vermelerinin sağlanması, sürecin üniversiteler bünyesinde gerçekleştirilmesi yada üniversiteler aracılığı ile kontrollerinin sağlanması önerilebilir.

20 Uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin özlük haklarının yönetimi
Emsalleri ile aynı özlük haklarına sahip olmamaları ( maaş, döner sermaye, seçme ve seçilme hakkı, açılmış olan kadroya başvuramama, emeklilik hakkı bulunmaması, idari görevlerde yer alamamaları, eş ve çocuklarına yapılan ödemelerdeki gecikmeler) Yabancı uyruklu öğretim elemanları ile görüşülmesi, anketler düzenlenmesi taleplerin dikkate alınıp gerekli yasal düzenlemelerin yapılması (Maaşlarının emsali Türk vatandaşlarından fazla olması Türk vatandaşları için de olumsuzluk sağlamaktadır).

21 Uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin özlük haklarının yönetimi
Yabancı uyruklu öğrencilerin özlük haklarında emsallerine göre problemler bulunması (kısmı zamanlı çalışma hakkı verilmemesi, Ücretli staj hakkı olmaması, Sağlık sigorta giderlerinin karşılanmaması) Emsalleri ile rekabete uygun şartların oluşturtulması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması gerekmektedir. Seçimli staj imkanı sağlanarak vize işlemlerinde kolaylık sağlanmalı ve belli alanlarda çalışmalarının yolu açılmalıdır. Mezun olduktan sonra belli bir süre örn.1 yıl ücretli olarak ülkemizde çalışma imkanı verilmesi tercihi olumlu etkileyecektir.

22 Uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin özlük haklarının yönetimi
Öğretim elemanların YÖK’te diplomaların denkliğini alırken sürecin uzun olması yeterince bilgilendirmenin yapılmaması ve ilgi gösterilmemesi Bu sürecin hızlandırılması, bu konuda yoğunlaşmış denklik birimlerinin süreci kısaltacak şekilde çalıştırılması YÖK’teki denklik sürecinin; yabancı uyruklu öğretim elemanları ve TC uyruklu olup yurt dışında okuyanların, ÖSYM’nin sınavla yerleştirdiği öğrencilerin denklik süreçlerinden ayrılarak hızlandırılması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması.

23 Uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin özlük haklarının yönetimi
Burslu öğrencilerin sosyal güvenlik giderleri üniversite bütçelerinden karşılanmaktadır. Sağlık sigortası priminin genel bütçeden karşılanması üniversitelerin sınırlı kaynağının harcanmasıdır. Burslu olmayanlar sağlık sigortası giderlerini kendileri karşılamaktadır. Devlet üniversitelerinde MEDİKO sadece bu kapsamdaki öğrenciler için hizmet vermektedir. Bu kadar az sayıdaki öğrenci hala sevk kağıdı çıkarmakta, doktordan sevk almakta ve sağlık kurumuna o şekilde gidebilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlarının yapılarak sigorta primlerinin devlet yada üniversiteler tarafından ödenmesi bu gereksiz bürokrasiyi ortadan kaldıracaktır. Ayrıca sağlık imkanlarını sunabilecek uluslararası geçerliliği olan özel sigorta alternatifleri değerlendirilmelidir.

24 Akraba toplulukları ile öğrenci ve öğretim üyesi transfer işlemleri
Transfer konusunda mevzuat ya da bilgilendirmenin eksik olması Bu konuda merkezden (YÖK tarafından) koordinasyonu sağlamalıdır. İlgili ülkelerde tanıtım ve özendirici faaliyetler yürütülmelidir. Üniversiteler de güncel olarak konu ile ilgili bilgilendirmeli, ihtiyaçlarına göre stratejik hedefler konulmalıdır. Bu programın üniversitelerde takibini yapacak personel güncel ve düzenli aralıklarla eğitim programlarına dahil edilmelidir. Tüm üniversitelerin web sitelerinde ayrıntılı bilgilerin bulunması ve programın cazip hale getirilmesinin sağlanması önem arz etmektedir.

25 Akraba toplulukları ile öğrenci ve öğretim üyesi transfer işlemleri
Özellikle akraba topluluklar ile öğretim elemanı ve öğrenci transferi konusunda kapsamlı değişim programımızın olmaması ya da bilgilendirmenin eksik olması Mevlana Değişim programının tanıtımının tüm üniversitelere yapılması ve aktif işlerliğinin kazanması için imzalanacak protokollerin takibi, giden ve gelen öğretim üyelerinin özlük hakları, öğrencilerin aldıkları derslerin kabulü ve kredilerinin hesaplanması vb gibi değişim programlarının organizasyonun merkezi bir otomasyon ile YÖK tarafından yapılması

26 Akraba toplulukları ile öğrenci ve öğretim üyesi transfer işlemleri
Akraba toplulukları ülkelerinden gelen öğretim elemanlarına karşı ön yargılı yaklaşılması; Avrupa ve Amerika’dan gelen öğretim elemanlarına göre tercih edilmemeleri Bu konuda akademik camiada farkındalık oluşturularak ön yargının kırılması gerekmektedir (hocaların akademik cv.leri detaylı hazırlanmalı, kültürlerimiz aynı olduğu için iletişim ön plana çıkarılmalı, başarıları ve eğitim aldıkları kurumlar vurgulanmalıdır)

27 Akraba toplulukları ile öğrenci ve öğretim üyesi transfer işlemleri
Öğretim üyesi transferi konusunda devlet politikasındaki teşvik yetersizliği ya da bilgi eksikliği Öğretim üyesi transferini cazip kılacak teşvik programlarının geliştirilmesi ve gereksiz formalitelerin kaldırılması (vize kolaylığı vb) Yurt dışına gidecek öğretim üyelerinin kalacakları yer, alacakları ücret veya araştırma inceleme olanakları gibi tanıtımların kapsamlı olması.

28 Akraba toplulukları ile öğrenci ve öğretim üyesi transfer işlemleri
Diplomalardaki denklik ve ders programlarındaki uyumsuzluklardan dolayı yatay geçişlerde problem yaşanması, değişimlerde eğitimde süre kaybına yol açması. Üniversitelerde devam eden Bologna süreci ve akreditasyon çalışmalarının hızlandırılması. Seçimli staj programları ile öğrencilerin tecrübelerinin arttırılmasına yönelikte değişim sağlanması. Eğitim programlarında öğrencilerin değişim için gelebilecekleri derslerin ve kredilerinin anlaşılır şekilde web sayfalarına konulması. Böylece öğrenciler gelmeden önce kendi kurumunun kabul edebileceği dersleri bilerek seçecek ve mağdur olmayacaktır.

29 teşekkür ederim...


"İDARİ İŞLEMLER OTURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları