Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Mali Destek Programları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Mali Destek Programları."— Sunum transkripti:

1 T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Mali Destek Programları

2 Kalkınma Ajansları “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda 26 bölgede (Düzey 2 Bölgesi) kurulmuştur.

3 Ajansların Temel Görevleri  Bölgesel gelişmeyle ilişkili stratejilerin hazırlanması  Kamu, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi  Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi  İş ve yatırım imkânlarının araştırılması, tanıtımı ve kaynakların bölgeye çekilmesi,  Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek, kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesi  Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takibi  Kırsal kalkınma ve yerel kalkınma faaliyetlerine destek  AB fonları ve uluslararası fonların kullanılmasında aracılık ve koordinasyon.

4 Düzey 2 Bölgeler

5 İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 10.11.2008 tarihinde kurulmuştur. Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanan İSTKA, Aralık 2009’da uzman ve destek personeli istihdamı ile birlikte aktif olarak faaliyete geçmiştir.

6 2010-2013 İstanbul Bölge Planı Katılımcı Süreç:  Temmuz 2010Arama Konferansı  Ağ. -Eylül 2010Tematik Çalıştaylar  21 Eylül 2010Karar Konferansı  Her birinde yüzlerce paydaş ile.

7 İSTANBUL’UN VİZYONU  "Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan; yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetleri tercih eden; yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten kent: İstanbul"

8

9 VİZYON YÖNÜNDE GELİŞME EKSENLERİ 1. Küresel Rekabet Edebilirlik 2. Sosyal Kalkınma 3. Kentsel Mekan Kalitesi 4. Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik 5. Ulaşım ve Erişilebilirlik.

10 2010-2013 İstanbul Bölge Planı Gelişme Eksenleri ve Stratejik Amaçları (1) KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK GELİŞME EKSENİ STRATEJİK AMAÇLARI  Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve ekonomideki ağırlığının artırılması  Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi  İstanbul Bölgesi’nin bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi  İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi  Bölgenin küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi  Bölgenin uluslararası finans merkezi olması  Bölgenin turizmde küresel cazibe merkezi olması  Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması  Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi

11 2010-2013 İstanbul Bölge Planı Gelişme Eksenleri ve Stratejik Amaçları (2) SOSYAL KALKINMA GELİŞME EKSENİ STRATEJİK AMAÇLARI  İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi  Eğitime erişimin ve eğitim kalitesinin artırılması  Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi  Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi  Yerel ağlar, katılımcılık ve işbirliğinin geliştirilmesi  Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi  Kent güvenliğinin iyileştirilmesi  İşsizliğin azaltılması

12 2010-2013 İstanbul Bölge Planı Gelişme Eksenleri ve Stratejik Amaçları (3) ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GELİŞME EKSENİ STRATEJİK AMAÇLARI  Doğal kaynakların ve çevrenin korunması  Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi  Enerji verimliliğinin sağlanması ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması  Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi  Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

13 2010-2013 İstanbul Bölge Planı Gelişme Eksenleri ve Stratejik Amaçları (4) KENTSEL MEKAN KALİTESİ GELİŞME EKSENİ STRATEJİK AMAÇLARI  Kentsel fonksiyonların dağılımında mekanın etkin kullanılması  Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla, özgünlüğü dikkate alınarak yeniden yapılandırılması  Mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi  Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması  Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

14 2010-2013 İstanbul Bölge Planı Gelişme Eksenleri ve Stratejik Amaçları (5) ULAŞIM VE ERİŞEBİLİRLİK GELİŞME EKSENİ STRATEJİK AMAÇLARI  Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım sisteminin geliştirilmesi  Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi  Mevcut ulaşım altyapısının verimli kullanımı ve ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

15 İSTKA 2010 Mali Destek Programları Not: İşl. Yön. Bilgi Odaklı... Programında “ORTAK”.

16 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK BİLGİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İstanbul’un, bilgi ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmesi, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir bölge olması hedeflenmektedir.

17 Program Öncelikleri Bilgi odaklı ekonomik kalkınma konusunda farkındalığın artırılması Bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim yapmalarını sağlayacak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi Bilgi ve teknoloji üretimi ve ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik girişimcilik kapasitesi nin geliştirilmesi Yerel kurum ve kuruluşların hizmetlerinde bilgi ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi İşgücünün yeni teknolojileri kullanabilme veya yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi Bilgi ve teknoloji üretimi ve kullanımına yönelik olarak üniversite-iş dünyası ve kamu-özel işbirliğinin geliştirilmesi İleri teknoloji ve ileri teknolojilere dayalı ürün ve üretim süreci geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının ticarileştirilmesi, patent sayısının artırılması

18 Kimler Başvurabilir? Valilik, Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiligi Haiz Bağlı Kuruluşları), Ticaret ve Sanayi Odaları, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler, Organize Sanayi Bölgeleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Çerçevesinde Kurulmus Birlikler, İhracatçı Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler, vakıflar).

19 Destek Bilgileri  Azami proje süresi 12 aydır.  Toplam destek: 20 000 000 TL  Proje başına: 200 000 – 1 000 000  En az % 25 ve en çok % 80.  Ortaklıklar  İştirakçiler  Alt Yükleniciler / Taşeronlar

20 Örnek Proje Konuları (1)  Eğitim, kapasite geliştirme, teknik veya teknolojik merkezler ile danışmanlık, patent ve tek durak ofisleri gibi işletmelere ve girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkanı sağlayacak hizmet yapılarının oluşturulması,  Uygunluk değerlendirme ve piyasa gözetim ve denetimine yönelik hizmet yapılarının oluşturulması,  Biyoteknoloji, nanoteknoloji alanlarında üniversiteler arasında ve üniversitelerle iş dünyası arasında işbirliği platformlarının oluşturulması ve geliştirilmesi,

21 Örnek Proje Konuları (2)  Sektörel ve teknolojik iş geliştirme ve ticarileştirme merkezlerinin kurulması,  Ekonomik faaliyetleri geliştirmeye yönelik bilgi ve işbirliği ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi ile mevcut ağlara katılımı sağlayacak çalışmaların yapılması,  Ekoverimlilik (temiz üretim) ve eko-inovasyon alanında İstanbul için uygun olan sektörlerde örnek uygulamaların ve pilot projelerin geliştirilmesi,

22 Örnek Proje Konuları (3)  Üniversite-iş dünyası işbirliği, inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji danışmanlık merkezleri kurulması ve geliştirilmesi,  İleri üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme, eğitim ve teknoloji transferi vb. çalışmalar yapacak İleri Üretim Merkezleri kurulması,  Yenilikçi öğretim yöntemleri geliştirme ve üretimle ilgili teknoloji konularında çalışmalar yapacak Üretim Öğrenme Merkezleri kurulması,

23 Örnek Proje Konuları (4)  Bölgede, araştırma alanlarına, teknoloji ve ekonomi ile ilgili faaliyetlere ilişkin envanterlerin oluşturulması ve politikaların belirlenmesine imkan verecek veritabanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi,  Kentsel hizmetlerin ve bilgiye erişimin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesi ve sunulması, buna yönelik teknolojilerin ve bilişim altyapısının geliştirilmesi,

24 Örnek Proje Konuları (5)  Ulaşım yoğunluğunun engellenmesi, farklı ulaşım türlerinin entegrasyonu, mevcut altyapının verimli kullanılabilmesi ve ulaşım talebinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar,  Yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerde merkezi kurumlarla ve gerektiğinde kendi aralarında etkin bir şekilde elektronik veri paylaşımını sağlayacak altyapıların oluşturulması.

25 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK YARATICI ENDÜSTRİLERİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amaçları yüksek katma değer üreten ve İstanbul’un özgünlüğünü geliştiren yaratıcı endüstrilere odaklanarak; İstanbul Bölgesi’nin küresel rekabet gücünün artırılmasının yanı sıra, sosyal kalkınma, kentsel mekan kalitesi ve çevresel ve kültürel sürdürülebilirliğe de katkı sağlamaktır.

26 Yaratıcı Endüstriler  Reklamcılık, mimarlık, el sanatları, sanat ve antikacılık (resim, heykel, diğer güzel sanatlar, vb.),  Tasarım, moda, film, müzik, gösteri sanatları (bale, dans, drama, müzikal, tiyatro, opera, kostüm tasarımı, sahne tasarımı, koreografi, vb.),  Yayıncılık (kitap, dergi, gazete, dijital içerik, vb.),  Televizyon ve radyo, yazılım, bilgisayar ve video oyunları

27 Programın Amacı Program kapsamında yaratıcılık, kültür, ekonomi ve teknoloji arasındaki ilişkilerin, ürün içeriğinin, üretim, pazarlama ve dağıtım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve yaratıcı endüstriler ile kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmektedir.

28 Program Öncelikleri Yaratıcı endüstrilere ilişkin: Kümelenme Girişimcilik kapasitesi ve iş geliştirme Yaratıcı insan gücü yetiştirme ve İstanbul’a çekme Yenilikçilik Farkındalık Kültür, turizm, sanayi ve diğer sektörlerle ilişkiler Kentsel mekan ve kentin sosyal yapısı ile ilişkiler Pazarlama, satış ve dağıtım mekanizmaları Fikri mülkiyet haklarının korunması

29 Kimler Başvurabilir? Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiligi Haiz Bağlı Kuruluşları), Ticaret ve Sanayi Odaları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler, vakıflar).

30 Destek Bilgileri Toplam Destek: 7.500.000 TL Proje Süresi: Max 12 ay. Proje başına: Asgari tutar: 100.000 TL Azami tutar: 600.000 TL Proje toplam uygun maliyetinin en az % 25’i ve en çok % 90’ı.  Ortaklıklar  İştirakçiler  Alt Yükleniciler / Taşeronlar

31 Örnek Proje Konuları (1)  Tasarımcı ile üreticiyi bir araya getiren platformların oluşturulması,  Yaratıcı endüstrilerde ağ oluşturma/ağlara dahil olmanın teşvik edilmesi,  Tarihi, kültürel veya endüstriyel mirasın yaratıcı endüstriler çerçevesinde yeniden kullanımının sağlanması,

32 Örnek Proje Konuları (2)  Yaratıcı endüstrilerde girişimciliği desteklemek üzere eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunacak yapıların oluşturulması ve geliştirilmesi,  Yaratıcı endüstrilerde kuluçka merkezlerinin ya da ortak kullanımların oluşturulması ve geliştirilmesi,  Yaratıcı endüstrilerde bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması,

33 Örnek Proje Konuları (3)  Yaratıcı endüstrilerde ürün içeriğini geliştirme, üretim, pazarlama ve dağıtım gibi süreçlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının teşvik edilmesi (örn: e-ticaret, e-katalog, vs.),  Yaratıcı endüstrilerde örgün ve yaygın eğitimin geliştirilmesi,  Yaratıcı endüstrilerde farklı üniversitelerin, kurum ve kuruluşların birlikte kullanacağı, farklı disiplinler ve yaklaşımların birlikte kullanılabileceği, çeşitliliğe imkan veren ortak enstitü ve benzeri yapıların kurulması,

34 Örnek Proje Konuları (4)  Yaratıcı ürün ve hizmetlerin ihracatının artırılması ve uluslararası pazarlarda tanıtımının teşvik edilmesi,  Yaratıcı endüstrilerde eski/kaybolmuş ürün ve üretim tekniklerinin modern tasarım ve teknolojilerle yeniden canlandırılması,  Yaratıcı endüstrilerde işgücünün niteliğinin geliştirilmesi,

35 Örnek Proje Konuları (5)  Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren işletmelere ve çalışanlara hizmet edecek, işletmelerin kurumsal kapasitesini geliştirecek, sorunlarına çözüm üretecek, bilgi ve teknoloji transferi sağlayacak ortak yapıların oluşturulması,  Yaratıcı endüstrilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunması, gözetim ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bunlara ilişkin farkındalığın artırılması.

36 Çağrı Bağlamında Kurumsal Sınırlar Çağrı Bağlamında Kurumsal Sınırlar  Program Başına Max. 3 başvuru  Max. 1 kabul  Toplam Max. 3 başvuru  Toplam Max. 2 kabul

37 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi (1) Ön İnceleme a) İdari Kontrol b) Uygunluk Kontrolü (2) Teknik ve Mali Değerlendirme http://www.istka.org.tr/Portals/iska/images/%C4%B0STKA_2010_KBO_Ba%C5%9Fvuru_Rehberi.pdf

38 Hakem de olalım İSTANBUL KALKINMA AJANSI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLER ARIYOR http://www.istka.org.tr/Default.aspx?pid=11191&hbid=37

39 İSTKA Tanıtım Toplantıları 19 Ocak 2011 Saat: 9:30 BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ AKATLAR KÜLTÜR MERKEZİ Zeytinoğlu Cad. No:16 Beşiktaş

40 Takvim  7 Mart Pazartesi : Projeler APKO’ya teslim  7-13 Mart : Muhtemel Şekil Revizyonları  14-17 Mart : Muhtemel İçerik Revizyonları  18 Mart Cuma : Projeler Kargoya

41 Teşekkürler...


"T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Mali Destek Programları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları