Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Dr. Osman YILDIRIM İstanbul Kültür Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Dr. Osman YILDIRIM İstanbul Kültür Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Dr. Osman YILDIRIM İstanbul Kültür Üniversitesi

2 İş Sağlığı ve Güvenliği C Sınıfı Uzmanlık Eğitimi, Gerekliliği ve İçeriği

3 Takdim Planı İş Sağlığı ve Güvenliği İSG Tarihsel Gelişim
Türkiye’de ve Dünyada İSG Yasal Çerçeve Yükümlülükler C Sınıfı Uzmanlık Eğitim İçeriği Yetkilendirilmiş Kurumlar Sonuç ve Öneriler 3

4 İSG Tarihsel Gelişim 4

5 İSG Tarihsel Gelişim: Tarihçi Heredot ilk kez çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjili besinlerle beslenmeleri gerektiğine değinmiştir. Dioscorides ise zehirleri; bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı olmak üzere kökenine göre üçe ayırmıştır. M.Ö. 200 yıllarında Nicander, kurşun koliği ve kurşun anemisini incelemiş ve özelliklerini tanımlamıştır M.S. 1.y.y.‘da yaşamış olan Plini, çalışma ortamındaki tehlikeli tozlara karşı çalışanların korunması amacıyla başlarına torba geçirmelerini önermiştir Juvenal ise, demircilerde görülen göz hastalıklarının işten kaynaklandığını, ayakta çalışanlarda varis oluşabileceğini açıklamıştır . 5

6 Urlich Ellenbrong, 1473 yılında kuyumcularla ilgili bazı hastalıkları incelemiştir
Alman hekim Paracelcus, Tirol maden işletmelerinde çalışırken, ilk iş hekimliği kitabı olan “De Morbis Metallicis” adlı eserini yazmıştır. Kitabında pnömokonyoz, zehirler, doz ve organizma ilişkisi gibi konularda, bazıları geçerliliğini koruyan teoriler geliştirmiştir. Acricola ise zehirler, etkileri, korunma önlemleri ve iş kazaları konusu üzerinde çalışmış; madenlerde işçilerini gözlemleyerek derlediği bilgileri “De Re Metallica” adlı eserinde toplamıştır. 16. ve 17. yüzyıllarda (1633 – 1714) İtalyan Bernardino Ramazzini’nin iş sağlığına ilişkin bilimsel çalışmaları, dünyada modern anlamda İSG biliminin başlangıcı olarak kabul edilir. Uzun incelemeler sonucu 1713 yılında yayınladığı “De Morbis Artificum Diatriba” isimli meslek hastalıkları kitabında, özellikle iş kazalarını önlemek için, iş yerlerinde koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmasını önermiştir. 6

7 Endüstri Devrimi 1950’li yıllardan sonra endüstriyel yaşamda, iş kazaları ve meslek hastalıkları yoğun biçimde görülmektedir. İşçiler, fabrika ve maden ocaklarında iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek etkilere maruz kalarak, günde saat gibi uzun süreler çalıştırılmışlardır. Endüstriyel ortamda çalışmaya alışmamış işçiler, üretimi bandında kullandığı alet ve makinelere uyum sağlamakta zorlanmış ve oluşan iş kazalarında birçok işçi yaşamını yitirmiştir. Bu dönemde İngiliz parlamenter Antony Ashly Cooper çalışma koşullarını düzeltmek amacıyla, çalışma saatlerinin azaltılması, kadın ve çocukların korunmasını öngören yasalar çıkarılması için çaba harcamıştır. Hekim Thomas Percival, genç işçilerin çalışma koşulları ile ilgili olarak bir rapor hazırlamıştır. Rapor Sir Robert Peel'i etkilemiş ve yılında "Çırakların Sağlığı ve Morali" adli yasanın çıkarılmasını sağlamıştır. İSG ile ilgili olarak çıkartılan bu ilk yasa çalışma saatini günde 12 saat olarak sınırlamış, işyerlerinin havalandırılmasını öngörmüştür. 7

8 Türkiye’de ve Dünyada İSG
8

9 Tanzimat Öncesi Osmanlı döneminde nüfusun çoğunluğu kırsal alanda yaşadığından, İSG konusunda önemli bir gelişme yoktur. “Loncalarda”, yaşlılık nedeniyle veya hastalığa yakalanmış olanlara “Tevaün Sandığı” denilen sandıktan yardım yapılırdı. “Avarız” ve “Müessesatı Hayriye” gibi vakıflar ve “Darülaceze”, ve “Kızılay” gibi kurumlar, yoksullara ve hastalara yardımlar yapılırdı. 9

10 Tanzimat ve Meşrutiyet
1850’li yıllarda, askeri amaçlı üretimler ve el tezgahları olarak başlayan sanayileşme, kömür ocakları , madenler, demir yolları ve tütün işletmelerinin katılımı ile sürmüştür. Ereğli Havzası'ndaki kömür ocaklarında çalışan işçiler kısa sürede meslek hastalıklarına yakalanmışlar ve artan iş kazalarında yaşamlarını yitirmişlerdir. 1877 yılında yürürlüğe giren “Mecelle” tarafından iş yaşamı düzenlenmeye çalışılmıştır. 10

11 Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri
1865 tarihli “Dilaverpaşa Nizamnamesi”, Ereğli Kömür Havzasında çalışan kömür işçilerinin sosyal ve ekonomik durumunu düzeltmek ve kömür üretimini arttırmak amacı ile çıkarılmıştır. Nizamnameye göre kömür işverenleri, işçilere yatacak yer temin etmek zorunda idi. Çalışma süresi 10 saat olarak saptanmıştı. Nizamname, iş kazalarını önlemek için gerekli iş güvenliği tedbirlerini de belirtmişti. 1869 tarihinde “Maadin Nizamnamesi” ile iş kazasına uğrayan işçilere ve bunların ölümü halinde ailelerine tazminat isteme hakkı öngörülmüş, objektif sorumluluk esası kabul edilmiştir. Maden işletmecilerini gerekli ilaç ve doktor bulundurmakla zorunlu tutmuştur. 11

12 Cumhuriyet Dönemi Büyük Millet Meclisi Hükümeti döneminde ( ), Zonguldak ve Ereğli kömür bölgesinde uygulanmak üzere iki yasa çıkarılmıştır. Önce 28 Nisan tarihinde “Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafi-i Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun” çıkarılmıştır. Bu yasayla, bölgede üretim sırasında ortaya çıkan kömür tozlarının satılarak elde edilen paraların işçiler lehine kullanılması sağlanmıştı. 1921 tarihinde “Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun” çıkarılmıştır. Yasa uyarınca kömür işçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik hükümler getirilmiştir. 12

13 Cumhuriyet Dönemi Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Hafta Tatili Yasası ve sanayi işyerleri ile maden kuralları belirtmektedir. 1926 Tarihli Borçlar Kanunu: İşverenlerin tehlikeli durumla karşı tedbir almasını, sıhhi çalışma mahalleri ve işçilerin yatması bahis mevzuu olması halinde, sıhhi yatacak yer temini hükümlerini getirmiştir. 1930 Tarihli Umumi Hızfzısıhha Kanunu: 12 yaşından küçük çocukların çalışma yasağı ve gece saat 20’den sonra çalıştırılmasının yasaklanması hükümlerini getirmiştir. 50’den fazla işçi çalıştıran işyerlerine hekim çalıştırma yükümünü getirmiştir. 1930 Tarihli Belediyeler Kanunu: İşyerlerinin sağlık açısından teftişinin belediyelerce yapılması hükmünü getirmiştir. 13

14 Cumhuriyet Dönemi Türk iş hukuku, gelişimini 3008 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle sağlamıştır. Kanun, sermaye ile emek arasında bir birlik sağlamak, çalışma şartlarını düzeltmek ve işçi sağlığını korumak gayesini izlemiştir 14

15 Türkiye’de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (TBMM ve Cumhuriyet Dönemi)
İş hukuku, 275 sayılı “Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu”, 274 sayılı “Sendikalar Kanunu”, 1475 sayılı “İş Kanunu”, 506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu”nun yürürlüğe girmesiyle büyük bir gelişme kaydetmiştir. 15

16 Türkiye’de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (TBMM ve Cumhuriyet Dönemi)
2003 tarihli 4857 sayılı “İş Kanunu”, ülkemizin çalışma mevzuatını karşılamak üzere tasarlanıp yürürlüğe konmuştur ’nin çok sayıda hükmü İSG ile ilgilidir. 16

17 Yasal Çerçeve 17

18 4857 Sayılı İş Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İlgili Yönetmelikler
18

19 Yükümlülükler 19

20 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Tarihinde kabul edilmiş olan, 6331 sayılı Kanun (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu, altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak ve kurul tarafından iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak alınan kararları uygulamak görevi de sadece sanayi işletmeleri değil tüm işletmeler tarafından uygulanacak. 20

21 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ OLUŞUMU
İş sağlığı ve güvenliği kurulları aşağıda ki kişilerden meydana gelir; 1) İşveren veya işveren vekili, 2) İş Kanununun 82 nci maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı, 3) İş Kanununun 81 inci maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi, 4) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, 5) Varsa sivil savunma uzmanı, İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, 7) sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34 üncü maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi, 8) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi. 21

22 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU NELERİ GÖRÜŞECEK?
(a) Kurulun görev ve yetkileri, (b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, (c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, (d) Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri, (e) Etkili iletişim teknikleri, (f) Acil durum önlemleri, (g) Meslek hastalıkları, (h) İşyerlerine ait özel riskler. 22

23 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU NELERİ GÖRÜŞECEK? GÖREV VE YETKİLER
(a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak, (b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, (c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak, (d) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek, 23

24 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU NELERİ GÖRÜŞECEK? GÖREV VE YETKİLER
(e) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek, (f) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, (g) İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, (h) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek, (i) 4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek. 24

25 ÇALIŞMA USULLERİ İş sağlığı ve güvenliği kurulları inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışırlar. (a) Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir. (b) Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur. (c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar işçiye yazılı olarak bildirilir. 25

26 ÇALIŞMA USULLERİ (d) Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda yirmi dört saati geçemez. Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır. Kurul üyeleri yaptıkları görev dolayısıyla maddi-manevi zarara uğratılamaz. (e) Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir. (f) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere işverene bildirilir. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır. (g) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir. (h) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir. Bu durumu tutanakla tespit eder ve karar işçiye yazılı olarak bildirilir. 26

27 İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren veya işveren vekili, toplantı için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür. İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ İş sağlığı ve güvenliği kurulları, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar. Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar. Kurullar, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür. 27

28 İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşçiler, sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar. İşçiler, işyerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla işbirliği yaparlar. İşçiler, uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında kurula bilgi verirler. 28

29 C Sınıfı Uzmanlık Eğitim İçeriği Yetkilendirilmiş Kurumlar
29

30 İçerik 30

31 Eğitim İçeriği 31

32 Eğitim İçeriği 32

33 Eğitim İçeriği 33

34 Yetkilendirilmiş Kurumlar
34

35 İL ANTALYA ANKARA İZMİR BURSA İSTANBUL
KURUM ADRES İL ARGE EĞİTİM MERKEZİ Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Cem Yavuz İş Merkezi No:58 K:7-8 Muratpaşa/ANTALYA ANTALYA RİSKMED Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Kat. 1 D.2 Çankaya/ANKARA ANKARA ELİT İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ. Aydınlıkevler Mh. 6782/4 Sk. No: Çiğli / İZMİR İZMİR ARAS Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. (3.Cad.) 35/2 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA MAVİ AKADEMİ Üçevler Mh. Düzoava Sk. Yalçınay İş Merkezi (İzmir Yolu Çalı Kavşağı) No: 1 Kat. 2 D. 2 Nilüfer / BURSA BURSA İSAGEM EĞİTİM MERKEZİ Ceyhun Atıf Kansu Cad Sokak No: 17-C / 1 Bayraktar İş Merkezi Balgat/ANKARA KURTARAN Cerrahpaşa mah. Cami Sok.No:4 Haseki-Fatih/İSTANBUL İSTANBUL YAMAÇ AKADEMİ Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Bayraktar Center F Blok No: 114/1 Balgat-Çankaya/ANKARA ARME Türk Ocağı Cad. No:3 Kat:4 Cağaloğlu/İSTANBUL POZİTİF Sağlık Mah. Aksu Cad. No: 9/ (Yenişehir Pazarı Yanı) Sıhhiye/ANKARA İSGDEM Dikkaldırım Mh. Hayran Cad. 1. Lale Sk. Acemler Sitesi B Blok 2/29 Osmangazi/BURSA 35

36 Şerefli Sk. No:1 Mebusevleri/ANKARA ANKARA İDEAL
DETAM Şerefli Sk. No:1 Mebusevleri/ANKARA ANKARA İDEAL Hasemek Yapı Koop. 22. Cad. 685 Sok. No:34 Ostim-Y.Mahalle/ANKARA FER Kavaklık Mah. Fevzi Çakmak Bul. Mavi Köşk Apt. 7/9 Şahinbey/GAZİANTEP GAZİANTEP ERMAN Gazi Mah Sokak Uslu Apt.No:3/13 Yenişehir/MERSİN MERSİN BAŞAK Aydınevler Mah. Sanayi Cad. Demirtaş Plaza No:13/4 Maltepe/İSTANBUL İSTANBUL SEÇ D 130 İzmit Karayolu Üzeri 16. Sok. No:12 Başiskele/KOCAELİ KOCAELİ OKAN ÜNİVERSİTESİ Uzunçayır Cad. No:4/A Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL ERGON Ankara Asfaltı No:22 Ünal Atalay İş Merkezi Kat:4 Daire: 402 Çınarlı Konak/İZMİR İZMİR ARTI Fatih Mah. Fatma Seher Hanım Cad. No:137 AliKahya-İzmit/KOCAELİ KALİTE Uncular Cad.Ekşioğlu İşhanı No:22 Kat: 3 D:45 Üsküdar/İSTANBUL POZİTİF AKADEMİ Pancarlı Mah. Karl Stad cad. No:18 Şehit Kamil/GAZİANTEP 36

37 ADANA KIRIKKALE ANKARA İSTANBUL TEKİRDAĞ KARABÜK HATAY İZMİR KONYA
RİSKMED ADANA ŞUBESİ Cemal Paşa Mah. Gazi Paşa Bulvarı No:20  Karadayı Apt. Kat:4 No: Seyhan/ADANA ADANA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Kampüs KIRIKKALE KIRIKKALE ÇASGEM Yunus Emre Mah. Kübra Sok. No:1 Pursaklar/ANKARA ANKARA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Beşyol Mah. İnönü Cad. No: 38 Küçükçekmece/İSTANBUL İSTANBUL ARAS-ÇORLU ŞUBESİ Muhittin Mh. Füsunoğlu Paşa Cd. Seyit Ali Özüt Apt. No:13/2 Çorlu/TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Balıklarkayası Mevkii KARABÜK KARABÜK İSTANBULUZMAN İkitelli Org. Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cad. No:137/2 Başakşehir/İSTANBUL İŞ GÜVENLİĞİ Turgut Reis Mahallesi Giyimkent C2 Blok B215 No:48-49 Atışalanı Esenler/İSTANBUL AKADEMİ Çay Mah. Uzunçarşı Mercan Blokları C Blok İskenderun/HATAY HATAY EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bornova/İZMİR İZMİR BEŞHEKİM Keykubat Mah. Ulu Sok. Esra Sitesi B Blok 3/A Karatay/KONYA KONYA 37

38 KAYSERİ KONYA BURSA İSTANBUL ADANA ANKARA KOCAELİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ERSEM Zafer Kantarcı Sürekli Eğitim Merkezi Erciyes Üniversitesi Kampüsü Melikgazi/KAYSERİ KAYSERİ ARGE EĞİTİM MERKEZİ - KONYA ŞB. Yeni bir adrese taşınma aşamasında KONYA ZİRVE Yeni Yalova Yolu No:426 Hitit Plaza Kat:3 Osmangazi/BURSA BURSA ZİRVE İSTANBUL ŞUBESİ İçerenköy Mh. Değirmenyolu Cd. Gür İş Merkezi No:21 K:6/12 - K:7-8 Ataşehir/İSTANBUL İSTANBUL ERMAN AKADEMİ ADANA Huzurevleri Mah Sok. Teras Rezidans Asmakat No:A/11 Çukurova/ADANA ADANA TEPE GRUP EĞİTİM Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Bayraktar Center G Blok No: 114/9 Balgat-Çankaya/ANKARA ANKARA KOZA İŞ DÜNYASI Organize Sanayi Bölgesi 10.Cd. 4-B/1 Melikgazi/KAYSERİ FİRMA SAĞLIK LİSANSLARI Çenedağ Mh. Denizciler Cd. 4.Kat No:46 Derince/KOCAELİ KOCAELİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Abide-i Hürriyet Tepesi Merkez Mh. Darülaceze Cd. No: 2 Şişli/İSTANBUL ÜSTADLAR EĞİTİM DANIŞMANLIK Altunizade Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Ekşi İş Merkezi No:12/4 Üsküdar/İSTANBUL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yıldız-SEM Merkez Yerleşim N-Blok Agavat Binası Yıldız Beşiktaş/İSTANBUL 38

39 BİLGE-MED Üçevler Mh. İzmir Yolu Aysel Sk.Dursun Aslan İş Merkezi No:20 D.1-5 Nilüfer/BURSA BURSA YAMAÇ AKADEMİ (GEBZE ŞUBESİ) Yeni bir adrese taşınma aşamasında KOCAELİ MARTI Kıbrıs Şehitleri Cd. No:136 Kat:1 Da.1 Alsancak - Konak / İZMİR İZMİR İSGDEM (DENİZLİ ŞUBESİ) Evren Urhan İş Merkezi 15 Mayıs Mh. 789 Sk. No.4 Kat.2 / DENİZLİ DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu Honaz/DENİZLİ ANADOLU AKADEMİ Yakuplu Merkez Mah.Hürriyet Bulv.No:23/3-4 Beylikdüzü / İSTANBUL İSTANBUL AKSİYON Ceyhun Atıf Kansu Cad Sk. No:19/7 Balgat/ANKARA ANKARA RESA REHBER SAĞLIK Hacı Halil Mh. Ali Rıza Efendi Cd. No: 25/406 Gebze/KOCAELİ EĞİTİM VE YÖNETİM HİZMETLERİ Cevizli Mah. Bağdat Cd. No:436 Kat:4 Maltepe/İSTANBUL İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İncirli Yerleşkesi Zuhuratbaba Mah. Yolbaşı Sk. No:1 Bakırköy/İSTANBUL ERGON (İSTANBUL ŞUBESİ) Kısıklı Mh. Alemdağ Cd. No:60 Masaldan İş Merkezi E Blok Da:7 Çamlıca/Üsküdar - İSTANBUL İZMİR ZİRVE Kazım Dirik Mah. 375 Sk. No:18 K:5 Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR İLK ODAK Dudullu OSB. 3. Cad. No:10 Dudullu-Ümraniye / İSTANBUL ESGO İstiklal Mah. İki Eylül Cad. No:4 / Tepebaşı / ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Eski Aziziye Araştırma Hastanesi Başhekimlik Katı, Kat:1 Yenişehir / ERZURUM ERZURUM 39

40 Sonuç ve Öneriler 40

41 KOBİ’ler de Güvenlik Kültürü Oluşturma Süreci Başlatılmalıdır
SONUÇ VE ÖNERİLER: KOBİ’ler de Güvenlik Kültürü Oluşturma Süreci Başlatılmalıdır İş sağlığı ve güvenliğini bir işletme kültürü haline getirmelidirler Güvenlik kültürü ve bilincini tüm topluma yaygınlaştırmak Ulusal İş Güvenliği Konseyini Kurulması İşçi ve işveren kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve uluslar arası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplumsal mutabakatı sağlamak Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği standartlarını AB standartlarına uydurmak 41

42 İşletmeler İSG hedeflerini; Sıfır risk, Sıfır İş Kazası,
SONUÇ VE ÖNERİLER: İşletmeler İSG hedeflerini; Sıfır risk, Sıfır İş Kazası, Sıfır Meslek Hastalığı, Tam güvenli bir iş ortamı yaratmak üzere oluşturmalıdır. 42

43 İşgücü kayıpları azalacaktır. Hammadde-malzeme kayıpları azalacaktır.
İşletmeler, sistemli ve planlı bir şekilde İSG hedeflerini doğru bir biçimde ortaya koyar ve iş yaşamında uygulamasını gerçekleştirdiği takdirde aşağıdaki maliyetlerle kurtulacaktır: İşgücü kayıpları azalacaktır. Hammadde-malzeme kayıpları azalacaktır. İşletme, kusurla oluşan iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle maddi-manevi tazminatlar ödemeyecektir. İş durdurulabilir veya işyeri kapatılabilir. Para ve hapis cezaları söz konusu olabilir. İş göremeyen işçinin yerine alınan işçiler için eğitim, sigorta masrafları artar. Üretim kaybı veya işletmede pazar kaybı olmaz. 43

44 BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM


"Doç. Dr. Dr. Osman YILDIRIM İstanbul Kültür Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları