Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜTÇE İÇİ İŞLETME Erkan KARAARSLAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜTÇE İÇİ İŞLETME Erkan KARAARSLAN"— Sunum transkripti:

1 BÜTÇE İÇİ İŞLETME Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org

2 İŞLETME 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 71.maddesi “ Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir.”

3 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Sayı :B.05.0.MAH.0.65.001/80000- 11273 21.04.2008 KonuMahalli İdare Şirketleri (GENELGE 2008/31) ………………………..VALİLİĞİNE İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre mahalli idareler, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre yetkili organlarının kararı ile sermaye şirketi kurabilmektedir. ….mahalli idarelerin kendi hizmet ve görev alanıyla ilgili olmayan; ithalat, ihracat, market, pazarlama, muhtelif malzeme üretimi ve benzeri ticari konularda faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurmalarına imkân bulunmamaktadır. …, mahalli idarelerin görev ve hizmet alanlarıyla ilgili olmayan hususlarda şirket kurma talepleri işleme alınmayacaktır.

4 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Sayı :B.05.0.MAH.0.65.001/80000- 11273 21.04.2008 KonuMahalli İdare Şirketleri (GENELGE 2008/31) ………………………..VALİLİĞİNE …4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’ndan dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım şirketi, yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, yüzde on nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorundadır. …il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler ile bunların kurdukları birlikler tarafından veya bu kuruluşların sermayesine ortak olduğu şirketlerin sermaye iştiraki ile kurulacak, ortak olunacak veya bedelsiz şirket ediniminde Bakanlığımız yoluyla Bakanlar Kurulundan izin alınması gerekmektedir.

5 İŞLETME NEDİR? Türk Ticaret Kanununa göre kurulmayan Şirket niteliği taşımayan Ayrı tüzel kişiliği olmayan Belediye tüzel kişiliği içerisinde yer alan Özel geliri ve özel gideri bulunan (Ticari, sınai ve zirai kazanç elde eden)

6 BÜTÇE İÇİ İŞLETME FAALİYET ALANI Belediyenin yetkileri ve imtiyazları (Madde 15) Belediyeler, su, toplu taşıma hizmetleri ve toplu konut uygulaması, spor amaçlı tesis, park bahçe bitkileri üretimi gibi hizmetleri yerine getirmek üzere, Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele işletmek üzere

7 BÜTÇE İÇİ İŞLETME KURULUŞU 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 1-Meclisin görev ve yetkileri (Madde 18) i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. 2- 71.maddesi … İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak ….

8 BÜTÇE İÇİ İŞLETME KURULUŞU PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA Belediye Meclisi'nin 01.12.2009 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 24.11.2009 tarih ve M.61.0.TRA.0.12/814 sayılı yazı okundu. İşletme kurulması ile ilgili olduğu anlaşıldı. Yapılan görüşme sonunda: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde bütçe içi işletme kurulmasına karar vermek Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. Aynı Kanunun 71. maddesinde de Belediyenin özel gelirler ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığı'nın izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabileceği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda belediyemizin ihtiyaç duyduğu Asfalt şantiyesi ile ilgili bir işletme Kurulması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Meclis' e arz olunur. 03/02/2010

9 BÜTÇE İÇİ İŞLETME KURULUŞU Belediye Meclisi; ….yıllık akaryakıt gideri ortalama 400,000,00-YTL gider olması nedeni bu ihtiyaçlarımızın belediyemize ait akaryakıt istasyonun karşılanması ile yıllık 70.000,00-YTL tasarruf sağlayacaktır. … Akaryakıt istasyonu,kurulması ve diğer hizmetlerin belediyemizce işletilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin İ.bendi gereğince bütçe içi işletme kurulması için aynı yasanın 71.maddesi gereğince içişleri bakanlığından izin alınasına meclisimizde bulunan;Meclis başkanı …, Meclis üyeleri,evet oyu vererek oy birliğince karar verildi.

10 İŞLETME BÜTÇESİ Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “İşletmeler” başlıklı 21. Maddesinde “İl özel idareleri, belediyeler ve birlikler, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini meclis kararı ve İçişleri Bakanlığından izin alınmak suretiyle kurum bütçesi içerisinde işletme kurarak yapabilirler. İşletmeler için ayrı bütçe düzenlenmeyip, kurum bütçesi içerisinde ana hizmet birimi gibi kodlanır.”

11 5018 sayılı Kanun Bütçe türleri ve kapsamı Madde 12- Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; merkezî yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahallî idareler bütçeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bütçe oluşturulamaz. Madde 13- Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur: m) Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir. İŞLETME BÜTÇESİ

12

13

14 ANA HİZMET BİRİMİ OLARAK İŞLETME BÜTÇESİ

15 İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME a.Genel Sekreterlika=01 01 b.Yardımcı Birimlerb=02-19 02-19 Özel Kalem 02 Sivil Savunma 03 İdari ve Mali İşler 04 İnsan Kaynakları 05 Eğitim Dairesi 06 Yayın 07 Arşiv 08 Bilgi işlem 10 Makine İkmal 11 Yazı İşleri 18 c.Danışma ve Denetimc=20-29 Denetim Birimleri20-22 APK 23 Hukuk İşleri 24 Basın ve Halkla İlişkiler 25 Diğer Müşavirlikler 26 d.Ana Hizmet Birimlerid=30-60 30-60 (Alfabetik Sıraya Göre) İŞLETME BÜTÇESİ

16 BİRİNCİ DÜZEY FONKSİYONEL KODLAR FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I 01GENEL KAMU HİZMETLERİ 02SAVUNMA HİZMETLERİ 03KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07SAĞLIK HİZMETLERİ 08DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09EĞİTİM HİZMETLERİ 10SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

17 İŞLETMENİN FAALİYETİ İLE İLİŞKİLENDİRİLEREK KODLANIR İŞLETME BÜTÇESİ

18 İKİNCİ DÜZEY FONKSİYONEL KODLAR 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler 2Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri 3Yakıt ve Enerji Hizmetleri 4Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri 5Ulaştırma Hizmetleri 6İletişim Hizmetleri 7Diğer Endüstriler 8Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve Hizmetler

19 İŞLETMEMELERİN VERGİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU

20 Kurumlar Vergisi mükellefiyeti ve sorumluluk Verginin konusu (md 1)  Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir: a) Sermaye şirketleri. b) Kooperatifler. c) İktisadî kamu kuruluşları. ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler. d) İş ortaklıkları.  Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ VE SORUMLULUK

21 İktisadi Kamu Kuruluşundan Söz Edilebilmesi İçin 1- Kamu idareleri veya kamu kuruluşlarına ait veya bağlı olması (ait olma, sermaye bakımından; bağlı olma ise idari bakımdan bağlılığı ifade eder), 2- Sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamış olması, 3- Ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliyette bulunması gerekmektedir. İktisadî kamu kuruluşlarının kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemeyecektir. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi de bunların iktisadî niteliğini değiştirmeyecektir. İktisadi kamu kuruluşunun ticari, sınai veya zirai bir işletme oluşturup oluşturmadığı hususunda, Tebliğin (2.4) bölümünde yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

22 İşletmelerin belirgin özellikleri bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir. Diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetlerdir. İKTİSADİ İŞLETME

23 a) Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar. b) Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar. c) Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait işyurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar. ç) Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar. Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır:

24 Kurumlar Vergisi mükellefiyeti ve sorumluluk Muafiyetler (md 4) d) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile askerî kışlalardaki kantinler. e) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları. f) Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları. g) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve (5838 sayılı kanunun 32 inci maddesiyle değişen ibare, Yürürlük;01/01/2009)Şans oyunları lisans veya işletim hakkının hasılatın belli oranında hesaplanan pay karşılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar.(*)

25 Kurumlar Vergisi mükellefiyeti ve sorumluluk Muafiyetler (md 4) h) Kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile askerî fabrika ve atölyeler. ı) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen; 1) Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri, 2) Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri, 3) Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar.

26 BÜTÇE İÇİ İŞLETME VERGİ KARŞISINDA DURUMU Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri, Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri, Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.

27 BÜTÇE İÇİ İŞLETME VERGİ KARŞISINDA DURUMU Muafiyet kapsamına giren su işletmelerinden, şebeke suyunun boru hattı ile dağıtımını yapan işletmelerin anlaşılması gerekir. Çeşitli kaplara konularak teslimi yapılan su satışları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Taşıma faaliyetlerinin belediye sınırlarını (büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde büyükşehir belediye sınırlarını) aşacak şekilde yapılması halinde muafiyetten yararlanılması mümkün değildir. Belediyelerce işletilen mezbahalar sadece kesim, taşıma ve muhafaza işleri ile sınırlı olmak üzere muafiyet kapsamında

28 Belediyenin ana hizmet birimlerinin akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan X Belediyesi Bütçe İçi Akaryakıt İstasyon İşletmesi'nin VERGİ KARŞISINDA DURUMU

29 BÜTÇE İÇİ İŞLETME VERGİ KARŞISINDA DURUMU Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü) TARİH: 09.05.2006, SAYI: B.07.1.GİB.4.16.16.01.KV.06.07/1899, … Buna göre; ana hizmet birimlerinin akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan ………….. Belediyesi Bütçe İçi Akaryakıt İstasyon İşletmesi'nin, gelir sağlamak amacıyla faaliyette bulunmadığı Vergi İnceleme Raporu ile tespit edildiğinden, Belediyenize ait iktisadi işletme oluşturduğu gerekçesiyle kurumlar vergisine tabi tutulması mümkün değildir. Ancak, söz konusu işletmeden bağlı iktisadi işletmelere akaryakıt verilmesi veya üçüncü şahıslara satış yapılması halinde, Belediyenize ait iktisadi işletme oluşacağından kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edileceği tabiidir.

30 BÜTÇE İÇİ İŞLETME VERGİ KARŞISINDA DURUMU 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 4.10. İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen işletmeler' başlıklı bölümünde,'...Taşıma faaliyetlerinin belediye sınırlarını (büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde büyükşehir belediye sınırlarını) aşacak şekilde yapılması halinde muafiyetten yararlanılması mümkün değildir. Taşıma faaliyetinin belediye sınırları içinde olup olmadığı, kalkış ve varış noktalarına bakılarak değerlendirilecek, bu noktalardan birinin belediye sınırları dışında yer alması halinde muafiyet hükmünden yararlanılamayacaktır...' ifadesine yer verilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; yolcu taşıma faaliyetleri, belediye sınırlarını aşması durumunda Kurumlar Vergisi Kanununun 4/ı maddesinde hüküm altına alınan muafiyetten yararlanmanız mümkün olmadığından bu faaliyetten kaynaklanan kurumlar vergisi mükellefiyeti söz konusudur.

31 Katma Değer Vergisi ve Uygulaması Harcamalar üzerinden alınan vergilerin gelişmiş bir şekli olan KDV’ nde; ticari, sınai, zirai ve mesleki mal ve hizmet teslimleri, her türlü ithalat ile kanunda sayılan diğer teslim ve hizmetler KDV’ ne tabi bulunmaktadır. vergiye tabi mal tesliminde bulunan veya hizmet tesliminde bulunan gerçek veya tüzel kişiler (gerek özel, gerek kamu kesimindeki) KDV’nin mükellefidir.

32 VERGİ KARŞISINDA DURUM KDV Kanunun 1. maddesi; g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve ….bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri,

33 3065 Sayılı Kanunun 1.Madde hükmü değerlendirildiğinde Belediyelerin teslim ve hizmet ifaları ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikte olması halinde Katma Değer Vergisi açısından verginin konusunu oluşturmaktadır. KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUM

34  Belediyelerce, aşağıdaki faaliyetlerin yapılması katma değer vergisi kanunu ışığında iktisadi faaliyetin varlığının delili kabul edilecektir. Bu bağlamda Belediyenin iktisadi faaliyet çerçevesinde bu tür hizmetlerin ticari, sınai, zirai ve mesleki teslim ve hizmet ifaları olarak telakki edilmesi gerekeceğinden katma değer vergisi tahsil edilmesi gerekecektir.  Otobüs Hizmetleri,  Su ve Elektrik Teslimleri,  Otogar ve Otopark işletmeciliği,  Yol kaplama ve onarma işleri,  Kanal Temizleme,  Belediye’ye ait gayrimenkul arsaların satışı,  Soğuk Hava Depoları,  Odun Kömür satışları,

35 BÜTÇE İÇİ İŞLETME MUHASEBESİ

36 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin kapsam maddesine “Bu Yönetmelik, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini kapsar. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi ve aynı zamanda kurumlar vergisi mükellefi olan kamu idareleri, bu Yönetmeliğin sadece bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve hesapların konsolidasyonuna ilişkin hükümlerine tabidir.”

37 BÜTÇE İÇİ İŞLETME MUHASEBESİ Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 2 nci maddesi “Bu Yönetmelik hükümleri; il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve mahalli idare birliklerinin bütçe ve muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar. Bu Yönetmelik kapsamında sayılan idarelerin, kurumlar vergisine tabi faaliyetleri, hesap planı bakımından bu Yönetmeliğin sadece bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin hükümlerine tabidir. Bu faaliyetler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri hükümleri uyarınca belirlenen muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar uygulanır

38 BÜTÇE İÇİ İŞLETME MUHASEBESİ Bu açıklamalar doğrultusunda kurumlar vergisi mükellefi olan kamu idareleri için a- Muhasebe kayıtları tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır. b- Tek düzen hesap planı dayalı olarak oluşturulacak mizan belediyenin kendi faaliyetleri için tahakkuk esaslı muhasebe planına bağlı olarak hazırlamış olduğu mizan ile birleştirilerek (konsolide edilerek) raporlar hazırlanacaktır. c- Bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi yine Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin tahakkuk esaslı muhasebe planına bağlı olarak yapılacaktır.

39 BÜTÇE İÇİ İŞLETME MUHASEBESİ Örnek Yılı bütçesinde akaryakıt alımı ile İlgili tertibinin altına 25.000 TL ödeneği olan Otobüs işletmesi için KDV dahil 400 TL lik bir akaryakıt gideri yapılmıştır.

40 BÜTÇE İÇİ İŞLETME MUHASEBESİ 740.01 DİREKT MADDE MALZEME GİDERİ 339 191İNDİRİLECEK KDV61 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESBI 4 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI 396 TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

41 BÜTÇE İÇİ İŞLETME MUHASEBESİ FAALİYET HESAPLARI 630GİDERLER HESABI339 191İNDİRİLECEK KDV61 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESBI 4 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI 396 BÜTÇE HESAPLARI 830BÜTÇE GİDERLERİ HESABI400 835GİDER YANSITMA HESABI 400 ÖDENEK BİLGİ HESAPLARI 905ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI400 900GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 400

42 BÜTÇE İÇİ İŞLETME MUHASEBESİ BÜTÇE HESAPLARI 830BÜTÇE GİDERLERİ HESABI400 835GİDER YANSITMA HESABI 400 ÖDENEK BİLGİ HESAPLARI 905ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI400 900GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 400

43 BÜTÇE İÇİ İŞLETME MUHASEBESİ Tekdüzen Muhasebe sisteminde bütçe ve ödenek bilgi hesaplarının olmayışı nedeniyle 8XX ve 9XX hesapların için konsolidasyon söz konusu olamayacaktır. Diğer taraftan Bu işlemin yıl sonunda TDH planında Gider hesapları olan 7XX ve Gelir Hesapları olan 6XX hesaplarının hem Mahalli İdareler Hesap Planından bütçe hesabı olan 8XX ve 900 ödenek hesaplarına tam karşılık gelmemesi hem de detay hesaplarının uyumlu olmaması nedeniyle konsolide edilmesi mümkün değildir.

44 BÜTÇE İÇİ İŞLETME MUHASEBESİ Bütçe içi işletmelerde Kurumlar Vergisini takibi açısından TDH göre muhasebe kayıtlarına zorunluluk vardır, diğer taraftan işletmenin bütçe ve ödeneklerinin takibi açısından Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminde kayıt altına alınması gerekmektedir. Dolayısıyla aynı gider için hem işletme açısından hem belediye açısından çift kayıt yapılarak anlık konsolidasyonun sağlanması söz konusudur.

45 Bütçe içi işletmeler Vergi Usul Kanunu ve Tek düzen muhasebe sistemine göre kayıtlarını oluşturacaklardır. Bu kayıtlardan bütçeyi ilgilendirenler aylık dönemlerle sadece bütçe muhasebesi açısından ilgili belediyeye bildirilecek belediye muhasebesinde bu işlemler bütçe geliri ve bütçe gideri açısından ayda 1 kayıtla muhasebe sistemine yansıtılacaktır.

46 İşletme mal alımı yapmıştır. -------------------------------- / --------------------------------- 153 Ticari Mallar Hesabı10.000 191 İnd. KDV Hesabı1.800 320- Satıcılar Hesabı11.800 -------------------------------- / ---------------------------------

47 İşletme söz konusu malın yarısını 8.000 TL + KDV satmıştır -------------------------------- / --------------------------------- 102- Bankalar Hesabı9.440 600- Yurt İçi Satışlar Hesabı8.000 391- Hesaplanan KDV Hesabı1.440 -------------------------------- / --------------------------------- 621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı5.000 153- Ticari Mallar Hesabı5.000 -------------------------------- / ---------------------------------

48 Belediye işletmeye 10.000 TL para aktarmıştır. -------------------------------- / --------------------------------- 102- Banka Hesabı10.000 431- Ortaklara Borçlar Hesabı10.000 -------------------------------- / ---------------------------------

49 İşletme 5.900 TL.ye demirbaş almıştır. -------------------------------- / --------------------------------- 255- Demirbaşlar Hesabı5.000 191- İndirilecek KDV Hesabı900 320- Satıcılar Hesabı5.900 -------------------------------- / ---------------------------------

50 Şimdi bu işletmenin yaptığı kayıtların belediyeye mal edilmesinde aşağıdaki kayıtlar yapılacaktır. -------------------------------- / --------------------------------- 830- Bütçe Giderleri Hs (Ticari Mallar)11.800 830- Bütçe Giderleri Hs. (Demirbaş) 5.900 835- Gider Yansıtma Hesabı17.700 805- Gelir Yansıtma Hesabı9.440 800- Bütçe Gelirleri Hesabı9.440 -------------------------------- / ---------------------------------

51 Verilen borç ise aşağıdaki şekilde kaydedilecektir. -------------------------------- / --------------------------------- 232- Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı10.000 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 10.000 -------------------------------- / ---------------------------------

52 BÜTÇE İÇİ İŞLETME Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org


"BÜTÇE İÇİ İŞLETME Erkan KARAARSLAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları