Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu Notlar Kaan Aslan’ın C ve Sistem Programcıları Derneği’nde vermiş olduğu Yeni C++ Standartları: C++0x seminerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu Notlar Kaan Aslan’ın C ve Sistem Programcıları Derneği’nde vermiş olduğu Yeni C++ Standartları: C++0x seminerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 Bu Notlar Kaan Aslan’ın C ve Sistem Programcıları Derneği’nde vermiş olduğu Yeni C++ Standartları: C++0x seminerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Notlar üzerinde düzeltme yapılmamıştır...

2 C++ Standartlarının Gelişimi  İlk standartlar 98 yılında çıktı: ISO/IEC 14882:1998, kısaca C++98 denir.  2003 yılında düzeltmeler yapıldı fakat eklemeler yapılmadı: ISO/IEC 14882:2003, kısaca C++03 denir.  Yeni standartlar muhtemelen 2009’da çıkacak. Fakat ne zaman çıkacağı belli olmadığı için C++0X deniyor (tabi 2009’u geçmemesi gerekir)  Standardizasyon grubu ISO/IEC JTC1/SC22/WG21 isimli gruptur. Resmi web sitesi: http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG21 http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG21  Standardizasyon grubu senede 2 kez toplanıyor.  Son taslaklar: N2723=08-0233 (2008)

3 Kaynaklar  www.open-std.org www.open-std.org  http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG21 http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG21  C++ Standards Committee Papers: http://www.open- std.org/JTC1/SC22/WG21/docs/papers http://www.open- std.org/JTC1/SC22/WG21/docs/papershttp://www.open- std.org/JTC1/SC22/WG21/docs/papers  The Design of C++0x: B. Stroustrup

4  Dile Yönelik Yenilikler (Seminer Konusu)  Standart Kütüphaneye Yönelik Yenilikler C++0x’deki YENİLİKLER

5 Yeniliklerdeki Temel Prensipler  Geçmişe Uyumun Korunması  Performansın İyileştirilmesi  Modern sistemlerin gereksinimlerin karşılanması  Tür güvenliğinin artırılması  Standart Kütüphanenin Genişletilmesi  Daha kolay öğrenim ve kullanımın sağlanması

6 Dile Yönelik Yenilikler

7 auto Tür Belirleyicisi  Amaç derleyicinin ifadeye dayalı tür belirlemesi yapmasını sağlanması  auto a = 10;// a int türden const auto p = &a;// p const int * türünden  std:: vector v; //... for (auto iter = v.begin(); iter != v.end(); ++iter) { //...}  auto belirleyicisi ile bildirilen değişkenlere ilkdeğer verilmek zorundadır. İlgili Standart Raporu: N1984

8 decltype Tür Belirleyicisi  Amaç bir ifadenin türüne uygun türden bildirim yapmak  a = 10; decltype(a) b;  std:: vector v; //... for (decltype(v.begin()) iter = v.begin(); iter != v.end(); ++iter) { //...}  Operand bir ifadedir, ifadenin türüne bakılır ifade hesaplanmaz (sizeof’’da olduğu gibi) İlgili Standart Raporu: N2343

9 constexpr Belirleyicisi  Amaç sabit ifadesi (constant expression) kavramını daha da genelleştirmek.  constexpr belirleyicisi fonksiyon ya da nesne tanımlamasında kullanılabilir.  Fonksiyon tanımlamasında kullanılacaksa fonksiyon otomatik inline kabul edilir (yani başlık dosyalarında bildirilmelidir)  Fonksiyonun gövdesi yalnızca { return ; } biçiminde olmalıdır. Buradaki ifade sabit ifadesi olmak zorundadır.  return ifadesinde parametre değişkeni kullanılabilir fakat fonksiyon çağrılırken argüman olarak sabit ifadesi girilmek zorundadır.

10 constexpr Belirleyicisi (Devam)  constexpr int square(int x) { return x * x; }//... int a[square(10)];// geçerli!  constexpr nesne tanımlamasında kullanılabilir. Bu durumda nesne otomatik olarak const durumdadır. Fakat verilen ilkdeğerin sabit ifadesi olması gerekir.  constexpr int a = 10;// geçerli! constexpr int b = a + 20;// geçerli! int c = 10; constexpr d = c + 30;// geçersiz!

11 constexpr Belirleyicisi (Devam)  Başlangıç fonksiyonları (constructors) constexpr olabilir. Bu durumda gövde boş olmalı ve tüm elemanlara MIL sintaksı ile ilkdeğer verilmelidir. Verilen ilkdeğerlerin de sabit ifadesi olması gerekir.  struct Length { explicit constexpr Length(int i = 0) : val(i) { } { }private: int val; }; İlgili Standart Raporu: N2235

12 Sağ Taraf Değeri Alan Referanslar (RValue Refrences)  Amaç nesne taşıma özelliğini mümkün hale getirerek performansı artırmak  Normal referenslara sol taraf değeri alan referanslar (lvalue references) denilmektedir. Sol taraf değeri alan referanslar dekleratörde & ile, sağ taraf değeri alan referanslar && ile bildirilirler.  int x;  int Func();  int &a = x;// Sol taraf değeri alan referans  int &&b = Func();// Sağ taraf değeri alan referans  Sağ taraf değeri alan referanslar ile sol taraf değeri alan referansların kullanımı aynıdır. Her iki referans da bildirimden sonra sol taraf değeri olarak kullanılabilir.  Sağ taraf değeri alan referanslar const olmadıkları için geçici nesneleri değiştirebilirler.

13 Sağ Taraf Değeri Alan Referanslar (Devam)  Aşağıdaki örnekte gereksiz bir biçimde kopya başlangıç fonksiyonu çağrılmaktadır: std:.vector Func() { vector v; // elemanlar ekleniyor return v; }//... std::vector v; v = Func();// Kopya atama operatör fonksiyonu ve kopya başlangıç fonksiyonu çağrılacak

14 Sağ Taraf Değeri Alan Referanslar (Devam)  Kopyalama yerine taşıma yapılabilir: std:.vector Func() { vector v; // elemanlar ekleniyor return std::move(v); }//... vector v; v = Func();// Taşıma yapılıyor

15 Sağ Taraf Değeri Alan Referanslar (Devam)  Sağ taraf değeri alan refererans hem sol taraf değeri ile hem de sağ taraf değeri ile bağlanabilir: int a; int &&r = a;// geçerli! int &&r = 10;// geçerli  Sağ taraf değeri alan refererans kullanım sırasında tamamen sol taraf değeri alan referans gibidir ve sol taraf değeri belirtir.

16 Sağ Taraf Değeri Alan Referanslar (Devam)  Overload resolution için kural: void Func(int &r);// #1 void Func(int &&r);// #2 //... int a; int Foo(); Func(a);// #1 Func(10);// #2 Func(Foo());// #2 Sol taraf değeri için sol taraf değeri alan referans daha iyi dönüştürme sağlar!

17 null Adres Sabiti : nullptr  Amaç NULL adres sabitinin iki anlamlılığını engellemek  Standartlara göre sıfır değerini veren int türden sabit ifadeleri null adres sabiti olarak kullanılabilir. Fakat bu durum overload resolution sırasında sorunlara yol açmaktadır: void Foo(int a);// #1 void Foo(int *p);// #2 //... Foo(0);// #1 Foo(NULL);// #1  nullptr bir anahtar sözcüktür ve null adres sabiti anlamına gelir: Foo(nullptr);// #2

18 C99’daki Yenilikler  Amaç C99’daki makul yenilikleri almak ve C99 uyumlululuğunda da ilerlemeler yapmak  long long türü C++’a ekleniyor  C99’un önişlemcisi alınıyor  __func__ makrosu ekleniyor  extended integer types kavarmı ekleniyor

19 Yeni Karakter Sabitleri ve String İfadeleri  Amaç Unicode kodlama biçimini resmi olarak dersteklemek  char sabitler u, U ya da L önekini alabilir: ‘a’// char türden sabit u’a’// char16_t türden sabit(UTF16) U’a’// char32_t türden sabit(UTF32) L’a’// wchar_t türünden sabit  string ifadeleri u8, u, U ya da L önekini alabilir: “deneme”// const char [] türünden u8”deneme”// const char [] türünden (UTF8 string) u”deneme”// const char16_t [] türünden (UTF16) U”deneme”// const char32_t [] türünden (UTF32) L”deneme”// const wchar_t [] türünden

20 Yeni Karakter Sabitleri ve String İfadeleri (Devam)  String ifadeleri R soneki ile “raw string” biçimine getirilebilir. Bu durumda string içerisindeki Escape karakterleri dikkate alınmaz: R”[Bu bir denemedir]” u8R”...[Bu bir denemedir]...” uR”xxx[Bu bir denemedir]xxx” UR”zzz[Bu bir denemedir]zzz” LR”?[Bu bir denemedir]?”

21 Özel Fonksiyonlar Üzerinde default ve delete işlemleri  Amaç Başlangıç, bitiş fonksiyonları ve new operatör fonksiyonlarının derleyici tarafından yazılmasına izin vermek ya da engellemek class Sample { public: Sample() = default; Sample(int a); //...}; struct NonCopyable { Noncopyable(const Noncopyable &r) = delete; Noncopyable & operator =(const Noncopyable &r) = delete; Noncopyable() = default; };

22 Özel Fonksiyonlar Üzerinde default ve delete işlemleri (Devam) struct NonNewable { void *operator new(std::size_t) = delete; };  Ancak özel fonksiyonlar (default başlangıç fonksiyonu, kopya başlangıç fonksiyonu, kopya atama operatör fonksiyonu default olabilir. Fakat herhangi bir fonksiyon delete olabilir: struct Test { void Foo(int a); void Foo(double a) = delete; //...}; Foo fonksiyonu double parametreyle çağrılırsa derleme zamanında error oluşur.

23 Küme Parantezleriyle Değer Atama  Amaç Tüm türlere aynı biçimde değer atamasını mümkün hale getirmek int a = 10;// geçerli! int a(10);// geçerli! int a = {10};// geçerli! int a{10};// geçerli!  Eskiden yalnızca aggregate sınıflara küme paranteziyle değer atanabilirdi. Şimdi her türlü sınıfa atanabilir: class Sample { public: Sample(int a, int b) : m_a(a), m_b(b) {}//...private: int a, b; };//... Sample s{10, 20};

24 Küme Parantezleriyle Değer Atama (Devam)  Küme parantezleri içerisindeki listeden std::initializer_list türüne ilkdeğer verilebilir: void Func(std::initiazlier_list a); //... Func({1, 2, 3});// geçerli!  Sınıfın std::initializer_list türünden parametreli başlangıç fonksiyonu bulunabilir. Overload resolution işleminde bu parametrenin önceliği vardır: class Sample { public: Sample(int a, int b); {} Sample(std::initializer_list v); //...private: int a, b; };//... Sample s{10, 20};// initializer_list parametreli başlangıç fonksiyonu çağrılır:

25 Küme Parantezleriyle Değer Atama (Devam)  Küme parantezleri içerisindeki değerler büyük türden küçük türe dönüştürmeye yol açmamalıdır: void Func(std::initiazlier_list a); //... Func({1, 2.3, 3});// geçersiz!  initializer_list sınıfı başlık dosyasında aşağıdaki gibi bildirilmiştir: template class initializer_list { public:initializer_list(); size_t size() const; // number of elements const E* begin() const; // first element const E* end() const; // one past the last element };

26 Başlangıç Fonksiyonlarının Birbirlerini Çağırması  Artık sınıfın bir başlanıç fonksiyonu MIL sintaksı ile başka bir başlangıç fonksiyonunu çağırabilir: class Sample { public: Sample(int val) : m_val(val) {} Sample() : Sample(0) {}private: int m_val; };

27 Yeni enum Türleri  enum türlerinin ilişkin olduğu tamsayı türleri artık belirtilebilir: enum Days : long { Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday };  enum class ve enum struct türleri faaliyet alanlı enum oluşturur: enum class Meyva { Elma, Armut, Kayisi };//... Meyva m = Meyva::Elma;// geçerli! int val = Meyva::Elma;// geçersiz!  Eski enum türleri de faaliyet alanı ile kullanılabilir: enum Test { XX, YY}; int val = Test::XX;// geçerli

28 Lambda İfadeleri  Amaç küçük predikative fonksiyonların çabuk ve okunabilir bir biçimde ifade edilmesi  [] (int a, int b) { return a * b; } [] (int a, int b) -> int { int c = a * b; return c; } std::list x; int total = 0; std::for_each(x.begin(), x.end(), [&total] (int x) { total += x} ) ; İstenirse stack’teki tüm değişneler kullanılabilir: std::list x; int total = 0; std::for_each(x.begin(), x.end(), [&] (int x) { total += x} ) ;

29 Lambda İfadeleri (Devam)  Stack nesnelerinin bazıları değerle geçilebilir: std::list x; int total = 0; int a = 10; std::for_each(x.begin(), x.end(), [&, a] (int x) { total += x * a} ) ;  Lambda fonksiyonları sınıfın bir üye fonksiyonunda kullanılmışsa friend kabul edilmektedir.  Lamda fonksiyonları derleyici tarafından oluşturulmuş bir sınıfa ilişkin fonksiyon nesnesi olarak ele alınır.


"Bu Notlar Kaan Aslan’ın C ve Sistem Programcıları Derneği’nde vermiş olduğu Yeni C++ Standartları: C++0x seminerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları