Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BDP referandumda BOYKOT diyor

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BDP referandumda BOYKOT diyor"— Sunum transkripti:

1 BDP referandumda BOYKOT diyor

2 Ne Önerdik? AKP’nin anayasa değişiklik teklifine ilişkin öneriler,
Anayasada ek değişikler ve Yasalarda değişiklik teklifini kapsayan üçlü bir Acil Demokrasi Paketi hazırlayarak, hem kamuoyuna açıkladık, hem de AKP grubuna sunduk. Bu öneriler bütün toplumsal kesimlerin ortak talepleri idi.

3 Önce vatandaşlık tanımı
Anayasa’nın başlangıç kısmının değiştirilmesini önerdik. Başlangıç kısmına; “ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken ve benzeri hiçbir ayrım yapılmaksızın herkesin eşit olduğunu kabul ediyoruz...” ibaresinin konmasını istedik. ÇÜNKÜ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplumsal sözleşmesi olan Anayasa’nın başlangıç kısmında, vatandaşlar adına, barış, eşitlik, insan onuru, hukukun üstünlüğü gibi evrensel ilkelere atıfta bulunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

4 Anayasa önerilerimiz 1 “Türk” yerine “Türkiye Cumhuriyeti” vatandaşı
Zorunlu din dersi uygulamasının kaldırılması Anadili eğitimi Parti kapatmalara son verilmesi Kadınlara pozitif ayrımcılık, kota uygulaması Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı Vicdani red hakkı Adalet bakanının HSYK’dan çıkarılması

5 Anayasa önerilerimiz 2 Özel hayatın korunması için bağımsız kişisel verileri koruma üst kurulu oluşturulması Emeklilere sendika hakkı Rüşvet, zimmet, dolandırıcılık, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, hırsızlık ve tecavüz suçlarının, yasama dokunulmazlığının dışında tutulması Askeri yargının görev alanının sınırlandırılması, sivillerin savaş halinde de askeri mahkemelerde yargılanmaması Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunun açılması

6 Anayasa önerileri 3 Demokratik Özerklik
Demokratik özerklik, ayrı devlet kurmak değildir Birçok demokratik ülkede uygulanan öz yönetim modelidir BDP’nin demokratik özerklik önerisinin yasal dayanağı, TBMM’nin 1991’de onayladığı, 1993’de yürürlüğe giren, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartıdır BDP, bu yerinden yönetim modelini bütün Türkiye için istiyor Demokratik özerklik, Türkiye genelinde kurulacak Bölge meclislerinin, merkez yönetimin görev ve sorumluğundaki dış işleri, maliye, savunma ve adalet dışındaki tüm hizmetleri en demokratik biçimde yürütmesidir

7 Yasa önerilerimiz % 10 seçim barajının kaldırılması
Siyaset, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne engel olan Terörle Mücadele Kanunu’nun kaldırılması TCK’nın suçu ve suçluyu övmeyi düzenleyen 215. maddesinin değiştirilmesi Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt üyeliğini esas alan 220. maddenin değiştirilmesi Eş başkanlık kurumunun getirilmesi Cem evlerinin ibadete açılması

8 Anayasa değişiklik önerilerimiz ve % 10 barajın düşürülmesi
toplumun yeni ve demokratik anayasa ihtiyacının ortaya çıkardığı, kadınlardan, emekçilere, çeşitli nedenlerle ayrımcılık görenlere kadar bütün toplumsal kesimlerin ortak talepleriydi. Anayasa Kadın Platformu, DİSK, KESK, TMMOB ve TUSİAD benzer taleplerde ortaklaştı.

9 % 10 barajı, demokratik anayasal düzenin önündeki en büyük engeldir.
2002 seçimlerinde AKP ve CHP’nin toplam oyları, 17 milyondu. Toplam oy kullanan seçmen sayısı ise, 41 milyon. Yani 24 milyon seçmenin iradesi, baraj nedeniyle Meclis’e yansımadı. Baraj nedeniyle, 2007 seçimlerinde de 14 milyon seçmen, Meclis’e milletvekili gönderemedi.

10 Baraj % 5 olsaydı? 2002 seçimlerinde bölgedeki birçok ilde DEHAP’ın oyları AKP oylarından fazlaydı ancak bu Diyarbakır’da % 56’yı bulmuştu Buna göre DEHAP 7 milletvekili, AKP 2 milletvekili ve CHP 1 milletvekili çıkarırdı Oysa % 16 oyla AKP 8 milletvekili ve % 6 oyla CHP 2 milletvekili çıkardı

11 2009’da Doğu ve güneydoğuda 23 ilde oy oranımız % 32 oldu
17 ilde ise bu oran % 63 i buldu Ülke çapında % 5.4 dür % 10 baraj başta Kürt halkı olmak üzere farklı düşünce inanç ve kimliklerin parlamentodaki temsil olanağını ortadan kaldırmaktadır.

12 Barışa değil çatışmaya zemin hazırlıyor
Otuz yıldır savaş süren savaşta Altmış bine yakın insanı kaybettik. Doğa yıkıma uğratıldı Tarım ve hayvancılık yok edildi. Ülke bütçesi sağlığa eğitime değil, silaha, bombaya ayrıldı Savaştan rant sağlayan karanlık yapılar bu ülkede yaşayan herkesin can güvenliğini tehdit ediyor. Kadınlara, çocuklara yönelik şiddet ve tecavüzler arttı. Savaşın ürünü olan koruculuk kurumu, bir suç işleme mekanizması haline geldi.  20 milyona yakın insanın kendi anadillerini konuşarak, eşit ve onurlu bir yaşam sürmesi güvenceye alacak demokratik bir anayasa barışın ön koşulu. Anayasa değişiklik paketi bu sorunu yok sayıyor.

13 Neden boykot ? 1 AKP’nin anayasa paketi 30 yıldır darbe anayasası ile yönetilen toplumun ihtiyaçlarını karşılamıyor Yeni bir anayasa gereğini ortaya çıkaran en önemli sorun Kürt sorunudur. Ama paket, Kürt sorunu konusunda hiçbir adım atmıyor. Paket hazırlanırken toplumsal kesimler dışarıda bırakıldı Demokratik temsili engelleyen % 10 barajı düşürülmüyor Yargıda adalet sağlanmıyor Bu pakette siyasal, sosyal, ekonomik hak ve özgürlükler, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü yoktur!

14 Neden Boykot ? 2 12 Eylül’ün emekçilerden gasp ettiği sendikal hak ve özgürlükleri göstermelik düzenlemelere tabii tutup, özelleştirmelere hız veren, kıdem tazminatları, emeklilik, sosyal güvenlik haklarını göz ardı eden, çalışma hakkını anayasal güvenceye kavuşturmaya yanaşmayan, emek örgütlerinin mücadelelerini yok sayan

15 Neden boykot ? 3 Dil, din, siyasi inanç, etnik kimlik, cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan milyonlarca insanın yaşamsal taleplerine kulaklarını kapayan, Kadınların şiddete ve ayrımcılığa karşı yıllardır verdiği mücadele sonucunda ortaya çıkan taleplerini hafife alan, Kürt siyasetçiler ve toplumsal muhalefete yönelik anti-demokratik tutuklamaları, operasyonlarını durdurmayan, bir paketi protesto etmek, tümüyle reddetmek gerekmektedir

16 AKP paketi toplumun ihtiyaçlarını karşılamıyor
Mevcut anayasada şimdiye kadar 16 kez değişlik yapıldı, 83 madde değiştirildi. Sürekli yama yapıldı, darbe anayasasının ömrü uzatıldı. Toplumun 12 Eylül ile yüzleşme ihtiyacı engellendi Toplumsal muhalefetin kazanılmış hakları bu paketin içine giremedi Paket, AKP’nin önüne çıkabilecek yargısal engelleri aşmayı hedefleyen, özünde hiçbir demokratik açılım içermeyen, demokratik reform niteliği taşımayan düzenlemelerden ibarettir.

17 bir anayasal sorun olan Kürt sorunu konusunda hiçbir adım atmıyor
Anayasanın herkesi Türk olarak tanımlayan 66. maddesi değiştirilmiyor Anadili eğitimi önündeki engel, yani 42. madde aynen duruyor Terörle Mücadele yasasına ve Türk Ceza Kanununa hiç dokunulmuyor % 10 barajla demokratik siyaset engelleniyor

18 Tüm toplumsal kesimler dışarıda bırakıldı
Yeni anayasa geniş bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç göstermektedir. Demokratik tartışma süreçleri sonucunda ortaya çıkması gerekir AKP paketi, kadınların, meslek odalarının, işçi/memur örgütlerinin, aydınların ve tüm demokrasi güçlerinin itirazlarını görmezden geldi! Pakette, farklı kimliklerin, kültürlerin, inançların kendilerini özgürce ifade edebilmesine olanak tanıyan bir madde bulunmamaktadır!

19 AKP paketinde siyasal, sosyal, ekonomik haklar ve özgürlükler yoktur
“Piyasa denetimi” başlığı “piyasaların geliştirilmesi” olarak değiştirildi, toplumsal yaşam piyasaya tabi hale geldi. Devletin işsizliği önleme ve istihdam sağlama yükümlülüğü kaldırıldı. Konut ve barınma hak olmaktan çıkarıldı. Mülkiyet hakkı kullanımında “toplum yararı” koşulu kaldırıldı.

20 Paket: “Yasaklara devam”
23. maddede yapılan değişiklikle, yurtdışına çıkma özgürlüğü ancak suç soruşturması halinde ve hâkim kararıyla kısıtlandı AMA yerleşme özgürlüğünü sınırlandıran, düzenli kentleşmeyi gerçekleştirme, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlama, suç işlemeyi önlemek gibi gerekçeler korundu. Bu, Romanların Selendi’den sürülmesi, Sulukule’nin yok edilmesi Nükleer santral ve baraj yapılan yerlerde yaşam alanlarının insansızlaştırılması Kentsel dönüşüm adı altında yoksulların kent merkezlerinden sürülmesi Yerleşme özgürlüğünün piyasaya tabi kılınması demek.

21 Mutlak Grev Yasağı Getirildi
AKP Anayasa paketi grev yasaklarını kaldırmadı, genel grev ve siyasi grev hakkı getirmedi 54. maddenin 7. Fıkrasındaki siyasi amaçlı grev, dayanışma grev ve direnişleri yasaklayan maddeyi kaldırdı AMA menfaat grevi dışındaki bütün grevleri engelleyen 1. fıkrayı korudu Kamu emekçileri için toplum sözleşme hakkı tanındı. Ancak uyuşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na kesin hakemlik ( zorunlu tahkim) ve karar yetkisi verildi. Yani Kamu emekçilerine genel grev hakkı getirilmedi, mutlak grev yasağı getirildi. Grev erteleme ve yasaklarına olanak veren Yüksek hakem kurulunailişkin hükümler korundu. Grev erteleme yetkisiyle grev olanaksız hale getirildi. Paket yetersiz: ILO sözleşmelerini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ve Uluslararası Çalışma Hukukunu ihlal ediyor. Onaylanan uluslar arası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğunu belirten Aayasa’yı ihlal ediyor.

22 Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü yoktur!
Parti kapatmaları mümkün kılan 68. maddede hiçbir değişiklik yapılmadı Zorunlu din dersleri kaldırılmadı Vicdani ret hakkı tanınmadı Siyaset, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki TCK ve TMK engelleri kaldırılmadı

23 Parti kapatmaya hiç dokunulmadı
Anayasa değişiklik paketi parti kapatmayı zorlaştırmıyor 68. madde’deki kapatma gerekçelerine dokunulmuyor Siyasi partilerin ifade ve örgütlenme özgürlüğünü anayasal güvence altına alınmıyor Anayasanın değiştirilemez maddeleriyle ilgili gerekçeler Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu Kriterlerine aykırı bir içerikle varlığını sürdürüyor Odak olma kriterini ortadan kaldırmıyor Parti kapatmalara gerekçe gösterilen odak olma fiilinin dayanağını, düşünce ve siyaset özgürlüğünü engelleyen TCK ve TMK oluşturuyor

24 Yargıda adalet sağlanmadı AKP “senin elindeki halkın olsun” demiyor “benim olsun” diyor
Paketin yargıda yaptığı düzenlemeler, hak ve özgürlükleri koruyan adil bir yargı sistemini değil, AKP’nin ya da çoğunluk partisinin yargısal iktidarını hedefliyor. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili asıl sorun, Adalet Bakanının yetkilerinin genişliği. Anayasa değişikliğinde, Adalet Bakanının yetkileri azaltılmadı. Kurula yine Bakan başkanlık ediyor, müsteşar yine doğal üye kabul ediliyor. Kurulun genel sekreterini gösterilen adaylar arasından Bakan seçip atıyor. Yargıçlar ve savcılar hakkında soruşturma açılmasına Bakan izin veriyor. AKP, statükoya karşı demokrasi mücadelesi yürütmüyor. Rant-çıkar-iktidar mücadelesi yürütüyor. Yargı sistemi, vatandaşın haklarını değil devleti koruyor.

25 Yargıda darbe anayasasının özü korunuyor
Bizdeki Anayasa Mahkemesi ve HSYK’in kuruluş dayanağı 1961 ve 1982 askeri müdahale anayasalarıdır Ağır Ceza Mahkemeleri DGM’in gördüğü işlevi görüyor 1982 Anayasasının birey karşısında devleti, devlet içinde yürütmeyi ve o çerçevede Cumhurbaşkanını güçlendiren yapısı aynen korundu Anayasa mahkemesi üyelerinin belirlenmesinde Cumhurbaşkanının ağırlığı korundu Cumhurbaşkanı 4’ü doğrudan olmak üzere, 17 üyenin 14’ünü atama yetkisine sahiptir

26 BDP bu ülkenin demokratik ana muhalefetidir
Anayasa hak ve özgürlüklerin teminatı ise, çağdaş bir anayasanın teminatı da toplumsal muhalefetin varlığıdır. Parlamentoda, BDP tüm hak ve özgürlüklere sahip çıkarak toplumsal muhalefetin yegane temsilcisi olduğunu kanıtlamıştır BDP’nin boykot çağrısı toplumsal demokratik muhalefetin sesidir

27 Kararlıyız AKP’nin bu politikası karşısında anayasa önerisini desteklememiz toplumun yeni ve demokratik anayasa ihtiyacının yok edilmesi, Türkiye’nin Meclis’teki demokratik ana muhalefeti ve en güçlü ve örgütlü demokrasi gücü olan BDP’nin varlık nedeninin inkârı anlamına geleceğinden boykot tavrımızı kararlı bir biçimde sürdürdük.

28 Aktif Boykot ! Boykot sandığa gitmemek, evde kalmak anlamının ötesinde bir değer taşıyor Demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü anayasa mücadelesini örmenin etkin bir yoludur Tüm toplumsal muhalefetin yeni bir anayasa talebini karşılamaya yönelik bir çağrıdır El çabukluğuyla değil, demokratik güçlerin katkısıyla yapılacak bir anayasa için atılmış kararlı bir adımdır Aktif boykot referandumun yaratacağı kutuplaşmayı engelleme amacı taşır Demokratik toplumsal muhalefeti Evet veya Hayır dayatmalarından kurtarma amacı taşır

29 Boykot kayıp oy değildir
Boykot demokratik bir alternatiftir, “oyun”un kurallarını değiştirme iradesi ve gücüdür Demokrasi güçleriyle birlikte toplumsal sözleşme niteliğinde yeni bir Anayasa talebini dillendirmek demektir her maddeyi en geniş toplumsal katılımla tartışmaya açma çağrısıdır Boykot bir mücadele çağrısıdır AKP’nin demokratik, sosyal ve ekonomik hakları özgürlükleri yok sayan paketine değil bütün Türkiye’nin demokratik anayasasına oy verebilmek için referandumu boykot ediyoruz

30 Demokratik mutabakat yok
Toplumsal uzlaşmaya dayanmayan bir paketi meşrulaştırma amacı taşıyor Yeni bir anayasa yapma girişimini engelliyor Bunu da “halk oyuna sunma” kandırmacası ile yapıyor Anayasa değişikliği TBMM’deki diğer tüm partilerin muhalefetine karşın kabul edildi. Bu yüzden referandum yoluna gidildi.

31 Referandum Kutuplaşma Yaratıyor Halka danışma özelliği taşımıyor
1982 Anayasasındaki sivil topluma siyaset yasağını kaldıran 1995 değişikliği; temel hak ve özgürlüklerin alanını genişleten 2001 ve 2004 değişiklikleri uzlaşma yoluyla gerçekleştirildi. Halkoyuna gidilmedi. Bu gelenek, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle ilgili 2007 değişikliği sırasında bozuldu. 12. Cumhurbaşkanının (Abdullah Gül) görev süresi bugün hala tartışmalı. Referandum, uzlaşmadan çıkmayan bir paketi oylayacaktır, uzlaşma yaratmaz, kutuplaşma ve çatışma riski taşır

32 12 Eylül darbe anayasasını çöpe atmıyor, arpalık yapıyor
Geçici 15. maddenin kaldırılması, anayasada kısmi değişiklikler yapan bir paketin konusu olamaz 15. Maddenin kaldırılması, kendini bu maddeyle güvenceye alan askeri vesayet rejiminin top yekûn ortadan kaldırılması anlamına gelmelidir Bu, “geçmişle hesaplaşma” demektir “15. Maddeyi kaldırdık” diyerek toplumun geçmişle hesaplaşma ihtiyacı karşılanamaz, tam tersine bu ihtiyacın üstü örtülür Bu değişiklik, 12 Eylül’ün binlerce kamu görevlisini kapsayan sorumlularına yargı yolu açmamaktadır AKP’nin amacı darbecileri yargılamak değil, yasak savuşturmaktır AKP, darbecileri yargılamak istese idi, BDP’nin darbe dönemlerinin soruşturulması yönündeki araştırma önergesini reddetmezdi 1 Mayıs ve Kahramanmaraş katliamları konusunda meclis komisyonu kurulması önerileri de reddedilmezdi AKP’nin amacı, 12 Eylül ile yüzleşme konusunda yıllardır verilen mücadeleyle geliştirilen iradeyi yok etmektir

33 Evet’in Dayatması! Evet demek barış, demokratik toplumsal mutabakat, hak ve özgürlükleri yok sayan yani yeni anayasa ihtiyacını karşılamayan bir değişiklik paketini onaylamak zorunda kalmak demekti

34 Hayır’ın Dayatması Hayır oyu vermek; Askeri yargının görev alanının daraltılması, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarına yüce divan yolunun açılması, gibi desteklenmesi gereken değişiklikleri reddetmek zorunda bırakıyor Türkiye toplumu ne MHP ve CHP’nin statükocu çizgisi ne de AKP’nin sahte demokrasi çizgisi arasına sıkışmayacağını referandum sürecinde de net bir biçimde ortaya koyacaktır

35 BOYKOT demokrasi yolunu açacak
Görece olumlu bazı değişiklikleri, anti-demokratik bir değişiklik paketini yutturmak için kullanan, asla evet denmeyecek maddelerle, evet denebilecek maddeleri aynı pakete koyan seçme hakkını toplumun elinden alan bu paketi boykot etmek Demokratik, özgürlükçü bir anayasa yapmanın ilk adımıdır Türkiye’de kaç milyon kişinin gerçekten yeni bir anayasa istediği BOYKOT oyumuzla ortaya çıkacak!

36 Türkiye’de yeni bir anayasa isteyenler!
*Bu yeni anayasa’da eşitlik, özgürlük ve adalet isteyenler *Anadilde eğitim isteyenler *Anayasal vatandaşlık isteyenler *Demokratik özerklik isteyenler *İnanç özgürlüğü ile baş örtüsüne özgürlük isteyenler

37 Adil yargı isteyenler 12 Eylül’lün bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmasını isteyenler Ülke yönetiminde askeri vesayetin sona ermesini isteyenler Darbecilerle hesaplaşmak isteyenler “Nefret cinayetlerine son!” diyenler Vicdani red talep edenler Çocuklarının hapse atılmasını değil, kendi hayatları hakkında söz sahibi olmak isteyenler

38 Yoksulluk ve ayrımcılık istemeyenler
Yoksullukla, issizlikle etkili mücadele isteyenler Bütün vatandaşlara ücretsiz sağlık hakkı isteyenler Çalışma koşullarına anayasal güvence isteyenler Örgütlenme özgürlüğü ve parasız eğitim isteyenler Toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı isteyenler Emeklilere sendika hakkı isteyenler Engellilik yaşlılık da dahil her türlü ayrımcılığın bitmesini isteyenler

39 BOYKOT ET gerçeklerle doğrularla yola devam et
Kadın ve erkek eşitliğini koşulsuz ve fiili olarak isteyenler Yeni bir anayasa ile birlikte ülkede BARIŞ isteyenler 12 EYLÜL GÜNÜ SANDIĞA GİTMEYECEK VE 12 EYLÜL DARBE ANAYASASININ ÖMRÜNÜ UZATMAK İSTEYENLERİ BOYKOT EDECEK


"BDP referandumda BOYKOT diyor" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları