Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: Mehmet ÇELEBİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: Mehmet ÇELEBİ"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: Mehmet ÇELEBİ
T.C. Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi

2 DIŞ TİCARETİN TANIMI Dış Ticaret, bağımsız ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin tümüdür.

3 DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ NORMAL TİCARET BAĞLI TİCARET SINIR TİCARET
SERBEST BÖLGE TİCARET

4 NORMAL TİCARET Bir ülkenin dış ticaret ve kambiyo rejimleri çerçevesinde ve serbest döviz ile yapılan, mevzuat ile özel bir ayrıcalık tanınmayan ticarettir.

5 BAĞLI TİCARET İki ülke arasında yapılan ticari sözleşme gereğince ihracatçı ülkenin ithalatçı ülkeden ihracat bedeli için döviz dışında bir işlem talep etmesi şeklinde yapılan ticarettir.

6 SINIR TİCARET Komşu iki ülke arasında özle anlaşmalara dayanılarak yürütülen ve her iki ülkenin sınır ve kıyı bölgelerine yakın yerleşim yerlerini kapsamına alan ticarettir.

7 SERBEST BÖLGE TİCARETİ
Serbest bölgeler, bir ülkenin ulusal egemenlik sınırları içinde bulunmakla birlikte, gümrük sınırları dışında kalan, ülkede geçerli olan mail ve ekonomik mevzuatın kısmen veya tamamen dışında tutulduğu bölgelerdir. Serbest bölgeler, TİCARET SERBEST BÖLGESİ VE ÜRETİM SERBEST BÖLGESİ olmak üzere ikiye ayrılır.

8 ARBİTRAJ Menkul kıymetler, kıymetli madenler, para, kıymetli evrak gibi iki piyasa arasındaki fiyat farkından yararlanmak amacıyla fiyatların düşük olduğu piyasalarda alınması, yüksek olduğu piyasalarda satılması işlemidir.

9 AVAL Kambiyo senetlerinden doğan borcun, asıl borçlusu tarafından ödenmediği takdirde, üçüncü bir kişinin ödemeyi garanti etmek için senet üzerine koyduğu imzadır.

10 BELGELER(VESAİK) Dış ticaretten kullanılan her türlü ticari ve mali belgeleri ifade eder. Ticari belgeler; fatura, sevk belgesi, menşe-i şehadetnamesi, sigorta poliçesi vb. dir. Mali belgeler; poliçe, bono, çek, ödeme makbuzlar vb. dir.

11 KONTEYNER İçine konulan malların korunup taşınmalarına yarayan ve tekrar kullanılabilen standart büyüklükteki taşıma kabıdır.

12 DAMPING Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye ihraç edilen bir malın benzerlerine göre daha düşük bir bedelle Türkiye’ye sokulmasıdır.

13 DEKLERASYON BELGESİ İthalatçıların Türkiye’ye girişlerinde ihracat bedeli olarak döviz getirmeleri halinde, bu dövizleri gümrüklerde beyan etmeleri gerekir. Gümrüklerce beyan edilen dövizi gösteren döviz beyan tutanağına Deklerasyon Belgesi denir.

14 DÖVİZ Madeni ve kağıt para şeklindeki yabancı ülke paraları ile bu paralarla ödemeyi sağlayan her türlü belgedir.

15 EFEKTİF Kağıt ve madeni para şeklindeki dövizdir. Para yerine geçen, çek poliçe gibi ödemem araçlarını kapsamaz. Efektif dövizden daha da dar bir kavramdır. Her efektif dövizdir, fakat her döviz efektif değildir.

16 İHRACAT Bir ülkede üretilen malların, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasıdır.

17 İTHALAT Bir ülkenin başka ülkelerde üretilmiş malları karşılığında satın almasıdır.

18 KAMBİYO Yabancı ülke paralarının veya para yerine geçen belgelerinin belirli fiyatlarla birbirleri ile değiştirilmelerine ilişkin işlemlerdir.

19 KUR Bir ülke parasının ülke paraları karşısındaki fiyatlarıdır.

20 KÜŞAT MEKTUBU Amir banka tarafından muhabir bankaya gönderilen akreditifin açma mektubudur.

21 NAVLUN Bir limandan başka bir limana taşınmak için gemiye yüklenen malların tümü veya nakliyeci tarafından talep edilen taşıma ücretidir.

22 REEXPORT Yabancı menşeli malların ihraç edilmek kaydıyla ülkeye getirilip millileştirdikten sonra yeniden ihraç edilmesi işlemidir.

23 TESLİM ŞEKİLLERİ Ticari İşletmede Teslim (EXW): Satıcının malları işletmesinde (fabrika, depo vs.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır.

24 TAŞICIYA TESLİM (FCA) Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıcıya belirlenen yer ya da noktada teslimi ile son bulur.

25 GEMİ DUĞRULTUSUNDA TESLİM (FAS)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında, mallar gemi küpeştesini aştığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. FOB terimi satıcının malları ihraç gümrüğünden geçirilmesi gerekir.

26 GEMİ BORDASINDA TESLİM (FOB)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında, mallar gemi küpeştesini aştığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. FOB terimi satıcının malları ihraç gümrüğünden geçirilmesini gerektirir.

27 MAL BEDELİ VE NAVLUN (CFR)
Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak mallarla ilgili yitik veya hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur.

28 MAL BEDELİ+SİGORTA+NAVLUN (CIF)
Bu terim ile satıcı CFR’deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder.

29 DİĞER TAŞIMA ŞEKİLLERİ
Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT) Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP) Sınırda Teslim (DAF) Gemide Teslim (DES) Rıhtımda Teslim (Gümrük vergi ve harçları ödenmiş olarak) (DEQ) Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim (DDU) Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)

30 ÖDEME ŞEKİLLERİ PEŞİN ÖDEME MAL MUKABİLİ ÖDEME VESAİK MUKABİL ÖDEME
KABUL KREDİLİ ÖDEME AKREDİTİFLİ ÖDEME

31 PEŞİN ÖDEME İthalatçını ihracat gerçekleşmeden önce mal bedelini ihracatçıya ödemesidir. İhracatçı mal bedelini tahsil ettikten sonra malları sevk eder. Bu ödeme şeklinde ihracatçı malları almadan önce ödeme yaptığı için risk altındadır. İhracatçının hiçbir riski yoktur.

32 MAL MUKABİLİ ÖDEME Mal mukabili ödeme şeklinde, mallar ihracatçı tarafından hiçbir tahsilat yapılmadan ithalatçıya gönderilmektedir. İthalatçı tarafından mallar gümrükten çekilmekte ve ödemesi daha sonra yapılmaktadır.

33 VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Malı teslim eden vesaikin ithalatçı firmanın bankası tarafından mal bedelinin tahsili karşısında ithalatçıya teslimini gerektiren ödeme şeklidir.

34 KABUL KREDİLİ ÖDEME İthalatçının ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek malları almasını sağlayan ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı ithalatçıyı belirli bir süre finanse etmekte yani ödemenin ileri bir tarihte yapılmasına olanak vermektedir. Böylece ithalatçı malları sattıktan sonra ödeme yapma imkanına sahip olacaktır.

35 AKREDİTİFLİ ÖDEME Akreditif, ithalatçının talebine dayanarak bir banka tarafından ihracatçıya verilen belirli şartların yerine getirilmesi koşulu ile sattığı mal ve hizmetlerin bedelini ödeyeceğini garanti eden bir taahhüttür. Bu şartlar genellikle malların sevk edildiğini gösteren vesaikin ibrazıdır.

36 AKREDİTİFLİ ÖDEME Akreditif hem ihracatçıya hem de ithalatçıyı korumaktır. İhracatçı malları sevk ettiği takdirde mal bedelini tahsil edeceğini, ithalatçı da sevkiyat yapılmadan önce ödeme yapılmayacağını bilir.

37 AKREDİTİFLİ ÖDEME Akreditif ithalatçının bankası tarafından açılır. Akreditifte istenen şartlar küşat mektubu adı verilen bir belge ile ihracatçının bankasına bildirilir. İhracatçı sevkiyatı yapıp, akreditifte belirlenen koşulları yerine getirip gerekli vesaiki bankaya ibraz ettiğinde mal bedelini tahsil eder.

38 İTHALAT Türkiye’de yapılan her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV’ne tabidir. İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye etki etmez.

39 İTHALAT KDV mükellefi; ithalatta mal ve hizmet ithal edenlerdir.
İthalatta vergiyi doğuran olay; Gümrük Kanunu’na göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir.

40 İTHALATTA KDV İNDİRİMİ
İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen Katma Değer Vergisini, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinde indirebilirler.

41 İTHALDE ALINAN BAZI VERGİ VE FONLAR
Gümrük Vergisi Katma Değer Vergisi Toplu Konut Fonu Diğer Fonlar Bazı ödeme şekillerine göre Kaynak Kullanım Destekleme Fonu-KKDF Bazı madenlerin ithalatında alınan Madencilik Fonu

42 İHRACAT İHRACAT ŞEKİLLERİ Özellik arz etmeyen ihracat
Kayda bağlı ihracat Özelliği olan ihracat Serbest bölgelere yapılacak olan ihracat Yurtdışı fuar ve sergilere katılım

43 İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ
İhracat bedelleri; peşin ödeme, akreditifli ödeme, vesaik mukabili ödeme, mal mukabili ödeme ve kabul kredili ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilerek biz bankaya veya özel finans kurumuna satılır.

44 İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ
İşlenmemiş altın ihracatında ihracat bedellerinin yurda getirilmesi yükümlülüğü aranmaz.

45 İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ
İhracat bedellerinin beyan edilen Türk Parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, Türk Parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.

46 İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİL SÜRELERİ
İhracat bedellerinin tahsil sürelerinin hesaplanmasında sürenin başlangıcını belirleyen işlemin yapıldığı gün hesaba katılamaz; hesaplama ertesi günden itibaren başlar. İhracat bedellerinin tahsil edildiği tarih DAB’ın düzenlendiği tarihtir.

47 Mal mukabili ödemede fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde,
İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİL SÜRELERİ,İHRACAT BEDELLERİNİN ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR Mal mukabili ödemede fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde, Vesaik Mukabili ödemede fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde, Akreditifli ödemede fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde, Konsinye yoluyla yapılan ihracatta kesin satış tarihinden itibaren 180 gün içinde,

48 İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİL SÜRELERİ
Serbest Bölgelere veya gümrüksüz antrepolara yapılacak ihracatta mal bedelinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde, Geçici olarak ihraç edilen malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi durumunda süre bitiminden itibaren 90 gün içinde,

49 İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİL SÜRELERİ
Kitap, gazete, mecmua ve pul ihracatında fiili ihracat tarihinden itibaren 356 gün içinde, Yurt dışında mütahhitlik yapan firmaların müsteşarlıktan izin alarak ihraç edeceği malların fiili ihraç tarihinden itibaren 365 gün içinde, SSCB yerine kurulan Cumhuriyetlere yapılan ihracatta fiili ihraç tarihinden itibaren 365 gün içinde İhracat bedellerinin nasıl tahsil edilerek bankalara veya özel finans kurumlarına satılması zorunludur.

50 İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİL SÜRELERİ
Söz konusu ihracat dövizlerinin en az %70’inin fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içerisinde getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına satılması halinde bakiye %30’una tekabül eden kısmı ihracatçı serbestçe tasarruf edebilir. Türk parası karşılığı gerçekleştirilen ihracatta ise ihracat bedellerinin tamamının tahsil edilmesi zorunludur. İhracat bedeli dövizlerin 90 günden sonra alışının yapılması halinde tamamını bir bankaya veya özel finans kurumuna satılması zorunludur.

51 İHRACATTA KDV İSTİSNASI
İhracatta KDV istisnasını 5 ana başlık halinde sıralayabiliriz: Doğrudan Mal İhracı İhracatçılara İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimler Yurt Dışında İkamet Eden Yolculara Yapılan Teslimler Hizmet İhracı Diplomatik İstisna Kapsamında Teslimler

52 KDV İADESİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER
İNDİRİM YOLUYLA İADE SONRAKİ DÖNEMLERE DEVİR YOLUYLA İADE NAKDEN İADE MAHSUP YOLUYLA İADE

53 İHRACAT İSTİSNASINDA DÖNEM
KDV açısından ihraç tesliminin gerçekleştiği ay, malın gümrük hattından geçtiği aydır. Mükellef malın gümrük hattından geçtiğine dair şehri (ihraç tarihi, yurtdışı edilme tarihi gibi ifadeler kullanılmak suretiyle yazılmaktadır) ihtiva eden Gümrük beyanname nüshasını KDV beyanname verme sürecinden önce temin edip, gümrük hattından geçiş tarihi hangi aya rastlıyorsa, ihracatı ve iade tutarını o aya ait KDV beyannamesinde göstermelidir.

54 İHRACAT İSTİSNASINDA DÖNEM
Uygulamada bu konuda bir hayli yanlışlıklar yapıldığı görülmektedir. İade veya mahsup talep etme aşamasında bu nedenlerle KDV düzeltme beyannameleri verilmesi gerekmekte, diğer muhtelif problemlerle karşılaşılmaktadır.

55 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN HESAPLAR
120 ALICILAR 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 192 DİĞER KDV 220 ALICILAR 259 VERİLEN AVANSLAR 320 SATICILAR 392 DİĞER KDV

56 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN HESAPLAR
601 YURT DIŞI SATIŞLAR 620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ 646 KAMBİYO KARLARI 656 KAMBİYO ZARARLARI

57 120 ALICILAR 120.50 Yurt Dışı Alıcılar
Ref.No….., Yb Para…, Ft… Yurt Dışında Bırakılan İhracat Bedelleri

58 ALICILAR HESABI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Değerleme de tescil tarihindeki kuru esas almak esastır, Açıklamanın Türkçe, tutarın yabancı para cinsinden düzenlenmesi, 180 gün içerisinde getirilmeyenlerde destekleme ve fiyat istikrar fonuna kaydedilmesi, Mal ihracında söz konusu iken hizmet ihracında söz konusu değildir.

59 ALICILAR HESABI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Yurt dışında kalan mal bedelleri VUK 280. maddesine göre değerlenir, Değerleme esnasında yıl sonuna kadar olan kur farkları için 646 hesap değil 601 nolu hesap kullanılır. Yıl sonunda oluşan kur farkları için ise 646 nolu hesap kullanılabilir.

60 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
Yurt İçi Şüpheli Alacaklar Yurt Dışından Şüpheli Ticari Alacaklar

61 ALACAKLARIN TAHSİL KABİLİYETİNE GÖRE İRDELENMESİ
Değersiz alacaklar (VUK 322), Şüpheli ticari alacaklar (VUK 323), Vazgeçilen alacaklar (VUK 324)

62 ALACAKLARIN DEĞERLENMESİ
ŞÜPHELİ ALACAKLAR VUK 323. maddesine göre bir alacağın şüpheli alacak sayılabilmesi için: Ticari veya zırai kazancın idame ettirilmesi ile ilgili olması, Hasılat olarak kaydedilmesi Dava ve icra safhasında olması Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olması gerekir.

63 ŞÜPHELİ ALACAKLARA İLİŞKİN KAYITLAR
ALACAKLARIN DEĞERLENMESİ ŞÜPHELİ ALACAKLARA İLİŞKİN KAYITLAR 128 Şüpheli Ticari Alacaklar XXX 121 Alacak Senetleri XXX Açıklama: Şüpheli hale gelen alacağın kaydı 654 Karşılık Giderleri XXX 129 Şüpheli Ticari Alacaklar XXX Açıklama: Tahsili şüpheli hale gelen alacak için karşılık ayrılması

64 ALACAKLARIN DEĞERLENMESİ
DEĞERSİZ ALACAKLAR Bir alacağın değersi sayılabilmesi için ya tahsilinin imkansız olduğuna dair bir yargı kararı yada kanaat verici belge bulunmalıdır. Alacağın önce şüpheli daha sonra da değersiz alacak olması halinde yapılması gereken muhasebe kaydı: 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı XXX 128 Şüpheli Ticari Alacaklar XXX Açıklama: Değersiz hale gelen şüpheli alacağın kaydı

65 ALACAKLARIN DEĞERLENMESİ
DEĞERSİZ ALACAKLAR Bir alacak şüpheli hale gelmeden yada şüpheli alacak karşılığı ayrılmadan değersiz alacak olmuşsa yapılması gereken muhasebe kaydı şöyledir: 689 Diğer Olağan Gider ve Zararlar XXX 121 Alacak Senetleri XXX Açıklama: Değersiz hale gelen alacağın kaydı

66 ALACAKLARIN DEĞERLENMESİ
DEĞERSİZ ALACAKLAR Değersiz hale geldiği için gider yazılan alacaklardan alacağın Değersiz hale geldiği yıl tahsil edilenlerin kaydı düzeltme kaydı ile düzeltilir. Önceki dönem gider yazılan değersiz alacağın sonraki dönem tahsil edilmesi durumunda: 100 Kasa XXX 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları XXX Açıklama: Önceki dönemde değersiz hale gelen alacağın tahsil kaydı

67 ALACAKLARIN DEĞERLENMESİ
VAZGEÇİLEN ALACAKLAR Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaları yönünden değersiz alacak sayılır. Borçlu yönünden ise gerçek pasifte bir azalma olmuş ve öz sermaye artmıştır. Alacaklısı tarafından konkordato veya sulh yoluyla vazgeçme suretiyle borcundan kurtulan borçlu bu azalan borç tutarını öz sermaye kalemleri arasında “Vazgeçilen Alacaklar Karşılığı” hesabına alır. Bu şekilde açılan karşılık hesabına aktarılan utar kar olmasına rağmen 3 yıl süre ile gelir yazılamaz. Bu hesaba alınan tutar 3 yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde 4. yılın sonunda kara alınarak beyan edilir.

68 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
Verilen Yurtdışı Sipariş Avansları Ref.No….., Yb Para… Ref.No….., Yb Para…

69 MALİYET BEDELİ Bir iktisadi kıymetin iktisap edilmesi ve yahut değerinin arttırılması ile ilgili tüm müteferri nitelikteki giderleri kapsar.

70 İTHALAT MALİYETİ MAL BEDELİ, BANKA GİDERLERİ, FON,
GÜMRÜK VE DİĞER VERGİLER, GÜMRÜK KOMİSONCUSU DEKONTU VE MAKBUZU, NAVLUN, SİGORTA KUR FARKI VE FAİZ GİDERLERİ (VUK 238 NOLU TEBLİĞ)

71 KATMA DEĞER VERGİSİ 190 DEVREDEN KDV, 191 İNDİRİLECEK KDV,
192 DİĞER KDV, 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR, 391 HESAPLANAN KDV, 392 DİĞER KDV.

72 İHRACATTA KDV MAL İHRACINDA, HİZMET İHRACINDA
Yurt dışında müşteri için yapılıyor olmalı, Fatura yada belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlemeli, Hizmet bedeli Türkiye’ye getirilmeli, Hizmetten yurt dışında yararlanılmalı.

73 KDV DE TECİL – TERKİN İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ
Aracılı ihracat yada ihraç kayıtlı satış olarak da adlandırılır, KDV 23 sıra nolu tebliğ çerçevesinde teslim gerçekleştirilir, KDV fatura üzerinde gösterilir ancak tahsil edilemez. (3065 sayılı KDV kanunu hükümlerine göre ihraç şartıyla ihraç edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir.)

74 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM Muhasebesinde de görüleceği üzere tahsil edilmediği (192 Diğer KDV(Tecil)) halde ödenir (391 Hesaplanan KDV), Bu şekilde teslim edilen mallar 3 ay içerisinde ihraç edilir ve gümrük çıkış beyannamesi ile terkin edilir.

75 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM İhracatın 3 ay içerisinde gerçekleşmemesi durumunda AATUHK 51. maddesince gecikme zammının %50’dir. AATUHK 48. maddesince tecil faizi.

76 192 DİĞER KDV 192.01 Teşvikli Yatırımlarım Mallarında Ertelenen KDV
Aracılı İhracatta Tecil Edilebilir KDV

77 392 DİĞER KDV 392.01 İthalatla İlgili Ertelenen KDV
İhracatla İlgili Terkin Edilecek KDV

78 259 VERİLEN AVANSLAR 259.01 Yurt İçi Avanslar
Yurt Dışı Avanslar Ref.No….., Yb Para…

79 320 SATICILAR Yurt Dışı Satıcılar Firma Unvanı

80 601 YURTDIŞI SATIŞLAR 601.01 Yurtdışı Satışlar
Ref.No….., Yb Para… Ref.No….., Yb Para… Veya Aracılı Satışlar Kambiyo Karları

81 620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
Yurt İçi Satışların Maliyeti Yurt Dışı Satışların Maliyeti Ft. No…. Ft. No….

82 646 KAMBİYO KARLARI 646.01 Yb. Para Kasası Kambiyo Karları
Döviz Tevdiat Hesapları Kambiyo Karları Çeklere Ait Kambiyo Karları Senetlere Ait Kambiyo Karları

83 FACTORİNG İŞLEMLERİ İŞLEYİŞİ MUHASEBESİ FİNANSMAN BOYUTU

84 Factoring kelimesi, Latince kökenli “factor” sözcüğünden türetilmiştir.
Factor; bir başkası hesabına hareket eden ya da faaliyette bulunan kişiyi ifade etmektedir. Ticari ve Hukuki anlamda Factor; mal satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş ya da doğacak alacaklarını devralarak tahsilini üstlenen, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlayan, aynı zamanda mali, ticari ve idari konularda işletmeye verdiği hizmetler karşılığında ücrete hak kazanan kişi ya da kuruluştur.

85 Borçlar Kanunu’nun Maddeleri içinde düzenlenen alacağın temkine ait genel hükümler factoring işlemleri için de bir ölçüde geçerlidir. Uygulamalar bu hükümlere göre yürütülmekte ve bunlar yeterli sayılmaktadır.

86 Kıymetli evrakın devri (cirosu), Türk Ticaret Kanunu’nun 559 ve devam maddeleri için düzenlenmiştir. Fakat fatura kıymetli evrak sayılmadığı için ciroya ait hükümler faturaya uygulanamaz. Bu nedenle TTK içinde factoring işlemlerine ait hükümler yer almamaktadır. Faturadan doğan hakkın devri Borçlar Kanunu içindeki “alacağın temliki” hükümlerine göre uygulanır.

87 Kapsam olarak factoring; bir mali kuruluş (factor) ile ticari borçlular (müşteriler) ve mal satan veya hizmet arz eden bir ticari işletme arasında (satıcı) üç taraflı bir sözleşme olup, genelde rücu hakkı olmaksızın alıcının borçlularının hesap hasılalarını faktör satın alır ve bu suretle müşterilere tanınan kredileri kontrol altında tuttuğu kadar, muhasebe ve tahsilatını da yürütür. Factoring işleminin en önemli fonksiyonları; Kredinin onaylanması Kredinin garantisi Alacaklı hesapların yönetimi Finansman

88 Factoring işlemi sırasında kısa vadeli (60 gün-180 gün) alacaklarla ilgili olarak imzalanan factoring sözleşmesi ile factor, satıcı firmaya finansman hizmetinin dışında başka hizmetler de sunulmaktadır. Bu hizmetler aşağıdaki gibidir; Alacakların takibi ve tahsili Alacakların muhasebe ve defter kayıtlarının tutulması Müşteriler hakkında istihbarat Borçlunun borcunu ödeyememe durumunda zararları üstlenmesi

89 Factoring işleminin temel amacı hizmet sunduğu firmanın vadeli alacaklarını üstlenerek o firmaya nakit sağlamaktır.

90 Bu amaçla factoring firmaları üç temel hizmet verir;
Risk Üstlenme ve Teminat Hizmeti Finansman Hizmeti Alacakların Yöntemi Hizmeti

91 FACTORİNG Factoring uygulanamayan satış şekilleri de mevcuttur. Bunlar; Peşin Satışlar Konsinye Satışlar Proforma Faturalı Satışlar Taahhütlü Satışlar Perakende Satışlar’dır.

92 Factoring İşlemlerinin Maliyeti
Factoring Komisyonu: Satıcının borçlu sayısı, kestiği fatura sayısı, fatura tutarlarının büyüklüğü, alacaklarının tahsil süresi, müşteri riski, ortalama stok devir süresi, müşteri sayısı, vadeli satış koşulları, talep ettiği hizmetin niteliği gibi özellikler dikkate alınarak hesaplanır.

93 Factoring İşlemlerinin Maliyeti
Finansman Maliyeti: Factoring firması tarafından; ön ödemenin yapıldığı andan tahsilata kadar geçen süre için, kullanılan fona uygulanan, iç ve dış piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenen faiz oranıdır.

94 Factoring İşlemlerinin Finansman Boyutu
Firmamız KLM A.Ş.’ne yapacağı TL’lik mamul satışı dolayısıyla XYZ Factoring A.Ş. İle aşağıda ayrıntıları belirtilen Factoring Sözleşmesi’ni yapmıştır. XYZ Factoring A.Ş.’nin Yapacağı Ön Ödeme Oranı: %80 Factoring Faizi…………………………………………: %78 Factoring Hizmet Komisyonu………………………...: %1,6 Risk Üstlenme Komisyonu……………………………: %1,3

95 Factoring İşlemlerinin Finansman Boyutu
Bu bilgilere göre XYZ Factoring A.Ş.’nin firmamıza yapacağı ön ödeme aşağıda hesaplanmıştır. Alacağın (Fatura Bedeli) Tutarı…………………...: TL Ön Ödeme (Alacağın %80’i)… : TL Factoring Hizmet Komisyonu (Alacağın %1,6’sı) : TL BSMV Risk Üstlenme Komisyonu (Alacağın &1,3’ü)……: TL Matrahı Banka Sigorta Muamele Vergisi (%5)………….: TL Ön Ödeme Tutarı…………………………………..: TL

96 Factoring İşlemlerinin Finansman Boyutu
1 ay sonra XYZ Factoring A.Ş. KLM A.Ş. Adlı müşterden kalan TL’yi tahsil edince firmamıza aşağıda hesaplanan tutarı ödeyecektir. Bakiye Alacağın Tutarı………………………………………….: TL Factoring Faizi (Yıllık %78) TL x 0,78/12 ay : TL BSMV(Factoring Faizinin %5’i)………………………………: TL Firmamıza Ödenecek Bakiye Tutar…………………………: TL

97 FAKTORİNG İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Müşteriye Kesilen Faturanın Muhasebeleştirilmesi 120.ALICILAR XXX KLM Firması 600.YURTİÇİ SATIŞLAR XXX 391.HESAPLANAN KDV XXX …nolu fatura ile satışın yapılması

98 Müşteriden Alacağın Factoring Şirketine Devri
120.ALICILAR XXX … Factoring Firması 120.ALICILAR XXX KLM Firması Alacağın …….factoring firmasına devri

99 Müşteriden Alacağın Factoring Şirketine Devri
Bu kaydı yapmak için işletme 120.ALICILAR Hesabının alt hesaplarını şu şekilde detaylandırabilir. 120.ALICILAR HESABI Yurt İçi Alıcılar ……..Şti Yurt Dışı Alıcılar ……..Gmbh Yurt İçi Factoring Alacakları ……..Factoring Firması Yurt Dışı Factoring Alacakları ……..Factoring Firması

100 Müşteriden Alacağın Factoring Şirketine Devri
Veya Maliye Bakanlığı’ndan izin alarak 12. TİCARİ ALACAKLAR hesap grubu altında boş bulunan 123. Nolu hesap; 123.FACTORİNG ALACAKLARI Yurt İçi Factoring Alacakları Yurt Dışı Factoring Alacakları Şeklinde kullanılabilir.

101 Müşteriden Alacağın Factoring Şirketine Devri
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen genel yapı çerçevesinde; hesap planında boş bırakılan defteri-i kebir hesaplarının, ana hesap grubunda bulunan hesapların işleyiş ve mantığına uygun olmak, niteliği ve kapsamı itibariyle hesap planına belirlenmiş benzeri bir hesap bulunmamak, kullanıldığı takdirde ana hesap gruplarını bütünlük ve tutarlılığını bozmamak şartıyla serbestçe kullanabileceği konusu 2 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

102 Factoring Firmalarından Ön Ödeme Alınması
102.BANKALAR XXX 123.FACTORİNG ALACAKLARI XXX ……………..Factoring Firması Factoring Firmasının Bankaya Ön Ödeme Tutarını Yatırması

103 Factoring Firmasının Komisyon ve Faiz Kesimi
780.FİNANSMAN GİDERLERİ XXX Factoring Faiz Gideri Factoring Komisyonu Gideri 123.FACTORİNG ALACAKLARI XXX …….Factoring Firması Komisyon ve Faiz Tahakkuku

104 Factoring firmasına kıymet evrak temlik edildiğinde ise 101 ALINAN ÇEKLER ve ALACAK SENETLERİ hesapları devreye girer ve 120. ALICILAR XXX ………Factoring Firması 101.ALINAN ÇEKLER XXX ve/veya 121.ALACAK SENETLERİ XXX Kıymetli evrakların factoring firmasına devri

105 Kullananların Muhasebe Kayıtları
Yurt Dışına İhracat Faturası Kesilmesi 120.ALICILAR XXX TKM Gmbh 601.YURTDIŞI SATIŞLAR XXX …..nolu fatura ile yurt dışı satışın yapılması

106 Yurt Dışındaki Müşteriden Alacağın Factoring Firmasına Devredilmesi
123.ALICILAR XXX ………..Factoring Firması 120.ALICILAR XXX TKM Gmbh Yurt Dışı Alacağın ……..factoring firmasına devri

107 Factoring Firmasından Ödeme Alınması
102.BANKALAR XXX 123.FACTORİNG ALACAKLARI XXX …….Factoring Firması 601.YURTDIŞI SATIŞLAR İhracattan Doğan Kur Farkı Factoring Firmasının Bankaya Ödeme Tutarını Yatırması

108 Factoring Firmasının Komisyon ve Faiz Kesimi
780.FİNANSMAN GİDERİ XXX Factoring Faiz Giderleri Factoring Komisyon Giderleri 123.FACTORİNG ALACAKLARI XXX …….Factoring Firması Komisyon ve Faiz Tahakkuku

109 Firmanın Yurt Dışı Factoring Alacaklarını Değerlemesi
Dönem İçerisinde Lehte Kur Farkları; 123.FACTORİNG ALACAKLARI XXX …….Factoring Firması 601.YURTDIŞI SATIŞLAR XXX İhracattan Doğan Kur Farkı Factoring Firmasından Alacağın Değerlemesi

110 Dönem Sonrası Lehte Kur Farkları;
123.FACTORİNG ALACAKLARI XXX ……..Factoring Firması 646.KAMBİYO KARLARI XXX Factoring Firmasından Alacağın Değerlemesi

111 Dönem İçerisinde Aleyhte Kur Farkları;
601.YURTDIŞI SATIŞLAR XXX İhracattan Doğan Kur Farkı 123.FACTORİNG ALACAKLARI XXX …….Factoring Firması Factoring Firmasından Alacağın Değerlemesi

112 Dönem Sonrası Aleyhte Kur Farkları;
656.KAMBİYO ZARARLARI XXX 123.FACTORİNG ALACAKLARI XXX ……….Factoring Firması Factoring Firmasından Alacağın Değerlemesi

113 SERBEST KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?
Farsça’dan gelen sıfattır. (ser-best) Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin. Hareketi herhangi bir biçimde engellenmeyen. Bazı kurallara bağlı olmayan. Tutuklu veya bağımlı olmayan, özgür, hür. (TÜRK DİL KURUMU)

114 SERBEST BÖLGE NEDİR VE NERESİDİR?
Serbest bölge, bir ülkenin topraklarının bir parçası olan, ancak bu bölgeye giren malların ithalat resim ve vergileri söz konusu olduğu zaman, genellikle o ülkenin “gümrük alanı” dışında sayıldığı ve bu malların normal “gümrük kontrolü”ne tabi tutulmadıkları bölgelerdir.

115 EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ NEDİR?
Günümüz uygulamalarında Serbest Bölge, bir ülkenin siyasi ve ulusal sınırları içinde olan, gümrük sınırları dışında bırakılan, seçilmiş sanayi ve ticari faaliyetlerin ülkenin diğer kesimlerine göre daha çok teşvik edildiği ve bürokratik işlemlerin en aza indirildiği bölgelerdir.

116 GÜMRÜK İŞLEMLERİ VAR MIDIR?
Serbest bölgeler bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde olmalarına rağmen gümrük sınırları dışında sayılılar. Malların giriş ve çıkışları açısından yabancı bir ülke gibi işleme tabi tutulurlar.

117 İHRACAT VE İTHALAT MEVZUATI UYGULANIR MI?
Dış ülkelerden bölgeye gelen mallar her türlü ithalat vergisinden ve formalitesinden muaf tutulurken, bağlı bulunduğu ülkeden bölgeye gönderilen mallar ihraç edilmiş sayılır ve ihracat prosedürüne tabi tutulur.

118 İTHALATTA GÜMRÜK VERGİSİ VAR MIDIR?
Bölgeden ÜLKEMİZE giren mallar ise ithalat işlemlerine ve vergisine tabi tutulurken, diğer ülkelere gönderilen mallar o ülkeye girerken yine gümrüğe tabi tutulmaktadır.

119 Dünyada Serbest Bölgelerin Uygulama Alanları Nelerdir?
Serbest Ticaret Bölgeleri (Free Trade Zones) Serbest Üretim Bölgeleri (Free Production Zone/Export Processing Zone) Serbest Limanlar (Free Port) Yatırım Bölgeleri (Enterprise Zone) Serbest Bankacılık Alanları (Free Banking Zone/Off Shore Banking) Serbest Sigorta Bölgeleri (Free Banking) Serbest Antrepolar (Free Warehouse) Gümrüksüz Satış Mağazaları (Free Shops) Maquiladora

120 ÜLKEMİZDE SERBEST BÖLGELERİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?
3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 15 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren serbest bölge kurma çalışmalarının hukuki temelleri oluşmuş ve serbest bölgelerin ufku açılmıştır.

121 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELRER KANUNU’NA GÖRE AMAÇ NEDİR?
İhracat için yatırım ve üretim artırmak. Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak. Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek. Dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak.

122 BU AMAÇLAR GERÇEKLEŞMİŞ MİDİR? NEDEN?
Bu amaçların ilki dışında kalanlar içe dönüktür. Yurtiçi üretimi ve yurtiçi talebi artıracak niteliktedir. Yıllar itibariyle Türkiye’den Bölgeye, Bölge’den Yurtdışına, Yurtdışından Bölge’ye, Bölge’den Türkiye’ye olan mal ve hizmet akışı göz önüne alındığında;Türkiye’de serbest bölgelerin uluslar arası genel kabul görmüş ilkeler doğrultusunda değil, dışalım ve içe dönük üretim amaçlı kullanıldığı görülmektedir.

123 SERBEST BÖLGELERDE TİCARİ SİRKÜLASYON-1
Türkiye’deki Firmamız Yurt Dışındaki Alıcı Serbest Bölge Firmamız

124 SERBEST BÖLGELERDE TİCARİ SİRKÜLASYON-2
Türkiye’deki Alıcı Türkiye’deki Firmamız Serbest Bölge Firmamız

125 SERBEST BÖLGELERDE TİCARİ SİRKÜLASYON-3
Yurt Dışı Satıcı Firma Türkiye’deki Alıcı Serbest Bölge Firmamız

126 SERBEST BÖLGELERDE TİCARİ SİRKÜLASYON-4
Yurt Dışı Satıcı Firma Türkiye’deki Firmamız Serbest Bölge Firmamız Türkiye’deki Alıcı

127 TÜRK SERBEST BÖLGELRİNDE YABANCI FİRMALARIN NE GİBİ AVANTAJLARI VARDIR?
Serbest bölgelerin gümrük sınırları dışında olması ve bu bölgelerde faaliyet gösteren firmalara vergi avantajları sağlaması yabancı firmalar için çekicidir. Yabancı firmalar ucuz işçilik, düşük maliyet ve vergi avantajları dolayısıyla geldiği serbest bölgeye beraberinde teknoloji de getirecektir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

128 PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? NASIL?
Serbest bölge firmalarından ithalat yapılacağı takdirde ithalatçılar, ithal edecekleri malı bu bölgelerdeki depolarda görebilir, seçer ve ihtiyaçları kadar alırlar.

129 FİNANSMAN ARACI OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? NASIL?
Büyük stoklar yapmak ve büyük meblağlar oluşturan gümrük tutarlarını bir defada ödemekten kurtulmuş olurlar.

130 TÜRK SERBEST BÖLGELERİNDE İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL AVANTAJLAR NELERDİR?
Serbest bölgedeki üretimlerinde ithal mallarını girdi olarak kullanan firmalarda üretim maliyetleri düşebileceğinden işletmeler dış piyasalarda rekabet edebilir düzeye gelirler.

131 TÜRK SERBEST BÖLGELERİNDE İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL AVANTAJLAR NELERDİR?
Malını serbest bölgeye getirerek tüm ihracat formalitelerini tamamlamış olan ihracatçı, rahatlıkla dış pazarlardaki satış ve Pazar durumu avantajlarını inceleyebilir, malını, bağlantı kurduğu anda, herhangi bir işleme gerek kalmadan dış piyasadaki müşterilerine sevk edebilir. Bu durum ihracatçı firmalara büyük bir manevra kabiliyeti ve esneklik sağlar.

132 TÜRK SERBEST BÖLGELERİNDE İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL AVANTAJLAR NELERDİR?
İhracatçı firmaların dünya piyasası ile sıkı ilişkiler kurabilmesine bu firmaların diğer yabancı firmalarla daha rahat ilişki kurabilmelerine ve dünya piyasasını daha iyi tanımalarını yardımcı olur.

133 TÜRK SERBEST BÖLGELERİNDE İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL AVANTAJLAR NELERDİR?
Serbest bölgede stok edilerek, ihtiyaç duyuldukça ülkenin gümrük sınırları içine ithal edilecek mallar, ithalatçının veya sanayicinin stok maliyetlerini (sabit depolama giderler, işçilik giderleri, sigorta giderleri, vergi vs) azaltacaktır.

134 TÜRK SERBEST BÖLGELERİNDE İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL AVANTAJLAR NELERDİR?
Serbest bölgelerin gümrük sınırları dışında kabul edilmesinin sağladığı ithal vergi ve resimlerden muafiyet imkanının yanı sıra ithalat sırasında İhracatı Teşvik Fonuna, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na yapılan kesintiler, mallar serbest bölge sınırlarından yurt içerisine sokulmadığı sürece alınmamaktadır.

135 TÜRK SERBEST BÖLGELERİNDE İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL AVANTAJLAR NELERDİR?
İşletmeler bu bölgelerde sigorta, leasing ve factoring gibi hizmetlerden yararlanabilirler.

136 06 ŞUBAT 2004 TARİHLİ 5084 SAYILI KANUN
“SERBEST BÖLGELER KANUNU MADDE 6: BU BÖLGELERDE GÜMRÜK VE KAMBİYO MÜKELLEFİYETİNE DAİR MEVZUAT HÜKÜMLERİ İLE VERGİ-RESİM-HARÇ MÜKELLEFİYETİNE DAİR MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.”

137 06 ŞUBAT 2004 TARİHLİ 5084 SAYILI KANUN
Bu kanun ile Serbest Bölgelere bazı vergi istisnaları kaldırılmıştır. Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara daha önce olmayan yeni yükümlülükler getirilmiştir. VEEEEE

138 EN ÖNEMLİSİ DE 5084 SAYILI KANUN İLE;
MALİYE BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER İLE İLGİLİ GENİŞ VERGİSEL DÜZENLEMELER YAPABİLME YETKİSİNİ ALMIŞTIR!!!!!!!!!!!

139 MALİYE BAKANLIĞI BU YETKİSİNİ KULLANMIŞ MIDIR?
04 EYLÜL 2004 TARİHİNDE SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN 85 NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE YETKİLERİNİ KULLANMAYA BAŞLAMIŞTIR.

140 06 ŞUBAT 2004 TARİHİNDE ÖNCE RUHSAT ALANLAR
Faaliyet ruhsatı süreleriyle sınırlı olmak üzere, gelir veya kurumlar vergisi istisna ve muafiyetlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir. Bu süre en geç tarihidir.

141 06 ŞUBAT 2004 TARİHİNDE ÖNCE RUHSAT ALANLAR
Çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden 2009 yılına kadar ( ) gelir vergisi ödemeyeceklerdir. Fakat ruhsat süresi önce bitiyorsa bu sürenin bitiş tarihi esas alınır.

142 06 ŞUBAT 2004 TARİHİNDE ÖNCE RUHSAT ALANLAR
Bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemler nedeniyle doğan her türlü vergi, resim ve harçtan ’e kadar muaf tutulacaktır.

143 ANCAK!!!!!!!! BU İSTİSNALAR 1.AŞAMADAKİ VERGİLENDİRMELERİ KAPSAMAKTADIR. YANİ GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN TEVKİFATA ETKİSİ YOKTUR.

144 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI ŞARTLARI NELERDİR?
06 ŞUBAT 2004 TARİHİNDE ÖNCE RUHSAT ALMIŞ OLUNMALIDIR. İSTİSNA SADECE SERBEST BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERLE İLGİLİDİR.

145 SERBEST BÖLGELERDEN ELDE EDİLEN FAİZ-REPO VE BENZERİ FAALİYET DIŞI GELİRLERDE VERGİ VAR MIDIR?
İSTİSNA SADECE SERBEST BÖLGE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLDUGUNDAN 85 NOLU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ’NE GÖRE BU TÜR GELİRLER VERGİYE TABİDİR.

146 SERBEST BÖLGE FAALİYTİYLE İLGİLİ DOĞAN ALACAKLARA YÜRÜTÜLEN KUR FARKI-VADE FARKI GELİRLERİ VERGİYE TABİ MİDİR? BU TÜR GELİRLER FAALİYET İLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ OLDUĞUNDAN VERGİYE TABİ DEĞİLDİR.

147 KAZANÇ İSTİSNASI NEDİR?
SERBEST BÖLGE FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN HASILAT BU FAALİYETLERE İLİŞKİN YAPILAN GİDERLER = SERBEST BÖLGE KAZANCI

148 KAZANÇ İSTİSNASINA DİKKAT!!!!!!!!!!!!!!!!
ÇÜNKÜ İSTİSNA KAZANCININ DOĞRU TESPİT EDİLEBİLMESİ İÇİN İSTİSNA KAPSAMINDAN OLAN FAALİYETLER İLE DİĞER FAALİYETLERE İLİŞKİN HASILAT-MALİYET-GİDER UNSURLARININ AYRI AYRI İZLENMESİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ HALDE MATRAH FARKI SÖZKONUSU OLABİLİR.

149 MÜŞTEREK GENEL GİDERLERDEN NASIL PAY VERİLECEKTİR?
MERKEZDE VE ŞUBEDE OLUŞAN MALİYETLERİN TOPLAM MALİYETLER İÇİNDEKİ PAYLARI ORANINI DİKKATE ALINACAKTIR. TOPLAM MALİYETE İSE MERKEZDE VE ŞUBEDE OLUŞAN SATIŞLARIN MALİYTELİR İLE FAALİYET GİDERLERİ DİKKATE ALINACAKTIR.

150 AMORTİSMANLARDAN NASIL PAY VERİLECEKTİR?
MERKEZDE VE ŞUBEDE KULLANILAN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN AMORTİSMANLARI KULLANILDIKLARI GÜN SAYISI İLE DAĞITILACAKTIR. GÜN SAYISI TESPİT EDİLMİYORSA MÜŞTEREK GENEL GİDERLER İLE BİRLİKTE DAĞITILACAKTIR.

151 SERBEST BÖLGE FAALİYETLERİNİN ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE NE OLACAKTIR?
FAALİYETLER İLE İLGİLİ BU ZARARLARIN DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDAN İNDİRİLMESİ ERTESİ YILA DEVREDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR!!!!

152 ÜRETİM FAALİYETLERİNDE NE OLACAKTIR?
Üretim ruhsatı ile faaliyet gösterenlerin imal ettikleri ürünlerin satışlarından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden muaf olacaktır.

153 ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İSTİSNA
ANCAK!!!!!!!! ÜRETİM DIŞI FAALİYETLERDEN SERBEST BÖLGE DIŞINDAN ÜRETİLEN MALLARIN SATIŞINDAN FAALİYET RUHSATINDA BELİRTİLEN ALAN DIŞINDA ÜRETİLEN MALLARIN SATIŞINDAN SERBEST BÖLGED VEYA BÖLGE DIŞINDA FASON OLARAK ÜRETTİRİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İSTİSNA KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

154 FASON ÜRETTİRME İLE İLGİLİ BAZI YUMUŞAK TEDBİRLER VARDIR!!!!!
BELLİ ŞARTLAR DAHİLİNDE FASON ÜRETİM ÜRETİMİN BVİR UNSURUDUR VE İSTİSNA KAPSAMINDADIR.

155 MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRİLECEK MİDİR?
KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİH İTİBARİYLE VERGİ MÜKELLEFİYETİ TESİS ETTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

156 DEFTER VE BELGE DÜZENİ DEĞİŞTİ!!!!!!!
DEFTER VE BELGELER VUK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLACAKTIR. ANCAK ’E KADAR SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNCE ONAYLANMIŞ DEFTER VE BELGELER GEÇERLİDİR. KAYITLARDA İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VE OLMAYAN FAALİYETLER AYRI AYRI İZLENMELİDİR.

157 SONUÇ En temel değişiklik, 5084 Sayılı Kanunla Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6’ncı maddesinde yer alan “bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz” hükmünün “vergi,resim,harç” ifadesinin yürürlükten kaldırılmasıdır.

158 SONUÇ Buna göre; yapılan değişiklik ile serbest bölgelerde faaliyet gösterenlere uygulanan vergisel teşviklerin ortadan kaldırıldığı anlaşılmaktadır.

159 SONUÇ Aynı madde hükmünün son fırkasındaki, “Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratlar, Türkiye’nin diğer yerlerine getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre tevsiki halinde de, gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.”hükmü de yürürlükten kaldırılmıştır.

160 SONUÇ Buna göre; serbest bölge kazançlarının yurt içine aktarılması durumunda bu kazançlar gelir ve kurumlar vergisi hükümlerine göre vergilendirilecektir. Eski hükme göre bu kazançlar da gelir ve kurumlar vergisinden istisnaydı.

161 SONUÇ Bu değişiklikler, Serbest Bölgeler Kanunu’nun temel ruhunu zedelemektedir. Serbest bölgelerde teşvikler arasında vergisel teşvikler en temel unsuru oluşturmaktadır. Bu unsurun ortadan kaldırılması ile Kanunun serbest bölgelerde faaliyet gösterenleri korumak ve serbest bölgelerde faaliyette bulunmak için teşvik etmek fonksiyonu ortadan kalkmaktadır.

162 SONUÇ 5084 Sayılı Kanun ile yapılan diğer bir değişiklik ise Geçici 3’ncü maddenin yürürlüğe konulmasıdır. Bu değişiklik hükmü ile vergisel teşvikler belli ölçülerde sınırlandırılmış ve geçici olarak devam ettirilmiştir. Ancak bu daraltılmış teşvikler belli süre ile sınırlandırılmıştır.

163 SONUÇ Bu hükümle; serbest bölge avantajından hali hazırda yaralanan mükelleflerin bu hakları ruhsatlarının süresi ile sınırlı hale getirilmiştir. Bu sürede en son tarih ’dir. Bu tarihten sonra istisna uygulanmayacaktır.

164 SONUÇ Diğer bir istisna ise bu bölgede çalışanların ücretlerine uygulanmaktadır. Bu ücretler de vergiden müstesna olacaktır. Serbest bölge kullanıcıları, yaptıkları diğer ödemelerden GVK 94 uyarına tevkifat yapacaklardır.

165 SONUÇ Daha önce serbest bölgelerden yararlanmayıp 5084 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra serbest bölge kullanıcısı olanların imal ettikleri ürünlerden elde ettikleri kazançlarından Gelir ve Kurumlar vergisi alınmayacağı öngörülmüştür. Ancak bu hüküm Avrupa Birliği üyeliği ilişkilendirilmiştir. Hükmün uygulaması, Türkiye’nin AB üyesi olduğu dönem de sona erecektir.

166 SONUÇ Bu hükümleri değerlendirdiğimizde, vergisel teşviklerin yürürlükten kaldırılmasının yeniler açısından kapsam daraltılarak ve adım bir geçiş dönemine yayılarak yapıldığını görmekteyiz.

167 TEŞEKKÜRLER!


"Hazırlayan: Mehmet ÇELEBİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları