Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN HASTA MEMNUNİYETİ, TEKRAR HİZMET ALMA VE TAVSİYE ETME İSTEKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ TUBA BOZAYKUT AYGÜL TURAN MİTHAT KIYAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN HASTA MEMNUNİYETİ, TEKRAR HİZMET ALMA VE TAVSİYE ETME İSTEKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ TUBA BOZAYKUT AYGÜL TURAN MİTHAT KIYAK."— Sunum transkripti:

1 ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN HASTA MEMNUNİYETİ, TEKRAR HİZMET ALMA VE TAVSİYE ETME İSTEKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ TUBA BOZAYKUT AYGÜL TURAN MİTHAT KIYAK

2 İÇERİK Kalite Toplam Kalite Yönetimi Hizmet Kalitesi Hasta Memnuniyeti Sağlık Hizmetini Tekrar Alma veTekrar Tavsiye Etme İsteği Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Bir Uygulama

3 KALİTE NEDİR? Geleneksel olarak; “kullanım uygunluğu”, “amaca uygunluk” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre ürünün kalitesi onun kullanımına bağlıdır. Kullanıcıların özelliklerine ve beklentilerine göre ürünün kalitesi değişir. Gerçek Kalite Algılanan Kalite Kalite; müşterinin ürünün kendi ihtiyaçlarını karşıladığı ve beklentilerine cevap verdiğini hissettiğinde algıladığıdır. Pekdemir, I., İşletmelerde Kalite Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınevi, 1992, s.7

4 Kalitenin Tarihsel Gelişimi Birinci Aşama: Muayene Müşteriye hatalı ürünün gitmemesi. İkinci Aşama: Kalite Kontrol 1920’lerde, Muayene işlemi son kontrolden ara ve giriş kontrolüne geçmiştir. Standartlar geliştirilmeye başlanmış. Üçüncü Aşama: Kalite Güvencesi İkinci Dünya savaşı yıllarında, istatistiksel kalite kontrol başlamış, ve müşteriye gönderilen ürünlerinin hepsinin kabul edilebilir olması Kalite Güvencesini getirmiştir. Dördüncü Aşama: Toplam Kalite Efil İ., Toplam Kalite Yönetimi, Bursa: Alfa Yayınları, 6. Baskı, 2006, s. 975-253.

5 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Bir kuruluş içinde; –kaliteyi odak alan, –kuruluşun bütün üyelerinin katılımına dayanan, –müşteri memnuniyeti yoluyla uzun vadeli başarıyı amaçlayan –kuruluşun bütün üyelerine ve topluma yarar sağlayan yönetim yaklaşımıdır ISO 8402: 1994 Quality Management and Quality Assurance –Vocabulary ( ISO 9000 standardındaki terimlerin tanımlamaları ve açıklamalarını içerir)

6 HİZMET KALİTESİ 1980’lerden sonra TKY hizmet sektöründe gelişmeye başlamıştır. Müşterinin Hizmeti Aldığındaki Algı (A) - Müşterinin Hizmetten Beklentisi(B). HİZMET KALİTESİ* Bu sonucun 0 ve üstü çıkması hizmetin kaliteli olduğunu gösterecektir. * Camilleri, D., O’Callaghan, M., “Comparing Public and Private Hospital Care Service Quality”, International Journal of Health Care Quality Assurance, 11(4), 1998, s.127-133.

7 HİZMET KALİTESİ Beklenen Hizmet Kalitesi Müşterinin önceki deneyimleri veya müşterinin çevresinden duyduğu duyumlardır.* Algılanan Hizmet Kalitesi Müşterinin hizmeti aldıktan sonra o hizmete karşı tutum veya uzun süreli değerlendirmesidir.** Wong, A. and A. Sohal, “Customers’ Perspectives on Service Quality and Relationship Quality in Retail Encounters”, Managing Service Quality, 12(6), 2002, 424-433. Parasuraman, A. ve Zeithml V., “Servqual A Multiple Scale For Measuring Consumer Perception Of Service Quality”, Journal of Retailing, Vol:65, No:1, 1988.

8 HİZMET KALİTESİ BOYUTLARI Somut Özellikler(Tanglibles) –Fiziksel ortamın görünüşünü, ekipmanı, çalışanları kapsar. Güven Uyandıran Hizmet(Assurance) –Çalışanların bilgi ve nezaket ile güven yaratmasıdır. Anında Hizmet-Karşılık verebilme(Responsiveness) – Zamanında doğru ve açık biçimde hasta taleplerine yanıt verebilme becerisidir. Güvenilir Hizmet(Reliability) –Söz verilen hizmetin doğruluğu, tutarlılığı, o hizmeti gerçekleştirebilme yeteneğidir. Empati(Empathy) –Kendini hastanın yerine koyarak, gerekli ilgiyi hastaya verebilmedir.

9 Algılanan Hizmet Kalitesi ve Hasta Tatmini Literatürdeki çoğu çalışmada hasta tatmine ulaşmak için algılanan hizmet kalitesi ölçülmüştür...Bir kısım yazarlar bu kavramları aynı kabul etmiş, bir kısmı faklı… Sağlık hizmeti sağlayıcıların asıl amacı; –Hastaların hizmet sonucunda tatmin edilmeleri, –En yüksek seviyede bir hizmet kalitesi algılamaları. Algılanan hizmet kalitesi ile hasta tatmini arasında nedensel bir ilişki olduğu birçok araştırmacı tarafından kabul edilmiştir. Algılanan hizmet kalitesi bir tutum biçiminin uzun dönemli değerlendirilmesidir, tatmin ise o kuruma özgü bir ölçümdür.*. * Bitner, M. J., "Evaluating Service Encounters: The Effects of Physical Surroundings and Employee Responses" Journal of Marketing. Vol:54, April 1990, s.69-82.

10 Algılanan Hizmet Kalitesi ve Hasta Davranış Çıktıları Anderson and Mittal (2000) hizmeti alan kişilerin davranışlarını ekonomik ve sosyal davranışlar olarak iki grupta incelemiştir Tekrar Tercih Etme Davranışı Ekonomik Davranıştır. Bu davranış kurumu finansal yönden etkileyen davranışları incelemektedir. Hem hastalara sorulan direkt sorular hem de kayıtlardan ulaşılabilir. Tavsiye Etme Davranışı Sosyal davranıştır. Bu davranış, şikayet ve sözel iletişim gibi mevcut ve potansiyel hasta davranışlarını etkileyen olumlu veya olumsuz tutumlardır. Hastalara sorulan sorularla ölçülebilir.

11 ARAŞTIRMANIN AMACI Bu çalışma, bir devlet hastanesinde beklenen ve algılanan hizmet kalitesi arasındaki farklılıkları inceleyerek; hizmet kalitesinin hasta memnuniyeti ile tekrar tercih etme ve tavsiye etme isteklerine etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır.

12 ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ Araştırmamızın Temel Problemi; “Algılanan hizmet kalitesinin memnuniyet derecesi, tekrar tercih etme ve tavsiye etme davranışları üzerine etkisi olup olmadığını belirlemek.” olarak belirlenmiştir.” Temel Problem Çerçevesinde Oluşturulan Alt Problemler: –Hastaların hastaneden bekledikleri hizmet ile hastanenin hastalarına sağladığı hizmet arasında farklılık var mıdır? –Hizmet kalitesinin hangi alt boyutları hastaların memnuniyetini etkilemektedir? –Hizmet kalitesinin hangi alt boyutları hastaların sağlık hizmetini aynı hastaneden tekrar almalarını etkilemektedir? –Hizmet kalitesinin hangi alt boyutları hastaların hastanedeki sağlık hizmetini tavsiye etmelerini etkilemektedir?

13 Araştırma Modeli Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken Algılanan Hizmet Kalitesi Somut Özellikler Güvenilir Hizmet Güven Uyandıran Hizmet Anında Hizmet Empati Memnuniyet Tekrar Tercih etme Tavsiye Etme H1 Algılan hizmet kalitesi, hasta memnuniyetini etkiler. H2: Algılan hizmet kalitesi, hastaların hastaneyi tekrar tercih etme isteklerini etkiler. H3: Algılan hizmet kalitesi, hastaların hastaneyi diğerlerine tavsiye etme isteklerini etkiler.

14 YÖNTEM

15 Araştırmanın Yöntemi Örneklem: bir devlet hastanesinde en az 3 gün yatılı olarak kalmış olan hastalar (Zeynep Kamil Kadin ve Çocuk Hastaliklari Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Zaman: Kesitli (1-15 Aralık 2010) Veri toplama yöntemi: 79 sorudan oluşan Yapılandırılmış Anket (kantitatif veri) 173 anket dağıtılmış, 126’sı cevaplanarak yüzde 73’lük bir geri dönüş oranı elde edilmiştir.

16 Ölçme Araçları Demografik değişkenler: cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, meslek Beklenen ve algılanan hizmeti ölçmeye yönelik olarak Parasuraman’ın geliştirdiği SERVQUAL ölçeğinin Carman (1990), Cronin and Taylor(1994) tarafından sağlık sektörüne uyarlanmış biçimi SERVQUAL ölçeğinin sağlık sektörü için uyarlanmasının nedeni; sağlık sektörü diğer hizmet sektörlerinden daha farklı boyutlar içermesidir.

17 Veri Analizi SPSS 16 SPSS programı ile frekans dağılımı, Aritmetik ortalama, standart sapma, yüzdeler, Paired Sample t-Test Faktör ve Güvenilirlik analizi Çoklu Regresyon analizi

18 DEĞİŞKENLERn% CinsiyetKadın 10584 Erkek 2016 Medeni DurumEvli 12298,4 Bekar 21,6 Yaş25 ve altı 3326,4 26-35 6753,6 26-35 1612,8 36-45 54 Eğitimİlköğretim 5343,8 Ortaöğretim 2419,8 Lise 3024,8 Önlisans 129,9 Lisans 21,7 Lisansüstü MeslekEv Hanımı 6368,5 Diğer 2931,5 Araştırma Bulguları: Demografik Değişkenler

19 Araştırma Bulguları: Memnuniyet Değerlemesi Hastane Hizmetleri Karşılığında Duyulan Memnuniyetin Değerlendirilmesi n% Çok Kötü 86,7 Kötü 43,4 Ne İyi Ne Kötü 2420,2 İyi 4134,5 Çok İyi 4235,3

20 Araştırma Bulguları: Hizmeti Tekrar Alma Hastane Hizmetleri Tekrar Alma İsteğinin Değerlendirilmesi n% Hiç İstemem 1,8 İstemem 43,3 Fark Etmez 119,1 İsterim 8267,8 Çok İsterim 23 19,0

21 Araştırma Bulguları: Hizmeti Tavsiye Etme Hastane Hizmetleri Tavsiye Etme Durumunun Değerlendirilmesi n% Hiç Tavsiye Etmem Tavsiye Etmem 11,3 Fark Etmez 22,5 Tavsiye Ederim 4860,8 Kesinlikle Tavsiye Ederim 28 35,4

22 Beklenen ve Algılanan Hizmetin Karşılaştırması (Paired Sample t-Test) SERVQUAL ölçeği kullanılarak hazırlanan beklenen ve algılanan hizmet kalitesi sorularının tek tek karşılaştırılması Paired-Sample t-test ile yapılmıştır. Buradaki amaç hastaların beklentileri ile algıları arasındaki farka ulaşmaktır. Daha sonrasında algılanan hizmet kalitesi ve hasta tatmini hakkında yorum yapmaktır.

23 BULGULAR

24 Hastanede Sunulan Hizmetlerin Özellikleri Beklenti Ort. (E) Algılama Ort. (P) Fark (P-E)t Sig. 2-tail 5Hastane yemeklerinin lezzetli olması5,08493,3113-1,7735-3,644.000 9Hastanede otoparkın olması4,51402,7477-1,7663-12,42.000 4Tuvaletlerin temiz olması4,81083,7117-1,0991-9,005.000 8Hastanede sessiz bir ortamın sağlanması4,66073,6518-1,0089-9,829.000 6Hastane yemeklerinin uygun sıcaklıkta olması4,59263,6852-0,9074-7,833.000 3Hasta odalarının temiz olması4,78073,9123-0,8684-8,074.000 2Hastanedeki araç-gereç ve hizmetler göze hitap etmesi4,52213,7876-0,7345-7,033.000 1Hastanenin güncel tıbbi ekipman ve teknolojiye sahip olması 4,58933,8929-0,6964-6,184.000 14Hastaların beklemesini önlemek için, onlara tam olarak ne zaman hizmet verileceğinin söyenmesi 4,62393,9541-0,6697-6,630.000 25Hastaların, hastanede faturalamanın doğru yapılacağına güvenmesi 4,66674,0088-0,6578-8,366.000 13Hastanenin verdiği hizmetin masraflarını doğru çıkarması4,69094,0909-0,6000-7,721.000 24Hastaların, hastaneden çıkarken tamamen iyileştiklerini düşünüyor olması 4,64294,0446-0,5982-6,775.000 29Hastane çalışanlarının, temizlik ve bakım işlemlerinde kibar olması 4,57524,0177-0,5575-5,827.000 28Hastane çalışanlarının, kayıt ve giriş işlemlerinde kibar olması 4,66364,1091-0,5545-6,430.000 11Hastane personeli belirli bir zamana kadar bir şey yapmaya söz verdiyse, onu yapması 4,66674,1204-0,5463-6,981.000 12Hasta kayıtlarının doğru bir şekilde tutulması4,70694,1724-0,5344-7,333.000 32Ziyaretçilere iyi davranılması4,50003,9732-0,5267-4,829.000 21Tedavinin, hastaya açıkça anlatılması4,77594,2759-0,5000-6,497.000

25 Hastanede Sunulan Hizmetlerin Özellikleri Beklenti Ort. (E) Algılama Ort. (P) Fark (P-E)t Sig. 2-tail 26Hastaların, hastanenin çalışanları ile etkileşimlerinde kendilerini güvende hissedebilmesi 4,64044,1404-0,5000-7,066.000 22Taburcu olurken, hastanın durumunun ailesine açıklanması4,71794,2308-0,4871-6,632.000 19Hastane personelinin, hastanın taburcu olma prosedürü ile ilgili sorularını doğru bir şekilde cevaplayabilmesi 4,67244,1897-0,4827-6,918.000 31Hemşirelerin güler yüzlü olmalısı4,67574,1982-0,4774-5,451.000 18Hastane personelinin her zaman hastalara yardım etmeye gönüllü olması 4,65254,1780-0,4745-6,598.000 7Hemşirelerin hasta mahremiyetine saygılı olması4,72974,3153-0,4144-5,437.000 23Hastaların, hastanenin hemşirelerine güven duyabilmesi4,73044,3304-0,4000-5,490.000 30Hemşirelerin, hastalara son derece nazik davranması4,59824,2054-0,3928-4,454.000 27Hastaların, hemşirelerin bilgili oldukları konusunda kendilerini güvende hissetmesi 4,64044,2544-0,3859-5,351.000 20Hastane personelinin, hastanın herhangi bir prosedür ile ilgili sorularını doğru olarak cevaplayabilmesi 4,57804,1927-0,3853-5,317.000 10Yemeklerin zamanında dağıtılması4,60364,2523-0,3513-5,530.000 34Hemşirelerin hastaların ihtiyaçlarını yerine getirmesi4,62394,3486-0,2752-3,263.001 16Hastaların hemşirelere ihtiyaç duyduklarında, hemşirelerin anında hizmet vermesi 4,56764,3423-0,2252-2,759.007 17Hastaneye gelen hastaların, kayıt işlemlerinde hastane personelinden anında hizmet beklemesi 4,46964,2696-0,2000-2,309.023 33Hemşirelerin, hastaların onlardan ne beklediklerini bilmesi4,54464,5268-,0178-0,39.969 15Hastaların hastaneden ayrılırken, ayrılma işlemlerinin hızlı yapılması için personelden anında hizmet beklemesi 4,44144,53150,09010,245.000

26 Beklenen ve Algılanan Hizmetin Karşılaştırması Sonucu Başta yemekler olmak üzere, temizlik, sessizlik gibi somut özelliklerde algılamaların beklentilerden çok düşük olduğu görülmektedir. Buna karşın hastaneden ayrılma işlemlerindeki personelin yardımı beklentileri karşılayan tek değerdir. Beklentilere en yakın olan seçenekler hastaneye kayıt ve ayrılma için gerekli işlemlerde personelin yardımı ve hemşirelerin yardımlarında görülmüştür.

27 Beklenen ve Algılanan Hizmetin Karşılaştırması Sonucu Diğer tüm ifadelerin beklentilerin altında olduğu görülmektedir. Ancak sonuçlara baktığımızda birkaç soru haricinde beklenti ve algılanan ifadelerinin değerlerinin birbirlerinden çok da uzak olmadığı görülmektedir.

28 Faktör Analizi Sonuçları  Algılanan Hizmet Kalitesi; Kaiser-Meyer- Olkin : 0,902 Bartlett's Test of Sphericity :.000 (0.000<0.05)  Anında ve Güvenilir Hizmet (0,797-0,614)  Empati (0,787-0,655)  Somut Özellikler (0,859-0,606)  Bu 3 faktörün, algılanan hizmet kalitesinin %63, 342’sini açıkladığı bulunmuştur.

29 REGRESYON ANALİZİ H1:Desteklendi. Algılan servis kalitesi hasta memnuniyetini etkilediğini ve memnuniyeti 26% oranında açıkladığı (r 2 =25,8) bulunmuştur. Alt boyutlara bakıldığında ise; “somut özellikler” hasta memnuniyetini üzerindeki en etkili faktörken (r 2 =22,2; p=.000), onu sırasıyla “empati” (r 2 =19,7; p=.000) ve “anında ve güvenilir hizmet” (r 2 =16,8; p=.000) takip etmiştir.

30 H2:Desteklendi. Algılan servis kalitesi hastaneyi tekrar tercih etme isteğini 43% oranında açıkladığı (r2=43,0; p=.00) bulunmuştur. Alt boyutlara bakıldığında ise; 1. “anında ve güvenilir hizmet” (r2=44,9; p=.000 ) 2. “empati” (r2=40,6; p=.000) 3. “somut özellikler” (r2=30,2; p=.000). REGRESYON ANALİZİ

31 H3:Desteklendi. Algılan servis kalitesi hastaneyi tavsiye etme niyetini 17,8% oranında açıkladığı (r2=17,8; p=.000)bulunmuştur. Alt boyutlara bakıldığında ise; 1. “anında ve güvenilir hizmet” (r2=22,3;p=.00) 2. “empati” (r2=8,6;p=.000) 3. “somut özellikler” (r2=6,3; p=.000).

32 SONUÇ Algılanan hizmet kalitesinin hastaların memnun olma durumlarını %26 oranında açıkladığı anlaşılmaktadır. Hastaların aynı hastaneden tekrar hizmet alma durumlarını etkileyen en etkili faktör “anında ve güvenilir hizmet” olmuştur. Anında ve güvenilir hizmet faktörünün aynı hastaneden tekrar hizmet almayı %45 oranında etkilediği bulunmuştur.

33 SONUÇ Tavsiye etme davranışını %22 oranında açıklayan faktör ise “anında ve güvenilir hizmet” faktörü olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm bu sonuçlar “anında ve güvenilir hizmet” faktörünün memnuniyetini ve hasta davranışlarını etkileyebilecek en önemli faktör olduğunu göstermektedir.

34 SONUÇ Çalışmamız, Parasuraman ve diğ. (1985;1988) yaptıkları çalışmalarda ortaya koydukları “sunulan hizmetin kalitesi arttıkça memnuniyet artar” savını doğrulamıştır. Sağlık hizmeti alan kişilerin en büyük beklentilerinin hizmeti en kısa sürede ve güven uyandıran bir şekilde almak istemeleridir. Sonuç olarak, sağlık yöneticileri doğru zamanda, doğru kişiye doğru hizmeti sunmaya çalışmayı temel almalıdır.


"ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN HASTA MEMNUNİYETİ, TEKRAR HİZMET ALMA VE TAVSİYE ETME İSTEKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ TUBA BOZAYKUT AYGÜL TURAN MİTHAT KIYAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları