Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kuruluş Düzeyinde Stratejik Planlama Yaklaşımı Agency Level Strategic Planning Nahit BİNGÖL DPT Müsteşarlığı İstanbul, 6 Haziran 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kuruluş Düzeyinde Stratejik Planlama Yaklaşımı Agency Level Strategic Planning Nahit BİNGÖL DPT Müsteşarlığı İstanbul, 6 Haziran 2005."— Sunum transkripti:

1 Kuruluş Düzeyinde Stratejik Planlama Yaklaşımı Agency Level Strategic Planning Nahit BİNGÖL DPT Müsteşarlığı İstanbul, 6 Haziran 2005

2 İçerik Outline Bizatihi reform olarak stratejik planlama Bizatihi reform olarak stratejik planlama Strategic planning as reform Reformun parçası olarak stratejik planlama Reformun parçası olarak stratejik planlama Strategic planning in reform Kritik başarı koşulları, başarılar ve güçlükler; pilot uygulamalar Kritik başarı koşulları, başarılar ve güçlükler; pilot uygulamalar Critical success factors, progress and challenges, pilot work

3 Pilot kuruluşlar Pilot agencies TKİB Ministry of Agriculture and Rural Affairs TKİB Ministry of Agriculture and Rural Affairs DİE State Institute of Statistics DİE State Institute of Statistics HSSGM Directorate General of Health for Borders and Coasts HSSGM Directorate General of Health for Borders and Coasts TCK Directorate General of Highways TCK Directorate General of Highways Hacettepe University Hacettepe University Denizli Special Provincial Administration Denizli Special Provincial Administration Kayseri Greater City Municipality Kayseri Greater City Municipality İller Bankası Bank of Provinces İller Bankası Bank of Provinces

4 Pilot uygulamalar: dersler Pilot implementation: some early lessons learnt Genel yaklaşım: ihtiyatlı iyimserlik Genel yaklaşım: ihtiyatlı iyimserlik Overall approach: cautious optimism Üst yönetimin tutumu: temel belirleyici: mecburiyet x inanç Top management’s attitude is the key determinant: Bureucratic chores vs belief Üst yönetimin tutumu: temel belirleyici: mecburiyet x inanç Top management’s attitude is the key determinant: Bureucratic chores vs belief Zaman alıcı Time consuming Zaman alıcı Time consuming Eğitim şart! Training is a must Eğitim şart! Training is a must “Kuruluşlar”: farklı Agencies : different “Kuruluşlar”: farklı Agencies : different

5 Çerçeve Framework Reform olarak stratejik planlama: bağımsız değişken Reform olarak stratejik planlama: bağımsız değişken Strategic planning as reform: independent variable Kamu (mali) yönetimi reformu içinde stratejik planlama: bağımlı değişken Kamu (mali) yönetimi reformu içinde stratejik planlama: bağımlı değişken Strategic planning in (public financial management reform: dependent variable

6 Hipotez Hypothesis Reform olarak stratejik planlamanın başarısı reform içinde stratejik planın durumuna bağlı Success for strategic planning as reform depends on the status of strategic planning in reform ve tersi! And vice versa.....

7 Reform olarak stratejik planlama Strategic planning as reform Stratejik planlama ile neler yapılabilir? What could be done with strategic planning? “lights” “full force” Kurumsal dönüşümün temel aracı olarak stratejik yönetim Strategic planning as the tool for transformation Plan belgesi hazırlanması Draft a plan

8 Reform olarak stratejik planlama Strategic planning as reform Gerek ve yeter şartlar Required and sufficient conditions Vizyoner yaklaşım visionary approach Vizyoner yaklaşım visionary approach Stratejik amaç ve hedefler strategic goals and objectives Stratejik amaç ve hedefler strategic goals and objectives Performans ölçümü performance measurement Performans ölçümü performance measurement Katılım: iç ve dış paydaşlar participation by all stakeholders Katılım: iç ve dış paydaşlar participation by all stakeholders

9 (Mali) Yönetim reformu içinde stratejik planlama Strategic planning in financial reform Neden böyle bir araç benimsendi? Why did we adopt such a tool? (Or are we keeping up with the Joneses?) Kilit olgu/kavram: kaliteli politika Key: good quality policy....somut, maliyetlendirilmiş, alternatifleri ile kıyaslanarak tercih edilmiş, ölçülebilirliği tesis edilmiş,sorumluluğu tanımlanmış, finansmanı sağlanmış.........specific, costed, prefered via comparison with alternatives, measurable, accountability establibhed, financed....

10 Politika Policy Oluşturulması Formulating Oluşturulması Formulating Maliyetlendirilmesi Costing Maliyetlendirilmesi Costing İncelenmesi Assessing İncelenmesi Assessing Uygulanması Implementing Uygulanması Implementing Değerlendirilmesi Evaluating Değerlendirilmesi Evaluating (Mali) Yönetim reformu içinde stratejik planlama Strategic planning in financial reform

11 Sorunlar Challenges Sorunlar Challenges Siyasi/idari kısa ortalama hizmet süreleri High administrative and political turnover Siyasi/idari kısa ortalama hizmet süreleri High administrative and political turnover Merkezi planlama geleneği-aşağıdan yukarı bağlantıların nispi zayıflığı Relatively weak bottom- up linkages Merkezi planlama geleneği-aşağıdan yukarı bağlantıların nispi zayıflığı Relatively weak bottom- up linkages Karmaşık politika süreci ile uyumlu olmayan beşeri sermaye ve örgütlenme yapısı Mismatch between the complex policy process and human capital as well as organization structures Karmaşık politika süreci ile uyumlu olmayan beşeri sermaye ve örgütlenme yapısı Mismatch between the complex policy process and human capital as well as organization structures (Mali) Yönetim reformu içinde stratejik planlama Strategic planning in financial reform

12 Kritik başarı koşulları Critical success factors Politika/plan uyumu ya da politikaların sürekliliği Building time consistency between policies and plans or sustaining policies Politika/plan uyumu ya da politikaların sürekliliği Building time consistency between policies and plans or sustaining policies Benimsenme ve sahiplik Achieving buy-in Benimsenme ve sahiplik Achieving buy-in Yaptırım ve gönüllülük dengesi Balancing sanctions and volunteerism Yaptırım ve gönüllülük dengesi Balancing sanctions and volunteerism Uygulama stratejisi Implementation strategy Uygulama stratejisi Implementation strategy (Mali) Yönetim reformu içinde stratejik planlama Strategic planning in financial reform

13 Güçlüklerimiz Challenges Politika: Orta/uzun vade Policy: Medium to long term Politika: Orta/uzun vade Policy: Medium to long term Plan: Orta/uzun vade Plans: likewise Plan: Orta/uzun vade Plans: likewise Siyasi/bürokratik devir hızı: Yüksek Political/administrative turnover: high Siyasi/bürokratik devir hızı: Yüksek Political/administrative turnover: high (Mali) Yönetim reformu içinde stratejik planlama Strategic planning in financial reform

14 Uygulama stratejisi Implementation strategy Büyük patlama Big bang Büyük patlama Big bang Aşamalı geçiş Phased introduction Aşamalı geçiş Phased introduction (Mali) Yönetim reformu içinde stratejik planlama Strategic planning in financial reform

15 Bu sorunlar evrensel sorunlar mı? How universal are those problems? Stratejik planlamanın evrensel geçerliliğe sahip potansiyeli Universal potential of strategic planning Stratejik planlamanın evrensel geçerliliğe sahip potansiyeli Universal potential of strategic planning Hesap verme sorumluluğunun temeli Strategic plans as the basis of accountability Hesap verme sorumluluğunun temeli Strategic plans as the basis of accountability Bağlamın önemi Context dependency Bağlamın önemi Context dependency (Mali) Yönetim reformu içinde stratejik planlama Strategic planning in financial reform

16 Kaynaklar Resources www.dpt.gov.tr/sp www.dpt.gov.tr/sp www.sp.gov.tr www.sp.gov.tr

17 teşekkürler!Thanks!


"Kuruluş Düzeyinde Stratejik Planlama Yaklaşımı Agency Level Strategic Planning Nahit BİNGÖL DPT Müsteşarlığı İstanbul, 6 Haziran 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları