Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI ADNAN GÖKÇE - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI .

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI ADNAN GÖKÇE - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ."— Sunum transkripti:

1 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI ADNAN GÖKÇE - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
.

2 AMAÇ İş güvenliği nedir?
6331 iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu neleri kapsar? Neden nasıl ne zaman nerede kaza olur ve kim kaza yapar? İş kazası nedir? Tehlike risk ve ramak kala nedir? Kişisel koruyucu donanım nedir? Yangına nasıl müdahale edilir ve yaptığımız bilinçli yanlışlar nelerdir?

3 İnsan Hakları Bildirgesi
Madde 3: Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Madde 23: Herkes, çalışma, işini özgürce seçme, adil ve uygun çalışma şartlarının sağlanması ve işsizlikten korunma haklarına sahiptir.

4 İş Sağlığı: “Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.” (WHO 1950)

5 İş Sağlığı ve Güvenliği:
İşin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Amacımız: • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, • Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, • Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek, • Üretimin devamlılığını sağlamak, • Verimliliği artırmak olarak sayılabilir.

6 İSG YÖNETİMİ «İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmek, işletmenin zarar ve hasara uğramasına engel olmaktır.»

7 iş sağlığı ve güvenliği alanında 1990 lı yıllara doğru iş sağlığı ve güvenliği konusunda benimsenmiş reaktif yaklaşım değişmeye başlamış Uluslararası Çalışma Örgütünün sözleşmelerine ve AB yönergelerine yansıyan biçimiyle önlem alıcı (proaktif) yaklaşım benimsenmiştir. PROAKTİF YAKLAŞIM(önlem alıcı)

8 Düne kadar geçerli olan reaktif yaklaşıma göre, işverenlerin yerine getirmesi gereken önlemlerin tümü o günün bilimsel ve teknolojik verileri dikkate alınarak önceden tüzük ve yönetmelikler şeklinde hazırlanmıştır. Örneğin sadece, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü 540 maddeden ibarettir. Alınması gereken önlemler tek tek önceden belirlenmiştir. İşverenler, bu düzenlemelere bakarak işyerlerinde yapacakları uygulamaları belirleyeceklerdir.

9 Halbuki, gündeme gelen proaktif yaklaşıma göre, işverenler işletmeleriyle ilgili olarak iş riski analizi yapacaklar, saptadıkları tehlikeleri yok etmek veya iş riskini en aza indirmek üzere alınması gereken önlemleri belirleyecekler, alınan önlemleri sürekli gözden geçirerek günün şartlarına uygun hale getirecekler, mevcut durumu sürekli olarak daha iyiye götürmeye çalışacaklar, çalışanları eğiterek, bilgilendirerek sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesinde katılımcı olmaları sağlanacaktır.

10 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ KONTROL-DÜZELTİCİ FAALİYETLER
İSG YÖNETİM SİSTEMİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İSG POLİTİKASI (Tüm sağlık ve güvenlik hedefleri) 1 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (Üst yönetim belli aralıklarla sistemin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini gözden geçirmesi) 5 PLANLAMA (Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrol süreçleri) 2 KONTROL-DÜZELTİCİ FAALİYETLER (Performans ölçümü, kayıtlar ve kayıtların yönetimi) 4 UYGULAMA-İŞLETME (Çalışan eğitimi, bilinçlendirme, görüşlerin alınması ve gerekli dokümantasyon sisteminin kurulması) 3 10 10

11 İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için herkese bir takım sorumluklar düşer.
DEVLET İŞVEREN Yasalar Çıkarmak Denetlemek Alt yapı oluşturmak Gerekli her türlü önlemi almak, Araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, İsg önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, Gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. ÇALIŞAN Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

12 İŞVERENİN SORUMLULUKLARI: genel iş sağlığı ve güvenliği
“ İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler ”

13 İŞVERENİN SORUMLULUKLARI: denetim, bilgilendirme
“ İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar ”

14 İŞVERENİN SORUMLULUKLARI: iş kazalarının bildirilmesi
“ İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç Üç iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar ”

15 İŞÇİ-ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI: genel iş sağlığı ve güvenliği
“ …………., işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler ” 

16 İŞÇİ- ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI: talimatlara uymak
“ Çalışanlar, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler ”

17 İŞÇİ- ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI: sağlık çalışmalarına destek-eğitimlere katılma -talimatlara uymak
“ Çalışanlar ve temsilcileri, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymak, işyeri sağlık biriminin çalışmalarına destek sağlamak, sağlık muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve gerektiğinde işbirliği yapmakla yükümlüdürler ”

18 Çalışmaktan kaçınma hakkı
Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula(işgüvenliği), kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.

19 (İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)
TEHLİKE «İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli» (İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)

20 (İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)
«Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali» (İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)

21 TEHLİKE VE RİSK İLİŞKİSİ
«Tehlikelerin çalışanlar, makineler, malzemeler, gibi kaynakları vardır.» «Bir tehlike kaynağından birden çok tehlike, her bir tehlikeden de birden çok risk ortaya çıkabilir. Her bir riskte birden çok yöntemle kontrol edebilir.»

22 KAZA OLAYI «Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay»

23 İLO: «Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaylardır.» WHO «Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay» İŞ KAZASI

24 NELER İŞ KAZASIDIR? İş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda

25 . Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır. İşçinin, işyerinde bulunduğu sırada, işçi kaza anında çalışsın, çalışmasın, mesai dahilinde olsun, olmasın, işyerinde olması yeterli ve aranan tek şarttır. kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması gerekmektedir.

26 Kazalar birdenbire ortaya çıkmaz!!!
Bana bir şey olmaz... Hep böyle yapıyoruz... Güvenli görünüyordu... Böyle bir kaza olacağını hiç tahmin edemezdim... Daha önce hiç olmamıştı. Acelem vardı.

27 Ölümlü yaralanma/kaza
Kaza Piramidi 1 Ölümlü yaralanma/kaza 10 Ciddi yaralanma/kaza 100 Küçük yaranma/kaza 500 Kazaya ramak kalma 1000 Güvensiz davranışlar

28 RAMAK KALA OLAY – KAZA OLAYI İLİŞKİSİ
Kaza zincirini oluşturan halkalardan biri olmadıkça diğeri oluşmaz ve kaza meydana gelmez! Kaza Yaralanma, zarar, hasar meydana gelmesi 5 Ramak Kala Yaralanma, zarar, hasar oluşmamış 4 Tehlikeli Hareket Tehlike Durum %98 Tehlikeli hareket-durumun aynı anda olması 3 Kişisel Kusurlar %0,5-1 Zayıflığın Kişisel Boyutu Psikososyal ve Çevresel Faktörlere Bağlı 2 İnsan Tabiat Şartları Karşısında Zayıftır «İnsanın Zayıflığı» %0,5-1 Kazalar tam önlenemez! 1

29 1. Güvensiz Davranışlar 2. Güvensiz Ortam 3. İç ve Dış Denetimsizlik
İş Kazası Nedenleri 1. Güvensiz Davranışlar 2. Güvensiz Ortam 3. İç ve Dış Denetimsizlik

30 Güvensiz Davranışlar İş ekipmanını kullanılması konusunda eğitim almadan kullanmak Araç ve ekipmanları imalatçı talimatları doğrultusunda kullanmamak Acele etmek, tehlikeli yerlerden gitmek İkaz ve uyarılara uymamak Hatalı pozisyonlar İşyeri ve iş disiplinine uymamak İşin gerektirdiği Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullanmamak Etrafta dikkatsiz dolaşmak Başkalarını meşgul etmek İşleri yasal mevzuatlar ve talimatlar doğrultusunda yapmamak İş yerindeki tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmamak

31 Emniyetsiz Davranışlar

32 Güvensiz Ortam Arızalı ve bakımsız ekipmanlar
Çalışma ortamının darlığı ve sıkışıklığı Yetersiz uyarı ve ikazlar İşe uygun eğitimli eleman çalıştırmama Koruyucusuz ekipmanlar Yetersiz havalandırma Yetersiz aydınlatma Tehlikeli ortam( tozlu, gazlı, gürültülü vb.) Düzensiz ortam Kaygan veya düzgün olmayan zemin Gerekli yerlerde ve merdivenlerde yetersiz korkuluklar Taşeron faaliyetleri

33 - Bak güzel kardeşim bak huni kullanmazsan daha hızlı doluyor...
Kazalara, % 96 güvenli olmayan davranışlar sebep olmaktadır.

34 Kazaların: % 88’i insan hatası %10’u mekanik hatalar %2 ‘si öngörülemeyen,Sebebi bilinemeyen

35 Neden İş Güvenliği? Dünyada her 3 dakikada bir iş kazası gerçekleşiyor. Her 90 dakikada bir kişi sakat kalıyor, Her 4 saatte bir kişi hayatını kaybediyor. Türkiye ölümü iş kazalarında Avrupa’da 1. / Dünya’da 3. sırada.

36 TECRÜBE HER ZAMAN GÜVENDİR GÜVEN İSE ; HATA YAPTIRIR…

37 BELKİ DE SON SÖZLERİYDİ ?
20 yıldır bu işi yapıyorum 20 yıldır yapıyordur Evet ama ; 21. yıl kaza olur Sonuç : 22. yılı hiçbir zaman göremez!!!

38 Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
Tüm yaralanmalar ve ucuz atlatmalar anında iş güvenliği uzmanına bildirilecek ve yaralanmalara ilk müdahale revirde yapılacaktır. Ucuz Atlatma (Ramak Kala): Yaralanmaya, hastalığa veya hasara yol açmayan olaylara denir. Ucuz atlatmalar kazaların habercisidir. Örneğin: Yürürken yukarıdan tam yanınıza bir parça düşerse, Yerde duran bir parçalara takılıp tökezlerseniz, Kaygan zeminde kayıp yere düşmezseniz, Hemen Haber Verin!!!

39 Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
2) Her türlü yasak, zorunluluk ve ikaz işaretlerine uyulacaktır.

40 Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
3) En yakın yangın söndürücüsü, alarm düğmesi ve acil çıkış kapısının yeri herkes tarafından bilinecek, yangın ekipmanlarının önü kapatılmayacaktır.

41 4)Ağır nesneleri kaldırma kurallarına uyulmalıdır.
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 4)Ağır nesneleri kaldırma kurallarına uyulmalıdır. 5) İstif kurallarına uyulmalıdır. 6) Yüksek yerlerden atlanmamalıdır. (Araç, rampa vb.) 7) Hayatınızı tehdit eden bir durumla karşılaştığınızda yaptığınız işi derhal bırakarak amirinize bilgi veriniz.

42 Sırtını bükme dizini bük
YÜK KALDIRMA VE TAŞIMA Kafanı kullan ve sırtını koru Sırtını bükme dizini bük Ayaklarınla kaldır Kaldıracağın yüke yakın dur Gerekirse yardım iste Doğru aletleri kullan

43

44 Sağlığımızı Neler Etkiliyor
- Ergonomik Etmenler - Psiko-Sosyal Etmenler - Vb. -Fiziksel Etmenler Kimyasal Etmenler - Biyolojik Etmenler

45 Fiziksel etmenler Termal konfor koşulları Aydınlatma Gürültü Titresim

46 Termal Konfor Koşulları
Çalışanların; Isı, Nem ve Hava Akımı gibi iklim şartları açısından gerek beden ve gerekse zihin faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder. Çalışma Ortamında Termal Konfor Şartları Isı Nem Hava akımı

47 Termal Konfor Bölgesine Etki Eden Faktörler
-Ortamın Sıcaklığı -Ortamın Nem Durumu -Termal Radyasyon -Hava Akımı Hızı -Yapılan İşin Niteliği -Çalışanın Giyim Durumu -Çalışanın Yaşı ve Cinsiyeti -Çalışanın Beslenmesi

48 Aydınlatma (sorunlar)
Göz kamaşması Parlayıcı ve Patlayıcı ortamlarda flüoresan ampul kullanmak Ergonomik standartlara uygun aydınlatma yapmamak Çok güçlü veya zayıf aydınlatma

49 Gürültü (sorunlar) - Kalıcı ve ağır yoğun işitme kaybı, - Kulak çınlaması, - Yorgunluk, stres, vb., - Denge kaybı, dikkat dağılması, - İletişim sorunları vb

50 Titreşim (sorunlar) -El ve kollarda uzun süre uyuşukluk ve/veya his kaybı (Parmak beyazlaşması) - Damar hastalıkları ( osteo artikuler düzensizlikler, lumbago ve siyatik vs.)

51 Kimyasal Etmenler Gaz ve Buharlar
Basit boğucular (CO2, argon, propan, bütan (LPG), Kimyasal boğucular (CO), Tahriş ediciler(ozon, SO2, hidrojen klorür), Sistematik zehirler (hidrojen siyanür, benzen, karbon sülfür, trikloroetilen). Sıvılar Asitler, kostik alkaliler Benzen, solventler, petrol eteri,aseton Boya- tiner sisleri gibi malzemeler deri hastalıklarına (kontak dermatit) neden olurlar Katılar 5 mikrondan küçük solunabilir metal tozları( mesleki zehirlenme, kanser veya alerji) Eğer Tozlar ve Dumanlar Olmasaydı İnsanlar Bin Sene Yaşardı. İbn-i Sina

52 Biyolojik Etmenler Bakteriler Mantar Virüs Parazit

53 Ergonomik Etmenler Çalışanın işini yaparken bedensel ve ruhsal olarak zarar görmesi Yorgunluk İşyeri tasarımı (hatalara ve strese neden olan işyeri tasarımı)

54 Psiko – Sosyal Etmenler
Yaşanılan çevre Aile yapısı Fiziksel stres Zihinsel stres

55 YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER VE YANGIN SÖNDÜRME ILKELERI
Kulman Otomotiv Nurullah Yılkın Endüstri Mühendisi

56 YANGIN Yangın Nedir? Herhangi bir yanıcı maddenin, çeşitli nedenlerle oksijenle kimyasal reaksiyona girmesi sonucu ısının açığa çıkmasına “yanma” denir. İstenmeyen ve zarar veren, kontrolden çıkmış yanma olayına “yangın” denir. 56 56

57 YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI
A GRUBU: katı maddelerden oluşan yangınlar. B GRUBU: Tutuşabilen sıvılardan oluşan yangınlar. C GRUBU: Elektrik teçhizatından kaynaklanan yangınlar. D GRUBU: Yanabilen metallerden oluşan yangınlar.

58 YANGIN ÜÇGENİ YAKIT ISI OKSİJEN

59 Yangının Nedenleri Nelerdir?
Korunma önlemlerinin alınmaması, Bilgisizlik, İhmal, Kazalar, Sabotaj, Sıçrama, Doğa olayları. 59 59

60 Yangına Karşı Alınması Gereken Önlemler
Yapısal Olarak Alınabilecek Önlemler: Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalı, Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalı, Dumanların yayılmasını önlemek için duvardan sızmalar önlenmeli, Yangına yüksek derecede dayanıklı yapı oluşturulmalı, 60 60

61 Yangının etkilerinden korunmuş, kaçış yolları sağlanmalı,
Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları binalardan ayrılmalı, Her an çalışabilecek durumda yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır. 61 61

62 YANGIN TİPLERİ VE SÖNDÜRÜCÜLER
A GRUBU: BASINÇLI SU B GRUBU: KÖPÜK C GRUBU: KARBONDİOKSİT D GRUBU: KURU KİMYASAL TOZ

63 YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATI
YANGIN ALARMLARI: 1. Elle çalışan sesli, 2. Otomatik duyuru yapan sistemler, 3. Elle camı kırılarak çalışan alarmlar. YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATI: 1. Sulu sistemler (manuel veya otomatik püskürtmeli olabilir) 2. Basınçlı CO2 gaz sistemi 3. Diğer sistemler (Köpüklü ve sulu sisli olabilir) 4. Yangın köşeleri

64 Organizasyon Bakımından Yangından Korunma Önlemleri:
İyi bir bina idaresi, Gerekli yasakların konularak takibinin yapılması, Tesisatın sık sık kontrolden geçirilmesi, Yangın tatbikatının yapılması, Acil ışıklandırma sisteminin kurulması, Korunma sistemi ve planının düzenli kontrolünün yapılması, vb. 64 64

65 Evlerde Alınacak Önlemler Nelerdir?
Bacalar düzenli olarak temizlenmelidir. Yangın ihtimali yüksek olan soba, kalorifer ve mutfak ocaklarını kullanırken azami dikkat gösterilmelidir. Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır. Ev içerisinde sigara içilmemelidir. Elektrikli ısıtıcılar perde, koltuk gibi yanıcı eşyalardan uzak tutulmalıdır. 65 65

66 Elektrik donanımı, ehliyet sahibi kişilere kontrol ettirilmelidir.
LPG tüpü ve doğalgaz kombilerinin bulunduğu mutfak ve banyo havalandırmaları sık sık kontrol edilmelidir. Evlerde, yangına karşı korunma cihaz ve donanımları bulundurulmalıdır. 66 66

67 Bina ve İşyerleri İçin :
. Bina ve İşyerleri İçin : Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her  250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.

68 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ BAKIM PERYODLARI
Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.

69 YANGINLARDA MÜDAHALE EKİPLERİ
Yapı yüksekliği m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur. Söndürme ekibi, Kurtarma ekibi, Koruma ekibi, İlk yardım ekibi

70 EKİPLERİN GÖREVLERİ Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek, b) Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak, c) Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, ç) İlk Yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak

71 İşyerlerinde Alınacak Önlemler Nelerdir?
Yangın talimatnamesi hazırlanarak uygun bir yere asılmalıdır. Yangın söndürme cihazlarının mutlaka bulundurulmalı, bakımları zamanında yapılmalıdır. Çalışanlar arasında, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kurulmalıdır. Yanıcı maddeler iş yerinin uygun bir yerinde bulundurulmalıdır. 71 71

72 İşyerlerinde uygulanan sigara içilmemesi kuralına uyulmalıdır.
Kaynak ve kesme işlemlerinde gereken özen ve dikkat gösterilmelidir. Elektrik tesisatları periyodik olarak kontrol edilmelidir. İşyerinde yangın alarm sistemi kurulmalıdır. Çalışanlara yangın ve yangından korunma hakkında bilgi verilmelidir. 72 72

73 İşyerlerinde Çıkabilecek Yangınlar
İş yerlerinde yangınlar genellikle; Arızalı veya eskimiş elektrik donanımında oluşan kısa devrelerden, Hammadde veya mamul maddelerin tutuşmasından, İş güvenliği kurallarına uyulmamasından meydana gelir. İş yerlerinde yangına karşı gerekli tedbirler alınmalı ve çalışanlar eğitilmelidir. 73 73

74 YANGIN YERİNİN BOŞALTILMASI
İşyerlerindeki atölyelerin ve yönetim binalarının kolayca terk edilebilecek şekilde yapılması gerekir. Yangın, bir dakika süren üç kesik sesin ardından buna ilave olarak bir dakika süreli kesiksiz düdük sesi ile duyurulur. Bu sinyal veya buna ilave olarak iş yerinden uzaklaşma emri; mikrofon, megafon veya doğrudan sorumlu kişiler tarafından sesli olarak sesli olarak verilebilir. Alarmı duyduğunuzda binayı en kısa yoldan sakin ve telaşsız bir şekilde terk ediniz. Önceden belirlenmiş çıkış yolları varsa orayı tercih etmelisiniz. Binayı terk ettikten sonra önceden belirlenmiş toplanma yerine gitmeye çalışınız ve size yetkililerce verilecek talimatları bekleyiniz.

75 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANIMI
. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANIMI

76 . Cihazı yerinden alınız. Taşıma kolundan tutarak yangın mahalline getiriniz.    Rüzgarı arkanıza alınız. Valf emniyet pimini veya mühürünü çıkarınız. Lansı yerinden çıkarıp yangına doğrultarak alevin alt kısmına yangının doğduğu yere tutunuz. Vanayı açarak (sola çevirerek) tetiğe basınız. Çıkan gaz veya tozun dış çevreden içe doğru gitmesini sağlayarak evvela önü sonra ileriyi söndürünüz. Vanayı kapatınız (sağa çevirerek) yangın tamamen sönmeden ayrılmayınız.

77 .

78 .

79 .

80 .

81 .

82 .

83 UYARI İŞARETLERİ .

84 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ
Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretlerdir.

85 İşaretlerin Kullanımı
Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde herhangi biri; İşaret levhası veya güvenlik rengi Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü haberleşme El işaretleri veya sözlü haberleşme Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir. Işıklı işaret ve sesli sinyal Işıklı işaret ve sözlü haberleşme El işaretleri ve sözlü haberleşme

86 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ
YASAK İŞARETİ : Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretidir. UYARI İŞARETİ : Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işaretidir.

87 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ
EMREDİCİ İŞARET : Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaretdir. ACİL ÇIKIŞ VE İLKYARDIM İŞARETLERİ :  Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretlerdir.

88 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ
İŞARET LEVHASI : Geometrik  şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levhadır. EK BİLGİ LEVHASI : Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhadır. Ya da

89 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ
GÜVENLİK RENGİ : Özel bir güvenlik anlamı verilen rengidir. SEMBOL VEYA PİKTOGRAM : Bir işaret  levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan ve özel bir durumu veya özel bir davranışı tanımlayan şekildir.

90 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ
IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğidir. SESLİ SİNYAL : İnsan sesi yada yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzeneğin çıkardığı ve yaydığı, belirli bir anlama gelen kodlanmış sesdir. SÖZLÜ İLETİŞİM : İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü mesajdır.

91 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ
EL İŞARETİ : Çalışanlar için tehlikeli olabilecek manevra yapan operatörü yönlendirmek için, ellerin ve/veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket ve pozisyonlarıdır. OPERATÖR : İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişidir. İŞARETÇİ : İşareti veren kişidir.

92 piktogram, kırmızı çerçeve Yasak İşareti veya davranış
Anlamı ve Renk Talimat ve Bilgi Temel Nitelikler Amacı Şekil Sigara içmek ve açık alev Sigara İçilmez kullanmak yasaktır Yaya giremez Daire biçiminde,Beyaz zemin üzerine siyah Tehlikeli hareket piktogram, kırmızı çerçeve Yasak İşareti veya davranış ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35'ini kapsayacaktır) Suyla söndürmek yasaktır İçilmez Yetkisiz kimse giremez Kırmızı İş makinası giremez Dokunma Dur, kapat, düzelt, Tehlike acil durdur, tahliye İşareti et Dİkdörtgen veya kare biçiminde. Kırmızı zemin Yangın Söndürme Yangınla Ekipmanların Yangın Hortumu Yangın Merdiveni Acil Yangın Telefonu üzerine beyaz piktogram Cihazı mücadele yerinin gösteril- mesi (kırmızı kısımlar işaret ekipmanları alanının en az %50'sini ve ne olduğu kapsayacaktır) Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

93 Üçgen şeklinde.Sarı zemin üzerine siyah piktogram, Dikkatli ol, önlem
Anlamı ve Renk Talimat ve Bilgi Temel Nitelikler Amacı Şekil Parlayıcı madde veya yüksek Patlayıcı madde Toksik (Zehirli) madde ısı Üçgen şeklinde.Sarı zemin üzerine siyah piktogram, Dikkatli ol, önlem Aşındırıcı madde Radyoaktif madde Asılı yük Sarı Uyarı işareti siyah çerçeve (sarı kısımlar al, kontrol et işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır) İş makinası Elektrik tehlikesi Tehlike Lazer ışını Oksitleyici madde İyonlayıcı olmayan radyasyon Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin ENGELLER bulunduğu yerler

94 üzerine beyaz piktogram Yeşil (yeşil kısımlar işaret
Anlamı ve Renk Talimat ve Bilgi Temel Nitelikler Amacı Şekil Kapılar, çıkış Acil kaçış, ilk yerleri ve yolları, yardım işareti ekipman, tesisler Acil çıkış ve kaçış yolu Dikdörtgen veya kare biçiminde. Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram Yeşil Yönler (Yardımcı bilgi işareti) (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır) Acil yardım ve ilk Tehlike yok Normale dön İlk Yardım Sedye yardım telefonu Güvenlik duşu Göz duşu Sadece dairevi bir şekil içinde (1)    Mavi kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. Özellikle zayıf doğal görüş (2)Flouresan şartlarında bu renk çok dikkat turuncu çekicidir

95 EL İŞARETLERİ A. GENEL İŞARETLER Anlamı Tarifi Şekil BAŞLAT Hazır ol
Başlama komutu Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yere paralel DUR Kesinti / ara Hareketi durdur Avuç içi öne bakacak şekilde sağ kol yukarı kalkık TAMAM İşlemin sonu Her iki kol göğüs hizasında eller kenetli

96 EL İŞARETLERİ B. DİKEY HAREKETLER Anlamı Tarifi Şekil KALDIR
Sağ kol avuç içi öne bakacak şekilde yukarı kalkıkken yavaşça daire çizer İNDİR Sağ kol avuç içi içeri bakacak şekilde yere doğru indirilmişken yavaşça daire çizer DÜŞEY MESAFE Mesafe her iki elin arasındaki boşlukla ifade edilir

97 EL İŞARETLERİ C. Yatay Hareketler Anlamı Tarifi Şekil İLERİ
                                C.  Yatay Hareketler Anlamı Tarifi Şekil İLERİ Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak şekilde bel hizasında bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yukarı hareket eder GERİ Her iki kol avuç içleri aşağı bakacak şekilde göğüs önünde bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yavaşça gövdeden uzaklaşır

98 EL İŞARETLERİ C. Yatay Hareketler SAĞ Manevracının sağı
Sağ kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sağa uzatılmışken sağa doğru yavaşça küçük hareketler SOL Manevracının solu Sol kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sola uzatılmışken sola doğru yavaşça küçük hareketler YATAY MESAFE Eller arasındaki boşluk mesafeyi ifade eder

99 EL İŞARETLERİ D. TEHLİKE Anlamı Tarifi Şekil TEHLİKE Acil dur.
Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yukarı kalkık

100 Benim başıma gelmez demeyin. İşte yaşanmış bazı çarpıcı kazalar;
Emekliliğine 1 yıl kalan demir çelik fabrikası işçisi 600 tonluk pres makinesinin arasından emeklemek suretiyle geçerek, 2450 santigratlık fırında sigarasını yakmaya çalıştı ve hayatını yanarak kaybetti. (Karabük Demir Çelik Fabrikaları) Gemi mühendisinin kazan kontrolü yaptığı sırada kapağın kapatılması ve yola çıkan geminin kazanında kalarak hayatını kaybetmesi. (Kocaeli, Dilovası) Elektrik direğine yaslanıp ayakkabısındaki taşı çıkarmak için ayağını  silkeleyen kişiyi elektrik çarptığını sanan bir başkasının akımdan kurtarmak amacıyla kafasına kürekle vurup öldürmesi. (Rize-Tunca Köyü) Bir vatandaşın yatağındaki tahtakurusunu öldürmek için yaptığı ilaçlamadan sonra uykuya dalınca tahatakurularıyla birlikte zehirlenmesi. (Bodrum-Yalıkavak).

101 KAZA GELİYORUM DİYOR!

102 Toz mu? Ne yapar ki insana canım!

103 Aslında sirkte çalışıyor aldırmayın!
103

104 Getirin! Getirin! Bir sıra daha koyalım....
104

105 Baret mi? O da ne canım?

106 Ben aslında çinli bir akrobatım.

107 Bir merdiven daha getirin lütfen!
107

108 Elektrik mi! O bana bir şey yapmaz! Ben efsunluyum.

109 Ben tarzanım, elektrik bana birşey yapamaz!
109

110 Emniyet kemerinin ucu nereye takılı bakın da şaşmayın!
110

111 Yangın bize işlemez... Kablodan yangın çıkmaz...

112 Çay molası verdik de..

113 Ben aslında klima takmıyorum, yanlış anladınız!
Ben aslında kürekçiyim, olimpiyatlara hazırlanıyorum da! 113

114 İskele böyle sabitlenir işte, görün de örnek alın!
114

115 Çatı merdiveni mi! O da neymiş?

116 Vallahi pes! Ne diyeyim bilemedim!

117 Kaymaca! Kaydırmaca!.... 117

118 SUNUYU TEBESSÜMLE İZLEDİK PEKİ BİZİM YAPTIĞIMIZ HATALAR NELER
SUNUYU TEBESSÜMLE İZLEDİK PEKİ BİZİM YAPTIĞIMIZ HATALAR NELER? HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ?


"GENEL İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI ADNAN GÖKÇE - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları