Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI ADNAN GÖKÇE - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI ADNAN GÖKÇE - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI."— Sunum transkripti:

1 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI ADNAN GÖKÇE - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI.

2 AMAÇ İş güvenliği nedir? 6331 iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu neleri kapsar? Neden nasıl ne zaman nerede kaza olur ve kim kaza yapar? İş kazası nedir? Tehlike risk ve ramak kala nedir? Kişisel koruyucu donanım nedir? Yangına nasıl müdahale edilir ve yaptığımız bilinçli yanlışlar nelerdir?

3 İnsan Hakları Bildirgesi Madde 3: Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Madde 23: Herkes, çalışma, işini özgürce seçme, adil ve uygun çalışma şartlarının sağlanması ve işsizlikten korunma haklarına sahiptir.

4 İş Sağlığı: “Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.” (WHO 1950)

5 İş Sağlığı ve Güvenliği: İşin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Amacımız: Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek, Üretimin devamlılığını sağlamak, Verimliliği artırmak olarak sayılabilir.

6 İSG YÖNETİMİ «İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmek, işletmenin zarar ve hasara uğramasına engel olmaktır.»

7 iş sağlığı ve güvenliği alanında 1990 lı yıllara doğru iş sağlığı ve güvenliği konusunda benimsenmiş reaktif yaklaşım değişmeye başlamış Uluslararası Çalışma Örgütünün sözleşmelerine ve AB yönergelerine yansıyan biçimiyle önlem alıcı (proaktif) yaklaşım benimsenmiştir. PROAKTİF YAKLAŞIM(önlem alıcı)

8 Düne kadar geçerli olan reaktif yaklaşıma göre, işverenlerin yerine getirmesi gereken önlemlerin tümü o günün bilimsel ve teknolojik verileri dikkate alınarak önceden tüzük ve yönetmelikler şeklinde hazırlanmıştır. Örneğin sadece, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü 540 maddeden ibarettir. Alınması gereken önlemler tek tek önceden belirlenmiştir. İşverenler, bu düzenlemelere bakarak işyerlerinde yapacakları uygulamaları belirleyeceklerdir.

9 Halbuki, gündeme gelen proaktif yaklaşıma göre, işverenler işletmeleriyle ilgili olarak iş riski analizi yapacaklar, saptadıkları tehlikeleri yok etmek veya iş riskini en aza indirmek üzere alınması gereken önlemleri belirleyecekler, alınan önlemleri sürekli gözden geçirerek günün şartlarına uygun hale getirecekler, mevcut durumu sürekli olarak daha iyiye götürmeye çalışacaklar, çalışanları eğiterek, bilgilendirerek sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesinde katılımcı olmaları sağlanacaktır.

10 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İSG POLİTİKASI (Tüm sağlık ve güvenlik hedefleri) 1 PLANLAMA (Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrol süreçleri) 2 UYGULAMA-İŞLETME (Çalışan eğitimi, bilinçlendirme, görüşlerin alınması ve gerekli dokümantasyon sisteminin kurulması) 3 KONTROL-DÜZELTİCİ FAALİYETLER (Performans ölçümü, kayıtlar ve kayıtların yönetimi) 4 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (Üst yönetim belli aralıklarla sistemin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini gözden geçirmesi) 5 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

11 İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için herkese bir takım sorumluklar düşer. DEVLETİŞVEREN ÇALIŞAN Yasalar Çıkarmak Denetlemek Alt yapı oluşturmak Gerekli her türlü önlemi almak, Araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, İsg önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, Gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

12 İŞVERENİN SORUMLULUKLARI: genel iş sağlığı ve güvenliği “ İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler ” 12

13 İŞVERENİN SORUMLULUKLARI: denetim, bilgilendirme “ İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar ” 13

14 İŞVERENİN SORUMLULUKLARI: iş kazalarının bildirilmesi “ İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç Üç iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar ” 14

15 İŞÇİ-ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI: genel iş sağlığı ve güvenliği “ …………., işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler ” 15

16 İŞÇİ- ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI: talimatlara uymak “ Çalışanlar, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler ” 16

17 İŞÇİ- ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI: sağlık çalışmalarına destek-eğitimlere katılma -talimatlara uymak “ Çalışanlar ve temsilcileri, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymak, işyeri sağlık biriminin çalışmalarına destek sağlamak, sağlık muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve gerektiğinde işbirliği yapmakla yükümlüdürler ” 17

18 Çalışmaktan kaçınma hakkı Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula(işgüvenliği), kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.

19 TEHLİKE «İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli» (İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)

20 RİSK « Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali» (İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)

21 TEHLİKE VE RİSK İLİŞKİSİ «Tehlikelerin çalışanlar, makineler, malzemeler, gibi kaynakları vardır.» «Bir tehlike kaynağından birden çok tehlike, her bir tehlikeden de birden çok risk ortaya çıkabilir. Her bir riskte birden çok yöntemle kontrol edebilir.»

22 KAZA OLAYI «Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay»

23 İLO: «Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaylardır.» WHO «Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay» İŞ KAZASI

24 NELER İŞ KAZASIDIR? İş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda

25 . Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır. İşçinin, işyerinde bulunduğu sırada, işçi kaza anında çalışsın, çalışmasın, mesai dahilinde olsun, olmasın, işyerinde olması yeterli ve aranan tek şarttır. kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması gerekmektedir.

26 Kazalar birdenbire ortaya çıkmaz!!! Bana bir şey olmaz... Hep böyle yapıyoruz... Güvenli görünüyordu... Böyle bir kaza olacağını hiç tahmin edemezdim... Daha önce hiç olmamıştı. Acelem vardı. 26

27 Kaza Piramidi. 1000 Güvensiz davranışlar 500 Kazaya ramak kalma 100 Küçük yaranma/kaza 10 Ciddi yaralanma/kaza 1 Ölümlü yaralanma/kaza

28 İnsan Tabiat Şartları Karşısında Zayıftır «İnsanın Zayıflığı» %0,5-1 Kazalar tam önlenemez! 1 1 Kişisel Kusurlar %0,5-1 Zayıflığın Kişisel Boyutu Psikososyal ve Çevresel Faktörlere Bağlı 2 2 Tehlikeli Hareket Tehlike Durum %98 Tehlikeli hareket-durumun aynı anda olması 3 3 Ramak Kala Yaralanma, zarar, hasar oluşmamış 4 4 Kaza Yaralanma, zarar, hasar meydana gelmesi 5 5 Kaza zincirini oluşturan halkalardan biri olmadıkça diğeri oluşmaz ve kaza meydana gelmez!

29 İş Kazası Nedenleri 1. Güvensiz Davranışlar 2. Güvensiz Ortam 3. İç ve Dış Denetimsizlik 29

30 Güvensiz Davranışlar İş ekipmanını kullanılması konusunda eğitim almadan kullanmak Araç ve ekipmanları imalatçı talimatları doğrultusunda kullanmamak Acele etmek, tehlikeli yerlerden gitmek İkaz ve uyarılara uymamak Hatalı pozisyonlar İşyeri ve iş disiplinine uymamak İşin gerektirdiği Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullanmamak Etrafta dikkatsiz dolaşmak Başkalarını meşgul etmek İşleri yasal mevzuatlar ve talimatlar doğrultusunda yapmamak İş yerindeki tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmamak 30

31 Emniyetsiz Davranışlar

32 Güvensiz Ortam Arızalı ve bakımsız ekipmanlar Çalışma ortamının darlığı ve sıkışıklığı Yetersiz uyarı ve ikazlar İşe uygun eğitimli eleman çalıştırmama Koruyucusuz ekipmanlar Yetersiz havalandırma Yetersiz aydınlatma Tehlikeli ortam( tozlu, gazlı, gürültülü vb.) Düzensiz ortam Kaygan veya düzgün olmayan zemin Gerekli yerlerde ve merdivenlerde yetersiz korkuluklar Taşeron faaliyetleri 32

33 - Bak güzel kardeşim bak huni kullanmazsan daha hızlı doluyor... Kazalara, % 96 güvenli olmayan davranışlar sebep olmaktadır. 33

34 Kazaların: % 88’i insan hatası %10’u mekanik hatalar %2 ‘si öngörülemeyen,Sebebi bilinemeyen 34

35 Neden İş Güvenliği? Dünyada her 3 dakikada bir iş kazası gerçekleşiyor. Her 90 dakikada bir kişi sakat kalıyor, Her 4 saatte bir kişi hayatını kaybediyor. Türkiye ölümü iş kazalarında Avrupa’da 1. / Dünya’da 3. sırada.

36 TECRÜBE HER ZAMAN GÜVENDİR GÜVEN İSE ; HATA YAPTIRIR…

37 BELKİ DE SON SÖZLERİYDİ ? 20 yıldır bu işi yapıyorum 20 yıldır yapıyordur Evet ama ; 21. yıl kaza olur Sonuç : 22. yılı hiçbir zaman göremez!!!

38 Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1)Tüm yaralanmalar ve ucuz atlatmalar anında iş güvenliği uzmanına bildirilecek ve yaralanmalara ilk müdahale revirde yapılacaktır. Ucuz Atlatma (Ramak Kala): Yaralanmaya, hastalığa veya hasara yol açmayan olaylara denir. Ucuz atlatmalar kazaların habercisidir. Örneğin: Yürürken yukarıdan tam yanınıza bir parça düşerse, Yerde duran bir parçalara takılıp tökezlerseniz, Kaygan zeminde kayıp yere düşmezseniz, Hemen Haber Verin!!!

39 Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 2) Her türlü yasak, zorunluluk ve ikaz işaretlerine uyulacaktır.

40 Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 3) En yakın yangın söndürücüsü, alarm düğmesi ve acil çıkış kapısının yeri herkes tarafından bilinecek, yangın ekipmanlarının önü kapatılmayacaktır.

41 Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 4) Ağır nesneleri kaldırma kurallarına uyulmalıdır. 5) İstif kurallarına uyulmalıdır. 6) Yüksek yerlerden atlanmamalıdır. (Araç, rampa vb.) 7) Hayatınızı tehdit eden bir durumla karşılaştığınızda yaptığınız işi derhal bırakarak amirinize bilgi veriniz.

42 Kafanı kullan ve sırtını koru Kaldıracağın yüke yakın dur Sırtını bükme dizini bük Ayaklarınla kaldır Gerekirse yardım iste Doğru aletleri kullan YÜK KALDIRMA VE TAŞIMA

43

44 Sağlığımızı Neler Etkiliyor 44 - Ergonomik Etmenler Psiko-Sosyal Etmenler - Psiko-Sosyal Etmenler - Vb. -Fiziksel Etmenler -Kimyasal Etmenler - Biyolojik Etmenler

45 Fiziksel etmenler Termal konfor koşulları Aydınlatma Gürültü Titresim 45

46 Termal Konfor Koşulları Çalışanların; Isı, Nem ve Hava Akımı gibi iklim şartları açısından gerek beden ve gerekse zihin faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder. 46 Isı Nem Hava akımı Çalışma Ortamında Termal Konfor Şartları

47 47 -Ortamın Sıcaklığı -Ortamın Nem Durumu -Termal Radyasyon -Hava Akımı Hızı -Yapılan İşin Niteliği -Çalışanın Giyim Durumu -Çalışanın Yaşı ve Cinsiyeti -Çalışanın Beslenmesi Termal Konfor Bölgesine Etki Eden Faktörler Termal Konfor Bölgesine Etki Eden Faktörler

48 Aydınlatma (sorunlar) -Göz kamaşması -Parlayıcı ve Patlayıcı ortamlarda flüoresan ampul kullanmak -Ergonomik standartlara uygun aydınlatma yapmamak -Çok güçlü veya zayıf aydınlatma 48

49 Gürültü (sorunlar) - Kalıcı ve ağır yoğun işitme kaybı, - Kulak çınlaması, - Yorgunluk, stres, vb., - Denge kaybı, dikkat dağılması, - İletişim sorunları vb 49

50 Titreşim (sorunlar) -El ve kollarda uzun süre uyuşukluk ve/veya his kaybı (Parmak beyazlaşması) - Damar hastalıkları ( osteo artikuler düzensizlikler, lumbago ve siyatik vs.) 50

51 Kimyasal Etmenler Gaz ve Buharlar -Basit boğucular (CO2, argon, propan, bütan (LPG), -Kimyasal boğucular (CO), -Tahriş ediciler(ozon, SO2, hidrojen klorür), -Sistematik zehirler (hidrojen siyanür, benzen, karbon sülfür, trikloroetilen). Sıvılar -Asitler, kostik alkaliler -Benzen, solventler, petrol eteri,aseton -Boya- tiner sisleri gibi malzemeler deri hastalıklarına (kontak dermatit) neden olurlar Katılar -5 mikrondan küçük solunabilir metal tozları( mesleki zehirlenme, kanser veya alerji) 51 Eğer Tozlar ve Dumanlar Olmasaydı İnsanlar Bin Sene Yaşardı. İbn-i Sina

52 Biyolojik Etmenler Bakteriler Mantar Virüs Parazit 52

53 Ergonomik Etmenler Çalışanın işini yaparken bedensel ve ruhsal olarak zarar görmesi -Yorgunluk -İşyeri tasarımı (hatalara ve strese neden olan işyeri tasarımı) 53

54 Psiko – Sosyal Etmenler Yaşanılan çevre Aile yapısı Fiziksel stres Zihinsel stres 54

55

56 56 YANGIN Yangın Nedir? Herhangi bir yanıcı maddenin, çeşitli nedenlerle oksijenle kimyasal reaksiyona girmesi sonucu ısının açığa çıkmasına “yanma” denir. İstenmeyen ve zarar veren, kontrolden çıkmış yanma olayına “yangın” denir.

57 YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI A GRUBU: katı maddelerden oluşan yangınlar. B GRUBU: Tutuşabilen sıvılardan oluşan yangınlar. C GRUBU: Elektrik teçhizatından kaynaklanan yangınlar. D GRUBU: Yanabilen metallerden oluşan yangınlar.

58 YANGIN ÜÇGENİ YAKIT ISI OKSİJEN

59 59 Yangının Nedenleri Nelerdir? Korunma önlemlerinin alınmaması, Bilgisizlik, İhmal, Kazalar, Sabotaj, Sıçrama, Doğa olayları.

60 60 Yangına Karşı Alınması Gereken Önlemler Yapısal Olarak Alınabilecek Önlemler: Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalı, Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalı, Dumanların yayılmasını önlemek için duvardan sızmalar önlenmeli, Yangına yüksek derecede dayanıklı yapı oluşturulmalı,

61 61 Yangının etkilerinden korunmuş, kaçış yolları sağlanmalı, Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları binalardan ayrılmalı, Her an çalışabilecek durumda yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır.

62 YANGIN TİPLERİ VE SÖNDÜRÜCÜLER A GRUBU: BASINÇLI SU B GRUBU: KÖPÜK C GRUBU: KARBONDİOKSİT D GRUBU:KURU KİMYASAL TOZ

63 YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATI YANGIN ALARMLARI: 1. Elle çalışan sesli, 2. Otomatik duyuru yapan sistemler, 3. Elle camı kırılarak çalışan alarmlar. YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATI: 1. Sulu sistemler (manuel veya otomatik püskürtmeli olabilir) 2. Basınçlı CO 2 gaz sistemi 3. Diğer sistemler (Köpüklü ve sulu sisli olabilir) 4. Yangın köşeleri

64 64 Organizasyon Bakımından Yangından Korunma Önlemleri: İyi bir bina idaresi, Gerekli yasakların konularak takibinin yapılması, Tesisatın sık sık kontrolden geçirilmesi, Yangın tatbikatının yapılması, Acil ışıklandırma sisteminin kurulması, Korunma sistemi ve planının düzenli kontrolünün yapılması, vb.

65 65 Evlerde Alınacak Önlemler Nelerdir? Bacalar düzenli olarak temizlenmelidir. Yangın ihtimali yüksek olan soba, kalorifer ve mutfak ocaklarını kullanırken azami dikkat gösterilmelidir. Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır. Ev içerisinde sigara içilmemelidir. Elektrikli ısıtıcılar perde, koltuk gibi yanıcı eşyalardan uzak tutulmalıdır.

66 66 Elektrik donanımı, ehliyet sahibi kişilere kontrol ettirilmelidir. LPG tüpü ve doğalgaz kombilerinin bulunduğu mutfak ve banyo havalandırmaları sık sık kontrol edilmelidir. Evlerde, yangına karşı korunma cihaz ve donanımları bulundurulmalıdır.

67 Bina ve İşyerleri İçin : Düşük tehlike sınıfında her 500 m 2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir..

68 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ BAKIM PERYODLARI Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.

69 YANGINLARDA MÜDAHALE EKİPLERİ Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur. a)Söndürme ekibi, b)Kurtarma ekibi, c)Koruma ekibi, d)İlk yardım ekibi

70 EKİPLERİN GÖREVLERİ a)Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek, b) Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak, c) Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, ç) İlk Yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak

71 71 İşyerlerinde Alınacak Önlemler Nelerdir? Yangın talimatnamesi hazırlanarak uygun bir yere asılmalıdır. Yangın söndürme cihazlarının mutlaka bulundurulmalı, bakımları zamanında yapılmalıdır. Çalışanlar arasında, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kurulmalıdır. Yanıcı maddeler iş yerinin uygun bir yerinde bulundurulmalıdır.

72 72 İşyerlerinde uygulanan sigara içilmemesi kuralına uyulmalıdır. Kaynak ve kesme işlemlerinde gereken özen ve dikkat gösterilmelidir. Elektrik tesisatları periyodik olarak kontrol edilmelidir. İşyerinde yangın alarm sistemi kurulmalıdır. Çalışanlara yangın ve yangından korunma hakkında bilgi verilmelidir.

73 73 İşyerlerinde Çıkabilecek Yangınlar İş yerlerinde yangınlar genellikle; Arızalı veya eskimiş elektrik donanımında oluşan kısa devrelerden, Hammadde veya mamul maddelerin tutuşmasından, İş güvenliği kurallarına uyulmamasından meydana gelir. İş yerlerinde yangına karşı gerekli tedbirler alınmalı ve çalışanlar eğitilmelidir.

74 YANGIN YERİNİN BOŞALTILMASI İşyerlerindeki atölyelerin ve yönetim binalarının kolayca terk edilebilecek şekilde yapılması gerekir. Yangın, bir dakika süren üç kesik sesin ardından buna ilave olarak bir dakika süreli kesiksiz düdük sesi ile duyurulur. Bu sinyal veya buna ilave olarak iş yerinden uzaklaşma emri; mikrofon, megafon veya doğrudan sorumlu kişiler tarafından sesli olarak sesli olarak verilebilir. Alarmı duyduğunuzda binayı en kısa yoldan sakin ve telaşsız bir şekilde terk ediniz. Önceden belirlenmiş çıkış yolları varsa orayı tercih etmelisiniz. Binayı terk ettikten sonra önceden belirlenmiş toplanma yerine gitmeye çalışınız ve size yetkililerce verilecek talimatları bekleyiniz.

75 .

76  Cihazı yerinden alınız.  Taşıma kolundan tutarak yangın mahalline getiriniz.  Rüzgarı arkanıza alınız.  Valf emniyet pimini veya mühürünü çıkarınız.  Lansı yerinden çıkarıp yangına doğrultarak alevin alt kısmına yangının doğduğu yere tutunuz.  Vanayı açarak (sola çevirerek) tetiğe basınız.  Çıkan gaz veya tozun dış çevreden içe doğru gitmesini sağlayarak evvela önü sonra ileriyi söndürünüz.  Vanayı kapatınız (sağa çevirerek) yangın tamamen sönmeden ayrılmayınız..

77 .

78 .

79 .

80 .

81 .

82 .

83 .

84 Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretlerdir.

85 Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde herhangi biri; İşaret levhası veya güvenlik rengi Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü haberleşme El işaretleri veya sözlü haberleşme Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir. Işıklı işaret ve sesli sinyal Işıklı işaret ve sözlü haberleşme El işaretleri ve sözlü haberleşme

86 YASAK İŞARETİ : Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretidir. UYARI İŞARETİ : Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işaretidir.

87 EMREDİCİ İŞARET : Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaretdir. ACİL ÇIKIŞ VE İLKYARDIM İŞARETLERİ : Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretlerdir.

88 İŞARET LEVHASI : Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levhadır. EK BİLGİ LEVHASI : Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhadır. Ya da

89 GÜVENLİK RENGİ : Özel bir güvenlik anlamı verilen rengidir. SEMBOL VEYA PİKTOGRAM : Bir işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan ve özel bir durumu veya özel bir davranışı tanımlayan şekildir.

90 IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğidir. SESLİ SİNYAL : İnsan sesi yada yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzeneğin çıkardığı ve yaydığı, belirli bir anlama gelen kodlanmış sesdir. SÖZLÜ İLETİŞİM : İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü mesajdır.

91 EL İŞARETİ : Çalışanlar için tehlikeli olabilecek manevra yapan operatörü yönlendirmek için, ellerin ve/veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket ve pozisyonlarıdır. OPERATÖR : İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişidir. İŞARETÇİ : İşareti veren kişidir.

92 Yasak İşareti Tehlikeli hareket veya davranış Tehlike İşareti Dur, kapat, düzelt, acil durdur, tahliye et Yangınla mücadele ekipmanları Ekipmanların yerinin gösteril- mesi ve ne olduğu Şekil Kırmızı Daire biçiminde,Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35'ini kapsayacaktır) Dİkdörtgen veya kare biçiminde. Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır) Renk Anlamı ve Amacı Talimat ve BilgiTemel Nitelikler Sigara İçilmez Sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır Yaya giremez Suyla söndürmek yasaktır İçilmez Yetkisiz kimse giremez İş makinası giremez Dokunma Yangın Hortumu Yangın Merdiveni Yangın Söndürme Cihazı Acil Yangın Telefonu Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

93 SarıUyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et ENGELLER Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler Talimat ve BilgiTemel Nitelikler Üçgen şeklinde.Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır) Şekil Renk Anlamı ve Amacı Parlayıcı madde veya yüksek ısı Patlayıcı madde Toksik (Zehirli) madde Aşındırıcı madde Radyoaktif madde Asılı yük İş makinası Elektrik tehlikesi Tehlike Lazer ışını Oksitleyici madde İyonlayıcı olmayan radyasyon

94 Acil kaçış, ilk yardım işareti Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler Tehlike yokNormale dön (1) Mavi (2)Flouresan turuncu Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir Yeşil Dikdörtgen veya kare biçiminde. Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır) Renk Anlamı ve Amacı Talimat ve BilgiTemel Nitelikler Şekil Acil çıkış ve kaçış yolu Yönler (Yardımcı bilgi işareti) İlk Yardım Sedye Acil yardım ve ilk yardım telefonu Güvenlik duşu Göz duşu

95 AnlamıTarifiŞekil BAŞLAT Hazır ol Başlama komutu Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yere paralel DUR Kesinti / ara Hareketi durdur Avuç içi öne bakacak şekilde sağ kol yukarı kalkık TAMAM İşlemin sonu Her iki kol göğüs hizasında eller kenetli A. GENEL İŞARETLER

96 AnlamıTarifiŞekil KALDIR Sağ kol avuç içi öne bakacak şekilde yukarı kalkıkken yavaşça daire çizer İNDİR Sağ kol avuç içi içeri bakacak şekilde yere doğru indirilmişken yavaşça daire çizer DÜŞEY MESAFEMesafe her iki elin arasındaki boşlukla ifade edilir B. DİKEY HAREKETLER

97 AnlamıTarifiŞekil İLERİ Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak şekilde bel hizasında bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yukarı hareket eder GERİ Her iki kol avuç içleri aşağı bakacak şekilde göğüs önünde bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yavaşça gövdeden uzaklaşır C. Yatay Hareketler

98 SAĞ Manevracının sağı Sağ kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sağa uzatılmışken sağa doğru yavaşça küçük hareketler SOL Manevracının solu Sol kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sola uzatılmışken sola doğru yavaşça küçük hareketler YATAY MESAFE Eller arasındaki boşluk mesafeyi ifade eder C. Yatay Hareketler

99 AnlamıTarifiŞekil TEHLİKE Acil dur. Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yukarı kalkık D. TEHLİKE

100 Benim başıma gelmez demeyin. İşte yaşanmış bazı çarpıcı kazalar; Emekliliğine 1 yıl kalan demir çelik fabrikası işçisi 600 tonluk pres makinesinin arasından emeklemek suretiyle geçerek, 2450 santigratlık fırında sigarasını yakmaya çalıştı ve hayatını yanarak kaybetti. (Karabük Demir Çelik Fabrikaları) Gemi mühendisinin kazan kontrolü yaptığı sırada kapağın kapatılması ve yola çıkan geminin kazanında kalarak hayatını kaybetmesi. (Kocaeli, Dilovası) Elektrik direğine yaslanıp ayakkabısındaki taşı çıkarmak için ayağını silkeleyen kişiyi elektrik çarptığını sanan bir başkasının akımdan kurtarmak amacıyla kafasına kürekle vurup öldürmesi. (Rize-Tunca Köyü) Bir vatandaşın yatağındaki tahtakurusunu öldürmek için yaptığı ilaçlamadan sonra uykuya dalınca tahatakurularıyla birlikte zehirlenmesi. (Bodrum-Yalıkavak).

101

102 Toz mu? Ne yapar ki insana canım!

103 Aslında sirkte çalışıyor aldırmayın!

104 Getirin! Getirin! Bir sıra daha koyalım....

105 Baret mi? O da ne canım?

106 Ben aslında çinli bir akrobatım.

107 Bir merdiven daha getirin lütfen!

108 Elektrik mi! O bana bir şey yapmaz! Ben efsunluyum.

109 Ben tarzanım, elektrik bana birşey yapamaz!

110 Emniyet kemerinin ucu nereye takılı bakın da şaşmayın!

111 Yangın bize işlemez... Kablodan yangın çıkmaz...

112 Çay molası verdik de..

113 Ben aslında klima takmıyorum, yanlış anladınız! Ben aslında kürekçiyim, olimpiyatlara hazırlanıyorum da!

114 İskele böyle sabitlenir işte, görün de örnek alın!

115 Çatı merdiveni mi! O da neymiş?

116 Vallahi pes! Ne diyeyim bilemedim!

117 Kaymaca! Kaydırmaca!....

118 SUNUYU TEBESSÜMLE İZLEDİK PEKİ BİZİM YAPTIĞIMIZ HATALAR NELER? HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ?


"GENEL İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI ADNAN GÖKÇE - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları