Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİSYON, VİZYON, VE TEMEL DEĞERLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİSYON, VİZYON, VE TEMEL DEĞERLER"— Sunum transkripti:

1 MİSYON, VİZYON, VE TEMEL DEĞERLER
Fadıl TUNÇEL Uludağ Üniversitesi İç Denetçi

2 SUNUM PLANI Mevzuat Stratejik Planlama Kılavuzundaki Açıklamalar
Kontrol Ortamı Standartlarında Misyon ve Vizyon tanımı U.Ü. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Belirleme Süreci Birimlerimizden Örnekler Tespit ve Öneri

3 MEVZUAT 5018 sayılı Kanunda, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

4 MEVZUAT Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince DPT tarafından Haziran 2006 tarihinde kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel çerçevesini belirlemek amacıyla bir ‘Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’ yayınlanmıştır.

5 STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZUNDAKİ AÇIKLAMALAR
Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek, amaçlarını, hedeflerini ve stratejilerini ortaya koyacaklardır.

6 STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZUNDAKİ AÇIKLAMALAR
Misyon, vizyon ve ilkeler bir kuruluşun kurumsal kimliğine de katkıda bulunan öğelerdir. Kuruluş sadece isim, amblem ve iş akışı ile tanımlanamaz. Kuruluşun oluşturduğu bilgi birikimi, tecrübesi, uzmanlığı ve geliştirdiği kurumsal tavrı belli bir kurumsal kimlik yaratır.

7 STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZUNDAKİ AÇIKLAMALAR
Stratejik planlamanın bir işlevi de kuruluşun kurumsal kimliği ile sunduğu hizmetler arasında daha güçlü bir ilişki kurmaktır. Kamuda, görevlilerin önemli bir kısmı çalıştığı birimin kimliği hakkında fikir sahibi olmakla birlikte, misyon, vizyon ve ilkeler çerçevesinde kuruluşun tamamını kapsayan bir kurumsal kimliği algılamakta güçlük çekmektedir. Stratejik planlama, çalışanları disiplinli bir şekilde bu bütünlüğü algılamaya yöneltir.

8 Kontrol Ortamı Standartları
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. Bu standart için gerekli genel şartlar: 2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. 2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

9 Kontrol Ortamı Standartları
Misyon, Organizasyonel yapı, Görevler İdarenin misyonu, idarenin var oluş amacını ve devlet yapısı içindeki temel fonksiyonunu göstermektedir. Organizasyonel yapı, idarenin amaç ve hedeflerine ulaşılabilmesi için yürütülen görevlerin kontrol edilmesini ve gözetiminin yapılmasını sağlamaktadır. İdarenin yürüttüğü görevlere ise misyonu ve idarenin organizasyonu yön vermektedir. Birbirini tamamlayan söz konusu unsurlar, iç kontrol sisteminin diğer bileşenleri için önemli bir temel teşkil etmektedir.

10 MİSYON Misyon Bildirimi
Kamu idareleri, misyon ve vizyonları ile amaç, hedef ve stratejilerini stratejik planlarında ortaya koymaktadırlar. Misyon, bir kuruluşun varlık sebebi olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bakıldığında misyon idarenin sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsamaktadır. Bir başka deyişle; misyon kamu idaresinin ne yaptığı, nasıl yaptığı ve kimin için yaptığı sorularına verilen cevaptır. Misyonun sağlıklı, gerçekçi ve katılımcı bir süreç sonucunda belirlenmesi ve zaman içerisinde gelişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir. Misyonun oluşturulmasında ya da güncellenmesinde personelin ve paydaşların da görüşünün alınması uygun olacaktır.

11 MİSYON Misyon bildiriminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar. Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.

12 MİSYON Kuruluşun varoluş nedeni nedir? Kuruluş kimlere hizmet sunuyor?
Misyon Bildirimi için Cevaplanması Gereken Sorular Kuruluşun varoluş nedeni nedir? Kuruluş kimlere hizmet sunuyor? Kuruluş hangi alanda çalışıyor? Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor? Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?

13 VİZYON Vizyon Bildirim
Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur.

14 VİZYON Güçlü bir vizyon aşağıdaki özelliklere sahiptir:
İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. Özgündür; kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir. Çekicidir; kuruluş çalışanları kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker. İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki özellikleri gösterir: Kısa ve akılda kalıcıdır. İlham verici ve iddialıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.

15 VİZYON Vizyon Bildirimi için Cevaplanması Gereken Sorular
Kuruluşun ideal geleceği nedir? Kuruluş; çalışanları ve yararlanıcılar tarafından nasıl algılanmak istiyor? Hesap verme sorumluluğunu taşıyan idari ve siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor?

16 TEMEL DEĞERLER Temel Değerler
Kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır.

17 TEMEL DEĞERLER Temel değerler aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır:
Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır. Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

18 TEMEL DEĞERLER Temel değerler üç temel alana ilişkin olabilir:
Kişiler: Kuruluş çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler Süreçler: Kuruluşun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi sürecine ilişkin değerler Performans: Kuruluşun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler

19 TEMEL DEĞERLER Temel Değerler için Cevaplanması Gereken Sorular
Kuruluşun çalışma felsefesi nedir? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

20 U.Ü. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER BELİRLEME SÜRECİ
Uludağ Üniversitesinde yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin uzun vadeli ve planlı bir şekilde yürütülmesi ile ilgili ilk çalışmalar 2002 yılına kadar uzanmaktadır. Bu süreçte üniversitenin üst düzey yöneticileri ve öğretim üyelerinden oluşan “Gelişim Planlama Kurulu” oluşturulmuş ve ayrıntılı çalışmaların yürütülmesi için “Araştırma”, “Eğitim”, “Finansal Yapı”, “Uluslararası İlişkiler”, “İnsan Kaynakları”, “Altyapı Geliştirme” ve “Toplumla İlişkiler” alanlarında ihtisas alt komisyonları kurulmuştur. Yürütülen çalışmalar sonucunda 2002-Aralık tarihinde “Uludağ Üniversitesi Stratejik Gelişim Planı” üniversitemizin web sitesinde yayınlanmıştır. Böylece Uludağ Üniversitesi Türkiye’de Stratejik Plan çalışması yapan ilk üniversitelerden biri olmuştur.

21 U.Ü. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER BELİRLEME SÜRECİ
Bu tecrübelerden de yararlanılarak tarihinde “Uludağ Üniversitesi Stratejik Planı” çalışmalarına başlanmıştır. Bu süreçte Senato ve Yönetim Kurulu temsilcileri, Stratejik Planlama Kurulu üyeleri, Birim ve Öğrenci temsilcileri öncelikle Üniversitemizin Misyon ve Vizyonunu belirlemiştir Stratejik Planında;

22 U.Ü. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER BELİRLEME SÜRECİ
Misyon Uludağ Üniversitesi; Çağdaş bilgi ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi; akademik bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı; topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir.

23 U.Ü. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER BELİRLEME SÜRECİ
Vizyon Uludağ Üniversitesi’nin vizyonu; Evrensel düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği nitelikli öğrenci ve sunduğu kaliteli hizmetlerle topluma katkı sağlayan, sanayi kenti Bursa ile bütünleşmiş, mensubu olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmaktır.

24 U.Ü. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER BELİRLEME SÜRECİ
• Bilimsellik • Evrensellik • Akademik özgürlük • Hukukun üstünlüğü • Adalet ve eşitlik • Açıklık ve şeffaflık • Hesap verebilirlik • Katılımcı yönetim

25 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı TEMEL İLKELERİMİZ 1.TOPLUMSAL SORUMLULUK Uludağ Üniversitesi, Atatürk İlke ve Devrimlerini vazgeçilmez yol gösterici olarak kabul eder. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ve bölünmez bir bütün olan Cumhuriyetimizin varlığı ve gelişimi için koşulsuz ve kısıtlamasız çaba harcar. 2.BİLİMSEL YAKLAŞIM Uludağ Üniversitesi, bilginin her alanda özgürce üretilebildiği ve yayılabildiği, bilimsel gerçekler dışında hiçbir gücün etkili olmadığı bir ortam oluşturur. Bu doğrultuda tüm çalışanlarını ve öğrencilerini teşvik eder ve ödüllendirir. 3.AKADEMİK ÖZGÜRLÜK Uludağ Üniversitesi, bilginin her alanda üretilmesi, uygulanması ve yayılması koşullarını yalnız akademik gerçeklerle belirler. Kalıplaşmış düşünce ve fikirlere çağdaş bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçü ve üslupla karşı çıkar.

26 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı TEMEL İLKELERİMİZ 4.NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRME Uludağ Üniversitesi, öğrencilerine üstün mesleki beceriler kazandırmanın yanı sıra, kültürel ve sosyal yanı kuvvetli, etik kurallara bağlı, liderlik özelliğine sahip bireyler yetiştirerek toplumun refah ve mutluluğu için görev üstlenmelerini sağlar. Ayrıca, geleceğin bilim insanının yetiştirilmesi için araştırıcılığı özendirir. 5.KATILIMCI YÖNETİM Uludağ Üniversitesi; akademisyenlerin, üniversitenin geleceğini belirlemede söz sahibi olduğu, geniş tabanlı kurallarla tüm öğretim elemanlarının bilgi ve yeteneklerinden yararlanıldığı, planlı bir yönetim sistemini benimser. 6.EĞİTİM YÖNTEMİ Uludağ Üniversitesi, eğitimin dinamik bir yapıda olduğunu, her yıl yeniden gözden geçirilerek iyileştirilmesini; öğrencilerin, mezunların ve ilgili tarafların uygulanmakta olan eğitimi değerlendirmelerini kabul eder ve gerekli düzenlemeleri yapar.

27 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı TEMEL İLKELERİMİZ 7.YAŞAM BOYU EĞİTİM Uludağ Üniversitesi, toplumun her kesimine, gelişen ülke ve dünya koşullarının getirdiği yenilik ve değişimlerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması ile insanların yaşam boyu etkin ve üretken kalabilmelerinin gerekliliğine inanır. 8.DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM Uludağ Üniversitesi, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal değerlerin yaratılmasında, farklı disiplinlerin birlikteliğinin ve bütünsel düşüncenin oluşturacağı zenginlik ve güçten yararlanarak yapılacak akademik çalışmaların çok yönlü yararına inanır ve bu tür etkinlikleri destekler.

28 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı TEMEL İLKELERİMİZ 9.ÖĞRENCİYE DESTEK Uludağ Üniversitesi, öğrencilerine sevgi, saygı ve anlayış ile yaklaşarak eğitimleri için gerekli desteği sağlar. Öğrencilerinin toplumsal sorumluluğa sahip, nitelikli bireyler olarak yetişmeleri ve çalışma hayatına başarı ile katılmaları için kurumsal ve kurum dışı her türlü olanakların sağlanmasını görev bilir. 10.TOPLUMA HİZMET Uludağ Üniversitesi, toplumun sorunlarına bilimsel yöntemler kullanarak çözüm üretmeyi ve topluma sunmayı, sanayi hizmet ve tarım sektörleri, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile ortak projeler geliştirmeyi ve sonuçlarını toplumla paylaşmayı görev kabul eder. 11.SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLER Uludağ Üniversitesi, ürettiği kültürel ve sanatsal değerleri toplumla paylaşmayı, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmaları toplumun değişik kesimleri ile birlikte yürütmeyi görev kabul eder.

29 U.Ü. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER BELİRLEME SÜRECİ
Stratejik Plan 2014 – 2018 çalışmaları Ağustos-2012 ayında resmi olarak başlatılmıştır. Ağustos ayının ilk haftası web üzerinden yayınlanan bir değerlendirme formu ile mevcut misyon, vizyon ve temel değer ifadelerinin revizyonuna ilişkin görüşler sorulmuştur. Katılımcıların %80’i ifadelerde değişiklik olmasını önerdiği için, yapılması planlanan çalıştaya misyon, vizyon ve temel değerlere öneri getirilmek üzere bir oturum daha eklenmiştir.

30 U.Ü. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER BELİRLEME SÜRECİ
Yapılan çalışmalar sonucunda misyon, vizyon, temel değerler ve tema alanları üst yönetim tarafından bir kez daha istişare edilerek Senato’ya sunulmuş ve Üniversite Senatosu’nun 29 Kasım 2012 gün ve 2012 – 23 sayılı oturumunda alınan kararla misyon ve vizyon ifadeleri ile temel değerler belirlenmiştir.

31 U.Ü. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER BELİRLEME SÜRECİ
Yine Üniversite Senatosu’nun 13 Aralık 2012 gün ve 2012 – 24 sayılı oturumunda “vizyon” ve “misyon” kelimelerinin Türkçeleştirilerek “vizyon” yerine “uzgörü”, “misyon” yerine ise “özgörev”in kullanılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. Bu Kararlar sonucunda oluşan Özgörev, Uzgörü ve Temel Değerlerimiz şu şekilde oluşmuştur.

32 U.Ü. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER BELİRLEME SÜRECİ
ÖZGÖREV (MİSYON) Uludağ Üniversitesi; Uluslararası ölçekte mesleki yetkinliğe sahip, disiplinlerarası çalışmayı özümsemiş, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi; evrensel düzeyde bilgi ve sanat eseri üretmeyi, yaymayı, kentle bütünleşmeyi ve topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir.

33 U.Ü. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER BELİRLEME SÜRECİ
U.Ü. ÖZGÖREV’ inin kapsamı; -Uluslararası ölçekte mesleki yetkinliğe sahip, disiplinlerarası çalışmayı özümsemiş, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmek; -Evrensel düzeyde bilgi ve sanat eseri üretmek, ve yaymak, -Kentle bütünleşmek, -Topluma kaliteli hizmet sunmak şeklinde açıklanabilir.

34 U.Ü. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER BELİRLEME SÜRECİ
UZGÖRÜ (VİZYON) Uludağ Üniversitesinin uzgörüsü, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler arasında yer alan, mezunları tercih edilen, yenilikçi, kalite odaklı, toplumsal gelişime öncülük edebilen bir üniversite olmaktır.

35 U.Ü. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER BELİRLEME SÜRECİ
Ortak Akıl ve Katılımcılık Hesap Verebilirlik Etik Değerlere Bağlılık Çevreye Saygı ve Duyarlılık Yaşam Boyu Eğitim Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Özgür ve Özgün Düşünceyi Önemseme Toplumsal Değerlere Saygı

36 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Tıp Fakültesi Özgörevi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi çağdaş tıbbi bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, çevresine önderlik edebilecek yapıda, Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş, yurtsever hekimler yetiştiren nitelikli bir tıp eğitimi vermeyi, öncelikle hizmet verdiği toplum ile ilgili olmak üzere, tüm insanlığın sağlık sorunlarına yönelik araştırma yapma işlevlerini ve topluma sağlık hizmeti sunma yükümlülüğünü evrensel ölçütlerde yürütmeyi, ulusun ve insanlığın sağlığını korumak, sürdürmek ve geliştirmek için gerekli olan bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi, sahip olunan bilgileri etkin bir biçimde kullanmayı ve yaymayı görev edinmiştir.

37 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Tıp Fakültesi Uzgörüşü Uluslararası ölçütlere uygun tıp eğitimini gerçekleştiren, evrensel tıp bilimine katkı yapabilecek düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel sağlık sorunlarına çağdaş çözümler bularak insanlığa yararlar sağlayan, yetiştirdiği hekimler, ürettiği bilgi ve hizmet ile örnek gösterilen ve üyesi bulunmaktan onur duyulan seçkin bir tıp fakültesi olmaktır.

38 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
İktisadi ve idari bilimler Fakültesi Özgörevi: Öğrencilerimize, ileri teknoloji ile desteklenmiş; yenilikçilik, insan odaklılık, katılımcılık ve adalet değerlerini merkezine alan ve tüm paydaşlarımıza katma değer yaratan, kaliteli bir eğitim-öğretim imkanı sunmak İktisadi ve idari bilimler Fakültesi Uzgörüşü: 2025 yılında; Devlet üniversitelerinin İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri arasında nitelikli uluslararası yayın performansı açısından ilk 10 fakülteden biri olmak. Akademik personelinin , idari personelinin ve öğrencilerinin % 90’ının memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu bir fakülte olmak.

39 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
İktisadi ve idari bilimler Fakültesi Temel Değerler: Kalite Katılımcılık Bilgi üretimi ve kullanımı Karar alma, uygulama ve eylemde şeffaflık ve açıklık Hesap verme yükümlülüğü Verimli, etkin ve kaliteli hizmet Kaynakların tahsisinde önceliklere göre hareket etme Teknolojiyi kullanarak yenilikleri takip etme, değişimi yönetme Gelişmeye açık, öğrenen ve öğreten, çözüm üreten bir kurum Çalışan ve öğrenci memnuniyeti

40 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
U.Ü. Veteriner Fakültesi'nin Misyonu U.Ü.Veteriner Fakültesi; Çağdaş bilgi ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yurtsever Veteriner Hekimler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi, Araştırma ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmeyi, insanlığın ve doğanın vazgeçilmez unsuru olan hayvan varlığı, sağlığı, hakları ve verimliliği, hayvansal ürünlerin kalite ve güvenliği, insan ve hayvan sağlığı arasındaki ilişkinin gelişimi ve çevre güvenliği için ilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı görev edinmiştir.

41 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
U.Ü. Veteriner Fakültesi'nin Vizyonu U.Ü.Veteriner Fakültesi'nin vizyonu; Veteriner Hekimlik alanlarındaki tüm sorunları öngörebilen ve çözebilen nitelikli mezunlar yetiştiren, araştıran, bilgi üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen ve mensubu olmaktan onur duyulan bir fakülte olmaktır.

42 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
  U.Ü. Veteriner Fakültesi'nin Temel İlkeleri Eğitimde uluslararası standartta olmak Nitelikli ve uluslararası düzeyde araştırma yapmak ve bilgi üretmek Akademik liyakat ve başarıya önem vermek Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak Etik anlayışa sahip olmak Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek Toplumsal beklentilere cevap vermek ve sorunlara çözüm getirmek Hayvan sağlığını korumak ve verimliliği artırmak Hayvan refahı ve haklarını gözetmek ve çevreye duyarlı olmak Hayvanlar ve hayvancılıkla ilgili sorunlara çözüm getirmek Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan kavramı ile halk sağlığı sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

43 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Mimarlık Fakültesi: UZ GÖRÜ Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi uz görüsü: Bilim, sanat ve teknoloji alanlarında, disiplinler arası işbirliği kurabilen, sürdürülebilir, ileri düzeyde eğitim ve araştırma imkânları ile topluma liderlik yapabilen; analitik düşünme yeteneğine sahip, mesleki ve etik değerlerine bağlı meslek insanı ve uzmanlar yetiştiren; ulusal ve uluslararası düzeyde onur duyulan ve tercih edilen lider bir kurum olmaktır.

44 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Mimarlık Fakültesi: ÖZ GÖREV Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öz görevi: Eğitim programlarını, gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncelleyerek kendisine ve topluma saygılı, çevreye duyarlı, etik ve estetik değerlerle donanmış, yerel değerleri göz ardı etmeden küresel bakış açısıyla sürdürülebilir çözümler üretebilen, girişimci ve işbirlikçi meslek insanları yetiştiren; ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını ve güvenilirliğini arttıran; araştıran, bilgi üreten, uygulayan ve yayan bir kurum olmayı görev edinmiştir.

45 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
İlahiyat Fakültesi Misyon Bir taraftan bilimsel etkinliklerle ilim dünyasına ve insan hayatına katkı sağlamak ve toplumun alanımızla ilgili taleplerini karşılamak, diğer taraftan da bireysel ve toplumsal sorunlara çözüm önerebilen, İslam dinini ve diğer dinleri ana kaynaklarına inerek değerlendirme ve yorumlama gücüne sahip, milli ve ahlaki değerlere bağlı, sorumluluk duygusuna haiz, farklılıklarla saygılı öğretmenler, din görevlileri ve ilahiyatçılar yetiştirmektir.  Vizyon İlahiyat ilimlerinde akademik talepler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda araştırmalar yapan, yaptığı araştırmalar ve yetiştirdiği ilahiyatçılarla toplumsal, dini, ahlaki, meselelerde islami-insani değerlere uygun çözümler üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili, saygın bir kurum olmaktır.

46 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Ziraat Fakültesi FAKÜLTEMİZ UZGÖRÜŞÜ Eğitim-Öğretim ve araştırmada evrensel standartlarda başarılı, sürdürülebilir ve çevreci bir akademik kurum olmaktır. FAKÜLTEMİZ ÖZGÖREVİ Evrensel düzeyde bilgi üreterek bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak; kurumsal değerlerimizi önemseyen, mesleki etik sahibi, çevre bilinci gelişmiş, yaratıcı, girişimci, dinamik, katılımcı, bilimsel formasyonu ve özgüveni ile dünyanın her yerinde, akademik kurumlarda, kamuda ve özel sektörde başarılı olacak bireyler yetiştirmektir.

47 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Fen Bilimleri Enstitüsü Özgörev Lisansüstü eğitimin ve araştırmaların niteliğini artırarak, toplumun gelişmesi için ihtiyaç duyulan nitelikli ve uzmanlaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş insan gücü yetişmesine katkıda bulunmak, Öğrencilere, öğretim üyelerine ve diğer ilgili kişilere kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunarak, tüm paydaşların memnuniyet derecesinin yükseltilmesine çalışmak . Evrensel değerleri temel alarak yaptığı lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetleriyle yetkin, yaratıcı, girişimci, uzmanlaşmış ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi, toplum ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir.

48 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Fen Bilimleri Enstitüsü Uzgörü Bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında ulusal gelişmeye en üst düzeyde katkı sağlayan, mensubu olmaktan övünç duyulan, ulusal ve uluslar arası platformda saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmak. Bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, mensubu olmaktan övünç duyulan, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunan saygın bir Enstitü olmaktır.

49 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Sağlık Bilimleri Enstitüsü UZGÖRÜ: Sağlık Bilimleri alanında tüm ülkeler tarafından akredite edilen programlar açarak, mevcut yapıyı geliştiren ve sorunlara çözüm üretebilen uluslararası standartlara sahip elemanlar yetiştirmektir. ÖZGÖREV: *     Disiplinler arası bilgiler ile donatılıp bağımsız araştırma yapabilecek, *     Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile değerlendirip yorumlayabilecek, *     Bilinen yöntemleri yeni uygulama alanlarına aktarabilecek, *     Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilecek, *     Yaptığı çalışmalarla bilime yenilikler getirebilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

50 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun ÖZGÖREV Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun özgörevi, sağlık sektöründeki yardımcı sağlık personeline duyulan ihtiyaca yönelik olarak, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluk bilincine sahip, ulusal ve uluslararası sağlık standartlarında hizmet verebilecek, çağdaş, akılcı, takım çalışmasına yatkın, bilgili ve becerikli sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun UZGÖRÜŞ Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun uzgörüşü, sağlık sektöründeki yardımcı sağlık personeli eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, değişim ve yenilikçiliğe önder olan, rekabet gücüne sahip, mensubu olmaktan gurur duyulan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

51 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
İznik Meslek Yüksekokulu Misyonu : Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, çağın gerektirdiği evrensel boyuttaki bilgiler ile donanmış, ulusal ve evrensel kültür birikimine sahip, inceleme, araştırma ve olası sorunları çözebilme becerileri kazandırılmış, yurtsever bireyler yetiştirmeyi, araştırma, kültürel ve sanatsal değerler yaratma işlevlerini ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartta yürütmeyi, ulusumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı, bu görevi gerçekleştirirken toplumsal sorumluluk, bilimsel yaklaşım, akademik özgürlük, nitelikli insan yetiştirme, katılımcı yönetim, disiplinler arası yaklaşım ve topluma hizmet prensipleri ile hareket ederek orta öğretim kurumlarını başarı ile bitirip Yüksekokulumuzda eğitim ve öğretim hakkı kazanmış tüm öğrencilerimize ayrıca çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma gereksinim duyan ve bu nedenle talepte bulunan paydaşlarımıza hizmet etmeyi açıkça ifade eder.

52 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
İznik Meslek Yüksekokulu Vizyonu : Eğitim vermekte olduğu Teknik ve İktisadi Bölümlere bağlı programlar sayesinde küreselleşen dünya koşullarının ve çağın gerektirdiği bilgi, ekipman ve donanım ile nitelikli bir ön lisans eğitimi gerçekleştiren, uluslar arası bilgiyi kullanan, sürekli artan ivmeyle gelişen ve ilerleyen ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, uzgörü, geniş ve ileri görüş ile ufuk yetiştirdiği insan ürettiği bilgi sayesinde örnek gösterilen mensubu olmaktan onur duyulan bir Yüksekokul olmaktır.

53 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
İznik Meslek Yüksekokulu Temel Değerler i:  Yüksekokulumuzun temel değerleri Üniversitemizin temel değerlerine paralele olarak Toplumsal Sorumluluk Bilimsel Yaklaşım Akademik Özgürlük Nitelikli İnsan Yetiştirme Katılımcı Yönetim Eğitim Yönetimi Yenilikçilik Disiplinler arası Yaklaşım Öğrenciye Destek Topluma Hizmet Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Çevreye Duyarlılık Evrensellik Saydamlık

54 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu: Vizyon; Bünyesinde bulunan teknik ve sosyal programlarda eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelere sahip, uluslararası platformda aranılır nitelikte mesleki beceri düzeyi yüksek elemanlar yetiştiren, Ulusal değerlerinden ödün vermeden, kamu ve özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde, öncü bir eğitim kurumu olmaktır. Misyon; Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, mühendis ile işçi arasında, kamu ve özel sektörde hizmet pazarlamasında köprü kurabilecek üstün nitelikli eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

55 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezi Misyonu: "UÜ-SK'nın misyonu, çağdaş eğitim ve araştırma programları ile desteklenen kaliteli sağlık hizmetlerini, sosyal devlet bilinci ile hasta haklarına saygılı ve etik kurallara bağlı olarak toplumun tüm kesimlerine sunmaktır " Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezi Vizyonu: • Evrensel düzeyde çağdaş eğitimin yapıldığı, • İleri teknoloji kullanarak sağlık bilimleri alanında bilginin üretildiği, uygulandığı, yayıldığı, • Hizmeti üretenin, hizmeti alanın ve öğrencilerin memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu, • Mensubu olmaktan onur duyulan, • Uluslararası alanda rekabete açık üstün nitelikli sağlık hizmeti sunan, • Ulusal düzeyde önder sağlık kuruluşları olmaktır.

56 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
İç Denetim Birimi Başkanlığı Misyonumuz; Üniversitemiz kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılması için, yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufları sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak, üniversitemizin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır. Vizyonumuz; Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla görevini en iyi şekilde yapan, görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, çalışmaları örnek alınan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim ve danışmanlık faaliyetleri sunan ilkeli bir birim olmak.

57 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Misyonumuz "Çağdaş gereksinimlere yanıt verecek şekilde yasalarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde mali saydamlık ve hizmet kalitesi gözetilerek Üniversite kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına çalışmaktır." Vizyonumuz "Bilim ve teknolojide ulusal ve uluslararası alanda öncü, eğitimde en yüksek kaliteye ulaşmış, mali özerkliğe sahip Uludağ Üniversitesinde; hesap verme sorumluluğunun bilincinde, bürokrasiden kaçınan, şeffaf, hoşgörülü, tam bir donanım ve yetkinlikle hizmet veren örnek bir birim olmaktır."

58 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı: Misyon Üniversitemizin Eğitim, Öğretim, Sağlık, Spor, Eğitim, Uygulama alanları, Sosyal ve Kültürel Etkinlik alanları ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm Planlama, Projelendirme, Yapım, Onarım, işletme-Bakım Faaliyetlerini yürüterek eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmak. Vizyon Kaynakların kıt olduğu ülkemizde ekonomik ve kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak, Uludağ Üniversitesinin ve Bursa’nın kimliğini yansıtan yeşil bir çevre, Öğrenci ve Öğretim üyelerinin içinde bulunmaktan zevk alacakları Fonksiyonel, Estetik ve güvenli binalar üretmek. Elektrik, Su, Isı, Telefon, internet gibi altyapı hizmetlerinde aksama olmadan kesintisiz, kayıp ve kaçakların en az düzeyde olduğu, kaynak israfının olmadığı kalitede altyapı hizmeti sunmak. Yurt içi ve yurt dışındaki Mimari ve Teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek üniversitemizin fiziksel ve teknolojik altyapısını geliştirmek ve bu günden geleceğin dünyasına taşımaktır.

59 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Sağlık Kültür ve spor Daire Başkanlığı VİZYONUMUZ Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerini ön plana çıkararak, üretkenliklerini arttıracak çeşitli faaliyetlere yönlendirmekte ve öğrencilerin bu faaliyetlere katılımlarını sağlayarak sosyalleşme, eğlenme ve dinlenme alışkanlıklarını kazandırmayı hedeflemektedir. MİSYONUMUZ Öğrencilerin boş zamanlarını sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle yapıcı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmaktır.

60 BİRİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı MİSYONUMUZ Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, gerekli olan destek hizmetleri ile mal ve hizmet ihtiyaçlarının, mali kaynakların etkin bir şekilde kullanılarak sağlanmasıdır. VİZYONUMUZ Otomasyon imkanlarıyla donanmış, nitelikli personelle kadro eksiklikleri giderilmiş, tüm daire çalışanlarının işle ilgili mevzuatlarına tam hakimiyeti sağlanmış, işinde uzman elemanlarıyla birlikte kaynakların en etkin şekilde kullanılarak, en iyi şekilde hizmet vermektir.

61 Tespit ve Öneri Bir kısım birimlerimizin Özgörev, Uzgörü ve Temel değer belirlemedikleri yada belirlemişlerse bile web sayfalarında yayınlamamışlardır. Bir kısım birimimiz uzun belirlemeler yapmıştır. Birimlere ilişkin Özgörev, Uzgörü ve Temel Değerler personele ve paydaşlara duyurulmalıdır. Yapılan Özgörev, Uzgörü ve Temel değer bildirimlerinin yukarıda belirtilen esaslara göre gözden geçirilip Üniversitemizin genel Özgörev, Uzgörü ve Temel değer bildirimlerine uygun hale getirilmesi önerilir.

62 Teşekkür Teşekkür Ederim Fadıl TUNÇEL İç Denetçi


"MİSYON, VİZYON, VE TEMEL DEĞERLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları