Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POLİTİK PAZARLAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POLİTİK PAZARLAMA."— Sunum transkripti:

1 POLİTİK PAZARLAMA

2 Klasik anlamda pazarlama; sadece üretilen mallar için söz konusu iken, çağdaş anlamda kişilerin, mekanların, fikirlerin, ve hizmetlerinde pazarlanmasıdır.

3 Pazarlama ürünlerin ve hizmetlerin satışı ve her bir alışverişten kazanç sağlanması ve toplumun gereksinimlerin karşılanması ile ilgilenirken, daha sonra pazarlama kapsamına hayır kurumları, dernekler, sanat evleri, eğitim kurumları, kiliseler camiler gibi din kurumları, sivil toplum örgütleri ve politik kurum ve kuruluşlar da alınmıştır.

4 Kar amaçlı örgütlerle kar amaçsız örgütlerin pazarlamasında dikkat edilecek pazarlama bileşenleri (ürün,fiyat,dağıtım ve tutundurma) arasında fark vardır.

5 Kar amaçsız örgütler daha çok kamusal denetime, eleştirilere, sosyal ve politik baskılara maruz kalabilmektedir. Kar amaçsız örgütler üyeleri, parlementerler, çok çeşitli çıkar grupları ve hedef aldığı yurttaş grupları ilede etkileşim içindedir. (müşteriler, tedarikçiler, hammadde ve finans kaynaklarına ek olarak)

6 Aralarında ki diğer fark ise kar amacı taşıyan örgütlerin daha ziyade mal ve hizmet üretip, bunları pazarlamasına karşılık kar amaçsız örgütler fikir, toplumsal yarar, kamu hizmeti gibi soyut ürünler üretip pazarlamaktadır.

7 Kar amacı gütmeyen kurumlar olarak değerlendirebileceğimiz siyasi örgütlerde soyut kavramların pazarlanması daha zordur. Hernekadar soyut bazı vaatler, söylemler, planlar bazı somut çağrışımlar ve benzetmelerle canlandırılsa da yinede bunların benimsetilmesi ve kabul ettirilmesi güçtür.

8 Siyaset Pazarlamasının tanımı
Halk tarafından gerek duyulan programları ve hizmetleri geliştirmek ve kurumsal tanınma ve desteği kazanmak amacıyla bu siyasi örgütler tarafından yürütülen faaliyetlerdir. Veya,

9 Siyaset pazarlaması; bir siyasi partinin veya adayın potansiyel seçmenlerine uygunluğunu sağlamak, siyasi partiyi veya adayı en yüksek sayıdaki seçmen kitlesinin tanımasını sağlamak, rakiplerle ve muhalefetle farkını yaratmak ve minimum araçla bir seçimi kazanmak için gerekli olan oy sayısını elde etmek amacıyla kullanılan tekniklerin bütünüdür.

10 Kısaca siyaset pazarlaması, kamusal siyasal ve belirli partiler ve adaylarla ilgili özelliklerin, fikirlerin, ilke ve politikaların pazarlanmasıdır.

11 Siyaset pazarlaması sadece seçim dönemlerini kapsamamalı
Siyaset pazarlaması sadece seçim dönemlerini kapsamamalı. Seçim öncesinde başlayıp seçim sonrasında da devam eden bir süreç gözüyle bakılmalıdır.

12 Siyaset pazarlaması ile Ticari pazarlamanın karşılaştırılması
Ticari pazarlama uzun dönemde karlılığı hedeflerken, siyasi pazarlama seçimlerde bir adayın/partinin başarılı olmasını ister. Siyasi pazarlama bir fikir pazarlamasıdır. Ticari pazarlama daha çok ürün ve hizmetlerin pazarlanmasıyla ilgilenir. Siyaset pazarlamasındaki Pazar kavramı ticari pazarlamadaki kadar kolay tanımlanamamaktadır.

13 Siyaset pazarlamasında bir seçim sürecinde tüm seçmenler aynı gün oy kullanır ve aynı günde satın alma faaliyetinde bulunur. Oysa ticari pazarlamada bütün müşterilerin aynı günde bir ürünü satın alması mümkün değildir. Siyaset pazarlamasında bireysel sonuçlar önemli değildir, genel başarıya odaklanılır. Oysa ticari pazarlamada bireylerin tek tek başarıları sonucunda genel başarıya ulaşılır.

14 Siyasi pazarlamada zorunlu oy verme vardır ve oy vermenin önünde herhangi bir engel hemen hemen yoktur. Oysa ticari pazarlamada reel satın alma gücünün düşüklüğü/olmaması satın almayı engelleyici bir faktör olarak karşımıza çıkabilir. Seçim sürecinin sonunda pişmanlık veya uzun dönemli maliyetler söz konusu iken ticari pazarlamada ürünün kullanımından doğan sorunlar anında düzeltilebilmektedir.

15 Oy verme kararı fiyatla ilgili değildir, bir seçmen tercih hakkı olmasa bile seçimi yaşamak ve oyunu kullanmak zorundadır. Oysa ticari pazarlamada ürünün fiyatı satın alınmasında son derece belirleyicidir. Yeni bir partinin kurulup seçmende partiyle ilgili olumlu bir imaj oluşturulması ve partinin geliştirilip rekabet gücü kazanabilmesi, ticari pazarlamadaki yeni bir ürünün oluşturulup piyasada tutundurulabilmesi olasılığından daha düşüktür.

16 Siyasal pazarlamada hizmetlerde kullanılmak üzere, partilere parasal yardımlar/bağışlar yapılabilmektedir. Oysa ticari pazarlamada böyle bir şey söz konusu değildir.

17 Ticari bir ürün veya hizmetin alıcısı genellikle kişisel yarar beklerken, seçmenler oy verme eylemlerinden sonra toplumsal yarar beklerler. Ticari pazarlamada marka liderleri bu durumlarını uzun süre devam ettirebilirler, oysa siyasi pazarlamada bir sonraki seçim döneminin kaybedilmesi olasılıklar arasındadır.

18 Siyaset pazarlamasının önemi
Siyasal pazarlama aday ve partilerin siyasi gereksinimlerinin belirlenmesi ile başlar, bunların karşılanmasına yönelik çözümler geliştirip bir takım taktikler ve stratejiler ile seçmenlere sunar ve karşılığında seçmenlerin desteğini almaya çalışır.

19 Siyaset pazarlamasının önemi
Pazarlama ve toplam kalite felsefesinin siyasete uygulanmasının çok sayıda yararı vardır. Siyasal ahlakın yaygınlaşıp gelişmesine katkıda bulunur. Pazarlama felsefesi dürüstlüğü ve yaratıcılığı şaşmaz bir ilke olarak kabul eder. Dolayısıyla siyasetçilerin neleri yapıp neleri yapamayacağının sınırını çizer.

20 Siyasetçinin sorunlarla sürekli ilgilenmesini teşvik eder ve sağlar
Siyasetçinin sorunlarla sürekli ilgilenmesini teşvik eder ve sağlar. Sorunlar üzerinde yoğunlaşanlar bilime, bilgiye öncelik vereceklerinden aldıkları kararlar daha doğru ve yerinde olur. Siyasetçilerin olaylara sağduyusal ve önyargılı değil bilimsel bir bakış açısı ile yaklaşmalarını sağlar.

21 SİYASET PAZARLAMASI KAVRAMI VE 4P

22 Pazarlama bir ölçüde pazarı yönlendirme faaliyetidir
Pazarlama bir ölçüde pazarı yönlendirme faaliyetidir. Bunun anlamı değişik araçları kullanarak insanların algılamalarını, tutum ve davranışlarını etkileyerek örgüt amaçları doğrultusunda yönlendirmektir. Bir siyasi parti seçmenlerin tercih kriterlerini etkileyerek onları kendisine çekebilir.

23 Siyasi Ürün; bir partinin lideri, adayları, parti politikaları, partinin kendisi, aday çevresi, üyeleri, gönüllü/ücretli çalışanları ve sembollerini içermektedir.

24 Siyasi üründe garanti, iade veya değiştirme söz konusu değildir
Siyasi üründe garanti, iade veya değiştirme söz konusu değildir. Ancak ikinci kez satın almama olayı vardır. Ürün bir kez satın alındığında önceden belirli bir süre kadar – ki bu kanunlarla belirlenir – siyasal ürünle birliktelik söz konusudur.

25 Siyasi ürün genelde faydası gelecekte ortaya çıkacak veya çıkması beklenen bir üründür. Siyasal üründe beklentiler geleceğe yöneliktir. Siyasal ürünün faydası bir çok ticari ürün ve hizmette olduğu gibi mutlak değildir.

26 Bir siyasal ürünün faydası başlangıçta inanç ve beklentiler şeklindedir. Ürünün satın alınması o ürünün satışında ifade edilen faydaların gerçekleşeceği anlamına gelmez. Ve bu anlamda bir garanti söz konusu değildir.

27 Siyasal ürünün faydası değişken ve şartlara bağlıdır
Siyasal ürünün faydası değişken ve şartlara bağlıdır. Belirli şartlar altında belirli siyasi vaatlere karşılık gerçekleşen bir siyasi satın almadan beklenen fayda daha sonra başka şartlar altında yeniden revize edilebilir. Siyasal ürünün kalitesi görecelidir.

28 Siyasal satın alma işlevi endirek bir satın almadır
Siyasal satın alma işlevi endirek bir satın almadır. Seçmen herhangi bir partiye oy verirken gerçekte liderin özellikleri (karizması, konuşması vs) veya parti politikalarına değil, bu özellik veya politikalar dolayısıyla ortaya çıkacağına inandığı sonuca ve bu sonucun ülkesine ve hayatına olabilecek olumlu yansımalarına oy vermektedir.

29 Bir ürün olarak “LİDER” kavramı
Lider siyasi partinin en üst noktasında bulunan ya tek başına yada parti kurmaylarıyla birlikte partiyi yöneten kişidir. Liderler gerek parti içinde gerekse parti dışında önemli prestije sahip insanlar olduklarından partiye sempati ve oy kazandırmakta önemli rol oynarlar.

30 Kimi yazarlara göre liderin üç önemli özelliği vardır. Bunlar;
Dürüstlük ve saygınlık Dinlemek ve algılamak Sorumluluk almak ve karar vermektir.

31 Bazı yazarlar ise liderde olması gereken özellikleri beş ana grupta toplamışlardır.
Ön sezili olma Vizyon yeteneği Değerlerle uyumlu olma Başkalarına yetki verme ve Kendi kendine uyumlu anlama

32 Parti liderleri için artık çok kullanılmaya başlanan kavramlardan biriside “karizmadır.”
Karizma, belli bir cazibe, Allah vergisi mükemmel bir güçtür. Karizma, psikolojik çekim olarakta tanımlanabilmektedir.

33 Karizma, üyelerin liderde gördükleri sihirli bir güç olarak bilinmektedir. Karizmatik liderler, enerjileri, kendilerine olan güvenleri, zekaları, konuşma yetenekleri ve güçlü bir kendini beğenme duygusuna sahiptirler.

34 Parti programı Ülkenin bazı sorunlarına öncelik tanınması, ekonomik kalkınmada belirli bir modelin belirlenmesi, tercihlerin yapılması, toplumsal yada kültürel alanda belli sorunlara öncelik tanıması yada tanımaması, ülkenin dünya gözündeki imajının ne olacağının belirlenmesi parti programının uygulanmasının unsurlarını oluşturur.

35 Parti programı Toplumların siyasal bilinçleri ve eğitim düzeyleri arttıkça parti programını inceleme ve ona göre karar verme ihtimalinin artacağı beklenebilir. Bu nedenle parti programı önemli bir referans kaynağı olarak görülmelidir.

36 Parti programı Parti programını hazırlamak ciddi ve bilimsel araştırmaları gerektirir. Çünkü parti programı çözüm gerektiren sorunların teşhisini, bunların önemini ve öncelik sırasını belirler. Parti programında sıralanacak çözüm önerileri gerçeklere dayanmalıdır. Hangi sorunların, hangi sıra ile, hangi kaynakları kullanarak nasıl çözülecekleri ülke gerçekleriyle tutarlı olarak ortaya konmalıdır.

37 Siyasi parti programının sahip olması gereken özellikler
Milli olmalı Siyasi partinin kimliği, ideolojisi ve felsefesi ile tutarlı olmalı Ülke sorunlarını ve bunların öncelik sırasını dikkate almalı Çözüm önerileri ülke ve dünya gerçekleriyle uyumlu olmalı Kendi içinde tutarlı olmalı İnandırıcı ve güven verici olmalı Hedefleri gerçekçi ve ulaşılabilir olmalı

38 Adaylar Bir siyasi partinin kimliği, ideolojisi imajı ve vitrini hakkında fikir veren ürün karmasından biride gösterdiği adaylardır. Devlete siyaset yolu ile hizmet etmeye istekli ve seçilmek için gerekli şartlara sahip olarak seçimlere katılan kişiye “aday” denir.

39 Parti tercihlerinde adayların oynadığı rol durumdan duruma değişir
Parti tercihlerinde adayların oynadığı rol durumdan duruma değişir. Bazen yerel özellikler önde gittiği için, adayın yerel konumu o siyasi partinin tercih edilmesini doğrudan etkiler. Bu konum bazen ailevi bağlara, bazen yerel tanınmışlığa ve üne, bazende statüye bağlı olarak ortaya çıkar.

40 Seçim dönemlerinde adayların üç farklı amacı olabilir. Bunlar;
Kendisinin yada partisinin düşünce ve görüşlerini duyurmak. Seçimi kazanamasa bile iyi oranda oy toplayarak gücünü kanıtlamak. Çoğunluğun oylarını toplayarak seçilmek.

41 Seçmenlere göre aday kimliğinin üç temel değişkeni vardır. Bunlar;
Güvenirlik, birçok konuda yetenekli olma iyi kişilikli ve enerjik olmaktır. Çekicilik, adayın fiziksel ve toplumsal ilişkilerinden kaynaklanan cazibedir. Özdeşleşme, seçmenlerin kendilerini kişilik özellikleri, toplumsal sınıf, yada inançları açısından adayla benzer özelliklere sahip oldukları inancıdır.

42 Siyaset pazarlamasında bir ürün olarak adayların ne söylediklerinden çok nasıl söyledikleri ve sözel olmayan davranışları önemlidir. Jestleri mimikleri tavırları bedeni kullanma biçimleri vs.

43 Fiyat kavramı Siyasal pazarlamada oy verme işlemi eğer bir satın alma olarak tanımlanacaksa bu tür siyasi satın alma kabul ve benimseme olabilir. En kötü şekliyle siyasi parti ve adaya karşı negatif düşünce ve tutuma sahip seçmenlerin bu tutum ve düşüncelerini nötr hale getirmektir.

44 Bir yanda oy verme hakkı ve yetkisi bulunan seçmen kitlesi, öte yandan bu kitleden oy almaya çalışan siyasi partiler ve kadroları bulunmaktadır.

45 Burada oy seçmenin sahip olduğu ve karşılığında birşeyler alınacak olan paraya benzer bir araç olarak düşünülebilir. Siyaset pazarlamasında oy vermesi karşılığında seçmene sunulan ise vaatler bütünüdür. Böylece seçmende bir umut ışığı oluşturulmakta ve karşılığında oy istenmektedir.

46 Siyasal pazarlamada fiyat, üye aidatı, bağışlar, partiye verilebilecek çeşitli hizmetler, ürünler karşılığı bir bedel olabileceği gibi, seçim zamanında adaya veya partiye oy vermek ve adı geçen parti ve adayın ortaya koyduğu ve savunduğu politikaları desteklemek te olabilir.

47 Fiyat Adayı desteklemek için ödenen fiyat, oy vermek için sandığa gitmenin maliyeti, kampanyaya bağış ve gönüllü çalışmalar sayılabilir.

48 Fiyat Ayrıca seçmenin adayın değerini kabul etmesi veya adayın seçmeni memnun edebilmek için değerlerini değiştirmeside bu alışverişin bir yönü olabilir. Oy verme değişim ilişkisinin bir yönü iken, diğer bir yönü oy verme sonucu kazanılan tatmin duygusudur.

49 Seçmenin oy verdiği partiyi benimsemesi, kendisine yakın görmesi ve psikolojik olarak oy verdiği partiyle özdeşleşmesi önemli bir değişim ilişkisidir.

50 Fiyat Partilerin ve adayın etnik kökeni, dini görünümü, kültürel kimliği, geldiği coğrafi köken önemli psikolojik fiyat unsurlarıdır. Seçmenler oy karşılığında bu değerleri almayı bekler.

51 DAĞITIM Siyaset pazarlamasında dağıtım denince siyasi ürünlerin ve bunlara ilişkin mesajların seçmen kitlesine en kısa zamanda en uygun yoldan en ekonomik ve etkin bir şekilde ulaştırılması akla gelir.

52 Dağıtım Söz ve vaatlerle ilgili mesajlar seçmene uygun zamanda uygun yerde uygun aracı vasıtasıyla sunulduğu takdirde bir anlam ifade eder. Dağıtım söz ve vaatlerle ilgili mesajların seçmene ulaştırılmasıyla ilgili faaliyetleri kapsar.

53 Parti içinde dağıtımla ilgili kararlar iki ana kısımda ele alınabilir.
Dağıtım kanalının seçimi Fiziksel dağıtım

54 Dağıtım kanalının seçimi, nasıl bir dağıtım şeklinin uygulanacağı, mesajların seçmene ulaştırılmasında hangi tip ve ne kadar aracı kullanılacağı sorundur. Fiziksel dağıtımda ise, mesajların siyasi partiden seçmenlere akışı, diğer bir deyişle fiziksel dağıtım sisteminin seçilmesi ve böylece mesajın gitmesi gereken yere zamanında ve minimum masrafla ulaştırılmasıdır.

55 Dağıtım Siyasi pazarlamada dağıtım iki şekilde yapılabilir – ki bu çoğunlukla kanal üyeleriyle olan ilişkiler göz önüne alınarak gerçekleştirilir.

56 Dağıtım Doğrudan dağıtım, bir tarafta siyasi partinin, diğer tarafta seçmenin olduğu ve partinin direk olarak seçmenle kendisinin iletişim kurduğu dağıtım sistemidir. Dolaylı dağıtımda ise arada profesyonel olarak çalışan, bu işi meslek edinmiş aracı kuruluşlar yer alır.

57 Tutundurma Kavramı Siyasette tutundurma; bir siyasi partinin, bir adayın yada bir liderin, kendine yada ürettiği politika ve hizmetlere ilişkin bilgileri kitlelere, hedef seçmen gruplarına yada bireylere arzulanan biçimde ulaştıran ve birçok elemandan oluşan bir haberleşme sürecidir.

58 Günümüzde rast gele seçim kampanyalarından çok, etkin bir iletişim ve tutundurma ile kamuoyuna çıkma, seçmen ve rakiplerin durumlarını en iyi şekilde göz önünde bulundurarak kamuoyunda etkili olma yolu benimsenmektedir.

59 Kitle iletişim araçları ile yapılan siyasal reklamların özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
Siyasal reklamlar kısa, basit, göz ve kulağa iyi hitap edecek şekilde düzenlenmiş mesajlardır. Daha az yayın aracı gerektirirler ve daha az karmaşıktırlar. Seçmen kitlelerini ikna etme konusunda uzmanlaşmış reklamcılara yaptırılır.

60 Tutundurma Reklamlar kitle iletişim sahiplerinden kiralanılarak yapılır. Seçim tarihine yakın olarak yoğunlaşırlar. Hernekadar hedef kitle olarak sınıf, kesim yada grup etkilenmeye çalışılsa da asıl hedef bireydir. Siyasal reklamlarda ağırlıklı olarak jest ve mimiklere özelliklede tatlı tebessümlere yer verilir.


"POLİTİK PAZARLAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları