Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Klasik anlamda pazarlama; sadece üretilen mallar için söz konusu iken, ça ğ da ş anlamda ki ş ilerin, mekanların, fikirlerin, ve hizmetlerinde pazarlanmasıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Klasik anlamda pazarlama; sadece üretilen mallar için söz konusu iken, ça ğ da ş anlamda ki ş ilerin, mekanların, fikirlerin, ve hizmetlerinde pazarlanmasıdır."— Sunum transkripti:

1

2  Klasik anlamda pazarlama; sadece üretilen mallar için söz konusu iken, ça ğ da ş anlamda ki ş ilerin, mekanların, fikirlerin, ve hizmetlerinde pazarlanmasıdır.

3  Pazarlama ürünlerin ve hizmetlerin satı ş ı ve her bir alı ş veri ş ten kazanç sa ğ lanması ve toplumun gereksinimlerin kar ş ılanması ile ilgilenirken, daha sonra pazarlama kapsamına hayır kurumları, dernekler, sanat evleri, e ğ itim kurumları, kiliseler camiler gibi din kurumları, sivil toplum örgütleri ve politik kurum ve kurulu ş lar da alınmı ş tır.

4  Kar amaçlı örgütlerle kar amaçsız örgütlerin pazarlamasında dikkat edilecek pazarlama bile ş enleri (ürün,fiyat,da ğ ıtım ve tutundurma) arasında fark vardır.

5  Kar amaçsız örgütler daha çok kamusal denetime, ele ş tirilere, sosyal ve politik baskılara maruz kalabilmektedir.  Kar amaçsız örgütler üyeleri, parlementerler, çok çe ş itli çıkar grupları ve hedef aldı ğ ı yurtta ş grupları ilede etkile ş im içindedir. (mü ş teriler, tedarikçiler, hammadde ve finans kaynaklarına ek olarak)

6  Aralarında ki di ğ er fark ise kar amacı ta ş ıyan örgütlerin daha ziyade mal ve hizmet üretip, bunları pazarlamasına kar ş ılık kar amaçsız örgütler fikir, toplumsal yarar, kamu hizmeti gibi soyut ürünler üretip pazarlamaktadır.

7  Kar amacı gütmeyen kurumlar olarak de ğ erlendirebilece ğ imiz siyasi örgütlerde soyut kavramların pazarlanması daha zordur. Hernekadar soyut bazı vaatler, söylemler, planlar bazı somut ça ğ rı ş ımlar ve benzetmelerle canlandırılsa da yinede bunların benimsetilmesi ve kabul ettirilmesi güçtür.

8  Halk tarafından gerek duyulan programları ve hizmetleri geli ş tirmek ve kurumsal tanınma ve deste ğ i kazanmak amacıyla bu siyasi örgütler tarafından yürütülen faaliyetlerdir. Veya,

9  bir siyasi partinin veya adayın potansiyel seçmenlerine uygunlu ğ unu sa ğ lamak, siyasi partiyi veya adayı en yüksek sayıdaki seçmen kitlesinin tanımasını sa ğ lamak, rakiplerle ve muhalefetle farkını yaratmak ve minimum araçla bir seçimi kazanmak için gerekli olan oy sayısını elde etmek amacıyla kullanılan tekniklerin bütünüdür.

10  Kısaca siyaset pazarlaması, kamusal siyasal ve belirli partiler ve adaylarla ilgili özelliklerin, fikirlerin, ilke ve politikaların pazarlanmasıdır.

11  Siyaset pazarlaması sadece seçim dönemlerini kapsamamalı. Seçim öncesinde ba ş layıp seçim sonrasında da devam eden bir süreç gözüyle bakılmalıdır.

12  Ticari pazarlama uzun dönemde karlılı ğ ı hedeflerken, siyasi pazarlama seçimlerde bir adayın/partinin ba ş arılı olmasını ister.  Siyasi pazarlama bir fikir pazarlamasıdır. Ticari pazarlama daha çok ürün ve hizmetlerin pazarlanmasıyla ilgilenir.  Siyaset pazarlamasındaki Pazar kavramı ticari pazarlamadaki kadar kolay tanımlanamamaktadır.

13  Siyaset pazarlamasında bir seçim sürecinde tüm seçmenler aynı gün oy kullanır ve aynı günde satın alma faaliyetinde bulunur. Oysa ticari pazarlamada bütün mü ş terilerin aynı günde bir ürünü satın alması mümkün de ğ ildir.  Siyaset pazarlamasında bireysel sonuçlar önemli de ğ ildir, genel ba ş arıya odaklanılır. Oysa ticari pazarlamada bireylerin tek tek ba ş arıları sonucunda genel ba ş arıya ula ş ılır.

14  Siyasi pazarlamada zorunlu oy verme vardır ve oy vermenin önünde herhangi bir engel hemen hemen yoktur. Oysa ticari pazarlamada reel satın alma gücünün dü ş üklü ğ ü/olmaması satın almayı engelleyici bir faktör olarak kar ş ımıza çıkabilir.  Seçim sürecinin sonunda pi ş manlık veya uzun dönemli maliyetler söz konusu iken ticari pazarlamada ürünün kullanımından do ğ an sorunlar anında düzeltilebilmektedir.

15  Oy verme kararı fiyatla ilgili de ğ ildir, bir seçmen tercih hakkı olmasa bile seçimi ya ş amak ve oyunu kullanmak zorundadır. Oysa ticari pazarlamada ürünün fiyatı satın alınmasında son derece belirleyicidir.  Yeni bir partinin kurulup seçmende partiyle ilgili olumlu bir imaj olu ş turulması ve partinin geli ş tirilip rekabet gücü kazanabilmesi, ticari pazarlamadaki yeni bir ürünün olu ş turulup piyasada tutundurulabilmesi olasılı ğ ından daha dü ş üktür.

16  Siyasal pazarlamada hizmetlerde kullanılmak üzere, partilere parasal yardımlar/ba ğ ı ş lar yapılabilmektedir. Oysa ticari pazarlamada böyle bir ş ey söz konusu de ğ ildir.

17  Ticari bir ürün veya hizmetin alıcısı genellikle ki ş isel yarar beklerken, seçmenler oy verme eylemlerinden sonra toplumsal yarar beklerler.  Ticari pazarlamada marka liderleri bu durumlarını uzun süre devam ettirebilirler, oysa siyasi pazarlamada bir sonraki seçim döneminin kaybedilmesi olasılıklar arasındadır.

18  Siyasal pazarlama aday ve partilerin siyasi gereksinimlerinin belirlenmesi ile ba ş lar, bunların kar ş ılanmasına yönelik çözümler geli ş tirip bir takım taktikler ve stratejiler ile seçmenlere sunar ve kar ş ılı ğ ında seçmenlerin deste ğ ini almaya çalı ş ır.

19  Pazarlama ve toplam kalite felsefesinin siyasete uygulanmasının çok sayıda yararı vardır. Siyasal ahlakın yaygınla ş ıp geli ş mesine katkıda bulunur.  Pazarlama felsefesi dürüstlü ğ ü ve yaratıcılı ğ ı ş a ş maz bir ilke olarak kabul eder.  Dolayısıyla siyasetçilerin neleri yapıp neleri yapamayaca ğ ının sınırını çizer. Siyaset pazarlamasının önemi

20  Siyasetçinin sorunlarla sürekli ilgilenmesini te ş vik eder ve sa ğ lar. Sorunlar üzerinde yo ğ unla ş anlar bilime, bilgiye öncelik vereceklerinden aldıkları kararlar daha do ğ ru ve yerinde olur.  Siyasetçilerin olaylara sa ğ duyusal ve önyargılı de ğ il bilimsel bir bakı ş açısı ile yakla ş malarını sa ğ lar.

21

22  Pazarlama bir ölçüde pazarı yönlendirme faaliyetidir. Bunun anlamı de ğ i ş ik araçları kullanarak insanların algılamalarını, tutum ve davranı ş larını etkileyerek örgüt amaçları do ğ rultusunda yönlendirmektir.  Bir siyasi parti seçmenlerin tercih kriterlerini etkileyerek onları kendisine çekebilir.

23  Siyasi Ürün; bir partinin lideri, adayları, parti politikaları, partinin kendisi, aday çevresi, üyeleri, gönüllü/ücretli çalı ş anları ve sembollerini içermektedir.

24  Siyasi üründe garanti, iade veya de ğ i ş tirme söz konusu de ğ ildir. Ancak ikinci kez satın almama olayı vardır. Ürün bir kez satın alındı ğ ında önceden belirli bir süre kadar – ki bu kanunlarla belirlenir – siyasal ürünle birliktelik söz konusudur.

25  Siyasi ürün genelde faydası gelecekte ortaya çıkacak veya çıkması beklenen bir üründür. Siyasal üründe beklentiler gelece ğ e yöneliktir. Siyasal ürünün faydası bir çok ticari ürün ve hizmette oldu ğ u gibi mutlak de ğ ildir.

26  Bir siyasal ürünün faydası ba ş langıçta inanç ve beklentiler ş eklindedir. Ürünün satın alınması o ürünün satı ş ında ifade edilen faydaların gerçekle ş ece ğ i anlamına gelmez. Ve bu anlamda bir garanti söz konusu de ğ ildir.

27  Siyasal ürünün faydası de ğ i ş ken ve ş artlara ba ğ lıdır. Belirli ş artlar altında belirli siyasi vaatlere kar ş ılık gerçekle ş en bir siyasi satın almadan beklenen fayda daha sonra ba ş ka ş artlar altında yeniden revize edilebilir.  Siyasal ürünün kalitesi görecelidir.

28  Siyasal satın alma i ş levi endirek bir satın almadır. Seçmen herhangi bir partiye oy verirken gerçekte liderin özellikleri (karizması, konu ş ması vs) veya parti politikalarına de ğ il, bu özellik veya politikalar dolayısıyla ortaya çıkaca ğ ına inandı ğ ı sonuca ve bu sonucun ülkesine ve hayatına olabilecek olumlu yansımalarına oy vermektedir.

29  Lider siyasi partinin en üst noktasında bulunan ya tek ba ş ına yada parti kurmaylarıyla birlikte partiyi yöneten ki ş idir.  Liderler gerek parti içinde gerekse parti dı ş ında önemli prestije sahip insanlar olduklarından partiye sempati ve oy kazandırmakta önemli rol oynarlar.

30  Kimi yazarlara göre liderin üç önemli özelli ğ i vardır. Bunlar; - Dürüstlük ve saygınlık - Dinlemek ve algılamak - Sorumluluk almak ve karar vermektir.

31  Bazı yazarlar ise liderde olması gereken özellikleri be ş ana grupta toplamı ş lardır. - Ön sezili olma - Vizyon yetene ğ i - De ğ erlerle uyumlu olma - Ba ş kalarına yetki verme ve - Kendi kendine uyumlu anlama

32  Parti liderleri için artık çok kullanılmaya ba ş lanan kavramlardan biriside “karizmadır.”  Karizma, belli bir cazibe, Allah vergisi mükemmel bir güçtür.  Karizma, psikolojik çekim olarakta tanımlanabilmektedir.

33  Karizma, üyelerin liderde gördükleri sihirli bir güç olarak bilinmektedir. Karizmatik liderler, enerjileri, kendilerine olan güvenleri, zekaları, konu ş ma yetenekleri ve güçlü bir kendini be ğ enme duygusuna sahiptirler.

34  Ülkenin bazı sorunlarına öncelik tanınması, ekonomik kalkınmada belirli bir modelin belirlenmesi, tercihlerin yapılması, toplumsal yada kültürel alanda belli sorunlara öncelik tanıması yada tanımaması, ülkenin dünya gözündeki imajının ne olaca ğ ının belirlenmesi parti programının uygulanmasının unsurlarını olu ş turur.

35  Toplumların siyasal bilinçleri ve e ğ itim düzeyleri arttıkça parti programını inceleme ve ona göre karar verme ihtimalinin artaca ğ ı beklenebilir.  Bu nedenle parti programı önemli bir referans kayna ğ ı olarak görülmelidir.

36  Parti programını hazırlamak ciddi ve bilimsel ara ş tırmaları gerektirir. Çünkü parti programı çözüm gerektiren sorunların te ş hisini, bunların önemini ve öncelik sırasını belirler.  Parti programında sıralanacak çözüm önerileri gerçeklere dayanmalıdır. Hangi sorunların, hangi sıra ile, hangi kaynakları kullanarak nasıl çözülecekleri ülke gerçekleriyle tutarlı olarak ortaya konmalıdır.

37  Milli olmalı  Siyasi partinin kimli ğ i, ideolojisi ve felsefesi ile tutarlı olmalı  Ülke sorunlarını ve bunların öncelik sırasını dikkate almalı  Çözüm önerileri ülke ve dünya gerçekleriyle uyumlu olmalı  Kendi içinde tutarlı olmalı  İ nandırıcı ve güven verici olmalı  Hedefleri gerçekçi ve ula ş ılabilir olmalı

38  Bir siyasi partinin kimli ğ i, ideolojisi imajı ve vitrini hakkında fikir veren ürün karmasından biride gösterdi ğ i adaylardır.  Devlete siyaset yolu ile hizmet etmeye istekli ve seçilmek için gerekli ş artlara sahip olarak seçimlere katılan ki ş iye “aday” denir.

39  Parti tercihlerinde adayların oynadı ğ ı rol durumdan duruma de ğ i ş ir. Bazen yerel özellikler önde gitti ğ i için, adayın yerel konumu o siyasi partinin tercih edilmesini do ğ rudan etkiler.  Bu konum bazen ailevi ba ğ lara, bazen yerel tanınmı ş lı ğ a ve üne, bazende statüye ba ğ lı olarak ortaya çıkar.

40  Seçim dönemlerinde adayların üç farklı amacı olabilir. Bunlar; - Kendisinin yada partisinin dü ş ünce ve görü ş lerini duyurmak. - Seçimi kazanamasa bile iyi oranda oy toplayarak gücünü kanıtlamak. - Ço ğ unlu ğ un oylarını toplayarak seçilmek.

41  Seçmenlere göre aday kimli ğ inin üç temel de ğ i ş keni vardır. Bunlar; - Güvenirlik, birçok konuda yetenekli olma iyi ki ş ilikli ve enerjik olmaktır. - Çekicilik, adayın fiziksel ve toplumsal ili ş kilerinden kaynaklanan cazibedir. - Özde ş le ş me, seçmenlerin kendilerini ki ş ilik özellikleri, toplumsal sınıf, yada inançları açısından adayla benzer özelliklere sahip oldukları inancıdır.

42  Siyaset pazarlamasında bir ürün olarak adayların ne söylediklerinden çok nasıl söyledikleri ve sözel olmayan davranı ş ları önemlidir.  Jestleri mimikleri tavırları bedeni kullanma biçimleri vs.

43  Siyasal pazarlamada oy verme i ş lemi e ğ er bir satın alma olarak tanımlanacaksa bu tür siyasi satın alma kabul ve benimseme olabilir.  En kötü ş ekliyle siyasi parti ve adaya kar ş ı negatif dü ş ünce ve tutuma sahip seçmenlerin bu tutum ve dü ş üncelerini nötr hale getirmektir.

44  Bir yanda oy verme hakkı ve yetkisi bulunan seçmen kitlesi, öte yandan bu kitleden oy almaya çalı ş an siyasi partiler ve kadroları bulunmaktadır.

45  Burada oy seçmenin sahip oldu ğ u ve kar ş ılı ğ ında bir ş eyler alınacak olan paraya benzer bir araç olarak dü ş ünülebilir.  Siyaset pazarlamasında oy vermesi kar ş ılı ğ ında seçmene sunulan ise vaatler bütünüdür. Böylece seçmende bir umut ı ş ı ğ ı olu ş turulmakta ve kar ş ılı ğ ında oy istenmektedir.

46  Siyasal pazarlamada fiyat, üye aidatı, ba ğ ı ş lar, partiye verilebilecek çe ş itli hizmetler, ürünler kar ş ılı ğ ı bir bedel olabilece ğ i gibi, seçim zamanında adaya veya partiye oy vermek ve adı geçen parti ve adayın ortaya koydu ğ u ve savundu ğ u politikaları desteklemek te olabilir.

47  Adayı desteklemek için ödenen fiyat, oy vermek için sandı ğ a gitmenin maliyeti, kampanyaya ba ğ ı ş ve gönüllü çalı ş malar sayılabilir.

48  Ayrıca seçmenin adayın de ğ erini kabul etmesi veya adayın seçmeni memnun edebilmek için de ğ erlerini de ğ i ş tirmeside bu alı ş veri ş in bir yönü olabilir.  Oy verme de ğ i ş im ili ş kisinin bir yönü iken, di ğ er bir yönü oy verme sonucu kazanılan tatmin duygusudur.

49  Seçmenin oy verdi ğ i partiyi benimsemesi, kendisine yakın görmesi ve psikolojik olarak oy verdi ğ i partiyle özde ş le ş mesi önemli bir de ğ i ş im ili ş kisidir.

50  Partilerin ve adayın etnik kökeni, dini görünümü, kültürel kimli ğ i, geldi ğ i co ğ rafi köken önemli psikolojik fiyat unsurlarıdır.  Seçmenler oy kar ş ılı ğ ında bu de ğ erleri almayı bekler.

51  Siyaset pazarlamasında da ğ ıtım denince siyasi ürünlerin ve bunlara ili ş kin mesajların seçmen kitlesine en kısa zamanda en uygun yoldan en ekonomik ve etkin bir ş ekilde ula ş tırılması akla gelir.

52  Söz ve vaatlerle ilgili mesajlar seçmene uygun zamanda uygun yerde uygun aracı vasıtasıyla sunuldu ğ u takdirde bir anlam ifade eder.  Da ğ ıtım söz ve vaatlerle ilgili mesajların seçmene ula ş tırılmasıyla ilgili faaliyetleri kapsar.

53  Parti içinde da ğ ıtımla ilgili kararlar iki ana kısımda ele alınabilir. - Da ğ ıtım kanalının seçimi - Fiziksel da ğ ıtım

54  Da ğ ıtım kanalının seçimi, nasıl bir da ğ ıtım ş eklinin uygulanaca ğ ı, mesajların seçmene ula ş tırılmasında hangi tip ve ne kadar aracı kullanılaca ğ ı sorundur.  Fiziksel da ğ ıtımda ise, mesajların siyasi partiden seçmenlere akı ş ı, di ğ er bir deyi ş le fiziksel da ğ ıtım sisteminin seçilmesi ve böylece mesajın gitmesi gereken yere zamanında ve minimum masrafla ula ş tırılmasıdır.

55  Siyasi pazarlamada da ğ ıtım iki ş ekilde yapılabilir – ki bu ço ğ unlukla kanal üyeleriyle olan ili ş kiler göz önüne alınarak gerçekle ş tirilir.

56  Do ğ rudan da ğ ıtım, bir tarafta siyasi partinin, di ğ er tarafta seçmenin oldu ğ u ve partinin direk olarak seçmenle kendisinin ileti ş im kurdu ğ u da ğ ıtım sistemidir.  Dolaylı da ğ ıtımda ise arada profesyonel olarak çalı ş an, bu i ş i meslek edinmi ş aracı kurulu ş lar yer alır.

57  Siyasette tutundurma; bir siyasi partinin, bir adayın yada bir liderin, kendine yada üretti ğ i politika ve hizmetlere ili ş kin bilgileri kitlelere, hedef seçmen gruplarına yada bireylere arzulanan biçimde ula ş tıran ve birçok elemandan olu ş an bir haberle ş me sürecidir.

58  Günümüzde rast gele seçim kampanyalarından çok, etkin bir ileti ş im ve tutundurma ile kamuoyuna çıkma, seçmen ve rakiplerin durumlarını en iyi ş ekilde göz önünde bulundurarak kamuoyunda etkili olma yolu benimsenmektedir.

59  Kitle ileti ş im araçları ile yapılan siyasal reklamların özellikleri ş u ş ekilde sıralanabilir: - Siyasal reklamlar kısa, basit, göz ve kula ğ a iyi hitap edecek ş ekilde düzenlenmi ş mesajlardır. - Daha az yayın aracı gerektirirler ve daha az karma ş ıktırlar. - Seçmen kitlelerini ikna etme konusunda uzmanla ş mı ş reklamcılara yaptırılır.

60 - Reklamlar kitle ileti ş im sahiplerinden kiralanılarak yapılır. - Seçim tarihine yakın olarak yo ğ unla ş ırlar. - Hernekadar hedef kitle olarak sınıf, kesim yada grup etkilenmeye çalı ş ılsa da asıl hedef bireydir. - Siyasal reklamlarda a ğ ırlıklı olarak jest ve mimiklere özelliklede tatlı tebessümlere yer verilir.


" Klasik anlamda pazarlama; sadece üretilen mallar için söz konusu iken, ça ğ da ş anlamda ki ş ilerin, mekanların, fikirlerin, ve hizmetlerinde pazarlanmasıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları