Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

14.02.2011 TARİHİNDE YAYIMLANIP, 01.07.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "14.02.2011 TARİHİNDE YAYIMLANIP, 01.07.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ."— Sunum transkripti:

1 TARİHİNDE YAYIMLANIP, TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

2 20. yüzyılın ikinci yarısında ticaret yaşamında önemli değişiklikler olmuş, bu değişikliklerin sonucunda, halen yürürlükte olan 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu çağın gereksinimlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Bilhassa teknolojik değişim ve gelişmeler paralelinde internetin günlük yaşantımızın her safhasında yer alması, elektronik arşivlerin yapılmasına olanak vermesi, ticaret hayatının elektronik ortamda da yapılmasının sonucu olarak, Yasama Organınca çağın gereksinimlerine cevap verebilmek adına yeni bir Ticaret Kanunu oluşturulması çalışmalarına başlanılmış ancak yasa teklifi yıllarca mecliste beklemesine rağmen bir türlü kanunlaşamamıştır. Nihayet 2011 Yasama yılının hemen başında kabul edilen Yeni Türk Ticaret Kanunu, Tarihinde resmi gazete ile yayımlanarak hayata geçirilmiştir. Esasen kabuldeki ana hızlanma nedeninin bir sebebi de, Türkiye’nin AB ile yılında Türkiye'nin ortaklığa katılma sürecine hazırlanmasına hizmet edecek olan katılma ortaklığı anlaşmasını imzalamış olmasıdır. Ortaklık müzakerelerinin başlamasıyla beraber, AB’ye uyum yasaları kapsamında ticaret kanunumuzun da, AB ticaret hukukuna paralel şekilde düzenlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. "AB Ticaret Hukuku" gelecekte, müzakere eden ülke konumunda olan Türkiye‘de de ticari hukukunun yerini alacak olması, buna paralel olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Bu arada, dünya ticaretinin ve uluslararası ticaret, endüstri, hizmet, finans ve sermaye piyasalarının bir parçası olma isteği de Türk Ticaret Kanunun yeniden düzenlenerek çıkartılmasını zorunlu kılmıştır. Böylece, tarihinde kabul edilerek yaklaşık 55 yıldır ticari hayatımızı düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yerini, yeniden düzenlenerek kabul edilen sayılı Türk Ticaret Kanunu’na bırakmıştır. Yeni kanun Tarihinde yürürlüğe girecek olup, 6 kitap ve maddeden oluşmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili önemli bulduğumuz hususlar, hazırlamış olduğumuz bu sunumda soru cevap şeklinde bilginize sunulmuştur.

3 1-) Kanunun amacı nedir? Türkiye’de şirketlerin kötü yönetildiği konusunda yaygın bir kanı bulunması, Kötü yönetilen şirketlerin piyasayı olumsuz etkilemelerinden dolayı iyi yönetilen şirketlerin de olumsuz etkilenmesi, Yatırımcıların şirket yönetimlerini yeterince şeffaf bulmamaları, Mali tabloların standartlara uygun olmaması, (dip notlar, vs.) Uluslar arası finansal raporlama standartlarına ve ilkelerine uygun muhasebe sisteminin olmaması, Etkin bir denetim sisteminin olmaması, Bu nedenlerle yabancı yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmaktan kaçınmaları ve sermayenin dışarıya kaçması, gibi başlıca sebeplerin ortadan kaldırılması olarak sıralayabiliriz.

4 2-) 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu Ne zaman yürürlüğe girecektir?
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu tarihinde yürürlüğe girecektir. 3-) Kanunun Yürürlüğe giriş Tarihi İle İlgili İstisnalar Nelerdir? Türkiye Denetim Standartlarının belirlenmesi ve denetçilerin denetimi ile ilgili yönetmeliklerin hazırlanmasına yönelik madde yasanın yayım tarihi olan tarihinde uygulamaya girmiştir. Şirketler ana sözleşmelerini en geç tarihine kadar yeni TTK ile uyumlu hale getirecektir ve bu konu ile ilgili yapılan genel kurullarda toplantı nisabı aranmayacaktır,

5 Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS) özdeşi olan Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) ve finansal raporlamaya tabi olmasına ilişkin düzenlemeler (TTK Madde: 88) tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Sermaye şirketlerine İNTERNET SİTESİ oluşturma mecburiyeti getirilmiştir. Kurulacak olan veya mevcut olan internet sitesinin belli bir bölümünü Yeni TTK’nın belirlediği hususlara ayırma zorunluluğu ile ilgili hükümler tarihinde yürürlüğe girecektir (TTK Son Hükümler Madde: 1524). Bu sitede bulunması gerekli bilgiler ile ilgili ayrıntılar ilgili maddede yer almaktadır. Halihazırda şirkete borçlu olan ortaklar TTK’nun yürürlük tarihinden itibaren ÜÇ (3) YIL içerisinde ( Tarihine Kadar) Şirkete olan Borçlarını nakden ödemek zorundadır.

6 4-) Türk Ticaret Kanunun Temel İlkeleri Nelerdir?
Kurumsal Yönetim, Bağımsız Denetim, Malvarlığının Korunması ve süreklilik, Pay sahipliği değerinin korunması, İşlem güvenliğidir. Ayrıca; Kurumsal yönetime göre şirket yetkililerinin yaptıkları her işlem ve eylemden şirkete karşı; Hesap verebilir olmaları, Açık ve şeffaf olmaları, Sorumlu olmaları, Eşitlik ve adaletlilik, ilkelerini benimsemiş olmaları gerekir.

7 5-) Yeni TTK’da Ticaret Şirketleri Nelerdir?
Yeni TTK’da Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler sermaye şirketleri ve Kolektif ve Komandit şirketler şahıs şirketleri olarak tanımlanmışlardır. 6-) Şirketler Ölçeklerine Göre Nasıl Sınıflandırılacaktır? Şirketler kanunda KOBİ yani küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve Büyük işletmeler olarak ölçeklerine göre sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflandırma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan yönetmeliğe göre yapılacaktır. Sınıflandırma kriterleri: a) net satış hasılatları, b) mali bilanço tutarları, c) çalışan sayıları olacaktır. Sayılan 3 kriterden en az ikisini aşamayanlar küçük sermaye şirketi kabul edilir.(TTK Madde: 1523) Büyük şirketler TAM SET Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını, KOBİ ve diğerleri ise KOBİ- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayacaklardır.

8 7-) Yeni TTK’da Ticari İşletme ve Tacir Nasıl Tanımlanmıştır?
  Ticari İşletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir.(TTK Madde: 11) Tacir sıfatı açısından temel bir değişiklik söz konusu değildir. Ticari işletmeyi kısmen veya tamamen kendisi adına işleten kişi tacir olarak tanımlanmıştır. Tüzel kişilerin tacir sıfatı ile ilgili kuralda bir değişiklik yapılarak vakıfların tacir sıfatı düzenlenmiştir. (TTK Madde: 12)

9 8-) Yeni TTK’da Ticari Şirketlerin Faaliyet Konusu Dışında İşlem Yapmaları Nasıl Düzenlenmiştir?
Yeni TTK şirketlerin hak ehliyetlerini esas sözleşmelerinde yazılı olan işletme konusu ile sınırlayan “ULTRA VIRES” yasağını kaldırmıştır. Şirket yönetim kurulunun sorumluluğunda olmak üzere her türlü faaliyette bulunabilir. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücu hakkı saklıdır. 9-) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan zararlar bakımından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğu nedir? Yeni TTK ile ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili odanın müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, Devlet ve ilgili oda, sorumlu olan ticaret sicil müdürü, yardımcıları ve diğer personele kusuru oranında rücu edebilecektir.

10 10-) Ticaret sicili müessesine yönelik olarak getirilen yenilikler nelerdir?
Tescil kaydı ile ilan arasında çelişki bulunması halinde ilana güven korunmaktadır. Ticaret sicili müessesesine yönelik olarak getirilen en önemli yenilik ise sicil kayıtlarının aleniyetinin sağlanması açısından, kayıtların elektronik ortamda tutulmasıdır. 11-) Ticaret unvanının görünürlüğüne ilişkin yeni düzenlemeler nelerdir? Yeni TTK’ya göre tescil olunan ticaret unvanı, ticari işletmenin giriş cephesinin herkes tarafından kolayca görülebilecek bir yerine, okunaklı bir şekilde yazılmalıdır. Ayrıca tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir.

11 12-) Yeni TTK’da Ticari Defterlerle İlgili Düzenlemeler Nelerdir?
Yeni TTK ticari defterlerin TMS ve TFRS’ye uygun olarak elektronik ortamda tutulmasına imkan sağlamaktadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir. Ticari defterler açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanacaktır. Mevcut uygulamada kapanış tasdiki izleyen faaliyet döneminin 1. ayının sonuna kadar yapılmaktadır yeni kanunda bu durum değiştirilerek izleyen faaliyet döneminin 6. Ayının sonuna kadar yapılacaktır. (TTK Madde: 64/3) Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ tarafından da onaylanabilir. (TTK Madde: 64/3) Ayrıca; açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. (TTK Madde: 64/3)

12 13-) Yeni TTK’da Tututlması Gereken Defterler Nelerdir?
TTK’da şirketlerin tutması gereken defterler; Yevmiye Defteri Kebir Defteri, Envanter Defteri Pay Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defteri Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari defterlerdir. (TTK Madde: 64/4)

13 14-) Muhasebe Kayıtları Hangi Standartlara Uygun Olmalıdır?
Muhasebe Kayıtları Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır. (TTK Madde: 65/4)

14 15-) Tacirin saklamakla yükümlü olduğu belge ve defterler açısından saklama yöntemleri nelerdir?
Defter ve belgeler fiziki olarak saklanabileceği gibi veri taşıyıcıları kullanılarak da saklanabilecektir. Veri taşıyıcıları dendiğinde; mikrofişler, CD'ler, magnetler ve elektronik ortam anlaşılmalıdır. İşletme ile ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür. (TTK Madde: 66)

15 16-) Muhasebe kayıtları ve finansal tablolar Hangi Tarihten itibaren TMS, TFRS VE KOBİ TFRS standartlarına göre düzeltilecektir? Muhasebe kayıtları ve finansal tablolar tarihinden itibaren TMS, TFRS VE KOBİ TFRS standartlarına göre düzeltilecektir. * Kapanış kaydının tarihi itibariyle yukarıda belirtilen şekilde düzeltildikten sora yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

16 17-) Yeni TTK Ticari Defterlerin İspat Aracı Olarak Kullanılmasını Nasıl Düzenlemiştir?
Yeni TTK’da ticari defterlerle ispat kaldırılmıştır. Defterler takdiri delil olarak kullanılabilecektir. Fakat Hukuk Muhakemeleri Kanunu 222. Maddesi ile yemin dışında ticari defterlerin delil olma şartı düzenlenmiştir. (1) Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir. (2) Ticari defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır. (3) İkinci fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak tutulan ticari defter kayıtlarının sahibi ve halefleri lehine delil olarak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak tutulmuş ticari defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması veya ilgili hususta hiç bir kayıt içermemesi yahut defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer kesin delillerle ispatlanmamış olması gerekir. Bu şartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki sahibi lehine ve aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz. (4) Açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan ticari defter kayıtları, sahibi aleyhine delil olur. (5) Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticari defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir; ancak, karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden taraf iddiasını ispat etmiş sayılır. (HMK Madde 222)

17 18-) Yeni TTK Şirket Birleşmeleri İle İlgili Neler Getirmektedir?
TTK’da şirket birleşmeleri ile ilgili hükümlerde geçerli birleşmeler sermaye şirketlerinin sermaye şirketleriyle, sermaye şirketlerinin kooperatiflerle ve devralan şirket olmak kaydıyla şahıs şirketleriyle birleşmeleri olarak sayılmıştır. Şahıs şirketleri ise şahıs şirketleriyle devrolunan olmak şartıyla sermaye şirketleri ve kooperatiflerle birleşebilirler. Tasfiye halindeki bir şirket malvarlığının dağıtılmaya başlanmamış olması ve devrolunan şirket olması kaydıyla birleşmenin tarafı olabilir. Birleşme ticaret siciline tescille geçerlilik kazanır. Tescil anında devrolunan şirketin bütün varlıkları ve kaynakları devralan şirkete intikal eder. Devrolunan şirketin ortakları devralan şirketin ortağı olur (TTK Madde: 153) ve karar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 ay içinde istemde bulunurlarsa devralan şirket bunların alacaklarını teminat altına alır. Ancak devralan alacağın tehlikeye düşmeyeceğini bir işlem denetçisi raporuyla ispat ederse teminat yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. (TTK Madde: 157)

18 19-) Yeni TTK Şirket Bölünmeleri İle İlgili Neler Getirmektedir?
Şirket bölünmeleri tam bölünme ve kısmi bölünme olarak ikiye ayrılır. Şirketin tüm mal varlığının bölümlere ayrılarak diğer şirketlere devrolunması durumu tam bölünmeyi ifade eder. Tam bölünmede şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir. (TTK Madde: 159/1a) Kısmi bölünmede ise şirketin mal varlığının bir veya birden fazla bölümü diğer şirketlere devrolunur. Burada devrolan şirket varlığını korur ve yavru şirketlerini oluşturur. (TTK Madde: 159/1b) Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve ayrıca şirketin internet sitesinde yapılacak ilanla alacaklarını bildirmeye ve istemde bulunmaya çağırılırlar. (TTK 174) Bu ilanın yayımını izleyen 3 ay içerisinde istemde bulunan alacaklıların alacakları teminat altına alınmak zorundadır. Bölünme sonucunda kendisine borç tahsis edilen şirket alacaklıların alacaklarını ifa etmezse bölünmeye katılan diğer şirketler borçtan ikinci derecede ve müteselsilen sorumludur.

19 21-) Yeni TTK’da Anonim Şirketlerle İlgili Yenilikler Nelerdir?
20-) Yeni TTK Şirketin Tür Değiştirmesi İle İlgili Neler Getirmektedir? Hukuki şeklini değiştirerek yeni türe dönüşen şirket eskisinin devamıdır. Tür değiştiren şirketin borçlarından tür değiştirmeden önce sorumlu ortakların sorumlulukları tür değiştirdikten sonra da devam etmektedir. 21-) Yeni TTK’da Anonim Şirketlerle İlgili Yenilikler Nelerdir? Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirket olarak tanımlanmıştır. (TTK Madde: 329) AŞ’nin kuruluşu için en az sermaye sınırı TL olarak korunmuştur. (TTK Madde: 332) Halka açık olmayan A.Ş.’lerde kayıtlı sermaye sistemine izin verilmiştir.(TTK Madde:332) Kayıtlı sermaye sistemini seçen AŞ’ler için en az sermaye TL olarak belirlenmiştir. İstenildiğinde bu sistemden çıkılmasına olanak sağlanmıştır. (TTK Madde: 338/3)

20 Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz. (TTK Madde: 342) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342 nci maddeye uygunluğunun belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular, işlem denetçisi ve menfaat sahipleri itiraz edebilir. Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı kesindir. (TTK Madde: 343)

21 Nakden taahhüt edilen sermayenin en az %25’i tescilden önce bankaya özel bir hesaba, sadece şirketin kullanacağı biçimde yatırılır. Kalan kısmın ise 24 ay içerisinde ödenmesi zorunludur. (TTK Madde: 344, 345) Borcun kısmen veya tamamen başkası tarafından üstlenilmesi, çek senet veya ödeme planına bağlanması geçersizdir. (TTK Madde: 344) Şirketin kuruluşunda pay sahiplerinin “Kurucu Beyanı” adı verilen irade açıklamasında bulunmaları öngörülmüştür. Bu yolla mevcut sistemde olduğu gibi herhangi bir kimlik fotokopisi ile kişinin haberi olmadan şirket kurularak sonrasında illegal işlerin yapılmasının önüne geçilmek istenmiştir. (TTK Madde: 349) Şarta bağlı sermaye artırımına olanak tanınmıştır. (TTK Madde: 463, 464, 465) Tedrici kuruluşa yer verilmeyerek TTK’dan kaldırılmıştır. Esas sözleşmede bulunması gerekenler ayrıntılı ve kesin olarak belirlenmiştir. (TTK Madde: 339) Halka arz yolu ile kuruluşa imkan tanınmıştır. (TTK Madde: 350)

22 Pay sahiplerinin Şirkete karşı, iştirak taahhüt borçları hariç olmak üzere, ticari işlemler dışında borçlanmaları yasaklanmıştır. (TTK Madde:358) Bunun ötesinde kanunun getirdiği yeniliklerden birisi de ortaklara kar payı avansı alma hakkının verilmiş olmasıdır. A.Ş. kuruluş işlemleri denetime tabi tutulmuş, denetim görevi TTK Madde 351 ile “İŞLEM DENETÇİSİ” ne verilmiştir. Anonim şirketin TEK KİŞİ ile kurulmasına imkân sağlanmıştır. ( TTK Madde: 338) ve Anonim Şirketlerde TEK KİŞİ’den oluşan yönetim kuruluna olanak sağlanmıştır. (TTK Madde: 359) Birden fazla olan pay sahibi sayısının bir kişiye düşmesi durumunda bu durumun 7 gün içerisinde yönetim kuruluna bildirilmesi gereklidir. Bu durum yönetim kurulunca ilan ve tescil edilmelidir. (TTK Madde: 359) Yönetim kurullarında üyelerin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olmaları zorunludur. Tek üyeli yönetim kurullarında bu zorunluluk aranmayacaktır. (TTK Madde: 359/3) Pay sahibi olmayanlar da yönetim kurulu üyesi olabileceklerdir. (TTK Madde: 359)

23 Temsil yetkisinin verildiği kişilerden birisi mutlaka yönetim kurulu üyesi olmalı bu üye Türk vatandaşı olmalı ve Türkiye’de ikamet etmelidir. (TTK Madde: 359/1) Tüzel kişilikler de yönetim kurulu üyesi olabilecektir. (TTK Madde: 359/1) Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir. Temsilcinin pay sahibi olmasını öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir. (TTK Madde: 425) Oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar. (TTK Madde: 435) Yönetim kurulu toplantısında yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur ve karalar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınacaktır. Yönetim kurulu elektronik ortamda toplanabilecektir. Elektronik ortamda toplanacak yönetim kurulu içinde aynı yeter sayısı koşulu aranmaktadır. (TTK Madde: 390)

24 Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az ONBEŞ (15) gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyip inceleyebilir. (TTK Madde: 437) Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. (TTK Madde: 438) En önemli değişikliklerden birisi Finansal tabloların doğru biçimde düzenlenmesi ve sunulmasından Yönetim Kurulu’nun sorumlu tutulması olmuştur. (TTK Madde: 514, 515)

25 Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar. (TTK Madde: 514) Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin 403 üncü madde uyarınca verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir ve şirketin internet sitesine koyar. Bu belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine ilişkin hükümler saklıdır. (TTK Madde: 524) Yeni TTK ile ilk defa yönetim kurulu üyelerinin kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zararlar ile ilgili olarak bir sigorta mekanizması öngörmüştür.Buna göre şirketin sermayesinin %25ini aşan bir miktarla sigorta ettirilmiş olması durumunu düzenlemiştir.

26 22-) Yeni TTK’da Limited Şirketlerle İlgili Yenlikler Nelerdir?
Limited Şirket kuruluşu için asgari sermaye TL’den TL’ye çıkartılmıştır. (TTK Maade: 578) Limited Şirket kanuna uygun olarak düzenlenen şirket sözleşmesinde kurucuların limited şirket kurma iradelerini açıklayıp sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleri ve nakit kısmını anında ve tamamen ödemeleri ile kurulur (TTK Madde: 585) LTD ŞTİ kuruluşlarında işlem denetimi şimdilik bakanlığın kararına bırakılmıştır. (TTK Madde: 586/2-b) Limited şirketin de AŞ’lerdeki gibi BİR veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulmasına izin verilmiştir. (TTK Madde: 573) Limited şirketlerde ortak sayısının en fazla 50 olması şartı korunmuştur. (TTK Madde: 574) Şirket tek ortağı kendisi olacağı bir şirkete dönüşecek şekilde kendi payını iktisap edemez (TTK Madde: 574/3)

27 Yeni Türk Ticaret Kanunuyla Limited şirketlerde de genel kurul, AŞ
Yeni Türk Ticaret Kanunuyla Limited şirketlerde de genel kurul, AŞ.’lerde olduğu gibi, şirketin en yetkili karar organı olarak belirlenmiştir. (TTK 6. Kısım / 4. Bölüm) Şirketin tüm ortakları genel kurulun üyesidir. Limited şirketlerde genel kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde olup; Toplantıya çağrı genel olarak şirket müdürleri tarafından yapılacaktır. İstisnai hallerde azlığında toplantıya çağırma yetkisi vardır. (TTK Madde: 617) Ortaklar toplantı gününden en az on beş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi ile bu süre uzatılabilir veya on güne kadar kısaltılabilir. (TTK Madde: 617) Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılacaktır. Şirket sözleşmesinde yer alacak olağanüstü genel kurul toplantısı halleri sebebiyle veya gerektikçe olağanüstü genel kurul toplantıları yapılabilir. (TTK Madde: 617) Limited şirket genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu yoktur. (TTK Madde: 617/3)

28 23-) Sermaye Şirketleri Bağımsız Denetime Tabi midir?
Tüm SERMAYE ŞİRKETLERİ bağımsız denetime tabi tutulacaktır. Denetim Kurulu şirketin bir organı olmaktan çıkarılmıştır. Sermaye şirketlerinin finansal tabloları ve hesapları genel kurulca atanan bağımsız denetçi veya denetçiler tarafından TMS-TFRS-KOBİ TFRS standartlarına göre denetlenecektir. Denetim İle İlgili Düzenlemeler; AŞ’lerin denetimine ilişkin düzenlemeler, TTK’nun 397 ve 407. Maddelerinde, LTD ŞTİ’lerin denetimine ilişkin düzenlemeler TTK635. Maddesinde, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin denetimine ait düzenlemeler ise, TTK Madde: 565/2’de, yapılmıştır.

29 Yeni TTK’da DENETÇİLER; İşlem Denetçisi (TTK Madde: 397, 407)
24-) Yeni TTK’da Kaç Tür Denetçi Bulunmaktadır? Yeni TTK’da DENETÇİLER; İşlem Denetçisi (TTK Madde: 397, 407) Bağımsız Denetçi (TTK Madde: 397, 406) Özel Denetçi (TTK Madde: 406) olmak üzere üçe ayrılmıştır.

30 26-) Kimler Bağımsız Denetçi Olabilir?
25-) Sermaye Şirketleri Hangi Tarihe Kadar Bağımsız Denetçi Seçimini Yapmak Zorundadır? Sermaye Şirketleri bağımsız denetçi seçimini en son tarihine kadar yapmak zorundadır. Bu tarihe kadar bağımsız denetçi atanmaz ise mahkeme tarafından atama yapılacaktır. (TTK Madde: 399/6 ve Geçici 6/3) 26-) Kimler Bağımsız Denetçi Olabilir? YMM ve SMMM unvanına sahip olanlar ile bunların kurduğu bağımsız denetim şirketleri. (TTK Madde: 400) Orta ve küçük ölçekli sermaye şirketleri bir veya birden fazla YMM ve SMMM’i denetçi olarak seçebilirler.

31 27-) Denetçinin İncelemesi Gereken Konular Nelerdir?
Muhasebenin standart ve kurallara uygunluğu, Finansal tabloların standartlara uygunluğu, Faaliyet sonuçlarının tam ve doğru yansıtılıp yansıtılmadığı, doğru düzenlenip düzenlenmediği, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Bilgilerin tam olarak örtüşüp örtüşmediği, İç kontrol sisteminin işletilip işletilmediği, Risk yönetimi işletilerek tablolara yansıtılıp yansıtılmadığı, Risk komitesinin kurulmasına gerek olup olmadığı gibi konular denetçi tarafından incelenmelidir. (TTK Madde: 378)

32 28-) Denetçinin Denetiminden Geçmeyen Finansal Tablolar ile ilgili yaptırım var mıdır?
Denetçinin denetiminden geçmeyen finansal tablolar ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu “DÜZENLENMEMİŞ” sayılır. (TTK Madde: 397/2) 29-) Denetçiler Raporlarında Kaç Çeşit Görüş Bildirebilirler? Olumlu görüş, Sınırlandırılmış olumlu (şartlı) görüş, Görüş bildirmekten kaçınma, Olumsuz görüş, olmak Üzere,4 Çeşit Görüş Bildirebilirler.

33 30-) Denetçinin Raporunda Olumsuz görüş Bildirmesi veya Görüş Bildirmekten Kaçınmasının Yaptırımları Nelerdir? Genel kurul finansal tablolara dayanarak karar alamaz. Yönetim kurulu olumsuz görüş yazısını aldıktan sonra DÖRT (4) GÜN içerisinde genel kurulu toplantıya çağırır, toplantı gününden geçerli olmak üzere İSTİFA eder, genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. Yeni yönetim altı ay içerisinde kanuna, ana sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tabloları hazırlar, denetimden geçirir, denetim raporu ile birlikte genel kurula sunar. (TTK Madde: 403)

34 31-) Denetçinin Görevi Devredilebilir mi
31-) Denetçinin Görevi Devredilebilir mi? Denetçilerin Azli Nasıl Olacaktır? Denetim görevi ile ilgili konuların bütünüyle denetçilere ait olduğu, denetim işlevine ilişkin yetki ve görevlerin devredilmez ve vazgeçilmez nitelikte olduğu ifade edilmektedir. Bağımsız denetçi sadece mahkeme kararıyla görevden alınabilir. Bağımsız denetçinin görevden alınması için denetçinin şahsına yönelik haklı bir sebebin özellikle denetçinin taraflı davrandığına ilişkin bir kuşkunun varlığı olmalıdır. Denetçi denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Görüş yazısının içeriğine ilişkin fikir ayrılıkları ile denetlemenin şirketçe sınırlandırılmış olması veya görüş yazısı vermekten kaçınma haklı sebep sayılamaz. Denetçinin sözleşmeyi feshi yazılı ve gerek

35 32-) Mütemerrit Borçlunun Alacaklısının Faize Hak Kazandığı Durumlar Nelerdir?
Yeni TTK’ya göre mütemerrit borçlunun alacaklısı sözleşmede öngörülen tarihten ya da ödeme süresinin sonunu takip eden günden itibaren, şart edilmemiş olsa bile faize hak kazanmaktadır. Temerrüt faizini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası belirler. Oran 3095 sayılı kanunda öngörülen gecikme faizinden %8 fazla olmalıdır. Sözleşmede öngörülen ödeme süresi, faturanın veya eş değer ödeme talebinin veya mal veya hizmetin alındığı veya mal veya hizmetin gözden geçirme ve kabul usulünün tamamlandığı tarihten itibaren en fazla altmış (60) gün olabilir. Şu kadar ki, alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum yaratmamak koşuluyla ve açıkça anlaşmak suretiyle taraflar daha uzun bir süre öngörebilirler. Ancak alacaklının küçük yahut orta ölçekli işletme (KOBİ) veya tarımsal ya da hayvansal üretici olduğu veya borçlunun büyük ölçekli işletme sıfatını taşıdığı hâllerde, ödeme süresi, altmış (60) günü aşamaz.

36 Sözleşmede ödeme günü veya süresi belirtilmemişse veya belirtilen süre yukarıda belirtilen süreye aykırı ise borçlu aşağıdaki sürelerin sonunda ihtara gerek kalmaksızın mütemerrit sayılır ve alacaklı faize hak kazanır: a) Faturanın veya eş değer ödeme talebinin borçlu tarafından alınmasını takip eden otuz (30) günlük sürenin sonunda. b) Faturanın veya eş değer ödeme talebinin alınma tarihi belirsizse mal veya hizmetin teslim alınmasını takip eden otuz (30) günlük sürenin sonunda. c) Borçlu faturayı veya eş değer ödeme talebini mal veya hizmetin tesliminden önce almışsa, mal veya hizmetin teslim tarihini takip eden otuz (30) günlük sürenin sonunda. d) Kanunda veya sözleşmede, mal veya hizmetin kabul veya gözden geçirme usulünün öngörüldüğü hâllerde, borçlu, faturayı veya eş değer ödeme talebini, kabul veya gözden geçirmenin gerçekleştiği tarihte veya bu tarihten daha önce almışsa, bu tarihten sonraki otuz günlük sürenin sonunda; şu kadar ki, kabul veya gözden geçirme için sözleşmede öngörülen süre, mal veya hizmetin alınmasından itibaren otuz günü aşıyor ve bu durum alacaklının aleyhine ağır bir haksızlık oluşturuyorsa, kabul veya gözden geçirme süresi mal veya hizmetin alınmasından itibaren otuz (30) gün olarak kabul edilir. (TTK Madde: 1530)

37 33-) Şirket yetkililerinin Sorumlulukları Nelerdir?
Yaptıkları her işlem ve eylemden dolayı şirkete karşı, (İç sorumluluk ) Hak sahiplerine karşı ve üçüncü kişilere karşı, (Dış sorumluluk) sorumludurlar. 34-) Bu Sorumluluğun Yaptırımı Nelerdir? Sorumluluk ile ilgili, Yeni Türk Ticaret kanununda, ağır yaptırım hükümleri getirilmiştir. Yaptırım ile ilgili yapılan düzenlemeler, Hukuki sorumluluk oluşturan durumlar, TTK’nın 329 ve 561 maddeleri, Suç sayılan durumlar, TTK’nın 362 maddesi ile belirlenmiştir.

38 35-) Kanunda Yer Alan Yaptırımlar Nelerdir?
a) Defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler,(TTK Madde: 64/1) b) Belgelerin kopyasını sağlamayanlar, (TTK Madde: 64/2) c) Defterlerle ilgili gerekli onayları yaptırmayanlar,(TTK Madde: 64/3) d) Defterlerini belirtilen şekilde tutmayanlar, (TTK Madde: 65) e) Hileli envanter çıkaranlar, (TTK Madde: 66) f) Belgeleri ibraz etmeyenler, (TTK Madde: 86) İKİYÜZ (200) GÜNden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Münferit ve konsolide finansal raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aykırı olarak düzenleyenler YÜZ (100) GÜNden ÜÇYÜZ (300) GÜNe kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar. (TTK Madde: 88)

39 Kanunda bağlı ve hakim şirketlerin raporları ile ilgili maddelere aykırı hareket edenler İKİ (2) YILa kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılırlar. (TTK Madde: 199/1-4) Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri, denetime tabi tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait olup olmadığına bakılmaksızın, 210 uncu maddenin birinci fıkrasına göre denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, ÜÇ (3) AYdan İKİ (2) YILa kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

40 Kanunun; a) Kurucular beyanı ile ilgili maddesine aykırı beyanda bulunan kurucular, (TTK Madde: 349) b) İşlem denetçisi ile ilgili maddesine aykırı rapor veren kurum denetçisi, (TTK Madde: 351) c) Pay sahiplerinin şirkete borçlanması ile ilgili maddesine aykırı olarak şirkete borçlananlar, (TTK Madde: 358) d) Şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağı ile ilgili maddesine aykırı olarak şirkete borçlananlar, (TTK Madde: 395) ÜÇYÜZ (300) GÜNden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Kanunun ilan ile ilgili hükümlerine aykırı davrananlar İKİYÜZ (200) GÜNden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. (TTK Madde: 524)

41 Kanunun sır saklama yükümlülüğü ile ilgili maddesine aykırı hareket edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılırlar. (TTK Madde: 527) Kanunun belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması ile ilgili maddesine aykırı hareket edenler, BİR (1) yıldan ÜÇ (3) yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. (TTK Madde: 549) Kanunun sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi ile ilgili maddesine aykırı hareket edenler ÜÇ (3) aydan İKİ (2) yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar. (TTK Madde: 550) Kanunun ayni sermayeye değer biçilmesi ile ilgili maddesine aykırı hareket edenler ÜÇ (3) aydan İKİ (2) yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. (TTK Madde: 551) Kanunun SPK’dan izin alınmadan halktan para toplanması ile ilgili maddesine aykırı hareket edenler ALTI (6) aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. (TTK Madde: 552)

42 Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar ALTI (6) aya kadar hapis ve yüz günden ÜÇYÜZ (300) güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç (3) aya kadar hapis ve yüz (100) güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar. (TTK Son Hükümler Madde: 1524)

43 36-) Yeni Türk Ticaret Kanununun Bilgi İşlem ve Elektronik Ortamla İlgili Getirmiş Olduğu Yenilikler Nelerdir? Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve depolanması, Sözleşmelerin kuruluş süreçlerinin elektronik ortamda yapılmasının mümkün kılınması, Fatura ve teyit mektuplarının elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, Genel Kurul çağrılarının elektronik posta ile yapılabilecek olması, toplantıya katılma, öneri sunma, oy kullanma gibi yönetimsel hakların internet ortamında elektronik imza ile kullanılabilecek olması, Şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmesi ve bu internet sitelerinde kamunun aydınlatılması ilkesi nedeniyle gerekli görülen belgelerin sunulma zorunluluğu, Yönetim Kurulu üyesinin bir tüzel kişi temsilcisi olması durumunda tüzel kişi ve temsilcisinin internet sitesinde yayınlanma zorunluluğu, Tarafların anlaşmaları halinde ihbar, itiraz ve benzeri beyanlarını elektronik ortamda yapabilmesi imkanının tanınmış olması.

44 37-) Şirketin İnternet Sitesinde Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?
Şirketçe Kanunen yapılması gereken ilanlar Pay sahipleri ve ortakların haklarını korumak için gerekli belgeler Yönetim kurulu tarafından alınan rüçhan, değiştirme, alım vb. haklara ilişkin kararlar Değerleme raporları, kurucular beyanı, halka arza dair taahhütler, iflas ertelenmesine ilişkin karar metinleri, şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki GK ve YK kararları Birleşme, bölünme, tür değiştirmeye ilişkin belgeler Esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler Her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, YK açıklamaları Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açışından açıklanması zorunlu bilgiler Finansal tablolar, ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar YK yıllık raporu yöneticilere ödenen paralar, seyahat giderleri, tazminatlar Denetçi, Özel denetçi, İşlem denetçisi raporları

45 38-) Şirketin İnternet Sitesinde Zorunlu İçeriğe Uymanın Şartları Nelerdir?
Zorunlu içeriğe uyulmaması ilgili kararın iptal sebebidir. Internet sitesinin erişimi herkese açık olmalıdır. Internet sitesine konulan içerik en az 6 ay süreyle sitede kalır. Finansal tablolar için bu süre 5 yıldır. Internet sitesinde yer alan bilgilerin basılı şekillerinin saklanması zorunludur. Bu bilgilerin noter onaylı bir deftere yazılması ve yapıştırılması gerekmektedir. Detaylar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenecektir.

46 SONUÇ Şirketlerin, Yeni Türk Ticaret Kanunun Yürürlük Tarihi Olan tarihini beklemeden ve zaman kaybetmeden yeni yapı veya müesseseler için hazırlık yapmaları ve kendilerini bu yeni duruma göre hazırlamaları gerekmektedir.


"14.02.2011 TARİHİNDE YAYIMLANIP, 01.07.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları