Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5. TAPU SİCİLİ KONULAR TANIMLAR Tapu Sicili Tapu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5. TAPU SİCİLİ KONULAR TANIMLAR Tapu Sicili Tapu"— Sunum transkripti:

1 5. TAPU SİCİLİ KONULAR TANIMLAR Tapu Sicili Tapu
TÜRKİYE’DE TAPU KAYITLARI Osmanlı Döneminde Tapu Kayıtları Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Tapu Kayıtları TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI

2 Tapu Sicili Ayni hakların açıklık prensibi, taşınır mallarda zilyetlikle, taşınmaz mallarda ise bir sicile (defter) kayıt (tescil) ile sağlanır. Ancak, taşınmaz mallarda tescil yapılmadan önce, belgeli veya belgesiz zilyetlikle iktisap (kazanma, edinme) dahi geçerlidir. Tapu Sicili: Taşınmaz malların sahiplerini, sınırlarını, hukuki durumlarını göstermek amacıyla Devlet tarafından ve onun sorumluluğu altında tutulan sicillerle defter ve vesikaların bütününe birden Tapu Sicili denir. Tapu: Belediye sınırları içinde veya dışında, kadastro teşkilatı tarafından ölçülüp, sicillere kaydedilen veya Medeni Kanundan önce ya da sonra çıkartılan kanun veya emirlerle Zabıt Defterlerine kaydedilen taşınmaz malların; alım-satım, hibe, ipotek, bağış, ayırma-birleştirme rehin, kat mülkiyeti vb.. Uygulamaların yapılması sırasında düzenlenen resmi senetlere “Tapu” denir. Tapu ile ilgili işlemleri 2644 sayılı “Tapu Kanunu”na göre Tapu Sicil Müdürlükleri yerine getirir.

3 OSMANLI DÖNEMİNDE TAPU KAYITLARI
İlk kayıtlar, Orhan Gazi zamanında tutulmaya başlanmıştır. “Emlak yazımı” adı verilen bu kayıtları içeren defterlere “Defter-i Köhne” adı verilmiştir. Bunların günümüzde hukuki değeri yoktur. Arazi kayıtlarına Fatih Sultan Mehmet döneminde geniş alanlarda devam edilmiştir. Bilhassa vakıf mallarının kayıtları yapılmıştır. Sultan Kanuni Süleyman döneminde “Kuyud-u Kadime” veya “Kuyud-u Hakani” adı verilen çok geniş alanları kapsayan çok amaçlı kayıtlar başlatılmış (1534) ve bunlar aralıksız 100 sene devam etmiştir. Nahiye esasına göre düzenlenen bu defterlerdeki bilgiler mera, yaylak, kışlak ve su hakları gibi metruk alanlarla ilgili anlaşmazlıkların çözümünde ispat belgesi olarak kullanılmaktadırlar. 1847’de “Tapu Nizamnamesi” çıkartılarak, Defter-i Amire Kalemi’nden “yoklama” usulü tapular verilmeye başlandı.

4 OSMANLI TAPU KAYITARI 1- Arazi-i Atik (1848-1872)
2- Arazi-i Cedit ( ) 3- Emlak-ı Daimi ( ) 4- İcmal Defterleri ( ) Bu defterlerdeki kayıtlardan harç ve rüsum’u (vergisi) ödenenler tapu hükmünde (hak belgesi), ödenmeyenler ise ispat belgesi olarak işlem görmektedir. 1891’den sonra tutulan defterlere “Zabıt Defteri” adı verilir. Bunlar, kadastro görmeyen yerlerde tapu hükmündedirler. 1908’de Osmanlılarda kadastro çalışmalarına başlandı. 1912’de Mahmut Esat Efendi’nin gayretleri ile “Emval-i Gayrimenkule’nin Tahdit ve Tahriri Hakkında Kanun-u Muvakkat” çıkartıldı. Cumhuriyet döneminde “Kayıt Defterleri” adı altında arazi kayıtlarına devam edildi.

5 TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI TKGM TKBM TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR
   TKGM TKBM TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR MÜDÜR YARD.CILARI SİCİL ŞEFİ SİCİL MEMURLARI SİCİL KATİPLERİ ARŞİV MEMURU DAKTİLOGRAFLAR HİZMETLİLER

6 Eski Yazı Tapu Kayıtları
Arap harfleriyle ve harekesiz (siyakat) adı verilen el yazısıyla yazılmışlardır, bunların okunması zordur. Yazı dillinin günümüze göre farklı olması ve o zamanki yöre, insan adlarının artık kullanılmaması nedeniyle anlaşılmaları ve yerine uygulamaları zordur. Parsel sınırları cihetlendirme ile belirtilmiş ve yüzölçüsü birimleri günümüzde kullanılmadığı için, sınırlar ve yüzölçümü doğru tespit edilememektedir. Bunları okuyup anlayanların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Bu kayıtlar 1959 yılından beri TKGM’nce sürekli Türkçeleştirilmektedir. Ancak, yılda ortalama 200 bin kadar kayıt Türkçeleştirildiği göz önünde bulundurulursa, tahmini 60 milyon kaydın ancak 300 yılda tamamlanacağı hesaplanmıştır.

7 Hatalı yazan katiplere Fuzuli’nin tepkisi
Kalem olsun eli ol katib-i bedtehrir’in ki, Fesad-ı kalemi şu’rumuzu şu’reyler. Gah bir harf sükutuyla kılur “nadir” i “nar”; Gah bir nokta kusuruyla “göz”ü “kör” eyler.

8 Tapu Kayıtlarında Hatalı Yazımlara Örnek: Türkiye – Suriye sınırında Nizil’den geçen sınırın, kayıttaki (Zal) harfinin noktasının rüşvet karşılığında silinmesi üzerine (Dal) harfine dönüşmesi ile kaybedilen toprağımız (taralı alan) TÜRKİYE NİDİL NİZİL SURİYE


"5. TAPU SİCİLİ KONULAR TANIMLAR Tapu Sicili Tapu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları