Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Piyasa Gözetimi Denetimi ve Temizlik Ürünleri Şubesi Oyuncaklar 2010

2 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
-88/378 /EEC sayılı Oyuncak Direktifini uyumlaştıran Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve tarihinde yürürlüğe girmiştir. -Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. -Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
Oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek temel gerekleri, piyasaya arzı, dağıtımı ile piyasa gözetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlamaktadır. Yönetmelik, temel güvenlik gereklerini belirtir, detaylı teknik spesifikasyonlar ise standardlarda belirtilir.

4 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
-Amaç, -Kapsam, -Tanımlar -Oyuncakların piyasaya arzı, -Uygunluk değerlendirme işlemleri, -Piyasa gözetimi ve denetimi, -Oyuncağın piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması -Sorumluluklar, -Oyuncak kabul edilmeyen ürünler, temel gerekler ve etiketleme bölümlerinden oluşmaktadır.

5 OYUNCAK On dört yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanılmak amacıyla tasarlanan ve imal edilen her türlü ürünler ile oyun araç ve gereçleridir.

6 Oyuncak Olarak Kabul Edilmeyen Ürünler
-Çocuklar için tasarlanmamışsa, -Yönetmeliğin kapsamadığı özel bir risk içeriyorsa oyuncak olarak kabul edilmez. Bunlar Yönetmelik EK:I de belirtilmektedir.

7 Oyuncak Olarak Kabul Edilmeyen Ürünler
1) Yılbaşı süsleri, 2) Yetişkinler ve koleksiyoncular için detaylı model maketler, 3) Çocuk bahçelerinde topluca kullanılmak üzere üretilen oyun araç ve gereçleri, 4) Spor malzemeleri, 5) Derin suda kullanılması amaçlanan su aletleri, 6) Yetişkin koleksiyoncular için folklorik ve dekoratif bebekler ve diğer benzer malzemeler, 7) Alışveriş merkezleri, istasyonlar gibi kamunun faydalandığı alanlara yerleştirilen mesleki oyuncaklar ve maketler,

8 Oyuncak Kabul Edilmeyen Ürünler
8) Uzmanlar için hazırlanmış 500 parçadan fazla veya resimsiz yap-bozlar, 9) Havalı tabanca ve tüfekleri, 10) Özellikle oyuncaklar için tasarlanmış patlama kapsülleri dışındaki patlama kapsüllerini de içeren havai fişekleri, (mer’i olan ve daha sıkı mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, oyuncaklarda kullanılan tüfek kapsülleri hariç), 11) Sapan ve benzeri oyuncaklar, 12) Metalik uçlu ok setleri, 13) 24 Volttan fazla anma gerilimi ile çalışan elektrikli fırınlar, ütüler veya diğer fonksiyonel ürünler,

9 Oyuncak Olarak Kabul Edilmeyen Ürünler
14) Bir öğrenim programı çerçevesinde, bir yetişkinin gözetimi altında kullanılmak amacıyla üretilmiş ısıtıcı parçalar içeren ürünler, 15) Eksoz motorlu araçlar, 16) Buharlı oyuncak makinaları, 17) Kaldırımlarda spor yapmak veya seyahat etmek amacıyla tasarlanan bisikletler, 18) 24 volttan fazla anma gerilimiyle çalışan ve bir video ekranına bağlanan video oyuncakları, 19) Bebek emzikleri, 20) Gerçek ateşli silahların aslına uygun kopyaları, 21) Çocuklar için taklit mücevherler.

10 Oyuncak mı Değil mi ? Yönetmelikteki “oyuncak” tanımı ürünün oyuncak olup olmadığı konusunda sınıflandırma yapacak kadar nettir. Ancak sınıflandırması zor olan gri alanda olan ürünler vardır. Bu ürünlerin oyuncak olup olmadığına karar verebilmek için; -Satış yeri ( örneğin; koleksiyonerler için olan ürünler özel mağazalarda satılır), - Reklam ve ambalajlamaya göre hedef kitle (çocukların ilgisini çekecek ambalajlama ve reklam ürünün oyuncak olduğunu gösterir), - Fiyat (örneğin koleksiyonerler ve yetişkinler için olan ürünler pahalıdır), - Boyut , - Çifte kullanım (oyun amacı dışında başka bir amacı varsa sadece önemli oyun değeri olması durumunda oyuncak olarak kabul edilir, örneğin; anahtarlığa bağlı oyuncak)

11 Oyuncak mı Değil mi ? Örneğin; bu kriterlerin yanında bir araba tahtaya monte edilmiştir, aksesuarları çok incedir, hemen kırılır, ele alınca oynanmaz bu bir makettir.

12 Oyuncakların Piyasaya Arzı
Piyasaya arz; oyuncağın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyettir. Çocukların normal davranışları da dikkate alınmak suretiyle imal edilen ve amacına uygun veya öngörüldüğü şekilde kullanıldığında, kullanıcıların veya üçüncü kişilerin güvenlik ve/veya sağlığını tehlikeye atmayan oyuncaklar piyasaya arz edilir Piyasaya arz edilen bir oyuncak, öngörülen süre ve kullanım amacı dikkate alındığında, bu Yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşılamalıdır. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun oyuncakların piyasaya arz edilmesi engellenemez.

13 Piyasaya Arzda Sorumluluklar
- - Devletin Sorumluluğu Dağıtıcı Sorumluluğu Üreticinin Sorumluluğu

14 Devletin Sorumluluğu -Ürünlerin, tüketiciler ve risk altındaki diğer varlıklar açısından azami güvenlik sağlayacak şekilde üretilmesi için gereken mevzuatı hazırlar -Ürünlerin test, muayene ve belgelendirmesini yapacak olan kuruluşlarını görevlendirir, -Piyasadaki ürünlerin mevzuata uygun ve güvenli olup olmadığını denetler.

15 Üretici Sorumluluğu Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişidir.Üreticinin Türkiye dışında olması halinde ithalatçıdır. - Üretici piyasaya mutlaka güvenli ürün arz etmek zorundadır. - Üretici ürünün mevzuata uygunluğunu bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna test ettirmek suretiyle doğrular ancak ürün güvensiz çıkarsa yine de nihai sorumlu üreticidir.

16 Üretici Sorumluluğu - Ürünün güvensiz tespit edilmesi durumunda ürünün taşıdığı güvensizlik unsurlarından haberdar edilmesi yükümlülüğü üreticiye aittir. Bu çerçevede üretici basın yayın organlarında güvensiz ürün ürettiğini ilan etmek durumundadır. Ayrıca gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikayetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile güvensiz bulunan ürünlerin piyasadan toplatılması, güvensizliklerinin giderilmesi ve gerekiyorsa imha edilmeleri üretici sorumluluğundadır. - Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri (teknik dosya) 10 yıl boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.

17 Dağıtıcı Sorumluluğu Dağıtıcı güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez.  - Yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde üreticinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir.

18 Güvenli Ürün Oyuncaklar için; insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenliği sağlayan üründür. - Yönetmeliğe uygun ürün güvenli ürün olarak kabul edilir.

19 Oyuncakların Uygunluğu
Yönetmeliğin öngördüğü şekilde CE işareti taşıyan oyuncakların, uygunluk değerlendirme işlemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

20 CE CE CE CE YENİ YAKLAŞIM POLİTİKASI
CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez. CE

21

22 - Oyuncaklara iliştirilmesi zorunludur
İşareti - Oyuncaklara iliştirilmesi zorunludur - Üreticinin uygunluk değerlendirme prosedürlerini tamamladığının beyanıdır. - En az 5 mm boyunda, ürüne, etiketine, ambalajına görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.

23 Kalite işareti değil, güvenlik işaretidir. CE güvenCE

24 CE sadece AB’ye ihraç edilen ürünler açısından değil, iç piyasaya arz edilen ürünlerde de zorunlu hale gelmektedir. AB CE CE CE CE CE CE CE işaretinin pasaport işlevine artık bir kimlik belgesi işlevi de eklenmektedir. CE işareti gerektiren ürünler AB’ye ihraç edildiğinde bu işareti taşımaları zorunludur. İşaret bu anlamda bir pasaport işlevine sahiptir. AB direktiflerini uyumlaştıran yönetmelikler yürürlüğe girdikçe, CE işareti, yerli üreticilerin AB’ye ihraç ettikleri ürünlere ek olarak, iç piyasaya arz ettiği ürünler için de zorunlu bir işaret haline gelir. AB-Türkiye Gümrük Birliği alanında ürünler için nüfus cüzdanı işlevi görür. CE CE CE CE

25 Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar;
Bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan oyuncaklarla ilgili uyumlaştırılmış ulusal standardlara uygun olarak üretilmiş oyuncağın, EK-II’de öngörülen temel gereklere uygun olduğu kabul edilir.

26 Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlar;
TS 5217 EN 71-1, Oyuncak Güvenliği Bölüm 1: Mekanik ve Fiziksel Özellikler, TS 5218 EN 71-2, Oyuncak Güvenliği Bölüm 2: Alevlenebilirlik, TS 5219 EN 71-3, Oyuncak Güvenliği Bölüm 3: Bazı Elementlerin Göçü, TS EN 71-4, Oyuncak Güvenliği Bölüm 4: Kimya ve İlgili Faaliyetler İçin Deney Setleri, TS EN 71-5, Oyuncak Güvenliği Bölüm 5: Deney Setleri Dışındaki Kimyasal Oyuncaklar (Setler), TS EN 71-6, Oyuncak Güvenliği Bölüm 6: Yaş Uyarı Etiketlemesi İçin Grafik Sembol, TS EN 71-7 Oyuncak güvenliği - Bölüm 7: Parmak boyaları - Özellikler ve deney metotları TS EN 71-8 Oyuncak Güvenliği-Bölüm 8: Aile İçin Ev İçi ve Ev Dışı Kullanılan Salıncaklar, Kaydıraklar ve Benzer Aktivite Oyuncakları TS EN 71-9 Oyuncak güvenliği - Bölüm 9: Organik kimyasal bileşikler- Özellikler   TS EN Oyuncak güvenliği - Bölüm 10: Organik kimyasal bileşikler - Numune hazırlama ve özütleme   TS EN Oyuncakların güvenliği – Bölüm 11: Organik kimyasal bileşimler – Analiz yöntemleri   TS EN Ev içi kullanım için çocuk oyuncak parkı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları TS EN Ev içi kullanım için çocuk oyuncak parkı - Bölüm 2: Deney metotlar TS EN 50088, Oyuncaklar- Elektrikli- Güvenlik Kuralları TS EN Güç Transformatörlerinin,Güç Besleme Birimlerinin ve Benzerlerinin Güvenliği Bölüm 2-7: Oyuncak Transformatörleri İçin Özel Kurallar  TS EN Elektrikli oyuncaklar - Güvenlik

27 Oyuncaklar İçin Temel Gerekler
Üreticinin, uyumlaştırılmış ulusal standardları uygulamadığı veya belirli bir bölümünü uyguladığı veya böyle bir uyumlaştırılmış ulusal standardın bulunmadığı durumda oyuncağın, AT Tip İncelemesi Belgesi aldıktan sonra onaylanmış tipe uygunluğunu gösteren CE işareti iliştirilmesi ile EK-II’de belirtilen temel gerekleri karşıladığı kabul edilir.

28 I. Genel Esaslar 1-Kullanıcılar ve üçüncü kişiler, -Sağlık zararı -Fiziksel yaralanma risklerine karşı korunmalıdır Bu riskler -Oyuncağın tasarımı, üretimi veya bileşimine ilişkin riskler -Oyuncağın amacına uygun kullanımından kaynaklanan tamamen giderilemeyecek risklerdir. (örneğin mutfak setlerindeki bıçakların keskinliği, bu oyuncağın doğasında var ancak etikette ilgili ikaz olması gerekir-yetişkin gözetiminde kullanılması gerekmektedir )

29 I. Genel Esaslar 2- Kullanıcının yeteneği göz önünde bulundurularak özellikle 36 aydan küçükler için minimum yaş belirtilmeli Oyuncağın kullanımı esnasında mevcut olan risk derecesi, gerektiğinde çocukların bakıcılarının üstesinden gelebilmeleriyle veya kullanıcıların yeteneğiyle orantılı olmalıdır. Kullanıcıların , becerileri, kullanılabilirlikleri göz önüne alınarak minimum yaş özellikle 36 aydan küçük çocukların minimum yaşının ve/veya yalnız yetişkin bir kişinin gözetimi altında kullanılması gerektiği oyuncağın etiketi üzerinde belirtilmelidir.

30 I. Genel Esaslar 3- Oyuncağın kullanımıyla bağlantılı riskler ve bunlardan korunma yolları, oyuncaklar ve/veya ambalajların üzerindeki etiketlerde ve kullanım kılavuzlarında belirtilmelidir (EK:IV’de belirtildiği şekilde)

31 II. Özel Riskler 1) Fiziksel ve Mekanik Özellikler
a) Mekanik sağlamlılık Oyuncaklar ve parçaları ve bu parçaların oyuncağa iliştirilmesi halinde aksamları, mekanik sağlamlığa sahip olmalı ve gerektiğinde fiziksel yaralanmaya neden olabilecek kırılma ve eğilme olmadan, kullanım esnasında meydana gelebilecek zorlamalara karşı dayanıklı olmalıdır. Çocuk pusetleri (oyun amaçlı) bebek taşımak için kullanılıyor ama kendiside oyun amaçlı oturduğu için kullanılan materyaller belli bir yüke dayanıklı olmalı

32 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
b) Temasla meydana gelebilecek fiziksel yaralanma riski taşımamalı Fiziksel Oyuncakların kenarları, çıkıntıları, yayları, kabloları ve monte edilen parçaları, temasla meydana gelebilecek riskleri mümkün olduğu kadar azaltacak şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.

33 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
Örneğin; Yaylar ve oklarda kullanılan uçlar metalden yapılmamalıdır (metal uçlu dartlar kapsam dışıdır) Çocuk kütlesini taşıması için tasarlanan oyuncaklar (Bisikletler, üç tekerlekliler, motosikletler ve arabalar) Keskin kenarlar ve sivri uçlar bulundurmamalı. Çıkıntı şeklinde borular ve parçaların çocuğa batmaması için tedbir alınmalıdır. (örn:Şemsiye tellerinin uçları korunmalıdır.).

34 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
c) Oyuncaklar, parçalarının hareketinin neden olabileceği fiziksel yaralanma riskini en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Katlanabilir oyuncaklardaki (oyuncak ütü tahtası, katlanır sandalye ve masalar, oyuncak puset gibi) katlama mekanizmalarında bir emniyet durdurma veya kilit tertibatı bulunmalıdır. Menteşesi olan bir oyuncakta (kapısı olan bir oyuncak, akülü bir araba) elini sıkıştırma riskini en aza indirmek için tedbir alınması gerekir

35 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
d) Yutulabilecek boyutta olmamalı 36 ayın altındaki çocukların kullanması için tasarlanmış oyuncaklar, oyuncak parçaları ve ayrılabilir parçaları, 36 aydan küçük çocukların nesneleri ağızlarına götürme alışkanlıkları iyi bilindiğinden emme ve/veya nefesle çekilmesini önleyecek boyutlarda (boğulmaya sebep olmayacak) olmalıdır. Oyuncaklar, maruz kalacakları kayda değer yıpranma ve yırtılmalara da karşı koyacak yeterli dayanıklılıkta olmalıdır. Birbirine yapıştırılmış oyuncaklarda çocuğun sürekli oyuncağı ağzına götüreceği düşünülerek ıslatıldığında ayrılmayacak şekilde yapıştırılmış olması gerekmektedir.

36 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
Örneğin;Çıngırak gibi oyuncakların ise kaplamalarının da dayanıklı olması, Oyuncakların gözlerinin çıkmaması, dikişlerin sökülmemesi gerekir.

37 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
e) Boğulma riski içermemeli Perakende olarak satılan oyuncaklar, parçaları ve ambalajları boğulma riski içermemelidir.

38 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
Örneğin; Maskeler ve kasklarda uygun havalandırma bulunmalıdır(kişisel korunma techizatı olarak kullanılanlar değil, tamamen oyun amaçlı olanlar). Esnek maskelerin nefes almayı zorlaştıracak şekilde çocuğun yüzüne yapışmaması gerekmektedir. Yüzü kaplayan ve geçirgen olmayan malzemeden yapılan maskeler ve kasklarda, birbirinden en az 150 mm arayla yerleştirilmiş ve tıkanmamış olan iki hava deliğinin olması gerekir. Özellikle yumuşak naylondan olan ambalajlar çocuklar başlarına geçirdiklerinde boğulmalara sebep olmaktadır. Bu nedenle yumuşak naylondan olan ambalajlar da hava delikleri olmalı, üzerine “oyuncak değildir” diye yazılmalı.

39 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
Ağız ile ilgili oyuncakların veya bu oyuncakların ağız parçalarının kasıtlı olmadan yutulması ve kullananda asfiksi ile ölüme sebep olmaması için içe çekilebilecek küçük parçalardan oluşmaması gerekir. Bu gibi oyuncaklar kadar oyuncağın hareketli veya çıkartılabilir ağız parçalarının (bir trompetteki ağız parçası gibi) kasıtlı olmadan yutulabilecek veya içe çekilebilecek kadar küçük olmaması gerekir. Bu özellik oyuncağın düşünüldüğü çocuğun yaşı dikkate alınmaksızın uygulanır. 

40 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
Genleşen malzemelerden yapılmış oyuncaklar ve oyuncak parçalarının sıvı içerisine konulduğunda % 50’den fazla genleşmemesi gerekmektedir.(0-3 yaş için)

41 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
f) Suyun üzerinde çocuğu taşıma ve destekleme yeteneğine sahip ve sığ suda kullanılması amaçlanan oyuncaklar, tavsiye edilmiş kullanımı nazara alındığında su üstünde durabilme ve çocuğu suda destekleme yeteneği kaybolmayacak şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. Suda oynanan şişirilebilir oyuncaklarda, oyuncağa sabit olarak bağlanmış geri dönüşsüz valfler bulunmamalıdır. Oyuncak şişirildiğinde tapa, oyuncağın yüzeyinden çıkıntı yapmayacak şekilde, oyuncağın içine itilebilmelidir. İşaretleme tam olmalıdır.

42 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
g) Kolayca açabilecek bir çıkış yeri olmalı Oyuncağın bir çocuğu kaplayacak veya kaplayamayacak şekilde tasarlanmış olmasına bakılmaksızın, bir çocuğun girebileceği çerçevelenmiş boşluk oluşturan bütün oyuncaklarda (Çadırlar, oyuncak sandıklar v.b ve uzay başlıkları gibi başı kaplayıcı oyuncaklar) havalandırma sağlanmalı ve çocuğun dışarıdan yardım almaksızın bu boşluktan çıkması mümkün olmalıdır. Örneğin oyuncak ev öyle tasarımlanmalı ki çocuk tehlike anında yardım almaksızın çabuçak çıksın

43 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
h) Hareket kontrolünü sağlayan fren sistemi içermeli ve fırlatılma ve yaralanma riski içermemelidir. Kullanıcıyı hareket ettiren oyuncaklarda mümkün olabildiği ölçüde, oyuncak tipine uyarlanmış ve oluşturduğu kinetik enerjiye orantılı bir fren sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistem, kullanıcının fırlatılma ve yaralanma ve üçüncü kişilerin yaralanma riski olmaksızın kolayca kullanılmalıdır.

44 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
i) Ateşlemeli oyuncaklar fiziksel yaralanma riski minimum olmalıdır. Ateşlemeli tasarlanan bir oyuncağın ateşlenmesi halinde oluşacak fırlatıcı cisimlerin yapısı ve bileşenleri ile kinetik enerjiden kaynaklanan kullanıcıların veya üçüncü kişilerin fiziksel yaralanma riski, oyuncağın yapısı dikkate alındığında kabul edilebilir sınırlar dışında olmamalıdır. Oyuncakda risk en aza indirilmiş olsa bile mermili oyuncaklarda 3 şey önemlidir. - Anne ve babanın bilgisi ve dikkati, - İşaretler ve uyarılar varmı, - Merminin kinetik enerji ölçümü yapılmışmı

45 Fiziksel ve Mekanik Özellikler
j) Isıtıcı parçaları içeren oyuncaklar yanma ve fiziksel yaralanmaya neden olmamalıdır. Isıtıcı parçaları içeren oyuncaklar, aşağıdaki kriterleri sağlayacak şekilde üretilmelidir: (1) Herhangi bir iletken yüzeyin azami sıcaklığı, dokunulduğunda yanmaya neden olmamalıdır. (2) Oyuncağın içinde bulunan sıvı ve gazlar, oyuncağın fonksiyonlarına uygun nedenlerin dışında oyuncaktan sızması halinde, yanma, buhar yanığı veya diğer fiziksel yaralanmaya neden olabilecek şekilde sıcaklık ve basınca ulaşmamalıdır.

46 2) Alevlenebilirlik a) Oyuncaklar, çocuğun çevresinde yanabilir tehlikeli bir durum meydana getirmemelidir. Bu nedenle oyuncaklar; (1) Bir alev, kıvılcım veya diğer ateş çıkartabilecek maddelerle doğrudan karşı karşıya kaldığında yanmayan, (2) Kolayca yanmayan (Ateşin nedeni yok olur olmaz alevi sönen), (3) Tutuştuğunda, yavaş yanan ve alevin yayılma oranı düşük olan (yavaş yanan olmalı ki çocuk hemen içinden çıkabilmeli , elinden atabilmeli) (4) Yanma süresini geciktirici maddelerden oluşmalıdır. Bu çeşit yanabilir maddeler, oyuncaklarda kullanılan diğer maddeleri tutuşturma riski oluşturmamalıdır. Sentetik çabuk yanabilen malzeme olmamalı Bu oyuncaklar; çocuk tarafından giyilen temsil kıyafetleri, peruk, doldurulmuş oyuncaklar, çocuğun içine girebileceği oyuncaklar ve v.b oyuncaklardır.

47 Alevlenebilirlik b) Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde tanımlanan tehlikeli madde veya preparatları, içermemelidir. c) Patlayıcı olmamalı veya patlamaya müsait madde veya parçaları içermemelidir. Bu hüküm, Özellikle kimyasal oyun ve oyuncaklar: (1) Karıştırıldığında, ısınarak veya okside maddelerle birleşerek patlayabilen, (2) Havada yanabilen ve buhar/hava karışımında yanabilen veya patlamaya müsait buharlı parçaları içeren madde veya preparatları içermemelidir. Özetle yanabilecek materyal içermemelidir.

48 3) Kimyasal Özellikler:
a) Yutulduğunda, solunduğunda veya deri, göz ve deri ile temasında sağlık tehlikesi oluşturmamalıdır. Belirli tehlikeli madde veya preparatların etiketlenmesi, kullanımının yasaklanması, kısıtlanması veya ürünlerin belirli sınıflandırmalarına ilişkin olarak ilgili mevzuata uygun olmalıdır.

49 Kimyasal Özellikler b) Aşağıdaki maddelerin çözülebilir ekstraktın sahip olduğu toksikolojik değeri aşağıdaki düzeyleri geçmemelidir: 0.2 mikrogram antimon 0.1 mikrogram arsenik 25.0 mikrogram baryum 0.6 mikrogram kadmiyum 0.3 mikrogram krom 0.7 mikrogram kurşun 0.5 mikrogram civa 5.0 mikrogram selenyum Vücuda girdiğinde vücuttan atılması zor olan bu maddeler sınırları geçmemelidir.

50 Kimyasal Özellikler c) Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde belirtilen miktar dikkate alınmak suretiyle zararlı tehlikeli maddeleri içermemelidir. Bazı oyuncakların fonksiyonları itibariyle gerekli olması durumunda, belli bir miktarda madde veya preparatlara; özellikle, kimyasal deneylerde, maket yapımında, plastik veya seramik kalıplarda, minelemede, fotoğrafçılıkta veya benzer faaliyetlerde kullanılan maddelere, oyuncakların kullanımında alınacak tedbirlere ilişkin uyarı ve işaretlere ve etiketleme konusundaki düzenlemelere uygun olarak ve her madde için tanımlanan maksimum değerler çerçevesinde izin verilir.

51 4) Elektriksel Özellikler
a) Anma gerilimi 24 voltu geçmemelidir. b) Elektrik şokuna karşı izole edilmeli ve mekanik olarak korunmalıdır. c) Doğrudan temas edilebilecek yüzeylere dokunulduğunda yanmaya neden olmamalıdır. Elektro Manyetik Uyumluluk ve Alçak Gerilim Yönetmeliği de pille veya elektrikle şarj edilen oyuncakları kapsar.

52 5) Hijyen Enfeksiyon, hastalık ve mikrop kapma riskini önleyici hijyen ve temizlik şartlarına uygun tasarlanmalı ve üretilmelidir.

53 6) Radyoaktivite Çocuk ve diğer şahısların sağlığına zarar verebilecek yapı ve oranda radyoaktif maddeler veya parçalar içermemelidir. Bu konuda 24/3/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği uygulanacaktır.

54 Uygunluk Değerlendirmesi
Ürünün teknik düzenlemesine uygunluğunun test edilmesi ve belgelendirmesi işlemidir

55 Uygunluk Değerlendirmesi
Uyumlaştırılmış ulusal Uyumlaştırılmış ulusal standardlara standardlara kısmen uymak uygunluk sağlamak veya temel gereklere uygunluk sağlamak Üretici CE İşareti

56 Uygunluk Değerlendirmesi
ÜRETİCİ Oyuncağın ilgili uyumlaştırılmış Ulusal standardlara kısmen uymak veya ulusal standardlara uygun olduğuna dair temel gereklere uygunluk sağladığında doğrulama yapar oyuncağın modelinin Yönetmeliğin temel gereklerine uyup uymadığını bir Üretici üretimin bu standardlara uygun onaylanmış kuruluşca denetlettirir. olmasını sağlamalıdır.(Modül A) (Modül B) Üretici üretiminin onaylanmış modele uygun olmasını sağlamalıdır.(Modül C) ÜRETİCİ BEYANI AT TİP İNCELEMESİ SELF DEKLARASYON ÜÇÜNCÜ TARAF DOĞRULAMASI

57 Üretici Beyanı Üretici standardları uygular; tasarım, imalat ve faaliyetine ilişkin teknik dosyasını hazırlar İmalat sürecinin dolayısı ile ürünün teknik dosyasına uygunluğunu garanti altına alır Üretici CE işaretini, kendi adını ve adresini ürünü piyasaya arz etmeden önce oyuncağın üzerine ve/veya etiket ve/veya ambalajına iliştirir - Üretici, yetkili kuruluş tarafından istendiği takdirde sunmak üzere teknik dosyasını 10 yıl boyunca muhafaza eder.

58 Teknik Dosya - Ürünün genel tanımı, planlanıyorsa varyantları - Dizayn çizimleri, planlama metodları ve parçalarının diagramları, - Üretim aşamaları, - Hammaddeler, -Test raporları, -Toksisite raporları, - Kullanma talimatları, - Paketleme şekli ve etiketler, - Üretici veya ithalatçısının adresi, - Üretim yerlerinin ve depolarının adresleri, - Piyasada bulunan aynı oyuncağa dair dağıtım kanalları hakkında bilgiyi içerir.

59 AT Tip İncelemesi Üretici Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara kısmen uyduğunda veya temel gereklere uygunluk sağladığında; tasarım, imalat ve faaliyetine ilişkin teknik dosyasını hazırlar AT Tip incelemesi için üretici, oyuncağın modeli ve tasarım dosyası ile birlikte onaylanmış kuruluşa başvurur Onaylanmış Kuruluş incelemeler ve testler gerçekleştirerek oyuncak modelinin temel gereklere uygunluğunu test eder. AT Tip İncelemesi belgesini hazırlar

60 AT Tip İncelemesi İmalat sürecinin dolayısı ile ürünün AT Tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygunluğunu garanti altına alır Üretici CE işaretini, kendi adını ve adresini ürünü piyasaya arz etmeden önce oyuncağın üzerine ve/veya etiket ve/veya ambalajına iliştirir - Üretici, yetkili kuruluş tarafından istendiği takdirde sunmak üzere At Tip İnceleme belgesinin bir kopyası ile birlikte teknik dosyasını 10 yıl boyunca muhafaza eder.

61 Teknik Dosya - Ürünün genel tanımı, planlanıyorsa varyantları
- Dizayn çizimleri, planlama metodları ve parçalarının diagramları, - Üretim aşamaları, - Hammaddeler, - Üreticinin AT Tip İncelemesi için onaylanmış kuruluşa sunduğu belgelerin kopyaları - Onaylanmış Kuruluş tarafından model için verilen AT Tip İncelemesi belgesinin onaylı bir örneği -Toksisite raporları, - Kullanma talimatları, - Paketleme şekli ve etiketler, - Üretici veya ithalatçısının adresi, -Üretim yerlerinin ve depolarının adresleri, - Piyasada bulunan aynı oyuncağa dair dağıtım kanalları hakkında bilgiyi içerir.

62 AT Tip İncelemesi AT Tip İncelemesi üreticinin Uyumlaştırılmış Ulusal Standardları uygulamadığı, Uyumlaştırılmış Ulusal Standardları kısmen uyguladığı veya bu tür standardları olmayan oyuncaklar içindir. Bu oyuncaklar; - EN 71 seri Uyumlaştırılmış ulusal standardlarının uygulama alanı dışında bırakılmış olan oyuncaklar - Uyumlaştırılmış ulusal standardlarının güvenlik boyutlarını tamamen kapsamadığı oyuncaklar Bu oyuncaklara en belirgin örnekler; Skooterlar, küçük top içeren çıngıraklar, emme kapları

63 Oyuncağın etiketinde/ambalajında olmazsa olmazlar
- CE işaretinin yanı sıra imalatçının veya ithalatçının adı ve/veya ticari adı ve/veya ticari markası görünür, kolayca okunur ve silinmez şekilde ya oyuncağın etiketine yada ambalajın üzerine iliştirmelidir. Küçük oyuncak veya küçük parçalardan oluşan oyuncaklarda ise, bu bilgiler aynı şekilde ambalaja, etikete veya broşüre iliştirilir. - Bakanlık, piyasaya arz edilecek bütün oyuncakların ambalajlarında, etiketlerinde ve broşür/kullanım kılavuzlarında yer alan bilgilerin tamamını ve özellikle bazı oyuncaklar için aşağıda yer alan tedbirlerin ve uyarıların veya bunların bir kısmının Türkçe olarak hazırlanmasını talep eder.

64 1) 36 aydan küçük çocuklar için tasarlanmayan oyuncaklar
36 aydan küçük çocuklar için tehlikeli olabilecek oyuncaklar, kullanım kılavuzunda bu kısıtlamayı gerektiren riskleri belirten kısa bir not ile birlikte "36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir" veya "üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir" gibi bir uyarı taşımalıdır. Yaş uyarısı EN 71-6 Oyuncak Güvenliği- Bölüm 6 standardında belirtildiği gibi bir sembollede değiştirilebilir. Yukarıdaki husus kendi fonksiyonuna, boyutlarına, karakteristiklerine, özelliklerine veya diğer sebepler açısından 3 yaşından küçük çocuklara belirgin şekilde uygun olmayan oyuncaklara uygulanmaz.

65 1) 36 aydan küçük çocuklar için tasarlanan oyuncaklar
3 yaş altı çocuğun kullanacağı oyuncaklara 3 yaş altı uyarısı konulması haklı görülemez. 3 yaş altı çocuğun kullanacağı oyuncaklara örnekler; Basit tasarımlı olan yap bozlar, çocuğun kendi bebeği veya kardeşi olarak görebileceği basit tasarımlı bebekler, yumuşak oyuncaklar ve yumuşak dolgulu oyuncaklar.

66 2) Çocuk kızakları, bir kirişe bağlanan asılı oyuncaklar, çemberler, trapezler, ipler ve benzeri oyuncaklar Böyle oyuncaklara; kontrolünün ve askı, bağlantı parçaları, demirleme yeri gibi ana parçalarının bakımının belli aralıklarla yapılması gerektiği ve bu kontrollerin yapılmaması durumunda, oyuncağın düşme ve devrilmesi halinde yaratabileceği tehlikelere ilişkin açıklamaları içeren talimatlar iliştirilir. Talimatlar, yanlış kurulması halinde tehlike arz edebilecek parçaları belirterek, oyuncağın doğru olarak kurulmasına ilişkin bilgileri de içerir.

67 3) İşlevsel oyuncaklar İşlevsel oyuncaklardan kastedilen, yetişkinlerin kullanımına yönelik olan araç veya aletlerin, aynı işleve sahip küçük ölçekli modelleridir. İşlevsel oyuncaklarda veya ambalajlarında "Dikkat: Yetişkin birinin gözetiminde kullanılacaktır." ibaresi yer almalıdır. Bu oyuncaklara, kullanıcı tarafından alınacak tedbirlerle ve çalıştırma talimatları ile bu tedbirlerin alınmaması durumunda kullanıcıya verebileceği zararlarla birlikte, oyuncağın bir prototipi veya taklidine ilişkin talimatlar da iliştirmelidir. Ayrıca bu talimatlarda, oyuncağın çok küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklanması gerektiği de belirtilmelidir.

68 4) Tehlikeli madde veya preparatları içeren oyuncaklar
Kimyasal oyuncaklar; a) Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yapısı gereği tehlikeli maddeleri veya preparatları içeren oyuncakların kullanım talimatları; bu maddelerin veya preparatların tehlikeli yapısına ve oyuncağın türüne tam uygun olan madde veya preparatlarla birleştiğinde oluşacak tehlikelerden kaçınmak için kullanıcı tarafından alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarıları içermelidir. Bu tür oyuncağın kullanımından kaynaklanan ciddi kazalarda, yapılması gereken ilk yardım belirtilmelidir. Bu oyuncaklarda çok küçük çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmesine ilişkin bilgi de yer almalıdır.

69 4) Tehlikeli madde veya preparatları içeren oyuncaklar
b) (a) bendinde belirtilen talimatlara ek olarak, kimyasal oyuncakların, ambalajlarında aşağıda belirtilen uyarı yer almalıdır: "Dikkat: Sadece (*) yaşın üzerindeki çocuklar içindir. Yetişkinlerin gözetiminde kullanılır.“ Özellikle, kimya setleri, plastik yerleştirme setleri, seramik minyatür atölyeler, mineleme veya fotoğrafçılık ve benzeri oyuncaklar, kimyasal oyuncaklar olarak kabul edilir.

70 5) Paten ve kaykaylar Bu ürünler, oyuncak olarak satışa sunulduğunda, "Dikkat: Koruyucu ekipman giyinmelidir." “Vücut ağırlığı 20 kg’dan fazla olan çocuklar için uygun değildir” uyarısını üzerinde taşımalıdır. Ayrıca kullanım kılavuzu, oyuncakların üçüncü kişilere ve kullanıcılara zarar verebilecek düşme veya çarpmalardan kaçınmaları için azami dikkat ve özen göstererek kullanılması gerektiğini belirten uyarıyı içermelidir. Tavsiye edilen kask, eldiven, dizlik, dirseklik gibi koruyucu ekipman hakkında açıklayıcı bilgiler de verilmelidir.

71 6) Suda kullanılan oyuncaklar
Suyun üzerinde çocuğu taşıma ve destekleme yeteneğine sahip ve sığ suda kullanılması amaçlanan oyuncaklardır. Simitler, küçük deniz yatakları v.b (Kol bantları oyuncak değil yüzme yardımcıdır.) Banyo küvetinde kullanılan banyo oyuncakları, su içinde değil de esas olarak kumda oynanan şişirilebilir deniz topları da bu kapsamda değerlendirilmiyor Suda kullanılan oyuncaklar, "Dikkat: Sadece çocuğun boyunu geçmeyen derinlikteki suda ve gözetim altında kullanılacaktır." uyarısını içermelidir:

72 Kauçuk Balonların ambalajı aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır.
“Dikkat sekiz yaşından küçük çocuklar şişirilmemiş veya patlak balonları şişirirken boğulabilirler veya solukları tıkanabilir. Yetişkin gözetimi gereklidir. Şişirilmemiş balonları çocuklardan uzak tutunuz. Patlak balonları hemen atınız.” Kauçuk balonlarda alerji riski mevcut bu nedenle doğal kauçuk balonların ambalajı “Doğal lastik kauçuktan yapılmıştır” ibaresini taşımalıdır.

73 8) Mermiler Mermili oyuncaklarda, imalatçı tarafından verilen veya tavsiye edilenler dışındaki mermileri kullanmanın tehlikelerine dikkat çeken kullanma talimatları bulunmalıdır. 0.08 J’den daha fazla kinetik enerjili mermi fırlatabilen oyuncaklarda aşağıdaki uyarı bulunmalıdır. “Dikkat Gözlere veya yüze doğrultmayınız.”

74 9) Koruyucu maskeler ve kaskların taklitleri
Koruyucu maskelerin ve kaskların taklitleri olan oyuncaklar (motosiklet kaskları, endüstriyel güvenlik kaskları ve itfaiyeci kaskları gibi) ve varsa bu oyuncakların ambalajı aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır: “Dikkat bu bir oyuncaktır. Koruma sağlamaz.”

75 10) Oyuncak Uçurtmalar Oyuncağı çocuğa bağlayan ve uzunluğu 2 m’yi aşan ipleri bulunan oyuncak uçurtmalar ve diğer uçan oyuncaklar aşağıdaki uyarı taşımalıdır.” “Dikkat Yüksek gerilim hatlarına yakın yerlerde ve şimşekli fırtınalar esnasında kullanmayınız.” İpler yalıtılmış bir malzemeden olmalıdır. Elektrik teline takılabilir.

76 11) Beşik, bebek karyolası veya bebek arabasına gerilmek üzere tasarlanan oyuncaklar
Sicimler, ipler, elastikler veya bantlar vasıtasıyla bir beşiğe, bebek karyolasına veya bebek arabasına gerilmek üzere tasarlanan oyuncaklar aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır: “Dikkat Dolaşma sebebiyle oluşabilecek muhtemel yaralanmaları önlemek için, oyuncağı bebek emeklemeye başladığında çıkartınız.”

77 12) Sıvı doldurulmuş diş kaşıyıcıları
Sıvı doldurulmuş diş kaşıyıcılarında aşağıdaki talimat bulunmalıdır: “Sadece ev tipi buzdolabında soğutulmalı, derin dondurucuya korunmamalıdır.” Dişlikler delinmemeli, sıvı zararsız olmalıdır.

78 Patlatma kapsüllerinin ambalajı aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır:
13) Oyuncaklarda kullanmak için özel olarak tasarımlanan patlatma kapsülleri Patlatma kapsüllerinin ambalajı aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır: “Dikkat Kapalı yerlerde veya gözlerin ve kulakların yakınında ateşlemeyiniz. Kapsülleri açık olarak cebte taşımayınız.”

79 14) Akustikler Yüksek darbeli ses seviyeleri çıkaran oyuncaklar veya bu oyuncakların ambalajı aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır: “Dikkat Kulağa yakın olarak kullanmayınız. Yanlış yerde kullanmak işitme kaybına yol açabilir.” Patlatma kapsülleri kullanan oyuncaklara ekleyiniz: “Kapalı yerlerde ateşlemeyiniz”

80 Oyuncak bisikletler aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır.
“Dikkat Bisiklete binilirken koruyucu kask takılmalıdır.” Ek olarak, kullanma talimatlarında bu bisikletin işlek yollarda kullanıma uygun olmadığını belirten bir ibare de bulunmalıdır. Bunun dışında ebeveynler veya bakıcılar, çocukların oyuncak bisiklet kullanımında ve özellikle de fren sistemlerinin güvenli kullanımında gerektiği gibi bilgilendirildiklerinden emin olmalıdır. 2 tekerlekli bisikletlerde fren sistemi olmalıdır. 3 tekerlekli bisikletlerde denge unsuru aranmalıdır.

81 16) Bir çocuğun kütlesini taşıması tasarlanan oyuncak
Yapımları,dayanıklılıkları, tasarımları veya diğer faktörlere bağlı olarak 36 aylıktan büyük çocuklar için uygun olmayan oyuncaklar, aşağıdaki kısıtlamayı gerektiren özel sebebin (yetersiz dayanıklılık gibi) kısa bir açıklaması ile birlikte: “Dikkat 36 aylıktan büyük çocuk tarafından kullanılmamalıdır” şeklinde bir uyarı taşımalıdır. Yaş uyarısı mamulün satıldığı yerde açıkça okunabilmelidir.

82 17) Tek lifli elyaflar içeren oyuncaklar
Kumaş bir tabana tutturulan ve düz uzunluğu 50 mm’den fazla olan tek lifli elyaflar içeren oyuncaklar aşağıdaki gibi etiketlenmelidir: “Dikkat uzun saçlarından ötürü 10 aylıktan küçük çocuklar için uygun değildir.”

83 Piyasa Gözetimi ve Denetimi
-Ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, -Güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek, -Güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek, -Gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar. - Bakanlığımız sorumluluğundadır. Bakanlığımız piyasa gözetimi ve denetimini İl Müdürlüklerindeki denetçileri aracılığıyla yürütür, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda gerekli önlemleri alır ve 4703 Sayılı Kanun ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre cezai müeyyideleri uygular.

84 4703 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikleri
Yasal Dayanak 4703 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikleri CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İle Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

85 Piyasa Gözetim ve Denetiminde;
Bilimsel bulgular Mevzuat Tüketici ve üretici şikayet ve ihbarları Diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğu ve güvensizliği konusunda yapılan ihbarlar, şikayetler Piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları Bir kazanın nedenleri araştırılırken ortaya çıkan bilgiler İthalatta ürün güvenliği verileri RAPEX bildirimleri Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlarının bildirimleri Denetim birimlerinin edindiği tecrübe esas alınır.

86 Piyasa gözetim ve denetiminin iki ayağı vardır.
1-İç Pazar kontrolü 2-İthalat kontrolü 2011/10 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği gereğince oyuncakların ithalat kontrolleri Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir

87 Piyasa gözetimi 2 ana aşamadan oluşur
(1)   Bakanlık piyasada bulunan ürünlerin Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu izler, (2)   Gerektiğinde sonradan uygunluğu sağlayacak önlemleri alır

88 Piyasadaki Ürünlerin İzlenmesi
Oyuncakların piyasada iken ilgili mevzuat ile uyum içinde olduğunu doğrulamaktır. Durumun gereklerine göre, aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır: a)Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinde yapılacak inceleme, (CE işareti, etiket bilgileri ve teknik dosya) CE işaretinin olup olmadığı ve uygun yerleştirilip yerleştirilmediği, ürünle birlikte bulunması gereken bilgiler (etiket/ambalaj bilgileri),uygunluk değerlendirme prosedürlerinin doğru seçimi gibi hususlar tetkik edilir b) Denetçi kontrol listesine göre duyusal inceleme ve muayene , c) Test ve muayene.

89 Piyasa Gözetimi ve Denetimindeki Genel Esaslar
Yönetmeliğe uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, piyasa gözetimi ve denetimi, 2001/3529 sayılı Yönetmelik (Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik) ile bu Yönetmelik uyarınca aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: 1- Bakanlığımız piyasa gözetimi ve denetimini re’sen veya şikayet üzerine İl Müdürlüklerindeki denetçileri aracılığıyla yürütür, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda gerekli önlemleri alır ve cezai müeyyideleri uygular. 2- Piyasa gözetimi ve denetimi konusunda, denetçiler denetleme, inceleme, araştırma ile görevli ve yetkilidirler.

90 Bakanlık, oyuncakların Yönetmeliğe uygun ve güvenli olup olmadığını tespit etmek üzere ;
a) Depolama ve satış yerlerinde düzenli kontroller yapar, b) Gerekli durumlarda, üretim yerlerini düzenli olarak denetler, c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yerlerde rastgele ve ani denetimlerde bulunur.

91 Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında Bakanlık;
1) Üreticiden ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu gösteren bilgi ve belgeleri yani teknik dosyayı ister.

92 Teknik Dosya; -Piyasa gözetimi sırasında ürünle ilgili olarak bilgi almayı sağlayacak araç teknik dosyadır. -Teknik dosya, üretici ve ithalatçı tarafından kontrole hazır tutulmalıdır. -Teknik dosyanın kullanıma hazır tutulmasından kasıt; Teknik dosyanın Bakanlık veya İl Müdürlüklerinden gelen talep üzerine bu sorumluluğu taşıyan kişinin dosyayı yanında bulundurması değil istenildiği zaman temin edebilmesidir. -Eğer ithalatçıda teknik dosya yok ise üreticiden temin etmek ve yetkili merciye teslim etmek zorundadır.  -Bakanlık veya İl Müdürlükleri teknik dosyanın Türkçe birer tercümesini talep edebilir -Ayrıca, teknik dosya söz konusu risk ve öneme uygun bir süre zarfında hazırlanmasını mümkün kılan herhangi bir formatta bulundurulabilir(örneğin; basılmış evrak veya CD-ROM olarak). 

93 Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında Bakanlık;
2)Gerekli gördüğü hallerde, üründen numuneler alır ve bu numunelerin teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının testini yapar veya yaptırır. Güvenli olduğunun tespit edilmesi halinde bu giderler Bakanlıkça karşılanır. Ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde ise piyasa gözetimi ve denetiminde test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanılması ve test ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından karşılanır. Ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık tarafından alınan önlemlere dair masraflar da üretici tarafından karşılanmaktadır.

94 Bu önlemler;  a. Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, b.Piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplanması, c. Ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilmemesi veya ürünün güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi ve d. Bu önlemler hakkındaki gerekli bilgilerin ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında veya risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, yerel basın ve yayın organlarında ilanı suretiyle risk altındaki kişilere duyurulmasıdır.

95 İRTİBAT BİLGİLERİ Tel : 0312 5851441 Faks: 0312. 434 44 49
CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

96 www.saglik.gov.tr - mevzuat -yönetmelik -tebliğ - sık sorulanlar
İLGİLİ LİNKLER - mevzuat -yönetmelik -tebliğ - sık sorulanlar -sorular ve cevaplar - tüketici rehberi

97 İLGİLİ LİNKLER www.dtm.gov.tr -Dış Ticaret Mevzuatı
- Teknik Düzenlemeler - Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı Uyum Çalışmaları -4703 sayılı Kanun ve Yönetmelikleri -Yeni Yaklaşım ve Global Yaklaşım Temelli Direktiflerin Uygulanmasına Dair Rehber - v.b

98 TEŞEKKÜRLER CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları