Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı Risk Azaltma Stratejisi Planı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı Risk Azaltma Stratejisi Planı"— Sunum transkripti:

1 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı Risk Azaltma Stratejisi Planı
T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI
Risk Azaltma Stratejisi: Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve afet senaryolarının hazırlanması; imkan, kaynak ve önceliklerin belirlenmesi; genel politika ve stratejilerin oluşturulması, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi; uygulama öncelikleri ve eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecidir. Afet Riski : Tehlike x Değer x Etkilenme Oranı ( Zarar Görebilirlik) T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

3 ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI
Risk Azaltma Önlemleri Alınması ve Alınmaması Durumunda Ortaya Çıkacak Kayıplar Hiçbir risk azaltma önleminin alınmadığı durumda ortaya çıkacak kayıp ile önlem alınması halinde ortaya çıkacak kayıp arasındaki fark fayda veya önlenebilecek/kaçınılacak kayıplardır. Bu şekilde yer alan üstteki eğri risklerin azaltılmaması durumunda ortaya çıkacak maliyetleri gösterirken, altta yer alan eğri risk azaltmaya yönelik yapılacak yatırımlar sonucunda azalan maliyetleri göstermektedir. Yine daha önceki şekilde ifade edildiği gibi iki eğri arasında kalan alan olası kazançları göstermektedir. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

4 Hedef, Strateji ve Eylemler
ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Ana Eksenler Hedef, Strateji ve Eylemler A Depremleri Öğrenmek 7 Hedef B Güvenli Yerleşme ve Yapılaşma C Depremin Etkileriyle Baş Edebilmek 13 Kuruluş 87 Eylem 29 Strateji T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

5 17 Eylemde ise İlgili kuruluş olarak görev üstlenmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorumluluğundaki Eylem Planları Mikrobölgeleme Haritalarının Hazırlanması Mevcut Bina Sayısının ve Tipolojinin Belirlenmesi Profesyonel Mühendislik Uygulamasının Yaşama Geçirilmesi İnşaat Sektöründe Ustalık Eğitimi ve Belgelendirilmesi Yapı Yasası ve Kentsel Dönüşüm Yasalarının Çıkarılması Toplam 5 Ana Eylem 17 Eylemde ise İlgili kuruluş olarak görev üstlenmiştir. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6 Sorumlu kuruluş İlgili Kuruluş Eylem Türü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorumluluğundaki Eylem Planları Sorumlu kuruluş Eylemi gerçekleştirmekle görevli kuruluş İlgili Kuruluş Sorumlu kuruluşun Eylemi gerçekleştirmek üzere çalışmaya davet ettiği kurumlar Eylem tablolarında yapılan kısaltmalar ve açıklamalar Gerçekleşme dönemi Eylemin hazırlık ve gerçekleşmesi için öngörülen zaman dilimi Eylem Türü MD:Mevzuat Düzenlemesi, KY: Kurumsal Yapılanma, KG: Kapasite Geliştirme T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

7 Mikrobölgeleme Haritalarının Hazırlanması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorumluluğundaki Eylem Planları Eylem A Mikro bölgeleme haritalarından mekan planlaması çalışmalarında nasıl yararlanılabileceği konusunda ilke, yöntem ve uygulama esasları belirlenecek ve yerel yönetimler için yol gösterici kılavuz niteliğindeki yayınlarla birlikte örnek mikro bölgeleme haritaları hazırlanıp, mekansal planlamaya temel girdi sağlanacaktır. Mikrobölgeleme çalışmalarının ana amacı; deprem ve diğer doğal tehlikelerin büyük ölçekli (1/25000 ve daha büyük) haritalar üzerinde belirlenip bu tehlikeleri önleyecek veya etkilerini azaltacak fiziksel plan kararlarının çevre düzeni, imar planları ve il gelişme planları aşamalarında alınmasına girdi sağlamaktır. Bu çalışmalar; yeni yerleşmeler için arazi kullanım kararlarına, yerleşik alanlar için ise sakınım (risk azaltma) planlarına temel girdi sağlayan çalışmalardır ve deprem risklerinin azaltılabilmesi için mutlaka geliştirilmeleri ve etkin olarak uygulanmaları gerekmektedir. Gerçekleşme Dönemi : Türü : İK, MD, KG Sorumlu Kuruluş : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili Kuruluş : AFAD, İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Üniversiteler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı Mikrobölgeleme Haritalarının Hazırlanması T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

8 MİKROBÖLGELEME Daha Güvenli Bir kentsel Yapılaşma İçin Süreç
İmar ve İmar Planı Revizyonu Kentsel Rehabilitasyon Projeleri Uygulama Projeleri İlçe Bazlı veya Pilot Kentsel Dönüşüm Projeleri Sosyal Çevre Değerlendirilmesi Fiziksel Çevre Acil Durum Yönetimi Yapıların Değerlendirilmesi Bina Güçlendirilmesi veya Yenilenmesi T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

9 Mevcut Bina Sayısının ve Tipolojinin Belirlenmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorumluluğundaki Eylem Planları Gerçekleşme Dönemi : Türü : İK, KG Sorumlu Kuruluş : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili Kuruluş : TUİK, Kalkınma Ajansları, AFAD, Valilikler, Kalkınma Bakanlığı, Nufus ve Vadandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, TBB Eylem B Başta okul ve hastaneler olmak üzere, mevcut binaların sayısı ve tipolojisi belirlenecek, ayrıca bina kimlik sisteminin geliştirilmesine çalışılacaktır. Bina envanterinin ve binaların hasar görebilirliklerinin değerlendirilebilmesi için öncelikle mevcut bina sayısının ve tipolojisinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, tüm binalara kendilerine özgü bir kimlik numarası verilmesi ve binaya ilişkin temel bilgilerin (yapı tarzı, kat sayısı, yapım yılı, bağımsız birim adedi, brüt yüzölçümü, konum bilgileri vb) bu numara ile saklanması, analitik kapasitenin gelişmesine ve sigorta uygulamalarının yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır. Mevcut Bina Sayısının ve Tipolojinin Belirlenmesi T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

10 2- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı sağlanarak ;
İl Müdürlüğümüzce Yapılacak Çalışmalar Eylem B YAPILACAKLAR 1- Envanter bilgilerinin sürekli güncel tutulması ve kayıt altına alınması için bilgisayar programı geliştirilmesi, 2- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı sağlanarak ; a) Öncelikli olarak kamu binalarının envanteri çıkarılacak, b) İl bazında tüm köylerin bina envanteri çıkarılacak , c) İlçe ve mahallelerin bina envanteri çıkarılacak. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

11 Profesyonel Mühendislik Uygulamasının Yaşama Geçirilmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorumluluğundaki Eylem Planları Gerçekleşme Dönemi : Türü : İK, MD Sorumlu Kuruluş : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili kuruluş : TMMOB Eylem B Yetkin veya profesyonel mühendislik uygulamasının yaşama geçirilmesi sağlanacaktır. Depremle ilgili mühendislik hizmetleri farklı disiplinlere ait çalışmaları içermektedir. Bu hizmetlerin usulüne uygun, doğru ve sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için meslekte uzmanlık ve yetkinlik vazgeçilmez iki ana koşul olarak esas alınır. Bu koşulların sağlanabilmesi ise, yetkin veya profesyonel mühendislik uygulamasının yaşama geçirilmesiyle olanaklıdır. (BAKANLIKLAR DÜZEYİNDE İŞLEMLER YÜRÜTÜLMEKTEDİR) Profesyonel Mühendislik Uygulamasının Yaşama Geçirilmesi T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

12 İnşaat Sektöründe Ustalık Eğitimi ve Belgelendirilmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorumluluğundaki Eylem Planları Gerçekleşme Dönemi : Türü : KG , MD Sorumlu Kuruluş : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili Kuruluş : Milli Eğitim Bakanlığı, Meslek Odaları, Özel Sektör, Valilikler, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler Eylem B İnşaat sektöründe çalışan işçi, kalfa ve ustaların eğitimi ve belgelendirilmesi çalışmaları geliştirilecek ve sektörde belgesiz insanların çalıştırılması önlenecektir. İnşaat sektörünün demirci, betoncu, kalıpçı, tesisatçı gibi alt dallarında hiç bir eğitim ve belgelendirmesi olmayan işçi, kalfa ve ustaların eğitimi ve belgelendirilmesinin sağlanması güvenli yapı inşaat etmenin önemli koşulların başında gelmektedir. İnşaat Sektöründe Ustalık Eğitimi ve Belgelendirilmesi T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

13 İl Müdürlüğümüzce Yapılan Çalışmalar
Eylem B YAPILAN ÇALIŞMALAR 3194 Sayılı İmar Kanununun 28. maddesi gereği tarihinden itibaren Her yapı müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, 4857 sayılı iş Kanununun 81 inci maddesi kapsamında yer alan inşaat ve tesisat işlerinde şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanlığı belgesine haiz olması inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların Ustalık belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

14 Verilen Geçici Ustalık Belgesi : 1933
İl Müdürlüğümüzce Yapılan Çalışmalar Ustalık belgeleri ve müteahhit sicil numaraları Bakanlığımız web sitesinde oluşturulan YAMBİS sayfasında elektronik olarak kayıt altına alınarak takibi yapılmaktadır. Verilen Geçici Ustalık Belgesi : 1933 Verilen Müteahhit Sicil Numarası : 1065 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

15 Yapı Yasası ve Kentsel Dönüşüm Yasalarının Çıkarılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorumluluğundaki Eylem Planları Gerçekleşme Dönemi : Türü : İK, MD Sorumlu Kuruluş : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili kuruluş : AFAD, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar, Büyükşehir Belediyeleri ve belediyeler, Valilikler, Sivil Toplum Kuruluşları, TOKİ Eylem C Yapı yasası ve kentsel dönüşüm yasaları çıkartılacaktır. Yapı Denetim Yasasıʼnın bir bileşeni ve içerisinde müteahhitlik sektörü ile de ilgili düzenlemelerin olacağı Yapı Yasasıʼnın çıkarılması depremle mücadelede önemli bir aşamadır. Böylelikle Kentsel Dönüşüm Yasasıʼnın deprem odaklı olarak düzenlenmesi de sağlanabilecektir. Yapı denetim sisteminin etkin şekilde uygulanması sağlanacaktır. Yapı Yasası ve Kentsel Dönüşüm Yasalarının Çıkarılması T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

16 İlimizde aktif olarak 4 yapı denetim kuruluşu faaliyet göstermektedir.
Yapı Denetim Sistemi Hakkında İl Müdürlüğümüzce yapılan Çalışmalar İlimizde aktif olarak 4 yapı denetim kuruluşu faaliyet göstermektedir. Yapı Denetim şube Müdürlüğünün görev ve faaliyetleri konusunda Müdürlüğümüz personeline iç eğitim düzenlenmiştir. YAMBİS Yapı Müteahhit Bilişim Sistemi konulu eğitim Müdürlüğümüzde verilmiştir. 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve tarihinden itibaren tüm illerde uygulanmaya başlamıştır. Yapı denetim sistemi ile ilgili tarihinde yapı denetim firmalarına Müdürlüğümüzce bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

17 15 Büro ve 29 Şantiye Denetimi Yapılmıştır
Yapı Denetim Sistemi Hakkında İl Müdürlüğümüzce yapılan Çalışmalar Bakanlığımızca İl Müdürlüklerinde Yapı Denetim Şube Müdürlüğü ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlükleri oluşturulmuştur. Her iki şube teknik personeline gerekli hizmet içi eğitim verilmiştir. Yapı Denetim Sistemi ile ilgili tüm kayıtlar elektronik ortama aktarılmakta ve takip edilmektedir. Şantiye denetimlerinde inşaatın projeye uygunluğu, büro denetimlerinde ise gerekli evrakların tutulup tutulmadı incelenmektedir. 15 Büro ve 29 Şantiye Denetimi Yapılmıştır T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

18 Kentsel Dönüşüm ile İlgili İl Müdürlüğümüzce yapılan Çalışmalar
tarih ve sayılı Resmi Gazetede 6306 sayılı ‘’Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ‘’ tarih ve sayılı Resmi Gazetede ‘’ ’Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanununun Uygulama Yönetmeliği’’ yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup çalışmalar başlatılmıştır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlarının Dönüştürülmesi Kanunu ve ilgili Yönetmelikler hakkında Müdürlüğümüz personeline tarihinde seminer verildi. Müdürlüğümüz tarafından mal sahibinin talebi üzerine ; 2 adet yapı incelemesi yapılarak rapor tanzim edilmiş, 5 adet yapının incelemesi devam etmektedir. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

19 Kentsel Dönüşüm ile İlgili İl Müdürlüğümüzce yapılan Çalışmalar
5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında 7 köyde 485 konut yatırım programında olup 50 adeti 2012 yılında bitirilmiş, diğerleri devam etmektedir. 10 köy etüt proje programında işlemleri devam etmektedir. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

20 İLGİLİ KURULUŞ OLARAK ÜSTLENDİĞİMİZ EYLEMLER
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ A Kritik yerleşimlerde zemin büyütmesi ve hız değişimi davranışları ile bunlara bağlı zemin-yapı etkileşimi konularında mevcut bilgilerin yanı sıra, yeni çalışmalar yapılarak veri mekansal planlama açısından değerlendirilecektir. AFAD Üniversiteler, Yerel Yönetimler, ÇŞB, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler İK, KG A Depremlere duyarlı kentsel ve kırsal alanlarda pilot yerleşim merkezleri kurularak risk azaltma planları uygulamaya geçirilecektir. ÇŞB, Kalkınma Bakanlığı, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, TOKİ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İK, MD, KG B Kalkınma ajansları, sorumluluk alanları içerisindeki deprem tehlike ve risklerini dikkate alacak ve bu riskleri arttırmayacak veya azaltacak yönde faaliyet yürüteceklerdir. Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Ajansları, AFAD, ÇŞB, Valilikler, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler B İl Özel İdareleri, il gelişme ile il çevre düzeni plamlarının hazırlanması öncesinde ilin tehlike ve risklerini belirleyerek risk azaltma strateji palanlarını geliştirecek ve bu planlarla çevre ve gelişme planlarının uyumunu sağlayacaklardır. İçişleri Bakanlığı ÇŞB, Kalkınma Ajansları, AFAD, Kalkınma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyelerive Belediyeler, İl Özel İdareleri B Depreme dayanıklı bina tasarımına ve yapımına ilişkin öncelikjler belirlenecek ve konuyla ilgili projelerin geliştirilmesi teşvik edilecek ve desteklenecektir. Valilikler,ÇŞB,Üniversiteler,Meslek Odaları,Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler İK,KG B Deprem mühendisliği alanında çalışan üniversitelerin katılımıyla bir konsorsiyum oluşturulacaktır. Üniversiteler,Kalkınma Bakanlığı,ÇŞB İK,KG,MD B Mevcut Deprem Mühendisliği Laboratuvarlarının gereksinimleri belirlenerek eksik altyapı giderilecektir. Üniversiteler,Kalkınma Bakanlığı,TÜBİTAK,ÇŞB B Deprem Yönetmeliğini güncelleştirip geliştirmek üzere kurulacak komisyonun çalışmaları sürekli kılınacaktır. ÇŞB,Üniversiteler,İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları,Meslek odaları B Araştırıcı, uygulayıcı ve destekleyici kurum ve kuruluşların yetkililerinden oluşan bir koordinasyon kurulu kurulacaktır. Ulaştırma Bakanlığı Üniversiteler, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, ÇŞB, AFAD, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

21 İLGİLİ KURULUŞ OLARAK ÜSTLENDİĞİMİZ EYLEMLER
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ B Koordinasyon kurulunun önerileri ve desteği doğrultusunda güdümlü AR-GE projeleri oluşturulacaktır. Kalkınma Bakanlığı AFAD, TÜBİTAK, Üniversiteler, ÇŞB KG,İK B Ulaşım sistemleri ve önemli ulaşım tesislerinin depremlere dirençli bir şekilde projelendirilmesi, bakımı ve denetimi için düzenlemeler yapılacaktır. Ulaştırma Bakanlığı ÇŞB, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler İK, KG, MD B Üniversitelerde daha nitelikli, kaliteli, verimli ve uygulamaya yönelik mühendislik ve mimarlık eğitiminin verilmesi sağlanacaktır. YÖK Üniversiteler, MEB, ÇŞB, TMMOB KG, MD B Mesleki sorumluluk sigortasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Hazine Müsteşarlığı AFAD,ÇŞB, TSRŞB, TMMOB, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar KG,MD C Depremle ilgili mevzuatlar gözden geçirilip tek bir mevzuat altında toplanacaktır. AFAD İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, ÇŞB, Üniversiteler, Yerel Yönetimler İK, MD C Deprem Risk Azaltım Planıyla ilgili yasal düzenlemeler yapılacaktır. İçişleri Bakanlığı, ÇŞB, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Üniversiteler, Meslek Odaları İK,MD C Deprem Risk Azaltma Planı el kitabı hazırlanacaktır. ÇŞB, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Üniversiteler, Meslek Odaları İK, KG C Acil durumlarda kullanılabilecek sosyal donatıların belirlenebilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. İçişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığıi ÇŞB, MSB, İl Özel İdareleri, Türk Kızılayı, Belediyeler T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

22 İLGİLİ KURULUŞ OLARAK ÜSTLENDİĞİMİZ EYLEMLER
Eylem B Depreme dayanıklı bina tasarımına ve yapımına ilişkin öncelikler belirlenecek ve konuyla ilgili projelerin geliştirilmesi teşvik edilecek ve desteklenecektir. İl Müdürlüğümüzce tek katlı olmak üzere İK m2 ve İK m2 lik iki ayrı tip proje hazırlanarak uygulama onayı için Bakanlığımıza gönderilmiştir.. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

23 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Arz ederim. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Rasim BULUÇ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü


"Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı Risk Azaltma Stratejisi Planı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları