Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ence Huelva tesisinde IPPC Direktifi’nin uygulanması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ence Huelva tesisinde IPPC Direktifi’nin uygulanması."— Sunum transkripti:

1 Ence Huelva tesisinde IPPC Direktifi’nin uygulanması

2 Ence Huelva’ya hoşgeldiniz

3 Üretim prosesi AĞAÇ KABUKLARI VE BİYOKÜTLE Elektrik Enerjisi Evaporatörler Kazanlar Kostifikasyon GERİ KAZANIM Kara sıvı Beyaz sıvı Prosese buhar Prosese su Suyun toplanması ve arıtılması Birincil arıtma Biyolojik arıtma ATIK SULARIN ARITILMASI Evaporatörler Yıkama Beyazlatma Hamur kurutma KAĞIT HAMURU Arıtılmış atık su Arıtılmış atık su Atık su bendi Dijestörler

4 4 Temel çevresel etkiler Enerji Su Hava Emisyonları Sıvı atıklar Gürültü Katı yan ürün ve atıklar Hammade ve ürün tüketimi

5 5 96/61/CE Direktifi. 16/2002 Yasası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Hedef: “Kirliligin önlenmesi veya bunun mümkün olmadığı durumlarda, bir ortamdan diğerine geçişine engel olacak önleme ve kontrol sistemleri aracılığıyla, bütünsel olarak azaltılması ve kontrolü. “ Kilit unsurlar: Emisyon Limit Değerleri’nin (ELD) belirlenmesi için referans alınan Mevcut En İyi Teknikler (BAT) kavramı Entegre Çevre İzni’ni (EÇİ), mevcut prosedür ve izin/lisansları entegre ve koordine eden yeni idari müdahele aracı olarak belirler. Endüstiyel sektörlerin kamuya ve diğer ilgili taraflara karşı bilgiye erişim konusunda şeffaflığını ve teşvik eder. (PRTR ve EPER kayıtları ve diğerleri) Tarihler: EÇİ başvurusunda bulunmak için son tarih: 1 Ocak 2007

6 6 Gönüllü anlaşma.  AB’nin 22 Temmuz 2002 tarihli 6. Çevre Eylem Programı kapsamında ele alınan çevre politikasına uygun olarak, çevresel hedeflerin yerine getirilmesi için, çevre konusunda yetkili idare ve şirketler arasındaki işbirliğine dayalı bir araçtır.  Gönüllü anlaşma, çevresel teşhis aşaması sonlandırıldıktan sonra (2001 Haziran ayında Bölgesel Çevre Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim), fabrikanın çevresel etkilerinin iyileştirilmesi konusundaki ihtiyaçları ortaya koyar, ve gerekli yarırımları ve bunların yürütülmesine ilişkin takvimi belirler.  Hedefi, tesislerin, ilerideki IPPC gerekliliklerine (BAT’ların kullanılması, “ekonomik olarak uygulabilir” olması koşulu göz önünde bulundurularak) adaptasyonun sağlanması amacıyla, çevre konusundaki yaklaşımlarının sürekli ve uygulanabilir şekilde iyileştirilmesine yönelik eylemleri belirlemektir. Bu eylemler, Huelva ve çevresi Kalite Çerçevesi’nde gerçekleşir.  Bölgesel Çevre Bakanlığı:: Gönüllü Anlaşma’nın hedeflerinin yerine getirilmesi için gerekli izinlerle ilgili işlemleri gerçekleştirmek ve diğer kanu idarelerinin yetki alanına giren konularda gerekli diğer izinlerin alınması konusunda destek olmak. Çevresel iyileştirmelerin finansmanına katkıda bulunmak amacıyla, yardım ve/veya fonların bulunması ve mali faydalar konusunda yardımcı olmak.  Gönüllü Anlaşma, EÇİ’nin alınmasını ya da ENCE-Huelva’nın gelecekteki emisyon limit değerlerini (hava ve su) garanti altına almaz.

7 7 Gönüllü anlaşma ne getirdi?  Hem Çevre İdaresi hem de Ence-Huelva açısından karşılıklı yoğun çaba ve çalışma. Kesinlikle çok etkili olan ve çok başarılı sonuçlar verdiği ortaya konan bu aracın kullanılmasında öncülük eden Endülüs Bölgesel Hükümeti –İl Müdürlüğü’nün bu konudaki önemli rolünü vurgulamak gereklidir. Her zaman şirketlerin yanında olarak onlara destek olmuş ve gerektiğinde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi için özel endüstriyel faaliyet alanlarını seçmiştir.  Her iki taraf açısından karşılıklı faydalar; şirket, yasal gereklilik haline dönüşmeden çok önce olası emisyon limit değerlerini öğrenme, ve buna bağlı olarak faaliyet ve yatırımlarını planlama ve yönetme imkanınına sahip oldu. İdare de mevzuat uyarınca gerekli olan çevresel iyileştirmeleri garanti altına almış oldu.  EÇİ başvuruları ile ilgili işlemlerde sürecin hızlandırılması sağlandı. Limit değerlerin veya teknolojilerin tartışılmasına artık gerek olmayıp, sadece takip ve kontrol ile ilgili detaylar konuşuldu.  EÇİ’de, önceki yıllarla kıyaslanan ulaşılabilir yasal gerekliliklerin dahil edilmesi.  Şirket bünyesinde çevresel yaklaşımın iyileştirilmesi kültürünü pekiştirdi, o andan sonra herşey, çevre prizması altında planlanır ve yönetilir oldu. Tarihler: Temmuz 2004- Ence-CMA Gönüllü Anlaşması’nın imzalanma tarihi

8 8 Entegre Çevre İzni Etkilenen tesisler için yeni bir idari müdahele aracıdır, günümüze dek mevcut tüm çevre izin/lisansları bütününün yerine geçer ve endüstriyel tesislerin faaliyeti açısından çevresel koşulları oluşturur. Maksimum geçerlik süresi 8 yıl olup, devamındaki süreçlerde, ilgilinin, iznin geçerlik süresinin bitiminden en geç 10 ay öncesinde yapacağı başvuru üzerine, yenilenecektir. ¿Entegre Çevre İzninin içeriği nedir? Kirletici Emisyon Limit Değerleri (ELD), parametre ve eşdeğer ölçümler. Toprak ve yeraltı sularının korunmasına yönelik yönergeler. Atık yönetimi prosedür ve metodları. Emisyon ve atıların arıtılması ve kontrolü için sistem ve prosedürler. Olağan dışı koşullar durumundaki faaliyet koşullarına ilişkin önlemler. Tarihler: 8 temmuz 2005.- Ence EÇİ başvurusu 23 Nisan 2008.- Ence EÇİ alır (AAI/HU/019) 6 şubat 2010.- EÇİ modifikasyonu (AAI/HU/019/M1) 50 MW tesis projesi. 23 de ağustos 2010.- EÇİ modifikasyonu (AAI/HU/019/I1) Atık LER kodlarında değişiklikler ve birleştirme 22 eylül 2011.- EÇİ modifikasyonu (AAI/HU/019/08/I3) Biyokütle kazanı küllerinin yanürün veya ikincil hammde olarak kabul edilmesi.

9 9 ¿ Ence Huelva’da IPPC Yasası’nın uygulanması ne anlama geldi? Yönetim Ence, Creciendo desde nuestras Raíces  Gönüllü Anlaşma’nın koşullarının belirlenmesi (parametreler, emisyon limitleri, yatırımlar,...) için çeşitli iş toplantıları.  Takip Komitesi tarafından, hem parametrelere ilişkin iyileşmelerin hem de üzerinde anlaşmaya varılmış olan yatırımların yerine getirilip getirilmediği konusunda yıllık incelemeler.  EÇİ başvuruları ile ilgili işlemler

10 10 ¿ Ence Huelva’da IPPC Yasası’nın uygulanması ne anlama geldi? Yatırımlar

11 11 ¿ Ence Huelva’da IPPC Yasası’nın uygulanması ne anlama geldi? Kaynaklar Ence, Creciendo desde nuestras Raíces  Her iki taraf açısından, sözkonusu çalışmayla ilgili insan kaynaklarının artırılması: Ence-Huelva’da: Kullanılacak yeni teknolojlerin belirlenmesinden sonra, yatırımların gerçekleştirilmesi için mühendislerden oluşan ekip çalışanlarının sayısı artırıldı. Gönüllü Anlaşmanın koşullarının belirlenmesi ve takibi için ve sonraki EÇİ başvurusu için Çevre ekibi çaışanlarının sayısı artırıldı. Çevresel etkilerin iyileştirilmesi için tesislerde proses optimizasyonu ve yeni yatırımların hayata geçirilmesine yönelik ekip oluşturuldu. İdare açısından: Gönüllü Anlaşmanın koşullarının belirlenmesi ve birebir takibi için personel sayısı artırıldı.

12 12 ¿Ence Huelva’da IPPC Yasası’nın uygulanması ne anlama geldi? Sonuçlar Deşarj parametrelerinde gerçekleşen iyileşmelere dair örnekler. Debi (Kg/ton kuru ürün) Askıda katı atıklar (Kg/ton kuru ürün) COD (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) (Kg/ton kuru ürün) AOX (Adsorplanabilen Organik Halojenler) (Kg/ton kuru ürün)

13 13 Yeni Endüstriyel Emisyonlar Direktifi. 2012-2018’e ilişkin çerçeve  2010/75/AB Direktifi’nin iç hukuka aktarılması, iki hukuki araç vasıtasıyla gerçekleşir: 16/2002 IPPC Yasası’nın modifikasyonu Yeni kraliyet kararnamesi ---/2012 Endüstriyel Emisyonlar  Hedef: Yüksek seviyede çevre korunmasının sağlanması ve yasal çerçevenin ve idari işyükünün sadeleştirilmesi.  Yetkili Otorite, normal faaliyet koşulları altında BAT sonuç belgelerinde belirtilmiş olan ilgili emisyon seviyelerini aşılmamasını sağlayacak şekilde emisyon limit değerlerini (ELD) belirleyecektir. 4 senelik bir adaptasyon süresi mevcuttur.  (Halihazırda revize edilmekte olan) Sektöryel BREF’teki değerler, yerine getirilmesi zorunlu kabul edilen yasal gereklilikler olacak.  Yeni hukuki metin, mevcut altı direktifi bir araya getiriri ve modifike eder : Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Hakkında Direktif (IPPC) Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (LCP) Atık Yakma Direktifi Uçucu Organik Bileşikler Direktifi (VOC) Titanyum Oksitler (TiO2) hakkında Üç Direktif Tarihler: EED’nin yürürlüğe giriş tarihi : 6 ocak 2011 Transpozisyon için belirlenmiş son tarih :7 ocak 2013 Entegre Çevre İzinleri’nin revizyonu : 7 ocak 2014


"Ence Huelva tesisinde IPPC Direktifi’nin uygulanması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları