Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 KARBON EKONOMİSİ,KARBON YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE ÖRNEK BİR VAKA ÇALIŞMASI (AYVALI BARAJ HAVZASI)
Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği ve Yutak Alanlar İhtisas Grubu I.İstişare Toplantısı 24 Mayıs 2013 Ankara

2

3 Ormanlar: odun üretimi, rekreasyon, av ve yaban hayatı barınağı, su üretimi, erozyon kontrolü,tıbbi ve aromatik bitki üretimi gibi birçok işlevleriyle birlikte, Yutak alanlar olarak karbon emisyonunun indirgenmesinde, sera gazları etkisi ve dolayısıyla küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerinin azaltılmasında da önemli rol üstlenmektedir.

4 Yeryüzünde tüm bitkiler tarafından tutulan karbonun %75’i ormanların yeşil bünyesinde depolanmaktadır. Örneğin, iyi gelişmiş 100 yaşındaki bir kayın ağacı fotosentez aracılığıyla 40 milyon m3 havayı yapraklarıyla emerek, bu hava içerisindeki 1200 m3 karbondioksiti, biyokimyasal dönüşümle 6 ton karbon olarak bağlayabilmektedir. Ormanın, bir hektarda yıllık mutlak kuru biyolojik kütle üretimi için 13–30 ton CO2 bağladığı bilinmektedir.

5 Atmosferdeki CO2 emisyonunun yutak alanlarda;
Atmosferde gaz halindeki CO2’in oduna dönüştürülmesi reaksiyonunun bazı ormancılık parametreleri; İdare süresi, Faiz oranı, Biyokütle miktarı, Fiyat ve Alan açısından değer ölçümlemesi KARBON EKONOMİSİ olarak adlandırılmaktadır. Atmosferdeki CO2 emisyonunun yutak alanlarda; Orman,tarım,mera,okyanuslar,toprak vb. tutulması ve Absorbe edilmesi yol ve yöntemlerinin uygulanmasına KARBON YÖNETİMİ adı verilmektedir. Karbon muhasebesi,Karbonomi,Karbon borsaları bu kapsamdadır.

6 Ormanların karbon bağlama ve ekonomik değere dönüştürme mantıksalı matematiksel ekonomi bağlamında ele alınmaktadır. Karbon ekonomisi ve değerlendirilmesi konusu ülkemizde yenidir ve bazı yaklaşımlarla ekonomik değeri ile sosyal faydaları sürdürülebilirlik kriterleri bazında incelenmeye başlanmıştır(Görücü,1997). Küresel ısınmada en fazla paya sahip olan gaz CO2 olduğundan bilimsel araştırmalar daha çok bu gazın indirgenmesine ve değerlemesine odaklanmaktadır.

7 Sera Gazları Etki Oranları ve Emisyon Kaynağı (Nordhaus, 1991)
Karbondioksit 53,2 En çok fosil yakıtlar Metan 17,3 Çeşitli Biyolojik ve tarımsal faaliyetler Kloroflorokarbon 21,4 Endüstriyel üretim Azot Oksitleri 8,1 Enerji ve gübre kullanımı Toplam 100

8 Bazı Ekosistemlerin Karbon Depolama Kapasiteleri (Cairns and Meganck, 1994)
Karbon depolama (t C/ha) Tropikal ormanlar 220 Ilıman ormanlar 150 Kuzey ormanları 90 Çayır ve meralar 15 Tarım alanları 5

9 Türkiye’de Örnek Bir Vaka Çalışması: Kahramanmaraş Ayvalı Baraj Havzasında Karbon Emisyonu ve Ekonomisi Üzerine Araştırmalar (Özden GÖRÜCÜ,Ömer EKER,2009) Bu araştırmada;Ayvalı Baraj Havzasında yer alan, Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı, Elmalar Orman İşletme Şefliği’nin 731, 732 ve 733 nolu bölmelerindeki üçüncü bonitet sınıfına ait kızılçam meşcereleri karbon emisyonu ve ekonomisi açısından analiz edilmiştir. Hesaplamalarda kullanılan parametrelerin en önemlileri; *Kızılçam kuru odun kütlesindeki karbon miktarı, *1 kg kızılçam odununun bağladığı CO2 miktarı ve *Karbonun fiyatıdır.

10 Fotosentez denkleminden faydalanılarak türetilen,
Md x Nc x Rc [1] formülünde Md: 1 kg kuru odun kütlesi ağırlığı Nc : 1 kg kuru odun kütlesindeki karbon miktarı = 0,45 Rc : 44 atomik kütle birimine sahip CO2’in, 12 atomik kütle birimine sahip Karbon’a oranı (44/12) = 3,66; göstermektedir.

11 Çalışma kapsamında, bağlanan CO2’in bugünkü ekonomik değerini hesaplayabilmek üzere; faiz oranı, idare süresi ve karbon fiyatı girilerek, meşcerenin kuruluşundan itibaren bağlanan CO2’in bugünkü net değeri bulunmaya çalışılmıştır.

12 Kızılçam Hasılat Tablosu (Kalıpsız, 1982)
Yaş (Yıl) Orta çap (m) Hacim (m3/ha) Ortalama Yıllık Artım (m3/ha) Genel Hacim (m3) 30 10,1 98 5,4 108 40 13,7 121 5,6 163 60 21,0 144 4,6 263 80 27,6 152 3,7 343 100 32,7 154 3,2 410 120 35,9 153 3,0 471 140 37,7 2,8 528

13 IPCC Hesap Yöntemine göre Ayvalı Baraj Havzasında Kızılçam Meşcereleri Tarafından Tutulan Karbon ve Karbondioksit Miktarı Yaş grubu :40 Alan :105,5 hektar Hacim :121 m3/ha Toplam Ort.Yıllık Artım :590,8(105,5 x 5,6) Toplam gövde hacmi(A) : m3(105,5 x 121) Toplam yeşil servet (B) : m3(A x 1,2) Toplam ağaç hacmi (C) : m3(B x 1,15) Toplam kuru biyokütle(D) : ton(C x 0,6) Tutulan karbon(E) : ton(D x 0,45) Tutulan karbondioksit(F) : ton(E x 3,66)

14 İdare süresi 40 yıl olarak kabul edildiğinde kızılçam meşceresinin tuttuğu brüt CO2 değeri aşağıdaki formül aracılığıyla hesaplanmaya çalışılmıştır (Eker, 1997): TMAI x Pc x Nc x Rc x D [2] TMAI : Toplam ortalama yıllık artım Pc : Karbon fiyatı (35 $/t C) Nc :1 kg kuru odun kütlesindeki karbon miktarı = 0,45 Rc : Kütle çevirim faktörü = 3,66 D: {(1/r ) x [1-1/(1+r)t ]} dönem için iskonto faktörü. Formülde r iskonto oranı t ise süreyi göstermektedir. 590,8 x 35 x 0,45 x 3,66 x {1/0,05 x [1-1/(1+0,05)40 ]}= $

15 Tutulan Karbonun Net Bugünkü Değeri (NBDc)’ni hesaplayabilmek için karbon depolanmasına yönelik yapılan ağaçlandırma masrafları (Ca) da hesaba eklenmiştir. NBDc = TMAI x Pc x Nc x Rc x D - Ca/(1+r)t [3] Ca=105,5 ha x $(5 249 TL/ha)*= $ NBDc = – NBDc = $ 60 yaş için : $ 80 yaş için : $ 100 yaş için : $ * 1 $=1,5 TL.

16 Sonuç ve Öneriler Dördüncü yaş sınıfına dahil,105,5 hektarlık alanda m3 toplam kızılçam ağaç hacminin depoladığı toplam karbondioksit miktarı ton’dur. Hektarda sahada tutulan karbondioksit miktarı yaklaşık 167 ton olarak hesaplanmaktadır. Yapılan ekonomik analizde, ton kuru kütleye sahip kızılçam meşcerelerinin ton karbon depo ettiği ve bu amaçla atmosferden ton karbondioksit tuttuğu belirlenmiştir.

17 İngiltere Hükümeti Ekonomi Servisi ve İklim Değişimi Üzerine Hükümetlerarası Panel’in karbon fiyatlandırmasına yönelik önerileri göz önünde bulundurularak; Bir ton karbonun topluma yüklediği maliyet 35$ alınmış ve 40 yıllık idare süresi için Elmalar Serisinin söz konusu, üç bölmesinde kızılçam meşcereleri tarafından bağlanan CO2’in toplam brüt değeri $ olarak hesaplanmıştır. Kızılçam meşcerelerinin bulunduğu araştırma alanında 105,5 hektar sahanın 40 yıllık idare süresi boyunca karbon ekonomisine katkısının net bugünkü değeri $ olarak hesaplanmıştır. Yaş Sınıfı ve Artım Tablosu göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalara göre bağlanan karbon miktarında optimal idare süresi sonunda azalma olduğu da tespit edilmiştir.

18 Karbon emisyonlarının azaltılmasında sanayi kesimine ve genel olarak iş dünyasına bütçeleme ve transfer ödemeleri bakımından sorumluluklar düşmektedir. Yeni ormancılık anlayışı çerçevesinde ormanların karbon stoğu olarak kullanılması ve bunun lokal, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte yaygınlaştırılması birçok ülke tarafından kabul görmektedir. Ancak bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmaların hayata geçirilebilmesi için ormanların karbondioksit depolama işlevine finansal destek sağlanması ve buna ilişkin karbon piyasalarının ve borsasının oluşturulması çalışmalarına başlanması gerekmektedir.

19 Sorunlar Burada karşılaşılan en önemli problem;karbon muhasebeleştirmesinin analitik olarak hesaplara nasıl ve ne şekilde yansıtılacağıdır(Trade Off). Karbon ekonomisi,karbon yönetimi ve karbon ticareti konusunun kamu, özel sektör ve diğer paydaşlar tarafından tutundurulmasıdır(Promoting). Karbon piyasası mekanizmaları için hukuki alt yapının çözümlenmesidir(Legislation).

20 TEŞEKKÜRLER


"Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları