Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara,2013 ORMAN AMENAJMAN PLANLARINDA SU ÜRETİM FONKSİYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Sedat KELEŞ Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara,2013 ORMAN AMENAJMAN PLANLARINDA SU ÜRETİM FONKSİYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Sedat KELEŞ Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman."— Sunum transkripti:

1 Ankara,2013 ORMAN AMENAJMAN PLANLARINDA SU ÜRETİM FONKSİYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Sedat KELEŞ Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Amenajmanı ABD

2 1000 2000 4130 ????? Yıl Su Tüketimi (km3) 1940196019902000….. %97,5 %1,73 %0,77 %0,0008 Dünya Su Kaynakları Dünya Genelinde Su Tüketimi Kişi başına : 800 m3 Türkiye 234 milyar m3 110 milyar m3 Kişi Başına: 1735 m3 Kullanılabilir su

3 Suyun Kullanım Alanları DünyadaGelişmiş Ülkeler Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Türkiye Tarımsal Evsel Endüstriyel

4 ÇOK FONKSİYONLU BİR ORMAN ÇIKTISI SU Sedat Keleş

5 EKOLOJİK BİR FONKSİYONDUR! Canlı yaşamı için elzemdirPek çok canlı için habitattır Koruma: Sel, Heyelan, TaşkınTarımsal ürünlerin kaynağı

6 EKONOMİK BİR FONKSİYONDUR! TurizmTarımsal Ürün Üretimi Endüstri UlaşımBalıkçılıkHidroelektrik

7 SOSYO-KÜLTÜREL BİR FONKSİYONDUR! Kamp Yapma Balık Tutma Piknik Yapma FotoğrafçılıkRafting Kuş Gözlemciliği

8 İnsanların Su Kaynakları Üzerine Olumsuz Etkileri  Aşırı ve Kaçak Su Kullanımı, Otlatma  Her Türlü Atıklar (Tarım, Endüstri, Evsel, Turizm vs)  Arazi Kullanım Değişiklikleri  Yapılaşma  Ormansızlaşma, kısmen yapay ormanlaşma  Ormancılık Faaliyetleri

9 Hidrolojik Fonksiyon Gören Ormanların Sunmuş Olduğu Diğer Fonksiyonlar Sel ve Taşkın Önleme Heyelan Önleme Çığ Koruma Taş ve Kaya Yuvarlanmalarından Koruma Toprak Koruma

10 Amenajman Planı SU ÜRETİM FONKSİYONUNUN AMENAJMAN PLANLARINA ENTEGRASYONU

11 Fonksiyonel ayırım ve ön zonlamanın yapılması  İçme suyu temin edilen veya edilmesi düşünülen alanlar  İlgili kurum, kuruluş ya da uzmanlarca belirlenmiş su toplama havzaları  Baraj, göl ve gölet gibi su toplama havzaları  Sulak alanların etrafı  Dere, ırmak, nehir gibi yüzeysel su kaynakları çevresi  İçmece, ılıca ve kaplıca gibi alanların çevresi  Göl, dere ve ırmakların yamaçları üzerinde tesis edilen ormanlar Kimler Aktif Rol Alacak?  Orman Genel Müdürlüğü – Merkez ve Taşra  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ  Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü  Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı  Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü  Belediyeler  Diğer kurum ve kuruluşlar ile STÖ

12 Orman ekosistem envanteri  Alan envanteri  Ağaç serveti ve artım envanteri  Yetişme ortamı envanteri  Biyolojik çeşitlilik envanteri  Odun dışı orman ürünleri envanteri  Sosyo-ekonomik durum envanteri  Sağlık durumu envanteri  Ormanın ürün dışı fonksiyonlarının envanteri

13 Orman fonksiyonları

14 Su Kenarı Alanları  Sediment önleme  Besin maddeleri ve kirleticileri tutma  Yüzeysel akışı önleme  Habitat oluşturma  Rekreasyon  Kaliteli su  Karbon depolama  Sel ve taşkın önleme vs Faydaları Potansiyel Tehditler  Odun üretimi  Yetişme ortamı hazırlığı  Gübre ve kimyasal madde kullanımı  Yol yapımı  Rekreasyon vs Etkileri  Erozyon ve sedimentasyon  Su kirliliği  Sıcaklığın artması  Habitat kötüleşmesi  Toprak sıkışması  Toprak verimliliği vs

15 Su Kenarı Alanları Tampon Zon Genişlikleri Temel Ölçütler  Korunacak olan kaynağın potansiyel değeri  Korunacak olan kaynağın çevresindeki tampon kuşağın özellikleri  Komşu alanlardaki arazi kullanım türü ve yoğunluğu  Arzu edilen su kalitesi veya yetişme ortamı işlevi Temel Göstergeler  Su kaynağı türü ve büyüklüğü/uzunluğu  Eğim  Ağaç türü  Toprak derinliği ve aşınabilirliği  Tür çeşitliliği  Yağış ve buharlaşma  Sudaki sediment, bitki besin maddesi miktarı, su sıcaklığı  Meşcere yapısı (sıklık, yaş, kapalılık vs) (Yılmaz, Çiçek 2003) ! Ekonomik Kayıp

16  Yağış  Evaporasyon  Transpirasyon  Gövdeden akış  İnfiltrasyon  İntersepsiyon  Yüzeysel akış  Dere sıklığı, sayısı ve yoğunluğu  Eğim  Toprak derinliği ve geçirgenliği  Bitki örtüsü Su Üretimi Fonksiyonun Belirlenmesine Yönelik Göstergeler  Sediment  Besin maddeleri  Su sıcaklığı  Çözünmüş Oksijen  Biyoçeşitlilik  pH, Sertlik, Elektriksel İletkenlik Su Miktarı, Su Kalitesi, Su rejimi Atmosferik etmenler Havza parametreleri Arazi kullanma biçimi

17  Ağaç türü  Orman formu  Meşcere yaşı  Meşcere gelişim çağı  Meşcere sıklığı (kapalılık, hacim, göğüs yüzeyi, ağaç sayısı)  Köklenme derinliği, kök yoğunluğu  Orman parçası/meşcere alanı  Yaprak yüzey alanı  Ağaçların su kullanım miktarları Ormanların Su Üretimi Fonksiyonun Belirlenmesine Yönelik Göstergeler

18 Hidrolojik Fonksiyonla Bağlantılı Diğer Fonksiyonlar İçin Temel Göstergeler Toprak Koruma Sel ve Taşkın Önleme Heyelan Önleme Çığ Önleme Taş ve Kaya Yuvarlanmalarını Önleme  Bitki örtüsü (Ağaç türü, yaş, sıklık, kapalılık, kök yapısı vs)  Eğim  Yamaç uzunluğu  Toprak özellikleri  Erozyona duyarlılık  Bitki örtüsü (Ağaç türü, yaş, sıklık, kapalılık, kök yapısı vs)  Eğim  Yağış ve buharlaşma durumu  Bitki örtüsü (Ağaç türü, yaş, sıklık, kapalılık, kök yapısı vs)  Eğim  Toprak özellikleri  Yağış ve buharlaşma durumu  Bitki örtüsü (Ağaç türü, yaş, sıklık, kapalılık, kök yapısı vs)  Orman boşlukları büyüklüğü ve sayısı  Yamaç eğimi  Kar miktarı ve intersepsiyon  Bitki örtüsü (Ağaç türü, yaş, sıklık, kapalılık, kök yapısı, sağlık durumu vs)  Gelişim çağı  Yamaç eğimi  Ağaçların direnç durumu  Kaya büyüklüğü ve kinetik enerjisi

19 Göğüs Yüzeyi Su Üretimi m3 # Yaş Su Kalitesi Su üretimi değeri ile orman ekosistem özellikleri veya meşcere parametreleri arasında, kullanılabilir ve kabul edilebilir sayısal modeller geliştirilmelidir ! HEDEF KURULUŞLAR Akış katsayısı, havzadan çıkan yağış miktarı Literatür taraması ve ortalama değerler

20 Su üretimine olan talebin (işletme amacı) katılımcı yaklaşımla ortaya konulması Ana amaçlar Yan amaçlar Amaçların öncelik ve ağırlıkları

21 Su üretimi değerine ilişkin koruma-kullanma dengesini sağlayacak en uygun silvikültürel müdahale seçeneklerinin belirlenmesi Siper kesimleri Aralama Plantasyon Traşlama Ayıklama

22 Fonksiyonİşletme Şekli/Ağaç Türü-Karışımı Silvikültürel Müdahale Su MiktarıBaltalık > Koru Aynı yaşlı orman Yapraklı > İbreli İbreli ışık > İbreli gölge Tıraşlama veya yoğun müdahale Meşcere sıklığı kırılmalı Su Kalitesi ve RejimiDeğişikyaşlı ormanTıraşlama yok, sınırlı müdahale Meşcere sıklığı yüksek Su Miktar+KaliteKarışık ormanKüçük alanlarda müdahale Toprak KorumaDeğişikyaşlı orman Karışık orman Tıraşlama yok, sınırlı müdahale İdare süresi uzatılmalı vs Heyelan ÖnlemeDeğişikyaşlı orman Karışık orman Tıraşlama yok, sınırlı müdahale Meşcere sıklığı yüksek Çığ ÖnlemeDeğişikyaşlı İbreli türler Tıraşlama yok, sınırlı müdahale Meşcere sıklığı yüksek vs Taş ve Kaya Yuvarlanması Önleme Değişikyaşlı Yapraklı türler Tıraşlama yok, sınırlı müdahale Meşcere sıklığı yüksek vs Sel ve Taşkın ÖnlemeDeğişikyaşlı İbreli türler Tıraşlama yok, sınırlı müdahale Meşcere sıklığı yüksek Su Kenarı AlanlarıKoruma Zonu, Değişik Yaşlı, Karışık meşcereler Müdahale yok veya sınırlı müdahale, Tıraşlama yok, Grup seçme, Meşcere sıklığı yüksek

23 Şimdi 50 yıl sonra 100 yıl sonra m2 zaman Göğüs Yüzeyi ton zaman Su Üretimi Çıktılar # zaman Su Kalitesi Modeller:  Simülasyon  Optimizasyon  Kombine Optimizasyon  Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri  Teknik Müdahaleler  Hedefler  Kurallar  Kısıtlayıcılar Su üretimi değerini (miktar ve kalite itibari ile) en iyileyecek şekilde alternatiflerin üretilmesi ve en uygun olanın seçilmesi

24 T E Ş E K K Ü R L E R


"Ankara,2013 ORMAN AMENAJMAN PLANLARINDA SU ÜRETİM FONKSİYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Sedat KELEŞ Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları