Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE GELİŞMELER VE UYUM ÇALIŞMALARI ANKARA, 31 MAYIS 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE GELİŞMELER VE UYUM ÇALIŞMALARI ANKARA, 31 MAYIS 2010."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE GELİŞMELER VE UYUM ÇALIŞMALARI ANKARA, 31 MAYIS 2010

2 AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ  Ankara Anlaşması (12.9.1963): Ortaklık İlişkisinin Kuruluşu  Katma Protokol (1970): Geçiş Dönemi  Tam Üyeliğe Başvuru: (1987)  Gümrük Birliği’nin Yürürlüğe Girişi: (1 Ocak 1996)  Helsinki Zirvesi (Aralık 1999): Adaylık Statüsü  Kopenhag Zirvesi: (Aralık 2002)  Brüksel Zirvesi (17 Aralık 2004): Katılım Müzakeresi Kararı  AB Komisyonu (29 Haziran 2005) : Taslak Müzakere Çerçevesi  3 Ekim 2005: Müzakere Çerçevesinin kabulü ve müzakerelerin resmen başlaması

3 AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ Ankara Anlaşması’nın Amacı;  “Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk Halkının istihdam seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak, taraflar arasındaki ticari, ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir.” (Md. 2) Ankara Anlaşması Ortaklık İlişkisini;  5 yıl sürecek bir Hazırlık Dönemi (Uzatmalarla 10 yıla çıkabilecek)  12 yıl sürecek bir Geçiş Dönemi (bazı istisnalarla 22 yıla çıkabilecek)  Gümrük Birliği’ne dayalı Son Dönem olmak üzere, 3 aşamalı bir süreç olarak öngörmüştür.  “Anlaşmanın işleyişi Topluluğu kuran Antlaşmadan doğan yükümlülüklerin tümünün Türkiye tarafından üstlenebileceğini gösterdiğinde, Akit taraflar, Türkiye’nin Topluluğa katılması olanağını inceler.” (Md. 2)  Nihai Hedef TAM ÜYELİKTİR.

4 AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ Katma Protokol  Ortaklık sürecinin ikinci aşaması olan Geçiş Dönemine ilişkin şartları belirleyen Protokol’ün ticari hükümleri 1 Eylül 1971 tarihinde, diğer hükümleri 1.1.1973 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.  Böylece, Türkiye tek taraflı olarak 1971 yılı itibariyle bazı istisnalar dışında sanayi ürünlerinde AB pazarına gümrüksüz giriş imkanı elde etmiştir. )  Katma Protokol’ün 35’nci madde çerçevesinde Topluluk, 1973 yılından başlamak ve yıllar içerisinde genişletmek suretiyle uyguladığı tercihli rejim kapsamında hemen hemen bütün tarım ürünlerinde Türkiye’ye ad-valorem vergi muafiyeti, bazı seçilmiş ürünlerde ise tarife kontenjanları çerçevesinde gümrük vergisi muafiyeti, spesifik vergi muafiyeti ya da indirimi şeklinde ticari kolaylık sağlamıştır (örneğin; tütün, kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı ve pamuk)  Katma Protokol’e göre, taraflar arasında 22 yıl sonunda bir “Gümrük Birliği” tesis edilecek; iş gücü, hizmetler ve sermayenin serbest dolaşımını sağlayacak tedbirler alınacaktır.

5 AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ Avrupa Komisyonu Teknik Komiteleri ORTAKLIK KONSEYİ (Ankara Anlaşması) KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU (1/65 sayılı OKK) ORTAKLIK KOMİTESİ (3/64 sayılı OKK) 8 ALT KOMİTE (3/2000 sayılı OKK) GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ (2/69 sayılı OKK) GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİ (1/95 sayılı OKK) Ortak Ticaret Politikası Bilgilendirme Top. (11. GBOK Top.-2001) Teknik Mevzuat Çalışma Grubu (1/2004 sayılı GBOK Kararı

6 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ

7 GÜMRÜK BİRLİĞİ KARARI (1/95 SAYILI ORTAKLIK KONSEYİ KARARI)  1/95 sayılı OKK 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiş böylece taraflar arasında Gümrük Birliği fiilen tesis edilmiştir.  1/95 sayılı OKK ile Gümrük Birliği’ne ilişkin şartlar belirlenmiştir.  Katma Protokol’de öngörülen geçiş dönemi sona ermiş ve Gümrük Birliği’ne dayalı “Son Dönem”e geçilmiştir.

8 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ 1/95 SAYILI OKK Diğer Hükümler : Diğer Hükümler : Kurumsal Hükümler, Danışma ve Karar Alma Mekanizmaları, Anlaşmazlıkların Halli -Gümrük vergileri & eş etkili vergilerin kaldırılması -Miktar kısıtlamalarının kaldırılması -Standartlar ve Teknik Mevzuat Uyumu (Standardizasyon Metroloji ve kalibrasyon, kalite, akreditasyon, sertfikasyon) - Rekabet Kuralları (Devlet Yardımları, Devlet Tekelleri) - Fikri& Sınai Mülkiyet Hakları - Vergilendirme Ortak Ticaret Politikası Mevzuatın Yakınlaştırılması Teknik Düzenlemeler Malların serbest dolaşım (TR&AB) -OGT -İthalatta Ortak Kurallar -İhracatta Ortak Kurallar -AB’nin Tercihli Rejimleri -Menşe Kuralları

9 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ  Gümrük Birliği esas olarak sanayi malları için uygulanmaktadır  İşlenmiş tarım ürünleri sanayi payları itibariyle Gümrük Birliği kapsamındadır  Tarım ürünleri (Roma Antlaşması II sayılı Ek) 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) kapsamında yer almamaktadır ve Gümrük Birliği’ne dahil değildir. Taraflar arasındaki tercihli ticaret 1/98 sayılı OKK kapsamında yürütülmektedir.  AKÇT ürünleri Gümrük Birliği kapsamı dışındadır; taraflar arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yürütülmektedir.  Hizmetler ticareti ve kamu alımları Gümrük Birliği kapsamında değildir

10 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ UYUM ÇALIŞMALARI - I  1 Ocak 1996 itibariyle:  AKÇT (kömür ve çelik) ürünleri hariç tüm sanayi ürünlerindetaraflar arasında ithalatta uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler kaldırılmıştır.  AKÇT (kömür ve çelik) ürünleri hariç tüm sanayi ürünlerinde taraflar arasında ithalatta uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler kaldırılmıştır.  İşlenmiş tarım ürünleri ithalatında karşılıklı olarak ad-valorem vergi muafiyeti uygulanmaya başlanmıştır.  Taraflar arasındaki ticarette uygulanan miktar kısıtlamalarına son verilmiştir.  Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaya başlanmıştır. (otomobil, mobilya, deri eşya, seramik ve porselen eşya gibi hassas ürünlerde 1 Ocak 2001 itibariyle uyum sağlanmıştır)  Belirli üçüncü ülkelerden yapılan tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında 2005 yılına kadar kota ve gözetim uygulanmaya başlanmıştır.

11 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ UYUM ÇALIŞMALARI - II  Ticarette teknik engellerin kaldırılması amacıyla, standartların ve 2/97 sayılı OKK ekinde yer alan Topluluk teknik mevzuatının uyumlaştırılmasında önemli mesafe kaydedilmiştir. (Uyumlaştırma çalışmaları standartlar konusunda %80’nin üzerinde, teknik mevzuat alanında ise %60’ın üzerinde tamamlanmıştır).  Topluluğun serbest ticaret anlaşmalarının (STA) üstlenilmesi bağlamında; bugüne kadar 26 adet STA imzalanmış, bunlardan 10’u ilgili ülkelerin AB’ye katılımı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.  Topluluk Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine Gümrük Birliği kapsamına giren ürünler itibarıyla uyum 2006 yılında tamamlamıştır (Ermenistan hariç).  Otonom rejimler çerçevesinde Kosova’ya tek taraflı taviz sağlanmaktadır.

12 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ UYUM ÇALIŞMALARI - III  Topluluk Gümrük Kodu'nu oluşturan Konsey Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin uygulama hükümlerini belirleyen diğer Yönetmelikler uyumlaştırılarak 1 Ocak 1996 itibarıyla yürürlüğe konulmuştur.  Fikri, ticari ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik olarak gerçekleştirilen uyum çalışmaları kapsamında;  Patent, sınai tasarımlar, coğrafi işaretler ve markaların korunması alanlarında düzenlemeler yapılmıştır. Bu alandaki uluslararası konvansiyonlara katılım sağlanmıştır.  Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda AB ile daha etkin bir işbirliği yürütülebilmesi amacıyla oluşturulacak Çalışma Grubunun işleyiş esaslarının belirlenmesinde son aşamaya gelinmiştir.

13 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ UYUM ÇALIŞMALARI - IV  Adil bir rekabet ortamının oluşturulması ve devlet tekellerinin kaldırılmasına yönelik uyum çalışmaları kapsamında;  Rekabet Kanunu yürürlüğe konulmuş ve Rekabet Kurumu oluşturulmuştur.  Devlet tekellerinin özelleştirilmesine hız verilmiş ve adil bir piyasa düzeninin oluşturulması amacıyla üst kurullar oluşturulmuştur.  Devlet yardımlarının AB kurallarına göre verilmesine yönelik mevzuat uyumuna ve bu kapsamda Devlet Yardımlarını İzleme ve Denetleme Otoritesinin kurulması çalışmalarına başlanmıştır.  Tüketici Haklarının Korunması Yasası yürürlüğe konulmuştur.

14 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ DANIŞMA VE KARAR ALMA MEKANİZMALARI  1/95 sayılı OKK ile danışma ve karar alma mekanizmaları bağlamında;  Avrupa Komisyonunca Gümrük Birliği’nin işleyişi ile doğrudan ilgili alanlarda yeni bir mevzuat hazırlandığında ve bu mevzuat hakkında üye devletlerin uzmanlarına danışıldığında, gayriresmi olarak Türk uzmanlarına da danışılması,  Avrupa Komisyonu’nun, söz konusu mevzuatla ilgili önerisini AB Konseyi’ne sunarken Türkiye'ye de örneklerini göndermesi,  Konseyin kararından önceki dönemde, Tarafların, herhangi birinin talebi üzerine, Gümrük Birliği Ortak Komitesi bünyesinde danışma toplantıları yapılması,  Avrupa Komisyonu’na yetkisini kullanmada yardımcı olan teknik komitelerin çalışmalarına Türk uzmanların da katılımının sağlanması öngörülmüştür.

15 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ DANIŞMA VE KARAR ALMA MEKANİZMALARI  Bu çerçevede;  Gümrük Birliği’nin işleyişi kapsamında ortaya çıkan sorunların ele alınarak çözüm önerilerinin geliştirildiği Gümrük Birliği Ortak Komitesi toplantıları yılda iki kez gerçekleştirilmekte,  AB tarafından yürütülen Ortak Ticaret Politikası hakkında Türkiye’nin detaylı bilgi sahibi olması amacıyla Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirilmekte,  Türkiye’nin AB’nin STA’larını üstlenmesi sürecinde karşılaştığı sorunları ele alındığı STA Sorunları Toplantıları düzenlenmekte,  Türk uzmanlar Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren 130 dolayında teknik komiteye katılım sağlamaktadır.

16 TÜRKİYE-AB TİCARİ İLİŞKİLERİ

17 TÜRKİYE-AB TİCARETİNİN GELİŞİMİ 1996-2009

18 TÜRKİYE-AB DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ 1996-2009 1995-2009 döneminde; Türkiye’nin AB ülkeleriyle ticaretinde;  İhracatı % 324 oranında artarak 11 milyar dolardan 47 milyar dolara,  İthalatı % 235 oranında artarak 16,8 milyar dolardan 56,5 milyar dolara,  Dış Ticaret Hacmi % 270 artışla 27,9 milyar dolardan 103,5 milyar dolara, yükselmiştir.  İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %65,7’den % 83,2 seviyesine yükselmiştir.

19 TÜRKİYE DIŞ TİCARET AÇIĞININ SEYRİ 1995-2009

20 TÜRKİYE-AB DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ 1996-2009 İTHALAT İHRACAT

21  Gümrük Birliği’ni takip eden dönemde AB’ye ihracatımız içerisinde geleneksel sektörlerin payının azalmasına karşın yüksek katma değerli otomotiv, makine, elektronik ve demir-çelik sektörlerinin payının arttığı görülmektedir. Bu kapsamda 1996-2009 yılları arasında;  Tarım sektörünün payının %16,8’den %8,6’ya,  Tekstil ve konfeksiyon sektörü payının ise %49,1’den %28,2’ye gerilediği,  Otomotiv sektörü payının %3,4’ten %19,5’e,  Makine sektörü payının %3,9’dan %8,9’a,  Demir-çelik sektörü payının %3,6’dan %5,8’e yükseldiği görülmektedir.  İhracatımızda tekstil ve tarım gibi geleneksel mal kompozisyonunun dışında daha ileri teknoloji içeren sektörlerin ihracatımızdaki paylarının arttığı; beyaz eşya, otomotiv sanayi gibi katma değeri yüksek ve istihdam açısından ekonomimiz içerisinde önemli yer tutan sektörlerin ihracatımız içerisinde önem kazandığı ve bu sektörlerde gerek Avrupa gerekse dünya pazarlarındaki rekabet gücümüzün olumlu bir şekilde geliştiği gözlenmektedir.

22 TÜRKİYE-AB DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ 1996-2009  AB’ye en çok ihraç edilen ürünler  otomobil, ticari araçlar, kara taşıtları için aksam ve parçalar,  deniz taşıtları,  konfeksiyon ve ev tekstil ürünleri,  televizyon, buzdolabı ve çamaşır makineleri,  demir-çelik ürünleri, mobilya, çimento,  tütün, kabuklu ve yaş meyvelerden oluşmaktadır.  Söz konusu ürünlerde Türkiye AB’nin en önemli tedarikçileri arasında yer almakta olup, 2009 yılı itibariyle AB’nin toplam ithalatı içerisinde,  Kara taşıtları, kumaş ve hazırgiyimde ikinci  Tekstil ipliklerinde üçüncü  Demir-çelikte dördüncü  Güç üreten makinelerde altıncı  Diğer makinelerde ve hava taşıtlarında yedinci  Elektrikli makineler ve deniz taşıtlarında sekizinci sırada yer almaktadır.

23 ALMANYA İ TALYA 6.211 13,2 FRANSA Türkiye’nin 2009 Yılında AB’ye İhracatında İlk 5 Ülke Türkiye’nin 2009 Yılında AB’den İthalatında İlk 5 Ülke 14.076 24,9 ALMANYA İ NG İ LTERE 3.773 6,6 İ TALYA İ SPANYA 9.800 20,8 7.665 13,5 7.084 12,5 İ NG İ LTERE İ SPANYA 3.464 6,1 (Milyon$) Pay(%) 2.825 6,0 5.922 12,5 5.893 12,5 FRANSA

24 AB’NİN DIŞ TİCARETİNDE TÜRKİYENİN YERİ (2009) İHRACAT (5.) İTHALAT (7.) İHRACAT (5.) İTHALAT (7.) ÜLKE Milyar € PAY Milyar € PAY 1- ABD 204,4 %18,6 159,8 %7,5 1- ABD 204,4 %18,6 159,8 %7,5 2- Ç.H.C. 81,6 %7,4 214,7 %17,9 2- Ç.H.C. 81,6 %7,4 214,7 %17,9 3- RUSYA FED. 65,6 %5,9 115,3 %9,6 3- RUSYA FED. 65,6 %5,9 115,3 %9,6 4- İSVİÇRE 88,5 %8,0 73,8 %6,1 4- İSVİÇRE 88,5 %8,0 73,8 %6,1 5- NORVEÇ 37,5 %3,4 68,7 %5,7 5- NORVEÇ 37,5 %3,4 68,7 %5,7 6- JAPONYA 36,0 %3,2 55,6 %4,6 6- JAPONYA 36,0 %3,2 55,6 %4,6 7- TÜRKİYE 43,8 %4,0 36,1 %3,0 7- TÜRKİYE 43,8 %4,0 36,1 %3,0 8- GÜNEY KORE 21,5 %1,9 32,0 %2,6 8- GÜNEY KORE 21,5 %1,9 32,0 %2,6 9- HİNDİSTAN 27,5 %2,5 25,4 %2,1 9- HİNDİSTAN 27,5 %2,5 25,4 %2,1 10- BREZİLYA 21,5 %1,9 25,6 %2,1 10- BREZİLYA 21,5 %1,9 25,6 %2,1

25 TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ VE SON DÖNEM GELİŞMELER

26 GÜNCEL GENİŞLEME GÜNDEMİ HALİHAZIRDA MÜZAKERELERİN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ ÜLKELER  Türkiye  Hırvatistan ADAY ÜLKE  Makedonya POTANSİYEL ADAY ÜLKELER  Sırbistan  Karadağ  Arnavutluk  Bosna Hersek  Kosova  İzlanda

27 TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ  Avrupa Komisyonu, 6 Ekim 2004 tarihinde yayımladığı 2004 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince yerine getirdiğini belirtmiştir. İlerleme Raporu ile birlikte bir Tavsiye Belgesi ve Türkiye’nin üyelik perspektifine ilişkin Etki Analizi yayımlamıştır. Anılan Tavsiye Kararı’nda Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlatılması önerilmiştir.  Avrupa Parlamentosu, 15 Aralık 2004 tarihinde kabul ettiği raporda, Türkiye’deki reform sürecinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek katılım müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye etmiştir.  Avrupa Konseyi, 17 Aralık 2004 tarihinde açıklanan Başkanlık Sonuç Belgesi’nde Türkiye ile katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılmasını karara bağlamıştır.

28 TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ (MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ)  29 Haziran 2005’te Müzakere Çerçeve Belgesi kabul edildi.  Müzakerelerin nihai hedefi Türkiye’nin AB üyeliğidir. Müzakere sürecinin ucu açıktır ve sonucu önceden garanti edilemez.  Müzakerelerde kaydedilecek ilerleme aşağıdaki alanlarda gelişmelere bağlı olacaktır: - Kopenhag Siyasi Kriterlerine uyum, - Türkiye’nin, komşuları ile olan sınır anlaşmazlıklarını BM kuralları çerçevesinde çözmesi, - Türkiye’nin, Kıbrıs probleminin çözümüne yönelik olarak çabalarına devam etmesi ve ikili ilişkilerini normalleştirmesi, - Türkiye’nin Ortaklık Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi.

29 TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ Müzakere Fasılları 1Malların serbest dolaşımı 2İşçilerin serbest dolaşımı 3İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi 4Sermayenin serbest dolaşımı 5Kamu alımları 6Şirketler Hukuku 7Fikri mülkiyet hukuku 8Rekabet politikası 9Mali Hizmetler 10Bilgi toplumu ve medya 11Tarım ve kırsal kalkınma 12Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası 13Balıkçılık 14Ulaştırma 15Enerji 16Vergilendirme 17Ekonomik ve parasal birlik 18İstatistik 19Sosyal politika ve istihdam 20İşletme ve sanayi politikası 21Trans-Avrupa ağları 22Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu 23Yargı ve temel haklar 24Adalet, özgürlük ve güvenlik 25Bilim ve araştırma 26Eğitim ve kültür 27Çevre 28Tüketicinin ve sağlığın korunması 29Gümrük birliği 30Dış ilişkiler 31Dış politika, güvenlik ve savunma politikası 32Mali kontrol 33Mali ve bütçesel hükümler 34Kurumlar 35Diğer konular

30 TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ KATILIM MÜZAKERELERİNDE SON DURUM (NİSAN 2010)  11 fasılda müzakereler sürmektedir (İşletme ve Sanayi Politikası, İstatistik, Mali Kontrol, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Trans-Avrupa Şebekeleri, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Bilgi Toplumu ve Medya, Vergilendirme, Çevre).  1 fasılda müzakereler geçici olarak kapatıldı (Bilim ve Araştırma).  8 fasılda müzakereler askıya alındı (Malların Serbest Dolaşımı, İş kurma Hakkı ve Hizmet Sunum Serbestisi, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık, Ulaştırma Politikası, Gümrük Birliği, Dış İlişkiler).  4 fasılda müzakerelerin önümüzdeki dönemde başlatılması hedeflenmektedir (Rekabet Politikası, Kamu Alımları, Gıda Güvenliği Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası, Sosyal Politika ve İstihdam).  5 fasıl Fransa tarafından veto edilmektedir (Tarım ve Kırsal Kalkınma, Ekonomik ve Parasal Politika, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Eşgüdümü, Mali ve Bütçesel Hükümler, Kurumlar).  6 fasıl GKRY tarafından veto edilmektedir (İşçilerin Serbest Dolaşımı, Enerji, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Eğitim ve Kültür, Ortak Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası).

31 YENİ AB STRATEJİSİ  Sayın Başbakan’ın, AB’nin yaklaşımına bakılmaksızın müzakere sürecinin ilerletilmesi ve reformların kararlılıkla sürdürülmesi hususunda talimatları bulunmaktadır.  Önümüzdeki dönemde AB ile ilişkiler 4 ana platformdan oluşan “AB Stratejisi” temelinde yürütülecektir.  Müzakereler bağlamında fasıl bazında yürütülecek uyum çalışmaları, 2010- 2013 dönemi için her yıl gözden geçirilecek ikişer yıllık Eylem Planları bazında takip edilecektir. 2010-2011 Eylem Planı Mart ayı içerisinde Bakanlar Kurulu’na sunulmuştur.  Bu doğrultuda hazırlanan 2010-2011 Eylem Planında 98 adet kanun ve 266 adet ikincil düzenleme mevcuttur.  Eylem Planları kapsamındaki taahhütlerin 2013 yılı itibariyle tamamlanması ülkemizin tam üyelik hedefiyle 2014-2020 mali perspektiflerine dahil olması açısından önem arz etmektedir.

32 YENİ AB STRATEJİSİ AB Stratejisi 4 platformdan oluşmaktadır. Resmi Müzakere Süreci (16 Fasıl): 4 fasılda (Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı; Kamu Alımları; Rekabet Politikası; Sosyal Politika ve İstihdam) müzakerelerin başlatılması ve müzakereye açılmış 12 fasılda taahhütlerin/mevcut kapanış kriterlerinin yerine getirilmesi hedeflenmektedir. Süreç, İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) (Sayın BAĞIŞ başkanlığında) ve Fasıl Bazında İKUK (FB İKUK) (ABGS Genel Sekreteri başkanlığında) toplantıları ile izlenecektir. Bloke Edilmiş, Askıya Alınmış, Üye Ülke Vetosu Bulunan Fasıllar (19 Fasıl): AB’nin tavrından bağımsız olarak, Türkiye’nin kendi öncelikler doğrultusunda adım atması gereken alanlarda, fasılların açılıp açılmadığına bakılmaksızın (fasıl askıda dahi olsa), Müktesebat Uyum Programı ve Ulusal Program taahhütlerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Süreç 2010-2013 dönemi için her yıl hazırlanacak ikişer yıllık Eylem Planları temelinde, İKUK ve FB İKUK toplantıları çerçevesinde izlenecektir. Siyasi Kriterler: Bu platformda kaydedilecek ilerlemeler diğer reformların önünü açacaktır. Bu çerçevedeki ilerleme Reform İzleme Grubu (RİG) tarafından takip edilecektir. Sayın BAĞIŞ, Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarından oluşan RİG gündemine getirilecek konuları belirleyip olgunlaştırmak, alınan kararları izlemek ve yeni yasa/uygulama önerilerinde bulunmak üzere RİG bünyesinde “Siyasi İşler Alt Komitesi (SİYAK)” oluşturulmuştur. AB İletişim Stratejisi (ABİS): ABİS, ABGS tarafından ilgili tüm kurumların, sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile medyanın katkılarıyla hazırlanmış olup, AB sürecine kamuoyu desteğini arttırmayı, ayrıca, AB’nde ülkemizin üyeliğine kuşkuyla yaklaşan kesimlere yönelik olarak bir iletişim çalışması yapılmasını hedeflemektedir.

33 TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI - I koordinatör kurumdur. Ayrıca Rekabet, Gümrük Birliği, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Fasıllarında da DTM’nin sorumluluk alanına giren konular bulunmaktadır.  DTM Malların Serbest Dolaşımı ve Dış İlişkiler Fasıllarında koordinatör kurumdur. Ayrıca Rekabet, Gümrük Birliği, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Fasıllarında da DTM’nin sorumluluk alanına giren konular bulunmaktadır.  Söz konusu fasıllara ilişkin konular kapsamında önemli bir mevzuat uyumu gerçekleştirilmiş olup, mevzuat uyum süreci devam etmektedir.  Malların Serbest Dolaşımı (Fasıl I) Faslında;  Ürün Güvenliği Kanununun çıkartılması,  CE İşaretinin İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına dair Yönetmelik’in tadil edilmesi,  Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara dair Yönetmelik’in tadil edilmesi,  Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine (PGD) dair Yönetmelik’in tadil edilmesi,  Ateşli ve diğer silahların ticaretine ilişkin kanunların tadil edilmesi,  Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanımaya İlişkin Bakanlar Kurulu Yönetmeliği’nin çıkartılması,  Üçüncü Ülkelerden Yapılan İthalatta Ürün Güvenliği Denetimlerine İlişkin Yönetmelik’in çıkartılması,  DTS tebliğleri kapsamında uygulanan ATR belgesi eşliğinde ithal edilen ürünlere yönelik uygunluk değerlendirmesi kontrollerinin kaldırılması,  AB tarafından ithal lisansı olarak adlandırılan sanayi ürünleri ithalatında aranan ön izin ve belgelendirme (garanti belgesi, kontrol belgesi, uygunluk yazısı vs.) gereklerinin kaldırılması,

34 TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI - II  Tarım ve Kırsal Kalkınma (Fasıl XI) Faslında;  Taze mevye ve sebze ürünleri ticaret ve pazarlamasına ilişkin düzenlemelerin AB normlarıyla uyumlaştırılması,  Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılan kalite denetimlerinin ayrı bir yönetmelik kapsamına alınması ve AB uygulamaları ile paralel hale getirilmesi,  Endüstride işlenilmek üzere ihraç edilecek veya ithal edilecek meyve ve sebzelerin zorunlu standartlara uygunluk yönünden yapılan denetimlerin sonlandırılarak, bu ürünlerin sevkiyatının partiler için düzenlenecek Endüstriyel Ürün Belgesi ile yapılmasının sağlanması,  Tüketici ve Sağlığın Korunması (Fasıl XXVIII) Faslında;  Ürün Güvenliği Kanununun çıkartılması, Yönetmelik’in tadilatı,  Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetimine dair Yönetmelik’in tadilatı,  Dış İlişkiler (Fasıl XXX) Faslında;  AB’nin tercihli ticaret rejimlerine uyumun sürdürülmesi,  AB’nin imzaladığı Karşılıklı Tanıma Anlaşmalarının üstlenilmesi,  Çift Kullanımlı Malzemelerin İhracat Kontrollerine İlişkin Kanunun çıkartılması, 2010-2011 Eylem Planında DTM tarafından gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar olarak yer almaktadır.

35 T.C.BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ANKARA, 31 MAYIS 2010


"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE GELİŞMELER VE UYUM ÇALIŞMALARI ANKARA, 31 MAYIS 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları