Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZLEME ve DEĞERLENDİRME (Monitoring & Evaluation) 25 Şubat 2008 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZLEME ve DEĞERLENDİRME (Monitoring & Evaluation) 25 Şubat 2008 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ankara."— Sunum transkripti:

1 İZLEME ve DEĞERLENDİRME (Monitoring & Evaluation) 25 Şubat 2008 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ankara

2 2 AB’DE İZLEME VE ARA DEĞERLENDİRME AB kendi bünyesinde yaptığı harcamalar için oluşturduğu izleme ve değerlendirme sistemini aday ülkelere sağladığı mali yardımlara da uygulamak için, PHARE kapsamında Nisan 1996 tarihli Konsey Tüzüğü çıkarmıştır. 2001 yılından itibaren, izleme ve değerlendirme birbiri ile bağlantılı ama iki farklı fonksiyon olarak birbirinden ayrılmıştır. İzleme ve Değerlendirme

3 3 AB’DE İZLEME VE ARA DEĞERLENDİRME 2001 yılında izleme, merkezi olmayan bir hale getirilirken, değerlendirme, Komisyon Genişleme Genel Müdürlüğü Değerlendirme Biriminin sorumluluğunda kalmış ve dışarıdan sağlanan sözleşmeli uzmanlar aracılığıyla yürütülmeye başlanmıştır. İzleme ve Değerlendirme

4 4 TÜRKİYE’DE KANUNİ DAYANAK Merkezi Olmayan Yapılanma (17 Aralık 2001 tarih ve 2500/2001 4sayılı Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardım AB Konseyi Tüzüğü- Tek Çerçeve Tüzüğü) Türkiye’ye sağlanan kaynaklar tek çerçeve altında toplandı.(MEDA +Gümrük Birliği+ Ekonomik ve Sosyal Kalkınma) İzleme ve Değerlendirme

5 5 TÜRKİYE’DE KANUNİ DAYANAK Türkiye’ye sağlanan Katılım Öncesi AB Mali Yardımı PHARE kapsamında değildir. Ancak, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı PHARE prosedürlerine uygun olarak programlanır ve uygulanır, izlenir ve değerlendirilir. İzleme ve Değerlendirme

6 6 TÜRKİYE’DE KANUNİ DAYANAK Yeni yapı (18.07.2001 tarih ve 200141 sayılı Başbakanlık Genelgesi)+ Mutabakat Zabıtları (CFCU+NF) Bu çerçevede projelerin öngörülen hedeflere ulaşmadaki etkinliğini değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak için Ortak İzleme Komitesi kurulması için 30 Aralık 2002’de Mutabakat Mektubu ve Ortak İzleme Komitesinin Yetki Belgesi imzalandı. Söz konusu Tüzük ve Yetki Belgesi ve Mutabakat Zabıtlarına dayanarak Türkiye’de AB kaynaklı proje ve programların izleme ve değerlendirme sistemi oluşturuldu. İzleme ve Değerlendirme

7 7 TÜRKİYE’DE İZLEME ve ARA DEĞERLENDİRME 2002’de Avrupa Komisyonunun Ara Değerlendirme Ekibini belirlemek için açtığı ihalenin sonuçlanmasıyla ihaleyi kazanan konsorsiyum ile 2003 yılında bir sözleşme imzalandı. 2007 Mart ayında Ara Değerlendirme Ekibinin kontrat süresi doldu. 2007 Eylül ayında ihaleyi kazanan yeni Ara Değerlendirme ekibi görevine başladı. İzleme ve Değerlendirme

8 8 İZLEME ve DEĞERLENDİRMEDE AMAÇ İzleme ve Değerlendirme AB Katılım Öncesi Mali Yardımlarının takibi Projelerin uygulanmasındaki olumlu ve olumsuz gelişmelerin tespiti Projelerin daha iyi yürütülmesine yönelik tavsiyelerde bulunulması Projelerin sorunlarının çözümü ve ileriye dönük geri besleme (feed-back) sağlanması

9 9 İZLEME NEDİR? İzleme ve Değerlendirme Projelerin takip sürecinin ilk safhasıdır ve sürekli bir aktivitedir. Proje ile eş zamanlı bir süreçtir. Projenin uygulanması aşamasında sistematik şekilde bilgi toplanması ve bu bilgilerin analizidir. Bu bilgiler yöneticiler tarafından: -mevcut durum analizi, -problemleri tanımlama, -yön tayini ve karar alma, -proje aktivitelerini belirlenen takvim dahilinde tutma, -hedefler doğrultusunda gelişimi ölçme, -ileriki amaçları revize etmek için kullanılır.

10 10 İZLEME NEDİR? İzleme ve Değerlendirme Proje sahibi kurum tarafından izleme raporlarında derlenen bilgilerin sektör bazında gözden geçirilmesidir. Ayrıca, ara değerlendirme sürecine temel oluşturur.

11 İZLEMEYE KİMLER İHTİYAÇ DUYAR? AB Katılım Öncesi Mali Yardımından faydalananlar (faydalanıcılar-beneficiaries) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Komisyonu - İlgili Genel Müdürlükler Merkezi Finans ve İhale Birimi Ulusal Fon Ara Değerlendirme Ekibi İzleme ve Değerlendirme

12 12 ARA DEĞERLENDİRME İzleme ve Değerlendirme Projelerin takip sürecinin ikinci safhasıdır. Bu süreç sonunda Bağımsız Ara Değerlendirme Ekibi tarafından ara değerlendirme raporları hazırlanır. 5 Kritere göre yapılır: ilgililik (relevance), etkililik (effectiveness), verimlilik (efficiency), etki (impact), sürdürülebilirlik (sustainability). Sonuçlar Raporlar hem sektörlere hem de Ortak İzleme Komitesine yönelik tavsiyelerde bulunur.

13 13 İZLEME VE DEĞERLENDİRMENİN FARKI İzleme ve Değerlendirme İzleme proje faydalanıcısı tarafından yapılır. Ara değerlendirme bağımsız Ara Değerlendirme Ekibi tarafından yürütülür. İzleme bilgi temini ve aktarımına dayanır. Ara değerlendirme izleme sürecinde elde edilen bilgiden faydalanır. İzleme ne olduğu, nasıl ve niçin olduğu sorularını cevaplarken, değerlendirme nasıl bir farkın ortaya konduğu sorusuna cevap arar. İzleme sürekli bir aktivite olmakla beraber, değerlendirme uygulamadan önce, uygulama sırasında ve uygulama sonrasında yani, belirli sıklıklarla yapılır.

14 14 TÜRKİYE’DE İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ İzleme ve Değerlendirme İzleme ve değerlendirme faaliyetlerini düzenli bir şekilde koordine etmek amacıyla iki tip komite oluşturulmuştur: Sektörel İzleme Alt Komitesi (10 adet) Ortak İzleme Komitesi (yılda 2 kez)

15 15 SEKTÖREL İZLEME ALT KOMİTELERİ İzleme ve Değerlendirme ABGS (Ulusal Yardım Koordinatörü), Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ulusal Fon, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Ara Değerlendirme Ekibi ve projeleri yürüten kurumların temsilcilerinden oluşur. İzleme raporlarını ve ara değerlendirme raporlarını gözden geçirir. Söz konusu raporlara dayanarak projelerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için tavsiye kararları alır. Yılda üç kez toplanır. İki kez izleme ve bir kez ara değerlendirme raporlarını görüşmek üzere.

16 16 SEKTÖREL İZLEME ALT KOMİTELERİ (SİAK) İzleme ve Değerlendirme SİAK1 Siyasi Kriterler SİAK2 İç Pazar, Gümrük Birliği, Enerji ve Telekomünikasyon SİAK3 Ulaştırma SİAK4 Çevre SİAK5 Kamu Maliyesi, İstatistik ve Katılım Sürecine Destek SİAK6 Sınır ötesi İşbirliği SİAK7 Bölgesel Rekabet Edebilirlik SİAK8 İnsan Kaynakları Geliştirme SİAK9 Sivil Toplum Diyalogu SİAK10 Kırsal Kalkınma

17 17 ORTAK İZLEME KOMİTESİ İzleme ve Değerlendirme Üst düzey karar alma organıdır. Üyeleri: – Ulusal Yardım Koordinatörü (NAC) – Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO) – Mali İşbirliği Komitesi Üyeleri (Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, DPT, Hazine Müsteşarlığı, ABGS) – Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu /Avrupa Komisyonu

18 18 SÜREÇ - 1 İzleme ve Değerlendirme Başlangıç toplantısından sonra... Uygulayıcı kurumlar tarafından projelere ait izleme raporları hazırlanır. Hazırlanan raporlar Sektörel İzleme Alt Komite toplantılarında tartışılır ve gözden geçirilir. Bu değerlendirme doğrultusunda komiteler projelerin teknik, finansal açıdan ve ihale prosedürlerine uygun bir şekilde yürütülmesine yönelik tavsiyelerde bulunur.

19 19 SÜREÇ - 2 İzleme ve Değerlendirme Ara Değerlendirme Ekibi SİAK’larda alınan tavsiyeler, izleme raporları, projelerle ilgili diğer bilgilere ve faydalanıcı kurumlarla yaptıkları görüşmelere dayanarak her sektör için bir ara değerlendirme raporu hazırlar. SİAK, ara değerlendirme raporunun sunulması ve raporda belirtilen tavsiyelerin faydalanıcı kurum tarafından üstlenilmesi için bir kez daha toplanır.

20 20 SÜREÇ - 3 İzleme ve Değerlendirme Ulusal Yardım Koordinatörü (ABGS) tüm izleme raporlarına dayanarak SİAK’larda alınan kararlara ilişkin bir Sentez İzleme Raporu hazırlar. Ara Değerlendirme Ekibi tüm ara değerlendirme raporlarına dayanarak Ülke Özet Ara Değerlendirme Raporunu hazırlar.

21 21 İzleme Toplantısı Ara Değerlendirme Toplantısı İzleme Toplantısı Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Bir Yıllık İzleme ve Değerlendirme Süreci İzleme ve Değerlendirme

22 Başlangıç Toplantısı İzleme Raporunun Hazırlanması İzleme Toplantısı Görüşmeler, Taslak Raporun Hazırlanması Kalite Kontrol Rapora Görüş Raporun Son Halinin Verilmesi Raporun İletilmesi Ara Değerlendirme Toplantısı Raporun İletilmesi ≈ 4 Hafta≈ 12 Hafta ≈ 6 Hafta İzleme ve Değerlendirme İlişkisi

23 23 İzleme ve Değerlendirme Her toplantı sonrası ABGS toplantı tutanağı hazırlayıp, SİAK üyelerine iletir. SİAK üyeleri toplantıda alınan kararları uygulamakla yükümlüdürler. Alınan kararların son durumuna ilişkin bilgiyi ABGS’ye iletirler. TAKİP MEKANİZMASI

24 24 Kurumsal Kapasite Gelişimi Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma  Mevzuat uyumu  Kamu Yönetimi Reformu  Adalet ve İçişleri Reformları  Sivil Toplumun Geliştirilmesi  Mali Kontrol  Çevre Politikaları  Eğitim reformu  Sınır ötesi İşbirliği  Uluslararası ve bölgelerarası işbirliği  Ulaştırma altyapısı  Çevre altyapısı  Enerji altyapısı  Eğitim altyapısı  Sağlık altyapısı  KOBİ’lere destek  İstihdamın artırılması  İstihdam kalitesinin artırılması  Sosyal dışlanmayla mücadele  Mesleki eğitim  Tarımsal işletmelere destek  Tarımsal mamullerin işlenmesi ve pazarlanması  Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi  Üretici birliklerine teknik destek KATILIM ÖNCESİ YARDIM MEKANİZMASI (2007 – 2013) KATILIM ÖNCESİ ARACI (IPA)

25 25 SEKTÖREL İZLEME ALT KOMİTELERİ (SİAK) İzleme ve Değerlendirme SİAK1 Siyasi Kriterler SİAK2 İç Pazar, Gümrük Birliği, Enerji ve Telekomünikasyon SİAK3 Ulaştırma SİAK4 Çevre SİAK5 Kamu Maliyesi, İstatistik ve Katılım Sürecine Destek SİAK6 Sınır ötesi İşbirliği SİAK7 Bölgesel Rekabet Edebilirlik SİAK8 İnsan Kaynakları Geliştirme SİAK9 Sivil Toplum Diyalogu SİAK10 Kırsal Kalkınma

26 26 SHADOW - SEKTÖREL İZLEME ALT KOMİTELERİ (SİAK) SİAK 1 Siyasi Kriterler SİAK:2 İç Pazar, Gümrük Birliği, Enerji ve Telekomünikasyon SİAK:3 Ulaştırma SİAK:4 Çevre SİAK:5 Kamu Maliyesi, İstatistik ve Katılım Sürecine Destek SİAK:6 Sınır ötesi İşbirliği SİAK: 7 Bölgesel Rekabet Edebilirlik SİAK: 8 İnsan Kaynakları Geliştirme SİAK: 9 Sivil Toplum Diyalogu SİAK: 10 Kırsal Kalkınma İzleme ve Değerlendirme

27 27 IPA İZLEME YAPISI GEÇİŞ DÖNEMİ JMC (eş-başkanlık, yılda iki kez) Beş adet Shadow Sektörel İzleme Komitesi (Operasyonel Kurumlar ve DG Regio/EMPL başkanlık edecek, yılda en az iki kez) On adet SİAK (eşbaşkanlık ABGS ve ECD, yılda en az iki kez)

28 28 JMC Shadow TAIB MC CBC MC Shadow ENV MC Shadow TRANS MC Shadow REG C. MC Shadow HRD MC Shadow IPA V MC SMSC Transport SMSC Environ. SMSC Public Finance MONITORING COMMITTES 2008 SMSC Rural Develop. SMSC Regional Comp. SMSC Internal Market SMSC Civil Society SMSC Political Criteria SMSC HRD Will meet on same day Will meet on same day Will meet on same day Will meet on same day Will meet on same day

29 29 Monitoring Committees 2008- SMSC PC

30 30 Monitoring Com. 2008- SMSC CSD & INT

31 31 Monitoring Com. 2008- SMSC PUB & CBC

32 32 Monitoring Com. 2008- SMSC ENV & TRA

33 33 Monitoring Com. 2008- SMSC ENV & TRA

34 34 Monitoring Committees 2008- SMSC INT

35 35 M&E CALENDAR 2008 #Sectors Kick-offMeeting 1DebriefMeeting 2 1Political Criteria FebruaryMarch September 2Civil Society Dialogue FebruaryJuneSeptemberNovember 3Internal Market, Customs Union, Energy and Telecommunications FebruaryMarchAprilOctober 4Public Finance, Statistics and Accession Process Support FebruaryMarchMayOctober 5Cross Border Cooperation FebruaryAprilJuneOctober 6Environment (With Shadow MC) FebruaryAprilMayOctober 7Transport (With Shadow MC) FebruaryAprilMayOctober 8Regional Competitiveness (With Shadow MC) FebruaryMayJuneNovember 9Human Resource Development (With Shadow MC) FebruaryMaySeptemberNovember 1010 Rural Development (With Shadow MC) FebruaryJuneOctoberNovember 1 TAIB -June-December 12 12 JMC-June-December

36 36 Bilgi Kaynakları http://www.ieturkey.org http://www.abgs.gov.tr http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/m ethodology/methods_home.htm http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/s ources/docoffic/working/sf2000_en.htm (indicators of achievement)

37 37 İletişim Bilgileri Dilek BATMAZ dbatmaz@abgs.gov.tr, 285 77 20/292 Sinem ÇİFTÇİ sciftci@abgs.gov.tr, 285 77 20/230 Serdar ÖZTÜRK sozturk@abgs.gov.tr, 285 77 20/246 Altan OKUR aokur@abgs.gov.tr, 285 77 20/330


"İZLEME ve DEĞERLENDİRME (Monitoring & Evaluation) 25 Şubat 2008 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları