Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Gündem Gündem I.Adaylık Dönemi Mali Yardımlar –1999-2001 –2002-Günümüze II.Mali Yardımların Kullanımı için Gerekli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Gündem Gündem I.Adaylık Dönemi Mali Yardımlar –1999-2001 –2002-Günümüze II.Mali Yardımların Kullanımı için Gerekli."— Sunum transkripti:

1 Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Gündem Gündem I.Adaylık Dönemi Mali Yardımlar –1999-2001 –2002-Günümüze II.Mali Yardımların Kullanımı için Gerekli Yapılanma III.Programlama Süreci IV.Uygulama Süreci V.İzleme Süreci VI.2002-2004 Programlama Çalışmaları –2002 Projeleri –2003 Projeleri –2004 Projeleri Avrupa Birliği Akademisi 2/45

2 Adaylık Döneminde Mali Yardımlar Aralık 1999’da yapılan Helsinki Zirvesinde Türkiye’ye yapılacak mali yardımın; Avrupa-Akdeniz İşbirliği (MEDA-II) Gümrük Birliğinin Geliştirilmesi için Avrupa Stratejisi Programı Ekonomik ve Sosyal Kalkınmanın Desteklenmesi için Avrupa Stratejisi Programı vasıtasıyla yapılacağı ifade edilmiştir. Ancak, 17 Aralık 2001 tarihinde AB tarafından kabul edilen Tek Çerçeve Tüzük ile söz konusu yardımlar tek bir bütçe kanalı altında birleştirilerek “Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım” adını almıştır. Avrupa Birliği Akademisi 3/45

3 Adaylık Dönemi Mali Yardımlar Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Dönem Öngörül en (m€) Avrupa-Akdeniz İşbirliği (MEDA II) 2000-2006890 Gümrük Birliği için Avrupa Stratejisi 2000-200315 Ekonomik ve Sosyal Kalkınmanın Desteklenmesi için Avrupa Stratejisi 2000-2003135 Toplam:2000-20061.040 Avrupa Birliği Akademisi 4/45

4 Adaylık Dönemi Mali Yardımlar 12-13 Aralık 2002 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesinde Türkiye’ye yapılan mali yardımların artırılması kararlaştırılmıştır. 2004(m€)2005(m€)2006(m€) Topla m (m€) Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım 2503005001.050 Avrupa Birliği Akademisi 5/45

5 Mali İşbirliği Nedir? Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali işbirliği; Ulusal Programımızdaki ve Katılım Ortaklığı Belgesindeki önceliklerimizin ve taahhütlerimizin gerçekleştirilmesini desteklemek amacıyla Avrupa Birliği tarafından sağlanan hibe niteliğindeki mali yardımlardan oluşmaktadır. Desteklenen Alanlar Mali Yardımların Alabileceği Pay (%) Kurumsal Yapılanma 30 Mevzuat Uyumu için gerekli Yatırımlar 35 Ekonomik ve Sosyal Uyum 35 Avrupa Birliği Akademisi 6/45

6 Merkezi Olmayan Yapılanma - Adaylık Döneminde Avrupa Birliği’nden sağlanacak mali yardımların diğer aday ülkelerde de uygulanan ve “Merkezi Olmayan Yapılanma” olarak adlandırılan yeni bir sistem içerisinde kullanılması gerekmektedir. -Ülkemiz “Merkezi Olmayan Yapılanma”ya ilişkin gerekli düzenlemeyi 18 Temmuz 2001 tarih ve 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yapmıştır. -Merkezi Olmayan Yapılanma ile ilgili olarak 14 Şubat 2002 tarihinde, Merkezi Finansman ve İhale Birimi ile Ulusal Fonun Kuruluşuna İlişkin Olarak AB Komisyonu ile imzalanan Mutabakat Zabıtları TBMM tarafından kabul edilmiş ve 20 Mart 2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği Akademisi 7/45

7 Merkezi Olmayan Yapılanma Başbakanlık Genelgesi ile Merkezi Olmayan Yapılanma içerisinde gerekli görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. Merkezi Olmayan Sistem içerisinde yürütülecek Mali İşbirliğinin altı temel unsuru/aktörü bulunmaktadır: -Ulusal Mali Yardım Koordinatörü -Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Ulusal Fon -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Mali İşbirliği Komitesi -Ortak İzleme Komitesi -Uygulayıcı Kurum/Kuruluşlar Avrupa Birliği Akademisi 8/45

8 Ulusal Mali Yardım Koordinat ö r ü Ulusal Mali Yardım Koordinatörünün başlıca görevleri şunlardır:   Topluluk mali yardımının katılım s ü reci ile ilişkilendirilmesi ve fonların sadece bu ama ç i ç in kullanılmasını teminen gerekli koordinasyonu sağlamak,   Mali işbirliği kapsamında değerlendirilecek projelerin Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programda yer alan ö ncelikler doğrultusunda y ö nlendirilmesini, se ç ilmesini, uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak,   Yıllık Finansman Protokollerini, Ulusal Yetkilendirme G ö revlisi ve ilgili Bakanlıklar ile bağlantılı olarak hazırlamak ve koordine etmek,   Programların izlenmesini ve değerlendirilmesini koordine etmek,   Ulusal Mali Yardım Koordinat ö rl ü ğ ü’ n ü n sekreterya hizmetleri, Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından y ü r ü t ü l ü r. Merkezi Olmayan Yapılanma 9/45 Avrupa Birliği Akademisi

9 Ulusal Yetkilendirme G ö revlisi ve Ulusal Fon Ulusal Yetkilendirme G ö revlisinin başlıca g ö revleri şunlardır:   Komisyon ’ dan fonların transferini talep etmek ve fonları y ö netmek,   Finansman Protokol ü nde ge ç en ulusal ve diğer mali kaynakların akışını sağlamak,   Avrupa Birliği mali yardımları i ç in Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş bir mali raporlama sistemi oluşturmak,   Finansman Anlaşmasında belirtilen usule uygun olarak fonları Merkezi Finans ve İhale Birimine transfer etmek. Merkezi Olmayan Yapılanma 10/45 Avrupa Birliği Akademisi Avrupa Birliği Akademisi

10 Merkezi Finans ve İhale Birimi   Mali işbirliği kapsamındaki projelerin Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen y ö nteme uygun olarak ihaleleri, ö demeleri ve raporlama işlemlerini ger ç ekleştirir. Merkezi Olmayan Yapılanma 11/45 Avrupa Birliği Akademisi

11 Mali İşbirliği Komitesi Mali İşbirliği ile ilgili olarak y ü r ü t ü len ç alışmalar arasında gerekli uyumu sağlamak ü zere “ Mali İşbirliği Komitesi ” kurulmuştur. Mali İşbirliği Komitesi; Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı M ü steşarlığı, Hazine M ü steşarlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinden oluşur. Komiteye, Ulusal Mali Yardım Koordinat ö r ü veya g ö revlendireceği temsilcisi başkanlık eder. Komitenin sekreterya hizmetleri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından y ü r ü t ü l ü r. Mali İşbirliği Komitesinin başlıca g ö revleri şunlardır:   Mali kaynakların kullanımında ö ncelikleri belirlemek,   Saptanacak ö ncelikler kapsamında yıllık programları hazırlamak,   Mali kaynakların ö ncelikler doğrultusunda dağıtımını g ö zetmek,   Mali İşbirliği uygulamasını izlemek ve değerlendirmek. Merkezi Olmayan Yapılanma 12/45 Avrupa Birliği Akademisi

12 Ortak İzleme Komitesi Ortak İzleme Komitesi, Ulusal Mali Yardım Koordinat ö r ü, Ulusal Yetkilendirme G ö revlisi, Mali İşbirliği Komitesi ve Avrupa Birliği Komisyonu temsilcilerinden oluşur. Ortak İzleme Komitesi yılda en az bir kez toplanarak programları g ö zden ge ç irir. Ortak İzleme Komitesinin başlıca g ö revleri şunlardır:   İzleme raporları kapsamında Finansman Protokollerinde yer alan hedeflerin ger ç ekleşmesini değerlendirmek,   Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi i ç in ö nceliklerde değişiklik, programlar arasında kaynak aktarımı ve gerekli hallerde program bazında ilave mali kaynak ö nerisinde bulunmak. Merkezi Olmayan Yapılanma 13/45 Avrupa Birliği Akademisi

13 Uygulayıcı Kurum/Kuruluşlar (Kıdemli Program G ö revlisi (SPO))  AB Projeleri ile ilgili olarak çalışan, Bakanlıklardaki Türk kamu görevlileridir.  AB finansmanlı projelerin teknik olarak uygulanmasından sorumludur. Merkezi Olmayan Yapılanma 14/45 Avrupa Birliği Akademisi

14 Merkezi Olmayan Yapılanma Merkezi Olmayan Sistem içerisinde yürütülecek Mali işbirliğinin önemli aşamaları şunlardır: Mali İşbirliği ProgramlamaUygulama İzleme 15/45 Avrupa Birliği Akademisi

15 TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ YAPILANMASI PROGRAMLAMA ÇALIŞMA GRUPLARI AB KOMİSYONU ULUSAL MALİ YARDIM KOORDİNATÖRÜ MALİ İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ AB KOMİSYON TEMSİLCİLİĞİ Mali İşbirliği Paketi 16/45 Avrupa Birliği Akademisi

16 UYGULAMA MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen yönteme uygun olarak projelerin ihalelerini, ödemelerini ve raporlama işlemlerini yapmaktan sorumludur. TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ YAPILANMASI ULUSAL FON (HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI) Avrupa Birliği fonlarının kanalize edildiği merkezi hazine birimidir. PROJE SAHİBİ KURUM/KURULUŞLAR Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ihalesi gerçekleştirilen projelerin hayata geçirilmesinden sorumludur. ULUSAL YETKİLENDİRME GÖREVLİSİ Avrupa Birliğinden sağlanacak fonları yönetir, mali işbirliği kapsamındaki ilgili projelere yönlendirir. 17/45 Avrupa Birliği Akademisi

17 TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ YAPILANMASI İZLEME ve DEĞERLENDİRME ARA DEĞERLENDİRME RAPORLARI ORTAK İZLEME KOMİTESİ ULUSAL MALİ YARDIM KOORDİNATÖRÜ İZLEME RAPORLARI 18/45 Avrupa Birliği Akademisi

18 2002 Yılı Projeleri 2002 yılında Avrupa Birliğinden sağlanan 126 Milyon Euro tutarındaki mali yardım kapsamında finanse edilen projeler ( toplam 18 adet) şunlardır: NoNo Proje AdıUygulayıcı Kuruluş Toplam Bütçe 1Organize Su ç larla M ü cadelenin G üç lendirilmesi İ ç işleri Bakanlığı1.610.00 € 2Sınır Y ö netim Stratejisinin Uygulanmasına Y ö nelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi İ ç işleri Bakanlığı807.000 € 3Ulusal Uyuşturucu İzleme Merkezinin Oluşturulması ve Ulusal Uyuşturucu Stratejisinin Geliştirilmesi ve Uygulanması İ ç işleri Bakanlığı1.400.000 € 4T ü rkiye ’ nin İltica ve G öç Stratejisinin Uygulanmasına Y ö nelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi İ ç işleri Bakanlığı807.000 € 5İfade Alma Y ö ntemlerinin ve Odalarının Geliştirilmesi İ ç işleri Bakanlığı2.276.500 € 6Kara Para Aklama ile M ü cadelenin G üç lendirilmesi Maliye Bakanlığı (MASAK) 9.250.000 € 19/45

19 2002 Yılı Projeleri NoProje AdıUygulayıcı KuruluşToplam Bütçe 7İş Sağlığı ve G ü venliği ve İŞG Ü M Ç alışma ve Sosyal G ü venlik Bakanlığı 8.167.000 € 8 Ç evre Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Ç evre Bakanlığı17.300.000 € 9Devlet Yardımları İzleme ve Denetleme Kurulunun Kurumsal Kapasitesinin G üç lendirilmesi Devlet Yardımları İzleme ve Denetleme Kurulu 1.000.000 € 10T ü rkiye ’ nin AB Veterinerlik M ü ktesebatına Uyumu Tarım ve K ö yişleri Bakanlığı17.044.000 € 11T ü rkiye ’ nin AB Bitki Sağlığı M ü ktesebatına Uyumu Tarım ve K ö yişleri Bakanlığı5.313.000 € 12Deniz Taşımacılığı G ü venliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi Denizcilik M ü steşarlığı2.715.000 € 13Enerji Piyasası D ü zenleme Kurulu ’ nun Kurumsal Kapasitesinin G üç lendirilmesi Enerji Piyasası D ü zenleme Kurulu 1.068.000 € 14Telekom ü nikasyon Kurumu ’ nun Kurumsal Kapasitesinin G üç lendirilmesi Telekom ü nikasyon Kurumu2.300.000 € 15Uygunluk Değerlendirme /Piyasa G ö zetim Altyapısı İstanbul Teknik Ü niversitesi 16Avrupa Birliği ’ ne Entegrasyon S ü recinin Desteklenmesi Faaliyetleri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 4.000.000 € 17Topluluk Programları ve Ajanslarına KatılımT ü rkiye Cumhuriyeti52.862.717 € 18Aktif İşg ü c ü Piyasası StratejisiİŞKUR50.000.000 € 20/37

20 2003 Yılı Projeleri 2003 yılında Avrupa Birliğinden sağlanan 144 Milyon Euro tutarındaki mali yardım kapsamında finanse edilen projeler ( toplam 28 adet) şunlardır: Avrupa Birliği Akademisi NoNo Proje AdıUygulayıcı Kuruluş Toplam Bütçe 1T ü rk Polisinin Denetime A ç ıklığının, Verimliliğinin ve Etkinliğinin Geliştirilmesi İ ç işleri Bakanlığı2.580.500 € 2İnsan Hakları, Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitiminin Geliştirilmesi Milli Eğitim B.5.050.000 € 3Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Kuruluşları Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi ve STK ’ ların Demokratik Katılımcılık Seviyelerinin Arttırılması AB Genel Sekreterliği 2.000.000 € 4Polisin Adli Kapasitesinin Geliştirilmesiİ ç işleri Bakanlığı 5İnsan Ticaretiyle M ü cadele i ç in Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi İ ç işleri Bakanlığı1.200.000 € 21/45

21 2003 Yılı Projeleri Avrupa Birliği Akademisi NoProje AdıUygulayıcı KuruluşToplam Bütçe 6Kara Paranın Aklanmasıyla, Su ç un Mali Kaynakları ve Ter ö rizmin Finansmanı ile M ü cadelenin G üç lendirilmesi İ ç işleri Bakanlığı2.334.000 € 7Vize Politikası ve UygulamalarıDışişleri Bakanlığı1.919.000 € 8G ü mr ü klerin ModernizasyonuG ü mr ü k M ü steşarlığı6.875.000 € 9Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına ve San.ve Tic.Bakanlığına Bazı Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Uygulanmasında Destek Verilmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 7.000.000 € 10Piyasa G ö zetimi Alanında Telekom ü nikasyon Sekt ö r ü n ü n Fiziki Altyapısının G üç lendirilmesi Telekom ü nikasyon Kurumu 4.770.000 € 22/45

22 2003 Yılı Projeleri Avrupa Birliği Akademisi NoProje AdıUygulayıcı KuruluşToplam Bütçe 11T ü rk Kamu İhale Sisteminin G üç lendirilmesi Kamu İhale Kurumu1.820.000 € 12Balık ç ılık Sekt ö r ü n ü n Yasal ve İdari Olarak AB Mevzuatına Uyumu Tarım ve K ö yişleri Bakanlığı 6.602.761 € 13T ü rk Elektrik Sisteminin UCTE Elektrik Sistemine Bağlantısı İ ç in Tamamlayıcı Teknik Ç alışmalar Enerji Bakanlığı1.500.000 € 14Enerji Piyasası D ü zenleme Kurumu i ç in D ü zenleyici Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Enerji Piyasası D ü zenleme Kurulu 1.085.000 € 15Gaz İletimi ve Ge ç işi Alanında BOTAŞ'a Teknik Yardım BOTAŞ1.800.000 € 23/45

23 2003 Yılı Projeleri Avrupa Birliği Akademisi NoProje AdıUygulayı cı Kuruluş Toplam Bütçe 16T ü rkiye ’ de Enerji Verimliliği ’ nin Geliştirilmesi Enerji Bakanlığı 1.250.000 € 17T ü rk Demiryolu Sekt ö r ü n ü n Yeniden Yapılandırılması ve G üç lendirilmesi Ula ş tırma Bakanl ığı (TCDD) 4.741.000 € 18T ü rkiye ’ ye Hava Kalitesi, Kimyasallar ve Atık Y ö netimi Konusunda Destek Sağlanması Ç evre Bakanl ığı 5.800.000 € 19Moda ve Tekstil Alanında İş Kümesi ITKIB4.000.000 € 20DPT B ö lgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel M ü d ü rl ü ğ ü ne Kurumsal ve İdari Kapasite Geliştirme Desteği DPT800.000 € 21Samsun (Amasya, Ç orum, Samsun, Tokat) Kastamonu ( Ç ankırı, Kastamonu, Sinop) ve Erzurum (Erzurum, Erzincan, Bayburt); İBB2 B ö lgelerinde B ö lgesel Kalkınma DPT52.333.000 € 24/45

24 2003 Yılı Projeleri Avrupa Birliği Akademisi NoProje AdıUygulayıcı Kuruluş Toplam Bütçe 22Bulgaristan ’ la Sınır ö tesi İşbirliği – Ortak K üçü k Projeler Fonu DPT500.000 € 23T ü rk Kamu İ ç Mali Kontrol Sisteminin AB Uygulamaları ve Uluslararası Standartlar ile Uyumlu Hale Getirilmesi Maliye Bakanl ığı3.000.000 € 24Sayıştay Başkanlığı ’ nın Denetim Kapasitesinin G üç lendirilmesi Say ış tay Ba ş kanl ığı1.400.000 € 25T ü rkiye Yatırım Promosyon Ajansı ’ nda Doğrudan Yabancı Yatırımı Teşvik Fonksiyonunun Geliştirilmesi Hazine M ü steşarlığı3.901.200 € 26Hazine M ü steşarlığı Sigortacılık Genel M ü d ü rl ü ğ ü n ü n ve Sigorta Denetleme Kurulu ’ nun Kapasitesinin Geliştirilmesi Hazine M ü steşarlığı3.100.000 € 25/45

25 2003 Yılı Projeleri Avrupa Birliği Akademisi NoProje AdıUygulayıcı Kuruluş Toplam Bütçe 27AB Entegrasyon S ü recini G üç lendirmeye Y ö nelik Destek AB Genel Sekreterliği 4.000.000 € 28Topluluk Program ve Ajanslarına Katılım Dışişleri Bakanlığı 84.700.00 0 € 26/45

26 2004 Yılı Projeleri NoProje AdıUygulayıcı KuruluşToplam Bütçe 1Türkiye'de İnsan Hakları Alanında Reform Programlarının Uygulanması Başbakanlık İnsan Hak. Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 5.461.000 € 2Türkiye'de İstinaf Mahkemelerinin Kurulması Adalet Bakanlığı1.400.000 € 3Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kamu Hizmetleri ve Kalite Standartlarının İyileştirilmesi İçişleri Bakanlığı7.127.000 € 4Sivil Toplumun Geliştirilmesi Amacıyla Örgütlenmenin Desteklenmesi ABGS-Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGMD) 2.520.000 € 5Türkiye'de Ombudsman Sisteminin Kurulması Adalet Bakanlığı1.170.000 € 27/45 2004 yılında Avrupa Birliğinden sağlanan 250 Milyon Euro tutarındaki mali yardım kapsamında finanse edilen-edilecek projeler (toplam 38 adet) şunlardır:

27 2004 Yılı Projeleri NoNo Proje AdıUygulayıcı KuruluşToplam Bütçe 6Kültürel Haklara DestekBasın-Yayın ve Enformasyon Gn.Md., Kültür ve Turizm Bakanlığı 2.500.000 € 7Tekstil, İnşaat Malzemeleri, Gübreler, Asansörler, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri ve Yasal Metroloji kapsamındaki AB Direktiflerinin Uygulanmasına Yönelik Olarak Piyasa Gözetimi Laboratuvarlarının Desteklenmesi Projesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı 3.936.260 € 8Belirli Alanlardaki Piyasa Gözetimi Faaliyetleri için Türkiye’deki Bakanlıkların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6.000.000 € 28/45

28 2004 Yılı Projeleri Avrupa Birliği Akademisi NoProje AdıUygulayıcı Kuruluş Toplam Bütçe 9Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın İyi Laboratuvar Uygulamaları Alanındaki Müktesebat Uyumu ve Uygulama Çalışmalarını Güçlendirme Çevre ve Orman Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı 1.500.000 € 10Korsanlıkla mücadele odaklı olmak üzere Türkiye'nin fikri mülkiyet hakları alanındaki mevzuatının uyumu ve etkin uygulanmasına destek sağlanması projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı 2.743.000 € 10Tüketicinin Korunması Alanında Türkiye’nin AB Mevzuatına Uyumu ve İlgili Uygulama Çalışmalarına Destek Verilmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 3.271.000 € 29/45

29 2004 Yılı Projeleri NoProje AdıUygulayıcı Kuruluş Toplam Bütçe 12Sermaye Piyasası Kurulu’nun AB Sermaye Piyasalarına Uyumunun Desteklenmesi Sermaye Piyasası Kurulu 2.450.000 13Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Organik Tarım Alanında AB ile Mevzuat Uyumunun Sağlanması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1.260.000 € 14AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanmasına Hazırlık Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2.075.000 15 Ç evre ve Orman Bakanlığı ’ nın Ö zel Atık Y ö netimi ve G ü r ü lt ü Y ö netimi kapasitelerinin G üç lendirilmesi Çevre Bakanlığı3.100.000 € 16Sağlık Bakanlığı ’ nın Biyosidal Ü r ü nler ve Su Alanlarında Y ü r ü tt ü ğ ü Mevzuat Uyumu ve Uygulama Ç alışmalarının Desteklenmesi Sağlık Bakanlığı5.000.000 € 30/45

30 2004 Yılı Projeleri Avrupa Birliği Akademisi NoNo Proje AdıUygulayıcı Kuruluş Toplam Bütçe 17S ü rd ü r ü lebilir Kalkınmanın Sekt ö r Politikalarına Entegrasyonu DPT M ü steşarlığı3.000.000 € 18T ü rk G ü mr ü k İdaresinin ModernizasyonuG ü mr ü k M ü steşarlığı 28.552.80 0 € 19T ü rk Vergi İdaresinin Kapasitesinin G üç lendirilmesi Maliye Bakanlığı6.175.000 € 20Gıda G ü venliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve G üç lendirilmesi Tarım ve Köy. Bk. 4.200.000 € 21 Ç ocuk Işçiliğinin En K ö t ü Bi ç imlerinin Ortadan Kaldırılması Ç al.& Sos.G ü v. Bk. 5.300.000 € 22Yenilik ve Değişim i ç in Sosyal Diyalogun G üç lendirilmesi Ç alışma ve Sosyal G ü venlik Bakanlığı 4290.000 € 31/45

31 2004 Yılı Projeleri Avrupa Birliği Akademisi NoNo Proje AdıUygulayıcı Kuruluş Toplam Bütçe 23Bulaşıcı Hastalıkların İzleme ve Kontrol ü n ü n G üç lendirilmesi Sağlık Bakanlığı3.000.000 € 24Kansersiz YaşamSağlık Bakanlığı5.445.000 € 25T ü rkiye ’ deki Karayolu Taşımacılığı Sekt ö r ü n ü n AB M ü ktesebatı İle Uyumlu Hale Getirilmesi İ ç in Destek Sağlanması Ulaştırma Bakanlığı İ ç işleri Bakanlığı 5.550.000 € 26T ü rk Elektrik Sisteminin Frekans Kontrol Performansının UCTE Kriterleriyle Uyumlu Hale Getirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (TEIAŞ) 2.500.000 € 27Hazine Kontrol ö rleri Kurulunun Denetim Kapasitesinin G üç lendirilmesi Hazine M ü steşarlığı920.000 € 32/45

32 2004 Yılı Projeleri Avrupa Birliği Akademisi NoProje AdıUygulayıcı KuruluşToplam Bütçe 28T ü rkiye ’ de Ç ocuklar İ ç in İyi Y ö netişim, Koruma ve Adalet İ ç işleri Bakanlığı (Jandarma Gen. Kom.), İ ç işleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.), Adalet Bakanlığı, Sos.Hiz. ve Ç ocuk Esir.Kurumu, Milli Eğitim Bak., TR. Barolar Birliği 6.021.200 € 29T ü rkiye ’ de Denetimli Serbestliğin Geliştirilmesi Adalet Bakanlığı1.600.000 € 30Jandarmanın Modernizasyonu Projesi İ ç işleri Bakanlığı (Jandarma Gen. Kom.) 2.120.000 € 31Sınır Polisi i ç in Eğitim Sistemi Geliştirilmesi İ ç işleri Bakanlığı1.840.000 € 33/45

33 2004 Yılı Projeleri Avrupa Birliği Akademisi NoNo Proje AdıUygulayıcı Kuruluş Toplam Bütçe 32Ön Ulusal Kalkınma Programının Uygulanmasına ve Yapısal Fonlara Hazırlığa Destek Sağlanması DPT Müsteşarlığı 2.500.000 € 33Konya (Konya ve Karaman), Kayseri (Kayseri, Sivas ve Yozgat), Malatya (Malatya, Bingöl, Elazığ ve Tunceli) ve Ağrı (Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan) İBBS II Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı 90.670.00 0 € 34Edirne Ekmeçizade Kervansarayının Restorasyonu DPT Müsteşarlığı 3.335.000 € 35Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği (Küçük Ölçekli Ortak Proje Fonu) DPT Müsteşarlığı 500.000 € 34/45

34 2004 Yılı Projeleri Avrupa Birliği Akademisi NoProje AdıUygulayıcı Kuruluş Toplam Bütçe 36Türkiye-Yunanistan Sınır Ötesi İşbirliği DPT Müsteşarlığı2.419.000 € 37AB Entegrasyon Sürecini Güçlendirici Destek Faaliyetleri ABGS7.000.000 € 38Topluluk Programları ve Ajanslarına Katılım Dışişleri Bakanlığı91.299.000 € 35/45

35 Diğer Aday Ülkelerle Karşılaştırma Ülkemize Avrupa Birliği tarafın sağlanan mali yardımların diğer aday ülkelerle karşılaştırıldığında yetersiz olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği Akademisi RomanyaBulgaristanPolonyaTürkiye 2004-2006 Döneminde Sağlanacak Mali Yardım 2.4001.60013.5001.050 36/45

36 2007-2013 DÖNEMİ IPA ( Instrument for Pre Accession Assistance): Katılım Öncesi Mali Yardım Enstrümanı Avrupa Birliği bu dönemde tüm katılım öncesi mali yardım programlarını tek bir enstrüman altında toplamayı öngörmüştür. Avrupa Birliği Akademisi 36/45

37 IPA IPA ( Instrument for Pre Accession Assistance): Katılım Öncesi Mali Yardım Enstrümanı Tahmini Bütçesi: 15 Milyar € Kapsadığı Ülkeler : Aday Ülkeler : Türkiye Hırvatistan Potansiyel Aday Ülkeler: Arnavutluk Bosna-Hersek Sırbistan-Karadağ Makedonya Avrupa Birliği Akademisi 36/45

38 IPA Avrupa Birliği Akademisi 36/45 KATILIM ÖNCESİ YARDIM MEKANİZMASI (2007 – 2013) Kurumsal Kapasite Gelişimi Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma  Mevzuat uyumu  Kamu Yönetimi Reformu  Adalet ve İçişleri Reformları  Sivil Toplumun Geliştirilmesi  Mali Kontrol  Çevre Politikaları  Eğitim reformu  Sınır ötesi İşbirliği  Uluslararası ve bölgelerarası işbirliği  Ulaştırma altyapısı  Çevre altyapısı  Enerji altyapısı  Eğitim altyapısı  Sağlık altyapısı  KOBİ’lere destek  İstihdamın artırılması  İstihdam kalitesinin artırılması  Sosyal dışlanmayla mücadele  Mesleki eğitim  Tarımsal işletmelere destek  Tarımsal mamullerin işlenmesi ve pazarlanması  Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi  Üretici birliklerine teknik destek

39 Ne yapmalı? Avrupa Birliği Mali Yardımlarından yeterli düzeyde yararlanamadığımız açıktır. Bu kapsamda; Avrupa Birliği Akademisi 37/45 Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde kentimiz genelinde gerekli altyapı çalışmalarının yapılması, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde kentimiz genelinde gerekli altyapı çalışmalarının yapılması, Halkın Avrupa Birliği sürecinde doğru bilgilendirilmesinin sağlanması, Halkın Avrupa Birliği sürecinde doğru bilgilendirilmesinin sağlanması, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler ile işbirliği, iletişim ve eşgüdüm platformlarının oluşturulması,Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler ile işbirliği, iletişim ve eşgüdüm platformlarının oluşturulması, Avrupa Birliği’nin aday ülkelere sağladığı mali kaynaklardan kentimizin etkin şekilde yararlanabilmesi için eğitim, araştırma ve proje faaliyetlerinin yürütülmesi,Avrupa Birliği’nin aday ülkelere sağladığı mali kaynaklardan kentimizin etkin şekilde yararlanabilmesi için eğitim, araştırma ve proje faaliyetlerinin yürütülmesi,

40 Ne yapmalı? Avrupa Birliği Akademisi 37/45 Avrupa Birliği adaylık sürecinde etkin çalışmalar yapmasıyla kentimizin yerel düzeyde, kurumsal ve sosyal anlamda AB üyeliğine hazırlanması, Avrupa Birliği adaylık sürecinde etkin çalışmalar yapmasıyla kentimizin yerel düzeyde, kurumsal ve sosyal anlamda AB üyeliğine hazırlanması, Avrupa Birliği organizasyon yapısı, işleyişi ve kurumsal yapısı hakkında sivil toplum kuruluşları, basın, ilgili kurum ve kuruluşların ve vatandaşların yararlanmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılması,Avrupa Birliği organizasyon yapısı, işleyişi ve kurumsal yapısı hakkında sivil toplum kuruluşları, basın, ilgili kurum ve kuruluşların ve vatandaşların yararlanmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılması, Avrupa Birliği’ne son katılan üye devletlerin yerel yönetimleri ile işbirliği sağlayarak bilgi ve deneyimlerinden faydalanılması,Avrupa Birliği’ne son katılan üye devletlerin yerel yönetimleri ile işbirliği sağlayarak bilgi ve deneyimlerinden faydalanılması, Avrupa Birliği üye ve aday ülkeler ile kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik ve sportif alanlarda fikir alışverişi ve işbirliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,Avrupa Birliği üye ve aday ülkeler ile kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik ve sportif alanlarda fikir alışverişi ve işbirliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

41 Ne yapmalı? Avrupa Birliği Akademisi 37/45 YENİ VE ÖZGÜN PROJE FİKİRLERİYLE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ADAYLIK SÜRESİNCE YAPACAĞI MALİ YARDIMLARDAN ETKİN ŞEKİLDE FAYDALANILMASI YENİ VE ÖZGÜN PROJE FİKİRLERİYLE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ADAYLIK SÜRESİNCE YAPACAĞI MALİ YARDIMLARDAN ETKİN ŞEKİLDE FAYDALANILMASIGEREKMEKTEDİR.


"Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Gündem Gündem I.Adaylık Dönemi Mali Yardımlar –1999-2001 –2002-Günümüze II.Mali Yardımların Kullanımı için Gerekli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları