Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Muhasebe ve Bilişim Teknolojileri Ülkemizdeki Güncel Gelişmeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Muhasebe ve Bilişim Teknolojileri Ülkemizdeki Güncel Gelişmeler."— Sunum transkripti:

1 Muhasebe ve Bilişim Teknolojileri Ülkemizdeki Güncel Gelişmeler

2 Sunum Planı 2  Muhasebe Bilgi Sistemi Tanımı (Accounting Information System)  Elektronik Muhasebeye Doğru  e-Defter Uygulaması (XBRL GL case-c-b)  Kayıt Saklama Gereksinimleri (431 Sıra No’lu VUK G.T.)  Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili  Tanım  Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar KGK bünyesinde XBRL Türkiye Temsilciliğin Oluşturulması IFRS 2013 (XBRL FR) Taksonomisi Türkçeleştirme Çalışmaları Standart Denetim Dosyası Tanımı (XBRL GL case c-b-t-a)

3 Sunum Planı 3  Orta Vadeli Perspektif  Sürekli Gözetim ve Denetim  Önemli Konu Başlıkları

4 Muhasebe Bilgi Sistemi 4

5 Muhasebe Bilgi Sistemi - Tanım 5  İşletmelere ait finansal verilerin toplanması, saklanması ile analiz edilmesi için kullanılan ve genellikle bilgisayar tabanlı sistemlerdir.  Muhasebe bilgi sistemi;  Operasyonel veya stratejik karar verme süreçlerinde kullanmak üzere işletme yönetimine,  Ortaklar, kreditörler, çalışanlar veya ilgili diğer kişi ve kuruluşlara ve  Vergi idareleri gibi düzenleyici otoritelere ihtiyaç duydukları bilginin doğru ve zamanında sunulması amacına hizmet eder.

6 Muhasebe Bilgi Sistemi - Genel 6 James A. Hall, Accounting Information Systems, 7th, p.11

7 Temel Teknolojiler 7 Muhasebe bilgi sistemi kavramının gelişimini etkileyen bazı temel unsurlar:  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Database Management Systems)  Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (Enterprise Resource Planning Systems)  Elektronik Ticaret Sistemleri (Electronic Commerce Systems)  ….

8 e-Defter Uygulaması Kayıt Saklama Gereksinimleri Elektronik Muhasebeye Doğru 8

9 e-Defter Uygulaması 9  Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin elektronik defter (yevmiye ve büyük defter) oluşturabilmeleri amacı ile getirilen uygulamanın adı.  13 Aralık 2011 Tarih ve 28141 Sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile uygulamaya konuldu.  Yevmiye ve büyük defter için elektronik defter formatı olarak XBRL-GL (eXtensible Business Reporting Language- Global Ledger) taxonomisi esas alındı.  XBRL’in ülkemizde uygulanması ile ilgili, kamu otoritesi tarafından yapılmış genel nitelikli ilk düzenlemedir.

10 Elektronik Defter - Tanım 10 Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

11 Örnek Büyük Defter

12 Örnek Büyük Defter-XML Yapısal Dosya Formatı

13 Örnek Yevmiye Defteri

14 Örnek Yevmiye Defteri-XML Yapısal Dosya Formatı

15 Teknik Kurallar - e-Defter Paketi  Açıklama ve örneklere ilişkin kılavuzlar,  Yevmiye ve Büyük defter oluşturma kuralları,  Schematron kuralları,  Örnek defter ve berat dosyaları (xml),  Uygulamada kullanılan XBRL-GL taksonomisi ve diğer şemalar (xsd),  Örnek xslt dosyaları 15

16 Teknik Kurallar- XBRL GL Kılavuzları  Teknik Kılavuz,  XBRL GL Genel Açıklamalar,  XBRL-GL Büyük Defter Kılavuzu,  XBRL-GL Yevmiye Defteri Kılavuzu 16

17 431 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kayıt Saklama Gereksinimleri 17

18 Temel Sorun 18  Vergi incelemelerin temelini oluşturan yasal defterler, (e- Defter dahil) inceleme sürecine yeterli bilgi sunamamaktadır.  Vergi mükelleflerinin konular itibari ile elektronik ortamda veri muhafaza ve ibrazına ilişkin bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.  Bu nedenle mükelleflere ait temel veriler VUK 148’inci maddesi (Bilgi verme) uyarınca isteniyor.  148’inci madde uygulaması ise gerek bilgilerin hazırlanması gerekse cezai müeyyide nedeni ile etkin değildir.  Bazı mükelleflere yönelik kayıt saklama gereksinimi belirleyen 431 Sıra No’lu VUK G.T. 01.07.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

19 Kayıt Saklama Gereksinimi  Herhangi bir raporlama süreci tanımlamamaktadır.  Kapsamdaki mükellefler açısından herhangi bir format, standart veya teknoloji belirlenmemiştir.  Mükellefler, belirlenen içerikte kayıtları saklamak koşulu ile istedikleri yazılımları ve donanımları kullanabilirler.  Saklama yükümlülüğü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve mükellef bilgi sisteminde yapılmak zorundadır.  Kayıtların istendiğinde yaygın formatlardan birisi ile verilebilmesi yeterlidir. .xls,.xlsx,.txt,.csv,.xml

20 Konular 20  Satış Kayıtları,  Alış Kayıtları,  Envanter Kayıtları,  İthalat Kayıtları,  İhracat Kayıtları,  Üretim Kayıtları,  Diğer Kayıtlar (G.T.İ.P. Numaraları)

21 Kayıt Saklama, e-Fatura ve e-Defter 21  e-Fatura ve e-Defter uygulamaları, kayıt saklama gereksinimi ihtiyacını ortadan kaldırmaz.  e-Fatura uygulamasında dolaşıma konu olan UBL-TR fatura dokümanı, muhasebeye yönelik bir bilgi taşımamaktadır.  e-Defter uygulamasında benimsenen XBRL-GL (case c-b) taksonomisi, tasarlanan raporun verisini taşımak amacındadır.  Bir verinin taşınması için onun öncelikle mükellef veri tabanında oluşturulması gerekir.  Kayıt saklama gereksinimi, verinin (muhasebe dışı veriler dahil) taşınması ile değil oluşturulması ile ilgilenir.

22 Kayıt Saklama Gereksinimleri Denetim Sürecine Etkin Veri Sunumu Bilgisayar Destekli Denetim Sürekli Gözetim & Denetim Denetimde Standartlaşma İşgücü ve Zaman Kayıpları

23 Australian Taxation Office

24

25

26 Genel Açıklamalar Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili 26

27 XBRL 27  Açılımı: Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili  İşletme bilgilerinin elektronik değişimini sağlamak amacı ile oluşturulmuş XML tabanlı evrensel bir standarttır.  Kullanımı lisans gerektirmemektedir.  Finansal veri alışverişine ilişkin süreçlerde birlikte işlerliğin (interoperability) sağlanması açısından oldukça önemli rol oynamaktadır.  İhtiyaçlara göre özelleştirilebilir veya genişletilebilir.

28 Temel Sorun 28 A Maliye B TUIK TCMB … … B C … … Rapor HazırlayanlarRapor Kullananlar

29 XBRL’in Fonksiyonu 29 A Maliye B TUIK TCMB … … B C … … Rapor HazırlayanlarRapor Kullananlar XBRL Farklı veri kaynaklarındaki bilginin tüm kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak tek bir veri değişim formatı

30 XBRL ve Raporlama Süreçleri 30 http://www.xbrl.org/Business/Regulators/FFIEC-White-Paper-31Jan06.pdf

31 Örnek Kullanım Alanları 31  Her türlü düzenleyici kurumlara yapılan işletme raporlamaları (Maliye, Finansal Otoriteler, Merkez Bankası, İstatistik Kurumları)  Kamu kurumları ile diğer kuruluşlar arasındaki bilgi değişimi  Şirketlerin iç ve dış finansal raporlamaları  Kredi başvuruları ve risk değerlendirmesi  ….

32 Taksonomi  Veri elemanlarının etiketleri, özellikleri ve diğer elemanlar ile olan ilişkileri gibi tanımların (doküman içeriklerinin) yapıldığı dosyalardır.  Değişik raporlama ihtiyacı için değişik taksonomilere ihtiyaç duyulmaktadır.  Düzenleyici otorite, belirli endüstriler veya şirketler gibi bir çok organizasyon tarafından tanımlanabilir. 32 http://www.ifrs.org/XBRL/Resources/Fundamentals.htm

33 XBRL Taksonomileri 33  XBRL Taksonomileri iki temel gruba ayrılmaktadır.  XBRL-FR (Financial Reporting-Finansal Raporlama)  XBRL-GL (Global Ledger-Büyük Defter-XII tarafından geliştiriliyor)

34 XBRL-FR (Financial Reporting) 34  Finansal raporlama süreçlerinde kullanılan finansal bilgilere ilişkin raporların standart hale getirilmesini sağlamak amacı ile kullanılmaktadır.  Finansal raporlar diğer bir ifade ile sonuç bilgileri ile ilgilenmektedir.  Standart formatları sayesinde, raporların otomatik işlenmesi, analiz edilmesi ve transferi mümkün hale gelmektedir.

35 Önemli Taksonomiler 35  IFRS: IASB ve IFRS tarafından hazırlanmış taksonomi  US-GAAP: FASB tarafından hazırlanmış taksonomi  COREP/FINREP: European Banking Authority tarafından bankacılık sektörü için hazırlanmış taksonomiler  COREP = Common Reporting  FINREP= Financial Reporting  GRI : Finansal olmayan bilgiler için hazırlanmış taksonomi  xEBR (Taslak) XBRL Europe Company Registers Çalışma Grubu tarafından hazırlandı.  GL: XII tarafından hazırlanmış Global Ledger Taksonomisi

36 Call Report Modernization Project 36  Projenin temel paydaşları : FFIEC üyeleri  FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)  FRS (Federal Reserve System)  OCC (Office of the Comptroller of the Currency (OCC)  Kapsamı : Üçer aylık periyotlarla, yaklaşık 7300 mali kurumdan alınan raporların XBRL formatında alınması ve ilgililerine tek bir merkezden sunulması.  Call Report = Consolidated Reports of Condition and Income  Proje kapsamında ayrıca, söz konusu raporların saklanması ve ilgili kurumların paylaşımına açılması amacı ile bir Merkezi Veri Deposu (Centralized Data Repository) oluşturuldu.

37 Eski Süreç 37

38 Yeni Süreç 38

39 Projenin Temel Sonuçları 39  Daha temiz veri  Veri tutarlılığında artış  Daha hızlı veri akışı  Verimlilik Artışı  Daha hızlı veri erişimi http://www.xbrl.org/us/us/FFIEC%20White%20Paper%2002Feb2006.pdf

40 XBRL Türkiye Temsilciliği IFRS 2013 Taksonomi Çevirisi Standart Denetim Dosya Tanımı Ülkemizde XBRL Çalışmaları 40

41 Genel  KGK bünyesinde XBRL-TR Yerel Temsilciliği oluşturuldu.  IFRS 2013 Taksonomi setinin Türkçeleştirilmesi tamamlanarak IASB’nin görüşüne sunuldu.  Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Standart Denetim Dosyası tanımı taslağı tamamlandı.  Standart Denetim Dosyası tanımı XBRL GL case c-b-t-a modül bileşenini kullanıyor.

42 TMS Taksonomisi (IFRS 2013) 42

43 Örnek Finansal Durum Tablosu (XBRL) 43

44 Sürekli Gözetim ve Denetim Önemli Konu Başlıkları Orta Vadeli Perspektif 44

45 Temel Amaç ÖTV kanunu ekinde yer alan (I) sayılı listelerdeki mallara ilişkin tedarik zincirinin, sürekli gözetim ve denetimine ilişkin bir bilgi sistemi oluşturmak

46 Tedarik Zinciri  Tedarik zinciri ya da Lojistik ağı, ürün(ler) ya da hizmet(ler) in tedarikçiden müşteriye doğru hareket(ler)ini kapsayan ve bu süreç içerisindeki örgütler, insanlar, teknoloji, faaliyetler ve kaynaklar sisteminin bütününe verilen isimdir.* http://tr.wikipedia.org/wiki/Tedarik_zinciri

47 Geleneksel Denetim & Sürekli Denetim * David Y. Chan, Miklos A. Vasarhelyi. Innovation and practice of continuous auditing

48 Kavramsal Tasarım

49 Sürekli Gözetim ve Denetim  ÖTV (I) Sayılı liste kapsamındaki mallara ilişkin tedarik zincirinin temelinde yer alan mükelleflerden, 2014 yılı içerisinde Standart Denetim Dosyası formatında veri alımına başlanması planlanmaktadır. 49

50 Önemli Konu Başlıkları 50  Sürekli gözetimden sürekli denetime geçiş sürecinin tanımlanması,  İşbirliği Uyum Modelinin (Co-operation Compliance Model) uygulanabilirliği,  Vergi Kontrol Çerçevesi (Tax Control Framework) alternatifinin değerlendirilmesi,  Teknoloji ile gelen yeni denetim imkanları;  Uzaktan Erişim (Remote Access),  Uzaktan Denetim (Remote Audit)  Diğer

51 Arif YILDIRIM arif.yildirim.24@gmail.com Teşekkürler 51

52 Muhasebe ve Bilişim Teknolojileri Ülkemizdeki Güncel Gelişmeler

53 Sunum Planı 53  Muhasebe Bilgi Sistemi Tanımı (Accounting Information System)  Elektronik Muhasebeye Doğru  e-Defter Uygulaması (XBRL GL case-c-b)  Kayıt Saklama Gereksinimleri (431 Sıra No’lu VUK G.T.)  Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili  Tanım  Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar KGK bünyesinde XBRL Türkiye Temsilciliğin Oluşturulması IFRS 2013 (XBRL FR) Taksonomisi Türkçeleştirme Çalışmaları Standart Denetim Dosyası Tanımı (XBRL GL case c-b-t-a)

54 Sunum Planı 54  Orta Vadeli Perspektif  Sürekli Gözetim ve Denetim  Önemli Konu Başlıkları

55 Muhasebe Bilgi Sistemi 55

56 Muhasebe Bilgi Sistemi - Tanım 56  İşletmelere ait finansal verilerin toplanması, saklanması ile analiz edilmesi için kullanılan ve genellikle bilgisayar tabanlı sistemlerdir.  Muhasebe bilgi sistemi;  Operasyonel veya stratejik karar verme süreçlerinde kullanmak üzere işletme yönetimine,  Ortaklar, kreditörler, çalışanlar veya ilgili diğer kişi ve kuruluşlara ve  Vergi idareleri gibi düzenleyici otoritelere ihtiyaç duydukları bilginin doğru ve zamanında sunulması amacına hizmet eder.

57 Muhasebe Bilgi Sistemi - Genel 57 James A. Hall, Accounting Information Systems, 7th, p.11

58 Temel Teknolojiler 58 Muhasebe bilgi sistemi kavramının gelişimini etkileyen bazı temel unsurlar:  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Database Management Systems)  Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (Enterprise Resource Planning Systems)  Elektronik Ticaret Sistemleri (Electronic Commerce Systems)  ….

59 e-Defter Uygulaması Kayıt Saklama Gereksinimleri Elektronik Muhasebeye Doğru 59

60 e-Defter Uygulaması 60  Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin elektronik defter (yevmiye ve büyük defter) oluşturabilmeleri amacı ile getirilen uygulamanın adı.  13 Aralık 2011 Tarih ve 28141 Sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile uygulamaya konuldu.  Yevmiye ve büyük defter için elektronik defter formatı olarak XBRL-GL (eXtensible Business Reporting Language- Global Ledger) taxonomisi esas alındı.  XBRL’in ülkemizde uygulanması ile ilgili, kamu otoritesi tarafından yapılmış genel nitelikli ilk düzenlemedir.

61 Elektronik Defter - Tanım 61 Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

62 Örnek Büyük Defter

63 Örnek Büyük Defter-XML Yapısal Dosya Formatı

64 Örnek Yevmiye Defteri

65 Örnek Yevmiye Defteri-XML Yapısal Dosya Formatı

66 Teknik Kurallar - e-Defter Paketi  Açıklama ve örneklere ilişkin kılavuzlar,  Yevmiye ve Büyük defter oluşturma kuralları,  Schematron kuralları,  Örnek defter ve berat dosyaları (xml),  Uygulamada kullanılan XBRL-GL taksonomisi ve diğer şemalar (xsd),  Örnek xslt dosyaları 66

67 Teknik Kurallar- XBRL GL Kılavuzları  Teknik Kılavuz,  XBRL GL Genel Açıklamalar,  XBRL-GL Büyük Defter Kılavuzu,  XBRL-GL Yevmiye Defteri Kılavuzu 67

68 431 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kayıt Saklama Gereksinimleri 68

69 Temel Sorun 69  Vergi incelemelerin temelini oluşturan yasal defterler, (e- Defter dahil) inceleme sürecine yeterli bilgi sunamamaktadır.  Vergi mükelleflerinin konular itibari ile elektronik ortamda veri muhafaza ve ibrazına ilişkin bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.  Bu nedenle mükelleflere ait temel veriler VUK 148’inci maddesi (Bilgi verme) uyarınca isteniyor.  148’inci madde uygulaması ise gerek bilgilerin hazırlanması gerekse cezai müeyyide nedeni ile etkin değildir.  Bazı mükelleflere yönelik kayıt saklama gereksinimi belirleyen 431 Sıra No’lu VUK G.T. 01.07.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

70 Kayıt Saklama Gereksinimi  Herhangi bir raporlama süreci tanımlamamaktadır.  Kapsamdaki mükellefler açısından herhangi bir format, standart veya teknoloji belirlenmemiştir.  Mükellefler, belirlenen içerikte kayıtları saklamak koşulu ile istedikleri yazılımları ve donanımları kullanabilirler.  Saklama yükümlülüğü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve mükellef bilgi sisteminde yapılmak zorundadır.  Kayıtların istendiğinde yaygın formatlardan birisi ile verilebilmesi yeterlidir. .xls,.xlsx,.txt,.csv,.xml

71 Konular 71  Satış Kayıtları,  Alış Kayıtları,  Envanter Kayıtları,  İthalat Kayıtları,  İhracat Kayıtları,  Üretim Kayıtları,  Diğer Kayıtlar (G.T.İ.P. Numaraları)

72 Kayıt Saklama, e-Fatura ve e-Defter 72  e-Fatura ve e-Defter uygulamaları, kayıt saklama gereksinimi ihtiyacını ortadan kaldırmaz.  e-Fatura uygulamasında dolaşıma konu olan UBL-TR fatura dokümanı, muhasebeye yönelik bir bilgi taşımamaktadır.  e-Defter uygulamasında benimsenen XBRL-GL (case c-b) taksonomisi, tasarlanan raporun verisini taşımak amacındadır.  Bir verinin taşınması için onun öncelikle mükellef veri tabanında oluşturulması gerekir.  Kayıt saklama gereksinimi, verinin (muhasebe dışı veriler dahil) taşınması ile değil oluşturulması ile ilgilenir.

73 Kayıt Saklama Gereksinimleri Denetim Sürecine Etkin Veri Sunumu Bilgisayar Destekli Denetim Sürekli Gözetim & Denetim Denetimde Standartlaşma İşgücü ve Zaman Kayıpları

74 Australian Taxation Office

75

76

77 Genel Açıklamalar Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili 77

78 XBRL 78  Açılımı: Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili  İşletme bilgilerinin elektronik değişimini sağlamak amacı ile oluşturulmuş XML tabanlı evrensel bir standarttır.  Kullanımı lisans gerektirmemektedir.  Finansal veri alışverişine ilişkin süreçlerde birlikte işlerliğin (interoperability) sağlanması açısından oldukça önemli rol oynamaktadır.  İhtiyaçlara göre özelleştirilebilir veya genişletilebilir.

79 Temel Sorun 79 A Maliye B TUIK TCMB … … B C … … Rapor HazırlayanlarRapor Kullananlar

80 XBRL’in Fonksiyonu 80 A Maliye B TUIK TCMB … … B C … … Rapor HazırlayanlarRapor Kullananlar XBRL Farklı veri kaynaklarındaki bilginin tüm kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak tek bir veri değişim formatı

81 XBRL ve Raporlama Süreçleri 81 http://www.xbrl.org/Business/Regulators/FFIEC-White-Paper-31Jan06.pdf

82 Örnek Kullanım Alanları 82  Her türlü düzenleyici kurumlara yapılan işletme raporlamaları (Maliye, Finansal Otoriteler, Merkez Bankası, İstatistik Kurumları)  Kamu kurumları ile diğer kuruluşlar arasındaki bilgi değişimi  Şirketlerin iç ve dış finansal raporlamaları  Kredi başvuruları ve risk değerlendirmesi  ….

83 Taksonomi  Veri elemanlarının etiketleri, özellikleri ve diğer elemanlar ile olan ilişkileri gibi tanımların (doküman içeriklerinin) yapıldığı dosyalardır.  Değişik raporlama ihtiyacı için değişik taksonomilere ihtiyaç duyulmaktadır.  Düzenleyici otorite, belirli endüstriler veya şirketler gibi bir çok organizasyon tarafından tanımlanabilir. 83 http://www.ifrs.org/XBRL/Resources/Fundamentals.htm

84 XBRL Taksonomileri 84  XBRL Taksonomileri iki temel gruba ayrılmaktadır.  XBRL-FR (Financial Reporting-Finansal Raporlama)  XBRL-GL (Global Ledger-Büyük Defter-XII tarafından geliştiriliyor)

85 XBRL-FR (Financial Reporting) 85  Finansal raporlama süreçlerinde kullanılan finansal bilgilere ilişkin raporların standart hale getirilmesini sağlamak amacı ile kullanılmaktadır.  Finansal raporlar diğer bir ifade ile sonuç bilgileri ile ilgilenmektedir.  Standart formatları sayesinde, raporların otomatik işlenmesi, analiz edilmesi ve transferi mümkün hale gelmektedir.

86 Önemli Taksonomiler 86  IFRS: IASB ve IFRS tarafından hazırlanmış taksonomi  US-GAAP: FASB tarafından hazırlanmış taksonomi  COREP/FINREP: European Banking Authority tarafından bankacılık sektörü için hazırlanmış taksonomiler  COREP = Common Reporting  FINREP= Financial Reporting  GRI : Finansal olmayan bilgiler için hazırlanmış taksonomi  xEBR (Taslak) XBRL Europe Company Registers Çalışma Grubu tarafından hazırlandı.  GL: XII tarafından hazırlanmış Global Ledger Taksonomisi

87 Call Report Modernization Project 87  Projenin temel paydaşları : FFIEC üyeleri  FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)  FRS (Federal Reserve System)  OCC (Office of the Comptroller of the Currency (OCC)  Kapsamı : Üçer aylık periyotlarla, yaklaşık 7300 mali kurumdan alınan raporların XBRL formatında alınması ve ilgililerine tek bir merkezden sunulması.  Call Report = Consolidated Reports of Condition and Income  Proje kapsamında ayrıca, söz konusu raporların saklanması ve ilgili kurumların paylaşımına açılması amacı ile bir Merkezi Veri Deposu (Centralized Data Repository) oluşturuldu.

88 Eski Süreç 88

89 Yeni Süreç 89

90 Projenin Temel Sonuçları 90  Daha temiz veri  Veri tutarlılığında artış  Daha hızlı veri akışı  Verimlilik Artışı  Daha hızlı veri erişimi http://www.xbrl.org/us/us/FFIEC%20White%20Paper%2002Feb2006.pdf

91 XBRL Türkiye Temsilciliği IFRS 2013 Taksonomi Çevirisi Standart Denetim Dosya Tanımı Ülkemizde XBRL Çalışmaları 91

92 Genel  KGK bünyesinde XBRL-TR Yerel Temsilciliği oluşturuldu.  IFRS 2013 Taksonomi setinin Türkçeleştirilmesi tamamlanarak IASB’nin görüşüne sunuldu.  Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Standart Denetim Dosyası tanımı taslağı tamamlandı.  Standart Denetim Dosyası tanımı XBRL GL case c-b-t-a modül bileşenini kullanıyor.

93 TMS Taksonomisi (IFRS 2013) 93

94 Örnek Finansal Durum Tablosu (XBRL) 94

95 Sürekli Gözetim ve Denetim Önemli Konu Başlıkları Orta Vadeli Perspektif 95

96 Temel Amaç ÖTV kanunu ekinde yer alan (I) sayılı listelerdeki mallara ilişkin tedarik zincirinin, sürekli gözetim ve denetimine ilişkin bir bilgi sistemi oluşturmak

97 Tedarik Zinciri  Tedarik zinciri ya da Lojistik ağı, ürün(ler) ya da hizmet(ler) in tedarikçiden müşteriye doğru hareket(ler)ini kapsayan ve bu süreç içerisindeki örgütler, insanlar, teknoloji, faaliyetler ve kaynaklar sisteminin bütününe verilen isimdir.* http://tr.wikipedia.org/wiki/Tedarik_zinciri

98 Geleneksel Denetim & Sürekli Denetim * David Y. Chan, Miklos A. Vasarhelyi. Innovation and practice of continuous auditing

99 Kavramsal Tasarım

100 Sürekli Gözetim ve Denetim  ÖTV (I) Sayılı liste kapsamındaki mallara ilişkin tedarik zincirinin temelinde yer alan mükelleflerden, 2014 yılı içerisinde Standart Denetim Dosyası formatında veri alımına başlanması planlanmaktadır. 100

101 Önemli Konu Başlıkları 101  Sürekli gözetimden sürekli denetime geçiş sürecinin tanımlanması,  İşbirliği Uyum Modelinin (Co-operation Compliance Model) uygulanabilirliği,  Vergi Kontrol Çerçevesi (Tax Control Framework) alternatifinin değerlendirilmesi,  Teknoloji ile gelen yeni denetim imkanları;  Uzaktan Erişim (Remote Access),  Uzaktan Denetim (Remote Audit)  Diğer

102 Arif YILDIRIM arif.yildirim.24@gmail.com Teşekkürler 102


"Muhasebe ve Bilişim Teknolojileri Ülkemizdeki Güncel Gelişmeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları