Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAĞIŞ YARDIMLAR VE SPONSORLUK HARCAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAĞIŞ YARDIMLAR VE SPONSORLUK HARCAMALARI"— Sunum transkripti:

1 BAĞIŞ YARDIMLAR VE SPONSORLUK HARCAMALARI
FIRAT MUMCU VERGİ MÜFETTİŞİ

2 SUNUM PLANI GİRİŞ KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
GELİR VERGİSİ AÇISINDAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER KANUNLARDA YER ALAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR BAĞIŞ VE YARDIMLARLA İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR SPONSORLUK UYGULAMASI

3 Gelir Vergisi Mükellefleri
İSTATİSTİKİ VERİLER Gelir Vergisi Mükellefleri Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Dini Tesislere İlişkin Bağış ve Yardımlar 908 ,88 Gıda Bankacılığı Kapsamındaki Bağış ve Yardımlar 53 ,49 Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar ,01 BKK Uyarınca Başbakanlık Aracılığıyla Yapılan Bağış ve Yardımlar 28 ,94 Türkiye Kızılay Derneği ile Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar 62 ,79 Bağış ve Yardımlar(GVK 89/4) 1.368 ,72 Diğer Bağış ve İndirimler 3.043 ,29 Toplam 5.515 ,12

4 Kurumlar Vergisi Mükellefleri
İSTATİSTİKİ VERİLER Kurumlar Vergisi Mükellefleri Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c) 2.533 ,66 Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Yurt İnşaatına İlişkin Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-ç) 637 ,08 Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-d) 47 ,03 BKK Uyarınca Başbakanlık Aracılığıyla Yapılan Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-e) 39 ,03 Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (KVK Mad. 10/1-f) 55 ,89 Diğer İndirimler 1.348 ,78 Toplam 4.659 ,47

5 BAĞIŞ VE YARDIMIN AMACI
- Devlet bağış ve yardım uygulamaları ile vergi mükelleflerinin sosyal sorumluluk kapsamında karşılıksız yaptıkları masrafları vergi matrahlarından indirim konusu yapmalarına izin vermektedir. - Devletin doğrudan yapabileceği harcamaları vergi mükellefleri aracılığıyla gerçekleştirerek toplumsal barışın sağlanmasını teşvik etmektedir. -Bir önceki istatistiki verilere de bakılacak olursa toplamda milyon TL bağış ve yardımın gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapıldığı görülmektedir. Devlet 120 milyon TL vergiden vaz geçmekte. Kendi yapacağı katkıda bulunacağı harcamalar özel sektör eliyle gerçekleştirmektedir.

6 KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

7 Kurumlara Yapılan Bağış ve Yardımlar
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.

8 İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.

9 Biga Ltd. Şti. 'nin 2013 yılı kurum kazancı 4. 000
Biga Ltd. Şti.'nin 2013 yılı kurum kazancı TL olup, geçmiş yıllarından devreden TL zararı bulunmaktadır. Kurum, ayrıca, yıl içinde bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan bir kuruma makbuz karşılığında ve karşılıksız olarak TL tutarında bağışta bulunmuştur. Kurumlar vergisi matrahının tespiti sırasında TL iştirak kazancı istisnasından faydalanmaktadır. Bu veriler ışığında kurumun 2013 yılında indirebileceği bağış ve yardım tutarı şöyle olmaktadır: [(Ticari Bilanço Karı) – (Geçmiş yıl zararları + İştirak kazançları istisnası)] x %5= [( ) – ( )] x %5 = TL. Buna göre; Biga Ltd. Şti. yıl içinde yaptığı bağışın sadece TL'lik kısmını indirebilecek, ( =) TL'lik kısmı ise indiremeyecektir.

10 İnşa ve Faaliyetin Devamı İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar
Bir önceki slaytta belirttiğimiz kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

11 Kültür Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen; 1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine, 2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

12 Kültür Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar
5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına, 6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına, 7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, 8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına, 9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına, 10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100'ü. Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.

13 Başbakanlık Aracılığıyla Yapılan Bağış ve Yardımlar
Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı.

14 Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağışlar
KVK'nın 8'inci maddesi kurum kazancının ticari kazanç gibi hesaplanması gerektiğini hüküm altına aldığından, kurumlar vergisi mükellefleri de fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışladıkları gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamamını kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alabileceklerdir. Böylece kazanç yetersiz olsa bile yapılan bağış ve yardımlar indirilebilecek ve zarar artırıcı şekilde kullanılabilecektir.

15 GELİR VERGİSİ KAPSAMINDA BAĞIŞ VE YARDIMLAR

16 Kurumlara Yapılacak Yardımlar
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar

17 Eğitim, Sağlık ve Din Tesislerine İlişkin Bağış ve Yardımlar
Eğitim, sağlık, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin ve din eğitiminin yaygınlaşması ve bu faaliyetlerin devamı amacıyla yapılan bağış ve yardımlar düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar, bu tesislerin inşası için adı geçen kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi matrahının tespitinde sınırlamaya tabi olmaksızın indirilebilir.

18 Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Yapılan Bağışlar
GVK'nın 89’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasında fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan bağışlar düzenlenmiştir. Anılan maddede fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamının gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

19 Kültür ve Turizm Amaçlı Bağışlar
GVK'nın 89’uncu maddesinin 7’nci fıkrasında gelir vergisi matrahının tespitinde tamamı indirim konusu yapılabilecek kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlara yer verilmiştir. Bu madde uyarınca; genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen; Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine, Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

20 Kültür ve Turizm Amaçlı Bağışlar
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine, Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına, Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye‘ye getirtilmesi çalışmalarına, Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına, Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına, Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ü gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebilir.

21 Bu çerçevede yapılacak bağış ve yardımlar için bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısının kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.

22 Doğal Afetlere İlişkin Bağış ve Yardımlar
Gelir vergisi mükelleflerinin beyan edecekleri gelirden tamamını indirim olarak dikkate alabilecekleri diğer bir bağış ve yardım türü; doğal afetlere ilişkin bağış ve yardımlardır. GVK'nın 89’uncu maddesinin 10’uncu fıkrasında yer alan düzenlemeye göre; Bakanlar Kurulu’nca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebilir.

23 Türkiye Kızılay Derneği’ne ve Yeşilay Cemiyetine Yapılan Bağış veya Yardımlar
iktisadi işletmeleri hariç Türkiye Kızılay Derneği’ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi matrahından indirilebilecektir.

24 DİĞER KANUNLARDA DÜZENLENMİŞ BAĞIŞ VE YARDIMLAR
KVK'nın 35’inci maddesi, “Diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, kurumlar vergisi bakımından geçersizdir. Kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, ancak bu Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapmak suretiyle düzenlenir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.” hükmünü içermektedir. Bu maddeye göre; Kurumlar Vergisi Kanunu dışındaki kanunlarda yer alan bağış ve yardımlara ilişkin hükümler geçersizdir. Fakat aynı Kanunun geçici 1’inci maddesinin 9’uncu fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bakımından 35 inci madde hükmü uygulanmaz.” hükmü uyarınca, 35’inci maddenin yürürlük tarihi olan tarihinden önce uygulanmakta olan bağış ve yardımlara ilişkin hükümler geçerliliğini korumaktadır.

25 DİĞER KANUNLARDA DÜZENLENMİŞ BAĞIŞ VE YARDIMLAR
sayılı, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 76’ncı maddesinin (g) fıkrası; “Gelir ve Kurumlar Vergisi yükümlüleri tarafından makbuz mukabilinde yapılacak para bağışları, yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir.” hükmünü içermektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, ilköğretim kurumlarına makbuz karşılığında yapılan nakdi bağışlar, beyannamede indirim konusu yapılabilmektedir.

26 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunu
tarihli, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunu’nun 13’üncü maddesi; “Gelir veya Kurumlar Vergisine bağlı mükellefler tarafından bu kuruma makbuz karşılığında yapılacak para bağışları yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.” hükmünü içermektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'na makbuz karşılığında yapılan nakdi bağışlar, beyannamede indirim konusu yapılabilmektedir.

27 Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
tarihli, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 9’uncu maddesi; “…Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir.” hükmünü içermektedir. Madde metninde geçen "Fon" Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nu; "Vakıf" ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nı ifade etmektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan bağış ve yardımlar beyan edilecek gelirden veya kurum kazancından indirilebilecektir.

28 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
tarihli, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 20’nci maddesinin (b) fıkrası; “Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Kurum ve kuruluşlarına makbuz karşılığında yapılacak nakdi ve ayni bağışlar Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve Kurum kazancından indirilir.” hükmünü içermektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na makbuz karşılığında yapılan nakdi ve ayni bağışlar, beyannamede indirim konusu yapılabilmektedir. tarihli, 5228 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile madde metnine "ayni" ibaresi eklenmiştir.

29 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu
tarihli, 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’nun 101’inci maddesi; “… Yapılan bağış ve yardımları, gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri yılı içinde verecekleri beyannamelere masraf kaydedebilirler.” hükmünü içermektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımların kurum kazancından indirim yapılması yerine kurum kazancının hesaplanmasında gider olarak dikkate alınmasına olanak tanınmıştır.

30 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu
tarihli, 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu’nun 3’üncü maddesi; "... Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirilebilir.” hükmünü içermektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapılan bağış ve yardımlar matrahın tespitinde indirim olarak dikkate alınabilir.

31 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu
tarihli, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu’nun 46’ncı maddesinin (b) fıkrası; “Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Gülhane Askeri Tıp Akademisine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilebilir.” hükmünü içermektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne makbuz karşılığında yapılan nakdi bağışlar, beyannamede indirim konusu yapılabilmektedir.

32 Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
tarihli, 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu’nun 12’nci maddesi; “Bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlarda, ağaçlandırma, bakım ve koruma masraflarının tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülür.” hükmünü içermektedir.

33 Yükseköğretim Kanunu tarihli, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 56’ncı maddesinin (b) fıkrası; "Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilir." hükmünü içermektedir. Maddede yer alan nakdi ifadesi metinden çıkartılarak bu kurumlara yapılacak ayni yardımlar indirim konusu yapılabilecektir.

34 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
tarihli, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 45’inci maddesi; "Afetlerden zarar görenlere yardımda bulunmak üzere kurulan Milli Yardım Komitesi ile mahalli yardım komitelerine makbuz mukabilinde yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harcdan müstesna olduğu gibi bunların gelir ve kurumlar vergileri mükellefleri tarafından masraf kaydı da caizdir." hükmünü içermektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, belirtilen şartlarda yapılan bağış ve yardımların tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

35 BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

36 Bağış ve Yardımlar Kazanç Varsa İndirim Konusu Yapılabilir
Bağış ve yardımın indirimi, sadece ilgili dönem kazancının olması durumunda ve bu kazanç tutarının elverdiği ölçüde mümkündür. Geçmiş dönem zararlarının mahsubundan sonra dönem karı çıkıyorsa ancak bu tutara bağış ve yardım indirimi uygulanabilecektir. Dolayısıyla bağış ve yardımlar hiçbir şekilde mevcut zararı artırıcı şekilde kullanılamaz. Zarar olması durumunda kullanılamayan bağış ve yardımlar sonraki dönemlere devredilemez. Bahsedilen hususlar, geçici vergi dönemlerinin her biri açısından da geçerlidir. Ayrıca, bağış ve yardımlar, mükelleflerin bütün gelir unsurlarından indirilebilir.

37 Bağış ve Yardımların Yabancı Para Cinsinden Yapılması
Bağış ve yardımın yabancı para cinsinden yapılması durumunda, yardımın yapıldığı tarihteki yabancı paranın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanacak TL karşılığı esas alınacaktır.

38 Bağış ve Yardımların Ayni Olarak Yapılması
GVK'nın 89'uncu maddesi uyarınca; bağış ve yardımın ayni olarak yapılması durumunda, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, bu değer yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır. KVK'nın 10'uncu maddesinde de benzer bir hüküm olmakla birlikte farklı olarak mal ve hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri dikkate alınacak yoksa takdir komisyonunca tespit edilen değere gidilebilecektir.

39 Ayni Bağış Yardımın Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

40 NAKDİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul yaptırılması halinde, söz konusu okul inşasına ilişkin olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla kurulmuş bulunan vakıf veya derneklere yapılan bağışlar, anılan kurumlardan alınan makbuzlara veya bunlar tarafından bankalarda açılan hesaplara yatırıldığına ilişkin alınan banka dekontlarına istinaden kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, bunlar dışındaki diğer dernek veya vakıflara bu amaçla yapılan bağış ve yardımların ise; mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla gerekli harcamaları finanse etmek üzere bağış ve yardım toplama amacıyla bir organizasyon oluşturulması ve bu hususta mülki idare amirleri ile bir protokol yapılması, nakdi olarak yapılacak bağış ve yardımlar için sadece protokol kapsamındaki işte kullanılmak üzere bir hesap açılması ve yapılan bağış ve yardımların bu hesaba yatırılması, ayni olarak yapılan bağış ve yardımların protokol kapsamındaki işte kullanılmak üzere şartlı olarak makbuz karşılığında yapılması, banka dekontu ile makbuzda hangi amaçla yapıldığına ilişkin bir açıklamanın yer alması, yapılan bağış ve yardımların, sadece yapılacak o işle ilgili olarak mülki idare amirleri gözetim ve denetimi altında kullanılması şartlarıyla, tamamının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün olacaktır.

41 BAGIŞ ve YARDIMLARIN HARÇLAR KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU
492 sayılı Harçlar Kanununun 59’uncu maddesinin (a ve b) bendinde; genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri ile kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinin harçtan müstesna olduğuna hükmedilmiştir.

42 Ortaklıklarda Bağış ve Yardımın İndirilmesi
GVK'ya göre ortaklık halindeki teşebbüslerde (adi veya kollektif şirketler) ortaklıkların kendisi değil, ortaklar gelir vergisi mükellefi olmaktadır. Dolayısıyla, ortaklık halindeki teşebbüslerde bağış ve yardımlar, yıl sonunda hisseleri oranında ortakların şahsi hesaplarına nakledilmeli, buna karşılık her ortak hissesine düşen bağış ve yardımı, beyannamesinde bildireceği gelirden indirmelidir.

43 Bağışların İlgili Yıl Matrahını Aşan Kısmının Durumu
tarih ve 21 numaralı Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurdu inşası dolayısıyla yapılan harcamaların, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin gelir vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacağı belirtildikten sonra, " 8- Zarar Beyanında Bağış ve Yardımların Durumu" başlıklı bölümde;                                                                                                                 "Gerek zarar beyanı gerekse gelirin yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen bağış ve yardımların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devredilmesi mümkün değildir." açıklamasına yer verilmiştir. Söz konusu Sirküler, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin uygulanmasına yönelik olarak yayımlanmış olup, mevcut düzenleme doğrultusunda, okul inşaatı için yapmış olduğunuz harcamaların ilgili yıl matrahını aşan kısmının izleyen senelerin gelir vergisi matrahından indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.”

44 Okul Aile Birliklerine Yapılan Bağışların Durumu
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 25/01/2011 tarih ve B.07.1.GİB GVK sayılı özelgesinde okul aile birliklerine yapılan bağışın indirim konusu olup olamayacağı hakkında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; okul aile birlikleri Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları arasında ve kamu yararına çalışan dernek veya  Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf kapsamında yer almadığından, ... Okul Aile Birliğine yapmış olduğunuz nakdi bağışın beyan edilen gelirinizden indirimi mümkün bulunmamaktadır.”

45 Gıda Bankacılığı Kapsamında Belediyelere Yapılan Bağışların Durumu
Belediyelere gıda bankacılığı kapsamında gelir/kurumlar vergisi mükelleflerince yapılan bağış ve yardımların, safi kazancın tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (10) numaralı bendi ile 89 uncu maddesinin (6) numaralı bendi kapsamında yapılmış bağış olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak 193 sayılı Kanunun 89/4 ve 5520 sayılı Kanunun 10/(1-c) maddeleri uyarınca, söz konusu bağış ve yardımların maliyet bedelinin ilgili yıla ait kurum kazancı veya yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ine (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde % 10'una) kadar olan kısmının kurumlar vergisi beyannamesi ve gelir vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından ve beyan edilecek gelirden indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.”

46 Hastanenin yenileme inşaatında kullanılmak üzere dernek hesabına yatırılan bağış tutarının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı , «Buna göre; ... Devlet Hastanesini yenileme çalışmaları kapsamında .... Valiliği, .... Devlet Hastanesi Baştabipliği ve ... Memleket Sağlık Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanlığı arasında düzenlenen .../.../2009 tarihli protokol çerçevesinde, adı geçen dernek tarafından inşa ettirilecek sağlık tesislerinin inşaatında kullanılmak üzere şartlı olarak bağış yapılması, yapılan bağışların o işle ilgili olarak açılan hesaba yatırılması, açılan bu hesabın da sadece yapılacak sağlık tesislerinin inşaasında kullanılması şartıyla, şirketinizce yapılan bağış ve yardım tutarlarının  tamamının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca, bağışın yapıldığı yıla ilişkin vereceğiniz kurumlar vergisi beyannamesinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek suretiyle kurum kazancınızdan indirilebilecektir.»

47 Öğretmen Odasının Teşrifatı için Mobilya bağışı
Genel bütçe içerisinde yer alan Mili Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulunun öğretmenler odasının mobilya ve mefruşat v.b.gibi donanımı ile yine milli eğitim bakanlığı bünyesindeki liselere alınacak akıllı yazı tahtasının mevcut okulun faaliyetini devam ettirebilmesi amacıyla yapılacak bağış ve yardımlar olarak kabul edilerek tamamının, belgelendirilmesi kaydıyla; kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.              

48 Belediyenin Düzenlediği Festivale Dans Topluluğu Temini
«Buna göre, ... Belediyesinin düzenlediği festival çerçevesinde Dans Topluluğunun getirilmesine yönelik olarak, ... Ltd. Şti.'ne ödenen tutarların 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri kapsamında değerlendirilmesi ve kurum kazancından indirimi mümkün bulunmamaktadır.»

49 Kamu Kurumunda görevli personellerin; hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerin inşası için yapılacak bağışlar nasıl indirim konusu yapılır Başkanlığınıza bağlı eğitim merkezi inşası için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince makbuz karşılığı yapılacak  her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardım tutarının; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5)  numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde, tamamının matrahlarının tespitinde indirim  konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4)  numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde, o yıla ait beyan edilecek kazancın % 5' i ile sınırlı olmak üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrahlarının tespitinde beyannamelerde ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

50 SPONSORLUK HARCAMALARI

51 İstatistiki Veriler Gelir Vergisi Mükelleflerinin Sponsorluk Harcamaları 40 ,80 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Sponsorluk Harcamaları 215 ,06 Toplam 255 ,86

52 GELİR VERGİSİ KANUNU 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde ise; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamının, profesyonel spor dalları için % 50'sinin gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükme bağlanmıştır

53 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
KVK ‘NIN 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50 sinin beyannamede ayrıca gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

54 Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Spon­sor­luk Yö­net­me­li­ğine Göre Sponsor - Sponsorluk
Sponsor: Genç­lik ve spor te­sis­le­ri ile or­ga­ni­zas­yon­la­rı­na, fe­de­ras­yon­la­ra, genç­lik ve spor ku­lüp­le­ri­ne, spor­cu­la­ra; ay­ni ve/ve­ya nak­di des­tek­ler­le spon­sor­luk ya­pan ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler Sponsorluk : Gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasıdır.

55 Sponsorluk Harcaması Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla,
Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri, Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri, Spor malzemesi bedeli, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar, Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri, Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilecektir.

56 Sponsorluk uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 16/6/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine veya sporculara, spor tesisleri ve faaliyetlerine ilişkin olarak anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde sponsor olabileceklerdir. Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması gerekmekte olup sponsorlar ile sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluş yetkilidir.

57 Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde “belge”, sponsorluk ve reklam hizmet ve işlemlerine ilişkin belge; “nakdi destek”, sponsor tarafından sponsorluğu alana yapılan parasal ödeme; “ayni destek” ise sponsorluk konusu işle ilgili olarak sponsor tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcama olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 12 nci maddesinde ise sponsorluğa konu hizmet ve işle ilgili yüklenilen sponsorluk bedelinin sponsor tarafından bizzat harcanabileceği gibi bu bedelin sponsorluğu alanın hesabına da yatırılabileceği; sponsorluğu alan tarafından gelir kaydedilen bu tutara ilişkin harcamalarda ise sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara sponsorlarca nakdi bir destekte bulunulması ve bu desteğin de hizmeti alanlar adına açılmış bir banka hesabına yatırılmış olunması durumunda, sponsorlara yatırılan tutarlar için bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekontun yapılan bağışın tevsik edici belgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, banka dekontu veya makbuzda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır. Söz konusu nakdi desteğin; sponsorluk hizmeti alanlara nakden elden teslim edilmiş olması halinde ise hizmeti alan kişi, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek alındı makbuzu, bağışa ilişkin tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir.

58 Desteğin ayni olarak yapılmış olunması durumunda;
İşletmenin varlıklarından ayni olarak yapılan desteğin sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde, teslimi yapılan değerler için fatura düzenlenmesi; faturada, teslimin sponsorluk maksatlı olduğuna, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev’i ve miktarına ilişkin olarak tereddüde mahal bırakmayacak bilgilere yer verilmesi; faturanın hizmeti alanlar adına düzenlenmiş olunması; faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması, Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olması durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin v.b. hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması şarttır. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak mükellefler adına düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünün de yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde hizmeti alan kişi veya kanuni temsilcilere imzalatılmış olması gerekmektedir.

59 Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında ayni ya da nakdi olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilecektir. Sponsorluk harcamalarının indirimi için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi; bunların herhangi bir şekilde vergi borçları da bulunmamalıdır. Bu nedenle kurumların sponsor olabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Sponsorların, sponsor olunan dönemlerde tahakkuk eden vergi borçlarını ödememeleri halinde, ilgili vergi dairesi durumu derhal bir yazı ile bulunulan mahaldeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirecektir.

60 İsim hakkının sponsorluk harcaması mı- Reklam Harcaması mı
Türkiye Kupası yayınlarında "... Türkiye Kupası" isminin kullanıldığı ve ...'de 2010/2011 dönemi için yayımlanan bütün Türkiye Kupası maçlarında yayın sırasında bankanızın sesli veya sessiz çeşitli logolarının yayınlanacağı, reklam ve tanıtımının yapılacağı, ayrıca ... tarafından yayınlanacak çeşitli programlara bankanızın sponsor olacağı ve sözleşme gereği yapılacak yükümlülüklerin karşılığı olarak ,00 ABD Doları tutarında ödemenin yapılacağı anlaşılmaktadır.             Bu hüküm ve açıklamalara göre,  ...  ile yapmış olduğunuz anlaşma gereğince doğrudan ticari fayda sağlayan ve bankanızın tanıtımını amaçlayan harcamaların sponsorluk harcaması olarak değerlendirilmesi mümkün olmamakla birlikte, anılan harcamaların kurum kazancınızın tespitinde reklam gideri olarak dikkate alınması mümkündür.

61 Ayrıca, sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını da içeren işlemler nedeniyle yapılan harcamaların, sözleşmede belirtilmek ve emsaline uygun olmak şartıyla, reklam ve sponsorluk harcamaları olarak ayrıştırılabilmesi mümkündür. Örneğin, bir kurumun, bir kulübe bonservis bedelini karşılayarak transfer ettiği bir sporcuyu aynı zamanda şirketin veya ürünlerinin tanıtımına yönelik reklamlarda kullanması halinde, reklam faaliyetine ilişkin harcamalar, bonservis bedelinden sözleşmede belirtilmek ve emsallerine uygun olmak şartıyla ayrıştırılabilecek ve reklam gideri olarak dikkate alınacaktır.

62 PROFESYONEL AMATÖR Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı uyarınca, faaliyete katılması ile ilgili zorunlu giderler dışında, ayrıca kulübünden ücret (sözleşmedeki edimler karşılığı hak kazandığı para ve para ile ölçülebilen değerler) alan ve kulübüyle bu hususta yazılı bir sözleşmesi bulunan sporcu, profesyoneldir. Aynı Talimatta, amatörlük ise, futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler (konaklama, malzeme, sigorta ve antrenman giderleri) dışında herhangi bir ücret alınmaması olarak ifade edilmiştir

63 PROFESYONEL AMATÖR Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen tarihli özelgede de «Mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; sponsorluk harcamalarının yıllık gelirden indirilmesi veya kurum kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilmesinde spor dalının amatör veya profesyonel olması önem kazanmaktadır. Amatör ve profesyonel ayrımı yapılırken sporcunun katıldığı gösteri, maç, yarış ve benzeri organizasyonlar nedeniyle ferdi olarak veya bağlı bulunduğu kurum, kuruluş, organizasyon, kulüp veya benzeri teşebbüsler aracılığı ile belli bir gelir elde edip etmediğine bakılması gerekir. Kazanç amacıyla veya bir para ödülünü ve belli bir geliri sağlamak niyetiyle yapılmayan spor faaliyetleri amatör spor dalı olarak kabul edilebilecektir. Ayrıca ticari bir organizasyon içinde yapılan faaliyetlerin tamamı gelir sağlayıcı nitelikte olacağından bu tür faaliyetler profesyonel kavramı içerisinde değerlendirilecektir.» denilmektedir

64 GENÇLİK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün «sponsorluk.gov.tr» adresinde yer alan makalede «Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce, federasyonlar ve kulüplerin bünyelerinde kurulan profesyonel şubeler eliyle yürütülen spor faaliyetleri ve unsurları ile bu faaliyetlere katılanlar “profesyonel”, bunun dışındakiler veya amatör şubeler eliyle yürütülen spor faaliyetleri ve unsurları ile bu faaliyetlere katılanlar “amatör” kapsamında değerlendirilmektedir.» denilmektedir.

65 Profesyonellik ve amatörlüğe ilişkin olarak vergi kanunlarında yer alan düzenleme ve yansımalar birlikte değerlendirildiğinde, sportif faaliyetlerin, futbol ve diğer spor dalları özelinde tasnif edilerek değil, doğrudan faaliyetin ticari ve iktisadi bir organizasyon olup olmadığı, gelir, kar amacı gibi unsurları taşıyıp taşımadığına göre belirlenmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

66 Eşe Sponsorluk Harcaması Yapılır mı?
Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, mükelleflerin eş ve çocuklarına ilişkin yaptıkları hangi harcamaların gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceğinin tahdidi olarak sayılmış olması ve ... Motor Sporları Kulübünde amatör sporcu olarak faaliyet gösteren eşinize yapmış olduğunuz sponsorluk harcamalarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde belirtilen ticari fayda sağlama ya da sosyal sorumluluklarınızı yerine getirme amacı kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle, söz konusu sponsorluk harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamenizde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

67 TEŞEKKÜRLER


"BAĞIŞ YARDIMLAR VE SPONSORLUK HARCAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları