Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EUA-IEP 2. ZİYARETİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18 Eylül 2013

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EUA-IEP 2. ZİYARETİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18 Eylül 2013"— Sunum transkripti:

1 EUA-IEP 2. ZİYARETİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18 Eylül 2013
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Mehmet Durman

2 SUNUM İÇERİĞİ EUA-IEP’ nin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
EUA-IEP için İAÜ tarafından hazırlanmış olan Özdeğerlendirme Raporu (SER) 1.Ziyaret sonrasında EUA değerlendiricileri tarafından hazırlanan ve kuruma iletilen görüşler 2. Ziyaret’ e hazırlık çalışmaları

3 SUNUM İÇERİĞİ EUA-IEP’ nin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
EUA-IEP için İAÜ tarafından hazırlanmış olan Özdeğerlendirme Raporu (SER) 1.Ziyaret sonrasında EUA değerlendiricileri tarafından hazırlanan ve kuruma iletilen görüşler 2. Ziyaret’ e hazırlık çalışmaları

4 EUA-IEP AMAÇ VE HEDEFLERİ
Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP), Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nin üyesi olan üniversitelere sunmuş olduğu bağımsız bir hizmettir. Programın iki ana amacı bulunmaktadır. Bunlar; Yükseköğretim kurumlarının, Stratejik yönetimi ve İç kalite güvencesi sistemlerinin gelişmesine, alanında deneyimli uzmanların yürütmüş olduğu dış değerlendirme süreci ile katkı sağlamaktır.

5 EUA-IEP’NIN KAPSAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
Değerlendirme sürecinin 4 temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar; Kurumların, değerlendirme öncesi kendi içlerinde yapacakları bir iç değerlendirme Süreç Avrupa ve uluslararası bakış açısı ile sürdürülmektedir. Uzman değerlendirmesi esas alınmaktadır ve Değerlendirmenin, kurumlarda yürütülmekte olan çalışmalara katma değer sağlaması ve iyileştirme yönelik sonuçları olması esas alınmaktadır.

6 EUA-IEP’NIN KAPSAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
Program, kurum içerisinde belirli akademik ve idari birimlere odaklanmaktan ziyade kurumun bütününü esas almakta Kurumsal değerlendirme) ve aşağıda belirtilen 2 önemli konuya odaklanmaktadır. Kurumda karar verme ile stratejik yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliği, Kurumda kullanılan iç kalite güvencesi* sistemlerinin karar verme ve stratejik yönetim süreçleri ile ilişkisi ve elde edilen sonuçların karar verme ve stratejik yönetim süreçleri ile iyileştirme çalışmalarında hangi ölçüde kullanıldığı. * İç kalite güvencesi yaklaşımlarının değerlendirilmesinde ise, bu konuda Avrupa’da kabul görmüş ve ENQA tarafından yayınlanmış olan “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Avrupa Standartları ve Kılavuz İlkeleri (ESG)” rehberinde yükseköğretim kurumları için önerilen standartlar (ESG, 1. Kısım) göz önünde tutulmaktadır.

7 EUA-IEP’NIN KAPSAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİ İÇİN AVRUPA STANDARTLARI VE KILAVUZ İLKELER Kalite güvencesi için politika ve prosedürler Program ve diplomaların (verilen derecelerin) onaylanması, kontrol edilmesi ve dönemsel olarak incelenmesi Öğrencilerin değerlendirilmesi Eğitim kadrosunun kalite güvencesi Eğitim kaynakları ve öğrenci desteği Bilgi sistemleri Kamuoyuna verilen bilgiler (Kamuoyuna açıklık)

8 EUA-IEP’NIN KAPSAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
DEĞERLENDİRME EKİBİ IEP değerlendirme ekibinde 5 değerlendirici görev almaktadır. Bunlar, rektör veya geçmişte rektörlük yapmış olan kişiler, bir öğrenci ve ekip başkanı olarak görev yapan alanında deneyimli bir eğitim uzmanından oluşmaktadır. Dolayısı ile değerlendirme, farklı kesimlerden olan bu kişilerin bakış açılarına göre yürütülmektedir.

9 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU (SER)
EUA-IEP’NIN KAPSAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU (SER) Özdeğerlendirme süreci, kurumun yürütmekte olduğu kalite çalışmalarına yönelik kurum içerisinde toplu olarak katılımı ve sürekli iyileşmeye yönelik bir fırsat olarak görülmekte ve SER ise bu sürecin sonunda elde edilen sonuçların (özellikle kurumun stratejik ve kalite yönetimi ile ilişkili sonuçların vurgulandığı) raporlanmasının arzu edildiği rapordur. Raporun özellikle aşağıda belirtilen 4 amaca yönelik olması beklenmektedir. Kurumun kalite ve stratejik yönetim ile ilgili olarak bakış açısı, sistematik bir yaklaşım içerisinde kapsamlı bir şekilde açık olarak belirtilmesi, Kurumun kuvvetli ve zayıf yönlerinin analiz edilmesi, fırsat ve tehditlerinin tanımlanması, Bu değerlendirmeleri destekleyecek nicel ve nitel verilerin sunulması ve Değerlendirme ekibi tarafından değerlendirmeye esas alınacak çerçevenin belirlenmesi

10 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU (SER)
EUA-IEP’NIN KAPSAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU (SER) SER, bu bağlamda, sadece kurumu tanıtan bilgilerin yer verildiği bir rapor değil, SWOT’ a dayanan analiz, değerlendirme ve senteze dayalı bilgilerin aktarıldığı bir rapor şeklinde düzenlenmelidir. SWOT ise aşağıda belirtilen 4 temel konuya ilişkin kuruma yön verecek bilgileri ön plana çıkarmalıdır. Kurumun ne yapmak ve başarmak istediği (hedefleri) nedir? Bununla ilişkili olarak kurumun norm ve değerleri, misyonu ve hedefleri nelerdir? Kurumun hedeflerine ulaşmak için ne yaptığı ve nasıl çalıştığı? Kurumun organizasyonel özellikleri ve temel etkinlikleri nelerdir? Bunlar kurumun belirlediği norm ve değerlere uygun mudur? Kurum sahip olduğu sistem ve yürütmüş olduğu etkinlikler ile hedeflerine yönelik ilerlediğini biliyor mu? ve Kurum iyileşme için nasıl değişim gösteriyor?

11 SUNUM İÇERİĞİ EUA-IEP’ nin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
EUA-IEP için İAÜ tarafından hazırlanmış olan Özdeğerlendirme Raporu (SER) 1.Ziyaret sonrasında EUA değerlendiricileri tarafından hazırlanan ve kuruma iletilen görüşler 2. Ziyaret’ e hazırlık çalışmaları

12 İAÜ SER RAPORU İAÜ’nün EUA-IEP kapsamında değerlendirilme süreci 5 Temmuz tarihinde IEP başvuru yapılması ile başlatılmış, üniversite içerisinde Prof. Dr. Sayın Zafer Aslan başkanlığında SER Hazırlama Grubu oluşturulmuş ve bu grubun koordinasyonunda SER hazırlanarak 25 Şubat 2013 tarihinde EUA’ nın Değerlendirme Ekibine sunulmuştur. Hazırlanan SER Raporu ekler dışında toplam 29 sayfadan oluşmakta olup, ilk 6 sayfasında tablo, şekil, kısalma ve eklerin listeler yer almaktadır. Raporun sonraki bölümünde (sayfa 7-15) Giriş, IAÜ’ nün genel olarak tanıtımı, Türk Eğitim Sistemi, İAÜ’nün tarihçesi, gelişimi, fiziksel, teknolojik, sosyal ve kültürel olanakları, AKEV ile olan ilişkisi gibi konularda bilgiler verilmiş ve bu bölümün son kısmında üniversitenin fakülteleri, enstitüleri, meslek yüksekokulları, yüksekokulları, yabancı dil hazırlık okulu ve araştırma merkezleri hakkında tanıtıcı özet bilgiler sunulmuştur. Raporun daha sonraki kısmında (sayfa 16-17) IEP’ nin amaç ve hedefleri ile Değerlendirme Ekibinde yer alan değerlendiriciler tanıtılmıştır.

13 SUNUM İÇERİĞİ EUA-IEP’ nin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
EUA-IEP için İAÜ tarafından hazırlanmış olan Özdeğerlendirme Raporu (SER) 1.Ziyaret sonrasında EUA değerlendiricileri tarafından hazırlanan ve kuruma iletilen görüşler 2. Ziyaret’ e hazırlık çalışmaları

14 DEĞERLENDİRİCİLER TARAFINDAN 1
DEĞERLENDİRİCİLER TARAFINDAN 1. ZİYARET SONRASI İAÜ’YE İLETİLEN GÖRÜŞLER VE İSTENEN BİLGİLER TEMEL KONULAR: Zaman kaybını ve soruların ve cevapların yanlış anlaşılmasının önüne önlemek için, profosyonel, eş zamanlı çevirmen istenmektedir, Değerlendirme takımı, sorularının zaman zaman yanlış anlaşıldığı, kısaltıldığı, sadeleştirildiği izlenimi kazanmıştır, Özellikle kavramsal değerlendirmelerde değerlendirme takımı zorluklarla karşılaşmıştır. (Daha çok pratik, daha az kavramsal veya farklı cevaplar alındığı hissedilmiştir.) Çevirmen, stratejik kavramları bilen birisi olmalıdır. İKINCI ZIYARET İÇİN GEREKLI DÖKÜMANLAR VE BILGILER: Yıllık Bütçe, Kayıt Harçları ve Burslar, Öğrencilere ilişkin Bilgiler, Yönetim Yapısı, Kalite Güvencesi ve Yönetimi, vb. Bu bilgiler 2. Ziyaret için hazırlanan “İLAVE RAPOR’’da yer almaktadır.

15 DEĞERLENDİRİCİLER TARAFINDAN 1
DEĞERLENDİRİCİLER TARAFINDAN 1. ZİYARET SONRASI İAÜ’YE İLETİLEN GÖRÜŞLER VE İSTENEN BİLGİLER SER’E İLİŞKİN GÖRÜŞLER: Hazırlanan “SER” Raporunun, SWOT analizini tümüyle içinde barındırmadığı, Raporda sadece analizlere yer verildiği, SWOT analizinin bulguları ile vizyon ve kurumsal hedeflerin ilişkilendirilmesine yer verilmediği, Hedef ve ölçümlerle ilgili önceliklerin olmadığı, Stratejik plan süreci, SWOT bulguları ve SEP arasında ilişki kurmanın zor olduğu ifade edilmekte ve Bu nedenle de Değerlendirme ekibi tarafından, “Değerlendirme Raporu” nun ikinci versiyonunu” veya talep edilen bilgileri içeren bir “Ek Rapor” istenmiştir.

16 DEĞERLENDİRİCİLER TARAFINDAN 1
DEĞERLENDİRİCİLER TARAFINDAN 1. ZİYARET SONRASI İAÜ’YE İLETİLEN GÖRÜŞLER VE İSTENEN BİLGİLER 2. ZİYARET PROGRAMINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR: Strateji Geliştirme İAÜ’de Yönetim ve İdari İşleyiş Mütevelli Heyetinin Rolü Mütevelli Heyeti ve Rektörün karar alma ve kurumun yönetimindeki rolleri Kalite güvence süreçleri, kültürü (ADEK ve SEP süreçleri, ve diğer kalite güvence ölçütleri), İnsan kaynakları, yeni akademik personel alımı, akademik personelin periyodik değerlendirilmesi, Atama, kalite kriteri, akademik profil ile ilgili karar alma, Personel kalitesi, kurumsal yapı, yüksek personel sirkülasyonu Araştırma ve araştırma kariyer desteği,

17 DEĞERLENDİRİCİLER TARAFINDAN 1
DEĞERLENDİRİCİLER TARAFINDAN 1. ZİYARET SONRASI İAÜ’YE İLETİLEN GÖRÜŞLER VE İSTENEN BİLGİLER 2. ZİYARET PROGRAMINDA GÖRÜŞÜLECEK KİŞİ VE GRUPLAR: Doktora öğrencileri, araştırma görevlileri, ADEK Kalite grubu, her seviyeden kalite sorumluları, Üniversite Yönetim Kurulu’nun öğrenci temsilcileri, Öğrenci işleri Daire Başkanı, Öğrenci kulüp temsilcileri, Senato Araştırma Merkezleri, Araştırma Ağırlıklı Birimler, Diş Hekimliği Fakültesi Tıp Fakültesini Planlayan Grup, MYO’ların Müdürleri ve Akademik Personeli, Uzaktan Eğitim Programlarının yöneticileri ve öğretim elemanları.

18 SUNUM İÇERİĞİ EUA-IEP’ nin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
EUA-IEP için İAÜ tarafından hazırlanmış olan Özdeğerlendirme Raporu (SER) 1.Ziyaret sonrasında EUA değerlendiricileri tarafından hazırlanan ve kuruma iletilen görüşler 2. Ziyaret’ e hazırlık çalışmaları

19 2. Ziyaret’e Hazırlık Çalışmaları
Hazırlanan İlave Raporda, IEP’nin amacına uygun ön plana çıkardığı ve 1. ziyaret süresince tam olarak cevap bulamadığı 2 önemli konu üzerine odaklanılmıştır. Bunlar; Yönetim Yapısı ve Stratejik Yönetim (İlave Rapor, Bölüm 5) Yasal Yapı, Görev ve Sorumluluklar Stratejik Planlamaya dayalı Stratejik Yönetim Sistemi ve bu çerçevede belirlenen görev ve sorumluluklar Kalite Güvencesi (İlave Rapor, Bölüm 8) Kurumsal Kalite Güvencesi Çalışmaları Kurumsal Kalite Yönetimi çerçevesi içinde Eğitim ve Öğretim Programlarının Kalite Güvencesi (ESG ile bire bir uyumlu, ECTS Çalışmaları)

20 2. Ziyaret’e Hazırlık Çalışmaları
Yönetim Yapısı ve Stratejik Yönetim (İlave Rapor, Bölüm 5) Yasal Yapı, Görev ve Sorumluluklar Stratejik Planlamaya dayalı Stratejik Yönetim Sistemi ve bu çerçevede belirlenen görev ve sorumluluklar Mütevelli Heyeti: Yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar, yükseköğretim kurumunun bütçesini onaylar ve uygulamaları izler, ayrıca vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yürütür. Rektör: Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Senato: Üniversitenin akademik organı olup, üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak konusunda görev ifa eder. …… Bölüm/Departman Başkanlığı: Bölüm ve programlardaki akademik ve idari görevleri yürütür.

21 2. Ziyaret’e Hazırlık Çalışmaları
Yönetim Yapısı ve Stratejik Yönetim (İlave Rapor, Bölüm 5) Yasal Yapı, Görev ve Sorumluluklar Stratejik Planlamaya dayalı Stratejik Yönetim Sistemi ve bu çerçevede belirlenen görev ve sorumluluklar

22 2. Ziyaret’e Hazırlık Çalışmaları
Kalite Güvencesi (İlave Rapor, Bölüm 8) Kurumsal Kalite Güvencesi Çalışmaları Kurumsal Kalite Yönetimi çerçevesi içinde Eğitim ve Öğretim Programlarının Kalite Güvencesi (ESG ile bire bir uyumlu, ECTS Çalışmaları)

23 İAÜ Stratejik Planlama ve Kurumsal Kalite Geliştirme Koordinasyon Birimi

24 İAÜ STRATEJİK PLANLAMA ve YÜRÜTME SÜRECİ
İAÜ STRATEJİK PLANLAMA ve YÜRÜTME SÜRECİ İAÜ’nün stratejik planlama ve stratejik planın hayata geçirilmesine çalışmalarında izlenen yol haritası: 24 24

25 İAÜ STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI
Stratejik Planının hazırlanması ve uygulanmasında, kurumsal temellerden birey hedeflerine kadar katılım ve yayılımının sağlandığı aşağıda şematik olarak gösterilen yaklaşım benimsenmiştir:

26 KURUMSAL TEMELLER MİSYON: Üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli, teknolojik olarak güncelliğini sürekli koruyan, bir alt yapıya sahip olmak, yerleşkeyi, farklı kültürleri ve uluslararası unsurları barındıracak fiziki koşullara sahip hale getirmek. Bilginin ürüne dönüşümünü hızlandırmaya yönelik çalışma ortamları geliştirmek, dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak. Ulusal ve uluslararası arenada öğrenciler ve akademisyenler için cazibe merkezi olmak. Öğrencileri, küresel rekabetin ve kültürel farklılıkların olduğu bir çevreye bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak hazırlamak. Akademik dünya, iş dünyası ve STK'lar ile ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri oluşturmaktır.

27 KURUMSAL TEMELLER VİZYON: Bilgiyi üretime dönüştürerek insanlığa fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş değişimler doğrultusunda kendini yenileyebilen eğitim programlarında yetiştirildiği, sürdürülebilir yeniliklerin hayat bulduğu öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

28 KURUMSAL TEMELLER DEĞERLER: Yenilikçi olmak, Özgür düşünebilme , Katılımcı bir yönetim anlayışa sahip olmak, Disiplinlerarası yaklaşıma sahip olma, Topluma hizmet anlayışı ile hareket etme, yaşam boyu eğitim, nitelikli insan gücü yetiştirme, öğrenci merkezli eğitim, toplumun her kesimi ile iletişim, farklı düşüncelere karşı hoşgörü ve etik kurallara saygı.

29 KURUMSAL DEĞERLENDİRME
Ocak 2013 tarihinde tüm akademik ve idari personelinin katılımının sağlandığı geniş kapsamlı kurumsal öz değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Öz değerlendirme çalışması “İAÜ Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli” kapsamında 10 ana başlık altında yer alan 183 konu değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Kurumsal öz değerlendirme çalışmalarından elde edilen sonuçlar kurumsal ve birimler düzeyinde üniversitemizin Stratejik Bilgi Sistemi’nde (İAÜ-SBS’ de) gösterilmektedir.

30 İAÜ KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME MODELİ

31 İAÜ KURUMSAL ÖZDEĞERLENDİRME SONUÇLARI ve SWOT
(10 Ana Grup Şeklinde- Tüm Üniversite Değerlendirilmesi) 1. Girdiler: Kaynaklar ve İlişkilerin Değerlendirilmesi; 3,12 2. Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerin Değerlendirilmesi; 3,07 3. Eğitim Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi; 3,10 4. Araştırma ve Geliştirme Süreçlerinin Değerlendirilmesi; 2,90 5. Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi; 6. İdari ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi; 2,89 7. Yönetsel Süreçlerin (Yapısal Olarak) Değerlendirilmesi; 2,83 8. Yönetsel Süreçlerin (Davranışsal Olarak) Değerlendirilmesi; 2,82 9. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi 3,00 10. Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi 3,39

32 Kuvvetli Yönler Sayısı (adet) İyileştirmeye Açık Yönler Sayısı (adet)
ÖZ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (ÖZET) Ana Başlıklar Kuvvetli Yönler Sayısı (adet) İyileştirmeye Açık Yönler Sayısı (adet) Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) 12 4 Kurumsal Niteliklerinin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi 17 8 Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi 26 10 Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi 1 21 Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin (Topluma Hizmet) Değerlendirilmesi İdari ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi 13 14 Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi 11 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi 5 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi TOPLAM 97 86

33 STRATEJİLER / AMAÇLAR Stratejik Amaçlar

34 STRATEJİK AMAÇLAR Girdiler ile ilgili Stratejiler
Girdiler ile ilgili Stratejiler SA Öğrenci, akademik ve idari personel niteliklerini yükseltmek; öğrenci, mezun ve paydaşlar ile etkin iletişim içerisinde olmak; fiziksel olanakları, iş üretme teknolojilerini, finansal ve insan kaynaklarını zenginleştirmek ve bunları İAÜ’nün misyonu doğrultusunda etkin ve verimli bir biçimde değerlendirmek.

35 STRATEJİK AMAÇLAR 2. Kurumsal Nitelikler ve Özellikler ile ilgili Stratejiler SA.2.1. Her düzeydeki eğitim-öğretim programlarının zenginliği ve çeşitliliği, öğrenci, akademik ve idari personel sayıları ve yeterlilikleri, modern eğitim-öğretim alanları ve kampüs yaşam ve hizmet olanakları ile Türkiye’deki üniversiteler arasında en üst sıralarda yer almak.

36 STRATEJİK AMAÇLAR 3. Eğitim-Öğretim Süreçleri ile ilgili Stratejiler
SA.3.1. Yükseköğretimin her düzeyinde sunmuş olduğu eğitim ve öğretim kalitesi ile uluslararası düzeyde tanınmak ve tercih edilmek. SA.3.2. Ülkemizdeki mesleki eğitim alanındaki öncü konumunu mükemmellik (rol model) düzeyine taşımak. SA.3.3. Eğitim ve öğretim programlarındaki öğrencilerine alanlarındaki en güncel bilgi ve beceriler ile birlikte başta en az bir yabancı dilde etkin iletişim kurabilme, liderlik ve girişimcilik olmak üzere günümüz iş dünyasının ve toplumun ihtiyaç duyduğu “anahtar yetkinlikleri” kazandırmak. SA.3.4. Eğitim ve öğretimin her düzeyinde öğrenci ve toplumun yararlanacağı yaşamboyu öğrenme olanaklarını ve bunların tanınma araçlarını sunmak ve bu alanda diğer kurumlara örnek olmak.

37 STRATEJİK AMAÇLAR  3. Eğitim-Öğretim Süreçleri ile ilgili Stratejiler ……. DEVAMI SA.3.5. Eğitim ve öğretim programlarında ulaslararasılaşmayı (yabancı öğrenci ve değişim öğrenci sayısının arttırılması, çift/ortak diploma programların sayısının arttırılması vb.) teşvik etmek ve desteklemek. SA.3.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinde bilişim teknolojilerini ve internet destekli öğretimi etkin bir şekilde kullanmak. SA.3.7. Başta lisansüstü programlarda olmak üzere, eğitim ve öğretim programlarında disiplinler arası ilişkileri geliştirmek. SA.3.8. Üniversitede sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ilişkilerini güçlendirmek.

38 4. Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri
STRATEJİK AMAÇLAR  4. Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri ile ilgili Stratejiler SA.4.1. Özgün AR-GE faaliyetleri ile evrensel nitelikte bilgi üretmek. SA.4.2. Avrupa Birliği, kamu kurumları, sanayi ve özel sektör kuruluşlar ile hedef odaklı ve öncelikli ortak AR-GE ve Yenilik projeleri üretmek ve yürütmek. SA.4.4. En az bir tematik alanda AR-GE faaliyetleri ile farklılaşmak ve mükemmellik düzeyine ulaşmak; ulusal ve uluslararası arenada bu alan(lar)da tanınmak. SA.4.3. Üniversitenin öncelikli alanlarında AR-GE altyapısı (Araştırma Merkezleri, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, TEKNOPARK, TEKMER, TTO, vb.) ve insan kaynağı kapasitesini geliştirmek ve iyileştirmek.

39 ile ilgili Stratejiler ……. DEVAMI
STRATEJİLER AMAÇLAR 4. Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri ile ilgili Stratejiler ……. DEVAMI SA.4.5. Öncelikli alanlarda ulusal ve uluslararası AR-GE işbirliklerini geliştirmek. SA.4.6. Öncelikli alanlarda çok ortaklı ve çok disiplinli AR-GE ve yenilik kültürünün geliştirilmesini teşvik etmek. SA.4.7. AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bilgileri bilimsel yayına, ürüne, sürece ve tasarıma dönüştürmek; bunları patent, faydalı model ve lisanslama ile ticarileştirmek, ekonomik faydaya ve itibara dönüştürmek.

40 STRATEJİLER AMAÇLAR 5. Uygulama ve Hizmet (Topluma Hizmet) Süreçleri
ile ilgili Stratejiler SA.5.1. Üniversitenin sahip olduğu kapasitenin (bilgi, altyapı, İK ve olanaklar ile) toplum yararına kullanılmasında öncü ve örnek bir üniversite olmak. SA.5.2. Üretilen bilginin ve yeniliklerin toplum içerisinde duyurulması ve yaygınlaştırılması; toplumun bilgi ve entelektüel düzeyinin geliştirilmesine, sosyal ve ekonomik refahına katkı sağlayacak etkinliklerin (kongre, konferans, panel, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler, vb.) düzenlenmesini teşvik etmek ve desteklemek. SA.5.3. SEM ve akademik birimlerin eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yaşam boyu öğrenmeyi toplum içerisinde yaygınlaştırmak.

41 STRATEJİLER AMAÇLAR 5. Uygulama ve Hizmet (Topluma Hizmet) Süreçleri
ile ilgili Stratejiler ……. DEVAMI SA.5.4. Ulusal Mesleki Yeterlilik ve Standartlara dayalı mesleki eğitim programlarını zenginleştirmek; “Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi” aracılığı ile yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına yönelik faaliyetler ile toplumun nitelikli ve sertifikalı insan gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak. SA.5.5. Sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek veya geliştirilmesinde etkin olarak yer almak; bu projelere kurumsal ve toplumsal düzeyde katılımı desteklemek.

42 STRATEJİK AMAÇLAR 6. İdari ve Destek Süreçleri ile ilgili Stratejiler
6. İdari ve Destek Süreçleri ile ilgili Stratejiler SA.6.1. Üniversitenin “Stratejik Amaçlarına” ulaşabilmesi için öğrenci, akademik ve idari personelin (öğrenim, iş, çalışma ve yaşam) ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, üniversite dışı toplum kesimlerinin memnuniyetini attıracak idari ve destek olanak ve hizmetlerini gelişmiş kalite standartları ile kusursuz olarak sunmak.

43 STRATEJİK AMAÇLAR 7. Yönetsel Özellikler (Yapısal) ile ilgili Stratejiler SA.7.1. Strateji ve süreçler ile yönetilen, görev ve yetkiler ile iş yapma süreçlerinin açık bir şekilde tanımlandığı, kalite süreçleri ile desteklenen katılımcı, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim ortamı oluşturmak.

44 STRATEJİK AMAÇLAR 8. Yönetsel Özellikler (Davranışsal) ile ilgili Stratejiler SA.8.1. Öğrenci, çalışan, paydaş ve toplum memnuniyetini ön planda tutan, öğrenci ve çalışanlarının liderlik, yenilikçilik ve girişimcilik özelliklerinin gelişmesini destekleyen; kurumsal bağlılığın yüksek olduğu; insan yaşamına, etnik ve kültürel değerlere saygılı; kalite ve mükemmelliği bir yaşam biçimi olarak algılayan ve uygulayan bir yönetim kültürü oluşturmak.

45 Stratejilere göre Hedef, Alt Hedef ve Göstergeler
PLANLAMA Stratejilere göre Hedef, Alt Hedef ve Göstergeler Üniversitemizin tanımlamış olduğu stratejik amaçlara ulaşılabilmesi için hedef ve alt hedefler belirlenmiş, bunların izlenebilir olabilmesi için her bir hedef ve alt hedef için gösterge(ler) ve bunların ölçüm yöntem(ler)i tanımlanmıştır.

46 ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ve GÖSTERGELER ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERİ
PLANLAMA 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) ile ilgili göstergeler ……….. ÖRNEKLER…. ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ve GÖSTERGELER ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERİ GÖSTERGE ÖLÇME YÖNTEMİ Akademik personel niteliğindeki düzey İAÜ Atama ve Yükselme Yönergesi çerçevesine göre öğretim elemanlarının akademik faaliyet puanlarının ortalaması (Öğretim üyelerinin (Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.) akademik faaliyet puanlarının toplamı / Toplam öğretim üyesi sayısı) x 100 (Öğretim üyesi yardımcılarının (Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman vb.) akademik faaliyet puanlarının toplamı / Toplam öğretim üyesi yardımcılarının sayısı) x 100 Fiziksel olanakların yeterliliği Öğrenci başına düşen derslik alanı Toplam derslik alanı / Toplam öğrenci sayısı Öğrenci başına düşen laboratuvarlar alanı Toplam laboratuvar alanı / Toplam öğrenci sayısı Sanayi kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği Akademik birim başına düşen işbirliği yapılan sanayi kuruluşlarının oranı İşbirliği yapılan sanayi kuruluşlarının sayısı / Akademik birim sayısı …….

47 ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ve GÖSTERGELER ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERİ
PLANLAMA 3. Eğitim ve Öğretim Süreçleri ile ilgili göstergeler ……….. ÖRNEKLER…. ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ve GÖSTERGELER ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERİ GÖSTERGE ÖLÇME YÖNTEMİ Programların ders planlarının kapsamı ve içerik tanımlarının yeterliliği Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi ve ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre derslerin iş yükü ve AKTS kredilerinin gözden geçirilmesi (İş yükü ve AKTS kredileri gözden geçirilen ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 Program başına ortalama ders sayısı Mezun olmak için doktora programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı / Doktora program sayısı Programlarda yabancı dilde sunulan derslerin yeterliliği Programlarda yabancı dilde sunulan derslerin oranı (Programlarda yabancı dilde sunulan toplam ders sayısı / Toplam program sayısı) x 100 Yerinde uygulama faaliyet ve süreçlerinin yeterliliği Yerinde uygulama AKTS kredilerinin oranı (Önlisans programlarındaki yerinde uygulama AKTS kredilerinin toplamı / Önlisans programlarındaki toplam AKTS kredisi) x 100 (Lisans programlarındaki yerinde uygulama AKTS kredilerinin toplamı / Lisans programlarındaki toplam AKTS kredisi) x 100 Önceki öğrenmeyi tanımaya yönelik programlarda uygulanan prosedürlerin yeterliliği Programlarda önceki öğrenme nedeniyle muaf tutulan derslerin oranı Lisans programlarında önceki öğrenme nedeniyle muaf tutulan derslerin sayısının toplamı / Lisans programlarında toplam ders sayısı Programlarda uluslararası öğrenci sayılarının yeterliliği Programlarda uluslararası öğrencilerin oranı (Toplam uluslararası öğrenci sayısı (tam zamanlı ve ERASMUS lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi) / Toplam öğrenci sayısı) x 100 …….

48 ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ve GÖSTERGELER ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERİ
PLANLAMA 4. Araştırma ve Geliştirme Süreçleri ile ilgili göstergeler ……….. ÖRNEKLER…. ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ve GÖSTERGELER ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERİ GÖSTERGE ÖLÇME YÖNTEMİ ARGE olanak ve kaynakların yeterliliği ARGE’ye üniversite bütçesinden ayrılan kaynak Kaynak miktarı yazılacak ARGE ve yenilik merkezlerinin (Teknoloji Transfer Ofisi, teknopark, kuluçka merkezleri ve TEKMER) sayısı (GYÜE-4.3.) Sayılacak Uluslararası ARGE çalışmalarının yeterliliği Uluslararası işbirliği ile yapılan ARGE ve yenilik projeleri sayısı (GYÜE-3.3, GYÜE-1.3 ile ilişkili) Uluslararası ARGE ve yenilik işbirliklerinden elde edilen fon tutarı (GYÜE-3.4; GYÜE-1.4 ile ilişkili) Fon tutarı yazılacak ARGE’ yi özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği ARGE faaliyetleri ile ilişkili verilen teşvik, ödül ve takdir sayısı ARGE projelerine verilen teşvik, ödül ve takdir sayısı ARGE çalışmalarının bilimsel yayına, ürüne ve patente dönüştürülmesindeki yeterlilik ARGE sonuçlarının bilimsel yayına, ürüne, faydalı modele/tasarıma ve patente dönüşme oranları Toplam Bilimsel yayın (SCI-expanded, SSCI ve A&HCI) sayısı (GYÜE-1.1) Patent belge sayısı (GYÜE-2.2) Patent başvuru sayısı toplamı /Toplam ARGE faaliyeti sayısı Faydalı ürün/model/tasarım ile sonuçlanan ve belgelenen ARGE faaliyeti sayısı / Toplam ARGE faaliyeti sayısı İAÜ’ nün girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin yeterliliği Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE) Puanı İAÜ’nün toplam GYÜE puanı İAÜ’nün GYUE sıralamasındaki yeri …….

49 ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ve GÖSTERGELER ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERİ
PLANLAMA 8. Yönetsel Süreçler (Davranışsal) ile ilgili göstergeler ……….. ÖRNEKLER…. ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ve GÖSTERGELER ÖZ DEĞERLENDİRME KRİTERİ GÖSTERGE ÖLÇME YÖNTEMİ Akademik ve idari personelin memnuniyetinin yeterliliği Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi Akademik ve idari personel tarafından doldurulan anket sonuçları Paydaş memnuniyetinin yeterliliği Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyeti Toplum memnuniyet anketine verilen cevapların toplamının ortalaması İşveren memnuniyet anketine verilen cevapların toplamının ortalaması Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği Lider Davranış Etkinliği Anketi Ankete verilen cevapların toplamının ortalaması Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği İlgili soruya verilen cevapların ortalaması …….

50 Yakın Zamanda Uygulanması Planlanan Anketler
ANKETLER Bu kapsamda stratejik çalışmaları ve kurumsal değerlendirmeyi destekleyen, veri kaynağı olarak anketlerden yararlanılmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde uygulanan ve yakın gelecekte uygulanması planlanan anketler şunlardır: Uygulanan Anketler Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi Öğrenci Danışman Değerlendirme Anketi Lider Davranış Etkinliği Anketi (Hem Akademik hem de İdari) Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi Toplum Memnuniyet Anketi Yakın Zamanda Uygulanması Planlanan Anketler İşveren Memnuniyet Anketi Mezun Anketi Öğrenci – İdari ve Destek Hizmetleri Memnuniyet Anketi Engelli Öğrenci Memnuniyet Anketi Yabancı Öğrenci Memnuniyet Anketi Yeni Öğrenci Memnuniyet Anketi İşveren Staj Değerlendirme Anketi 50

51 Strateji ve hedeflere göre Faaliyet / Projeler
PLANLAMA Strateji ve hedeflere göre Faaliyet / Projeler Ve Kaynak Planlama ve Bütçeleme Önümüzdeki 5 yıla ilişkin olarak belirlenecek olan hedeflere ulaşılması için, yapılması gereken Faaliyetler / Projeler tespit edilecek ve bunlarla ilgili Kaynak Planlaması ve Bütçelemesi gerçekleştirilecektir.

52 STRATEJİK YÖNETİM Stratejik planın uygulanması aşamasında, stratejik plana dayalı stratejik yönetim sisteminin oluşturulması ve stratejik planın hayata geçirilmesi için aşağıdaki şekilde gösterilen yönetim yapılanması öngörülmektedir.

53 İlginiz için teşekkür ederim.


"EUA-IEP 2. ZİYARETİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18 Eylül 2013" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları