Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Oluşumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Oluşumu"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Oluşumu
Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Arş. Gör. Işıl Kabakçı İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 19 Nisan 2004

2 e-Avrupa Avrupa Birliği ülkelerinin bilgi toplumuna geçişini düzenlemek amacıyla oluşturulan eEurope planı doğrultusunda 2001 yılında aday ülkelerinde dahil edildiği eEurope+ planı hazırlandı.

3 e-Türkiye Girişimi eEurope+ planı gereğince Tübitak başkanlığında Türkiye’de E-Türkiye Girişimi başlatıldı. Çeşitli çalışma grupları oluşturuldu ve sonuçlar 1. Bilişim Şurası’nda (10-12 Mayıs 2002) tartışıldı.

4 e-Dönüşüm Türkiye Acil Eylem Planı (3 Ocak 2003)
58. Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı'nda e-Dönüşüm Türkiye Projesi'ne yer verilmiş, söz konusu projenin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak DPT Müsteşarlığı görevlendirilmiştir. Ayrıca, 27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir.

5 Bilgi Toplumu Dairesi Bu görevin yerine getirilmesi amacıyla DPT bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. (Mart 2003)

6 e-Dönüşüm Türkiye Projesi
Bu proje ile; Bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları ve mevzuatının, öncelikle Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, bu konuda eEurope + kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planının Ülkemize uyarlanması, Vatandaşın, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi, Kamu idaresinin, şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesine katkıda bulunulması, Kamu hizmetlerinin sunumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılarak, iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunulması, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında kaynak israfını azaltmak amacıyla, kamunun mükerrerlik arz eden veya örtüşen ilgili yatırım projelerinin bütünleştirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonun sağlanması, Sektördeki özel sektör faaliyetlerine yukarıdaki ilkeler ışığında yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

7 Kısa Dönemli Eylem Planı
e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin yürütülmesinde, günümüze kadar yapılan çalışmalardan, bilgi birikiminden ve oluşumlardan yararlanma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde, daha önce ülkemizin e-Avrupa+ Girişimine taraf olmasını takiben başlatılan e-Türkiye Girişimi kapsamında oluşturulan çalışma grupları koordinatörleriyle 28 Nisan 2003 tarihinden itibaren yapılan çalışmalar, Kısa Dönem Eylem Planı'nın (KDEP) hazırlanması ile neticelenmiştir. KDEP’de Bilgi Toplumu Stratejisi, Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği, Eğitim ve İnsan Kaynakları, Hukuki Altyapı, Standartlar, e-Devlet, e-Sağlık ve e-Ticaret alanlarında toplam 73 projeye yer verilmiştir.

8 Çalışma Grupları dönemini kapsayan KDEP'in hazırlık çalışmaları sürecinde yeniden düzenlenen çalışma grupları ve koordinasyonundan sorumlu kuruluşlar aşağıdadır: 1) Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu: Milli Eğitim Bakanlığı 2) Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu: Ulaştırma Bakanlığı 3) Hukuki Altyapı Çalışma Grubu: Adalet Bakanlığı 4) e-Devlet Çalışma Grubu: Devlet Planlama Teşkilatı 5) e-Ticaret Çalışma Grubu: Dış Ticaret Müsteşarlığı 6) Standartlar Çalışma Grubu: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı 7) e-Sağlık Çalışma Grubu: Sağlık Bakanlığı 8) İzleme Çalışma Grubu: Türkiye Bilişim Derneği

9 Bilişim Şuraları Bilişim şurasında iletişim altyapısının imkanları ile e-Dönüşüm Türkiye projesinin eğitim, sağlık, hukuk, kamu yönetimi ve ekonomi alanlarında uygulamaya geçirilmesi sürecinde karşılaşılması muhtemel olumlu ve olumsuz sonuçlar ile bilişim reformlarının yaratacağı fırsat ve tehditler tartışılacaktır. Tübitak, DPT, Türk Telekom, Eğitek ile TBD, TBV, TÜBİSAD, TTGV, TZV tarafından düzenleniyor.

10 Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Türkiye Bilişim Derneği 1971 Yılında kurulmuş ve 7 Mart 1994 tarihli ve 94/5420 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kamu yararına çalışan bir dernek statüsü kazanmıştır. TBD’ye E-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini bir sivil toplum kuruluşu olarak izleme görevi verilmiştir.

11 TBD Etkinlikleri 8000’den fazla üyesi bulunan Türkiye Bilişim Derneğinin amacı, Türkiye’de bilişimle ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı verici biçimde, çağdaş boyutlarda uygulanmasını sağlamaktır.

12 TBD’nin Misyonu Bilişim kesimi içinde “Entellektüel Liderlik” rolünü üstlenen TBD’nin görevi başta, bilişim mesleğindeki çalışanların sorunları olmak üzere, sektörün tüm sorunlarına sahip çıkmak, Bilişim Kültürünü yaymak için kamuoyuna açık, düzenli yayınlar yapmak, bilişim / bilgisayar okur-yazarlığını artıracak ve internet kullanımını yaygınlaştıracak önlemler almak, ulusal politikalar belirlenirken Bilişim Teknolojisine (BT) öncelik verilmesi için çalışmalar yapmak, BT projelerinin başarıyla gerçekleşmesini sağlayacak Proje Yönetim Bilincini oluşturmak, Bilişim alanında uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek, verimliliği artırmadaki en önemli araçlardan olan BT’yi toplumun tüm kesimlerine duyurmak, etkin kullanımına öncülük etmek.

13 TBD’nin Türkiye’nin Bilişim Toplumu olma yolundaki çalışmaları
Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapar/ yaptırır, Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlar, raporlar hazırlar ve hazırlatır, bilgi alış verişi ve işbirliği olanakları yaratır, Teknik ve bilimsel yayın yapar, Meslek içi eğitim programları düzenler ve uygular, Konferans, kurultay, seminer, açıkoturum, düzenler, Bilişimle ve ilgili diğer konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenler ve bu tür toplantılara katılır, Benzer sivil kuruluşlarla ilişkiler kurar, Bilişimle ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş oluşturur, ilgililerin dikkatlerine sunar, yeni plan ve politikaların oluşmasına katkı verir.

14 TBD Çalışma Grupları TBD çalışma grupları, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapılması amacıyla oluşturulur. Çalışma grupları, "TBD Çalışma Grupları ve Proje Ekipleri Yönergesi" ne göre kurulur ve faaliyette bulunurlar. Şu an dernek bünyesinde aktif olan çalışma grupları ve danışma/program kurulları şunlardır: Bilişim Dergisi Yayın Kurulu (1972) Bilişim Terimleri Kurulu (1973) Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu (SEKY) TBD Hukuk Çalışma Grubu BİM Yöneticileri Seminerleri Danışma Kurulu (BIMY)(1995) Kamu Bilgi işlem Birim Yöneticileri Birliği (KAMU-BIB) (1995) Genç Girişim Çalışma Grubu(1996) TBD Genç Çalışma Grubu (1997) Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu TBD Avrupa Birliği Çalışma Grubu (2001) Internet Çalışma Grubu (1996) TBD ECDL Çalışma Grubu TBD İnşaatBT Çalışma Grubu TBD Yazılım İhracatı Çalışma Grubu Türki Cumhuriyeler Çalışma Grubu TBD Kurum Temsilcilikleri Çalışma Grubu TBD Yatağan Çalışma Grubu (i-BELDE) TBD BİM-KLÜP Çalışma Grubu TBD Üyelerle İlişkiler Komitesi

15 TBD Şubeleri Merkez (Ankara) İstanbul Şubesi Bursa Şubesi
Temsilcilikler (9 il)

16 TBD Eskişehir Şubesi TBD Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şubesinin açılması kararı alındı. Bu karar gereğince 10 Şubat 2004 tarihinde Osmangazi Üniversitesi’nde TBD Eskişehir Şubesi Oluşum Toplantısı düzenlendi. Attila Yıldırım (Osmangazi Üniversitesi) Uğur Akkuş (Osmangazi Üniversitesi) Ahmet Ayvalı (TBD) Aydın Kolat (TBV) M. Emin Mutlu (Anadolu Üniversitesi)

17 TBD Eskişehir Şubesi Toplantıda geniş katılım sağlanmış ve katılımcıların görüşleri alınmıştır. TBD Eskişehir Şubesi’nin kuruluş çalışmalarına başlama kararı verilmiştir. Kurucular listesinin merkeze sunulması sonrasında, resmi kuruluş işlemleri yerine getirilerek, şubenin kuruluşu tamamlanacak ve üye kaydına başlanacaktır.

18 Mektup Listesi TBD Eskişehir Şubesine ilgi duyanları sanal ortamda biraraya getirmek amacıyla adresine yada adresine mail gönderebilirsiniz. Üye olmak için listeye başvurmanız yeterlidir.

19 Bilgi Toplumu Dairesi’nin Kutlama Yazısı
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Eskişehir Şubesi İlgililerine; Kurulduğundan bu yana ciddiyet ve özveri ile sürdürdüğü bilgi toplumuna yönelik faaliyetleri ile sektöre ve ülkemize benzersiz hizmetlerde bulunan Türkiye Bilişim Derneğinin Eskişehir Şubesi’nin açılışını büyük bir memnuniyet ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye’de kısa bir dönem önce yeni bir idari yapılanma ile sürdürülmeye başlanan bilgi toplumuna dönüşüm ile ilgili çalışmalar, 59.Hükümet Acil Eylem Planı kapsamında ülkemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektörü temsil eden meslek grupları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanmış olan e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı ile devam etmektedir. Projenin koordinasyonu bilindiği gibi Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde oluşturulmuş olan Bilgi Toplumu Dairesi’nin temel görevleri arasındadır. Bu vesile ile, Eskişehir gibi ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden birinde böylesine önemli bir konuda bilgi toplumuna dönüşüm yolunda hizmet verecek bir organizasyonun oluşturulmuş olması nedeniyle sizleri kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor ve gelecekte sürdürülecek çalışmalarda değerli destek ve katkılarınızı bekliyoruz. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ

20 TBD Eskişehir Şubesi Eskişehir’in,
birden fazla üniversitesi olan dördüncü il olması, öğrenci sayısı açısından en büyük il olması Türkiye’nin eğitim talebini büyük oranda karşılayan il olması, Eskişehir’de TBD’nin bir şubesinin açılması gerekliliğini göstermektedir.

21 Sorularınız ve Önerileriniz…
TEŞEKKÜRLER….. Sorularınız ve Önerileriniz…


"Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Oluşumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları