Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TEDAVİSİNDE GENEL PRENSİPLER VE ÖRNEKLER. 2 Sedare dolorem opus divinum MEG.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TEDAVİSİNDE GENEL PRENSİPLER VE ÖRNEKLER. 2 Sedare dolorem opus divinum MEG."— Sunum transkripti:

1 1 TEDAVİSİNDE GENEL PRENSİPLER VE ÖRNEKLER

2 2 Sedare dolorem opus divinum MEG

3 3 K uvvetli bir doku harabiyetine bağlı olan ya da olmayan, insanın geçmişte edindiği, subjektif, primitif protektif deneyimleri ile ilgili sensoryal ve emosyonel bir duygudur. MEG

4 4 ğrı, ağrının algılanmasını gerçekleştiren özel oluşumlar olan “NOCİCEPTÖR”lerin, hasara uğramış inflamasyonlu bölgede lokal olarak salınan mediyatörler (ALGESİK) tarafından uyarılması ile algılanılır. A MEG

5 5 ’ LER VE ORTAYA ÇIKTIKLARI YERLER Dokudan salınan mediyatörler; Serotonin, histamin,potasyum, lökotrienler ve prostaglandinler, Plâzmadan salınan; Kininler, Sinir uçlarından salınan; “P” (Supstans P). MEG

6 6 HÜCRE HASARI ARAŞİDONİK ASİT L LİPOOKSİJENAZ S SİKLOOKSİJENAZ LÖKOTR LÖKOTRİEN PROSTAGLANDİN Sinir uçlarının hassaslaşması Vazodilatasyon Kapiller permeabilite artışı Mikrodolaşımın bozulması Sinir köklerine bası ÖDEM DOKU HARABİYETİ NEDENLİ AĞRI OLUŞMASI MEG

7 7 NIN SINIFLANDIRILMASI 1. Kaynaklandığı dokuya göre, Yüzeysel ağrı, derin ağrı. 2. Duyum şekline göre -Ani, keskin, batıcı, -Yavaş artan, -Künt, bazen yanıcı. 3. Etyopatojenezine göre -Mekanik, -Enflamatuvar 4. Klinikte kullanımına göre -Akut ağrı -Kronik ağrı. MEG

8 8 Daima nociceptif nitelikte, neden olan lezyon ile ağrı arasında zaman, yer ve şiddet bakımından yakın ilişki olup, başlangıcı genellikle 6 aydan kısa süreli olma özelliklerini taşır. MEG

9 9 oku hasarından sonra oluşan, ayları aşan süreleri ile devamlılık gösteren, hasta tarafından ağrının yeri karakteri ve zamanı ile ilgili yeterli bilgi verilemeyen ağrıdır. D MEG

10 10 MEG

11 11 Klasik tedavisi MEG

12 12 Modern Tedavisi MEG

13 13 Hastada anksiyete oluşmaz, Günlük ilaç gereksinimi minimal olur, Yan etki ve tolerans görülmesi en aza iner. Tedavide Sürekliliğin Yararları MEG

14 14 Tedavi Yöntemleri 1. FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER, 2. SİNİR BLOKLARI, 3. SENSORYAL STİMÜLASYON YÖNTEMLERİ, 4. FİZİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ, 5. RADYOFREKANS LEZYON JENERATÖR İLE UYGULANAN TERMOKOAGULASYON YÖNTEMLERİ, 6. PSİKOLOJİK GİRİŞİMLER, 7. CERRAHİ GİRİŞİMLER. MEG

15 15 NON-NARKOTİK ANALJEZİKLER, NARKOTİK ANALJEZİKLER, ANTİDEPRESAN VE SEDATİFLER, ANTİKONVÜLSANLAR ANTİSTAMİNLER MEG

16 16 Tedavisinde Temel Prensipler 1. İlaçların oral kullanımı seçilmelidir, 2. Analjezik ilaç dozu hastaya göre düzenlenmelidir, 3. Uykusuzluk etkin bir şekilde tedavi edilmelidir 4. Tedavinin neden olduğu yan etkiler tedavi edilmelidir, 5. Gerektiğinde hastalara adjuvant (yardımcı) ilaç verilmelidir, 6. Hastanın takibi dikkatle ve sürekli olarak yapılmalı, hastanın doktoru ile diyalogu sürdürmesine olanak tanınmalıdır. MEG

17 17 KUVVETLİ OPİOİD+NSAID + KUVVETLİ OPİOİD+NSAID +ADJUVANT ZAYIF OPİOİD+NSAID +ADJUVANT NSAID+ADJUVANT WHO’nun TEDAVİSİNDE MERDİVEN SİSTEMİ A AĞRI SÜRERSE AĞRI MEG

18 18 Bu sistemin ilk basamağı en hafif şiddetteki ağrının tedavisine yönelik ilaçları içerir: Aspirin, Parasetamol, İbuprofen. NSAID ( non-steroid antienflamatuvar ilaçlar ): MEG

19 19 Non-Opioid ve NSAİ ilaçların kullanıldığı ağrılı durumlar: Periostun mekanik gerilmesi, Tendon ya da adalelere mekanik bası, Subkutan dokuların gerginliği, Plevra ve peritonun mekanik gerginliği, Antikanser tedavi nedenli adale ve eklemlerin katılık ve inflamasyonu. MEG

20 20 Gastrointestinal sistem düzensizlikleri, Hemostaz ve koagulasyon bozuklukları, Elektrolit dengesi bozuklukları, Karbonhidrat metabolizma bozuklukları, Protein bağlanma metabolizma bozuklukları, Hipersensitivitenin klinik belirtileri. NSAİ ilaçların yan etkileri MEG

21 21 ADJUVANT İLAÇ Steroidler, Antidepresanlar, Anksiolitikler, Fenothiazinler Antikonvülsanlar, Amfetaminler. MEG

22 22 NSAİİ + ZAYIF OPİOİD(KODEİN) + ADJUVANT İLAÇLAR NSAİİ + ZAYIF OPİOİD(KODEİN) + ADJUVANT İLAÇLAR ORTA ŞİDDETteki ağrıda İKİNCİ BASAMAK ağrı tedavisi yapılır MEG

23 23 CODEİN................ 40mg CAFFEİN.............. 40mg PARACETAMOL.....325mg ( veya ASPİRİN..... 325 mg) örnek reçete MEG

24 24 Bazı analjeziklerin günlük maksimum dozları Codein........ 100 –120 mg, 6 saatte 1 kez / gün, Aspirin........ 650 mg, 4 saatte 1 kez / gün, Parasetamol.... 650 mg, 4 saatte 1 kez / gün, İbuprofen....... 800 mg, 8 saatte 1 kez / gün, (Artril drg. 200 - 400 mg/drg.) Diklofenak...... 150 mg/gün (Volteren tabl. 25 – 100 mg/tabl.) MEG

25 25 TRAMADOL(Contramal) antral etkili  opioid agonisti, monoaminerjik aktiviteye sahip sentetik analjeziktir. Non-opioid mekanizma daha baskın olmasına karşılık etkisini hem opioid hem non-opioid mekanizma ile gösterir. Akut ve kronik, orta şiddetliden, şiddetli ağrılara kadar etkilidir. S MEG

26 26 şiddetli ve çok şiddetli ağrılarda MEG

27 27 Oral ; * tablet, * sıvı Subkutan, İntramusküler, İntravenöz, Rektal, Epidural, İntratekal, İntraventriküler. MORFİN kullanma yolları MEG

28 28 MORFİN’İN AĞRI KESME YOLLARI –Ağrı eşiğini yükseltir, –Ağrıya reaksiyon örneğini değiştirir, –Uyku oluşturur, –Hiperkapniye neden olur (merkezi etkili solunum depresyonu, hipoven- tilasyon). MEG

29 29 –Konstipasyon, –SSS yan etkileri, –Bulantı, kusma, kaşıntı, –Solunum depresyonu, –Tolerans gelişmesi, –Fiziki bağımlılık, –İptila (psikolojik bağımlılık). NARKOTİK ANALJEZİKLERİN YAN ETKİLERİ MEG

30 30 erdiven sistemindeki non-opioid + opioid + adjuvant ilaç kombinasyonları bu riski en aza indirmektedir. M MEG

31 31 Morfinin dozu aşağıdaki kriterlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir: –Ağrının şiddetine, –Uygulama süresine, –Hastanın yaşına, –Hastanın beslenme durumuna, –Hastalığın hali hazır durumuna. MEG

32 32 uygun doz ayarlaması yapılarak ; gerektiği dozda ve gerektiği süre kullanılabilir. MORFİN MEG

33 33 MORFİN’İN, UYGUN DOZDA KULLANILDIĞINDA, SOLUNUM DEPRESYONU ETKİSİNİN MEG

34 34 MEPERİDİN MEG

35 35 etkileri ; toksik Tremor, Seyirme, Ajitasyon, Konvülsiyon. MEG ’in normeperidin

36 36 POSTOPERATİF TEDAVİSİ MEG

37 37 –Postoperatif ağrının hayatı tehdit eden sorunlara neden olması, –Ağrı, anksiyete, uykusuzluk, –Postoperatif ağrının cerrahiye bağlı morbidite ve mortaliteye etki etmesi, taburcu olmayı geciktirmesi, Postoperatif Tedavisini güncelleştiren nedenler (1) MEG

38 38 –Ağrının meydana geliş mekanizması- nın anlaşılması, –Emniyetli ve etkin ağrı tedavisi yöntemlerinin bulunması, –Lojistik ve uygulama ile ilgili sorunların çözümü için kolaylıkların sağlanması. Postoperatif Tedavisini güncelleştiren nedenler (2) MEG

39 39 Postoperatif dan etkilenen sistemler: –Solunum sistemi (solunum hareketlerinde kısıtlılık,sekresyon birikimi,kollaps) –Kardiyovasküler sistem (taşikardi, periferik vasküler direnç artışı,kalp yükü artışı, hareket kısıtlılığına bağlı tromboembolik olaylar), –Gastrointestinal sistem(sempatik aktivite artışı, barsak hareketlerinde azalma, staz ve dilatasyon), –İskelet kas sistemi (ağrı spazm ağrı). MEG

40 40 POSTOPERATİF TEDAVİSİ İÇİN GİRİŞİM DÖNEMLERİ –PREANESTEZİK DÖNEM –İNTRAOPERATİF DÖNEM –POSTOPERATİF DÖNEM MEG

41 41 POSTOPERATİF TEDAVİSİNDE PREANESTEZİK DÖNEM UYGULAMA: * Premedikasyonda opioid, * Rejyonel anestezi uygulaması, * PCA - Hasta kontrollü analjezi. MEG

42 42 POSTOPERATİF TEDAVİSİNDE İNTRAOPERATİF DÖNEM UYGULAMA: * Opiodlerin anesteziklerle kombinasyonu, * İntravenöz ön yükleme ve intermittant dozlarda idame. MEG

43 43 POSTOPERATİF TEDAVİSİNDE POSTOPERATİF DÖNEM UYGULAMA (1) 1. PARANTERAL YÖNTEMLER a. İntravenöz, b. İntramusküler, c. Subkütan. 2. NON-PARANTERAL YÖNTEMLER a. Solunum yolu, c. Transdermal yol b. Gastrointestinal yol d. Transmukozal yol, ı. Oral e. İntraplevral yol. ıı. Rektal MEG

44 44 POSTOPERATİF TEDAVİSİNDE POSTOPERATİF DÖNEM UYGULAMA (2) 3. REJYONEL YÖNTEMLER a. Periferik bloklar b. İntraspinal yöntemler. Epidural. İntratekal 4.. NON-FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER a.. Stimülasyon yöntemleri,.Tens.Akupunktur b. Kriyoanaljezi MEG

45 45 POSTOPERATİF ANALJEZİ SAĞLAMADA KULLANILAN İLAÇLAR Opioidler, Non-opioid analjezikler, Azot protoksit, Lokal anestezikler, Ketamin. MEG

46 46 İV. OPİOİD UYGULAMA POSTOPERATİF TEDAVİSİNDE İV. OPİOİD UYGULAMA MORFİN: Ön yükleme dozu; Bolus 0.08 – 012 mg/kg İnfüzyon ; 5 – 15 mg/30-60 dk. İdame dozu ; 1 – 3 mg/saat MEPERİDİN : Ön yükleme dozu; Bolus 1 – 1.5 mg/kg İnfüzyon ; 0.5 – 1.5 mg/kg/30-60 dk. İdame dozu ; 0.25 – 0.7 mg/dk. FENTANİL : Ön yükleme dozu; Bolus 50 – 150  g İdame dozu ; 0.7 – 2  g/dk. MEG

47 47 DİKKAT ! MEG

48 48 *OPİOİDLER: Morfin, Meperidin *KETOROLAK TROMETAMİN: Etkisi 10 dakikada başlar (İ.M.), Peak düzey : 40 – 60 dakikada Analjezi süresi : 6 saat Yükleme dozu : 60 mg (İ.M.) İdame : 6 saatte bir 30 mg (İ.M.) Renal bozuklukta doz ½ oranında uygulanır. Gastrointestinal sisteme etkisi unutulmamalı, mide yakınmaları olanlarda kullanılmamalıdır. MEG

49 49 ORAL YOL POSTOPERATİF TEDAVİSİNDE ORAL YOL KULLANILMASI Kuvvetli opioidler (Morfin) Zayıf opioidler (Kodein) NSAİ İlaçlar MEG

50 50 Rektal yol ile kullanılan ilaç formları Suppozituvar Hidrojeller, Osmet (hız kontrollü pompalar) MEG

51 51 POSTOPERATİF TEDAVİSİNDE İNTRAPLEVRAL YOL MEG

52 52 POSTOPERATİF TEDAVİSİNDE REJYONEL BLOKLAR PERİFERİK BLOKLAR *. Periferik sinir blokları* İnfiltrasyon, -üst ekstremiteler, * Yüzeyel, - gövde, - alt ekstremiteler. SANTRAL BLOK (İNTRASPİNAL YÖNTEMLER) * Epidural analjezi, * İntratekal analjezi MEG

53 53 POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE NON-FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER * Stimülasyon yöntemleri.TENS.Akupunktur *Kriyoterapi MEG

54 54 astanın;hekiminin, kendisine yardım etmek için elinden geleni yaptığına ve ağrısını geçireceğine inanmasını sağlamak; tedavide ilk başarıya ulaşmak demektir. H MEG


"1 TEDAVİSİNDE GENEL PRENSİPLER VE ÖRNEKLER. 2 Sedare dolorem opus divinum MEG." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları