Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYET MUHASEBESİ TESMER - 1 Maliyet Muhasebesi nedir? Üretilen mamul ya da sunulan hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türleri, maliyet yerleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYET MUHASEBESİ TESMER - 1 Maliyet Muhasebesi nedir? Üretilen mamul ya da sunulan hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türleri, maliyet yerleri."— Sunum transkripti:

1

2 MALİYET MUHASEBESİ TESMER - 1

3 Maliyet Muhasebesi nedir? Üretilen mamul ya da sunulan hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türleri, maliyet yerleri ve ilgili oldukları mamul veya hizmet cinsleri bakımından belirlenmesine ve izlenmesine olanak sağlayan bir hesaplama ve kayıtlama sistemidir Maliyet bugün ya da gelecekte işletmeye bir fayda getirmesi beklenen ürünler ve hizmetler için katlanılan fedakarlıkların nakit ya da nakit benzeri değerlerle ifade edilmesidir

4 Maliyet Muhasebesi amaçları nelerdir?  Birim mamul ve toplam maliyetini hesaplamak,  Maliyet kontrolüne yardımcı olmak, Kalite standardını koruyarak maliyet ve giderleri kontrolüne yönelik yöntemlerin geliştirilmesi.  Geleceğe yönelik planların yapılmasına yardımcı olmak,  Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak.

5 Finansal – Maliyet Muhasebe Farkı İşletme İçi İşletme Dışı Maliyet Muhasebesi Üretim maliyetleri Başarının değerlendirilmesi Maliyet Kontrolü Geleceğin planlanması Finansal Raporlama Başarının Değerlendirilmesi Finansal Muhasebe İlgililerAmaçlar Finansal Muhasebe Maliyet Muhasebesi  Belge düzeni ve yöntemleri yasalara bağlıdır.  Belge düzeni ve yöntemlerin uygulanmasında yasal zorunluluk yoktur  Üçüncü kişilerin ihtiyaç duyduğu bilgiler üretilir.  Yöneticilerin ihtiyaç duyduğu bilgiler doğrultusunda hazırlanır  İşletmenin belirli bir andaki mali durumunu ve faa- liyet döneminin sonucunu ortaya koymayı amaçlar  Yöneticilerin değerlendirilmesine ve karar almaya yönelik bilgiler üretilir  Ticaret işletmelerinde genel muhasebe sisteminin kullanılması yeterlidir  Üretim ve hizmet işletmelerinde genel muhasebenin yanı sıra maliyet muhasebesinin de kullanılması gerekir  Üretilen mamullerin ve yarı mamullerin maliyetlerinin hesaplamayı amaçlar

6 Çevre İşletme ZARAR Amaçsız Varlık Tükenmesi VARLIKLAR Satın Alma Harcama Üretim için Varlık Tükenmesi Mamul Maliyeti MAMUL Hasılat temini için Varlık Tükenmesi GİDER HASILAT Varlığa Dönüşüm Maliyet

7 Maliyet Muhasebesi Kavramları - gider - Bilanço yaklaşımına göre gider Bir işletmenin belirli bir dönemdeki mamul teslimi veya üretim, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlar veya yükümlülüklerde meydana gelen artışlardır. Gelir Tablosu yaklaşımına göre gider İşletmenin faaliyetlerini ve varlığını sürdürebilmesi ve bir ekonomik yarar (gelir elde etmesi) sağlaması için belirli bir dönemde kullanıldığı ve tükettiği girdilerin faydası tükenmiş maliyetlerinin hasılattan düşülen kısmıdır. Gider Hasılat elde etmek amacıyla işletme varlıkların tüketilmesidir

8 Maliyet Muhasebesi Kavramları - zarar - Bilanço yaklaşımına göre zarar Belirli bir dönemde bir işletmenin özsermayesinde, giderler ve işletmeden çekilen değerler hariç, olağan dışı faaliyetler veya arızi yapılan işlemler ve olaylar sonucunda meydana gelen azalışlardır. Yangın, deprem vb. doğal afetler sonucunda işletme varlıklarında bir azalma meydana geldiğinde özsermayedeki azalma zararı ifade etmektedir. Belirli bir dönemde işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bir gelir elde edilmesi dışında, arızi iş ve olaylardan dolayı kullanılan veya tüketilen varlıkların hasılattan düşülen, yararı tükenmiş maliyetlerdir. Gelir Tablosu yaklaşımına göre zarar Zarar Amaçsız tüketilen varlıkların maliyetidir. Örneğin, yangın, hırsızlık gibi nedenlerle varlığın yok olması. Hasılat ile gider arasındaki olumsuz farktır. Örneğin, üretilen mamulün maliyetinin satış değerinden yüksek olması.

9 Gider - Maliyet tükenmiş maliyetlerGider, belli bir dönemin hasılatının elde edilmesi amacıyla kullanılmış, tükenmiş maliyetlerdir. Tükenmiş maliyetler, işletmenin varlığı olma niteliğini kaybeden, gelecekte gelir yaratma olasılığı bulunmayan ve bu nedenle cari dönem gelirinden çıkartılan ya da dağıtılmamış kârlara yüklenen tutarlardır. Satılan hizmetlerin maliyeti ve sunulan hizmetin müşterileri tatmin etmeme maliyeti tükenmiş maliyetlere örnek olarak verilebilir. Tükenmemiş maliyetler, işletmenin gelecekte gelir yaratmasında yararlı olacağı beklenen varlıkları temsil eder. Bu maliyetlerin çoğu, gelecekte gelir elde etmek amacıyla tüketileceklerdir. Örneğin, peşin ödenmiş giderler ve sabit varlıklar tükenmemiş maliyetler olarak nitelendirilebilir

10 Maliyet Muhasebesi Kavramları - Hasılat / Harcama - Hasılat Bir varlık ya da hizmet satışı karşılığında elde edilen nakit veya nakit benzeri değerlerin brüt tutarını ifade eder. Harcama Bir mamul ya da hizmeti elde etmek amacıyla yapılan ödeme veya ödeme vaadini ifade eder.

11 Maliyetlerin Sınıflandırılması -1 ÜRÜNLERE YÜKLENMELERİNE GÖRE –Direkt Maliyetler –Endirekt Maliyetler FAALİYET HACMİYLE İLİŞKİLERİNE GÖRE –Değişken Maliyetler –Sabit Maliyetler MALİYET ÇEŞİTLERİNE GÖRE –İlk Madde ve Malzeme Giderleri –Memur Ücret ve Giderleri –Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler –Çeşitli Giderler –Vergi, Resim ve Harçlar –Amortisman ve Tükenme Payları –Finansman Giderleri

12 Maliyetlerin Sınıflandırılması -2 FONSİYONLARINA GÖRE –Satınalma (tedarik) giderleri –Üretim Giderleri –Araştırma ve Geliştirme Giderleri –Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri –Genel Yönetim Giderleri –Finansman Giderleri MALİYETLERİN SAPTANMA ZAMANINA GÖRE –Fiili maliyetler –Standart Maliyetler MALİYETLERİN DÖNEM GELİRİNE YÜKLENMESİNE GÖRE –Mamul maliyeti –Dönem maliyeti MALİYETLERİN KAPSAMINA GÖRE –Tam Maliyet Yöntemi –Değişken Maliyet Yöntemi –Normal Maliyet Yöntemi –Asal (Direkt) Maliyet Yöntemi

13 Maliyetlerin Sınıflandırılması -3 ÜRÜNLERE YÜKLENMELERİNE GÖRE –Direkt Maliyetler –Endirekt Maliyetler Direkt Maliyetler Direkt Maliyetler, belirli bir mamul veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilmesidir. Endirekt Maliyetler Endirekt Maliyetler, belirli bir mamul veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemeyip, bir takım dağıtım ölçüleri yardımı ile yüklenebilen maliyetlerdir.

14 Maliyetlerin Sınıflandırılması -4 Sabit Maliyetler, belirli bir zaman dilimi ve faaliyet hacmi içinde, faaliyet hacmindeki artış ve eksilişlerden etkilenmeyerek aynı kalan giderlerdir Değişken Maliyetler, faaliyet hacmine bağlı olarak artan ya da azalan giderlerdir FAALİYET HACMİYLE İLİŞKİLERİNE GÖRE –Sabit Maliyetler –Değişken Maliyetler

15 Sabit maliyetler Üretim Miktarı Maliyet Toplam Sabit Maliyetler

16 Sabit maliyetler Üretim Miktarı Maliyet Birim Sabit Maliyetler

17 Sabit maliyetler Üretim Miktarı Maliyet Yarı Sabit Maliyetler (Toplam)

18 Değişken maliyetler Üretim Miktarı Maliyet Birim Değişken Maliyetler

19 Yarı değişken / toplam maliyetler Üretim Miktarı Maliyet Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler

20 Dönemin üretim giderlerinin tamamının, direkt, endirekt, sabit, değişken vb olmasını dikkate almaksızın üretilen mamullerin maliyetine yüklenmesidir. MALİYETLERİN KAPSAMINA GÖRE –Tam Maliyet Yöntemi Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri Direkt İşçilik Maliyetleri Genel Üretim Maliyetleri: Değişken GÜM Sabit GÜM ÜRETİLEN MAMULLERİN MALİYETİ

21 Dönemin üretim giderlerin sadece değişken maliyetlerin esas alınarak hesaplanan yöntemdir. MALİYETLERİN KAPSAMINA GÖRE – Değişken Maliyet Yöntemi Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri Direkt İşçilik Maliyetleri Genel Üretim Maliyetleri: Değişken GÜM Sabit GÜM ÜRETİLEN MAMULLERİN MALİYETİ Sabit GÜM

22 Dönemin üretim giderlerinin hesaplanmasında üretimle ilgili tüm değişken maliyetler ile kullanılan kapasiteye bağlı olarak sabit maliyetleri kapsayan yöntemdir. Kullanılmayan kapasite sonuç hesaplarında izlenir. MALİYETLERİN KAPSAMINA GÖRE – Normal Maliyet Yöntemi Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri Direkt İşçilik Maliyetleri Genel Üretim Maliyetleri: Değişken GÜM Sabit GÜM ÜRETİLEN MAMULLERİN MALİYETİ Sabit GÜM (Kullanılan Kapasite)

23 MALİYETLERİN FİİLİ RAKAMLARA GÖRE –Fiili maliyetler –Tahmini Maliyetler Maliyetlerin Sınıflandırılması -5 Fiili maliyetler Fiili maliyetler, üretilen mamulün maliyetinin sadece fiilen katlanılan maliyetlere göre hesaplanmasıdır Tahmini maliyetler Tahmini maliyetler, üretilen mamulün maliyetinin hesaplanmasında işletme yönetiminin daha önce tahmin ettiği maliyetleri kullanmasıdır

24 MALİYETLERİN DÖNEM GELİRİNE YÜKLENMESİNE GÖRE –Mamul (üretim) maliyeti –Dönem maliyeti Maliyetlerin Sınıflandırılması -6 Mamul maliyeti Mamul maliyeti, bir üretim işletmesinde üretim faaliyetleriyle ilgili olarak katlanılan maliyetlerin mamullere yüklenmesidir Dönem maliyeti Dönem maliyeti, bir işletmede katlanılan, ancak mamullere yüklenmeyip dönemin gelir tablosuna yüklenen maliyetlerdir.

25 Mamul – Dönem Maliyetleri Direkt İlk Madde ve Malzeme Mly Direkt İşçilik Maliyetleri Genel Üretim Maliyetleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri Finansman Giderleri Mamul Maliyeti Dönem Maliyeti Birincil (Temel) Maliyetler İkincil Maliyetler (Şekillendirme Maliyetleri)

26 MALİYETLERİN SAPTANMA ŞEKLİNE GÖRE –Sipariş Maliyeti Sistemi –Safha Maliyeti Sistemi Maliyetlerin Sınıflandırılması -6 Sipariş maliyeti sistemi Sipariş maliyeti sistemi, belli partiler halinde üretim yapan ve her partide diğerlerinden farklı tür veya nitelikte mamuller üreten işletmelerde kullanılır Safha (evre) maliyeti sistemi Safha (evre) maliyeti sistemi, birbirine benzeyen (türdeş) ve birbirine bağlı aşamalarda sürekli ve seri olarak kitle halinde mamuller üreten işletmelerde kullanılır

27 Satılan Mamulün Maliyeti (+) Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti (+) Direkt İşçilik Maliyeti (+) Genel Üretim Maliyeti Dönem İçindeki Üretim Maliyeti Dönem İçinde Tamamlanan Yarı Mamullerin Maliyeti Mamul Stoklarının Maliyeti (+)

28 Satılan Mamulün Maliyeti -1 (+) Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti Dönem Başı Direkt İlk Madde ve Malz. Stoğu Maliyeti + Dönem İçi Direkt İlk Madde ve Malzeme Alış Maliyeti Kullanılabilir Direkt İlk Madde ve Malzeme — Dönem Sonu Direkt İlk Madde ve Malz. Stoğu Maliyeti Üretimde Kullanılan Direkt İlk Madde ve Mlz.Maliyeti Toplam Üretim Maliyeti (+) Direkt İşçilik Maliyeti (+) Genel Üretim Maliyeti

29 Satılan Mamulün Maliyeti -2 (+) Dönem Başı Yarı Mamul Stoğu Maliyeti Dönemin Üretim Maliyeti (—) Dönem Sonu Yarı Mamul Stoğu Maliyeti Toplam Üretim Maliyeti Üretilen Mamullerin Maliyeti (+) Dönem Başı Mamul Stoğu Maliyeti Satılabilir Mamullerin Maliyeti (—) Dönem Sonu Mamul Stoğu Maliyeti Satılan Mamullerin Maliyeti

30 Gelir Tablosu Brüt Satışlar100 (-)Satılan Mamullerin Maliyeti(40) Brüt Satış Karı 60 (-) Faaliyet Giderleri(20) Faaliyet Karı 40

31 SORU 1: SORU 1: (AB) Üretim İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir: Dönem içi Direkt İlk Madde ve Mlz1.500 Kullanılabilir Direkt İlk Madde ve Mlz2.100 Dönemsonu Direkt İlk Madde ve Mlz 550 Üretimde Kullanılan Direkt İşçilik1.750 Dönemsonu Endirekt İlk Madde ve Mlz300 Endirekt Malzeme Alışları 900 Buna göre “ Toplam Üretim Maliyeti ” aşağıdakilerden hangisidir? A) YTL B) YTL C) YTL D) YTL E) YTL

32 SORU 2: SORU 2: (A) Üretim İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir: Dönembaşı Mamul Stokları Dönemsonu Mamul Stokları Dönembaşı Yarı Mamul Stokları Dönemsonu Yarı Mamul Stokları Toplam Üretim Maliyeti Bu bilgilere göre “ satılan mamullerin maliyeti ” aşağıdakilerden hangisidir? A) YTL B) YTL C) YTL D) YTL E) YTL

33 3. 3. İmalat işletmesinin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. Dönemiçi Hammadde alışları lira Dönembaşı yarı mamul stokları lira Dönemsonu hammadde stokları lira Dönemsonu mamul stokları lira Dönembaşı hammadde stokları lira Bu verilere göre “dönem içinde üretimde kullanılan hammadde maliyeti” aşağıdakilerden hangisidir? A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira

34 4. 4. Aşağıdaki verileri kullanarak dönem sonu mamul stoklarının maliyetini belirleyiniz. Satılan Mamullerin Maliyeti lira Tamamlanan Mamullerin Maliyeti lira Dönem Başı Mamullerin Maliyeti lira İmalata Yüklenen Maliyetler lira a) lira b) lira c) lira d) lira e) lira

35 5) 5) Bir üretim işletmesinin döneme ilişkin bazı bilgileri şöyledir: A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira Dönem içinde üretime yüklenen maliyetler Dönem başı mamul stoğu Dönem başı yarı mamul stoğu Dönem sonu mamul stoğu Dönem sonu yarı mamul stoğu Bu bilgilere göre “satılabilir mamullerin maliyeti” aşağıdakilerden hangisidir? Satın alınan hammadde maliyetleri

36 SORU 6. (X) Üretim İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir: Dönembaşı Mamul Stokları Dönemsonu Mamul Stokları Dönembaşı Yarı Mamul Stokları Üretilen Mamullerin Maliyeti Bu bilgilere göre “satılan mamullerin maliyeti” aşağıdakilerden hangisidir? a) YTL b) YTL c) YTL d) YTL e) YTL

37 SORU 7. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin sağladığı bilgilerin “başarı değerlemesine” örnek olarak verilmiştir? A) Mamulün fiyatının belirlenmesi B) İşletme bütçesinin hazırlanması C) Bölüm yöneticilerinin finansal sonuçlardaki payı ve sorumluluğu D) Siparişin kabul edilmesi E) Üretilen mamullerin birim maliyetlerinin hesaplanması

38 SORU 8. Tükenmemiş maliyetler işletmenin gelecekte gelir yaratmasında yararlı olması beklenen varlıklardır. Aşağıdakilerden hangisi tükenmemiş maliyetler için bir örnek değildir? A) Satılan Mamullerin Maliyeti B) Mamuller C) İlk Madde ve Malzeme Giderleri D) Peşin Ödenmiş Giderler E) Sabit varlıklar

39 SORU 9: Aşağıda maliyet muhasebesi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Maliyet muhasebesi, genel muhasebe sistemini tamamlayan bir sistemdir B) Maliyet muhasebesinin konusunu işletme içi faaliyetlerle ilgili bilgilerin değerlendirilmesi oluşturur C) Maliyet muhasebesi kullanacağı verilerin önemli bir kısmını finansal muhasebenin ürettiği bilgilerden elde eder D) Maliyet muhasebesi ürettiği bilgilerin sonuçlarını finansal muhasebeye ve ilgili bölümlere iletir E) Maliyet muhasebesi işletmenin devlet ve diğer işletmeler ile olan ilişkilerini yansıtan bilgiler üretir

40 SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi bir üretim işletmesinde maliyetlerin tükenme noktasını ifade etmektedir. A) Üretilen mamullerin satılması B) Üretim için gerekli olan malzemenin satın alınması C) Maliyet unsurlarının üretimde kullanılması D) Üretim için gerekli olan malzemenin gider yerlerine gönderilmesi E) Satın alınan malzemenin satıcıya iade edilmesi

41 SORU 11: Bir üretim işletmesinde döneme ilişkin bazı bilgiler şöyledir. A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira Genel Üretim Giderleri……………… lira Dönembaşı Direkt İlk Md. ve Mlz Stok… lira Dönembaşı Yarı Mamul Stokları……… lira Dönemsonu Direkt İlk Md ve Mlz Stok… lira Dönemsonu Yarı Mamul Stokları……… lira D.İçinde SatınAlınan Dir.İlk Md.ve Mlz lira Bu bilgilere göre Tamamlanan Mamullerin Maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? Üretimde Kullanılabilir D.İlk Md ve Mlz lira = Üretimde Kullanılan Dir. İlk Md Malz lira = Dönemin Üretim Maliyeti lira lira Direkt İşçilik Giderleri …………………… lira

42 SORU 12 SORU 12: Bir üretim işletmesinde döneme ilişkin bazı bilgiler şöyledir. Tamamlanan Mamullerin Maliyeti lira Satılan Mamullerin Maliyeti lira Faaliyet Giderleri lira Satışlar lira Bu bilgilere göre İşletmenin Faaliyet Kârı veya Zararı aşağıdakilerden hangisidir? A) lira kâr B) lira kâr C) lira kâr D) lira kâr E) lira kâr

43 SORU 13 SORU 13. Aşağıdakilerden hangisi dönem giderlerine ilişkin doğru bir ifadedir? A) Mamulere yüklenen giderler B) Mamuller satılmadığı sürece bu giderler üretim maliyeti olarak işletmenin bilançosunda yer alır C) Direkt ilk madde ve malzeme bu giderlere iyi bir örnektir D) Bu giderlerin tümü gelir tablosuna yansıtılacaktır E) Bu giderlerin işletmenin ödeyeceği vergi üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

44 24 Kasım 2001 Aşağıdaki kalemlerden hangisi Üretim Maliyetleri arasında yer almaz? a)Genel Üretim Giderleri b)Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri c)Direkt İşçilik Giderleri d)Yarı Mamuller e)Dönem Sonu Ticari Mallar

45 30 Haziran 2002 Aşağıdakilerden hangisi “Üretim Biçimine Göre Maliyet” yöntemlerinden biridir? a)Tam maliyet yöntemi b)Fiili maliyet yöntemi c)Standart maliyet yöntemi d)Değişken maliyet yöntemi e)Evre maliyet yöntemi

46 30 Haziran 2002 Bir mal veya hizmet edinmek amacıyla katlanılan fedakarlıkların parasal toplamına ne denir? a)Gider b)Zarar c)Tüketim d)Maliyet e)Alış Değeri

47 28 Haziran 2003 Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin temel amaçlarından biri değildir? a)Gelir tablosunun hazırlanmasını sağlamak b)Giderlerin planlanmasını sağlamak c)Giderlerin kontrolüne yardımcı olmak d)Yönetim muhasebesinden alınacak kararlara ışık tutmak e)Birim üretim maliyetlerini hesaplamak

48 28 Haziran 2003 Maliyetleri kapsamına göre sınıflandıran maliyet sistemleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? a)Sabit maliyet – ileriye dönük maliyet b)Tam maliyet – normal maliyet – değişken maliyet c)Evre maliyet – sipariş maliyet d)Fiili maliyet – tahmini maliyet – standart maliyet e)Direkt maliyet – endirekt maliyet

49 28 Haziran 2003 Aşağıdakilerden hangisi birim başına sabit kalır? a)Kira giderleri b)Bakım onarım giderleri c)Amortisman giderleri d)Direkt ilk madde ve malzeme giderleri e)Enerji giderleri

50 28 Haziran 2003 Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: Net Satışlar ( br x TL) TL Dönemin Değişken Üretim Giderleri TL Dönemin Sabit Üretim Giderleri TL Dönembaşı Stok adet Üretim Miktarı Dönem Sonu Mamul Stoğu adet Yukarıdaki işletmenin “Tam Maliyet Yöntemine” göre brüt satış karı kaç liradır? a) b) c) d) e)

51 28 Haziran 2003 Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: Net Satışlar ( br x TL) TL Dönemin Değişken Üretim Giderleri TL Dönemin Sabit Üretim Giderleri TL Dönembaşı Stok adet Üretim Miktarı Dönem Sonu Mamul Stoğu adet Yukarıdaki işletmenin “Değişken Maliyet Yöntemine” göre brüt satış karı kaç liradır? a) b) c) d) e)

52 04 Temmuz 2004 Direkt malzeme giderleri + Direkt İşçilik Giderleri + Sabit GÜG + Değişken GÜG hangi maliyet sistemi için geçerlidir? a)Değişken maliyet sistemi b)Tam maliyet sistemi c)Yarı değişken maliyet sistemi d)Evre maliyet sistemi e)Standart maliyet sistemi

53 06 Kasım 2004 Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin görevleri arasında yer almaz? a)Maliyet kontrolüne yardımcı olmak b)Planlamaya yardımcı olmak c)Gelir tablosunun hazırlanmasına yardımcı olmak d)Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak e)Mamullerin maliyetlerini saptamak

54 06 Kasım 2004 Belirli bir dönemde işletmenin faaliyeti sürerken ve bir gelir elde edilmesi dışında arızi iş ve olaylardan dolayı kullanılan ve tüketilen varlıkların hasılattan düşülen yararlı tükenmiş maliyetler ne verilir? a)Gider b)Harcama c)Zarar d)Kar e)Tükenmiş maliyet

55 5 Mart 2005

56

57

58

59

60 25 Haziran 2005

61

62 12 Kasım 2005

63

64 25 Haziran 2005

65 12 Kasım 2005

66

67

68

69 04 Mart Satışların maliyet 1000 YTL DB mamul 50 YTL DS mamul 100 YTL ise dönemdeki net alışları ne kadardır? a)950 b)1.100 c)1.150 d)1.050 e)900

70 24 Haziran 2006 Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri Direkt işçilik Giderleri Genel üretim giderleri Pazarlama satış dağıtım giderleri Ar-Ge giderleri Yukarıdaki hesaplar hangi esas göre düzenlenmişlerdir? A) Fonksiyon Esası B) Endirekt kayıt esası C) Tahakkuk esası D) Çeşitlilik esası E) Eş zamanlı kayıt esası

71 24 Haziran 2006

72

73 85- Aşağıdaki kalemlerden hangisi satılan mamulün maliyeti tablosunda yer almaz? A) Dönem başı mamuller B) Satılan mamul maliyeti C) Dönem sonu hammadde maliyeti D) Satış iskontoları E) Genel üretim giderleri

74 24 Haziran 2006

75

76

77

78

79

80 Bir işletmenin belirli bir dönemdeki mal teslimi veya üretimi, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlara veya yükümlülüklerinde meydana gelen artışlara ne ad verilir? A) Gider B) Maliyet C) Zarar D) Kar E) Harcama

81 11 Kasım 2006

82

83

84 Mamul üretiminde tüketilen unsurların toplamına ne ad verilir? a) Maliyet b) Gider c) Harcama d) Zarar e) Hasılat

85 11 Kasım 2006 ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ = DÖNEM SONU MAMUL MALİYETİ = 650 DÖNEM BAŞI MAMUL MALİYETİ = DÖNEM İÇİ TİCARİ MAL ALIŞI = Satılan Mamulün maliyeti ne kadardır? a) TL b) TL c) TL d) TL e) TL

86 3 Mart 2007

87

88

89 10 Kasım 2007

90

91 8 Mart 2008

92

93

94

95 21 Haziran 2008

96 Tekdüzen Muhasebe Sistemi Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe politikalarına dayalı olarak hesap çerçevesi, raporlama ve terminolojide sağlanan tekdüzenliği sağlamaktır.

97 Tekdüzen muhasebe sistemi kuralları ve düzenlemeler ülkenin sadece belirli sektörlerine uygulanmasıdır Tekdüzen muhasebe sistemi kuralları ve düzenlemelerin hem genel muhasebeyi hem de maliyet muhasebesini kapsayacak şekilde düzenlenmesidir. Tekdüzen muhasebe sistemi kuralları ve düzenlemeler sadece “genel muhasebe”ye uygulanıp, maliyet muhasebesine uygulanması serbest bırakılmasıdır. Tekdüzen Muhasebe Sistemi Sınıflandırmalar Kapsamına göre Uygulama düzeyine göre Kısmi tekdüzen muhasebe sistemi Toplu tekdüzen muhasebe sistemi Özel tekdüzen muhasebe sistemi Genel tekdüzen muhasebe sistemi Tekdüzen muhasebe sistemi kuralları ve düzenlemeler ülkenin tüm sektörlerine uygulanmasıdır

98 Tekdüzen Muhasebe Sistemi Düzenlemesinin Amacı Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığıyla ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimi kolaylaştırmasıdır.

99 Tekdüzen Muhasebe Sistemi - Maliyet Muhasebesi - Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde, maliyet hesapları tekdüzen hesap çerçevesinin 7. grubunda yer almaktadır. 7. grup; –b–büyük ve orta ölçekli işletmeler ile –k–küçük ölçekli işletmelere farklı şekillerde uygulanmaktadır. 7 / A Seçeneği 7 / B Seçeneği  

100 Tekdüzen Muhasebe Sistemi - Maliyet Muhasebesi - 7 / A Seçeneğine göre: –G–Giderler bir taraftan yapıldıkları anda ilgili büyük defter hesaplarına “FONKSİYON HESAPLARI”na göre kaydedilirken, aynı zamanda yardımcı defterlerde hem gider çeşidi hem de gider yerleri açısından izlenecek şekilde kaydedilmesine olanak tanımaktadır. –H–Hesaplar, Gider hesapları, Gider yansıtma hesapları ve Gider fark hesapları

101 Tekdüzen Muhasebe Sistemi - Maliyet Muhasebesi - Gider Yerleri Üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluştuğu, bir örgüt birimini ya da örgüt birimi içindeki bir yeri ifade eder. 10 Esas üretim gider yerleri 20 Yardımcı üretim gider yerleri 30 Yardımcı hizmet gider yerleri 40 Yatırım gider yerleri 50 Üretim yerleri yönetimi gider yerleri 60 Araştırma ve geliştirme gider yerleri 70 Pazarlama, satış ve dağıtım gider yerleri 80 Genel yönetim gider yerleri

102 Tekdüzen Muhasebe Sistemi Gider Çeşitleri Üretilen mal ve hizmetlerin bünyesindeki harcama çeşitlerini göstermektedir. Tebliğde, gider çeşitleri hesaplarının kodlanmasında aşağıdaki sınıflama esas alınmaktadır. 0 İlk madde ve malzeme 1 İşçi ücret ve giderleri 2 Memur ücreti ve giderleri 3 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 4 Çeşitli giderler 5 Vergi, resim ve harçlar 6 Amortisman ve tükenme payları 7 Finansman giderleri 790 İlk madde ve malzeme 791 İşçi ücret ve giderleri 792 Memur ücreti ve giderleri 793 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 794 Çeşitli giderler 795 Vergi, resim ve harçlar 796 Amortisman ve tükenme payları 797 Finansman giderleri 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı 799 Üretim Maliyet Hesabı

103 SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi üretim işletmelerinde 7/B Seçeneğinde kullanılan hesaplardan birisidir? A) İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı B) Direkt İşçilik Giderleri Hesabı C) Genel Yönetim Giderleri Hesabı D) Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı E) Hizmet Üretim Maliyeti

104 SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A) Birim mamul satış fiyatının belirlemesi B) İşletme faaliyetlerinin bütçelenmesi ve kontrolu C) Bölüm yöneticilerinin başarılarının değerlemesi D) İşletmenin parasal ve parasal olmayan varlıklarının belirlenmesi E) Dönem sonlarında elde kalan stokların maliyetlerinin belirlenmesi

105 SORU 3: Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında yer alan 7/B Seçeneğindeki gider hesaplarından biri değildir? A)Vergi, Resim ve Harçlar B)Amortisman ve Tükenme Payları C)İşçi Ücret ve Giderleri D)Genel Üretim Giderleri E)Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

106 SORU 4: Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planı 7/A Seçeneğindeki bir gider çeşidi hesabı olamaz? A) Genel Üretim Giderleri B) İşçi Ücret ve Giderleri C) Vergi, Resim ve Harçlar D) İlk Madde ve Malzeme E) Çeşitli Giderler

107 (I) Yansıtma hesaplarının fiili / tahmini değer üzerinden Yarı Mamuller Üretim hesabına yüklenmesi (II) Gider farklarının kayda alınması (III) Üretim maliyetlerinin fonksiyon esasına göre fiili değer üzerinden borçlandırılması (IV) Üretimi tamamlanan mamullerin Mamuller hesabına yüklenmesi Yukarıda maliyet akışı karışık olarak verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde maliyet akışı 7/A’ya göre doğru bir şekilde sıralanmıştır? A) II – III – I – IV B) IV – III – I – II C) III – I – IV – II D) I – II – III – IV E) III – II – I – IV SORU 5:

108 10 ARALIK 2000 Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Hesap Planı’nda yer alan 7/A grubu maliyet hesaplarından biri değildir? a)Araştırma ve geliştirme giderleri b)Genel Üretim Giderleri c)Genel Yönetim Giderleri d)Satılan Mamullerin Maliyeti e)Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

109 28 Haziran 2003 Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları hesap sınıfı seçenekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a)7/A seçeneğinde giderler, fonksiyon esasına göre bölümlenir b)7/B seçeneğinde giderler, gider çeşidi esasına göre bölümlenir c)7/B seçeneğinde giderler, Gider Dağıtım Tablosu Yardımıyla fonksiyonlarına dönüştürülür d)7/B seçeneğini benimseyen üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi bağlantı hesabı kullanılır e)7/A seçeneğinde tek bir yansıtma hesabı kullanılır

110 28 Haziran 2003 Aşağıdaki hesapların hangisinde yansıtma hesabı kullanılamaz? a)Genel üretim giderleri b)Direkt işçilik giderleri c)Araştırma ve geliştirme giderleri d)Komisyon giderleri e)Finansman giderleri

111 28 Haziran 2003 Aşağıdaki hesaplardan hangisi 7/A ve 7/B seçeneklerinde yer alan bir hesaptır? a)Finansman giderleri b)İşçi Ücret ve giderleri c)İlk madde ve malzeme giderleri d)Memur ücret ve giderleri e)Çeşitli giderler

112 28 Haziran 2003 Bir hizmet üretim işletmesinde 7/A seçeneğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılabilir? a)Direkt İlk madde ve malzeme giderleri b)Direkt işçilik giderleri c)Genel üretim giderleri d)Finansman giderleri e)Direkt işçilik süre farkları

113 04 Temmuz 2004 Genel üretim giderleri ile Finanman Giderleri hesapları hangi işleve göre düzenlenmiştir? a)Çeşitlilik esası b)Tahakkuk esası c)Fonksiyon esası d)Gider esası e)Dönemsellik esası

114 05 Mart 2005

115

116

117 25 Haziran 2005

118

119

120 12 Kasım 2005

121 25 Haziran 2005

122 04 Mart Aşağıdakilerden hangisi 7/A hesap grubunun bir özelliği değildir? a)Maliyet giderleri hem fonksiyonel gider hesaplarına hem de gider çeşitlerine kaydedilir b)Yardımcı defterlerde maliyetler gider yeri ve çeşidi itibariyle izlenebilir c)Gider çeşitlerine ilişkin hesap kodları serbest bırakılmıştır d)Hesaplardan gider dağıtım tablosu ile fonksiyonlara dönüştürülür e)Gider hesapları, yansıtma hesapları ve fark hesaplarından oluşur

123 11 Kasım 2006

124 3 Mart 2007

125

126

127

128 23 Haziran 2007

129 8 Mart 2008

130 21 Haziran 2008

131 Üretim Maliyetleri Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri

132 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri Üretimde kullanılan ya da tüketilen tüm ilk madde ve malzemelerin parasal tutarına ilk madde ve malzeme maliyetleri olarak ifade edilir. Üretimle ilişkileri açısından ikiye ayrılır : direkt ilk madde ve malzeme endirekt ilk madde ve malzeme

133 İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt Hammadde Giderleri ile Endirekt Malzeme Giderleri Arasındaki Farklar Direkt Hammadde GiderleriEndirekt Malzeme Giderleri  Ürünün temel yapısı içinde yer alır  Ürünün temel yapısına girmez  Ürün içinde kullanılan hammadde miktarı kolaylıkla belirlenebilir  Ürünün içinde yer alan malzeme miktarı doğrudan doğruya belirlenemeyebilir  Ürün içindeki hammadde miktarının belirlenmesi ekonomik ve anlamlıdır  Ürün içindeki malzemenin miktarı ve değeri toplam maliyet içinde önemsiz bir orandadır ve bu nedenle de belirleme işlemleri ekonomik ve anlamlı değildir

134 Yardımcı Malzeme İşletme Malzemesi Ürünün içinde yer alır Ürünün temel yapısını oluşturmaz Ürünün içinde yer almaz Üretimin kesintisiz sürmesine katkıda bulunur Endirekt Malzemenin Türleri Konfeksiyon üretiminde dikiş ipliği, düğme; makine sanayiinde, tutkal, civata vb. Temizlik malzemeleri, makine yağları vb.

135 İlk madde ve malzeme hareketlerinde kullanılan başlıca belgeler şunlardır İlk madde ve malzeme hareketlerinde kullanılan başlıca belgeler şunlardır; İlk madde ve malzeme satın alma istek fişi, Stok kartı, İlk madde ve malzeme istek fişi Üretim işletmesinde, ilk madde ve malzemelerin hareketleri temel olarak; tedarik, depolama ve üretime sevk aşamalarından oluşmaktadır.

136 Montaj Alimünyum Saç (7 mm) 500 adet 700 YTL YTL Kemal Dinçer (Ustabaşı) Davut Ay (Mühendis)

137

138

139 Maliyete Dayalı Yöntemler Maliyete Dayalı Olmayan Yöntemler Belirli İş Partilerine Göre Değerleme Yöntemi Ortalama Maliyet Yöntemi Sabit Fiyatlarla Değerleme Yöntemi Piyasa Fiyatı Yöntemi Piyasa Fiyatı ve Alış Maliyetinden Düşük Olanıyla Değerleme Yöntemi İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi Son Giren İlk Çıkar Yöntemi Hammadde ve Malzeme Değerleme Yöntemleri

140 BirimMiktar TarihİşlemFiyat(Adet)Tutar 01.MartDönembaşı Mevcudu MartÜretime Sevk MartAlım MartÜretime Sevk MartAlım MartÜretime Sevk400 Makine parçaları üretimi yapan MAKAŞ İşletmesi’nin freze makinesinin üretiminde kullanılan dişlinin Mart ayına ilişkin stok hareketleri şöyledir:

141 Tartılı Ortalama Yöntemine Göre (Z) Cinsi İlk Madde ve Malzeme Değerlemesi GİRENÇIKANKALAN TarihAçıkl.MiktarFiyatTutarMiktarFiyatTutarMiktarFiyatTutar 1.3 Dönembaşı Sevk Alım Sevk Alım , , Sevk , , ,8 Toplam , , ,2 ( ) ( ) ÷ ÷÷ ÷ = == =32,2137

142 Hareketli Ortalama Yöntemine Göre (Z) Cinsi İlk Madde ve Malzeme Değerlemesi GİRENÇIKANKALAN TarihAçıklamaMiktarFiyatTutarMiktarFiyatTutarMiktarFiyatTutar 1.3 Dönembaşı Sevk Alım Sevk , , , , Alım , , Sevk , , ,7 Toplam , , ( )( )÷=31,77 ( ,7)( )÷34,15=

143 GİRENÇIKANKALAN TarihAçıklamaMiktarFiyatTutarMiktarFiyatTutarMiktarFiyatTutar İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemine Göre (Z) Cinsi İlk Madde ve Malzeme Değerlemesi 1.3 Dönembaşı Sevk Alım Sevk Alım Sevk Toplam

144 GİRENÇIKANKALAN TarihAçıkla ma MiktarFiyatTutarMiktarFiyatTutarMiktarFiyatTutar 31.3 Sevk Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemine Göre (Z) Cinsi İlk Madde ve Malzeme Değerlemesi 7.3 Alım Sevk Alım Toplam DBaşı Sevk

145 Satın alma işlemi ___________ ______________ 150İLK MADDE VE MALZEME HS (A) Cinsi İlk Madde ve Malzeme İLGİLİ HESAPLAR (100 Kasa Hs., 320 Satıcılar Hs. vb.) ___________ _______________ Üretime sevk edilenler ___________ ______________ 710 İLK MD VE MALZ GİDERLERİ HS İlk maddeler 011(Z) Cinsi İlk Madde (xx) Gider Yeri (yy) Gider Yeri 150 İLK MD VE MALZ. HS (A) Cinsi İlk Madde ve Malzeme ____________ _____________

146 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI Dbaşı Mevcudu12.000Üretime Sevk Edilen Dönem İçi Alışları Kullanıma Elverişli İlk Madde ve Malz Dönemsonu İlk Md. Mlz. = ( – ) = Stok hareketlerinde FIFO yöntemini kullanılan bir işletmenin 31 Mart itibariyle 150 kodlu hesabın durumu şöyledir:

147 Kullanılabilir Stok Üretime Sevk Edilen Dönemsonu İlk.Md.Mlz Hareketli Ortalama , ,70 Tartılı Ortalama , ,80 FIFO , ,00 LIFO , ,00

148 Sabit Fiyatlarla Değerleme Yöntemi  Maliyete dayalı olmayan yöntemlerden birisidir.  Ambardan üretime sevk edilen ilk madde ve malzemelerin tümü, belirli bir süre tek (sabit ) bir fiyatla değerlenir.  Sabit fiyat  Standart Fiyat / Tahmini Fiyat  Yöntem, hesaplama kolaylığı sağlar maliyetleri kontrol olanağı sağlar.  Yöntem, sabit maliyetlerin sürekli güncellenmesi gerekir. Bu işlem bazı işletmeler için aşırı zaman alıcı ve maliyetli olabilir.

149 Piyasa Fiyatı Yöntemi - 1  Maliyete dayalı olmayan yöntemlerden birisidir.  Ambardan üretime sevk edilen ve elde mevcut ilk madde ve malzemelerin değerlemesinde, o anda piyasada cari olan fiyatlar kullanılır.  Stok maliyetlerinin piyasadaki fiyata uyumlu olması sağlanır. Böylece satış hasılatı ile maliyetler daha gerçekçi bir şekilde karşılaştırılabilir.  Bilançoda “stoklar” yenileme değerleri üzerinde gösterilebilir.

150 Piyasa Fiyatı Yöntemi - 2  LIFO ile Piyasa Fiyatı yöntemleri arasındaki fark nedir? Son Girecek Olan İlk Çıkar (NIFO)-SOGİÇ Yeni giren ilk çıkar yönteminde üretime verilen, satılan mallar ile dönem sonunda mevcut stoklar yeni alınacak malın fatura fiyatı ile değerlenir. Bu usulde, satılan veya kullanılan malların maliyeti ile dönem sonunda kalan stokların maliyet değeri fiilen katlanılan harcamaya göre değil, tahmin edilen en son fiyatlara göre hesaplanır.

151 Piyasa Fiyatı veya Alış Maliyetinden Düşük Olanıyla Değerleme Yöntemi  Muhafazakarlık (Tutuculuk) Kavramına dayanan bir yöntemdir. 1) İşletme öncelikle uygulayacağı değerleme yöntemini belirler (FIFO – LIFO – Ortalama Maliyet) 2) Alış maliyeti veya cari piyasa fiyatı değerinden hangisi daha düşükse, ilk madde ve malzemeler o değerle değerlenir.

152 TarihAçıklamaMiktarBirim Fiyat Tutar. 07 MartSatın alınan TL MartÜretime Verilen MartSatın alınan TL MartÜretime Verilen MartÜretime Verilen200 (ABC) Üretim İşletmesinin kullandığı (M) malzemesine ilişkin satın alma ve üretime verme bilgileri şöyledir. “İlk Giren İlk Çıkar Yöntemine” göre dönem sonu stoklarının maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? a) TL b) TL c) TL d) TL e) TL

153 SORU. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim işletmesinde, işletme malzemesine örnektir? a) Makine üreten bir işletmedeki vida ve somunlar b) Bir otomobil üretiminde kullanılan lastikler **c) Konfeksiyon işletmesindeki makinaların temizlik malzemeleri d) Bir iplik fabrikasında kullanılan pamuk e) Bir mobilya fabrikasındaki kullanılan tutkal

154

155

156 Optimal sipariş miktarı Bir üretim işletmesinin A Cinsi Malzemeden yıllık gereksinimi birimdir. Bu malzemenin işletmeye birim maliyeti lira ve her bir sipariş verme maliyeti de liradır. İşletme A Cinsi Malzemeyi depoda bulundurmak için ortalama stok maliyetinin %25’i oranında bir maliyete katlanmaktadır. Bu bilgilere göre Optimal Sipariş Miktarı kaç birimdir.

157

158

159 Bir üretim işletmesinin (A) Cinsi malzeme ilgili optimal sipariş miktarı 660 birimdir. İşletme bu malzemeden günde 30 birim kullanmakta ve 10 birim günlük emniyet stoğu ile çalışmaktadır. Malzemenin tedarik süresi ise 5 gündür. Bu bilgilere göre stok miktarı kaç birime düşerse işletmenin tekrar malzeme siparişi vermesi gerekir? a) 300 brb) 200 brc) 150 brd) 450 bre) 400 br

160

161 25 Haziran 2005

162 12 Kasım 2005

163 24 Haziran 2006

164 11 Kasım 2006

165 21 Haziran 2008

166 30 Haziran 2002 a) TL/kg b) TL/kg c) TL/kg d) TL/kg e) TL/kg TarihAçıklamaMiktar(kg)Br.FiyatTutar 01.04Devir Alış Depodan Çıkış Alış Depodan Çıkış Bir işletmenin 2002 yılı Nisan ayı hammadde hareketleri şöyledir: tarihinde depodan çıkan hammaddenin Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemine göre birim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

167 30 Haziran 2002 a) TL b) TL c) TL d) TL e) TL TarihAçıklamaMiktar(kg)Br.FiyatTutar 01.04Devir Alış Depodan Çıkış Alış Depodan Çıkış Bir işletmenin 2002 yılı Nisan ayı hammadde hareketleri şöyledir: İşletme LIFO yöntemini uygulamış olsaydı, tarihinde kalan stok maliyeti tutarı kaç TL olurdu?

168 21 Haziran 2008

169

170

171

172 600 x =

173 x x ÷= TL

174 x =

175

176

177

178 Emniyet Stoğu Miktarı = Günlük Kullanım x Emniyet Stoğu Süresi Emniyet Stoğu Miktarı = 400 kg x 3 gün = 1200 kg Toplam Stok Miktarı = Optimal Sipariş Miktarı + Emniyet Stoğu Miktarı Toplam Stok Miktarı = kg kg = kg

179

180 200 x = x = x =

181

182 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

183 183 Direkt İşçilik Maliyetleri İşletmenin temel üretim konusunu oluşturan ürün ya da hizmetin üretilmesinde kullanılan ve üretilen ürün ya da hizmetin maliyetine doğrudan doğruya (dağıtım kriteri kullanılmadan) yüklenebilen nitelikteki işçiliklerdir. Endirekt İşçilik Maliyetleri Üretimde kullanılıp, direkt işçilik maliyetleri dışında kalan ve üretilen ürün ya da hizmetlere doğrudan doğruya yüklenemeyen işçiliklerdir.

184 İŞÇİLİK MİKTARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN BELGELER  Her bir işçinin işyerinde geçirdiği toplam zamanı gösteren belgeler  Otomatik saat kullanımı { Çok işçi çalıştıran işletmelerde kullanılır} Otomatik saatlere işçiler “İşçi Çalışma Kartları”nı sokarak işçinin işletmeye giriş ve çıkış saatleri belirlenir.  Puantaj (devam çizelgesi) {Az işçi çalıştıran işletmelerde kullanılır} Yetkili bir görevli hergün servisleri dolaşarak işçileri “devam çizelgesine işler.  Her bir işçinin işletmede bulunduğu toplam zamanı hangi işlerde geçirdiğini gösteren belgeler

185 İşçi Saat Kartı  İşçi Saat Kartı, İşçi Çalışma Kartı ve Zaman Kartı ile aynı belge kastedilmektedir.  İşçi Çalışma Kartı, Ücret Bordrosunun hazırlanmasında temel bilgi kaynaklarından birisidir. İşçi Adı Soyadı: İşçi Sicil No: SABAHÖĞLE ÇALIŞILAN SAATLER TARİHGİRİŞÇIKIŞGİRİŞÇIKIŞNORMAL MESAİ FAZLA MESAİ Arman KARAGÜL Şubat 07:30 12:00 13:30 18:00 8 1

186 Toplam Zamanın Hangi İşler Üzerinde Ne Kadar Sürelerle Geçirdiğini Gösteren Belgeler  İşçi Çalışma Kartı  İşçi Çalışma Kartı Özeti

187 İşçi Çalışma Kartı Her bir işçinin işyerinde bulunduğu süre içinde;  Hangi gider merkezlerinde,  Çalıştığı işler üzerinde harcadığı süreyi,  Boşa geçen zamanı ve  Fazla çalışma süresini gösteren bir belgedir. Kart üzerinde “direkt işçilik” ve “endirekt işçilik” özelliği belirtilir. Sipariş maliyeti sistemi uygulayanlar için son derece önemlidir.

188

189

190  Primli Ücret Sistemi ÜCRET SİSTEMLERİ  Zaman Temeline Göre Ücret Sistemi  Akord Temeline Göre Ücret Sistemi  Para Akordu  Zaman Akordu  Grup Akordu

191 Bir işletmede, saat ücreti 2,- lira olan bir işçinin bir günde 8 saat çalışması halinde hak ettiği ücret; Hak Edilen Ücret=Çalışma SüresixSaat Ücreti Hak Edilen Ücret=8 Saat x 2 lira Hak Edilen Ücret = 16,- lira Bu süre içinde 10 birim mamul üretildiğinde birim mamul için 1,60 lira işçilik maliyeti oluşurken; 5 birim mamul üretildiğinde ise birim mamul için 3,20 lira maliyet oluşacaktır. Bu sistemde verim düştüğünde birim işçilik gideri artacaktır. Zaman Temeline Göre Ücret Sistemi

192  Parça Başına Ücret sistemi olarak bilinmektedir. Zaman esasının aksine ücret, üretilen miktara bağlı olarak hesaplanır. Akord Temeline Göre Ücret Sistemi  İşçi ne kadar fazla çalışırsa o kadar fazla ücret hak edecektir. Böylece işçinin çalışması teşvik edilir.  En önemli dezavantajı ürün kalitesinin düşmesi, işçinin yıpranması, iş kazalarının artması ve işçiler arasındaki rekabetin artmasıdır.

193 Para Akord Ücreti =Birim Akord Değeri x Üretim Miktarı Para Akordu  Birim akord değeri, piyasadaki ücrete veya yürürlükteki asgari ücrete bağlı olarak belirlenir.  İşçi üretim yaptığı sürece para alacaktır, eğer üretim yapılmamışsa hiçbir ücret alamamaktadır. Boşa geçen sürelerin maliyeti işletme için sıfırdır. ÖRNEĞİN: Bir lületaşı üretimi yapan bir işletme, işçilerine yapılan heykel başına akord değeri 3 YTL olarak belirlemişse ve işçi günde 20 heykel yapması durumunda; Para Akord Ücreti = 3 YTL x 20 heykel = 60 YTL

194 Zaman Akordu - 1  Bir birim ürünün üretilmesi için geçen zamana bağlı olarak işçinin ücreti belirlenir.  Akord zamanı, hareket ve zaman etütleri ile normal çalışma randımanı gözönünde bulundurularak dakika cinsinden belirlenir.  Zaman Akordunda para akordundan farklı olarak işçiye asgari bir ücrette verilmektedir. Böylece işçi hiçbir ürün üretmemiş olsa bile belirli bir ücret almayı hak etmektedir.  Zaman Akordu bir anlamda işçiyi daha kaliteli ürün üretmesi için teşvik ücreti niteliğindedir. Asgari ücrete ek olarak işçiye belirli bir akord zammı ödenmektedir.

195 0,433 Akord faktörü = { 2 + ( 2 x %30) }  60 dk = 0,433 Zaman Akordu - 2 ÖRNEĞİN: - İşçinin normal saat ücreti : 2 YTL - Akord zammı % 30’dur - Akord zammı % 30’dur - Akord zamanı bir birimi ürün için 40 dakika - Akord zamanı bir birimi ürün için 40 dakika - İşçinin günlük üretim miktarı 20 adettir. - İşçinin günlük üretim miktarı 20 adettir. Günlük Kazanç = (40 dk x 0,433) x 20 = 34,66 YTL / gün

196 Grup Akordu - 1 Akord kazancı, grup üyeleri arasında işçilerin normal saat ücretleri dağıtım anahtarları esas alınarak dağıtılır. 1) 1) Toplam Normal Ücret = Saat ücreti x Grup Çalışma Süresi 2) 2) Dağıtım Faktörü = Akord Ücreti  Toplam Normal Ücret 3) 3) Bir İşçinin Akord Ücreti = İşçiye Ait Normal Ücret x Dağıtım Faktörü

197 Toplam Toplam Grup Akordu -2 ÖRNEĞİN: 5 İşçinin hak ettiği akord ücreti : 200 YTL İşçiler Toplam Çalışılan Saat Saat Ücreti (YTL) 1,5 3,5 5,0 1,0 2,0 Dağıtım Faktörü = 200 YTL  100 YTL = 2 YTL Akord Ücreti x x x x x x x x x x Dağıtım Faktörü

198 Primli Ücret Sistemi Zaman ve akord esasına dayalı ücret sistemlerindeki sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla primli ücret sistemi geliştirilmiştir. Zaman Esaslı Ücret + Akord Esaslı Ücret Primli Ücrette, işçiye belirli bir ücret zaman esasına dayalı olarak verilir. Ancak işçi üretimini belirli bir sayının üzerine çıkarırsa işçiye işletmeye sağladığı katkıdan pay verilir.

199 Primli Ücret Sistemi ÖRNEĞİN: - İşçi günde 8 saat çalışmaktadır. - Saat ücreti 0,90 YTL’dir. - Saat ücreti 0,90 YTL’dir. - İşçinin günlük kapasitesi 10 adet - İşçinin günlük kapasitesi 10 adet - Kapasitenin dışındaki her bir adet için 1,20 YTL - Kapasitenin dışındaki her bir adet için 1,20 YTL ücret verilmektedir. ücret verilmektedir. - İşçi normal çalışma süresi içinde 11 adet ürün üretmiştir - İşçi normal çalışma süresi içinde 11 adet ürün üretmiştir - Ayrıca işçi 1 saat fazla mesai yapmıştır. - Ayrıca işçi 1 saat fazla mesai yapmıştır. Normal Ücret = 8 saat x 0,90 YTL = 7,20 YTL Primli Ücret = 1 adet x 1,20 YTL = 1,20 YTL Fazla Mesai = 1 saat x (0,90 x 1,50) = 1,35 YTL Toplam = 9,75 YTL

200 i) Eğer boş işçiliği ortaya çıkaran neden, işletme yönetimi tarafından önlenebilir nedenlerden meydana geliyorsa, boş işçilik karşılığı ücret genel üretim giderlerine kaydedilmektedir. ii) Boş işçiliği ortaya çıkaran neden, enerji kısıntısı, grev, yangın, sel vb.’den kaynaklanıyorsa (işletme yönetimi tarafından önlenemez) boş işçilik karşılığı ödenen ücret, sonuç hesapları aracılığıyla dönem sonuçlarına (Kâr / Zarar) aktarılır. İŞÇİLİK GİDERLERİYLE İLGİLİ ÖZEL KONULAR Boşa Geçen Zaman Karşılığı Ücretler Bir işçinin işinin başında olup da, çeşitli nedenlerle üretim faaliyetinde bulunmadan geçirdiği zaman boşa geçen zamanı ifade etmektedir. Boş işçilik karşılığı ücret giderlerinin muhasebeleştirilmesinde

201 ÖRNEĞİN: - İşçi günde 8 saat çalışmaktadır. - Saat ücreti 1,20 YTL’dir. - Saat ücreti 1,20 YTL’dir. - Makinenin bozulması nedeniyle 45 dakika ve elektrik - Makinenin bozulması nedeniyle 45 dakika ve elektrik kesintisi nedeniyle de 15 dakika üretim hattı durmuştur kesintisi nedeniyle de 15 dakika üretim hattı durmuştur İŞÇİLİK GİDERLERİYLE İLGİLİ ÖZEL KONULAR Boşa Geçen Zaman Karşılığı Ücretler 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 8,40 ( 7 saat x 1,20 YTL) 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 0,90 ( 45 dakika x 1,20 YTL) İLGİLİ HESAPLAR 9, ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI HS. 0,30 ( 15 dakika x 1,20 YTL)

202 genel üretim giderleri ii) Fazla çalışma kapasite eksikliği nedeniyle üretim darboğazını aşmak üzere yapılıyorsa, ek ödeme farkı endirekt işçilik olarak kabul edilip genel üretim giderleri içine kayıtlanmalıdır. İŞÇİLİK GİDERLERİYLE İLGİLİ ÖZEL KONULAR Fazla Çalışma Karşılığı Ek Ödemeler Normal çalışma saatleri dışında yapılan çalışmalar için ödenen ek ücretlerdir. Ek ödemeler; direkt işçilik mi, endirekt işçilik mi? i) Fazla çalışma, belirli bir siparişin yetişmesi için yapılıyorsa ve bu fazla çalışmanın yarattığı maliyet artışı müşteri tarafından kabul ediliyorsa, ek ödeme farkı direkt işçilik olarak kabul edilmelidir.

203 İŞÇİLİK GİDERLERİYLE İLGİLİ ÖZEL KONULAR Fazla Çalışma Karşılığı Ek Ödemeler ÖRNEĞİN: - İşçi günde 8 saat çalışmaktadır. - Saat ücreti 1,20 YTL’dir. - Saat ücreti 1,20 YTL’dir. - 2 işçi siparişi yetiştirmek için 1,5 saat fazla mesai yapmıştır. - 2 işçi siparişi yetiştirmek için 1,5 saat fazla mesai yapmıştır. - 1 işçi de o gün hasta olan arkadaşının eksikliğini gidermek amacıyla - 1 işçi de o gün hasta olan arkadaşının eksikliğini gidermek amacıyla 1 saat fazla çalışmıştır. 1 saat fazla çalışmıştır. 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 34,20 Esas İşçilik ( 8 saat x 1,20 YTL) x 3 28,80 Fazla Mesai [2 x (1,5 sa x (1,20 x 1,50) 5, GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 1,80 Fazla Mesai (1 saat x (1,20 YTL x 1,50) 1,80 İLGİLİ HESAPLAR 36,00

204 İŞÇİLİK GİDERLERİYLE İLGİLİ ÖZEL KONULAR Yıllık Ücretli İzin ve İkramiyeler Tahmini yıllık ücretli izin giderleri toplamı dönemdeki ay sayısına bölünerek her aya isabet eden pay tahmini olarak hesaplanır. ÖRNEĞİN: - 200X yılı içinde ödenecek ücretli izinlere ilişkin tutarın YTL olacağı tahmin edilmektedir. olacağı tahmin edilmektedir. Tahmini Aylık GÜG (Ücretli İzin) = Toplam GÜG ÷ 12 ay = YTL ÷ 12 ay = YTL ÷ 12 ay = YTL/ay

205 ________________ 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS Yıllık İzin Ücretleri 373 MALİYET GİDERİ KARŞILIĞI HS İzin Ücretleri Karşılığı _ İŞÇİLİK GİDERLERİYLE İLGİLİ ÖZEL KONULAR Yıllık Ücretli İzin ve İkramiyeler __________________ ____________ 373 MALİYET GİDERİ KARŞILIĞI HS İzin Ücretleri Karşılığı 100KASA HS Haziran ayında bazı işçilerin izine çıktığını ve bunlara YTL ödenmiştir 373 Maliyet Gid. Karş. Hs Genel Üretim Gid. Hs

206 İŞÇİLİK GİDERLERİYLE İLGİLİ ÖZEL KONULAR İşçi Kıdem Tazminatı Ödemeleri  İşçi kıdem tazminatı işverence İş Kanunu’nda belirtilen hallerde iş akdi sona eren işçiye ya da kanuni mirasçılarına ödenen paradır.  İşçinin işe başladığı tarihten iş akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için, en son 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplama yapılır.  İşçi kıdem tazminatı;  İşçi üretimle ilgili ise GENEL ÜRETİM GİDERLERİ hesabına kaydedilir  Üretim dışında ise ilgili hesaba kaydedilir (işçi Pazarlama bölümünde çalışıyorsa PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ hesabına kaydedilir.

207 İŞÇİLİK GİDERLERİYLE İLGİLİ ÖZEL KONULAR İşçi Kıdem Tazminatı Ödemeleri ÖRNEĞİN: - İşletmede 200X yılı içinde 2 işçi emekliye ayrılacaktır İŞÇİ: 26 yıldır çalışmaktadır. Aylık brüt ücreti YTL’dir - 1. İŞÇİ: 26 yıldır çalışmaktadır. Aylık brüt ücreti YTL’dir - 2. İŞÇİ: 30 yıldır çalışmaktadır. Aylık brüt ücreti YTL’dir İŞÇİ: 30 yıldır çalışmaktadır. Aylık brüt ücreti YTL’dir. 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS Kıdem Tazminatı 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HS İşçinin Kıdem Tazminatı = 26 yıl x YTL = YTL - 1. İşçinin Kıdem Tazminatı = 26 yıl x YTL = YTL - 2. İşçinin Kıdem Tazminatı = 30 yıl x YTL = YTL - 2. İşçinin Kıdem Tazminatı = 30 yıl x YTL = YTL Toplam YTL Toplam YTL

208 5 Mart 2005

209 SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik kapsamında ele alınmaz? a) Kaynak departmanında çalışan işçiye yaptığı kaynak işi karşılığında ödenen ücretler b)Bakım – onarım işçilerinin ücretleri c)Ustabaşına ödenen ücretler d)Kaynak departmanında çalışan işçiye makine başında geçirdiği boş zamanlar için ödenen ücretler e)Kaynak departmanında çalışan işçiye ödenen ikramiyeler

210 SORU 3: ____________________________ GENEL ÜRETİM GİDERLERİXXX MALİYET GİDERİ KARŞILIĞIXXX _____________________________ Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? a) Tahmini ikramiye tutarının üretim maliyetine yüklenmesi b) Genel üretim giderinin ödenmesi c) Tahmini kıdem tazminatının muhasebeleştirilmesi d) Fazla çalışma karşılığı yapılan ödemelerin muhasebeleştirilmesi e) Üretimde boşa geçen zamanın muhasebeleştirilmesi

211

212

213

214

215 ________________ 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. XXXX 104Yıllık İzin Ücretleri 373 MALİYET GİDERİ KARŞILIĞI HS. XXXX İzin Ücretleri Karşılığı _

216

217

218

219

220

221 GENEL ÜRETİM MALİYETLERİ

222 Genel Üretim Maliyetlerinin Özellikleri  GÜG ile üretilen mamuller arasında direkt ilişki yoktur  GÜG’leri birbirinden farklı nitelikte bir çok maliyet unsurunu bünyesinde taşır. Bu maliyetlerin  bir kısmı sabit  bir kısmı değişken  bir kısmı da karma (yarı sabit, yarı değişken maliyetler) Dolayısıyla bu maliyetlerin üretim miktarına göre gösterdikleri ilişkilerde farklılıklar vardır.  GÜG’lerinin bir kısmı zaman içinde düzensiz bir dağılım gösterirler.  Bu maliyetlerin bir kısmının kesin tutarları ancak yıl sonunda belli olabilir. Örneğin bakım onarım maliyetleri vb  Yıl sonunda yıllık tutarının ne kadar olduğu belli olan bazı maliyetlerin bir kısmının üretim maliyetlerine yüklenmesi istenmeyebilir. Örneğin çalışmayan makinelerin amortisman giderleri üretim maliyetlerine katılmayıp doğrudan sonuç hesaplarına kayıtlanır.

223 Faaliyet Hacmi - Maliyet İlişkisi Belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan fedakarlıklar toplamı olarak tanımlayabileceğimiz maliyet, üretim hacmiyle ilişkisine göre:  Değişken maliyetler  Sabit maliyetler  Karma maliyetler olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir. ____________________________________________________ Toplam Maliyet = Toplam Sabit Maliyet + Toplam Değişken Maliyet __________________________________________________________

224 Faaliyet Hacminin Tahmini Yıllık ve aylık GÜG bütçesi hazırlanırken, öncelikle ilgili gider yerinde bütçeleme döneminde ne kadar üretim yapılacağının belirlenmesi gerekir. Bu nedenle kapasite kavramının bilinmesi gerekir: Teorik kapasite : İşletmenin veya gider yerinin üretimde hiçbir kesinti olmaması durumunda ulaşabileceği ve en çok üretim yapabileceği miktarı ifade eder. Pratik kapasite : İşletmenin veya gider yerinin üretimde sürecinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kesintilerin olabileceği gözönünde bulundurularak hesaplanan üretim miktarını ifade eder.

225 Karma maliyetlerin sabit ve değişken kısımlarına ayrılmasında kullanılmak üzere geliştirilen teknikler:  Muhasebe Tekniği,  En Yüksek ve En Düşük Noktalar Tekniği,  Dağılım Grafiği Tekniği ve  En Küçük Kareler Tekniği olmak üzere dört başlık altında ele alınmaktadır.

226 Muhasebe Tekniği Maliyet UnsuruOcak Ayı Tutarı Kat hizmetleri Şefinin Maaşı Endirekt İşçilik ücreti toplamı Amortisman ve ödenen kiralar Temizlik Malzemeleri Toplam

227  640 oda Değişken Maliyet=  640 oda = 5000 TL/oda = x Oda Sayısı MaliyetFonksiyonu Sabit Maliyetler =

228 En Yüksek – En Düşük Noktalar Tekniği Mart Temmuz En Yüksek – En Düşük Noktalar Tekniği

229

230 SABİT MALİYET = Toplam Maliyetler – Değişken Maliyetler SABİT MALİYET = – (1,60 x ) SABİT MALİYET = YTL TOPLAM MALİYET = ,60 X DİS Maliyet

231 Dağıtım Grafiği Tekniği Dağıtım Grafiği Tekniği, grafiğin üzerinde gözlenen tüm verilere ilişkin noktaları kapsadığından, yüksek ve düşük noktalar tekniğine göre daha güvenlidir. Dağıtım Grafiği Tekniği, yöneticilerin yeteneğine bağlı olduğu için subjektif bir yöntemdir.

232 AylarDİSBakım O. Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

233 En Küçük Kareler Tekniği Regresyon doğrusu istatiksel analizler yardımıyla çizilir a= Sabit maliyet b= Değişken maliyet n= Gözlem Sayısı X = Faaliyet Ölçüsü (DİS) Y = Gözlenen toplam Karma Maliyet Bu tekniğin amacı; dağılım grafiğindeki çeşitli noktalardan olan düşey uzaklıkların karelerinin toplamının en küçük olduğu doğrunun denkleminin objektif olarak saptanmasıdır. Karmaşık hesaplamaları gerektirmektedir. kişisel yargılardan uzak objektif bir dağılım gösterir.

234 Y = ,32 (X) Gelecek ay tahmini DİS 9000 ise Sabit Maliyet : DM (1,32 x 9000): Toplam Maliyet

235 SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir? a)Birim mamul maliyetinin belirlenmesinde dikkate alınmazlar b) Mamullerle arasında direkt ilişki yoktur c)Birbirinden farklı nitelikte bir çok maliyet unsurunun birleşmesinden oluşur d)Bir kısmı zaman içinde düzensiz dağılım gösterir e) Bir kısmının kesin tutarları ancak yıl sonunda belirlenebilir

236 SORU 2: İşletmenin üretim makinelerine ilişkin aylık tahmini amortisman gideri 1000 YTL’dir. Bu işlemin muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisinin alacak tarafına kayıt yapılır? a)Kasa b) Birikmiş Amortismanlar c) Genel Üretim Giderleri d) Maliyet Giderleri Karşılığı e)Direkt İşçilik Giderleri

237 SORU 3: Bir üretim işletmesinde toplam sabit maliyetler YTL; birim başına değişken maliyet ise 700 YTL’dir. İşletmenin üretim döneminde birim üretim yapacağı planlanmaktadır. Bu bilgilere göre bir birim mamulün toplam maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? a) 800 YTL b) YTL c) 600 YTL d) 700 YTL e) YTL

238 SORU 4: Yukarıdaki tabloda yemekhane departmanının Makine Saati (X) ve maliyetleri (Y) gösterilmektedir. Buna göre “en küçük kareler tekniği”ne yemekhanenin sabit maliyetleri aşağıdakilerden hangisidir? a) 40,0 b) 37,5 c) 16,5 d) 24,0 e) 7,5

239

240 25 Haziran 2005

241 04 Mart Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik gidere örnek oluşturur ? a)Kalite-kontrol işçisinin ücreti b)Depo işçisinin ücreti c)Ustabaşı ücreti d)Montaj işçisinin ücreti e)Pres işçisinin ücreti

242 3 Mart 2007

243 8 Mart 2008

244 SORU 5: Yukarıdaki tabloda yemekhane departmanının Makine Saati (X) ve maliyetleri (Y) gösterilmektedir. Buna göre “en küçük kareler tekniği”ne yemekhanenin gelecek yıl içinde 50 Mks çalışacağı tahmin edilmesi durumunda yıllık tahmini değişken maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? a) 375 b) 412,5 c) 405 d) 355 e) 395,5

245 a = 37,5

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257 MALİYET DAĞITIMLARI – Birinci ve İkinci Dağıtım –

258 GİDER DAĞITIMI Gider dağıtımı üç başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar: BİRİNCİ DAĞITIM BİRİNCİ DAĞITIM: Giderlerin ilgili tüm gider yerlerine dağıtımı. İKİNCİ DAĞITIM: Yardımcı üretim ve yardımcı hizmet gider yerleri giderlerinin esas üretim gider yerlerine dağıtımı. ÜÇÜNCÜ DAĞITIM: Esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin ürünlere dağıtılması. Esas Üretim Gider Yeri: işletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mamul ve hizmetlerin üretildiği birimlerdir. Yardımcı Üretim Gider Yeri: esas üretim gider yerlerinin ve diğer gider yerlerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli yan girdileri üreten birimlerdir. Yardımcı Hizmet Gider Yeri: işletmedeki gider yerlerine hizmet vermek amacıyla oluşturulan birimlerdir.

259 Gider Yerleriyle İlişkileri Açısından Giderler Endirekt Giderler Bir gider yerini değil de birçok gider yerini ilgilendiren ortak giderlerdir. Bu giderler, gider yerlerine dağıtım anahtarı yardımıyla yüklenirler. Fabrika binasının amortisman gideri, fabrika binasının ısıtma giderleri, bakım - onarım giderleri örnekledir. Direkt Giderler Hangi gider yerinde gerçekleştikleri rahatlıkla belirlenir. Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri ile direkt işçilik maliyetleri; ve bir üretim bölümünde çalışan ustabaşının aylığı, belirli bir üretim bölümündeki makinelerin amortisman giderleri gibi GÜG.

260 Direkt GÜM Endirekt GÜM I. Maliyet Dağıtımı Yardımcı Üretim Maliyet Yerleri Maliyet Yerleri Mamuller Z A B C Y II. Maliyet Dağıtımı Esas Üretim Maliyet Yerleri Yardımcı Hizmet Maliyet Yerleri Esas Üretim Maliyet Yerleri II. Maliyet Dağıtımı

261 Gider Dağıtım Anahtarları Ortak Gider Türü Kullanılabilecek Anahtar (Ölçü) Fabrika binası amortismanı………...Kapladığı alan (m2) Makinelerin amortismanı……………Direkt yükleme Isıtma giderleri………………………Kapladığı alan, radyatör dilim sayısı Ustabaşı ücreti……………………..Direkt yükleme Endirekt ilk madde ve malzeme….Direkt yükleme Aydınlatma giderleri………………..Ampul sayısı, watt toplamı Su giderleri………………………….İşçi sayısı, musluk sayısı Bakım - onarım giderleri……………Makine sayısı, makine saatleri Enerji giderleri………………………Makinelerin gücü Sosyal giderler………………………İşçi sayısı

262 Gider YerleriEsas Üretim Yardımcı Hizmet Dönem Tutar DağıtımGider Yeri Gideri Gider Türleri (YTL) Anahtarı KesimMontajBakımY.haneG. Yönetim Enerji Giderleri , - Kw.saat Bakım Onarım Gideri Makine Saati ,- Ustabaşı Ücreti2.000,-Direkt-.- Ustabaşı Ücreti Kesim 600,- Montaj 700,- Bakım 500,- Yemekhane 200, ,-

263 Enerji Giderleri Kw. Saat Başına DüşenGider Yeri İçin Gider YerleriKw. SaatEnerji Gideri (TL)Enerji Gideri Kesim1.200x3,75=4.500,- Montaj1.600x3,75=6.000,- Bakım600x3,75=2.250,- Yemekhane400x3,75=1.500,- Genel Yönetim200x3,75=750,-

264 Bakım – Onarım Giderleri Mks Başına DüşenGider Yeri İçin Gider YerleriMksBak-Onar Gideri (TL)Enerji Gideri Kesim800x1,50=1.200,- Montaj1.000x1,50=1.500,- Bakım200x1,50= 300,- Yemekhane--- Genel Yönetim---

265 I. DAĞITIM TABLOSU KESİM MONTAJ BAKIM Y.HANE GYG Ustabaşı Ücreti Enerji Giderleri Bakım-On.Gid I.GİD.DAĞ.TOP

266 ___________________ _________________ 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS Enerji Giderleri 80 Genel Müdürlük Bölümü 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS Ustabaşı ücreti Kesim Montaj Bakım Onarım Yemekhane Enerji Giderleri Kesim Montaj Bakım Onarım Yemekhane Bakım Onarım Giderleri Kesim Montaj Bakım Onarım MALİYET GİDERİ KARŞ. HS ___________________ _________________

267 İKİNCİ DAĞITIM YÖNTEMLERİ Standart Dağıtım Yöntemi (Planlı Dağıtım Yöntemi): Dağıtıma tabi YHGY / YÜGY giderlerinin, tahmin yoluyla veya bütçeler yardımıyla belirlenerek, saptanan dağıtım oranlarına göre EÜGY’ne dağıtılmasıdır. Doğrudan Dağıtım Yöntemi: Yardımcı gider yerlerinin birbirleriyle olan hizmet alışverişleri dikkate alınmaz. Kademeli Dağıtım Yöntemi: (Şelale – Basamaklı) Yardımcı gider yerlerinin birbirleriyle olan hizmet alışverişleri kısmen dikkate alınır. Matematiksel (Denklem) Dağıtım Yöntemi: Yardımcı gider yerlerinin birbirlerine sundukları hizmetler bütünüyle dikkate alınır. Karşılıklı Dağıtım Yöntemi (Turlama Yöntemi): Matematiksel dağıtım yönteminin denklem kullanılmadan elle yapılacak hesaplamalar gerçekleştirilir.

268 Doğrudan Dağıtım Yöntemi Yardımcı hizmet gider yerlerinin giderleri; YHGY’lerinin kendilerine ve birbirlerine sundukları hizmetler gözardı edilerek, sadece EÜGY’lerine giderlerin dağıtılmasıdır. II. Gider Dağıtımında dağıtım anahtarları; –Yemekhane Giderleri personel sayısı –Bakım Onarım Giderleri kw. Saat ‘e göre dağıtılacaktır

269 Personel Sayısı Y.HANE BAKIM KESME MONTAJ TOPLAM Kw. Saat II. Gider Dağıtımında dağıtım anahtarları; –Yemekhane Giderleri personel sayısı –Bakım Onarım Giderleri kw. Saat ‘e göre dağıtılacaktır

270 DOĞRUDAN DAĞITIM YÖNTEMİ Y.HANE BAKIM KESME MONTAJ TOPLAM Yemekhane Personel Sayısı I.GİD.DAĞ.TOP /2515/25%40% Bakım Onarım Kw. Saat / /2800 %43%57 II.GİD.DAĞ.TOP YHGY YÜGY E Ü G Y

271 KADEMELİ DAĞITIM YÖNTEMİ -1 kısmen deYHGY’nin birbirlerine sundukları hizmetler kısmen de olsa gözönünde alınarak YHGY’nin giderleri, EÜGY’ne dağıtılır. Böylece doğrudan dağıtıma göre daha adilane bir dağıtım sağlanır.

272 Kademeli Dağıtım Yönteminin. Dağıtım Kuralları -2. KURAL 1 : en çok sayıda gider yerineKURAL 1 : Gider dağıtımına, en çok sayıda gider yerine hizmet sunmuş YGY’nden başlanır. KURAL 2 : I.Gider Dağıtım toplamı en büyükKURAL 2 : I.Gider Dağıtım toplamı en büyük olan YGY’nden başlanır. KURAL 3 : Gideri dağıtılan YGY, kendine hizmet sunmuş olsa bile kendisine gider payı veremez.KURAL 3 : Gideri dağıtılan YGY, kendine hizmet sunmuş olsa bile kendisine gider payı veremez. KURAL 4 : Gideri dağıtılan YGY’ne, geriye dönerek tekrar gider dağıtımı yapılamaz.KURAL 4 : Gideri dağıtılan YGY’ne, geriye dönerek tekrar gider dağıtımı yapılamaz.

273  Kademeli Dağıtım Yöntemi-3 -Örnek- Kw. Saat Personel Sayısı Yemekhane Bak-OnarKesimMontaj Toplam I. Dağıtım Top KURAL 1 : en çok sayıda gider yerine KURAL 1 : Gider dağıtımına, en çok sayıda gider yerine hizmet sunmuş YGY’nden başlanır. KURAL 2 : I. Gider Dağıtım toplamı en büyük KURAL 2 : I. Gider Dağıtım toplamı en büyük olan YGY’nden başlanır. Yemekhane : Personel Sayısı Bakım Onarım : Kw/Saat

274 KADEMELİ DAĞITIM YÖNTEMİ -4 Bak-Onar Yemekhane Kesim Montaj Toplam I. Dağıtım Top Bakım Onarım(3.050) 0 Kw Saat %12,5%37,5%50 381, , Yemekhane (2.081,25) 0 Personel Sayısı %40%60 832, , , , II. Gider Dağıtımı Toplamı

275 Makine Saati m2m YHGY1YHGY2YHGY3EÜGY1EÜGY2 Toplam Toplam I. Dağıtım Top DİS YHGY 1  Makine Saati YHGY 2  DİS YHGY 3  m 2 Kademeli Dağıtım Yöntemi SIRA SİZDE

276 Makine Saati m2m2m2m YHGY 1 YHGY 2 YHGY 3 EÜGY 1 EÜGY 2 Toplam Toplam I. Dağıtım Top DİS YHGY 1  Makine Saati YHGY 2  DİS YHGY 3  m 2 Kademeli Dağıtım Yöntemi SIRA SİZDE    YHMY3 YHMY1 YHMY2 Kural Kural 2 80 TL 50 TL 130 TL

277 DİS KADEMELİ DAĞITIM YÖNTEMİ YHGY 3 YHGY 1 YHGY 2 EÜGY 1 EÜGY 2 Toplam I. Dağıtım Top YHGY 3(80,00) 0 m 2 200m 2 80m 2 220m 2 360m 2 140m m m 2 %27,5%45%17, YHGY 1(60) 0 Makine Saati %30% %10 10 %100 %30% YHGY 2(170) %20%80 %100 II. GİDER DAĞITIMI TOPLAMI

278 MATEMATİKSEL DAĞITIM YÖNTEMİ YHGY’nin birbirlerine sundukları hizmetleri gözönünde bulundurur. Bu nedenle daha sağlıklı sonuçlar elde edilir. Bu yöntemde, dağıtıma katılan YHGY sayısı kadar denklem kurulur.

279 Bak-Onar Yemekhane Kesim Montaj Toplam I. Dağıtım Top Kw Saat %12,5%37,5%50 Personel Sayısı %35,7%53,6 B = ,107Y Y = ,125B %100 %10,7 B = [0,107 x ( ,125B)] B = ,9 + 0,013375B 0,986625B = 3231,9 B = 3275,71 Y = 2109,46 Matematiksel Dağıtım Yöntemi

280 Bakım Onarım 3275,71 Yemekhane2109,46 Kesim x % 37,5 = 1.228,39 Montaj x % 50 = 1.637,86 Kesim x % 35,7 = 753,08 Montaj x % 53,6 = 1.130,67 Toplam 4.750,- Matematiksel Dağıtım Yöntemi

281 KESİMMONTAJ Doğrudan Dağıtım1.987, , Kademeli Dağıtım1.976, , Matematiksel Dağıtım1.981, ,

282 ___________________ ________________ 730 GENEL ÜRETİM GİD. HS Kesim Montaj GENEL ÜRETİM GİD. HS Bakım Onarım Yemekhane ___________________ _________________

283 SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin “ikinci dağıtımına” ilişkin do ğ ru bir ifadedir? a)Yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin esas üretim gider yerlerine dağıtılmasıdır b)Esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin mamullerin maliyetine yüklenmesidir c)Giderlerin ilgili tüm gider yerlerine dağıtılmasıdır d)Esas üretim giderlerinde toplanan giderlerinin ilgili tüm yardımcı gider yerlerine dağıtılmasıdır e)Giderlerin ilgili gelir tablosu hesaplarına yüklenmesidir.

284 Yardımcı Hiz. Gid. YeriEsas Ür. Gid Yeri B. OnarımEnerjiDökümMontaj 1. Gider Dağıtımı xxxx Dağıtım anahtarları İşçi sayısı m İşletme II. gider dağıtımında Kademeli dağıtım yöntemini kullanmaktadır. Bakım gideri dağıtım anahtarı olarak işçi sayısı esas alınmaktadır. Bu bilgiler göre bakım giderinin montaj gider yerine yüklediği maliyet payı ne kadardır? 03 Mart 2007 A) TL B) TL C) TL D) TL E) TL

285 30 Haziran 2002 a) b) c) d) e) Yardımcı Üretim Gider YeriEsas Üretim Gider Yeri YemekhaneIsıtmaAB 1. Dağıtım Toplamı TL TL TL TL Personel Sayısı Alan (m2) Giderlerin dağıtımında kademeli dağıtım yöntemini uygulayan bu işletme dağıtılacak gider tutarı en yüksek olan gider yerinden dağıtıma başlanmaktadır. Yemekhane giderleri personel sayısına, ısıtma giderleri alana göre dağıtılmaktadır? Isıtma gider yerinin yemekhane giderlerinden alacağı pay kaç TL? a) b) c) d) e) (A)’nın toplam gider tutarı kaç TL?

286 04 Temmuz 2004 a) b) c) d) e) Yardımcı Üretim Gider YeriEsas Üretim Gider Yeri BakımEnerjiDikimMontaj 1. Dağıtım Toplamı TL TLXXX İşçi Sayısı Alan (m2) İşletme ikinci dağıtımda kademeli dağıtım yöntemini uygulamaktadır. Bakım giderleri dağıtımında işçi sayısı kullanılmaktadır. Bu bilgilere göre bakım YGY’nin montaja yüklediği pay ne kadardır?

287 21 Mart 2007

288 21 Haziran 2008

289

290

291 SORU 2: Üretim işletmesinde iki esas üretim gider yeri (EÜGY) ve üç adet yardımcı üretim gider yeri (YÜGY) bulunmaktadır. Giderlere ve dağıtım anahtarlarına ilişkin bilgiler şöyledir. Bu bilgilere göre birinci dağıtım sonucunda EÜGY 3’te toplanan gider aşağıdakilerden hangisidir? a) YTL b) YTL c) YTL d) YTL e) YTL TutarDağıtım Anahtarı EÜGY 1 EÜGY 2 EÜGY 3 YÜGY (A) YÜGY (B) Aydınlatma Gideri Ampul Sayısı Isıtma Gideri m2m

292 SORU 3: Bir üretim işletmesinde iki esas üretim gider yeri (EÜGY), iki de yardımcı üretim gider yeri (YÜGY) bulunmaktadır. Aşağıda birinci dağıtım sonucunda gider yerlerinde toplanan giderler ile dağıtım anahtarları verilmiştir. YÜGY 1’ in giderleri alan (m 2 ), YÜGY II’ nin giderleri ise işçi sayısı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Doğrudan dağıtım yöntemine göre YÜGY 2’ den EÜGY (A)’ ya dağıtılacak gider tutarı aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) ToplamEÜGY AEÜGY BYÜGY 1YÜGY 2 I.Dağıtım Toplamı Dağıtım Anahtarı Alan (m 2 ) İşçi Sayısı

293 SORU 3: Bir üretim işletmesinde iki esas üretim gider yeri (EÜGY), iki de yardımcı üretim gider yeri (YÜGY) bulunmaktadır. Aşağıda birinci dağıtım sonucunda gider yerlerinde toplanan giderler ile dağıtım anahtarları verilmiştir. YÜGY 1’ in giderleri alan (m 2 ), YÜGY II’ nin giderleri ise işçi sayısı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Doğrudan dağıtım yöntemine göre YÜGY 2’ den EÜGY (A)’ ya dağıtılacak gider tutarı aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) ToplamEÜGY AEÜGY BYÜGY 1YÜGY 2 I.Dağıtım Toplamı Dağıtım Anahtarı Alan (m 2 ) İşçi Sayısı

294 Buna göre YHMY A'dan, Üretim Departmanı R'nin alacağı pay doğrudan dağıtım yöntemine göre kaç YTL'dir? A) 42,20 B) 105,40 C) 60,15 D) 69,30 E) 52,30

295 Yukarıdaki bilgilere göre montaj gider yerinin su giderinden alacağı pay kaç YTL'dir? A) 780 B) 800 C) 840 D) 760 E) 820

296 4. Bir üretim departmanının genel imalat maliyetleri şöyledir: Aylar Direkt İşçilik Saatleri Genel İmalat Maliyetleri En Düşük-En Yüksek noktalar tekniğine göre, direkt işçilik saati (DİS) başına değişken maliyet kaç YTL/DİS'tir? A) 25 B) 18 C) 65 D) 19 E) 90

297

298 + 70 = X (30 ÷ 70) =

299 ( )

300 x (20 / 70) = ,-

301 KURAL 1 : En çok sayıda gider yerine KURAL 1 : En çok sayıda gider yerine hizmet sunmuş YGY’nden başlanır. KURAL 2 : I.Gider Dağıtım toplamı en büyük KURAL 2 : I.Gider Dağıtım toplamı en büyük olan YGY’nden başlanır.

302 90 50 / 90 %55, x %55,5 = ,-

303 70 30 / 70 % x % x %43 = ,- 90

304 , , , ,-

305

306

307

308

309 3. Gider Dağıtımı 2. Gider dağıtımında EÜGY’nde toplanan maliyetler mamullere yüklenir. İşletme A ve B mamullerini üretmektedir. İşletme A mamulü için 500 DİS, B mamulü için 1500 DİS harcamıştır DİS II. Gider Dağıtımı Toplamı 820 TL A MamulüB Mamul Dağıtım Anah. (500 / 2000) (1500 / 2000) (%25 x 820) 205 TL 615 TL (%75 x 820)

310 3. GİDER DAĞITIMINDA ÖZEL DURUMLAR EÜMY ve YHMY’nin üretim faaliyetinde bulunmaması veya kapasitesinden çok düşük bir düzeyde çalışması durumunda ; 1. EÜMY’nin geçici olarak üretim faaliyetinde bulunmaması, 2. EÜMY’nin bünyevi olarak tamamen veya kısmen üretim faaliyetinde bulunmaması durumu, 3. YGY’lerinin iş kapasitelerinin düşmesi durumu.

311 1. EÜMY’nin geçici olarak üretim faaliyetinde bulunmaması “Çalışmayan Kısım Giderleri” EÜGY’nin doğal durumlar dışında (örneğin, satışların azalması veya durması gibi) geçici olarak (bir aydan az olmayan bir süre) durması durumunda, ilgili döneme ilişkin sabit maliyetler üretimle ilişkilendirmek yerine “Çalışmayan Kısım Giderleri” hesabına zarar kaydedilir. ÖRNEK: Ekonomik kriz nedeniyle satışlar durmuştur. İşletme yönetimi üretimi 2 ay süre ile durdurma kararı almıştır. Bu dönemdeki sabit maliyetler: Direkt İşçilik lira ve GÜG liradır. 720 DİREKT İŞÇİLİK GİD. HS GENEL ÜRETİM GİD. HS GİDER TAHAKK. HS ÇALIŞMAYAN KISIM GİD. HS DİR.İŞÇ.GİD.YNS.HS GÜG YANSITMA HS

312 EÜMY’nin bünyevi olarak tamamen veya kısmen üretim faaliyetinde bulunmaması durumu, İşletmenin özelliği gereği olarak, bazı mevsimlerde üretimin yapılamaması veya kapasitenin düşürülmesi gerekebilir. Bu dönemdeki maliyetler üretim maliyetinin bir parçasıdır. Bu aylardaki maliyetlerin o döneme maledilmesi aylar arasında karşılaştırma yapmayı olanaksızlaştırır ve yanlış bilgi üretilmesine neden olur. Bu dalgalanmaların önlenebilmesi için, sözkonusu giderlerin Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına alınarak, dönem sonuna kadar aylara orantılı bir şekilde dağıtılması gerekmektedir.

313 ÖRNEK: İşletmenin Ocak – Mart döneminde üretim faaliyeti olmaması nedeniyle, Boşa geçen zaman : direkt işçilik ; endirekt işçilik Kullanılmayan kapasiteden dolayı sabit maliyet kaybı : lira 720 DİREKT İŞÇİLİK GİD. HS GENEL ÜRETİM GİD. HS Endirekt İşçilik Diğer GÜG GİDER TAHAKK. HS GELECEK AYLARA AİT GİD. HS DİR.İŞÇ.GİD.YNS.HS GÜG YANSITMA HS YARI MAM-ÜRET.HS GEL. AYL. AİT GİD. HS Nisan ayında üretim başladığında üretim miktarına bağlı olarak maliyetlere yüklenir. A

314 B Sabit maliyetler, oluştukları dönemlerde maliyet hesaplarına kaydedilmeden doğrudan “Gelecek Aylara Ait Giderler” hesabına alınarak, normal üretime başlanıldığında fonksiyonel gider hesaplarına devredilir. 180 GELECEK AYLARA AİT GİD. HS GİDER TAHAKK. HS Nisan ayında üretim başladığında üretim miktarına bağlı olarak maliyetlere yüklenir. 720 DİREKT İŞÇİLİK GİD. HS GENEL ÜRETİM GİD. HS GEL. AYL. AİT GİD. HS YARI MAMUL-ÜRETİM HS DİR.İŞÇ.GİD.YNS.HS GÜG YANSITMA HS

315 YGY’lerinin iş kapasitelerinin düşmesi durumu. Yardımcı üretim yerleri ile hizmet gider yerlerinin iş kapasitelerinin düşmesi nedeniyle maliyetlerde meydana gelecek artışı önlemek için, bu gider yerlerinin giderlerinin boşa geçen kapasiteye ait olanlarının ayrılması ve Çalışmayan Kısım Giderleri hesabına kaydedilmesi gerekir.

316 BİRLEŞİK MALİYETLER Yan Mamul: Birleşik mamul ile karşılaştırıldığında satış değeri düşük olan mamullerdir. Bir şey üretilirken onun yanı sıra elde edilen ve ikinci derecede önemli olan bir ürün. Birleşik Mamul: aynı üretim döneminde aynı üretim işlem/işlemleri sonucunda ortaya çıkan ve herbiri bağımsız bir ana ürün olabilecek çeşitli maddelere birleşik (ortak) ürün denir.

317 BİRLEŞİK MALİYETLER Ayrım Noktası: Birleşik ya da yan mamullerin ayrı birimler olarak ayrılabildiği üretim süreci noktasıdır. Başka bir deyişle, birleşik üretim sürecinde, farklı mamullerin ortaya çıktığı noktayı ifade eder. Birleşik Maliyetler: Ayrım noktasına kadar oluşan üretim maliyetleri toplamıdır. Belli bir kaynaktan (varlık, hizmet vb) birden fazla maliyetleme birimi (maliyet merkezi, mamul vb) yararlandığında gerçekleşen maliyettir.

318 Birleşik Üretim Süreci Ek işlemBirleşik Mamuller Birleşik Maliyetler A var Birleşik Mamuller C’ A’ B C D (Yan Mamul) var Ayrım Noktası Ek İşleme Maliyetleri B yok

319 Ortak mamullerin özellikleri Aynı üretim işlemi sonunda ortaya çıkarlar Değerleri eş düzeyde olup, her bir başlı başına bir ana mamul niteliğindedir. Birleşik Giderlerin Ortak Ürünlere Dağıtılmasında Kullanılan Yöntemler Üretim Miktarı Yöntemi (Fiziksel Ölçüler) Katsayı Yöntemi (Ağırlıklı Ortalama – Eşdeğer Ürün Miktarı Sayısına Göre Dağıtım) Piyasa Değeri Yöntemi Net Satış Hasılatı Yöntemi Standart Verim Yöntemi

320 BİRLEŞİK MALİYETLER İşletmede 3 farklı mamul üretilmektedir. Döneme ilişkin bilgiler şöyledir: MamullerMiktar (adet) Satış Tutarı (A) (B) (C) Toplam Birleşik Maliyet…………… lira

321 Fiziksel ölçüler yönteminde, dağıtımı yapılacak toplam maliyet üretimi yapılan birleşik mamullerin toplam miktarına bölünerek bir birim için birleşik maliyet payı hesaplanacaktır. Veya mamul miktarı toplam birleşik mamuller miktarına bölünerek belirlenecek oran dağıtımı yapılacak maliyet ile çarpılacaktır. Fiziksel Ölçüler Yöntemi

322 (A) Mamulü (1.000 / 4.000) x ,- = ,- (B) Mamulü ( 800 / 4.000) x ,- = ,- (C) Mamulü (2.200 / 4.000) x ,- = , ,- Birim Mamul Maliyeti (A) Mamulü ,- / = 50,- lira/adet (B) Mamulü ,- / 800 = 50,- lira/adet (C) Mamulü ,- / = 50,- lira/adet

323 İşletmede 3 farklı mamul üretilmektedir. Döneme ilişkin bilgiler şöyledir: MamullerMiktar (adet)Satış Tutarı Katsayı Ek Giderler (A) (B) (C) Toplam Birleşik Maliyet…………… lira Üretim Miktarı Üretim Miktarları: (A) Mamulü ton, (B) Mamulü ton Birleşik Mamul Maliyeti : TL (C) Yan Ürün Ek Giderler : TL (C) Yan ürün Brüt Satış Tutarı: TL (C) Yan ürün net satış Tutarı: TL ( – )

324 Mamul Miktar Katsayı Katsayı Fiziksel Ölçümü (A) % 27 (B) % 43 (C) % Katsayı Yöntemi (A) Mamulü ,- x % 27 = ,- / adet = 54,- TL/adet (B) Mamulü ,- x % 43 = ,- / 800 adet = 107,50 TL/adet (C) Mamulü ,- x % 30 = ,- / adet = 27,27 TL/adet Bu yöntemde, ortak ürünler belirli bir baza getirilir. Her mamul için ağırlıkları, büyüklükleri, üretim işlemlerinin güçleri, üretimde kullanılan zaman, hammadde miktarı gibi unsurlar dikkate alınarak katsayılar belirlenir.

325 Birleşik Maliyet / Toplam Satış Hasılatı ,- / ,- = 0,50 (A) Mamulü ,- x 0,50 = ,- [ ÷ = 77,50 ] (B) Mamulü ,- x 0,50 = ,- [ ÷ 800 = 50,00 ] (C) Mamulü ,- x 0,50 = ,- [ ÷ = 37,50 ] Piyasa Değeri Yöntemi Bu yöntemde, mamul maliyetleri ile piyasa fiyatı arasında bir ilişki olduğu varsayımından hareket edilir. Maliyetler ortak ürünlerin satış hasılatına göre dağıtılır. Böylece her mamule taşıyabileceği kadar maliyet payı verilmekte ve her mamulün “brüt satış kar oranı” birbirine eşit olmaktadır.

326 (A) Mamulü ,- x %38 = (B) Mamulü ,- x %18 = (C) Mamulü ,- x %44 = Net Satış Hasılatı Yöntemi Bu yöntemde, mamul maliyetleri ile piyasa fiyatı arasında bir ilişki olduğu varsayımından hareket edilir. Maliyetler ortak ürünlerin satış hasılatına göre dağıtılır. Oran(%) %38 %18 %44 %100 Mamuller (A) (B) (C) Toplam Miktar Satış Tutarı Ek Giderler Net Satış

327 Standart Verim Yöntemi Birleşik maliyetlerin ortak ürünler arasında standart verim esasına göre paylaştırılması esasına dayanır. Bir birim maddenin ayrıştırılmasından standart ölçüler içinde elde edilmesi gerekli mamulün yüzdesi olarak miktarına düşen toplam satış hasılatı oranı maliyet dağıtımın esas alınır. Rafinerilerde bu yöntem kullanılarak birleşik maliyetlerin mamullere dağıtımı sık rastlanmaktadır.

328 Birleşik Mamuller Benzin Gazolin Makine Yağı Etil Alkol Mazot Toplam Üretim Miktarı (100 Galon için) Galon Galon Piyasa Fiyatı (TL) 90,30 107,50 21,50 139,75 40,61 Satış Hasılatı (1) x (2) Satış Hasılatı Payı (%) %63 %15 ‰5 %13 %8,5 % Birleşik Mam. Benzin Gazolin Makine Yağı Etil Alkol Mazot Toplam 100 Galon için Toplam Maliyet x 0,63= TL x 0,15= TL x 0,005= 500 TL x 0,13= TL x 0,085= TL Bir rafineride 100 galon için toplam birleşik maliyet liradır. Bir rafineride 100 galon için toplam birleşik maliyet liradır.

329 Yan Ürünler Esas üretim bünyesine girmeyen hammadde artıklarının daha sonraki bir takım işlemlere tabi tutulması suretiyle elde edilen mamullere “yan mamul” denir. Yan ürünlerin değeri diğer mamullere daha düşüktür. Yan ürünler; artıklar, deşe, hurda, cüruf ve işletme kayıplarının da zaman zaman karıştırıldığı görülür. (Özellikle de bunların herhangi bir piyasa değeri varsa) Yan mamuller ile hurda, artık, deşe arasındaki en önemli fark; deşenin, artığın bir değeri varsa doğrudan doğruya satılabilmesidir. Oysa yan ürünlerde genelde, ayrılma noktasından sonra hammadde artıkları bir takım işlemlere tabi tutulmakta ve söz konusu maddeler ek gidere tabi tutulmaktadır.

330 Yan ürün maliyeti yöntemleri Yan ürünlere maliyetten pay verilmesini esas alan yöntemler –Brüt Satış Hasılatı Yöntemi –Net Satış Hasılatı Yöntemi –Satış Fiyatından Geriye Doğru Hesaplama Ynt. –Tedarik Değerinin Esas Alınması Yöntemi Yan ürünlere maliyetten pay vermeyerek, yan ürün net satış gelirinin doğrudan sonuç hesaplarına yansıtılmasını esas alan yöntemi

331 Brüt Satış Hasılatı Yöntemi Yan ürünler beklenen satış değeri üzerinden değerlendirilir ve üretim maliyetlerinden satış değeri kadar pay alır. Mamuller Üretim Miktarı (A) Mamulü Ton (B) Mamulü Ton Birleşik Ürün ( TL) (C) Yan Mamulden beklenen satış hasılatı TL’dir. Üretim Miktarı Yöntemi Brüt Satış Hasılatı Yöntemi = – = (A) Mamulü = ( ÷ ) x = TL (B) Mamulü = ( ÷ ) x = TL

332 Yan ürünün stoğa alınması durumunda: 152 MAMULLER HS (A) Mamulü (B) Mamulü DİĞER STOKLAR HS (C) Mamulü 151 YARI MAM-ÜR. HS KASA HS DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ HS (C) Mamulü 600 Y.İÇİ SATIŞLAR HS HESAP. KDV. HS DİĞER STOKLAR HS (C) Mamulü

333 Yan ürünün stoğa alınmaması ve satış anında kayda alınması durumunda: 152 MAMULLER HS (A) Mamulü (B) Mamulü KASA HS YARI MAM-ÜR. HS HESAP. KDV. HS

334 Net Satış Hasılat Yöntemi Yan ürünlerin değerlendirilmesinde, yan ürüne ayrılma noktasından sonra ek giderler de dikkate alınmakta ve ek giderler doğrudan yan ürünün maliyetine verilmektedir. Yan ürünün değeri, brüt satış tutarından ek giderlerinin çıkarılması suretiyle bulunmaktadır.

335 Toplam Üretim Maliyeti : TL Yan Ürün Ek Giderler: TL Yan ürün Brüt Satış Tutarı: TL Yan ürün net satış Tutarı: TL ( – ) Ana ürünlere yüklenecek toplam giderler = – = TL Ana ürün birim maliyeti = TL ÷ br = 6,10 TL (A) Mamulünün payı = br x 6,10 TL = TL (B) Mamulünün Payı = br x 6,10 TL = TL (C) ‘nin birleşik maliyetlerden aldığı pay = TL

336 Satış Fiyatından Geriye Doğru Hesaplama Yöntemi Yan ürünün satış değerinden, yan ürünün satışa hazır hale getirilmesi için yapılması gereken giderler ile satış giderleri ve normal kar tutarı düşüldükten sonra bulunan değer, yan ürünün maliyeti olarak kabul edilir ve bu değerle ortak giderlerden pay verilir. = ( TL– TL ) – TL = TL = TL – TL = TL Birim Maliyet = TL ÷ br = 6,168 TL (A) Mamulünün payı = br x 6,168 TL = TL (B) Mamulünün Payı = br x 6,168 TL = TL

337 Tedarik Değerinin Esas Alınması Yöntemi Yan ürünler dışarıdan satın alındığında işletmeye kaça mal olacaksa, o değerle üretim hesabından çıkarılarak stoklara alınır. Bu yöntem özellikle yan ürünün bir başka esas üretim gider yerinde girdi olarak kullanılması durumunda uygulama alanı bulur.

338 Toplam Üretim Maliyeti : TL Yan Ürün Ek Giderler: TL Yan ürün Brüt Satış Tutarı: TL Yan ürün net satış Tutarı: TL ( – ) (C) Yan Ürünü Satın Alma Fiyatı : TL = TL TL = TL Birim Maliyet = TL ÷ br = 5,96 TL (A) Mamulünün payı = br x 5,96 TL = TL (B) Mamulünün Payı = br x 5,96 TL = TL

339 Yan ürünlere maliyetten pay vermeyerek, yan ürün net satış gelirinin doğrudan sonuç hesaplarına yansıtılmasını esas alan yöntemi Toplam Üretim Maliyeti : TL Yan Ürün Ek Giderler: TL Yan ürün Brüt Satış Tutarı: TL (A) Mamulü üretim miktarı: Adet (B) Mamulü üretim miktarı : Adet Birim Maliyet = TL ÷ Adet = 6,30 TL (A) Mamulünün payı = br x 6,30 TL = TL (B) Mamulünün Payı = br x 6,30 TL = TL

340 SORU 1: Tek bir üretim sürecinde kaçınılmaz olarak birlikte elde edilen iki mamulden birini satış değeri diğerinden çok yüksekse, bu tür mamullere ne ad verilir? A)Birleşik mamuller ve kusurlu mamuller B)Birleşik mamuller ve üzerinde tekrar çalışılacak mamuller C)Ana mamuller ve yan mamuller D)Ana mamuller ve birleşik mamuller E)Birleşik mamuller ve fire

341 SORU 2: Birleşik üretimde elde edilen mamullere ayrı noktasından sonra yüklenebilen maliyetlere ne ad verilir? A)Yan mamul maliyetleri B)Birleşik maliyetler C)Esas maliyetler D)Endirekt maliyetler E)Ek maliyetler

342 A) B) C D) E) Mamuller Miktar Fiyat. Z TL Y TL V TL Birleşik maliyetler TL dir. Nispi satış tutar yöntemine göre (Y) mamulüne yüklenecek maliyet payı nedir? SORU 3:

343 Birleşik maliyet Z mamulünün miktarı B mamulünün miktarı Z mamulünün satış tutarı B mamulünün satış tutarı Bu bilgilere göre ve fiziksel (Z) mamulünün birleşik maliyetten aldığı pay ne kadardır? A) B) C) D) E) SORUSORU

344 25 Haziran 2005

345 12 Kasım 2005

346 24 Haziran 2006

347 11 Kasım 2006

348 3 Mart 2007

349 8 Mart 2008


"MALİYET MUHASEBESİ TESMER - 1 Maliyet Muhasebesi nedir? Üretilen mamul ya da sunulan hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türleri, maliyet yerleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları