Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mali Destek Programları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mali Destek Programları"— Sunum transkripti:

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mali Destek Programları
2013 yılı Mali Destek Programları

2 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI Rekabet Gücünün Artırılması
Mali Destek Programı Program Bütçesi : T.L. TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Program Bütçesi : T.L. TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Program Bütçesi : T.L.

3 Rekabet Gücünün Artırılması
Mali Destek Programı .

4 Programın Amacı: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yürütülen bu programın amacı, ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen öncelik alanları şunlardır: ÖNCELİK 1: Üretimde katma değer ve verimlilik artışının sağlanması, ürünlerin uluslararası ticaret imkânlarına kavuşturulması, ÖNCELİK 2:Çevresel değerlerin koruma-kullanma dengesinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması,

5 Desteklenebilecek Proje Konuları:
Proje konusu, Bakanlık tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Başvuru Rehberinde belirtilen alanlar dışında Bakanlığa sunulan projeler kesinlikle desteklenmeyecektir.

6 Desteklenebilecek Proje Konuları:
ÖNCELİK 1: Üretimde katma değer ve verimlilik artışının sağlanması, ürünlerin uluslararası ticaret imkanlarına kavuşturulması, 1.1 NACE rev.2 sınıflandırmasına göre “C.İMALAT” kodu altında yer alan ekonomik faaliyetlerde katma değer ve verimlilik artışı sağlayacak projeler , (C.18.2 kayıtlı medyanın çoğaltılması, C.33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı hariç) 1.2 NACE rev.2 sınıflandırmasına göre “J.62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler” ve “J.63 Bilgi hizmet faaliyetleri kodu altında yer alan faaliyetler” kodları altında gerçekleştirilecek ekonomik faaliyetlerle bilişim ürünlerinin uluslararası ticaret imkanlarına kavuşturulmasını sağlayacak projeler (J.63.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri hariç)

7 ÖNCELİK 1: Üretimde katma değer ve verimlilik artışının sağlanması, ürünlerin uluslar arası ticaret imkânlarına kavuşturulması, Bu öncelik kapsamında; Belirtilen ayrıcalıklara sahip Projeler -İlgililik bölümünden +5 puana kadar değerlendirilecektir. *Yerli ürün; Zeytin, Zeytin Yağı, Bal, Harup, Doğal Kekik Ürünleri, Narenciye, Patates, Enginar Vb… ** Hediyelik eşya, Zeytin yağı, pekmez gibi ürünlerin turizm öncelikli üretimi-(farklı ebatlarda üretim-pazarlama) ***Güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik projeler sadece elektrik şebekesi götürülmesi imkânı bulunmayan yerlerde kabul edilecektir.

8 ÖNCELİK 2: : Çevresel değerlerin koruma-kullanma dengesinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması,
1.1 NACE rev.2 sınıflandırmasına göre “C.İMALAT” ve E.38 kodu altında faaliyet gösteren işletmeler (C.18.2 kayıtlı medyanın çoğaltılması, C.33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı hariç) .

9 Program Bütçesi: Bakanlık tarafından tahsis edilen kaynak tutarı: TL Proje Başına Verilecek Destekler: Asgari tutar: TL Azami tutar: TL Bakanlık Desteği: (azami) % 50 Eş-finansman: (asgari) % 50 Proje Süresi: Azami proje süresi: 12 ay

10 KOBİ* olarak faaliyet gösteren tüzel kişi olması,
Kimler Başvurabilir? KOBİ* olarak faaliyet gösteren tüzel kişi  olması, Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna veya KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması, Merkezi ya da yasal şubesinin teklif çağrısı ilan tarihinde en az 3 ay önce KKTC’de kurulmuş olması ve Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine tescil edilmiş olması. Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev, yetki ve faaliyet alanı içerisinde bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir. *KKTC Cumhuriyet Meclisi’nce 16 Mart 2009 tarihinde kabul olunan “Rekabet Yasası” Sayı:36/2009 gereğince toplam 250’den az kişiyi istihdam eden ve yıllık cirosu 50 Milyon Euro’dan ve/veya yıllık bilanço toplamı 43 Milyon Euro’dan az olan teşebbüslerini anlatır.

11 Uygun Doğrudan Maliyetler Nelerdir?
Uygun maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve KDV dahil gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile Navlum, Sigorta Bedeli, Nakliye, Gümrük Muamele Bedeli, Ordino Bedeli gibi maliyetler dahil yeni mal ve hizmet satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve yasal veya teknik bir engel olmaması koşuluyla yapım (inşaat işleri) maliyetleri,

12 Uygun Olmayan Maliyetler Nelerdir?
Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Soğuk hava tesisatlı taşıma araçları dışındaki taşıt ve tekne alımları, Turizme yönelik alanlarda taşımacılık üzerine tasarlanan özel amaçlı taşıt (akülü araba, teleferik, bisiklet vb) dışındaki taşıt alımları, Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.) maliyetleri, Arsa, arazi veya bina alımları, Ofis kirası maliyetleri, İkinci el makine ve ekipman alımları, Kur farkından doğan zararlar, Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetler, Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Bakanlık ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç, banka transfer ücretleri, noter masrafları ve sair giderler, Ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde maliyeti, Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler.,

13 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI ORTAKÖY- LEFKOŞA
Başvurular Nereye Ve Nasıl Yapılacaktır? Proje başvuruları, kapalı zarf içinde ve elden aşağıdaki adrese yapılır. EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI ORTAKÖY- LEFKOŞA Başvurular, mesai saatleri içerisinde ve sadece 20 MAYIS 2013 Pazartesi 08:00 ile 22 MAYIS 2013 Çarşamba 15:30 arasında “elden” teslim alınacaktır. Bu başvuru aralığından önce veya sonra Bakanlığa ulaşan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

14 Detaylı bilgi için : http://www.kktceeb.com
Sorularınız için : SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yazılı olarak yer almayan hiç bir bilgi Proje Sahipleri ve Bakanlık için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

15 TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI Tarım ve Kırsal Kalkınma
Mali Destek Programı Program Bütçesi TL 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Referans No: KKTC-13-TDKB-01

16 bütün sorunlar çözülebilir mi?
Bu bütçe ile bütün sorunlar çözülebilir mi?

17 Programın Amacı: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen bu programın amacı, tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda ekonomik faaliyetleri çeşitlendirerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır.

18 Programın Öncelikleri:
Bu amaç doğrultusunda belirlenen öncelik alanları şunlardır: ÖNCELİK 1: Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve modern tarımsal üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, ÖNCELİK 2: Kırsal alanlarda tarımsal üretiminin katma değerinin artırılması ÖNCELİK 3: Kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirmesi ÖNCELİK 4: Tarımsal alanda faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütlerinin hizmet kalitesinin artırılması

19 Desteklenebilecek Proje Konuları:
Proje konusu, Bakanlık tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Başvuru Rehberinde belirtilen alanlar dışında Bakanlığa sunulan projeler kesinlikle desteklenmeyecektir.

20 Desteklenebilecek Proje Konuları:
ÖNCELİK 1: Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve modern tarımsal üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, 1.1 Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta ahır ve ağılların moderinizasyonu, süt hijyeninin artırılması ve hayvan refahına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması 1. 2 Modern sera kurulumu veya seraların modernizasyonu 1.3 Kıyı balıkçılığı için kullanılan teknolojilerin modernizasyonu projeleri,

21 İlave Puan Verilerek Değerlendirilecek Proje Konuları:
ÖNCELİK 1: Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve modern tarımsal üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, Bu öncelik kapsamında yapılacak başvurularda; Kooperatifler tarafından ve proje ortağı alınarak sunulan başvurular, Küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonuna yönelik yatırımları, Gübre yönetimi içerikli ve çevreye duyarlı projeler, Mevcut seraların iklimlendirme üniteleri ile modernize edilme projeleri ilave puan verilerek değerlendirilecektir.

22 Desteklenebilecek Proje Konuları:
ÖNCELİK 2: Kırsal alanlarda tarımsal üretimin katma değerinin artırılması 2.1 Hasat sonrası ürünlerin piyasaya arz sürelerinin uzatılması ve arz koşullarının iyileştirilmesi için soğuk hava depolarının kurulması, yıkama, boylama, tasnifleme, ayırma, paketleme ve bunun gibi ünitelerin kurulması

23 İlave Puan Verilerek Değerlendirilecek Proje Konuları:
ÖNCELİK 2: Kırsal alanlarda tarımsal üretimin katma değerinin artırılması Bu öncelik kapsamında yapılacak başvurularda; Kooperatifler tarafından ve proje ortağı alınarak sunulan başvurular, Organik ve diğer sertifikalı ürünlerin katma değerinin artırılması projeleri, Gıda güvenliği ve kalite standartlarının oluşturulması ve sertifikasyon projeleri, Markalaşma ve pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi projeleri ilave puan verilerek değerlendirilecektir.

24 Desteklenebilecek Proje Konuları:
ÖNCELİK 3: Kırsal alanlarda; ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek ve geliştirmek 3.1 Kırsal alanlarda geleneksel niş ürünlerin geliştirilmesi ve üretim standartlarının iyileştirilmesi projeleri

25 İlave Puan Verilerek Değerlendirilecek Proje Konuları:
ÖNCELİK 3: Kırsal alanlarda; ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek ve geliştirmek Bu öncelik kapsamında yapılacak başvurularda; Kooperatifler tarafından ve proje ortağı alınarak sunulan başvurular, Gıda güvenliği ve/veya ürün pazarlama kalitesini yerine getirmek için işletmenin geliştirilmesi, Başvuru sahibinin kadın olması, Başvuru sahibinin 40 yaşının altında olması durumlarında, projeler ilave puan verilerek değerlendirilecektir.

26 Desteklenebilecek Proje Konuları:
ÖNCELİK 4: Tarımsal alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin hizmet kalitesinin artırılması 4.1 Tarımsal alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin teknik ve kurumsal yapısının güçlendirilerek kapasitelerinin artırılması

27 İlave Puan Verilerek Değerlendirilecek Proje Konuları:
ÖNCELİK 4: Tarımsal alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin hizmet kalitesinin artırılması Bu öncelik kapsamında yapılacak başvurularda; Sunulacak başvurularda projenin ortağının bulunması, Kayıt sistemlerinin geliştirilmesi konularında faaliyet içeren projeler, Gıda güvenilirliği ve sertifikalı ürün yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme faaliyeti içeren projeler, Maliyet yönetimi, modern tarımsal üretim teknikleri ve pazarlama teknikleri konularında eğitim faaliyetleri içeren projeler, ilave puan verilerek değerlendirilecektir.

28 Proje Süresi: Azami proje süresi: 12 ay Program Bütçesi: Bakanlık tarafından tahsis edilen kaynak tutarı: TL Proje Başına Verilecek Destekler: Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar için toplam TL Asgari tutar: TL * Bakanlık Desteği: (azami) % 50 Azami tutar: TL * Eş-finansman: (asgari) % 50 Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar için toplam TL Asgari tutar: TL * Bakanlık Desteği: (azami) % 25 Azami tutar: TL * Eş-finansman: (asgari) % 75

29 Kimler Başvurabilir? KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İÇİN KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi olması, yada kar amacı güden kooperatif olması, Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna veya KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması, Bakanlığa proje başvurusu yapılmadan önce KKTC’de kurulmuş olması ve Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine tescil edilmiş olması,

30 Kimler Başvurabilir? Öncelik 1.1 için yapılacak olan başvurularda; Proje başvurusunun yapıldığı gün itibariyle Veteriner Dairesi hayvan kayıt sistemine kayıtlı olup en az 85 en fazla 370 büyükbaş hayvana sahip olması veya Proje başvurusunun yapıldığı gün itibariyle Veteriner Dairesi hayvan kayıt sistemine kayıtlı olup en az 85 en fazla 700 küçükbaş hayvana sahip olması, Öncelik 1.2 için yapılacak olan başvurularda; Hali hazırda seracılık faaliyetleri ile uğraşıyor olanlar ve en az iki dönüm kurulu sera sahibi olması, Öncelik 1.3 için yapılacak olan başvurularda; 34/75 sayılı yasa kapsamında kayıtlı olması

31 Kimler Başvurabilir? KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUŞLAR İÇİN Kar amacı gütmeyen birlik, oda veya dernek olması, Teklif çağrısı ilan tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş olması, Tarım ve/veya hayvancılık alanında faaliyet gösteriyor olması

32 Uygun Doğrudan Maliyetler Nelerdir?
Uygun maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve KDV dahil gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile Navlum, Sigorta Bedeli, Nakliye, Gümrük Muamele Bedeli, Ordino Bedeli gibi maliyetler dahil yeni mal ve hizmet satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve yasal veya teknik bir engel olmaması koşuluyla yapım (inşaat) işleri ve inşaat işleri kontrolörlüğü maliyetleri,

33 Uygun Olmayan Maliyetler Nelerdir?
Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Soğuk hava tesisatlı taşıma araçları dışındaki taşıt ve tekne alımları, Turizme yönelik alanlarda taşımacılık üzerine tasarlanan özel amaçlı taşıt (akülü araba, teleferik, bisiklet vb) dışındaki taşıt alımları, Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.) maliyetleri, Arsa, arazi veya bina alımları, Ofis kirası maliyetleri, İkinci el makine ve ekipman alımları, Kur farkından doğan zararlar, Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetler, Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Bakanlık ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç, banka transfer ücretleri, noter masrafları ve sair giderler, Ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde maliyeti, Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler.,

34 Başvurular Nereye Ve Nasıl Yapılacaktır?
Proje başvuruları, kapalı zarf içinde ve elden aşağıdaki adrese yapılır. TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI Şehit Mehmet Vural AHMET Sok. No:11 Yenişehir - LEFKOŞA Başvurular, mesai saatleri içerisinde ve sadece 20 MAYIS 2013 Pazartesi 08:00 ile 22 MAYIS 2013 Çarşamba 15:30 arasında “elden” teslim alınacaktır. Bu başvuru aralığından önce veya sonra yapılan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

35 Detaylı bilgi için : www.tdkb.gov.ct.tr
Sorularınız için : SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yazılı olarak yer almayan hiç bir bilgi Proje Sahipleri ve Bakanlık için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

36 TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi
Mali Destek Programı

37 Programın Amacı: Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı (Bakanlık) tarafından yürütülen bu programın amacı, ülkenin turizm potansiyelinin geliştirilmesidir. Programın Öncelikleri: Bu amaç doğrultusunda belirlenen öncelik alanları şunlardır: ÖNCELİK 1: Turizme dönük tesislerin hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması, ÖNCELİK 2: Turizme dönük yeni tesisler oluşturulması, ÖNCELİK 3: Turizm potansiyelini harekete geçirecek destekleyici faaliyetlerin geliştirilmesi.

38 Desteklenebilecek Proje Konuları:
Proje konusu, Bakanlık tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Başvuru Rehberinde belirtilen alanlar dışında Bakanlığa sunulan projeler kesinlikle desteklenmeyecektir.

39 Desteklenebilecek Proje Konuları:
ÖNCELİK 1: Turizme dönük tesislerin hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması, Turizme dönük tesislerde sağlığı tehdit eden hastalıkların oluşmasının önlenmesi, turist güvenliği, gıda güvenliği ve hijyen kurallarının sağlanması, Turizme dönük tesislerin, turizm alanında genel kabul görmüş fonksiyonlara ve ölçülere uygun hale getirilmesi, nitelikli malzeme ile tefriş, dekore edilerek donatılması ve çevreyle uyumlu peyzaj çalışmalarının yapılması, Turizme dönük tesislerde enerji tasarrufu ve verimliliğinin sağlanması, (Güneş enerjisinden elektrik üretmeye yönelik projeler, sadece elektrik şebekesi götürülmesi imkanı bulunmayan yerlerde kabul edilecektir.) Turizme dönük tesislerin doğal varlıklar, biyolojik çeşitlilik, sosyal, kültürel ve tarihi değerler ile yöresel değerlerin koruma, kullanma dengeleri ve turizm kaynaklarının sürdürülebilirliği gözetilerek ortaya çıkan atıkların çevreye zarar vermesinin önlenmesi, Turizme dönük tesislerde sertifikalı personel eliyle sunulan sağlık, güzellik ve bakım, masaj, su sporları, okçuluk, atıcılık, binicilik gibi üniteler kurulması ile hizmet ve fonksiyon çeşitliğinin sağlanması,

40 Desteklenebilecek Proje Konuları:
Turizme dönük tesislerde bilgisayar otomasyon sistemlerine geçilmesi ve kurumsal internet sitesi üzerinden on-line rezervasyon hizmeti sunulması, güncel teknolojilerin kullanılmasının sağlanması, Turizme yönelik tesislerde bedensel engellilere yönelik ziyaretleri kolaylaştırıcı fiziksel olanakların yaratılması ve geliştirilmesi, vb. projeler Bu öncelik kapsamında yapılacak başvurularda 2011 ve/veya 2012 ve/veya 2013 yıllarında Bakanlıktan işletme izinli olarak faaliyette bulunan tesisler ile proje konusunun Oteller Encümeni’nce tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik olduğunu gösteren Oteller Encümeni’nce onaylı belge sunanlar, ilave puan verilerek değerlendirilecektir.

41 Desteklenebilecek Proje Konuları:
ÖNCELİK 2: Turizme dönük yeni tesisler oluşturulması, Tarihi ve doğal doku ile uyumlu yöresel yemek, turistik ürün, el sanatları vb. hizmetlerin sunulduğu turistik mekânların oluşturulması, Tarihi ve kültürel alanlardaki özgün karakterdeki yapıların turizme dönük konaklama amaçlı restore ve tefriş edilmesi, Tarihi ve kültürel alanlardaki (han, hamam, çarşı, vb.) taşınmaz kültür varlıklarının turizme dönük kullanımlarının sağlanması, Turizme yönelik tematik müzelerin kurulması, vb. projeler Öncelik 2 kapsamında desteklenecek projelerde, proje süresi sonunda tesisin turizme yönelik faaliyete geçme şartı aranacaktır. Bu öncelik kapsamında yapılacak başvurularda Lefkoşa Surlariçi, Gazimağusa Surlariçi ve Girne Antik Limanı yakın çevresine (Canbulat sokak-Ziya Rızkı Caddesi-Sertaç Sevim Kalebey sokak arasında kalan bölge) yönelik başvurular ilave puan verilerek değerlendirilecektir. (Proje yerini gösteren muhtar onaylı belge sunulmalıdır.)

42 Desteklenebilecek Proje Konuları:
ÖNCELİK 3:Turizm potansiyelini harekete geçirecek destekleyici faaliyetlerin geliştirilmesi, Tarihi ve turistik değerlerin tanıtımı ve turistlerin yönlendirilmesi amaçlı merkezler, danışma büroları oluşturulması veya mevcutların etkinliğinin artırılması, Turizm alanlarına erişimi kolaylaştıracak, yöresel turizmi canlandıracak turizm rotalarının hazırlanması tarihi, kültürel ve turizm değeri olan ören yeri, tarihi yapı ve kalıntılar gibi alanlarda ulaşımı ve ziyareti kolaylaştıracak altyapı eksikliklerinin giderilmesi (işaret-tanıtım levhalarının ve aydınlatma elemanlarının düzenlenmesi, kiosk-desk, akıllı kart uygulaması gibi teknoloji kullanımı vb.) Doğal, kültürel ve tarihi alanlar ile turizm açısından önemli olan yerlerin, ziyaret edilebilmesini sağlayacak düzenlemelerinin yapılması, Turizm için önem arz eden alanların çevre düzeni açısından iyileştirilmesi, Yeni yürüyüş yolları ve plajların oluşturulması ve/veya mevcut olanların bakımının sağlanması, Turistlerin ziyaret edip vakit geçirebileceği cazibe mekânları (kültür-sanat sokak ve caddeleri, aktivite alanları) oluşturulması,

43 Desteklenebilecek Proje Konuları:
Köy turizmine yönelik çeşitli aktivitelerin yapılması, Turizm değerlerinin ön plana çıkarılması ve ülke turizm potansiyelinin yurtiçi ve yurtdışı platformlarda tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılması, Turizm alanında ve turizmi doğrudan destekleyici alanlarda nitelikli mesleki eğitimlerin verilerek işgücü niteliğinin artırılması, Bedensel engellilere yönelik turistik alanlara ziyaretleri kolaylaştırıcı fiziksel olanakların yaratılması ve geliştirilmesi, Yerel yönetimlerin citta-slow (sakin şehir) kriterlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar, vb. projeler Bu öncelik kapsamında yapılacak başvurularda yerel yönetimlerin citta-slow (sakin şehir) kriterlerinin uygulanmasına yönelik sunulacak projeler ilave puan verilerek değerlendirilecektir.

44 Bakanlık tarafından tahsis edilen kaynak tutarı: 5.000.000 TL
Program Bütçesi: Bakanlık tarafından tahsis edilen kaynak tutarı: TL Proje Başına Verilecek Destekler: KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İÇİN : TL Asgari tutar: TL *Asgari destek: %20 Azami tutar: TL *Azami destek: %50 KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM/ KURULUŞLAR İÇİN: TL Azami tutar: TL *Azami destek: %75 Proje Süresi: Azami proje süresi: 12 ay

45 Kimler Başvurabilir? Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev, yetki ve faaliyet alanı içerisinde bulunması. Projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi. KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İÇİN: Yıllık toplam 250’den az kişiyi istihdam eden ve yıllık cirosu 50 Milyon Euro’dan ve/veya yıllık bilanço toplamı 43 Milyon Euro’dan az olan gerçek veya tüzel kişi olması, Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna veya KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması, 4 veya 5 yıldızlı turistik tesis işletiyor olmaması, “Casino”lu tesis işletiyor olmaması, Grup bünyesinde “Casino”lu tesis işletiyor olmaması, Eğitim kurumları kapsamında hizmet veren tesis olmaması, Tüzel kişiler için merkezi ya da yasal şubesinin başvuru yapmadan önce KKTC’de kurulmuş olması ve Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine tescil edilmiş olması, Gerçek kişiler için Gelir ve Vergi Dairesine kayıtlı olması,

46 KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUŞLAR İÇİN:
Proje konusunun proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması yanısıra, Başvuru Sahibinin: Yerel yönetimler, Üniversiteler, Mesleki kuruluşlar ve birlikler, Vakıflar ve dernekler, Kooperatifler, olması gerekmektedir.

47 Uygun Doğrudan Maliyetler Nelerdir?
Bütçelendirilmesi uygun maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve KDV dahil gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), Yeni mal (makine, ekipman, teçhizat, mobilya, tefrişat vb.) satın alma maliyetleri, Kalite, hijyen, çevresel standartlar, bilgisayar otomasyon, internet hizmetleri vb. konularda hizmet satın alma maliyetleri, Yasal veya teknik bir engel olmaması koşuluyla tadilat, restorasyon, tesisat, çevre düzenlemesi vb. yapım (inşaat) işleri ve inşaat işleri kontrolörlüğü maliyetleri.

48 Uygun Olmayan Maliyetler Nelerdir?
Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Turizme yönelik alanlarda taşımacılık üzere tasarlanan özel amaçlı taşıt (akülü araba, teleferik, bisiklet, vb.) dışındaki taşıt alımları, Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.) maliyetleri, Arsa, arazi veya bina alımları Yeni bina inşaatı veya inşaatı devam eden binanın tamamlanması maliyetleri, (konaklamaya yönelik tesisler ile Öncelik 2 altında ilave puan verilerek değerlendirmeye tabi tutulacak bölgelerdeki turizme dönük inşaatı devam eden binanın tamamlanması maliyetleri hariç) Ofis kirası maliyetleri, İkinci el makine ve ekipman alımları, Kur farkından doğan zararlar, Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Bakanlık ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç, banka transfer ücretleri, noter masrafları ve sair giderler, Ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde maliyeti, Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler.

49 Başvurular Nereye Ve Nasıl Yapılacaktır?
Proje başvuruları, kapalı zarf içinde ve elden aşağıdaki adrese yapılır. TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI Şehit Mehmet Vural AHMET Sok. No:11 Yenişehir - LEFKOŞA Başvurular, mesai saatleri içerisinde ve sadece 20 MAYIS 2013 Pazartesi 08:00 ile 22 MAYIS 2013 Çarşamba 15:30 arasında “elden” teslim alınacaktır. Bu başvuru aralığından önce veya sonra yapılan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

50 Detaylı bilgi için : www.tckb.gov.ct.tr
Sorularınız için : SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yazılı olarak yer almayan hiç bir bilgi Proje Sahipleri ve Bakanlık için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

51 Genel Hükümler

52 Genel Hükümler Yürütülen mali destek programları kapsamında, bir Proje Sahibi sadece 1 proje başvurusunda bulunabilir. Kısmi Hibe Destek Programlarından yararlanan, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, önceden aldıkları desteğin bitiminden itibaren 365 gün geçmedikçe ikinci bir destek için başvuru yapamazlar.

53 Verilecek Desteğin Niteliği Nedir?
Bakanlık, desteklenmesi uygun bulunan projelere, Başvuru Rehberlerinde belirtilen oranlarda mali destek sağlayacak ve bu destek hibe niteliğinde olacaktır. Başvuru Rehberleri’nde belirtilen değerlerin (asgari-azami) dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

54 Eşfinansman Nedir? Proje bütçesinin Bakanlık desteği dışında kalan tutarı, Proje Sahibi tarafından eşfinansman olarak karşılanmalıdır. Eşfinansmanın tamamının nakdi katkı olması gereklidir. Ayni katkılar, eşfinansman olarak kabul edilmez.

55 Maliyetlerin Bütçeleştirilmesinde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Değerlendirme sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, Bakanlığın destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir. Uygun olmayan maliyetler ile Başvuru Formu ve Bütçe’nin Maliyetlerin Gerekçelendirmesi tablosunda gerekçesi açık bir şekilde belirtilmeyen maliyetler bu kontroller esnasında bütçeden çıkarılacaklardır. Bütçe tablolarında maliyetlerin gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde talep edilmektedir. Proje Sahibinin gerekli, gerekçeli, gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. ...

56 Satınalmalar Nasıl Gerçekleşecektir?
Satınalmalar; Doğrudan Temin usulü ile yapılır. Yararlanıcı bir teknik şartname hazırlayarak hem kendi internet sitesinde hem de Bakanlığın internet sitesinde teklif duyurusu yapar. 15 günlük sürenin bitiminde alınan teklifler çerçevesinde bir piyasa fiyat araştırması tutanağı hazırlanır. Teknik şartname, alınan nihai teklif dosyaları ve piyasa fiyat araştırması tutanağını içeren mal/hizmet satın alma dosyası Bakanlığa sunulur. Bakanlık, sunulan mal/hizmet satın alma dosyasını inceleyerek değerlendirmelerini proje yürütücüsüne bildirir. Proje yürütücüsü Bakanlığın değerlendirmelerini dikkate alarak -gerekirse piyasa fiyat araştırmasını yeniler ve- en uygun fiyatı veren istekli ile sözleşme imzalayarak söz konusu satın alma işlemini gerçekleştirir.

57 Proje Hesabı Nedir? T.C. Ziraat Bankası’nda projeye özel bir hesap açılacaktır. Bakanlık, destek kapsamında yapacağı her türlü ödemeyi, proje hesabına, transfer talimatı ile gerçekleştirir. Yararlanıcı tarafından sağlanan eşfinansman da dahil projenin finansman kaynakları bu hesaba aktarılır ve proje harcamalarının tamamı bu hesaptan gerçekleştirilir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek ödemelerin muhatabı olanlar dışında, başka hiç bir gerçek veya tüzel kişiliğe hiç bir sebeple bu hesaptan transfer yapılamaz. Proje hesabı, Bakanlığın yetkilendirilmiş personeli tarafından yakından ve kesintisiz takip edilir.

58 Ödemeler Nasıl Gerçekleşecektir?
Teminat karşılığı ön ödemeli yöntem. Ön ödeme miktarı mali destek miktarının %60’ı kadar olup geriye kalan ödemeler hakedişe göre yapılacaktır. Ön ödeme miktarının %50’si tutarında banka teminat mektubu sunulmalıdır. Teminatsız ve ön ödemesiz yöntem. Hakedişe göre ve En çok iki ara ödeme ve nihai ödeme şeklinde yapılacaktır. Nihai ödeme için belirlenecek olan oran hiç bir koşulda yüzde yirmiden daha az olamaz. Proje kapsamında öngörülen bütün faaliyetler ve bütün harcamalar proje uygulama süresi içerisinde tamamlanmış ve nihai raporda yer almış olmalıdır.

59 Hedeflerin Gerçekleştirilememesi Durumunda Ne Olacaktır?
Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine getirmemesi halinde Bakanlık destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep edebilir. Bakanlık tarafından verilen destekler, geçici dahi olsa amacı dışında kullanılamaz. Desteğin amacı dışında kullanıldığının tespiti durumunda, sağlanan desteğin sözleşme hükümlerine göre tahakkuk eden faizi ve cezai şartı ile birlikte derhal geri alınması için gerekli işlemler yapılır.

60 Daha Fazla Bilgi Almak İçin Ne Yapılabilir?
Sorularınızı, son başvuru tarihinden 10 gün öncesine kadar, elektronik posta ya da faks ile gönderebilirsiniz. Soruların yanıtları Bakanlıkların internet adresinde yayınlanacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir Proje Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Proje Sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Bakanlık tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yazılı olarak yer almayan hiç bir bilgi Proje Sahipleri ve Bakanlık için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

61 EGİTİM TOPLANTISI 18-19 Mart 2013 Saat: 10:00-16:00
Yer: KKTC Kalkınma Bankası Konferans Salonu

62 Teşekkür Ederiz


"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mali Destek Programları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları