Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

22 Mayıs 2009 ANTALYA1 İÇ KONTROL İLE 5018 VE 4734 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÖN MALİ KONTROL Mehmet Veysi SABAH İç Kontrol Daire Başkanı Strateji Geliştirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "22 Mayıs 2009 ANTALYA1 İÇ KONTROL İLE 5018 VE 4734 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÖN MALİ KONTROL Mehmet Veysi SABAH İç Kontrol Daire Başkanı Strateji Geliştirme."— Sunum transkripti:

1 22 Mayıs 2009 ANTALYA1 İÇ KONTROL İLE 5018 VE 4734 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÖN MALİ KONTROL Mehmet Veysi SABAH İç Kontrol Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanlığı

2 22 Mayıs 2009 ANTALYA2 5018 sayılı Kanun ile kamu mali yönetiminde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  YÖNETİM SORUMLULUĞU  KAYNAKLARIN ETKİLİ, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANIMI  STRATEJİK PLANLAMA  PERFORMANSA DAYALI BÜTÇELEME  ÇOK YILLI BÜTÇELEME  HESAP VEREBİLİRLİK  MALİ SAYDAMLIK  TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE  İÇ KONTROL (5018/55,56,57)  İÇ DENETİM  GENİŞ KAPSAMLI DIŞ DENETİM Strateji Geliştirme Başkanlığı

3 22 Mayıs 2009 ANTALYA3 İÇ KONTROLÜN TANIMI ( 5018/55) İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Strateji Geliştirme Başkanlığı

4 22 Mayıs 2009 ANTALYA4 İÇ KONTROLÜN AMACI ( 5018/56) İç kontrolün amacı;  Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,  Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,  Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,  Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,  Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, Sağlamaktır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

5 22 Mayıs 2009 ANTALYA5 Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur. Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır. İÇ KONTROLÜN YAPISI VE İŞLEYİŞİ (5018/57) Strateji Geliştirme Başkanlığı

6 22 Mayıs 2009 ANTALYA6 Kamu İç Kontrol Standartları ;  Kontrol ortamı  Risk değerlendirmesi  Kontrol faaliyetleri  Bilgi ve iletişim  İzleme olmak üzere beş bileşen,18 standart ve bunlara ilişkin 79 genel şarttan oluşmaktadır. İÇ KONTROLÜN UNSURLARI Strateji Geliştirme Başkanlığı

7 22 Mayıs 2009 ANTALYA7  Kontrol Ortamı Standartları 1-Etik Değerler ve Dürüstlük, 2-Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler, 3-Personelin Yeterliliği ve Performansı, 4-Yetki Devri,  Risk Değerlendirmesi Standartları 5-Planlama ve Programlama 6-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi  Kontrol Faaliyetleri Standartları 7-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri 8-Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi, 9-Görevler Ayrılığı, İÇ KONTROL STANDARTLARI Strateji Geliştirme Başkanlığı

8 22 Mayıs 2009 ANTALYA8 10-Hiyerarşik Kontroller, 11-Faaliyetlerin Sürekliliği, 12-Bilgi Sistemleri Kontrolleri,  Bilgi ve İletişim Standartları 13-Bilgi ve İletişim, 14-Raporlama, 15-Kayıt ve Dosyalama Sistemi, 16-Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi,  İzleme Standartları 17-İç Kontrolün Değerlendirilmesi, 18-İç Denetim İÇ KONTROL STANDARTLARI Strateji Geliştirme Başkanlığı

9 22 Mayıs 2009 ANTALYA9 İç kontrol sisteminin kurulması maksadıyla Maliye Bakanlığınca yayımlanan olan Kamu İç Kontrol Standartlarının Bakanlığımızda uygulamaya konulmasını teminen Bakanlığımız İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı’nın hazırlık çalışmaları devam etmekte olup en geç 30.06.2009 tarihi itibarıyla Müsteşarlık Makamının Onayı ile Eylem Plan yürürlüğe konulacaktır. Söz konusu eylem planının uygulanması tüm birimlerimiz için zorunluluk arz etmektedir. İÇ KONTROL SİSTEMİ Strateji Geliştirme Başkanlığı

10 22 Mayıs 2009 ANTALYA10 Yapılan değişiklikler ile oluşan yeni aktörler  Üst yönetici  Harcama yetkilisi  Gerçekleştirme görevlisi  Muhasebe yetkilisi  Strateji geliştirme başkanlıkları Strateji Geliştirme Başkanlığı

11 22 Mayıs 2009 ANTALYA11 HARCAMA YETKİLİSİ ( 5018/31)  Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.  Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bütçede tahsis edilen ödenekler dahilinde,  Taşra teşkilatı harcama yetkilileri ise ödenek gönderme belgesi ile kendilerine tahsis edilen ödenekler dahilinde harcama yapabilirler. Strateji Geliştirme Başkanlığı

12 22 Mayıs 2009 ANTALYA12 HARCAMA YETKİLİSİ  Merkez dışı birimlerde harcama yetkilileri, ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisidir.  Merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi konumunda olan Bayındırlık ve İskân Müdürleri taşra teşkilatı harcama yetkilileridir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

13 22 Mayıs 2009 ANTALYA13 Harcama BirimleriHarcama Yetkilisi Kurul Başkanlığı Kurul Başkanı Genel Müdürlük Genel Müdür Başkanlık Başkan Müstakil Daire Başkanlığı Daire Başkanı Müşavirlik Müşavir Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Savunma Sekreterliği Savunma Sekreteri İl Müdürlüğü İl Müdürü olarak tespit edilmiştir. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANL IĞI HARCAMA YETKİLİLERİ (1 Nolu Genel Tebliğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı

14 22 Mayıs 2009 ANTALYA14 HARCAMA YETKİLİSİ Sorumlulukları (5018/33)  Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına uygun olmasından,  Harcama talimatlarının kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından,  Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından,  Tahsis edilen kamu kaynağının, tahsis ediliş amacına uygun olarak, yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludurlar. Strateji Geliştirme Başkanlığı

15 22 Mayıs 2009 ANTALYA15  Bu nedenle; özellikle yatırım projelerine bağlı ödeneklerin kullanılabilmesi için ihale hazırlıkları zamanında sonuçlandırılarak, ihale talimatları ivedilikle verilmelidir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

16 22 Mayıs 2009 ANTALYA16 HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİ  Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini yardımcılarına kısmen veya tamamen devredebilirler. Her bir harcama işlemi itibarıyla:  Mal ve hizmet alımlarında iki yüz elli bin TL  Yapım işlerinde ise bir milyon TL’yi aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisinin devredilmesi mümkün değildir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

17 22 Mayıs 2009 ANTALYA17 HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİ Harcama yetkisinin devredilmesinde aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir:  Yetki devri yazılı olmak zorundadır.  Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.  Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alındığı üst yöneticiye, Strateji Geliştirme Başkanlığına ve muhasebe yetkilisine,  Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerinde ise muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.  Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Strateji Geliştirme Başkanlığı

18 22 Mayıs 2009 ANTALYA18 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ  Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.(5018/33) Strateji Geliştirme Başkanlığı

19 22 Mayıs 2009 ANTALYA19 ÖN MALİ KONTROL (5018/58)  Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. Strateji Geliştirme Başkanlığı

20 22 Mayıs 2009 ANTALYA20 ÖN MALİ KONTROL FAALİYETLERİ Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin;  İdarenin bütçesi,  Bütçe tertibi,  Kullanılabilir ödenek tutarı,  Ayrıntılı harcama programı, Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 22 Mayıs 2009 ANTALYA21  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  Yatırımların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı  Diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu  Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontroldür. Strateji Geliştirme Başkanlığı

22 22 Mayıs 2009 ANTALYA22  Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları  Ödenek gönderme belgeleri,  Ödenek aktarmaları,  Kadro dağılımları,  Seyahat kartları,  Seyyar görev tazminatı,  Geçici işçi pozisyonları,  Yan ödeme cetvelleri,  Sözleşmeli personelin sözleşmeleri, zorunlu ön mali kontrole tabi tutulmuştur.  Ön mali kontrole tabi tutulacak diğer mali karar ve işlemler üst yönetici tarafından belirlenebilir. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINDA ÖN MALİ KONTROL Strateji Geliştirme Başkanlığı

23 22 Mayıs 2009 ANTALYA23 ÖN MALİ KONTROLÜN NİTELİĞİ  Danışma ve önleyici niteliktedir.  Bağlayıcı değildir.  Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Strateji Geliştirme Başkanlığı

24 22 Mayıs 2009 ANTALYA24 UYGUN GÖRÜŞ VERİLMESİ  SGB tarafından uygun görüş verilmesi harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. UYGUN GÖRÜŞ VERİLMEMESİ  SGB tarafından uygun görüş verilmemesine rağmen; harcama yetkililerince gerçekleştirilen işlemler üst yöneticiye bildirilir.  Bu bilgi ve belgeler, iç ve dış denetim için hazır bulundurulur. Strateji Geliştirme Başkanlığı

25 22 Mayıs 2009 ANTALYA25 TAAHHÜT EVRAKLARI VE SÖZLEŞME TASARILARI  Mal ve hizmet alımlarında bir milyon TL, yapım işlerinde ise iki milyon TL’ yi aşan sözleşme tasarılarının SGB’ye gönderilmesi zorunludur.  İlgili muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında SGB’nin görüş yazısını aramak zorundadır.  Üst yöneticinin gerek görmesi halinde daha alt tutarlardaki sözleşme tasarıları da SGB tarafından ön mali kontrole tabi tutulabilir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

26 22 Mayıs 2009 ANTALYA26 TAAHHÜT DOSYALARI SGB’YE NE ZAMAN GÖNDERİLECEK?  Sözleşme imzalanmadan SGB’ye gönderilmelidir.  Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları sonuçlanmadan veya bunlara ilişkin yasal süre bitmeden gönderilmemelidir.  Konu ile ilgili olarak Bakanlığımız Web sayfasından faydalanılmalıdır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

27 22 Mayıs 2009 ANTALYA27 SGB’YE GÖNDERİLECEK TAAHHÜT DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER  Onay belgesi,  Yaklaşık maliyet ve dayanağını oluşturan hesap cetvelleri,  İhale komisyonlarının kurulmasına ilişkin (asil ve yedek üyelerin belirtildiği) ihale yetkilisi onayı,  Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen ihale kayıt formu,  İlanın yapıldığına ilişkin belgeler, (gazete ilanı ve tutanağı, KİK bülteni vs) Strateji Geliştirme Başkanlığı

28 22 Mayıs 2009 ANTALYA28  İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildiğine dair davet yazıları,  Yıllık yatırım programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun bu konudaki hükümlerinin ve her yıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler, Strateji Geliştirme Başkanlığı

29 22 Mayıs 2009 ANTALYA29  Ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detay programlarına ait bilgiler ile toplulaştırılmış projelerin alt kalemlerine ilişkin bilgiler,  Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde izin alınması gereken hallerde Maliye Bakanlığının izni,  Yıl içinde projelerin, yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin belgeler, Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 22 Mayıs 2009 ANTALYA30  İlgili mevzuatı gereğince çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin veya kararları,  Yapım işlerinde (4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62’ nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç), arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgeler,  İhaleye ilişkin tüm şartnameler,  4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form,  Sözleşme tasarısı, Strateji Geliştirme Başkanlığı

31 22 Mayıs 2009 ANTALYA31  Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin yayımlanan yönetmelikler ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler,  Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler, Strateji Geliştirme Başkanlığı

32 22 Mayıs 2009 ANTALYA32  Üzerine ihale yapılan istekliye ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminatların onaylı suretleri ile, ilgili muhasebe birimine teslim edildiğine dair alındı belgesi,  Üzerine ihale yapılan isteklinin, şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz ettiği belgelerin tamamı, Strateji Geliştirme Başkanlığı

33 22 Mayıs 2009 ANTALYA33  İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,  Ön yeterlik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler,  İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibinin, 4734 sayılı Kanunun 58’inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair, Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgeleri, Strateji Geliştirme Başkanlığı

34 22 Mayıs 2009 ANTALYA34  İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı  İhale kararlarına ait damga vergisinin (karar pulu) tahsil edildiğine ilişkin belge,  İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren sayfa numaralı ve onaylı dizi pusulası,  Başbakanlığın veya Maliye Bakanlığın iznine tabi alımlarda izin yazısı,  İlgililere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapıldığını gösteren belgeler. Strateji Geliştirme Başkanlığı

35 22 Mayıs 2009 ANTALYA35 SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA SGB’YE GÖNDERİLECEK BELGELER  Sözleşmenin imzalanmasından sonra, beş iş günü içinde aşağıda belirtilen belgelerin onaylı birer nüshası SGB’ye gönderilecektir:  Sözleşme,  Kesin teminata ilişkin alındının örneği,  Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi, Strateji Geliştirme Başkanlığı

36 22 Mayıs 2009 ANTALYA36  Yapım işlerinde sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın müteahhidine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli ile ek kesin teminata ilişkin belge, Strateji Geliştirme Başkanlığı

37 22 Mayıs 2009 ANTALYA37 SGB KONTROL SÜRESİ  Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, Başkanlıkça en geç on işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyasının bir nüshası ile birlikte aynı süre içinde harcama yetkilisine gönderilir.  Malî hizmetler biriminin talebi ve üst yöneticinin onayı üzerine bu süreler bir katına kadar artırılabilir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

38 22 Mayıs 2009 ANTALYA38 SGB YE GÖNDERİLEN TAAHHÜT DOSYALARINDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER VE HATALAR  İhale onay belgesinde, yaklaşık maliyetin KDV hariç olarak belirtilmesi gerekir.  Taahhüt dosyalarının bir asıl ve bir suret olarak gönderilmesi zorunludur.  Gönderilen suret dosyadaki belgelerin tamamının yetkili tarafından tarih, ad soyadı ve yetkisi belirtilerek imzalanması ve “Aslı Gibidir” kaşesi basılması gerekir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

39 22 Mayıs 2009 ANTALYA39  Komisyon kararlarında ve harcama yetkilisi onayında tarih bölümü kesinlikle boş bırakılmamalıdır.  Yapım ihalelerinde ihaleye çıkılmadan önce arsa tahsisinin olup olmadığı, ön tahsis ile edinilmiş arsalarda iki yıllık ön tahsis süresinin dolup dolmadığı kontrol edilmelidir.  Teklif geçerlilik sürelerinin uzatılması durumunda; geçici teminat mektuplarının süresi de aynı sürede uzatılmalıdır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

40 22 Mayıs 2009 ANTALYA40  İhale ile işin yapılacağı yerin farklı olması durumunda ilan her iki yerde de yapılmalıdır.  İşin yapılacağı yer birden fazla ise; işin ağırlıklı olarak yapılacağı yerde ilan yapılması yeterlidir.  İhalenin veya işin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde; ilan, aynı süreler içinde hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılarla yapılacaktır.  Bu işlemler bir tutanakla belgelendirilip, taahhüt dosyasına eklenecektir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

41 22 Mayıs 2009 ANTALYA41  İsteklilere yapılan tebligatların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.  Haklarında kamu davası açılanlar dava açıldığı tarihteki ortaklık ve hisse oranları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

42 22 Mayıs 2009 ANTALYA42 Teyit belgesi alınırken:  Şahıs şirketlerinde, şirketin ve ortakların tamamı,  Sermaye şirketlerinde ise; şirketin ve sermayenin yarısından fazlasına sahip olan ortak ile idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesinin veya şirket müdürünün de yasaklı olup olmadığı teyit edilecektir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

43 22 Mayıs 2009 ANTALYA43 HAKEDİŞ-ÖDENEK İLİŞKİSİ  İhale işlemlerinde bütçelerin ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç ödenekleri dikkate alınarak taahhüde girişilebilecektir.  Şartname ve sözleşmelere, “Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama programındaki ödenek dağılımına göre harcama yapılacağına ilişkin hüküm” konulmalıdır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

44 22 Mayıs 2009 ANTALYA44 MALİ İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGELER  Bakanlığımızda yürütülen mali işlemlere ait usul ve esasları düzenleyen Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi ile Bütçe ve Performans Programı İle Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi, Müsteşarlık Makamından alınan 24/04/2008 tarihli Onay ile yürürlüğe girmiş olup, Bakanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

45 22 Mayıs 2009 ANTALYA45  Merkez ve taşra teşkilatı harcama yetkililerimiz; mali mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve tereddüt edilen konularla ilgili olarak  Başkanlığımıza sgbbutce@bayindirlik.gov.tr e- posta adresinden,sgbbutce@bayindirlik.gov.tr  İç Kontrol Daire Başkanı 0 312 410 12 05  Mali Hizmetler Uzmanları 0 312 410 12 13 0 312 410 12 23 0 312 410 13 37 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

46 22 Mayıs 2009 ANTALYA46 Görev ve sorumluluklarımızın zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için Başkanlığımız web sayfasının takip edilmesi önem taşımaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

47 22 Mayıs 2009 ANTALYA47 TEŞEKKÜR EDERİZ. Strateji Geliştirme Başkanlığı


"22 Mayıs 2009 ANTALYA1 İÇ KONTROL İLE 5018 VE 4734 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÖN MALİ KONTROL Mehmet Veysi SABAH İç Kontrol Daire Başkanı Strateji Geliştirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları