Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü"— Sunum transkripti:

1 Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü
Strateji Planlama Selami BABACAN Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü Selami

2 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Hangi yoldan gideyim? Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gideceğinin bir önemi yok.. (Alis Harikalar Diyarında) Selami

3 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

4 A.B.D. “Ulusal Performans Değerlendirmesi” Raporu -1993
(National Perfonmance Review) Müşteriye odaklan / Performans ölçümü “Kamu görevlileri genellikle çalışmalarının sonuçları üzerinde odaklanmazlar. Bunun bir nedeni, yöntemler üzerinde düşünmeye şartlanmış olmaları, diğeri ise ölçü geliştirmenin her zaman kolay bir iş olmamamsıdır.” “Böylece kamu görevlileri elde edilen sonuçlarla değil, yaptıkları işin hacmini ölçmeye yönelirler. Eğer çok çalışıyorlarsa ellerinden geleni yaptıklarına inanırlar.” “Tüm kurumlar ölçümlenebilir amaçlar geliştirmeye ve kullanmaya başlayacak ve sonuçlar hakkında rapor verecektir.” “Federal programların amaçlarına açıklık getirilecektir.” “Başkan, departman ve bölüm yöneticileri ile yazılı performans anlaşmaları hazırlanacaktır.” Selami

5 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Devlet kurumlarının ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların başarısı, kamu ihtiyaçlarını karşılamada ne derece etkili ve verimli oldukları ile ölçülebilmelidir. Kamuya yönelik somut amaç ve hedefler belirlenmelidir. Selami

6 Bütün parçaların toplamına eşit değildir.
Kurumsal performans Bütün parçaların toplamına eşit değildir. Selami

7 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Stratejik yönetim; Uygulama, izleme Vizyon Misyon İlke Değer Politika Hedefler Yaklaşımlar Strateji Değerlendirme Kurumun vizyon, misyon ve değerlerinden doğan hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli politika ve stratejilerin belirlenmesi, yaklaşımların biçimlendirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Selami

8 Bu sürecin belli aşamaları: Bu sürecin belli aşamaları:
İç çevre Güçlü Yönler (Strengths) Esas yeterlilikleri belirleme ve kullanma Analiz Zayıf Yönler (Weaknesses) Fırsatlar (Opportunities) Stratejik üstünlük sağlama yöntemi Bu sürecin belli aşamaları: İç ve dış çevreyi incelemek Fırsatları, tehditleri, güçlü ve zayıf yönleri ortaya koymak, Esas yeterlikleri belirlemek ve kullanmak, Stratejik üstünlüğü sağlama yöntemini belirlemek. Tehditler (Threats) Dış çevre Selami

9 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Gerekçe: Yönetim Sistemi Gerçekçi politika Planlama Stratejiler Örgütleme Denetim Yönetme Eşgüdüm Katılımcı planlama Yönetim sisteminin etkin ve verimli bir biçimde işlemesi; planlama, örgütleme, yönetme, eşgüdüm ve denetim gibi işlevlerinin gerçekçi politikalara dayalı, katılımcı bir planlamanın ürünü olan stratejilerle yerine getirilmesi gereklidir. Selami

10 Herkesin yapabileceğinin en iyisini yapması iyileşme sağlar mı?
(Dr.Deming) Selami

11 Herkes çalışıyor, çok iyi çalışıyor...
İyi niyetli çabalar yeterli değildir. Çabalar bilgi yardımıyla yönlendirilmelidir. (Dr.Deming) Selami

12 Amaç tutarlılığı oluşturun.
Paylaşılan Vizyon Amaç tutarlılığı oluşturun. (Dr.Deming) Selami

13 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Gerekçe: Sorun ve risklerin üstesinden ancak hedeflere yönlendirilmiş çalışanlarla ulaşmak mümkündür. Selami

14 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Gerekçe: Bunun için de kabul görmüş politikalara bağlı strateji ve yaklaşımların geliştirilmesi, sonuçların belirlenen performans kriterlerine göre ölçülmesi gerekmektedir. Selami

15 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Gerekçe: EFQM Mükemmellik Modeli, yaklaşımın değerini politika ve stratejiye bağlı olmasıyla ölçmektedir. Selami

16 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Gerekçe: Değişime karşı kuşkulu ve tutucu yönetim anlayışının aşılması sürekli iyileşmeyi hayata geçiren stratejik planla mümkün olabilecektir. Selami

17 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Gerekçe: Sorunların üzerine giderek çözüm arama ve yapılmamış olanı yapma, mevcudu korumaya göre daha risklidir. Bu nedenle de genelde kabul görmemektedir. Bu riski ortadan kaldırmak ve sonuç almak strateji planlama ile mümkün olacaktır. Selami

18 Amaç: Yöneticilerin ve çalışanların politika ve strateji geliştirme kapasitesini güçlendirmek. Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. Sonuçlara ve dolayısıyla da verimlilik, etkinlik, hizmet kalitesine ve performansın artırılmasına odaklanmak. Çalışanların, hizmet kalitesine ve sonuçlara odaklanmasını sağlamak, kamunun vatandaş nezdinde güvenilirliğini artırmak. Selami

19 Amaç: İş planlarına işlerlik kazandırmak.
Verilen hizmetlerin; gelecekteki rolü ve gücünü gerçekçi ve katılımcı bir anlayışla incelemek, geliştirilmiş vizyon ifadesi (değerler, misyon, hedefler) oluşturmak. Kurumun ana fonksiyon ve faaliyetleri için amaç ve hedefler ile bunlara ilişkin sonuçları belirlemek. Amaçlara ulaşabilmek için; gerekli süreç, teknoloji, insan kaynağı, bilgi ve diğer kaynakları tespit etmek. Selami

20 Amaç: Performans hedefleriyle kurumun amaç ve hedefleri arasındaki ilişkiyi kurmak. Belirlenen genel amaç ve hedeflere ulaşmayı etkileyecek, kurumun kontrolü dışında olan çevre faktörlerini belirlemek. Kurumsal öğrenmeye fırsat vermek. Kurum sinerjisini ortaya çıkarmak. Değişimi uygulama içinde karşılıklı etkileşimle yakalamak. Sorunun kaynağına inmek ve sisteme odaklanmak Selami

21 Strateji Uygulamasının Önündeki Dört Engel
Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Depertman, takım ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe Selami

22 Strateji Uygulamasının Önündeki Dört Engel
Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Depertman, takım ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe Kurumun vizyon ifadesini tanımlayan ve yüksek anlamlar içeren cümlelerin ne şekilde eyleme dönüştürüleceği konusunda temel görüş ayrılıklarının bulunması durumunda, sonuçta tüm çabalar bölünmüş ve boşa harcanmış olacaktır. Fikir birliği ve anlaşılırlık olmadığı zaman, farklı gruplar, kalite, sürekli gelişim, yeniden yapılanma ve yetki verme gibi konularda kendi vizyon ve strateji yorumlarına uygun farklı yöntem izleyeceklerdir. Selami

23 Strateji Uygulamasının Önündeki Dört Engel
İşletme biriminin stratejisinin uzun dönemli ihtiyaçlarının, şube (birim), takım ve kişilerin hedefleri haline dönüştürülemediği durumlarda ortaya çıkar. Bu engel, bir bakıma insan kaynaklarındaki yöneticilerin takım ve bireylerin hedeflerini kurumsal amaç ve hedeflere paralel ve uyumlu bir hale getirmedeki başarısızlıklarına da atfedilir. Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Depertman, takım ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe Selami

24 Strateji Uygulamasının Önündeki Dört Engel
Bu konudaki başarısızlık, hem stratejik planlamadan sorumlu olan yöneticilerin, hem de finansmandan sorumlu olan yöneticilerin çalışmalarını entegre bir şekilde yürütmedeki eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Yönetici ve çalışanların erişilebilirliğine inandıkları uzun dönemli miktarsal hedefleri belirlenmeli, Uzun dönemli hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak girişimler ve bu girişiler için gereken kaynakların belirlenmeli, Planla ilgili farklı birimler arasındaki koordinasyon sağlanmalı, Uzun dönemli hedeflerle kısa dönemli bütçe hedefleri arasında bağlantıyı kuracak kilometre taşları belirlenmeli. Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Depertman, takım ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe Selami

25 Strateji Uygulamasının Önündeki Dört Engel
Genelde periyodik performans değerlendirme toplantıları için zaman ayrılmaz. Stratejik geribildirim ve öğrenme sürecinin 3 temel öğesi: Stratejiyi açıklayan ve tüm katılımcılara kendi kişisel faaliyetlerinin genel stratejinin erişilebilirliğine ne şekilde katkıda bulunduğunu gösteren ortak bir stratejik çerçeve. Strateji ile ilgili performans verilerini toplayan ve stratejik amaç ve girişimler arasındaki karşılıklı ilişkiler hakkındaki hipotezlerin kontrol edilmesine imkan sağlayan geribildirim uygulaması, Performans ile ilgili verileri analiz edip gerekli bilgileri sağlayan ve stratejiyi yeni oluşan durum ve şartlara adapte eden bir problem çözme işlemi Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Depertman, takım ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe Selami

26 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Planlama 1-Ekip oluşumu 2-Ekibin eğitimi TKY Felsefesi, ilkeleri, temel kavramları İlke, değer, misyon, hedef ve vizyon kavramları, politika ve strateji oluşturma ve uygulama EFQM Mükemmellik Modeli Düşünce teknikleri Etkin iletişim (Amaca odaklanma, katılımcı fikir üretme, fikirleri organize etme, önemli fikirleri ayırt etme, fikirler arasında ilişki kurma, çözüm geliştirme, planlama 3-Ekibin: İlke ve değerleri, misyonu, hedefleri ve vizyonu Politikaları, stratejileri Çalışma yöntemi Toplantı yeri, zamanı Organizasyon sorumlusu Raportörü Zaman tutucusu 4-Bilgilendirme Yasal durum, kalkınma planları, icra planları 5-Tanımlamalar Liderler, hizmetten yararlananlar, paydaşlar, tedarikçiler, işbirlikleri vb. Selami

27 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Planlama Durum 1-Son 5 yıl içerisindeki başlıca başarılarımız nelerdir? Bunları bir çeşit kaldıraç olarak kullanmak için nasıl bir hareket tarzı benimseyebiliriz? 2-Son 5 yıl içerisindeki başlıca başarısızlıklarımız nelerdir? Bunların etkisini en aza indirmek için nasıl bir hareket tarzı benimseyebiliriz? 3-Başlıca güç aldığımız noktalar nelerdir? Bunlardan stratejik olarak nasıl yararlanabiliriz? 4-Başlıca zayıf noktalarımız nelerdir? Bunları nasıl düzeltebilir ya da etkilerini nasıl aza indirebiliriz? 5-Gelecek 5-10 yıl içerisinde bizi etkileyecek ekonomik, politik düzenlemelerle, demografik vb dış etkenler nelerdir? Onları etkili bir biçimde ele almak için nasıl bir hareket tarzı benimseyebiliriz? 6-Gelecek 5 ila 10 yılda önümüzde duran başlıca fırsatlar nelerdir? Bunlardan yararlanmak için ne yapabiliriz? 7-Bu gün hizmet sunduğumuz başlıca alanlar nelerdir? Hizmet sunulabilecek başka alanlar var mıdır? Varsa hangileridir ve neden? 8-Sürekli canlılığı ve gelişmeyi sağlamak için ne yapmalıyız? Yeni yöneticiler, kadrolar veya oluşumlar gerekli midir? 9-Gelecek on yılda karşımıza çıkacak en önemli üç görev nedir? Neden önemlidir? Selami

28 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Planlama Durum SWOT Analizi Güçlü Yönler (Strengths) Zayıf Yönler (Weaknesses) Analiz Fırsatlar (Opportunities) Tehditler (Threats) Selami

29 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Planlama Durum Beklentiler 1-Yasalar ne bekliyor? 2-Kalkınma, icra planları ne bekliyor? 3-Hizmetten yararlananlar, tedarikçiler, çalışanlar, paydaşlar, toplum ne bekliyor? 4-EFQM Mükemmellik Modeli ne bekliyor? Selami

30 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Planlama Durum Beklentiler Vizyon İlkeler Değerler Misyon Hedefler Vizyon İfadesi Selami

31 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Planlama Durum Beklentiler Vizyon Stratejiler Politika Strateji Taktikler, yaklaşımlar Süreçler İş planları Performans Hedefleri Selami

32 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Planlama Durum Beklentiler Vizyon Stratejiler Paylaşma 1-Çalışanlarla 2-Müşterilerle 3-Paydaşlarla 4-Toplumla Düzeltme Selami

33 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
Planlama Durum Beklentiler Vizyon Stratejiler Paylaşma Değ.G.G 1-İzleme sistemi 2-Ölçme sistemi 3-Değerlendirme 4-İyileştirme Selami

34 Sonuç Vizyon ifadesi Stratejik Plân İlkeler Değerler Taktikler
Organizasyona Bütüncül Yaklaşım Vizyon ifadesi Stratejik Plân İlkeler Değerler Politikalar Stratejiler Taktikler Süreçler Sorumluluklar (İş Planları) Liderlik Çevre Analizi Vizyon Misyon Sonuç Hedefler Kontrol Selami

35 Stratejik Yönetim Süreci
Selami

36 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com
İlkeler-Değerler Hedefler Strateji Politika Yaklaşım Vizyon Misyon İlkeler-Değerler Selami


"Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları