Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING) MEKANİZMASI Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal Program Dairesi (Eşleştirme Ulusal İrtibat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING) MEKANİZMASI Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal Program Dairesi (Eşleştirme Ulusal İrtibat."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING) MEKANİZMASI Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal Program Dairesi (Eşleştirme Ulusal İrtibat Noktası) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

2 D EĞİNİLECEK HUSUSLAR  1- Eşleştirme Tanımı ve Tarihsel Süreç  2- Eşleştirmenin Özellikleri ve Ana Aktörler  3- Eşleştirme İşleyişi ve Süreçleri  4- Eşleştirme Çeşitleri ve Farkları  5- Sağlanan Destekler Neler?  6- Seçim Süreci  7- Türkiye’de Eşleştirme İstatistikleri  8- Türkiye’den İyi Uygulamalara Örnekler

3 EŞLEŞTİRME (TWINNING) NEDİR ?  AB’nin gelecekteki üye ülkeleri olarak, aday ülkelerin Topluluk mevzuatını uygulayabilmeleri için gerekli adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik destek mekanizması.  1998 yılında Komisyon tarafından geliştirildi. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

4 TARİHSEL SÜREÇ

5 E ŞLEŞTİRME  AB tarafından aday ülkelere verilen mali destek kapsamında yer alan bir “mekanizma”.  Bu mekanizma; aday ülkelerin kısmen de olsa uyum sağlamış oldukları AB müktesebatını etkin bir şekilde uygulayabilmelerini için AB tarafından 1998 yılında geliştirildi.

6 TARİHSEL SÜREÇ-1  Neden Eşleştirme Mekanizması Geliştirildi? İdari kapasite güçlendirme mekanizması olarak eşleştirme mekanizmasının neden geliştirildiği şu sorunun cevabında saklı;  İdari kapasite neden önemli?

7 TARİHSEL SÜREÇ-2  1993 Kopenhag Zirvesinin Özelliği? (MEDAÜ+GKRY) (MEDAÜ+GKRY) - Genişlemenin koşulları  1995 Madrid Zirvesi - Salt Hukuki uyum yeterli değil - Adli ve idari kapasite

8 TARİHSEL SÜREÇ-3  Avrupa Bütünleşme Süreci 1950’ler, genişleme şartları ve idari kapasite neden 1990’lar?  Beşinci Genişlemenin farklılığı -AB’nin göreli olarak benzer ekonomik ve siyasi yapılara sahip ülkelerden oluşması -AET’yi kuran Roma Antlaşmasında gizli olarak ülkelerin demokratik bir siyasi sisteme ve serbest piyasa ekonomisine sahip olduğu varsayımı -İspanya, Portekiz ve Yunanistan’ın farklılığı (AB ye katıldıkları 1980’li yıllarda) göze çarpsa da demokrasinin konsolidasyonuna yönelik siyasi irade mevcut) -MEDAÜ idari sistemlerinde yaşanan dönüşüm diğer genişleme süreçlerinden farklı, tamamen yeni süreç yeni anlayış -AB’nin kendi içinde yaşadığı dönüşüm, AB’nin öncelikleri -Üye ülkelerdeki benzer idari yapılanmalar; 1-AB’nin politika yapmasını 1-AB’nin politika yapmasını 2- İç pazarın işleyişini 2- İç pazarın işleyişini 3-Mali yardımların koordinasyonunu kolaylaştıracaktır. 3-Mali yardımların koordinasyonunu kolaylaştıracaktır.

9 MEKANİZMANIN AMACI?  İdari kapasitenin sadece üyelik kriteri olarak değil aynı zamanda global ekonomik yapıdaki artan rekabete yönelik olarak da büyük öneme sahip olduğu açık.  İdari alanda Avrupalılaşmanın (Europeanisation) bir unsuru olarak da görmek mümkün.  Amaç: AB Müktesebatının uygulanmasında bütün üye ülkelerde aynı değer ve kriterleri dikkate alan bir kurumsal yapılanmanın oluşturulması!!!!

10 MEKANİZMANIN SEÇİMİ?  Neden eşleştirme de başka bir enstrüman değil? Örneğin teknik yardım (TA) değil?  Özel sektör kamu kurumunu ne kadar güçlendirebilir?

11 EŞLEŞTİRMENİN ÖZELLİKLERİ VE ANA AKTÖRLER

12  Üye ülke kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlar, bizzat aday ülkeye (Türkiye) gelerek kamu kurumunda meslektaşları ile çalışır.  Maksimum 24 ay sürelidir.  Sadece kamu kurumları eşleştirme projesi sunabilir. Diğer kuruluşlar. (STK, yerel yönetim, üniversite vs. faydalanıcı olabilir.)  Kısmen de olsa uyum sağlanan AB müktesebatının hayata geçirilmesi sürecinde gerekli olan kurumsal yapılanma için kullanılır.  Türkiye-AB Mali İşbirliği IPA 1. bileşen (Kurumsal Yapılanma) altında proje sunulabilir.  Belli bir oranda aday ülke katkısı (co-financing) yok ancak belirli sorumluluklar var.  Tek taraflı bir mekanizma değil, işbirliği üzerine kuruludur. EŞLEŞTİRME MEKANİZMASININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

13 Desteği Sağlayan Üye Devlet Kurumundaki “Proje Lideri” Türkiye’de Projeden Yararlanan Kurumdaki “Proje Lideri” Desteği Sağlayan Üye Devlet Kurumundan Gelen “Yerleşik Eşleştirme Danışmanı” Türkiye’de Projeden Yararlanan Kurumdaki “Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili” EŞLEŞTİRME SÜRECİNİN BAŞLICA AKTÖRLERİ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

14 PROJE LİDERİ  Kurum adına karar verme  Sorunları ve olası çözümleri bütün olarak değerlendirebilme  Sorunu üst düzeyde çözebilme Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

15 YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANI MUADİLİ  Yerleşik eşleştirme danışmanı ile birlikte çalışma  Projenin koordinasyonu ve yönetimi  Uygulamaya ve kurumsal düzene ilişkin bilgiye sahip  Teknik uzman Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

16 Üye Ülkedeki Muadil Kurumdan Kısa Dönem için Gelen Uzmanlar Üye Ülkedeki “Eşleştirme Ulusal İrtibat Birimi” Türkiye’deki “Ulusal Yardım Koordinatörü: ABGS - Ekonomik ve Mali İşler Dairesi” Türkiye’deki “Eşleştirme Ulusal İrtibat Birimi : ABGS - Ulusal Program Dairesi” Türkiye’deki Merkezi Finans ve İhale Birimi Avrupa Komisyonu ve Türkiye’deki Delegasyon EŞLEŞTİRME SÜRECİNİN DİĞER AKTÖRLERİ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

17 Eşleştirme Ulusal İrtibat Noktası olarak;   Eşleştirme mekanizmasının ve kurallarının kurumlarımız tarafından anlaşılmasına yardımcı olur,   Kamu kurumlarına eşleştirme kurallarına yönelik eğitimler ile genel ve proje bazında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları düzenler,   Üye ülke önerilerini ilgili kurumlara iletir,   Öneri sunan üye ülke ekiplerinin değerlendirilmesinde proje sahibi kurumlarımızı aydınlatır,

18 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği   Seçim sürecinin Türkiye’deki koordinasyonunu sağlar,   Üye ülke ekibi ve kamu kurumlarımız arasında çıkacak anlaşmazlıkların giderilmesinde Delegasyon ile beraber hareket eder ve hakemlik yapar,   Yabancı uzmanların yatay problemlerinin çözümüne yönelik girişimlerde bulunur (vize, gümrük, oturma izni vs.)   Nihai raporları, içerik ve eşleştirme kuralları açısından onaylar.

19 MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi   Sözleşmelerin hazırlanması: -Kontrattaki bütçe hususlarının değerlendirilmesi -Prosedüre ilişkin hususların değerlendirilmesi -Eşleştirme kontratının parafe edilmesi ve imzalanması

20 MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi İhale Makamı olarak:  İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre yürütülmesi  Finans/prosedür açısından uygunluğu kontrol eder  Zeyilnameleri (addendum) onaylar  Mali raporların uygunluğunu kontrol eder  Ödemeleri yapar (ödeme kuruluşu)  Özel sektör girdilerinin ihale ve sözleşmesi (eğer üye ülke MFİB’den özel sektör girdilerinin ihalesini [ve duruma göre ödemeleri] kendi adına gerçekleştirmesini isterse.) MFİB bu talebi kabul ederse, PRAG Satın Alma kurallarını uygular.

21 Avrupa Komisyonu ve Delegasyonun Rolü  Şeffaflığın, seçim sürecinde eşitliğin ve bu mekanizmanın etkinliğinin korunması için genel koordinasyon.  Komisyonun rolü, Genişleme Genel Müd., Delegasyonlar, ilgili Genel Müdürlükler arasındaki işbirliğine dayanır.  İletişim ağlarının korunması (NCP’ler, Twinning Koordinatörleri). Avrupa Birliğinin tanınırlığı.

22 EŞLEŞTİRME MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİ ve SÜREÇLERİ

23 EŞLEŞTİRME MEKANİZMASININ SÜREÇLERİ-1 1- Programlama Süreci 2- Proje Fişlerinin Onaylanması 3- Proje Fişlerinin Üye Ülkeler arasında dolaşıma çıkarılması 4- TR-AB arasında ilgili yıla ait finansman zaptının imzalanması 5- Üye Ülke ilgili kurumlarınca yazılı önerilerin iletilmesi 6- Yazılı önerilerin Türk Kamu kurumlarına iletilmesi

24 7- Seçim Komitesi Toplantılarının düzenlenmesi ve sözlü sunuşlar 8- Seçim kriterleri tablosunun Türk kamu kurumunca doldurulması 9- Seçim sonucunun ilgili üye ülkeye ve Komisyona bildirilmesi 10- Kontrat hazırlanması EŞLEŞTİRME MEKANİZMASININ SÜREÇLERİ-2 EŞLEŞTİRME MEKANİZMASININ SÜREÇLERİ-2

25 11- Kontratın Komisyon tarafından onaylanması, Delegasyonca teyit edilmesi 12- Kontratın taraflarca imzalanması 13- Projenin uygulanmaya başlaması EŞLEŞTİRME MEKANİZMASININ SÜREÇLERİ-3

26 EŞLEŞTİRME SÜRECİ -4 SüreçDoküman Sorumlu Kuruluş Süre Proje Fişlerinin hazırlanması ve Komisyona iletilmesi PF Kamu kurumları Eylül-Mayıs PF’lerin Komisyon tarafından onaylanması PF Avrupa Komisyonu IPA Komitesi Ekim-Kasım PF’nin sirkülasyonu Eşleştirme içeren PF’ler Komisyon+Del. Komisyonun onayının ardından Finansman zaptının onay ve İmzalanması Finansman Zaptı CFCU+Del+ABGS+ Komisyon Kasım Üye ülkelerin yazılı önerilerini sunması Yazılı öneriler Üye ülke kurumu+ Ulusal İrtibat Birimi+ Delegasyon Ortalama 2 ay Önerilerin Türk kamu kurumlarına iletilmesi Yazılı öneriler ABGS (ulusal irtibat birimi) Del+ABGS’ye iletildiği gün

27 EŞLEŞTİRME SÜRECİ -5 SüreçDoküman Sorumlu Kuruluş Süre Seçim Komitesi Toplantıları Üye ülkenin sözlü sunuşu+soru Delegasyon (NCP+FÜ+ÜÜ +MFİB) Yazılı öneri+2-3 hafta Seçim Sonuçlarının Bildirilmesi Seçim Kriterleri Tablosu Delegasyon(FÜ+NCP) Sözlü sunuş+2 hafta Kontratın Hazırlanması KontratFÜ+ÜÜ(Del+MFİB) Seçim sonucunun bildirimi+6 ay Kontratın Onaylanması Yazılı onay Avrupa Komisyonu Yönlendirme Komitesi (Brüksel) Kontratın İmzalanması Kontrat FÜ PL+ÜÜ PL+Siyasi Kişi Proje aktivitelerinin başlaması Proje aktivitelerinin tamamlanması (maksimum 24 ay) Nihai Rapor sunumu

28 EŞLEŞTİRME ÇEŞİTLERİ VE FARKLARI Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

29 KAÇ ÇEŞİT EŞLEŞTİRME VARDIR ?  STANDART EŞLEŞTİRME (STANDARD TWINNING) (STANDARD TWINNING)  KISA SÜRELİ EŞLEŞTİRME (TWINNING LIGHT) (TWINNING LIGHT) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

30 KISA SÜRELİ EŞLEŞTİRME  Kapsamı sınırlı olan projeler  Örn.: Bir tedbirin uygulamaya geçirilmesi (bir birimin oluşturulması)  Bütçe: 250.000 €  Projenin süresi: En fazla 8 ay  Standart eşleştirme projelerini tamamlayıcı nitelikte değil! Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

31 STANDART EŞLEŞTİRME- KISA SÜRELİ EŞLEŞTİRME Temel FARKLAR:   Kısa süreli eşleştirmede yerleşik eşleştirme danışmanı bulunmuyor.   Sözlü sunuş yok.   Standart eşleştirmedeki gibi kapsamlı bir kontrat süreci yok.   Konsorsiyum yok.   Yazılı-sözlü tercüme dışında özel sektör katkısı proje bütçesinden ödenemez.   Hazırlık maliyetleri proje bütçesinden ödenemez.   Elde edilmesi zorunlu sonuçlara ulaşmak için ortaklaşa hazırlanmış bir “iş planına” ihtiyaç yoktur. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

32 STANDART EŞLEŞTİRME AB MEVZUATININ UYGULANMASI  Uygulama yönetmelikleri hazırlanması  Yeni kurumlar ve yapılar oluşturulması  Mevzuatın uygulanması için yeni bilgiler/beceriler kazandırılması - Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

33 EŞLEŞTİRME KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK NEDİR ?

34 SAĞLANAN DESTEK NEDİR ?  Üye devlette bulunan muadil kurumdan gelen bir uzmanın uzun dönem Türkiye’de bulunması  Bu uzmandan farklı olarak kısa dönem- orta dönem uzmanların gelmesi  Seminer, çalışma toplantısı, staj, eğitim vb.  Yazılım, dokümantasyon temini  Tercüme Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

35 TERCÜME  Üye ülkeden gelen Yerleşik Eşleştirme Danışmanının (RTA) projeyi yürütmesi için gerekli tercüman : aday ülke (Türkiye) bunu sağlayamayacaksa bu tercümanın maliyetinin eşleştirme kontratı bütçesine dahil edilmesi gerekir.  AB müktesebatı tercümesi : (eğer daha önce yapılmamışsa) aday ülkenin tercüme koordinasyon birimi bu tercümeyi yaptırır ve revize eder. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

36 FİNANSMAN KİM TARAFINDAN SAĞLANIYOR? Aday ülke, üye ülkedeki muadili kamu kurumundan destek alıyor. Avrupa Komisyonu, Türkiye’ye tahsis ettiği katılım öncesi fonlardan bu desteği (bir proje kapsamında) finanse ediyor. (IPA 1. Bileşen) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

37 EŞLEŞTİRME SÜRECİ TEK TARAFLI BİR SÜREÇ Mİ ? Türkiye’nin ( özellikle projeden faydalanan kurumun) de önemli katkılar sağlaması gereken bir süreç EŞLEŞTİRME : ORTAK PROJE Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

38 TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI - Siyasi destek (political commitment) - Uygulama düzeyinde destek Eşleştirme kontratının (twinning contract) ortak hazırlanması Eşleştirme kontratı çerçevesinde ortak bir “çalışma planı” çıkarılması *** (tarafların yetki ve sorumluluklarını ve projenin başarısını ölçecek açık net başarı kriterlerini içermeli) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

39 Sağlanacak Olanaklar :  Ofis  Telefon (yurtiçi ve dışı konuşma masrafları)  Faks  Fotokopi  Bilgisayar  Sekreter Desteği  İstenilen bilgi/doküman temini Avrupa Birliği Genel Sekreterliği TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI

40 Türkiye’deki kurumların, resmi görevlilerin ve özel statüde çalışan Türk uzmanların proje ile ilgili doğrudan ve dolaylı harcamaları (proje süresince üye ülkeye gitmeleri gerektiğinde, bu ülkeye ulaşım masrafları dahil, ülkedeki harcırah hariç) Türkiye’de projenin yürütülmesiyle ilgili giderler (running costs) : projenin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan ekipman Avrupa Birliği Genel Sekreterliği TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI

41 Proje çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, finansmanı kurum sağlamaktadır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI

42 Proje harcamalarına ilişkin dolaylı vergiler Avrupa Komisyonu tarafından ödenmemektedir !!!!! DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR UNSUR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

43 SEÇİM SÜRECİ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

44  Projelerin Üye Ülkelere Dağıtılması  Üye Ülkelerin Projeler için Önerilerini İletmesi  Önerilerin Türkiye’de Projelerden Yararlanacak Kurumlara Dağıtılması  Seçim Komitesi Toplantıları Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

45 Üye Ülkelerin Sözlü Sunuşları ve Değerlendirme Söz Hakkı : Projeden Yararlanacak Kurum ABGS ve Dışişleri Bakanlığı : Bilgilendirme Avrupa Komisyonu : Düzenleme Seçim Komitesi Toplantıları Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

46 KATILIM (TÜRKİYE TARAFI) Projeden Yararlanacak Kurum :  Proje Lideri  Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili  Projede Çalışacak Uzman/Uzmanlar Seçim Komitesi Toplantıları Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

47 KATILIM (TÜRKİYE TARAFI) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği :  Projenin Konusundan Sorumlu Daire  Eşleştirme İrtibat Noktası Dışişleri Bakanlığı : ABKY Temsilcileri Seçim Komitesi Toplantıları Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

48 ÜYE ÜLKE VE KOMİSYON TARAFI Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu:  Kurumsal Yapılanma Birimi  Sektör Uzmanları Üye Ülke :  Proje Lideri  Yerleşik Eşleştirme Danışmanı  Projede Çalışacak Uzmanlar  Eşleştirme İrtibat Noktası Seçim Komitesi Toplantıları Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

49 SEÇİM KRİTERLERİ TABLOSU

50 Eşleştirme Numarası Proje Başlığı Faydalanan Ülke Kurumu Başvuru Sahibi (lider ülke) Başvuru Sahibi 2 (varsa, yardımcı ortak ) Süre Toplam Bütçe Yerleşik Eşleştirme Danışmanlarının Sayısı Seçimi Toplantısı Tarihi Bu Seçim Kriterleri Tablosu hem yazılı hem sözlü sunuşu kapsar.

51 x RESMİ KRİTERLER / seçim toplantısından önce kontrol edilecek) Üye ülke tarafından önerilen kurumlar kamu kurumları mı ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlar mı? [1] [1] Teklif, Proje Lideri ve Yerleşik Eşleştirme Danışmanının özgeçmişlerini içeriyor mu? Proje Lideri ve Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, belirtilen minimum şartları karşılıyor mu? Lider Üye ülkeden irtibat kurulacak kişinin tüm bilgileri bulunuyor mu? Üye Ülke önerisi resmi kriterleri karşılıyor mu? EVET HAYIR x x

52 1. Uygunluk (Yeterli/Yeterli değil) 1.1 Öneri, Eşleştirme Proje Fişi amaçlarını ne ölçüde karşılıyor? 1.2Öneri, Eşleştirme Proje Fişinde belirtilen tüm alanları kapsıyor mu? 1.3 Üye Ülke kurumu, Eşleştirme Proje Fişinde belirtilen ihtiyaçların ne kadarını karşılıyor? 1.4 Öneri Avrupa Topluluğunun diğer önceliklerini ve önceki eşleştirme projelerini dikkate alıyor mu? ; tekrardan kaçınmak ya da sinerji yaratmak için ne öneriyor? 2. Yöntem (Yeterli/Yeterli Değil) (Yeterli/Yeterli Değil) 2.1 Proje planının tümü tutarlı mı? 2.2 Önerilen yöntem proje için uygun mu? 2.3 Elde edilmesi zorunlu sonuçlar ölçülebilir şekilde ifade edilmiş mi? 2.4 Gerçekçi bir zaman çizelgesi ile birlikte net bir uygulama metodu var mı?

53 3. Sürdürülebilirlik 3.1Çalışmanın hedef kitleler üzerinde somut bir etkisi olabilecek mi? 3.2 Teklifin çarpan etkileri olma ihtimali var mı? (bilginin dağıtılmasının ve işin sonuçlarının uzantısı ve yankısı bakımından) 3.3 Teklif edilen çalışmanın beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? -Mali açıdan (AB fonları sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finance edilecek? - Kurumsal açıdan (faaliyetlerin sürdürülmesini sağlayan kurumlar, çalışma bittikten sonra da kalacak mı? Çalışmanın sonuçları, yerel kurumlarca sahiplenilecek mi?) Siyasi açıdan (eğer mümkünse)(çalışmanın yapısal etkisi nasıl olacak-örn.mevzuat, yürütme yasaları, yöntemler daha iyi olacak mı?)

54 4. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı (YED) ve Proje Lideri (PL) (Yeterli/Yeterli Değil) 4.1 Önerilen YED in teknik uzmanlığı ne kadar tatmin edici? (Değinilecek konulardaki bilgisi ve topluluk müktesebatını uygulama konusundaki deneyimi) 4.2 Önerilen PL nin yönetim yeteneği ne kadar tatmin edici? (personeli ve proje bütçesini idare etme yeteneğini de kapsayacak şekilde) 4.3 YED in önceki proje yönetimi deneyimi ne kadar tatmin edici? 4.4 PL in önceki proje yönetimi deneyimi ne kadar tatmin edici?

55 5. Kısa Süreli Uzman Havuzu (Yeterli/Yeterli değil) 5.1 Yeterli sayıda kısa süreli uzmanın hazır bulunması 5.2 Önerilen kısa süreli uzmanların teknik uzmanlığı ne kadar tatmin edici? 6. Üye Ülke Yardımcı Ortak (Yeterli/Yeterli Değil) (Yeterli/Yeterli Değil) 6.1 Lider Üye Ülke ortağı ile tamamlayıcılığı 6.2 Önerilen Üye Ülke Yardımcı Ortağının Proje konusundaki teknik deneyimi ne kadar tatmin edici?

56 7. Sonuç ve Öneriler DEĞERLENDİRME SONUCU Lütfen sonucunuzu yandaki seçeneklerden birini kullanarak yazınız: - Seçildi/Seçilmedi Signatures/İmzalar:........................................................................................................................................................ YED MuadiliProje LideriAdı Soyadıİmza

57 Avrupa Komisyonu nihai seçimini bildireceği tarihi Türkiye tarafına tebliğ edecektir. Eğer Türkiye tarafı isterse, öneriyi sunan üye ülkeye önerisini geliştirmesi için 1-2 hafta verilebilir. Bu hak istedikleri takdirde bütün üye devletlere verilmektedir. Her bir proje için Türkiye’nin seçtiği üye devlet önerisi Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacaktır. Seçim Komitesi Toplantıları Sonuçları Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

58 Toplantılardan Önce Okunması Gereken Dokümanlar :  “Eşleştirme Proje Fişleri”  Üye Ülke Önerileri  Önerilerle Birlikte Sunulan Özgeçmişler Seçim Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

59 “ Eşleştirme Projeleri”nin hedeflerinin somut bir şekilde ortaya konabilmesi : Ör : X sayıda kişinin eğitilmiş olması, Gerekli eğitimin ayrıntılı programının hazırlanmış olması, Y veritabanının hazırlanmış olması, Projeden faydalanan kurumun söz konusu AB mevzuatını uygulayabilecek hale gelmesi, Seçim Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

60 Toplantılardan Önce Nihai Hale Gelmesi Gereken Dokümanlar :  Proje Lideri ve Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili kişilerin isimleri  Toplantılarda sorulacak genel ve sektörel sorular Seçim Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

61 En fazla üzerinde durulacak unsur/kişi Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Projenin uygulanması ya da seçim sonucunun bildirilmesinden sonra ve hatta bazı durumlarda seçimden evvel değiştirilmesi son derece zor olan RTA;  Söz konusu AB mevzuatı/uygulaması konusunda deneyimli olmalı;  Çalıştığı üye devletin bu alandaki uygulamalarını iyi bilmeli;  Aday ülkelerde bu konuda çalışmış olmalı;  Geniş kapsamlı uluslararası ilişkileri olmalı (Komisyon-aday ülke- üye ülke)  İyi İngilizce bilmeli;  İletişime açık olmalı (insanlarla rahat iletişim kurabilmesi projenin başarısı açısından çok önemli;  Geldiği üye devlet kurumu (proje lideri) ile uyumlu olmalı;  Türkiye’nin katılım öncesi süreçteki, sosyal ve kültürel ortamına çok yabancı olmamalı Seçim Komitesi Toplantılarında Dikkate Alınması Gereken Hususlar Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

62 - Yerleşik Eşleştirme Danışmanının yanı sıra kısa vadeli olarak gelecek uzmanların ihtiyaç doğduğu andan kısa bir süre sonra temin edilebilmeleri - Bu danışmanların da deneyimli olmaları Seçim Komitesi Toplantılarında Dikkate Alınması Gereken Hususlar Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

63 Proje Lideri - Üye Devlet Kurumundaki kıdemi ve etkinliği; - Tecrübesi : üye ülke ve aday ülke - Yönetim yeteneği - Projeye verdiği önem Seçim Komitesi Toplantılarında Dikkate Alınması Gereken Hususlar Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

64 Yazılı Öneri Öneri Eşleştirme projesi hedeflerini göz önüne alıyor mu ? Önerinin yaklaşımında Türkiye’nin koşullarını dikkate aldığı seziliyor mu ? (Bu alanda Türkiye’nin durumu hakkında bir ön çalışma yapılmış mı ?) Seçim Komitesi Toplantılarında Dikkate Alınması Gereken Hususlar Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

65 Öneri Sahibi Kurum Söz konusu AB mevzuatının uygulanması alanındaki deneyimi ne kadar ? Üye ülkenin/kurumun söz konusu AB müktesebatını uygulaması AB genelinde en iyi örnekler arasında sayılabiliyor mu ? Yazılı ve sunuşu yapılan öneride ifade edilen hizmetleri sağlayabilecek olanaklara sahip mi ? Daha önce aynı konuda kaç aday ülke ile çalışmış ? Seçim Komitesi Toplantılarında Dikkate Alınması Gereken Hususlar Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

66 Seçim Kriterleri Tablosu doldurulurken; Yorum bölümlerinin doldurulması önemli! Özellikle, uygun bulunmayan öneriler ve seçilmeyen ülkelere ilişkin değerlendirme tablolarındaki yorum bölümlerinde, olumsuz görüşler çok net ifade edilmeli! Seçim Kriterleri Tablosu- Dikkat Edilecek Hususlar Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

67 Önemli Tarihler  Seçim Sonuçlarının Komisyona iletilmesi için nihai tarih :sunuştan itibaren 2 hafta içinde  İlk Kontrat Taslağının Delegasyona iletilmesi için nihai tarih: Üye ülke seçiminin, Komisyon tarafından, öneri sunan ülkelere bildirilmesinden itibaren 3 ay içerisinde  Projenin uygulamaya konulması için nihai tarih: Seçim sonucunun Komisyon tarafından bildirilmesinden itibaren 6 ay içerisinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

68 TÜRKİYE’DE EŞLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

69 2002-2006 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN EŞLEŞTİRME Yıllar Toplam Proje Sayısı İptal Edilen Projeler Seçim Aşamasın da Kontrat Aşamasında Devam Eden Tamamlanan Nihai Raporu Onaylanan 2002 1313131321111 20031921164 2004 242424242157- 20057--7-- 2006131111 Total76-6111273415 70

70 İPTAL EDİLEN PROJELER Proje Adı İptal Edilen Teklif alınmadı Teklifler Kabul Edilmedi Proje Ön şartı gerçekleşmedi State Aids (2002) X Telecommunications (2002) X Chemicals (2003) X Insurance (2003) X Ombudsman (2004) x Fertilizer (2004) X Total6

71 2002-2006 SEKTÖR BAZINDA EŞLEŞTİRME SEKTÖRLER20022003200420052006Total Tarım (AG) 2132210 Çevre (EN) 124119 Sosyal Politika (SO) ---112 Standartlar ve Sertifikalandırma (EC) -151-7 Finans (Rekabet, Devlet Yardımları, Gümrükler etc) (FI) -53-311 Yapısal Fonlar (SPP) -1---1 Adalet ve İçişleri (JH) 6541521 Enerji (EY) 11-13 Ulaştırma (TR) 111--3 İstatistik1-1 Diğer (OT) --2--2 Toplam 11172271370

72 EŞLEŞTİRME PROJELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞILAN ÜYE ÜLKELER Üye Ülkeler 20022003200420052006 Eşleştirme Projelerine Seçilme ( Toplam ) Toplam Lider Ülke Yardımcı Ortak Almanya4992428226 İngiltere225111165 Hollanda133211064 İtalya22-11651 İspanya2111-541 Yunanistan22--422 Avusturya113--624 Fransa121-155- Danimarka11-244- İsveç-11--2-2 Finlandiya--1--11- Macaristan--1-2312 Litvanya--1--1-1 Slovakya--1-1211

73 TÜRKİYE’DEN İYİ UYGULAMALARA ÖRNEKLER

74 1-DENİZ TAŞIMACILIĞININ GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ  Amaç:  1. Türk mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi ve deniz kirliliğinin önlenmesi,  2. Denizcilik Müsteşarlığının idari kapasitesinin arttırılması  Genel Bütçe: 2.7 milyon Avro  Ortak: İspanya  Başarı göstergesi:  “AB üyesi ülkelerin limanlarında tutulan Türk bayraklı gemilerinin sayılarında 2001 -2005 yılları arasında %40 azalma olması”  Sonuç: Yıl Gemi sayıları Azalma % Azalma % (2001-2004) Yıl Gemi sayıları Azalma % Azalma % (2001-2004) 2001 211 2001 211 2002 160%24 2002 160%24 2003 151%28 2003 151%28 2004 74 %50 %65 2004 74 %50 %65

75 2- TÜRKİYE’DEKİ DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Amaç: Adalet Bakanlığının etkili bir Denetimli Serbestlik Hizmetini planlamasını, kurmasını ve uygulamasını sağlamak. Genel Bütçe: 1.6 milyon Avro (1.3 milyon Eşleştirme) Ortak: İngiltere ve Galler Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmeti Kurumu Başarı Göstergeleri: - 133 Ağır Ceza Mahkemesinin tamamında Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlükleri kurulmuş, - 980 yeni personel, Temel Denetimli Serbestlik Becerileri alanında eğitilmiş, - Nisan 2007 tarihi itibarıyla 829 infaz ve koruma memuru ile psikolog, öğretmen, sosyolog ve sosyal çalışmacıdan oluşan 316 uzmanın ataması yapılmıştır.

76 2- TÜRKİYE’DEKİ DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ   Konuya ilişkin tüm mevzuat gözden geçirilmiştir.   Personele uygulamaya yönelik rehberlik edecek El Kitabı hazırlanmıştır.   Savcıyla ilk kez karşılaşıldığı andan mahkeme aşamasına ve sonrasınd cezaevi ve toplum içinde denetime kadar tüm süreçleri kapsayan tam entegre bir IT sistemi tamamlanmış olacaktır. Bu Avrupa’da benzeri olmayan bir sistemdir.   Toplum koruma kurullarının geliştirilmesi için yönetmelik hazırlanmış ve 20 Aralık 2005 tarihli (26029) Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.   Suç tekrar riski, zarar riski, ihtiyaç analizini de içeren bir şekilde değerlendirme aracı geliştirilmiştir.

77  Türkiye’de profesyonel, etkili ve verimli bir denetimli serbestlik hizmeti kurulması yoluyla yasa uygulayıcılarını ve hukuk çevrelerini bir üst düzeye çıkarmaya ilişkin genel hedefe son derece büyük bir başarıyla ulaşılmıştır.  Bu erken aşamada dahi gelen haberler, hükümlülerin başarıyla rehabilite edildiği, bağımlıların uyuşturucudan uzaklaştığı, hükümlülerin yeni beceri alanlarında eğitildiği ve iş buldukları, mağdurların suçun yarattığı etkiye karşı korunduğu yönündedir.  Türkiye’de 20 yıl önce iptal edilen sistem canlandırılmıştır. 2- TÜRKİYE’DEKİ DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

78 Eşleştirme projelerinin, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarımızın kurumsal yapılarını güçlendirmede ve yeni yapılar oluşturmada önemli katkılar sağladığını söyleyebiliriz. Burada önemli olan Türkiye’ye eşleştirme projeleri kapsamında ne kadar fon aktarıldığından ziyade yaratılan çarpan etkisidir. EŞLEŞTİRME PROJELERİNİN ÜLKE GENELİNE KATKISI

79 AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURU KAYNAKLARI  http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/institution_building/twinning_ http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/institution_building/twinning_  http://www.abgs.gov.tr http://www.abgs.gov.tr  http://www.cfcu.gov.tr http://www.cfcu.gov.tr  http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html

80 Seval IŞIK Ulusal Program Dairesi Tel: 285 77 20 /202 Faks: 284 41 92 E-posta: seval@abgs.gov.tr seval@abgs.gov.tr Başak İLİSULU Ulusal Program Dairesi Tel: 285 77 20 / 170 Faks: 284 41 92 E-posta: bilisulu@abgs.gov.tr bilisulu@abgs.gov.tr EŞLEŞTİRME İRTİBAT KİŞİLERİ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

81 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER!!!!!!!! SORULAR????


"TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING) MEKANİZMASI Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal Program Dairesi (Eşleştirme Ulusal İrtibat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları